Skip to main content

Full text of "Svensk bokhandels-tidning"

See other formats


Google 


Dette er en digital utgave av en bok som i generasjoner har vaert oppbevart i bibliotekshyller fpr den omhyggelig ble skannet av Google 
som del av et prosjekt for å gjpre ver dens bpker tilgjengelige på nettet. 

Den har levd så lenge at opphavretten er utlppt, og boken kan legges ut på offentlig domene. En offentlig domene-bok er en bok som 
aldri har vaert underlagt opphavsrett eller hvis juridiske opphavrettigheter har utlppt. Det kan variere fra land til land om en bok 
finnes på det offentlige domenet. Offentlig domene-bpker er vår port til fortiden, med et vell av historie, kultur og kunnskap som ofte 
er vanskelig å finne fram til. 

Merker, notater og andre anmerkninger i margen som finnes i det originale eksemplaret, vises også i denne filen - en påminnelse om 
bokens lange ferd fra utgiver til bibiliotek, og til den ender hos deg. 


Retningslinjer for bruk 

Google er stolt over å kunne digitalisere offentlig domene-materiale sammen med biblioteker, og gjpre det bredt tilgjengelig. Offentlig 
domene-bpker tilhprer offentligheten, og vi er simpelthen deres "oppsynsmenn". Dette arbeidet er imidlertid kostbart, så for å kunne 
opprettholde denne tj enest en, har vi tatt noen forholdsregler for å hindre misbruk av kommersielle aktprer, inkludert innfpring av 
tekniske restriksjoner på automatiske spk. 

Vi ber deg også om fplgende: 

• Bruk bare filene til ikke-kommersielle formål 

Google Book Search er designet for bruk av enkeltpersoner, og vi ber deg om å bruke disse filene til personlige, ikke-kommersielle 
formål. 

• Ikke bruk automatiske spk 

Ikke send automatiske spk av noe slag til Googles system. Ta kontakt med oss hvis du driver forskning innen maskinoversettelse, 
optisk tegngjenkjenning eller andre områder der tilgang til store mengder tekst kan vaere nyttig. Vi er positive til bruk av offentlig 
domene-materiale til slike formål, og kan vaere til hjelp. 

• Behold henvisning 

Google- M vannmerket M som du finner i hver fil, er viktig for å informere brukere om dette prosj ektet og hjelpe dem med å finne 
også annet materiale via Google Book Search. Vennligst ikke fjern. 

• Hold deg innenfor loven 

Uansett hvordan du bruker materialet, husk at du er ansvarlig for at du opptrer innenfor loven. Du kan ikke trekke den slutningen 
at vår vurdering av en bok som tilhprende det offentlige domene for brukere i USA, impliserer at boken også er offentlig tilgjengelig 
for brukere i andre land. Det varierer fra land til land om boken fremdeles er underlagt opphavrett, og vi kan ikke gi veiledning 
knyttet til om en bestemt anvendelse av en bestemt bok, er tillatt. Trekk derfor ikke den slutningen at en bok som dukker 
opp på Google Book Search kan brukes på hvilken som helst måte, hvor som helst i verden. Erstatningsansvaret ved brudd på 
opphavsrettigheter kan bli ganske stort. 


Om Google Book Search 

Googles mål er å organisere informasjonen i verden og gjpre den universelt tilgjengelig og utnyttbar. Google Book Search hjelper leserne 
med å oppdage verdens bpker samtidig som vi hjelper forfat tere og utgivere med å nå frem til nytt publikum. Du kan spke gjennom 


hele teksten i denne boken på [http : / /books . google . com/ 


Google 


Det här är en digital kopia av en bok som har bevarats i generationer på bibliotekens hyllor innan Google omsorgsfullt skannade in 
den. Det är en del av ett projekt för att göra all världens böcker möjliga att upptäcka på nätet. 

Den har överlevt så länge att upphovsrätten har utgått och boken har blivit allmän egendom. En bok i allmän egendom är en bok 
som aldrig har varit belagd med upphovsrätt eller vars skyddstid har löpt ut. Huruvida en bok har blivit allmän egendom eller inte 
varierar från land till land. Sådana böcker är portar till det förflutna och representerar ett överflöd av historia, kultur och kunskap 
som många gånger är svårt att upptäcka. 

Markeringar, noteringar och andra marginalanteckningar i den ursprungliga boken finns med i filen. Det är en påminnelse om bokens 
långa färd från förlaget till ett bibliotek och slutligen till dig. 

Riktlinjer for användning 

Google är stolt över att digitalisera böcker som har blivit allmän egendom i samarbete med bibliotek och göra dem tillgängliga för 
alla. Dessa böcker tillhör mänskligheten, och vi förvaltar bara kulturarvet. Men det här arbetet kostar mycket pengar, så för att vi 
ska kunna fortsätta att tillhandahålla denna resurs, har vi vidtagit åtgärder för att förhindra kommersiella företags missbruk. Vi har 
bland annat infört tekniska inskränkningar för automatiserade frågor. 

Vi ber dig även att: 

• Endast använda filerna utan ekonomisk vinning i åtanke 

Vi har tagit fram Google boksökning för att det ska användas av enskilda personer, och vi vill att du använder dessa filer för 
enskilt, ideellt bruk. 

• Avstå från automatiska frågor 

Skicka inte automatiska frågor av något slag till Googles system. Om du forskar i maskinöversättning, text igenkänning eller andra 
områden där det är intressant att få tillgång till stora mängder text, ta då kontakt med oss. Vi ser gärna att material som är 
allmän egendom används för dessa syften och kan kanske hjälpa till om du har ytterligare behov. 

• Bibehålla upphovsmärket 

Googles "vattenstämpel” som finns i varje fil är nödvändig för att informera allmänheten om det här projektet och att hjälpa 
dem att hitta ytterligare material på Google boksökning. Ta inte bort den. 

• Håll dig på rätt sida om lagen 

Oavsett vad du gör ska du komma ihåg att du bär ansvaret för att se till att det du gör är lagligt. Förutsätt inte att en bok har 
blivit allmän egendom i andra länder bara för att vi tror att den har blivit det för läsare i USA. Huruvida en bok skyddas av 
upphovsrätt skiljer sig åt från land till land, och vi kan inte ge dig några råd om det är tillåtet att använda en viss bok på ett 
särskilt sätt. Förutsätt inte att en bok går att använda på vilket sätt som helst var som helst i världen bara för att den dyker 
upp i Google boksökning. Skadeståndet för upphovsrättsbrott kan vara mycket högt. 


Om Google boksökning 

Googles mål är att ordna världens information och göra den användbar och tillgänglig överallt. Google boksökning hjälper läsare att 
upptäcka världe ns böcker och författare och för läggare att nå nya målgrupper. Du kan söka igenom all text i den här boken på webben 


på följande länk Ihttp : / /books . google . com/ 








f 

I 






Digitized by 



Digitized by ^»oos le 



Digitized by ^OOQl 



SVENSK BOKHANDELS-TIDNING 



' PA denna tidning, hvaraf ett n:r utkommer hvarje helgfri lördag, prennme- 

N 1 t u : I reraeför helt Ar med 4 kronor, postbefordringsafgiften oberäknad. Redaktlo - 

,r 1, LOraageil i MOS adress är Stookholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hvarA priset 

^ I är 10 öre för petitrad, böra, för att kunna intagas i näst utkommande num* 

mer, senast föregAende tortdag» afton hafva kommit red. tillhanda. 


den 5 Jan. 1878. 


Svensk Bokhandelstidning 

utkommer under år 1878 efter hufvudsakligen samma 
plan som under 1877 och föregående år med ett 
nummer hvarje vecka. 

Tidningen kommer sålunda att redogöra förför- 
handlingarna vid Svenska Bokförläggare-föreningens 
sammankomster, hvar jämte upplysningar om rättsliga 
förhållanden såsom skuldforaringsmål m. m. samt 
andra notiser, som kunna vara af intresse för bok- 
handeln, bok- och musikförteckningar från Sverige 
och grannländerna o. s. v. komma att intagas. 

Kedaktionen, som, genom öfverenskommelse med 
Svenska Bokförläggare-föreningen, äfven under år 
1878 handhafves a i förlagsbokhandlaren Isidor Adolf 
Bonnier , ämnar äfven meddela uppsatser rörande bok- 
handelsförhållanden och mottager gerna bidrag härtill. 

Annonser införas mot 10 öre för petitrad och 
böra, för att kunna intagas i näst utkommande num- 
mer, senast föregående torsdags afton hafva kom- 
mit redaktionen till handa. 

Tidningen utgifves fortfarande i samma format 
som hittills och utkommer hvaije helgfri lördag. 

Prenumerationspriset är för år 4 kronor; i lands- 
orten med tillägg at befordringsafgift. Prenumeranter 
i Stockholm kunna mot en afgift af 50 öre erhålla 
tidningen hemsänd. Prenumeration kan ske å post- 
kontoren samt direkt hos redaktionen, adress 
Drottninggatan n:r 11, 2 tr. upp, Adolf Bonniers 
förlagsbokhandel. 


Att ett nytt pensionsrum för afliden delegares 
enka eller barn är ledigt från den 1 januari 1878, 

uti Bok- ooh Musikhandlarnes pensionsforening, varder 
härmed tillkännagifvet. 

Stockholm den 2 januari 1878. 

Styrelsen. 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samson Wallin .) 

För d. 27 dec. 1877—2 jau. 1878. 

Bazaren, Nja. Illustr. mode-tidning. 4:e årg. 1878. Stor 4:o. 
. Sthm, Ad. Bonnier. För årg. (12 n:r <=» 12 ark o. bilagor) 
5 kr., med kol. pl. 9 kr. 

En ga t rand, H., Tre predikningar. 8:o, 42 s. Norrk., M. W. 
Wallberg. (1877.) 60 öre. 

Eusebii Pamphili kyrkohistoria i 10 böcker. Öfv. o. med 
appljsande anmärkningar försedd af O. W. Lemke. 3:e hft. 
8:o, s. 161 — 240 Norrköping, M. W. Wallberg. (1877.) 1 kr. 
Far rar, F. W., Jesu lif. Öfv. o. bearb. af F. Fehr. H. 4 o. 6. 
4:o, s. 226 — 361 o. 1 karta. Sthm, Fahlcrantz k K. (1877.) 
För häfte 76 öre. 


Freja. Illustr. skandinavisk modetidning. 6:e årg 1878. Stor 
4:o. Malmö, expeditionen. För årg. (24 n:r *• 24 ark och bi- 
lagor) 8 kr., med kol. pl. 14 kr. 

Följetongen, Nya. Tidskrift för svensk o. utländsk skönlitera- 
tur. Ar 1878. 12:o. Sthm, Alb. Bonnier. För årg. (60 hfn 
=» 100 ark) 10 kr. 

Författningar m. m. angående medicinalväsendet i Sverige, om- 
fattande tiden fr. o. m. år 1860 t. o. m. år 1876, saml. ocb 
utg. af A. Kullberg. Förra o. senare din. 4:o, 819 s. Sthm, 
F. k G. Beijer. (1877.) 16 kr. 

Förr och nu. Illustr. läsning för hemmet. IX. 1878. Redi- 
gerad af A. F. Stjernstedt. 4:o. Sthm, aktieb. »Förr och 
nu». För årg. (l:a serien 12 hfn, 2:a serien »Sverige® 6 hfn) 
9 kr. 

v. Hellwald, F., Jorden och dess folk. Allmän geografi. Öfv. 
o. bearb, af E. Hildebrand. H. 11 o. 12. 8.*o, (11) s. 129 — 288 
Sthm. C. E. Fritzes bokh. (1877.) För häfte 1 kr. 

v Hellwald, F. o. Beck, L. C., Turkiet i våra dagar. Bil- 
der och skildringar från alla delar af det osmaniska riket, 
öfv. af O. W. Ålund. 5:e hft. 8:o, s. 321—400. Sthm, E. T. 
Bergegrens bokhandel. (1877.) 1 kr. 

Historia, Sveriges, från äldsta tid till våra dagar, af O. M o n - 
telius, H. Hildebrand, O. Alin, M. Weibull, R.Teng- 
berg o. J. Hellstenius. I, 6.e o. 6:e (slut-)hft. 8:o, s. 321 
— 486 8. Sthm, Hj. Linnström. (1877.) För häfte 1 kr. 

— . II, 3:e hft. S. 177—240. (1877.) 1 kr. 

Hjelt, O. E. A., Carl v. Linné i hans förhållande till Albr. 
v. Haller. Ett bidrag till Linnés hundraåriga minne. 8:o, 
24 s. Hfors, förf. 26 öre. 

Mode-revy, Pariser. En praktisk vägledare i och för förfär- 
digandet i hemmet af fruntimmers- och barnkläder. 8tor 4:o. 
Sthm, Looström k K. (Tr. i Köpenhamn). För årg. (24 n:r 
=» 24 ark, bilagor o. kol. pl.) 8 kr. 

Nu. Månadsskrift, utg. af Edv. Bäckström. Nov. o. Dec. 1877. 
8:o, s. 369 — 436. Sthm, aktieb. Nu. 1: 20. 

Predikningar, Valda, af M. Luther, D. L. Moody, W. de 
Talmage, P. Waldenström, E. J. Ekman, m. 8. 8:o, 

234 s. Sthm, Nya förlagsexp. (1877.) 2 kr., vb. 2: 60, clb. 3 kr. 

Ridderstad, C. F., Samlade skrifter. H. 11 o. 12. Fursten. 
8:o, (I) s. 289—414 o. (II) 160 s. Sthm, C. F. Ridderstads 
förlagsexp. (1877.) 2 kr. 

Skizzer o. noveller i original o. öfversättning. II. 1. Sto- 
bitzer, H., En tonskala; en liten hvardagsberättelse, öfv. 
af Rolf. — 2. Tvain, Mark, Amerikanska genrebilder, 
öfv. af Rolf. — 3. Ett sällsamt vad. Efter hist. källor öfv. 
af Rolf. — 4. En qvinnas historia, berättad af en anonym. 
Från danskan af Rolf. 8:0, 101 8. Warberg, C. A. Kindvall. 
(1877.) 76 öre. 

8trandberg, C. V. A. (Talis Qualis), samlade vitterhets- 
arbeten. H. 4 o. 5. 8:o, (I) s. 289—384 o. xiv s., (II) 80 s. 
Sthm, C. E. Fritzes bokh. (1877.) För häfte 1 kr. 

Tidskrift, 8venska trädgårdsföreningens, under medverkan af 
flere trädgårdsodlare och naturforskare redigerad af Axel 
Pihl o. Jak. Eriksson. Stor 8:o. Sthm, Samson A Wallin. 
För årg. (6 hfn = 12 ark o. 6 kol. pl.) 6 kr. 


Norsk bokförteckning. 

Meddelad til Nord. Bogh.-Tidende af Feilberg k Landmark 
i Christiania. 

Från den 16 nov. — 11 dec. 1877. 


Ashworth, J., Sels. Portsell. fra Dybet af Folke livet. O vers. 
fra Engelsk. Med Forord af Storjohann. Bergen, Ed. B. 
Giertsen. 1: 60, inb. 2: og 2: 66. 


Digitized by 


Google 



2 


Billeder af Virkeligheden. 6 Skizzer med Tekst, tegn. og udg. 

af W. M. 1 H. Drammen, H. Lyche. 1: 26. 

Christie Redferns Pr 0 velser af Forf. til »Stakkels Louise». Overs. 
fra Engelsk af E. D. H. Forl. af W. Gram. 1: 80., indb. 
2: 80 og 3: 40. 

Dahl, J., Blade om Diakonissesagen og kristelig Byge- og 
Fattigpleie overhovedet. Nr. 3. »Jeg Herren, er din Lroge». 
Den norske Luther stiftelses Forlag. 15 öre. 

Dahl, K., »Loven». Fortroll. fra en Finmarksfjord. 2 Opl. 

A. Cammermeyer. 2 kr., indb. 3 kr. 

Dass, P., Sami. Skrifter. Udg. af A. E. Eriksen. 3 D. J. W. 
Cappelen. 4: 50. 

Flood, C., Fra Agdesiden. Skildringer og Optegnelser. P. T. 

Mallings Boghandel. 1: 80, indb. 2: 80. 

Föredrag, To, fra Folkemodet på Lillehammer i Juli 1877. I. 

Comm. hos A. Cammermeyer. 30 öre. 

Forhandl. ved Årsmodet i Foren. til Diskussion afLandbruget 
vedr. Anliggender den 25 og 26 Juni 1877. I Comm. hos 
Gröndahl k Son. 1 kr. 

Frie 8, N., Guds Stad og dens Kilde (Psalm. 46, 5.) I. Et 
Lykkebarn. II. I den hell. iEgtestand. Overs. af J. H. 
Forl. af W. Gram. 2: 40, indb. 3: 40 og 4 kr. 

Gaspey, T b., Laereb. i Engelsk. Lrosestykker, Grammatik og 
Konversationsovelser for Skole- og Privatunderv. Overs. efter 
16 af E. Otto gjenn. Opl. ved N. Sievers. Forl. af J. W. 
Cappelen. Indb. 4 kr. 

Gjennem Eamp. Livsbill. af Marie. And. Opl. P. T. Mallings 
Boghandel. 1: 60, indb. 2: 40. 

Hansen, P., På Thorso, Digt. P. T. Mallings Boghandel. 60 
öre, indb. 1: 30. 

Heilagra Manna sögur. Fortroll. og Legender om hell. Mrond 
og Evinder. Efter gamle Håndskr. udg. af C. R. Unger. I. II. 
Universitetsprogram for forste Semester 1877. I Eomm. hos 
H. Aschehoug k Co. 15 kr. 

Hogne, Den blinde Bartimrous og hans store Lroge. O vers. af 
E. D. H. Forl. af J. W. Cappelen. 1 kr., indb. 1: 50. 

Horn, E. F. B., Mennesket og Moralen. P. T. Mallings Bog- 
handel. 1 kr. 

Humoristiske Forsog, Pennetegn. af L. I Eomm. i A. Paulsens 
Papirforretning. 

Klaveness, T., Om den Prrodiken »Eom y som Du er!» Aftryk 
af »Luth. Kirketid.» Den norske Lutherstift. Forl. 16 öre. 
Eleve, A., 46 to-, tre og fletstcmm., lette Pr»- og Postludier, 
komp. for Orgel, Harmonium eller Pianoforte. Op. 7. P. T. 
Mallings Boghandel. 1: 50, i Papb. 2 kr. 

Landsbyprrosts, En, Erindr. (Efter det Tydske.) Udg. af Stor- 
johann. Forl. af Th. Steen, 60 öre. 

Lars en, A., Veiledn. i Rifleskydning. I Eomm. hos W. Gram. 
Indb. 50 öre. 

Lassen, H., Afhandl. til Literaturhist. P. T. Mallings Bogh. 
3 kr., indb 4 kr. 

— Henrik Wergeland og hans Samtid. 2 rev. Udg. 5 H. P. T. 
Mallings Bogh. 1 kr.; kompl. 5 kr., indb. 6: 20. 

Lille Aggies Sneklokker. Förtroll. for Bom. (Efter det Eng.) 

2 Opl. Med 16 Illustr. A. Cammermeyer. 60 öre, indb. 1: 20. 
Lobb, J., »Onkel Toms» Livshist. (fra 1789 til 1877) for Ung- 
dommen. Udg. af Storjohann. Forl. af Th. Steen. 45 öre. 

I.rosebog. Norsk, for Beg. Af en Lrorerinde ved Nissens Pige- 
skole. 5 forog. Udg. P. T. Mallings Bogh. Indb. 1: 80. 

— Tillrog til samme. 35 öre. 

Magazin, Nyt, for Naturvidenskaberne. Udg. af Th. Ejerulf, 
D. C. Danielsen, H. Mohn, Th. Hjortdahl. 2 R. 3 B. 4 H. 
I Eomm. hos P. T. Mallings Bogh. 2 kr. 

Mej de 11, G. Th., Tanke virksomhedens Love. Studier. Forf. 
Forlag. 2 kr. 

Moe, J., Sami. Skrifter. 6 — 10 H. A. Cammermeyer. å 1 kr. 
Rpl. 10 kr., indb. 13 og 14 kr. 

Moody, D. L., Förtroll, og Småtrrok. Sami. af J. Lobb. Fra 
Eng. ved H. C. Enutsen. Forl. af W. Gram. 1: 50, 'indb, 
2: 20 og 2: 65. 

Munch, A., Mindedigte over norske og danske Mrond og Evin- 
der fra 1834 till 1877. P. T. Mallings Bogh. 2 kr., indb. 

3 kr. og 3: 20. 

Payer, J., Den osterrigsk-ung. Nordpol-Exped. i Årene 1872 
—1874 tillig. en Skitse af den 2 tydske Nordpol-Exped. 
1869—70 og af Polar-Exped, i 1871. Autoris. Overs. fra Norge, 
Sverige og Danmark ved F. O. Guldberg. Med 126 Illustr. 
Kunstbilag og Earter. 10, 11 og 12 H, Den norske Forlags- 
foren. 3 kr. 

Petersen, P. M., Grrondsejrogerens Datter. Skuespil i 3 Akter. 
P. T. Mallings Bogh. 1: 60, indb. 2: 4Q. 


Petersen, S., Norges Hist., Lrose- og Lrorebog for Alnme- og 
Borgerskoler. 8 Udg. Med Eong Oscars Portrait J. W. 
Cappelen. Indb. 60 öre. 

Post-Tabell for Kristiania, gjrold, fra 16 Nov. 1877 intil videre. 
C. Schibsted. 40 öre. 

Småskrifter, den norske Lutherstift., Nr. 74. 6 öre. Nr. 75. 
10 öre, 76. 3 öre, 77. 2 öre og Nr. 78—84 å 3 öre. Den nor- 
ske Lutherstift. Forlag- 

Spaniens Martyrer og Hollands Befriere. Af Forf. til »Fra 
Luthers Tid». Overs. af E. D. H. Forl. af N. Lund, 2: 60, 
indb. 3: 40 og 4 kr. 

Stoltz, H., Tegneskolens Reorg. og den kgl. Eomm. Forslag. 

I Eomm, hos H. Aschehoug k Co. 50 öre. 

Stowe, H. Beecher, Mesterens Fodspor. Fra Eng. vedH. C. 

Enutsen. Forl. af W. Gram. 2: 40, indb. 3: 40 og 4 kr. 
Stretton, H., Den forsvundne Gip. Med 6 Bill. Bergen, Ed. 
B. Giertsen. 1: 25, indb. 1: 60 og 2 kr. 

— Livets Storm. Med. 7 Bill. Bergen, Bd. B. Giertsen. 1: 60, 
indb. 1: 90 og 2: 30. 

— Max Krömer. En Förtroll, fra Strasburgs Beleiring. Med 
Forord af C. M. Eckboff samt 13 Bill. 2 Opl. Bergen, Ed. B. 
Giertsen. 1: 10, indb. 1: 46 og 1: 85. 

Sokalender for 1879 og 1880. Almanak-Exp., J. Dybwad. 20 öre. 
Tidemand, A., udv. Vrorker. Udg. af C. Tonsberg. Pragtudg. 

i Eobberstik. 1 H. Udg. Forlag. 2 kr. 

Tidsskrift, Teolog., for den evangvluth. Eirke i Norge. Udg. 
af C. P. Caspari og Gisle Johnson. Ny R. 5 B. 3 og 4 H. I 
Eomm. hos P. T. Mallings Bogh. 4 kr. 

Tillrog til Lroscbog for Folkeskolen og Folkehjemmet. Udg. 
efter offentl. Foran st altning. 2 Udg. J. W. Cappelen. Indb. 
80 öre. 

Tornerosen. En Sami. lyriske Digte og Andet af en Dame. 
Bogladerne. 1 kr. 

VerdenBhist., Illustr., fra den roldste til den nyeste Tid. Efter 
den svenske ved E. Wallis red. Originaludg. ved L. Dase 
og A. C. Drolsum. 17 H. (3 B. 4 H.) og 6 B. 4 H. A. Cam* 
v mermeyer. 2 kr. 

Yiser, Ånd. Sami. af T. Klaveness. Den norske Luther-stift. 
Forlag. Indb. 60 öre og 1 kr. 

Vogt, V., Kirkchist. til Skolebrug. 3 Opl. J. W. Cappelen. 
Indb. 1 kr. 


Dansk bokförteckning. 

Meddelad af G . E . C. Gad i Kjöbenhavn ; ur Nord, Bogh.-Tidn. 


Från den 18 — 20 dec. 1877. 


An ders en, H. C., Eventyr og Hist. Med (91 + 121) Illustr. 
efter Originaltegn. af V. Pedersen. 1 og 2 B. 6 Opl. 446+418 
Sid. og 2 +1 Titelbill. i 8. Reitzel. 8 kr., indb. 11: 60. 
Dickens, C., saml. Vrorker. 3 Udg. 76 H. 96 Sid. i 8/ Bibe. 
60 öre. (Skizzer kpl. 3 kr.) 

Clausen, J„ 300 lyriske Digte, saml. for Folkehoiskolen. 

382 Sid. i 8. Hoffensberg, Jespersen k Trap. 2: 60. 

Flora. Illustr. Havetid. for Damer. Red. og udg. af G. Birke- 
feldt i Århus. (Ebhvn, Topp.) 1; 50 Fjerdingåret. 
Hverdagshistorier, 7, for små Bom, fort. af S. R. 48 Sid. i 8. 
(Woldike.) 75 öre. 

Kartoffelcomedie, en, eller Casimir og Pumpia. Fritt efter det 
Tydske. Overs. af T— x. Med 61 Illustr. 26 Sid. i 8. Ss- 
rensen & Co. 60 öre. 

Regnskabsbog, ny, over Husholdn. etc. for Året .... udarb. af 
en prakt. Huusmoder. 13 Dobbeltsid. i Folio. Aalborg, M. 
A. Schultz. Indb. 1: 25. 

Rodhrotte, den lille. Et gammelt JEventyr i nye Vers af A. 
W. Horn. Med 7 Bill. (8rortryk af »Familievennens» 2 År- 
gång.) 8 tosp. Sid. i 4. Rom. 26 öre. 

So rensen, N. J M fem folk. Föredrag. 62 Sid. i 8. Odense, 
R. Nielsen. 60 0re. 

et sommerminde fra Danskernes tog til Norge i juli 1877. 

30 Sid. i 8. Odense, R. Nielsen. 25 0re. 

Tennyson, A., Kystdromme og Aylmersfield. Oversat af F.L. 

Myuster. 88 Sid. i 12. Forlagsbureauet. 1 Kr., indb. 2 Kr. 
Tidsskrift. nordisk, for filologi. Ny r. 3 b, 3 h. 80 Sid. i 6. 
Gyldendal. 2 Kr. 


Digitized by v^oogie 



3 


Tuxen, J. C., Söf&rten og Skibsbygningskunsten. 3 H. 48 Sid. 

og 2 Bill. i 8. Philipsen. 1 kr. 

Tyermoes, E., Privatbanken i Kjobenhavn. Sn Undersogelse, 
foranl. ved Bestyrelsens Medd. p& Generalforsaml. 11 April 
1877 ang. Bankens Tab i de senere År. 44 Sid. i 8og3Tab. 
(Gad.) 76 öre. 

Veiledn. for unge Tjenestepiger af en gammel Tjenestepige. 
36 Sid. i 8. Reitzel. 35 0re 

Winther, C., Hjortens Flugt. Et Digt. 8 Opl. 336 Sid. i 12. 
Reitzel. 2 Kr., indb. 3: 60. 

Landkort, Porträtter etc. ‘ 

Konewka, P., Silhouetter. ote Sami. 1 — 2 H. 8 Bl. i 4. 
Rée. 1 Kr. 

P etersen, C. L., Veiledn. i Fri hasa dstegning for de f 0 rste 
Begyndere. 1 og 2 H. 6 Opl. 3 H. 5 Opl. 4 H. 3 Opl. 
Hvert 20 lith. Sid. i 4. L. A. Jorgensen. 60 0re. 


Från den 21—27 dec. 1877. j 

Auerbach. B.. Landolin. Roman. 300 Sid. i 8. Salmonsen. { 
2: 60. 

Bernhard, C., Kroniker fra Kristian II:s Tid. 3 H. 112 8id. 
i 8 Schubothe. 50 öre, 

Björnson, B., Magnhild. En Fortaelling. 2 Opl. 176 Sid. i 8. 
Gyldendal. 2 kr., indb. 3: 25. 

Digte, fortsell., over Aämner fra Livet i Danmark gjennem Ti- 
derne. Sami. af H. V. Rasmnssen. Ved Udv. for Polke<^l. 
Fremmc. (Folkeltesn. 96). 328 Sid. i 8. (Gad.) 2 kr. 
Drachmann, H., derovre fra Graensen. Strejftog over det 
danske Termopylte (Als — Dybbol) i April M&ned 1877. 2 Opl. 
144 Sid. i 8. Gyldendal. 2 kr., indb. 3: 26. 


Häckländer, F. W., Vaerker. Overs. af F. C. Sorensen. 69 H. 
64 Sid. i 8. Rée. 50 öre. 

70 H. 104 Sid. i 8. Rée. 75 öre. (Navnlose Historier 

kpl. I— II 5: 76.) 

Hervor, et Drama i 4 Handl. af J. K. R. 82 Sid. i 12. (Tryde.) 
1 kr. 

J urgen s en. E., nyt Lovlexikon. 32 H. 86 Sid. i 8. Gad. 1:50. 
Lumpacivagabundns eller Svirebrodrene. Hexefarce med 8ange 

1 3 Akt. frit efter J. Nestroy. 80 Sid. i 8. Host. 75 öre. 
Nielsen, O., Kjobcnhavns Diplomatarium. Sami. af Doku- 
menter, Breve og andre Kilder til Oplysn. om Kjobenhavns 
aeldre Forhold for 1728. Udg. ved Kjobenhavns Kommunal- 
best. Oms. 3 B. 3 H. 328 Sid. i 8. (Gad.) 3: 26. (III kpl. 8: 25.) 

Opfindelsernes Bog. 14 — 15 H. 194 Sid. i 8. Forlagsbureauet, 

2 kr. (II B. kpl. 7 kr.) 

Pariserdrengen. Lystspil i 2 Akter frit efter Bayard og Van- 
derburch. 84 Sid. i 8. Host. 75 öre. 

Paulsen, A., Naturknefterne. 21 h. 48 Sid. i 8. Philipsen. 
85 öre. 

Ségur, de, Aftentimer for det Katb. Folk efter letfatt. Be- 
laerelser om Religionens Sandheder. 192 Sid. i 8. (Host.) 1 kr. 
Starbsek, G., fra Erik af Pommerns og Kristoffer af Bayerns 
Tid. 18 H. 32 Sid. i 8. Rée. 25 öre. 

Stjerneskud. Udv. Stykker af forskj. Forf. III Sami. 190 Sid. 

og Titelbill. i 32. Woldike. Indb. 2 kr. 

Weilbach, P., dansk Kunstnerlexikon. 6—7 H. 160 Sid. i 8. 
Host. 3 Kr. 

ejviser för Kjobenhavn og Frederiksberg for 1878. Udg. og 
^ Jtorl. af T. Krack. 806 to- og tresp. Sid. samt Annoncer i 8. 

(Laederstraede 1.) I Fapb. 6 kr. 

Venstre-Sjael, en, efter Döden. (Frit efter J. L. Heiberg.) Kom. 
i o Akt. Aftryk af »Pnnch». Folke-Udg , p&ny udg. og f oroge t 
med en kortf. Ordförklaring. 32 Sid. i 8. N. Hansen. 36 öre. 


Affärs-Cirkulär : 

På förekommen anledning få 

vi härmed meddela, att, allt sedan 
undertecknad Gartz som delegare 
inträdde i firman Seelig & 0:0, un- 
dertecknade fortfarande till hälften 
hvardera ega och äro ansvarige för 
sä väl speditionsfirman Seelig & 0:0 
som bokförlagsfirman Fr. Skoglund. 

Stockholm i dec. 1877. 

Fr. Skoglund. Adolf Gartz. 

(4 g:n) 


Sedan afl. bokhandlaren Garl Nor- 
dins bokförlagsartiklar samt förlags- 
rättigheterna till de samma nu blif- 
vit försålda till hr Fr. Skoglund i 
Stockholm, anhålles att hrr bokhand- 
lare behagade från hr Nordins konto 
till hr Fr. Skoglunds öfverföra så 
väl lagerbehållmngen enligt sista 
inventariet som ock hvad som seder- 
mera erhållits. 

Deijemte anhålles att nedanskrifne 
artiklar, som icke ingått i försälj- 
ningen, skyndsamt returneras och 
att redovisningen af de samma in- 
sändes till sterbhuset, näml. : Adress- 
kalender for D alame; Bergman , Da- 
lames historia ; Christendom och Lå- 
seri; Dalames Fornminnesförenings 
Tidskrift ; Handbok, nyaste ; Petters- 
son, Sv. Kyrkans seder; Reglemente 


för Falu Bergsskola ; Rad och upp- 
lysningar för utvandrare ; W enström. 
Katekes ; W enström. Predikningar , 
samt Beskrifning öfver D alame; äf- 
venså C. F. Petterssons Blanketter 
för folkskolan, i händelse dessa er- 
hållits i kommission i stället för i 
fast räkning. Hvarigenom sålunda 
ovilkorligt icke medgifvas några 
disponenda af dessa. 

Falun den 27 dec. 1877. 

Carl Nordins sterbhus. 

Med anledning af ofvanstående 
utbedes, att öfverförningen från Carl 
Nordins till mitt konto benäget 
måtte verkställas noggrant i öfver- 
ensstämmelse med detta sterbhusets 
meddelande. Så fort tiden det med- 
gifver skall jag hafva äran sända 
samtlige hrr bokhandlare ett räk- 
ningsutdrag for innevarande år, till 
vinnande af reda i mellanvarande 
räkenskaper. 

Stockholm den 28 dec. 1877. 

(i g:n) Fr. Skoglund. 


Härmed har jag äran meddela, att 
från och med denna dag min fler- 
årige medarbetare hr Hugo Geber 
ingått som bolagsman i den bok- 
förlagsrörelse jag hittills ensam här- 


städes idkat, och att vi båda hädan- 
efter komma att fortsätta samma 
affär under firma 

Jos. Seligmann & C:o. 

1 det jag anbefaller den nya fir- 
man i Edert värda, fortsatta för- 
troende, får jag samtidigt tillkänna- 
gifva, att de båda hittills förda konti: 
Jos. Seligmanns Hufvudkonto och 
dito Separatkonto upphöra, hvarföre 
lagerbehållningen under den 31 dec. 
1877 å båda dessa konti torde öfver- 
föras till den nya firman. 

Högaktningsfullt 

Jos. Seligmann. 


Böcker som utkommit : 

Pft mitt förlag har utkommit: 

Porträtt i litografi af 

Carl von Linné 

å 1 krona. 

Af detta porträtt finnas äfven in- 
ramade exemplar å 1: 50, hvilka 
endast expedieras i fast räkning. 

Stockholm den 5 jan. 1878. 

C. A. Lindqvist. 


Digitized by ^ooq le 




4 


Sveriges Geologiska 
undersökning. 

Häraf ha nyss utkommit: 

Geologiska kartbladen med be- 

skrifningar. 

a) i skalan 1 : 50000: 

57. Stafsjö 2 kr. ord., 1: 70 netto. 
58 o. 59. Sandhamn & Tärnskär 
1: 50 ord., 1: 28 netto. 

60. Båstad 2 kr. ord., 1: 50 netto. 

61. Hessleholm2 kr. » 1:50 x> 

62. Claestorp 2 kr. x> 1: 50 » 

b) i skalan 1 : 200000: 

1. Husebv 1: 50 ord., 1: 28 netto. 

2. Ljungby 1: 50 » 1: 28 » 

3. Wexjö 1: 50 » 1: 28 » 

Gumaliu8, 0. 9 Sveriges glaciala bild- 
ningar. II. Om Rullstensgrus. 
Pris 75 öre ord., 64 öre netto. 
Santesson, H. v Kemiska bergartsana- 
lyser. I. Pris 1 kr. ord., 85 Öre 
netto. 

Nathorst, A. G., Om en cykadékotte. 

Pris 50 öre ord., 43 öre netto. 

— , Arktiska växtlemningar i Skåne. 

Pris 50 öre ord., 43 öre netto. 
Linnar88on, G., Nerikes öfvergångs- 
bildningar. Pris 75 öre ord., 64 
öre netto. 

Torell, O., Sur les traces les plus 
anciennes de 1’existence de l’hem- 
me en Suéde. Pris 50 öre ord., 
43 öre netto. 

Expedieras, som vanligt, endast 
efter ingående rekvisitioner. 
Stockholm den O jan. 1878. 

(i gm) Adolf Bonnier. 


Paa mit Forlag er udkommet: 

Konrad Dahl, ”Löven”. 

PortffiUing fra en PinmarksQord. 

2det Oplag, 193 S. 8vo. 2 Kröner, 
indb. med Guldsnit 3 Kröner. 

Christiania i Dec. 1877. 

Alb. Cammermeyer. 


Paa mit Forlag er udkommet: 

Samlede Skrifter af Jörgen Moe. 

Med Forfatterens Kobberstukne 
Portrait. Iste— 5te Hefte. 

Udgaven bliver komplet i 9 å 10 
Hefter k 1 Krone. Subskriptionen 
er bindende for hele Verket. 3 
Hefte og Hg. sendes kun i f. R 
Foruaen almindelig Rabat ll / 10 , 

M/ 115/ 

/ aei /loo* 


Vaer ket kommer komplet ud til 
Julen 1877 og vil vaerc at erholde 
elegant inbunden. 

Christiania i Dec. 1877. 

Alb. Cammermeyer. 


Böcker under tryckning: 

Till kollisions undvikande 

tillkännagifves, att öfversättningar af 

Fransos, K., Doktor Ludmilla, 
LasswitZ, Bilder aus der Zukunft 

äro ämnade att utkomma på under- 
tecknades förlag under innev. år. 

Stockholm den 3 jan. 1878. 

Jos. Seligmann & C:o. 


Första dagarne af januari 1878 
utkommer på undertecknads förlag 
en af professorerne Elias och Thore 
Fries utgifven ny upplaga af 

Carl von Linnés Anteckningar 
om Nemesis divina. 

Pris ungef. 1: 50. 

De hrr bokhandlare, som önska 
ett större antal ex. af detta Linnés 
populäraste och under många år till 
högt pris sökta arbete, behagade 
reqvirera. 

Upsala den 28 dec. 1877. 

Lundeqvistska bokhandeln!* 


På undertecknads förlag utkommer inom innevarande må- 
nads utgång 

Första häftet af 

Beban’s Natnrhistoria 

för skolan och hemmet 

Öfversättning och bearbetning efter sjunde tyska originalupp- 
lagan af Anton Stuxberg, A. N. Lundström och S. R. Paykull. 

Med 523 afbildningar, på 48 planscher, i vackert färgtyck. 

Arbetet utkommer under loppet af ett år fullst. i omkring 
15 k 16 häften, h vardera omfattande fyra tätt tryckta ark 
uti imperialoktavformat samt 3:ne färglagda planscher, till ett 
subskriptionspris af 1 kr. för häftet. (Boklådspriset torde fram- 
deles blifva något högre). 

Obs. Rebau’s Naturhistoria har i Tyskland uppleft icke 
orindre än sju upplagor, hvarje gång på nytt förbättrade, och 
kan derföre sägas utgöra en verklig folkbok i ordets egentliga 
betydelse. De talrika här och der inskjutna berättelserna och 
anekdoterna ur djurlifvet förläna arbetet ett särskildt behag; 
genom sin planläggning och framställningens beskaffenhet läm- 
par det sig särdeles väl till en handbok vid sidan af den lägre, 
elementära undervisningen, liksom det äfven kan betraktas så- 
som en lämplig uppslagsbok, — med ettord: denna senaste upp- 
laga, hvars öfvers. och bearbetning ombesöijes af ofvan nämde 
framstående vetenskapsmän, torde förtjena en större spridning 
och att särskildt rekommenderas till intrade i skolan och hemmet. 

Samtidigt med första häftet utsändas subskriptionslistor 
och prospekter ; de hrr bokhandlare, hvilka önska ett större an- 
tal ex. af sistnämda liksom af l:sta häftet, torde derom med 
aldra snaraste meddela sig med undertecknad. Förutom vanlig 
provision lemnas hvart ll:te såldt ex. gratis. 

Stockholm i januari 1878. 

Oscar L. Lamm. 


Digitized by 




5 


, * * + « + « + * ♦ ■ ♦ * * - # « ♦ « ♦ * ♦ ■ ♦ * * ♦ ■ ♦ * ♦ * * 


Pariser Mode Revy. 

I slutet af nästa vecka utlemnas IV t o 2 af denna mode* 
tidning mot kontant med beräkning för l:sta qvartalet. 

vi anh&lla derfore att med görligaste första fö motse herrar 
bokhandlares reqvisitioner samt att order om beloppets utbeta- 
lande af vederbörande kommisionärer benäget insändes. Rabatt 
25 % ooh friexemplar u /io- 


Stockholm d. 3 januari 1878. 


(1 pn) 


Looström & Komp. 




« + - + < ♦ > - ♦ * ♦ z*z*l*l*l+l*l*Z*l* 


Obe.! Å de rcmittenda, som ej af- 
sändts vid tiden for redovisnings in- 
sändande, torde specifikation med- 
sändas till 

(i g:n ) Oscar L. Lamm. 


De exemplar af 

Bäckström, 

Sänger och Berättelser, 

bundna med eller utan guldsnitt, 
hvilka ej behållas i fast räkning, 
torde i 1877 års räkning returneras. 

Stockholm i jan. 1878. 

(i g :n) Aktiebolaget Nu. 


Uplands Herregårdar. 

3:dje häftet af detta planschverk 
utsändes i dessa dagar i bokhan- 
deln ä cond. till lika antal som häf- 
tena 1 & 2. Men för bestämmande 
af upplagans storlek å följande häf- 
ten torde hrr bokhandlare godhets- 
fullt inom den 15 februari inkomma 
med uppgift & antalet erhållna sub- 
skribenter. 4:de häftet och följande 
expedieras endast i fast räkning. 

Centraltryokeriete Förlagsexpedition. 

(1 g:n) 


Årskatalogen 1877. 

Som tryckningen af den samma 
snart skall börjas, så torde beställ- 
ning derå med första få motses 
från hrr bokhandlare. 

Hrr förläggare, som önska få an- 
nonser i kateuogen, behagade äfven 
med snaraste insända dessa till Sam- 
son & W allins bokhandel. 

Stockholm den 3 jan. 1878. 
n *- n \ Komiterade. 


Stockholms Adresskalender 

för 1878 

utkommer i slutet af nästa vecka, 
men expedieras icke till landsorten 
på andra vRkor än som äro öfliga 
för hrr bokhandlare i Stockholm, 
nämligen mot kontant, hvilket till 
förekommande af tidsutdrägt med 
reqvisitionemas expedierande här- 
med tillkännagifves. 

Stockholm den 4 jan. 1878. 

P. A. Huldbergs Bokförlags-Aktieb. 


Återbegärda böcker: 

Inga disponenda! 

Vid förestående inventering af 
mitt lager torde hrr bokhandlare 
aflägga, for att vid första lägliga 
tillialle återsändas, 

alla osålda ex. af: 

Aldrich , Prudance Palfrey; Bulwer , 
Natt och Morgon; Caro, Madeleines 
bekännelser; Detlejjf Mor och Dot- 
ter; Feuillet , Julia de Trecoeur; 
Henty , Pampas; Hoflmann , nya Sa- 
goberättaren, Menmée , Noveller; 
Natacha; Resor i arktiska regioner; 
Schucking , Luther i Rom; Theuriet , 
Gerhards giftermål; Verne , Ryssar 
och Engelsmäns äfventyr; Verne , 
Capten Hatteras; Verne , Capten 
Grant, endast k artonerade exemplar; 
Åberg, Svenska regenters lif, endast 
lista häftet; Ullmans religionslära 
(härifrån dock und antagne de orter 
hvarest arbetet vid läroverk an- 
vändes). Literärt Album , inbundna 
ex . (utom 1 o. 2 ex.). 

Obs.! Under ingen före- 
vändning erkännas dispo-] 
nerade ex. af ofvanst&ende! 

Samtidigt torde alla öfverflödiga 
ex. af följande arbeten återsändas: 

Braun , våra små; Hoffmann, Sjö- 
jungfrun; d:o Spejaren; d:o den 
röde Friby taren; Kattkalaset; Kolo- 
rer- Album; Löhr , 75 berättelser; 
Michel Räf; Ouida , Pascarei 1—2; 
Öuida , ett blad i stormen; Prakt- 
bilderbok; Sckmid , Barnens lust- 

f &rd; Spielhagen , hvad svalan sjöng; 

måherrskapets kokbok; Verne , l:a 
häftet af Capten Grant och 3:e häf- 
tet af Den hemlighetsfulla ön; Lite- 
rärt Album , häftade ex. 


Retur begäres 

inom januari månads utgång af samt- 
liga exemplar Agnes Bllmén, för- 
sta häftet, efter hvilken tid mga 
exemplar af detta häfte återtagas. 

Tills vidare torde 2:a, 3:e o. 4:e 
häftet behållas för komplettering. 

Stockholm den 3 jan. 1878. * 

fi < rn ' ) G. J. Leufatedt. 


Retur. 

Bristande tillgång nödgar mig 
att anhålla om snart återsändande 
af alla öfverflödiga ex. af 

Gullvifva 

af Kathleen Knox. 

Stockholm den 22 dec. 1877. 

(2 g:n ) A. E. Westerberg. 


Blandade annonser: 
Hrr bokhandlare 

underrättas härmed, att underteck- 
nad inköpt förlaget till professor 
C. A. Cornelii arbeten: 

Handbok i Kyrkohistorien 

samt 

Teologiska Pranotioner, 

hvilka skrifter hittills distribuerats 
af hr adjunkten A. Frigeil. Reqvisi- 
tioner å behöfliga exemplar torde 
hädan efter insändas till mig. 

Upsala den 24 dec. 1877. 

(2 Wa Sehultz. 


Digitized by ^ooq le 



Herrar Bok- och Pappershandlare 
underrättas härmed, att den nyaste 
sortens skol- och kontorspennor 

Ecklesiastikpennor E F, F M, 

kunna erhållas direkte från oss, eller 
genom härvarande kommissionärer 
pr kontant å 1: 25 pr gross. 

Stockholm den 2 januari 1878. 

0. F. Strömbäck & O.o. 

(l g:n) (Axel Wahlin.) 


På grund af hopade göromål för 
utgifvaren, Herr D:r C. v. Bergen, 
har månadsskriften Framtidens fyra 
sista häften blifvit fördröjda, men 
skola snarast möjligt utkomma. 

Stockholm i jan. 1878. 

Aktieb. Nu. 


Utländskt Sortiment, Tidskrif- 
ter, Antiqvaria, Kartor, Konstsaker 
och Musikalier expedieras skynd- 
samt och billigt. 

Export af skandinavisk litera- 

tur och mottages originalarbeten 
till distribuering i utlandet. 

Paketer befordras till och från 
utlandet hvarje vecka efter billigaste 
fraktberäkning. 

Kommissioner för in- och utländ- 
ska bokhandlare och förläggare öf- 
vertagas på billiga vilkor. 

Distributioner mottagas. 

Lager af utländska Mmärken, 

som lemnas i kommission. 

Stockholm, 

(i g:n) C. A. Lindqvist, 


Redaktionerna af illustrerade mis- 
sionstidningarne ’ 'Missions vännen’ ’ 
och ”Lilla Missionsvän” önska att 
hrr bokhandlare i riket äfven måtte 
bidraga till dessa tidningars sprid- 
ning och lemnas i provision 25 % 
rabatt. (3 g ;n j 


Permar 

till 

Nu 

finnas att tillgå hos 

I. Elkan. 


Herrar bokhandlare! 

Undertecknad, som genom köp 
blifvit egare till qvarvarande upp- 
lagan af Afskedet från Kyrkas af 
J. N. Cramér, anhåller få iastaeder 
uppmärksamhet vid anmälan å om- 
slagets till detta arbete 4:e sida, en- 
ligt h vilken alla af J. N. Cramérs 
utgifna arbeten kunna reqvireras ge- 
nom min förlagsexpedition. 

Den stora prisnedsättningen (ifr. 
5: 60 till 2: 75) å Afskedet från 
kyrkan, gör anspråk på köpares öf- 
verseende med de oväsentliga ska- 
dor, som under en mångårig maga- 
sinering uppkommit å ett och annat 
exemplar. 

Stockholm i januari 1878. 

O. J. Leufstedt. 


Hrr bokhandlare! 

Från nästkommande års böljan 
har hr Nils Oleerup benäget åtagit 
sig vara vår kommissionär i Stock- 
holm. 

Köping den 27 dec. 1877. 

M. Barkéns fSrlagsbokhandel. 

(2 g:n) 


Resp. reqvirenter af våra för- 
lager 

erinras, att rikets jernvägsnät nu 
närmat sig oss sedan bana blifvit 
dragen till Wimmerby, och att följ- 
aktligen fraktkostnader, under den 
tid sjöfarten icke är i gång, bli bil- 
ligare än förut. Till oss adresse- 
rade paketer befordras af hrr Milton 
dt Necander i Wimmerby. 
Westervik den 22 dec. 1877. 

(2 g:n) C. O. Ekblad & Comp. 


Undertecknad beder att med det 
snaraste få erhålla Inventarielistor 
i 4 ex. från alla hrr förläggare, 
antingen de hos mig hafva lager 
eller icke. 

Eslöf i dec. 1877. 

C. J. Carlin. 

Svenska bokförläggareföreningens 
kommissionär. (2 g:n) 


Efter som till Wallaröd nu inflyttat en 
person, hvilken bär lika namn med under- 
tecknad, finner jag nödigt upplysa, att 
alla försändelser till mig böra hädan efter 
insändas under adress; 

Bokförläggare J. Pehroson, 

Wallaröd per Åstorp. 

Wallaröd i dec. 1877. 

Jöns Pehr s son. 


Inventarielistor för år 1877 ex- 
pedierades den 21:sta dec. dels 
med posten och dels genom respec- 
tive kommissionärer, tUl alla Hrr 
Bokhandlare i Sverige och Finland. 

Stockholm i dec. 1877. 

F. 0. Askerberg. 


Inventarie-blanketter ! 

För inventering af Hrr Bokför- 
läggares hos undertecknad qvarlig- 

f ande osålda lager behöfvas minst 
:ne exemplar inventarie-blanketter, 
hvilka jag anhåller måtte mig pr 
omgående hitsändas. Uraktlåtenhet 
häraf kommer alltid att fördröja 
redovisningens insändning öfver den 
bestämda tiden. 

Luleå i dec. 1877. 

(1 g:n) J. Aug. Westman . 


Kommissioner för Konti- 
nenten öfvertagas under bil- 
ligaste vilkor. Korrespondans 
på franska, tyska, engelska etc. 

Schmidt & Gttnther 

(7 g:n) i Leipzig. 


Lediga platser: 

Ett ordentligt bokhandelebiträde 
med några års vana vid inom bok- 
handeln förekommande göromål kan 
erhålla plats nu genast i 

E. T. Bergegrtm Bokhandel. 


Ett med bok- och pappershandeln 
väl förtroget biträde erhåller förmån- 
lig plats nu genast. Adress med- 
delas af 

d g:n) Seelig å Oomp. 


flV** På grund af öfverenskommelse 
mellan "Nordisk Boghundlertidende’’ 
och ”Svensk Bokhandelstidning” kunna 

annonser, som införas i ett af dessa blad, 
äfven blifva införda i båda tidningame 
mot en afgift af 20 öre pr petirad. 


Stockholm, 

tryokt hos A. L. Normans Boktryckeri-Aktiebolnp, 
1878 . 


Digitized by v^oogie 



SVENSK BOKHANDELS- 


N:r 2. Lördagen 


P4 denna tidning, tavaraf ett n:r utkommer hvarje helgfri lördag, prenume- 
reras för helt år med 4 kronor, postbefordringsafglften oberöknad. Redaktio- 
nens adress kr Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hvarå priset 
kr 10 öre för petitrad, böra, för att kunna intagas i nkst utkommande num- 
mer, senast föregående torsdags afton hafra kommit red. tillhanda. 



den 12 Jan. 1878. 


Frän Finland. 

(Bref till Nya Dagligt Allehanda. # ) I 

i 

Lag om literär och artistisk eganderätt. — Hvart fruktan för j 
fennomanerne leder och hvart den svenska öfvcrsättnings- I 
friheten kan leda. j 

En bland de första frågor, som uu på hösten hunnit 
slutbehandlas af landtdagen, är den om literär och arti- 
stisk eganderätt. När förslaget till lag härom i våras 
framlades for ständerna, yttrade professor Estlander i »Finsk 
Tidskrift»: »Det är troligt, att denna proposition kommer 
att tillvinna sig blott en flyktig uppmärksamhet. De 
några dussin personers rätt, som här är i fråga, lär väl 
blott måttligt intressera lagstiftarne vid sidan af hela lands- 
orters väl, som står på spel i jernvägsfrågau, och alla 
familjers ve, som skall beslutas i och med värnepligts- 
lagen». Emellertid har denna spådom kommit ganska be- 
tydligt på skam, i det att lagförslaget så väl inom lag- 
utskottet som hos ständerna gifvit anledning till en mängd 
olika förslag och skiljaktiga uttalanden. Och hvad man väl 
minst kunnat vänta i en fråga sådan som denna: Äfven 
partisynpunkter hafva härvid gjort sig gällande — ett be- 
vis bland många på den utomordentliga färdighet man 
småningom vunnit hos oss i att af nästan hvarje sak göra ; 
en fråga om fenno- eller svekomani. 

,Det var dock egentligeu endast frågan om öfversätt- 
ningsrätteu, som betraktades ur dylika synpunkter; och 
denna fråga är äfven hos oss af ett alldeles säreget skap- 
lynne i följd af att vi ega tvenne inhemska språk. Men 
innan jag redogör för diskussionerna härom, skall jag i 
korthet referera lagförslagets öfriga bestämningar, ^sådana 
de np af landtdagen blifvit antagna. 

Dessa bestämningar äro temligen likformiga i hvad 
som rör författares 9kydd mot eftertryck eller mot upp- 
förande af dramatiskt arbete eller efterbildande af koust- 
verk genom kopparstick, stentryck, träsnitt, fotografi och 
dylikt. I alla dessa fall gäller för författare eller konstnär 
eller deras rättsinnehafvare en skyddstid, räknad intill 
femtio år efter konstnärens eller författarens död. Dock 
böra härvid i vissa fall åtskilliga formaliteter iakttagAs, 
såsom att anonym eller pseudonym författare bör namn- 
gifva sig på en senare upplaga eller geuom annons i tid- 
ningarna, så framt han vill njuta detta skydd; i annat 
fall räknas tiden blott till femtio år efter utgifvandet, 
och likaså bör uttryckligt förbehåll göras mot uppförande 
af sceniskt arbete, som blifvit utgifvet i tryck. MuntligA 
föredrag ega samma skydd som skrifter, utom då de hållas 
i offentliga församlingar (landtdagar, kommunalstämmor, 
möten och dylikt); i detta fall få de af hvem som helst 
publiceras, i likhet med allmänna lagar och offentliga 
handlingar. 

Naturligtvis finnas från dessa stadganden äfven åt- 
skilliga undantag. Sålunda äro från ansvar för eftertryck 


*) Aftryck ur Nya Dagligt Allehanda, enligt medgifvande 
at dess red. 


fritagna profstyckeu, intagna i verk af större omfattning 
och sjelfständigt syfte, samt likaledes hvad som intages i 
»skolböcker, handböcker, sångböcker, och andra för under- 
visning, uppbyggelse eller andaktsöfniDg föranstaltade sam- 
lingar och bearbetningar». Likaså få enskilda uppsatser 
och meddelanden aftryckas från en periodisk skrift uti en 
annan; »härifrån dock uudantagnc noveller, samt uppsatser 
af vittert innehåll och vetenskapliga afhandlingar, så framt 
förbehåll mot deras aftryckande blifvit gjordt.» I alla 
dessa fall skall dock källan, hvarifrån aftrycket sker, tyd- 
ligen angifvas. Slutligen är äfven tillåtet att afbilda konst- 
verk, som tillhöra staten eller allmän samling, äfvensom 
dylikt afbildande i vetenskapligt arbete i lärobok eller af 
elev för dess studier. 

Bland specialbestämmelser rörande den artistiska egande- 
rätten kan ännu nämnas, att konstnär under sin lifstid 
eger rätt att förbjuda efterbildandet af sina verk i samma 
konstart samt att originalfotografi efter naturen och konst- 
verk, hvars afbildande är tillåtet, ej få på fotografisk väg 
af någon annan till försäljning eftergöras under fem års 
tid sedan fotografin togs. 

Slutligen innehåller lagen ännu åtskilliga bestämnin- 
gar, afsedda att skydda författares rätt gent emot förläg- 
gare. Sålunda är stadgadt, att förlagsrätt, öfverl&ten utan 
närmare aftal, gäller för endast en upplaga af högst tusen 
exemplar. Har öfverlåtelse gällt viss eller vissa upplagor 
af skrift, är författaren, sedan sista upplagan utkommit, 
berättigad att, innan den blifvit utsåld, återvinna sin ut- 
gifningsrätt .genom att för boklådspris inlösa de exemplar 
af upplagan, som förläggaren, inom tre månader efter 
skedd tillsägelse derom, visar sig iunehafva. Samma lag 
gäller ock, om hela utgifniugsrätten öfverlåtes, men ny 
upplaga ej under tio år å rad utgifves. Likaledes upp- 
häfves ett aftal om uteslutande rätt till uppförande af ett 
dramatiskt arbete, så framt stycket under fem år å rad 
icke uppföres. 

Såsom synes, är geuom lagens bestämningar författares 
och konstnärers rätt tillgodosedd i så vidsträckt mån man 
rimligtvis kan begära. Så mycket mera förvånande var då 
det förslag, som från lagutskottet hänsköts till ständerue 
i fråga om öfversättuingsrätten. Regeringens proposition 
hade äfveu i detta afseende åtminstone medgifvit något 
skydd, nämligen samma rätt som till originalarbete för 
öfversättning, verkstäid genom författarens försorg iuom fem 
år efter originalverkets utgifvande, detta då, s& framt för- 
behåll på skriftens titelblad blifvit gjordt. Hade öfver- 
sättning deremot ej inom fem år föraustaltats, skulle det 
stå hvar och en fritt att utgifva en sådan. 

Lagutskottet deremot föreslog helt radikalt, attöfver- 
sättningsrätten 9kulle bli fullkomligt fri, så framt skrift 
icke samtidigt utgifvits på flere språk, ett fall, för hvilket 
äfven propositionen stadgat lika rätt som för original- 
arbete. Motiven till detta förslag torde jag icke behöfva 
vidlyftigt referera, enär de samma vid samma frågas be- 
handling i Sverige nogsamt blifvit framhållna. Man borde, 
heter det, »fasta afseende vid den inhemska kulturens 


Digitized by kjoogie 




8 


oafvisliga behof der af, att skrifter å främmande språk skola 
obehindradt kunna öfversättas till de inhemska språken, 
och att hvarje hinder, som man i detta afseende kunde 
vilja uppställa, vore att betecknas såsom hämmande för 
nämda kulturs framsteg och sålunda som en verklig olycka 
för landet». Och då nu lagen är afsedd att, under vil kor 
af ömsesidighet, kunna gälla äfven främmande länders 
skriftställare, ansåg utskottet intet undantag böra göras 
tor rätt att öfversätta arbete äfven frän finskan till sven- 
skan och tvärtom, utan borde full likställighet ega rum 
mellan inhemsk och utländsk författares rätt. 

Detta sist nämda skäl framhölls likaledes af en re- 
servant uti utskottet, juris-professor Moutgoraery, som dock 
yrkade på ett stadgande i det syfte, att författare, som 
derom gjort förbehåll, skulle uuder loppet af tre år efter 
det originalet utkommit ega uteslutande rätt att föranstalta 
eller tillåta öfversättning deraf samt, så frarat han begagnat 
sig af denna rätt, sedermera oförkränkt njuta den samma 
i fem års tid. 

Dereraot omfattade denne reservant, naturligt nog, 
icke ett annat af lagutskottet anfördt skäl för dess förslag, 
nämligen, att »det ä en öfversättning nedlagda sjelfstän- 
diga samt på insigt i ämnet och i språkets behandliug i 
skrift grundade arbetet berättiga öfversättaren att få så- 
som sin skrift utgifva det samma». Ett sådaut skäl tager 
sig verkligen högst märkvärdigt ut i bredd med förslag 
att skydda konstverk mot efterbildning t. ex. genom kop- | 
parstick; ty det torde väl med skäl kunna sättas i fråga j 
på hvilkendera sidan det »sjelfständiga arbetet» är större. I 
Och för öfrigt inuebure väl detta tal ora »sjelfständigt 
arbete» hos öfversättaren, att man, såsom skalden Topelius 
träffande sagt, skulle »gifva fad ren och skräddaren lika 
rätt till barnet». 

Gent emot dessa tvenne förslag, utskottets och prof. 
MontgomeryB, stod en annan reservation, äfven den afgifven 
af en juris-professor, Ehrström. Här framhölls det in- 
konseqventa i att, medan man skyddade författare mot 
eftertryck, göra honom rättslös gent emot öfv^rsättningar, 
och derjemte påpekades de egendomliga förhållanden i vårt 
land, hvilka nödvändigt kräfde en olika lagstiftning rörande 
öfversättningar till inhemskt och till utländskt språk. Och 
föreslog derför följande stadgande: 


»Utgifningsrätt till inhemsk författares skrift innebär 
ock rätt att med andras uteslutande utgifva öfversättning 
deraf under hela skyddstiden till inhemskt språk samt i 
fem år efter det skriften först utkom till annat språk. I 
Finland äro finska och svenska språken att såsom in- 
hemska anses». 

»Är å titelblad till utländsk författares skrift förbe- 
håll gjordt om rätt att utgifva öfversättning deraf, galle 
sådan rätt i fem år efter det skriften först utkom». 

(Forts. o. slut i nästa n:r.) 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samson 4* Wallin.') 

För d. 2—9 jan. 1878. 

Bidrag till Sveriges officiela statistik. U) Kungl. maj:ts befall- 
ningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 4. Åren 1871— 75. 
Westmanlands län. 4:o, 29 8. Sthm, Samson k Wallin. (1877.) 
50 öre. 

Harms, L., Predikningar öfver kyrkoårets evangelier, öfv af 
C. A. Möller. 6:e [slut-]hft. 8:o, s. 929—1165. Sthm, F. Skog- 
lund. (1877.) 76 öre. 

Hemvännen. Utg. af L.Hökerberg. Band 4. 1878. Fol. Sthm» 
redakt. För årg. (12 n:r ■=* 12 ark) 2 kr. 

Löwenhjelm, G. S., Engelska skriföfningar med hänvisningar 
till språkläran, anmärkningar samt fullst. ordbok. 2:a uppl. 
8:o, 92 8. Sthm, A. L. Normans förlagsexp. (1877.) 1 kr. 

Sjögren, O., Historisk läsebok för skolan och hemmet. Förra 
din. Gamla tiden o. medeltiden. 2:auppl. 8:o, 404 s. Sthm, 
P. A. Norstedt & Söner. (1877.) 2: 60, kart. 4 kr. 

Skolklockan. 4:e bandet. 1878. 8:o. Norrköping, redakt. För 
årg. (12 n:r — 12 ark) 75 öre. 

Smith, Ch. J., Sundbyberg, den nya förstaden till Stockholm. 
Belysningar och genmälen. I. 8:o, 31 s. Sthm, förf. (1877 ) 
40 öre. 

Södermark, J. P., Förslag till tecknings-under visningens ord- 
nande i folkskolorna. 8:o, 8 3 . Sthm, förf. (1877.) 16 öre. 

Roth, Magn., Geografisk atlas öfver Sverige. 8er. 1. l:a hft. 

4 kartblad. Sthm, Normans förlagsexp. i distrib. (1877.) 5 kr. 
Porträtt af C. v. Linné. 1 blad. Sthm, C. A. Lindqvist. 1 kr. 


Affars-Cirkulär : 

På förekommen anledning få 

vi härmed meddela, att, allt sedan 
undertecknad Oartz som delegare 
inträdde i firman Seelig & 0:0, un- 
dertecknade fortfarande till hälften 
hvardera ega och äro ansvarige för 
så väl speditionsfirman Seelig & 0:0 
som bokförlagsfirman Fr. Skoglund. 

Stockholm i dec. 1877. 

Fr. Skoglund. Adolf Gartz. | 

(o g:n) 


Sedan afl. bokhandlaren Carl Nor- 
dins bokförlagsartikl&r samt förlags- 
rättigheterna till de samma nu bfif- 
vit försålda till hr Fr. Skoglund i 
Stockholm, anhålles att hrr bokhand- 
lare behagade från hr Nordins konto 


till hr Fr. Skoglunds öfverföra så 
väl lagerbehållningen enligt sista 
inventariet som ock hvad som seder- 
mera erhållits. 

Derjemte anhålles att nedanskrifne 
artiklar, som icke ingått i försälj- 
ningen, skyndsamt returneras och 
att redovisningen af de samma in- 
sändes till sterbhuset , näml. : Adress- 
kalender för D alame; Bergman , Da- 
lames historia; Christendom och Lä- 
seri; Dalames Fornminnesförenings 
Tidskrift; Handbok , nyaste; Petters- 
son, Sv. Kyrkans seder; Reglemente 
för Falu Bergsskola; Råd och upp- 
lysningar för utvandrare; Wenström, 
Katekes; Wenström, Predikningar , 
samt Beskrifning öfver Dalame; äf- 
venså C. F. Petterssons Blanketter 
för folkskolan, i händelse dessa er- 
hållits i kommission i stället för i 


fast räkning. Hvarigenom sålunda 
ovilkorligt icke medgifvas några 
disponenda af dessa. 

Falun den 27 dec. 1877. 

Carl Nordins sterbhus. 

Med anledning af ofvanstående 
utbedes, att öfverförningen från Carl 
Nordins till mitt konto benäget 
måtte verkställas noggrant i öfver- 
ensstämmelse med detta sterbbusets 
meddelande. Så fort tiden det med- 
gifver skall jag hafva äran sända 
samtlige hrr bokhandlare ett räk- 
ningsutdrag for innevarande år, till 
vinnande af reda i mellanvarande 
räkenskaper. 

Stockholm den 28 dec. 1877. 

(2 g :n) Fr. Skoglund. 


Digitized by ^»oos le 


Böcker som utkommit: 

Sveriges Geologiska 
undersökning. 

Häraf ha nyss utkommit: 

Geologiska kartbladen med be- 

skrifningar. 

a) i skalan 1 : 50000: 

57. Stafsjö 2 kr. ord., 1: 70 netto. 
58 o. 59. Sandhamn & Tärnskär 
1:50 ord., 1:28 netto. 

60. Båstad 2 kr. ord., 1: 50 netto. 

61. Hessleholm2 kr. » 1:50 d 

62. Claestorp 2 kr. j> 1: 50 i> 

b) i skalan 1 : 200000: 

1. Huseby 1: 50 ord., 1: 28 netto. 

2. Ljungby 1: 50 i> 1: 28 i> 

3. Wexjö 1: 50 » 1: 28 » 

Gumselius, O., Sveriges glaciala bild- 
ningar. II. Om Rullstensgrus. 
Pris 75 öre ord., 64 öre netto. 
Sante88on, H., Kemiska bergartsana- 
lyser. I. Pris 1 kr. ord., 85 öre 
netto. 

Nathorat, A. G., Om en cykadökotte. 

Pris 50 öre ord., 43 öre netto. 

— , Arktiska växtlemningar i Skåne. 

Pris 50 öre ord., 43 öre netto. 
Linnars8on, G„ Nerikes öfvergångs- 
bildningar. Pris 75 öre ord., 64 
öre netto. 

Torell, O., Sur lcs traces les plus 
anciennes de 1’existence de l’hom- 
me en Suede. Pris 50 öre ord., 
43 öre netto. 

Expedieras, som vanligt, endast 
efter ingående reqvisitioner. 
Stockholm den ö jan. 1878. 

(2 gm) Adolf Bonnier. 


Uplands Herregårdar. 

3:dje häftet af detta planschverk 
utsändes i dessa dagar i bokhan- 
deln å cond. till lika antal som häf- 
tena 1 & 2. Men för bestämmande 
af upplagans storlek å följande häf- 
ten torde hrr bokhandlare godhets- 
fullt inom den 15 februari inkomma 
med uppgift å antalet erhållna sub- 
skribenter. 4:de häftet och följande 
expedieras endast i fast räkning . 

Centraltryokeriets Förlagsexpedition. 

(2 g:n) 

Årskatalogen 1877. 

Som tryckningen af den samma 
snart skall börjas, så torde beställ- 
ning derå med första få motses 
från hrr bokhandlare. 

Hrr förläggare, som önska få an- 
nonser i katalogen, behagade äfven 
med snaraste insända dessa till Sam- 
son & Wallins bokhandel. 

Stockholm den 3 jan. 1878. 

(2 g :n) Komiterade. 


Återbegärda böcker: 
Angelägen retur! 

Alla osålda exemplar af 

Fredzell, Profskjutning mot 
läseriet, 

torde benäget återsändas före denna 
månads utgång. 

Stockholm i jan. 1878. 

(i g.n) Nya Förlagsexpeditionen. 


Angelägen retur! 

Af nedanstående artiklar återbe- 
gäres skyndsamligen allt som ej 
behålleB i fast räkning af: 

Blanohe, Tajlor och berättelser , 7, 
Från Fjerdingen och Svartbäcken, 
Marlitt, ' Tant Cordula , 

Sehlstedt, Sånger och Visor , //, 
Topelius, Fältskärns berättelser, IV, 
Nya följetongen 1878. N:r 1. 

och erkännes häraf intet i 1877 års 
disponenda. 

Stockholm den 5 jan. 1878. 

(i g:n) Albert Bonnier. 


Angelägen retur! 

ÅterbegSres under korsband med 
omgående pi vSr bekostnad alla 
osilda exemplar af n:r I af 

Pariser Mode-Revy. 

Upplagan är utsåld. 

Stockholm i jan. 1878. 

(i g : n) Looström & Komp. 

De exemplar af 

Bäckström, 

Sånger och Berättelser, 

bundna med eller utan guldsnitt, 
hvilka ej behållas i fast räkning, 
torde i 1877 års räkning returneras. 
Stockholm i jan. 1878. 

(2 gm) Aktiebolaget Nu. 


Retur begäres 

inom januari månads utgång af samt- 
liga exemplar Agnes Ellmén, för- 
eta häftet, efter hvilken tid inga 
exemplar af detta häfte återtagas. 

Tills vidare torde 2:a, 3:e o. 4:e 
häftet behållas för komplettering. 

Stockholm den 3 jan. 1878. 

r» o-ni G. J. Leufstedt. 


Retur. 

Bristande tillgång nödgar mig 
att anhålla om snart återsändande 
af alla öfverflödiga ex. af 

Gullvifva 

af Kathleen Knox. 

Stockholm den 22 dec. 1877. 

(3 g:n ) A. E. Westerberg. 


Böcker under tryckning: 




Pariser Mode Revy. 

I slutet af nästa veoka utlemnae IV so 2 af denna mode- 
tidning mot kontant med beräkning för l:sta qvartalet. 

Vi anhålla derföre att med görligaste första få motse herrar 
bokhandlares reqvisitioner samt att order om beloppets utbeta- 
lande af vederbörande kommisionärer benäget insändes. Rabatt 
25 % ooh friexemplar 11 /io* 

Stockholm d. 3 januari 1878. 

(2 g; „) Looström & Komp. 




Digitized by ^ooq le 


10 


Blandade annonser: 

Å samtliga exemplar af den å 
undertecknades förlag utgifna 

Konkurslag 

a 50 öre, så väl under fjoråret som 
under loppet af innevarande år sålda, 
bevilja vi 50 % rabatt. 

Stockholm den 10 jan. 1878. 

(i g:n) Jos. Seligmann & C:o. 


Svar på tal! 

100 konverpationskort i prydligt 
fodral; pris 60 öre, 

kan reqvireras hos 

A. Hasselgren, Örebro. 

Rabatt: b. cond. 20 % \ i fasträk- 
ning 30 %. (1 g:n) 


Hrr bokhandlare 

underrättas härmed, att underteck- 
nad inköpt förlaget till professor 
C. A. Cornelii arbeten: 

Handbok i Kyrkohistorien 

samt 

Teologiska Prsenotioner, 

hvilka skrifter hittills distribuerats 
af hr adjunkten A. Frigell. Reqvisi- 
tioner ä behöfliga exemplar torde 
hädan efter insändas till mig. 

Upsala den 24 dec. 1877. 


Herrar Bok- och Pappershandlare 
underrättas härmed, att den nyaste 
sortens skol- och kontorspennor 

Ecklesiastikpennor E F, F M, 

kunna erhållas direkte från oss, eller 
genom härvarande kommissionärer 
pr kontant å 1: 25 pr gross. 

Stockholm den 2 januari 1878. 

C. F. Strömbäck & 0:0. 

(g g ;n ) (Axel Wahlin.) 


Hrr bokförläggare! 

Från detta års början har herr 
Nils Gleerup åtagit sig våra kom- 
missioner i Stockholm. 

Östersund i jan. 1878. 

Ernst Bergs bokhandel. 


Utländskt Sortiment, Tidskrif- 
ter, Anticjvaria, Kartor, Konstsaker 
och Musikalier expedieras skynd- 
samt och billigt. 

Export af skandinavisk litera- 

tur och mottages originalarbeten 
till di8tribuering i utlandet. 

Paketer befordras till och från 
utlandet hvarje vecka efter billigaste 
fraktberäkning. 

Kommissioner för in- och utländ- 
ska bokhandlare och förläggare öf- 
vertagas på billiga vilkor. 

Distributioner mottagas. 

Lager af utländska frimärken, 

som lemnas i kommission. 

Stockholm, 


Permar 

till 

Blanohes Supplement, 

Payer & Pries, Polarhafvet, 
Topelius, Läsning för ungdom, 

finnas att tillgå hos 

Alb. Bonnier. 


Inventarie-blanketter ! 

För inventering af Hrr Bokför- 
ljiggares hps undertecknad qvarlig- 

f ande osålda lager behöfvas minst 
:ne exemplar inventarie-blanketter, 
hvilka jag anhåller måtte mig pr 
omgående hitsändas. Uraktlåtenhet 
häraf kommer alltid att fördröja 
redovisningens insändning öfver den 
bestämda tiden. 

Luleå i dec. 1877. 

(2 g:n) J. dug. Westman. 


Lediga platser : 

Ett med bok- och pappershandeln 
väl förtroget biträde erhåller förmån- 
lig plats nu genast. Adress med- 
delas af 


(2 gm) Seelig & Oomp. 



En yngling, med god skolunder- 
byggnad och fyra års vana i bok- 
handel, söker anställning i ofvan 
nämda affär. Svar afvaktas under 
adress A. B. 21, Allmänna tidnings- 
kontoret, Gustaf Adolfs torg, Stock- 
holm. (1 g:n) 


En yngling, som i 5 år condi- 
tionerat i en af Sveriges större bok- 
handelsaffärer, önskar göra ombyte 
af plats. Reflekterande härå beha- 
gade hänvända sig till X« 1 9» Malmö, 
poste restante. (l g-.n) 

Plats i bokhandel sökes af en 
student. Reflekterande torde vända 
sig till K . Petersson , Linköping, 
poste restante. 


På grund af öfverenskommelse 
mellan ”Nordisk Boghan dlertidende’ 
och "Svensk Bokhandelstidning” kunna 

annonser, som införas i ett af dessa blad, 
äfven blifva införda i båda tidningarne 
mot en afgift af 20 öre pr petirad. 


8tockholm, 

tryckt ho» A. L. Norman» Boktyyckerl-Aktleb©l*«. 


(3 g:n) 


W. Sohultz. 


(2 g:n) 


C. A. Lindqvist 


Att vi denna dag till hrr P. A. Norstedt & Söner öfverlåtit förlags- 
och eganderätten till samt det denna dag befintliga osålda lagret af 

Esaias Tegnérs efterlemnade skrifter, 

nya samlingen, så väl häftade som inbundna exemplar, 

Lösa permar härtill, samt 

Tegnér, Opuscnla latina, 

f& vi härmed tillkännagifva, och anhålla derföre, att hrr bokhandlare 
behagade till hrr P. A. Norstedt & Söners konto öfverföra allt denna 
dag Befintligt osåldt lager af dessa arbeten. 

Stockholm den 31 dec. 1877. 

F. & G. Beijer. 

På grund af ofvanstående fil vi härmed bedja hrr bokhandlare vid 
inventeringen upptaga och vid redovisningen kreditera vårt konto för 
allt som fans osåldt af dessa arbeten den 31 dec. 1877. 

Stockholm den 2 jan. 1878. 

(1 g;n) P. A. Norstedt & Söner. 


Digitized by ^OOQ Le 



SVENSK 


(BODUL 


BOKH ANDELS-TIDNI N G. 


t O 


N:r 3. Lördagen 


' På denna tidning, hvaraf ett n:r utkommer h varje helgfri lttrdag, prenume- 
| reras för helt år med 4 kronor, postbefordringsafgiften oberäknad. Redaktio- 
; nens adress Ur Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hvarå priset 
| är 10 öre för petltrad, böra, för att knnna intagas i näst utkommande num- 
mer, senast föregående torsdag» afton hafva kommit red tillhanda. 


den 19 Jan. 1878. 


Från Finland. 

(Bref till Nya Dagligt Allehanda.) 

Lag om literär och artistisk eganderätt. — Hvart fruktan för 
fennomanerne leder och hvart den svenska öfversättnings- 
iriheten kan leda. 

> 

(Forts, och slut från föreg. n:r.) 

Om dessa olika förslag utspann sig nu en ganska 
liflig diskussion, ej blott uti flerc af stånden, utan ock 
inom pressen, der bland annat Topelius varmt tog sig 
an författarnes sak. Jag skall bäy i största korthet re- 
ferera de skäl, som på hvardera st«iån anfördes. 

Försvararne af den fria öfversättningsrätten förfäktade 
i synnerhet hvad de kallade »allmänhetens rätt» gent emot 
författar ne. Har en gång, förklarade de, ett arbete ut- 
kommit på det ena af landets båda språk, så är det icke 
mera författarens uteslutande tillhörighet/ utan publikeu 
har en viss rutt till det samma och kan fordra, att dpt- 
icke allt för länge undanhålles den läsarkrets, som^alar 
det andra inhemska språket. / , / 

Häremot, invändes från aiidra sidan, om staten 
en gång har rätt att tvinga författare att £åta öfversätta 
sina verk, så kunde, den ir>ed samma rätt tillhålla dem 
att ge ut böcker, som de- egde färdiga i manuskript. Och 
for öfrigt behöfde man väl icke tvinga författarne till hvad 
som stämde öfverens med deras egen fordel, ty man kunde 
icke gerna förutsätta, att författaren af illvija ville för- 
hindra spridniugen af sitt verk. 

Jo, svarades det — och här kominer dét märkvär- 
digaste i hela frågan — »om någon har utgifvit t. ex. 
en partiskrift på ett språk, så kan det vara beqvämt för 
författaren att se deu spridd blott bland en del af all- 
mänheten, eller* ock kan han i sin egen öfversättning 
återge åtskilligt deraf på ett med flit vilseledande sätt». 
Och derför bör allmänheten kunna hålla tummen på ögat 
på dylika herrar genom att få frihet att öfversätta deras 
arbeten. 

Det var från den svekomanska sidan, som denna 
egendomliga iuvänduing uttalades, och den bevisar klart 
nog, huru långt vi här hunnit i partiuit, då man fruktar, 
att en person ville af dylik partifanatism förfalska sina 
egna arbeten! Eljest skulle man tycka, att den, som är 
fanatisk för ett parti, är det, emedan han tror på den 
sak han förfäktar; men tror hau derpå, så vill han väl 
gerua se sina åsigter framstälda äfven för sina motstån- 
dare; och knappast torde det hos oss finnas en fenoman, 
som icke gerua ville se sina uttalanden ordagrannt nf- 
tryckta i motpartiets tidningar i stället för att de nu ofta 
»tigas ihjel». 

För öfrigt är det märkvärdigt, att man ej vid fra in- 
ställandet af detta argument märkte, huru lätt det kan 
vändas om. Ar öfversättningsrätteu fri, så kan ju en 
partiman lika falskt och skeft öfversätta någon sin mot- 
ståndares skrift, och detta Kr till och med mera troligt, 
än att han skulle förfalska sin egen. 


Också framhölls det i allmänhet på den sida, som 
Försvarade författarnes rätt, att desse, om öfversättniugs- 
rätten vore fri, skulle få bära aus varet äfven för den form 
en huru oduglig öfversättare som helst kunde gifva hans 
verk. »Ingen förmenas», yttrade t. cx. Topelius, »att 
öfversätta Fänrik Stål i eu skolkria. Men är han derför 
berättigad att utgifva denna kria af trycket? Ar väl den 
Fänrik Stål?» 

På samma gång såluuda en författare kunde af en 
Öfversättning lida stort afbräck i sitt literära anseende, 
skulle hau i många fall kunna lida en bestämd och af- 
gjord ekonomisk förlust, äfven om han hade tre års tid 
på »ig att sjelf föranstalta en öfversättning. Ty det kan 
lått hända, att han ej inom de tre åren finner en duglig 
öfversättare; så^nfördes fall, der en öfversättning utgifvits 
först tretton år efter originalet, och detta utan att man 
kände ho» författaren antaga någon illvillig önskan att 
undanhålla publiken sitt arbete. Dess utom kuude en 
Jlrfattivre, om han skall utgifva en egen öfversättniug, 
ofta^ nog sålunda komma att konkurrera med sig sjelf. 
Ett vetenskapligt arbete t. ex. får ofta ännu under tre år 
icke så stor spridning, att det betalat tryckningskostnaden. 
Är nu detta arbete skrifvet på finska, så finnes i landet 
en mängd läsare, som hellre läste det i svensk öfversätt- 
niug, men i brist på en sådau kunde läsa det finska 
originalet. Skall nu författaren för att värja sin rätt gifva 
ut eu svensk öfversättning inom tre år, så kommer denna 
tydligen att taga bort köpare från originalet; och att då 
på dylika vilkor få en förläggare vore svårt, ja, kanske 
omöjligt. 

Men, iuväude man ännu, i Sverige är öfversättnings- 
rätten fri, och inskränker man den här, blir detta blott 
ett privilegium för de svenska förläggarne, hvilka t. ex. 
obehindradt kunna öfversätta eu finsk bok — till och 
med om originalet vore tryckt i Sverige. Härtill svarades 
från andra sidan, att om lagstiftningeu i detta afseende 
i Sverige är inkouseqvent och haltande, så har deu samma 
redan inom sjelfva Sverige varit föremål för skarpt ogil- 
lande, och derför hafva vi så mycket mindre skäl att följa 
ett dylikt mönster. , 

Det är, i förbigående sagd t, något som knappast lär 
hafva fallit uågon in i Sverige, då lagen der antogs, att 
öfversättningsfriheten, motiverad af de nordiska språkens 
ringa område i bredd med de stora kulturspråkeu, kunde 
öppna dörren för ett förfördelande af en literatur med 
än mindre språkområde, den finska. Och sådant kan 
lätt nog ega rum, t. ex. rörande skolböcker. Åtskilliga 
sådana, författade här, begagnas äfven i Sverige, det kunde 
således lätt hända, att en svensk förläggare låter öfver- 
sätta en på finska skrifven skolbok, utan att dess förfat- 
tare deraf får skörda den minsta vinst, ja, icke eus kon- 
trollera, huru arbetet blifvit återgifvet på svenska. Må 
hända kan dock detta motverkas genom ett allt mera vak- 
nadt rättsmedvetande i dylika frågor. 

Hos oss har det också auförts såsom ännu ett motiv 
mot den fria öfversättningsrätten, att praxis i detta af- 


Digitized by Ajoogie 


12 


seende redan utbildat sig så, att man plägar begära för- 
fattarens tillstånd, innan en öfversättning göres. Och då 
vore det väl allt annat än riktigt att genom lagstadgauden 
sanktionera ett alldeles motsatt betraktelsesätt. 

Ungefär dessa voro de skäl man å ömse sidor fram- 
höll. På riddarhuset fördes författarnes sak med värme 
och talang af den åldrige Johan Wilhelm Snellmau^ un- 
derstödd af flere andra. På motsatt sida var försvaret 
deremot temligen lamt, men omröstningen gaf i alla fall 
några rösters pluralitet för professor Montgomerys reser- 
vation (tre års skyddstid). I betraktande af de många 
kraftiga, både teoretiska och praktiska skäl, som talade 
emot ett dylikt beslut, vore man frestad att antaga, det 
mången röstade för det samma på grund af de ofvan an- 
förda partiskälen; med säkerhet kan detta naturligtvis ej 
påstås, då icke ens dessa skäl under diskussionen fram- 
drogos, utan anfördes blott i en tidningsuppsats. 

Huru som helst är det betecknande nog, att man 
alls kunnat offentligen hos oss föreslå en lagstiftning ur 
dylika synpunkter. Och å andra sidan är det glädjande, 
att de samma dock ej vinna gehör i de ofrälse stånden, 
hvilka alla förenade sig om den Ehrströmska reservationen. 
Och sålunda är nu laglig pluralitet vunnen för den åsigteii, 
att en författare har lika rätt till sitt., arbete, vare sig 
detta skall utgifvas på det ena eller andra af landets 
tvenne språk. « 




Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samson 4' Wallin .) 

För d. 10—16 jan. 1878. 

Adress-kalender och vägvisare inom hafvudstaden Stockholm 
jemte supplement för dess omgifningar och Stockholms län, 
för år 1878. Utg. af P. A. Huldberg. 23:e årg. 8:o, 64 
o. 792 s. samt 4 teaterplaner. Sthm, P. A. Huldbergs bok- 
förlags-aktieb. Clb. 5: 50. 

Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Stockholm 
för år 1878. Utg. af P. A. Huldberg. 23:e årg. 8:o, 64 
o. 464 s. samt 4 teaterplaner. Sthm, P. A. Huldbergs bok- 
förlags-aktieb. Clb. 3 kr. 

Adress- och industri-kalender, Göteborgs, för år 1878. Utgif- 
vare: Fred. Lindberg. 8:o, xvj, 71, 71, 120, xvj och 136 
8. Göteb., utgifvaren (1877). Kart. 3 kr. 

Agardh, J. G., Om Linnés betydelse i botanikens historia. 
Med anledning af Linné-festen i Lund d. 10 jan. 1878. 8:o, 
33 s. Lund, förf. 76 öre. 

Agrikultus, Vår tids penningmakt, eller politisk ekonomi- 
ska reflexioner. 8:o, 176 s. Sthm, N. Gleerups förlagsexp. 
(1877.) 1: 50. 

Bidrag till Sveriges officiela statistik. L) Statens jernvägs- 
trafik. 16. Trafik-styrelsens underd. berättelse för år 1876. 
4:o, 104 o. vij s. samt 1 karta. Sthm, Samson k Wallin. 
(1877.) 2: 76. 

Brandt, Thure, Die Bewegungscnr als Heilmittel gegen weib- 
liohe sog. Unterleibsleiden und Prolapsen. Anzeichnungen 
seit dem Jahre 1861. Ueberaetzung. 8:o, 81 s. Sthm, förf. 
(1877). 1 kr. (1 mk 12 pf.) 

C al e rider, Frimurare ordens, för året 1878. På befalln. utg. af 
IX Prov. loge directorinm. 8:o, 14 s. Sthm, P. A. Norstedt 
& Söner. 25 öre. 

Diplomatarium, Svenskt, från och med år 1401, ntg. af riks- 
archivet genom C. Silfveratolpe. I, 3:e hft. 4:o, 8. 481 — 
700. Sthm, P. A. Norstedt & Söner. (1877.) 6: 50. 

Djurvännen. Svenska allm. djurskyddsföreningens tidskrift för 
främjande af djurens rätta vård och djuregarnes fördel. 
Redaktör: G. V. Sjöstedt. 4:o. Sthm, expeditionen. För 
årg. (12 n:r = 12 ark) 2 kr. 

v. Linnés, C., anteckningar öfver Nemesis divina, ntg. af 
Elias Fries o. Th. M. Fries. Ny omarb. o. tillökad uppl. 
8:o, 72 s. Upsala, Lundeqaistska bokh. 1: 26. 


Gruudskattefrågan, Om. (Till allmänheten!) 8:o, xij o. 106 s. 

Sthm, A. L. Normans förlagsexp. 75 öre. 

Kyrkotidning, Svensk luthersk. Under medverkan af flere 
bland kyrkans lärare utg. af P. An dr. Berggren. 2:a årg. 
8:o. Norrköping, M. W. Wallberg. För årg. (12n:r - 12 ark) 

2 kr. 

Lindfors, H.. Theori för propellern. En stndie. 8:o, 22 s. 

o. 1 pl. Sthm, N. Gleerups förlagsexp. (1877.) 1 kr. 
Pasch,Ang., Geometrisk konstruktions- o. projekt ionalära, 
utarb. till tjenst för elementarläroverk och tekniska skolor 
2:a uppl. 8:o, iv o. 96 s. Sthm, Samson & Wallin. (1877.) 1:50. 
20 hit hörande planscher erhållas i fast räkning hos 
förf. till 7: 50. 

Riksdagskalender för 1878. Utg. af Otto Printzsköld. Liten 
8:o, 298 8. Sthm, J. Seligmann k Komp. Clb. 8 kr. 

Roth, Magn., Illustrerad geografi för lägre skolor. 3:o, 144 s. 

Sthm, J. Seligmann & Komp. Kart. 1: 75. 

Scherer, Th., Påfvedömet, dess förtjenster för menskligheten. 
öfv. 8:o, 132 s. (Tr. i Upsala 1877.) [Dermed samman- 
häftad:] Huber, J. G., Kristi kyrkas ofelbarhet samt den 
der med sammanhängande frågan ang. påfvens ofelbarhet, 
framstäld i en predikan på Petri och Pauli högtidsdag. 8:o. 
26 s. (1876.) Sthm, C. E Fritzes bokh. 1: 25. 

Scotts, Walther, romaner. Ulustr. uppl. utg. afM. A. Gold- 
schmidt. III, 2:a hft. 8:o, s. 97 — 192. Sthm, N. Gleerup» 
förlagsexp. (1877.) 75 öre. 

Sylvander, G. V o 1m., Borgholms slotts historia. 8:o, 263 s. 
o. 7 pl. 8thm, N. Gleerups förlagsexp. (Tr. i Kalmar 1877.» 

3 kr. 

Sylvia, Axel Fersen och Marie Antoinette. Historisk roman- 
tisk skildring. 8:o, 270 s. Sthm, N. Gleerups förlagsexp. 
(1877.) 1: 50, 

Tidskrift, NordiBk, för vetenskap, konst och industri, utg. af 
Letterstedtska föreningen. Redigerad af Cl. Annerstedt. 
C. M. Guldberg o. Jul. Lange. 1878. 8:o. Sthm, P. A. 
Norstedt Ät Söner. För årg. (8 hfn « 48 ark) 10 kr. 


\\ 

Förteckning öfVer muaikalier 

meddelad genom Julin* Bagge. 

Från den I Oktober— 31 December 1877. 

Alary, 0,%isste du! M-S. eller »Valda sånger», n:o 9. 
50 öre. Sthm, Abr. Lundquist. 

Amaranthen 1878. Dansmusik för piano. 15:de haft. 1: 50. 
Sthm. Elkan k Schildknecht. Inneh.: Kéler— Bela, minne från 
Luzern. Vals. — Heyer, Din! Polka. — Offenbach, Frangaise 
ur »Från jorden till månen». — Reichardt, Minne från Kon- 
stantinopel. Vals. — Eitner, I det gröna. Polka. — Heyer, 
Den modernaste. Polka-Mazurka. — Strailss, Galopp. 
Andersen, A., Sonat för piano och violoncell. Sthm. Mu- 
sikaliska konstföreningen. 

Apitius, Kriegerfest-Marsch för pianoforte. — »Vaktpara- 
den» n:o 1. 60 öre. Sthm. Elkan k Schildknecht. 

— , Kriegerf est -Marsch för pianoforte. 60 öre. Sthm. Abr. 
Lundquist. 

— , Kriegerfest-Marsch. »Favoritnummer utförda af orchest- 
rarne i Berns Salon m. fl.» Pianoforte 4 h. n:o 2. 75 öre. 
Sthm. Abr. Lnndqnist. 

Ar b an, Pariser-Lancier-Quadrille för pianoforte. 75 öre. Sthm. 
Abr. Lundquist. 

Arlberg, Fr., op. 10. I skogen. Tondikt för orchester. 
Partitur. 

— , — Arrangement för piano. 4 h. Sthm. Musikaliska konst- 
föreningen. 

Barnbalen för 1878. Nyaste samling af omtyckta danser för 
piano lätt arrangerade. 1 kr. Stbm. Abr. Lundquist. Inneh.: 
Parlow, Gruss an Leipzig. — Fahrbach jun. Trinkspruch. — 
Strauss, Fatinitza-Fran^ais. — Faust, Thérése-Vals. — 
Knobloch, Goldelse. Polka-Mazurka. — Strauss, Med snåll- 
tågsfart. Galopp. 

Barnens dans-album. l:a hft, 2 kr. Sthm. Elkan k Schild- 
knecht. Inneh.: 1. Berner, Polonaise. 2. Faust, Ungdoms- 
drömmar, Vals. 3. Gungl, Elfenreigen. Vals. 4. Strauss. 
Morgenblätter. Vals. 5. Lanner, Olymp-vals. 6. Faust, 
Barndomsminnen. Vals; 7. Parlow, Brudens första vals. 8. 
Berner, Myrtenkronan. Vals. 9. Lumbye, Amelie-Vals. 10. 
Faust, Soldat-Polka. 11. Herzog, Klocktpelspolka. 12. Heyer, 


Digitized by v^oogie 



13 


Prima-vista. Polka. 13. Fau9t, A propos. Polka. 14. Flotow. 
Fran$aise ur »Martha». 15. Faust, Famulus-Franyaise. 16. 
Schuberth, Lancier-Quadrille. 17. Minne från Särö. Hambo- 
Polkett. 18. Faust, Charmant, Polka-Mazurka. 19. Kopif, 
Helgo landsflickan. Polka-Mazurka. 20. Lumbye, Champagne- 
Galopp. 21. Bilse, Storm-Marsch-Galopp. 22. Cachucha. 23. 
Polska från Wermland. 24. Jösseh&rads-Polaka. 25. Jul-lek. 
»Vill du följa med så kom». Lätt arrangerade för piano. 
Barnmaakeraden. 5 enkla och vackra danser för piano. An- 
dra samlingen. N:o 1 — 5 å 50 öre. Sthm. Abr. Lundquist. 
Barnmaskeraden för piano 4 h. Andra samlingen. N:o 1 — 5 
å 76 öre. Sthm. Abr. Lundquist. 

Berett t. Herm., op. 96. Tre sånger för en röst med acc. af 
piano. Till sömnen. — Blif hos mig. — Vid en väns död. 
2 kr. 8thw. Abr. Hirsch. 

Bergenton, Aron , Till herr Oscar Bolander. Albumblad för 
piano. 1: 50. Sthm. Elkan & Schildkneoht. 

Boyesen , A, Th ., Davidsharpan. Sju andeliga sånger med acc. 
af piano oller harmoninm. Svensk och norsk text. 1 kr. 
Sthm. N. Gleerups FÖrl.-Exped. distrib. 

('ar ston* en, J. P. y Silhouetter. 6 små tonbildcr för piano. 
1: 25. Sthm. Julius Bagge. 

Cattrau, T., Farväl till Napoii för M-8. eller A. »Valda sån- 
ger». N:o 13. 50 öre. Sthm. Abr. Lundquist. 

Bannström, T., Duellanterna. Komisk duett med acc. af piano. 

3:dje upplagan. 1: 50. Sthm. Abr. Lundquist. 

Eggeling, F., Sångbok för folkhögskolor. 1: 60. Lund. Phi- 
lip Lindstedt. 

Emanuel , N. B., op 4. Till Cesarewna Maria Feodorowna. 
Fyra sånger för en röst med acc. af piano. 1: 50. Sthm. 
Abr. Hirsch. 

— , op. 6. Till Richard Henneberg. Tre pianostycken. Polska. 

Saga. Danslek. 1: 50. Sthm. Abr. Hirsch. 

— , op. 6. Till Henry Wieniawski. Romans för violin med 
accompagnement af Piano. 1 kr. Sthm. Huss k Beer. 
Ericson, Aron , De förlofvades polka. Komponerad för piano. 
50 öre. Sthm. Huss & Beer. 

Eterneller bland äldre och nyare dansmusik. Lätt arrangerade 
för piano, ll:e hft. 1 kr. Sthm. Elkan k Schildknecht. 
Inneh.: 8trauss, Cagliostro-Vals. — Faust, Faustinapolka. 
— Strau98, Franijaise ur Läderlappen. — Talexy, Polka-Ma- 
zurka. — Schindler, »Der Wenzel kommt», polka. — Strauas, 
8ophia-val8. — Labitzky, Hyde-Park-galopp. 

Fahrbach, Ph ., jun . Meter-Galopp, »Favorit-nummer». N:o 8. 

50 öre. Sthm. Elkan k Schildknecht. 

— , Meter-Galopp för piano. 50 öre. Sthm. Abr. Lundquist. 
— , Meter-Galopp för piano 4 h. »Favorit-nummer» utförda af 
orchestrarne i Berns Salon» m. fl. N:o 1. 76 öre. Sthm. 
Abr. Lundquist. 

Fleetnrood , Ida ., Les Lilas. (Syrenerna). Grande Polka de 
9&lon pour le piano dédiée å M:mo Jenny ödmnn. 1 kr. 
Sthm. Kompos. 

— , »Vid minnet af slaget vid Narva». Marsch för piano, till- 
egnad fröken Turinna Mörner. 75 öre. Sthm. Kompos. 
Fexer , Bernh Uppmuntran för pianoelever. 6:te hft. Sam- 
ling af lättare stycken i progressiv följd ordnade samt för- 
sedde med fingersättning. 1 kr. Sthm. Elkan k Schildknecht. 
Inneh.: Heller, Etude. — Schumann, Mailied. — Handrock, 
Im Herbst. — Reinecke, Scherzo. — Berens, Rosen- und 
Dornenstiicke. N:o 3. Eschmann, Rosen und Dornen n:o 7. 
— gm — . Jul-Tomte- Vals för piano, alla glada Jultomtar till- 
egnade. 1 kr. Jönköping. Jönköpings Jultomtar. 
Gobbaerts, Danse des Fées. »Gammalt och nytt» n:o 77. 
50 öre. Sthm. Abr. Lundquist. 

Gounod, C h., Aria ur operan La Reine de Saba för M-S. 

eller A. »Valda sånger» n:o 7. 1: 25. Sthm. Abr. Lundquist. 
— , Qvällen för M-S. eller A. »Valda sånger n:o 11. 76 öre. 
Sthm. Abr. Lundquist. 

— , Favoritmelodier arrangerade för piano. 2 kr. Sthm. Abr. 
Lundquist. 

Hagemeister, R., Till fru Fredrika Stenhammar. Ur Ljung- 
blommor af Z. Topelius. Fyra sånger för sopran med piano- 
forte. Du är min ro. Lärkröster i Mai. Vid elfmynningen. 
Den f ordna flickan. 1: 50. Sthm. Julius Bagge. 

Barmston , J. W., L’Héliotrope. »Gammalt och nytt» n:o 80. 

50 öre. Sthm. Abr. Lundquist. 

Heland , F. v., op. 6. Fyra nya sånger för M-S. o. piano. Balminnet. 
På ängen. Vid höstetid. På hemvägen. 1: 25. Sthm. Huss 
k Beer. 

Håkanson , F. J., Salongs-Mazurka för piano. 60 öre. Sthm. 
Abr. Lundquist. 


Håkanson , F. J ., Fyra sånger vid piano. Ord af Runeberg. 
1: 50. Sthm. Abr. Lundquist. 

Höijer , Leonh ., Fem sånger för en röst med acc. af piano. To- 
nerna. Snällposten. »Stjernor svaren mig!» Aftonrodnaden. 
Till Eduard och Maria. (Titelupplaga). 1 kr. Sthm. Abr. 
Hirsch. 

— , I Havn efter Storm. Chör för mansröster. (Titelupplaga). 
76 öre. Sthm. Abr. Hirsch, 

Jacobsson , John , op. 23. Till Leonard Labatt. Fem sånger vid 
pianoforte med svensk och tysk text. Ny följd, 2:a hft. 1:75. 
Sthm. Jacobssons Förlagsexped. 

Jensen, A., op. 12. Berceuse pour le piano dédiée au 
prince Nicolas Yossoupoff. 1 kr. Sthm. Abr. Lundquist. 
Jonsson , W. Jubelpolka. »Favoritnummer utförda af Orchestrarne 
i Berns Salon» m. fl. N:o 4. 50 öre. Sthm. Abr. Lundquist. 
Josephson , J. A., op. 40. hft. 2. Vid Upsala universitets ju- 
belfest den 5 September 1877. Musik till ord af C. D. af 
Wirsén. Hymn. Kör. Slutkör med vexelsång och fuga. 2: 50. 
Sthm. Abr. Hirsch. 

— , op»41. Vid Upsala universitets jubelfest promotionsdagen den 
6 September 1877. Musik till ord af Victor Rydberg. Kör. 
Recitativ och aria med kör. Theologia, kör och duett Ju- 
risprudentia, kör. Medicina, kör med solo. Philosophia. kör 
med solo. Klaverutdrag af komponisten. 2: 50. Sthm. Abr. 
Hirsch. 

Ket ter er,, F., Valse des Pampa9. »Gammalt och nytt» n:o 79. 
60 öre. Sthm. Abr. Lundquist. 

Kjei-ulf . Halfdan , Sånger och visor. Lieder und Gesänge 
Die nordischen und englischen Gedichte deutsch von Edmund 
Lobedanz. Band I. Häftad 4 kr., inb. 5: 60. Sthm. Abr. 
Hirsch. 

Lichner, H.. My Darling. Mazurka de Salon. »Gammalt och 
nytt» n:o 75. 60 öre. Sthm. Abr. Lundquist. 

— , Rondo. »Gammalt och nytt» n:o 78. 60 öre. Sthm. Abr. 
Lundquist. 

Martinez , José de. Valse Andalouse pour le piano. 1kr. Sthm. 
Huss k Beer. 

Muller , Louis , Bibliothek för amatörer. Samling af de nya 9 te 
mest omtyckta danser, opera-arier m. m. t lätt satta för flöjt 
eller violin. Hft 1 — 4 å 1: 60. Sthm. Abr. Lundquist. 

— , Gammalt och nytt. 100 favoritmelodier för flöjt eller violin - 
solo, lätt arrangerade. Hft 1—2 å 1: 25. Sthm. Huss k 
Beer. 

— , Nyaste dansalbum för flöjt eller violinsolo innehållande 
allmänt omtyckta valser, polkor, polonaiser, fran^aiser, ma- 
zurkor, galopper, lancier-quadrill m. m., lätt arrangerade. 
Hft 1 — 3 å 1: 50. Sthm. Huss k Beer. 

Norman , X., op. 47. Barnens dansar och lekar. 8 karakter- 
stycken komponerade för pianoforte, 2: 50. Sthm. Juliu-* 
Bagge. 

Pettersson , H., Musikens första grunder jemte 22 tvåstämmiga 
choraler att användas vid morgonbönerna i elementarläro- 
verk och folkskolor. 35 Öre. Sthm. Abr. Lundquist. 
Pianistens favoritalbum. Samling af allmänt omtyckta salong- 
stycken, 10:de hft. 1 kr. Sthm, Elkan k Schildknecht. 
Inneh.: Neustedt. C., Un ballet å Trianon — Lange, G.. 
Blumenlied. — Ketterer, E., Violetta. Réverie-Mazurka. — 
Bachmann, G.. Chanson du bon vieux temps. — Chibulka, A., 
Réverie. 

Randel , A ., Valda visor och romanser, Hft. 1—2 å 2 kronor. 

Norrköping. Axel Randel, distrib. 

Resch, Heimliche Liebe. Gavotte. »Gammalt och nytt» n:o 81. 
50 öre. Sthm. Abr. Lundquist. 

Robaudi, Till min förtrogna stjerna,för M-S. eller T. »Valda 
Sånger» n:r 10. 1 kr. 8thm, Abr. Lundquist. 

Saint-Saens, C., Gavotte af J. S. Bach, transcr. pour piano- 
forte. Gammalt och Nytt n:r 76. 50 öre. Sthm, Abraham 
Lundquist. 

Schindler, J., »Der Wenzel kommt». »Favorit-Nummer» n:r 3. 

Pianoforte, 2 h. 60 öre. Sthm, Abr. Lundquist. 

— , »Der Wenzel kommt». »Favorit-Nummer» för pianoforte 
4 h., n:r 3. 75 öre. Sthm. Abr. Lundquist. 

Sjögren , Emil. op. 2. Till Johannes Elmblad. 3 sånger för 
basröst med accompagnement af pianoforte. Bergmanden, 
af Ibsen. — Romans af Montgomery-Cederhjelm. — Serenade 
af Byron. 2 kr. Stbro. Huss & Beer. 

Stolpe , G., Till Direktör J. A. Rosén. Femtio smärre tonstycken 
för orgel, orgelharmonium eller piano, passande till choral- 
förspel vid den allmänna gudstjensten eller vid andra hög- 
tidliga tillfällen i kyrkan, 9kolan och hemmet. 2 kr. 50 öre. 
Sthm. Abr. Lundquist. 


Digitized by kjoogie 



14 


Suppé , F. t?., Fatinitza-Marsch. »Favorit-Nummer», pianoforte, 
4 h., n:r 5. 1 kr. Sthm. Abr. Lundquist. 

Sånger, 50 tvåstämmiga, för skolungdom. Tredje omarbetade 
och förbättrade upplagan. 50 öre. Sthm, Abr. Lundquist. 
Söderberg , W. op. 19. Sex små tonbilder för piano. 1 kr. 

Sthm. Elkan & Schildknecht. 

Söderman , Aug. y 3 marscher till Shake 9 peares sorgespel Ri- 
chard III. Pianoforte 2 h. 1. Sorgmarsch. 2. Hyllnings- 
marsch. 3. Krigsmarsch. 1 kr. 25 öre. Sthm. Huss & Beer. 
Taruelly Otcar, Telefon-Pol ka, komponerad för piano. 75 öre. 
Sthm. Huss & Beer. 

Valentin , JT., Tre visor för en röst vid pianoforte. 1 kr. Sthm. 
Abr. Hirsch 

Vilbac, R. de, Dernier Rayon. Nocturne. »Gammalt och 
Nytt» n:o 74. 60 öre. Sthm. Abr. Lundquist. 

— , Livadia, Mazurka brillante. »Gammalt och Nytt» n:o 69. 
50 öre. Sthm. Abr, Lundquist. 

Waiss, H., Turkisk marsch för pianoforte, 75 öre. Sthm. 
Elkan & Schildknecht. 

— , Turkisk marsch. »Fa . orit-Nummer», pianoforte 4 h., n:o 4. 
1 kr. Sthm. Abr. Lundquist. 

.We eker lin, Berceuse. M-S. eller A. »Valda sånger» n:o 12. 
50 öre. Sthm. Abr. Lundquist. 

Wennerbe rg, (?., Scenen aus Göthe's Faust. I. Auerbachs Keller 
in Leipzig, fUr Solostimmen und Chor. 4 kr. Sthm. Abr. 
Hirsch. 

— , Ur Davids psalmer. Sånger för soloröst och chör med 
accompagnement af pianoforte. I och II delen å 3 kr. Ny 
upplaga. Sthm. Abr. Hirsch. 

Wideman , Alb. t Till Oscar Bolander. Impromptu-Étude för 
piano. 1 kr. Sthm. Huss & Beer. 

Till Lektor A. Forssman. 3 9tycken för violin och piano. 
1: 50. Sthm. Huss Äc Beer. 

Vinterblommor för 1878. Nyaste Valser, Polkor, Fran^aise, 
Mazurka och Galopp, arrangerade för piano af A. W. Ekdahl. 
1: 50. Sthm. Abr. Lundquist. 

Zikoff, Fr., Turnier-Marsch, arrangerad för piano af W:m 
Heintze. 50 öre. Jönköping. Nordströmska bokhandeln. 


Herrar musikförläggare 

ombedjas härmed vördsamt att utan reqvisition säuda ett 
exemplar af alla utkommande nyheter å cond. till underteck- 
nads musikhandel. 

Stockholm den 9 januari 1878* 

Julius Bagge. 


Dansk bokförteckning. 


Meddelad af G. E. C. Gad i KjÖbenhavq; ur Nord. Bogh.-Tidn. 


Från den 28 dec. 1877—3 jnn. 1878. 


Aftenlaesning, et underh. Månedsskrift. 1877. 2 B. 6 H. å 64 
Sid. i 8. Gyldendal o g Lind. 2: 40. 

Andersen, H. C., saml. Skrifter. 2 Udg. 28 H. 96 Sid. i 8. 
Reitzel. 50 öre. 

Bayer, J. T.. Calculationsbog for Handlende. 144 Sid. i 8 
Rée. I Papb. 2 kr. 

Brehm, A. E., Krybdyrene og Padderne. 11 H. 48 Sid. ok 
1 Bill. i 8. Philipsen. 85 öre. 

Collin, J., ornithol. Bidrag til Danmarks Fauna. Udg. som 
Suppl. til »Skandinaviens Fugle». 28 Sid. i 8. L. A. Jsr- 
gensen. 45 öre. 

Fabricius, O., Horsens Kjobstads Be 9 kr. og Hist. 4 H. 96 
sid. i 8. Odense, Milo. 1 kr. 

Holt, P„ Lomme- og Noteringsbog for Landmsend, for Året 
1878. 13 Arg. 300 (96+204) Sid. i 8. (Kbhvn.) Koldine. 
Wisbecb. (Kbhvn. Vald. Petersen.) Indb. i Shirting 1: 75, 
i Laeder 2 kr. 

Liibke, V„ Kun9thistorien. 2 Udg. 3 H. 64 Sid. i 8. Philip- 
sen. 1: 60. 

Meddelelser. statist. 13 B. Udg. af den statist. Bureau. 284 
Sid. i 8. (Gyldendal.) 2 kr. 

Shakspeare, W., dram. Vierker. 2 Udg. 5 H. 134 Sid. i 8. 
Schubothe. 1 kr. 

Starbaek, G., fra Erik af Pommerns og Kristoffer af Bayerns 
Tid eller Guldhalsb&ndet. Hist. Roman i 3 D. 19 H. 44 Sid. 
i 8. Rée. 25 öre. (Kpl. Bogladepris 5 kr., indb. 2: 50.) 

Tabelvaerk, statist. 3 R. 32 B., indeh. Tabeller over Hart- 
kornets Fordeling i Kongeriget Danmark d. 1 April 1873. 
Med et Kårt. Udg. af det statist. Bureau. 480 Sid. i 4. 
(Gyldendal.) 6 kr. 


Landkort, Porträtter etc. 

Konewka, P., Silhouetter. 6 Afd. 3-5 H. 12 Bl. i 4. Rée. 
1: 50 (kpl. Bogladepris 3 kr., kart. 3: 75). 


Böcker som utkommit: 

Sveriges Geologiska 
undersökning. 

Häraf ha nyss utkommit: 
Geologiska kartbladen med be- 
skrifningar. 

a) i skalan 1 : 50000: 

57. Stafsjö 2 kr. ord., 1: 70 netto. 
58 o. 59. Sandhamn & Tärnskär 
1: 50 ord., 1: 28 netto. 

60. Båstad 2 kr. ord., 1: 50 netto. 

61. Hessleholm 2 kr. » 1:50 » 

62. Claestorp 2 kr. » 1: 50 d 

b) i skalan 1 : 200000: 

1. Huseby 1: 50 ord., 1: 28 netto. 

2. Ljungby 1: 50 d 1: 28 » 

3. Wexjö 1: 50 » 1: 28 d 

GumflBlius, O., Sveriges glaciala bild- 
ningar. II. Om Rullstensgrus. 
Pris 75 öre ord., 64 öre netto. 

Sante88on, H. f Kemiska bergartsana- 
lyser. I. Pris 1 kr. ord., 85 öre 
netto. , 


Nathorst, A. G., Om en cykadékotte. 

Pris 50 öre ord., 43 öre netto. 

— , Arktiska växtlemningar i Skåne. 

Pris 50 öre ord., 43 öre netto. 
Linnar88on, G., Nerikes öfvergångs- 
bildningar. Pris 75 öre ord., 64 
öre netto. 

Torell, O., Sur les traces les plus 
anciennes de Fexistence de 1’hom- 
me en Suéde. Pris 50 öre ord., 
43 öre netto. 

Expedieras, som vanligt, endast 
efter ingående reqvisitioner. 

Stockholm den 5 jan. 1878. 

(3 g:n) Adolf Bonnier. 


Böcker under tryckning: 

Uplands Herregårdar. 

3:dje häftet af detta planschverk 
utsändes i dessa dagar i bokhan- 


deln å cond. till lika a.ital som häf- 
tena 1 & 2. Men för bestämmande 
af upplagans storlek å följande häf- 
ten torde hrr bokhandlare godhets- 
fullt inom den 15 februari inkomma 
med uppgift å antalet erhållna sub- 
skribenter. 4:de häftet och följande 
expedieras endast i fast räkning . 

Centraltryokeriet8 Förlageexpedition. 

(3 g:n) 


Årskatalogen 1877 . 

Som tryckningen af den samraa 
snart skall börjas, så torde beställ- 
ning derå med första få motses 
från hrr bokhandlare. 

Hrr förläggare, som önska ft an- 
nonser i katfäogen, behagade äfven 
med snaraste insända dessa till Sam- 
son & Wallin8 bokhandel. 

Stockholm den 3 jan. 1878. 

(3 g:n) Komiterade. 


Digitized by ^»oos le 


15 


Till undvikande af kollision 

meddelas, att Gustave Aimards ro- 
maner äro under öfversättning och 
utkomma på mitt förlag. 

Början göres med 

Les Nuits mexicaines, 

som är lagd under pressen och inom 
kort blir tillgänglig i bokhandeln. 
Stockholm den 15 jan. 1878. 

(i g : n ) Fr. Skoglund. 


Återbegärda böcker: 
Angelägen retur! 

Alla osålda exemplar af 

Fredzell, Profskjutning mot 
läseriet, 

torde benäget återsändas före denna 
månads utgång. 

Stockholm i jan. 1878. 

(2 g:n) Nya Förlagsexpeditionen. 


Angelägen retur! 

Återbegäres under korsband med 
omgående på vår bekostnad alla 
osålda exemplar af n:r I af 

Pariser Mode-Revy. 

Upplagan ar utsåld. 

Stockholm i jan. 1878. 

(2 g ;n ) Looström & Komp. 


Retur begäras 

inom januari månads utgång af samt- 
liga exemplar Agnes Ellmén, för- 
sta häftet, efter hvilken tid inga 
exemplar af detta häfte återtagas. 

Tills vidare torde 2:a, 3:e o. 4:e 
häftet behållas för komplettering. 

Stockholm den 3 jan. 1878. 

( 3 g;n ) G. J. Leufstedt. 


Retur. 

Bristande tillgång nödgar mig 
att anhålla om snart återsändande 
af alla öfverflödiga ex. af 

Gullvifva 

af Kathleen Knox. 

Stockholm den 22 dec. 1877. 

(4 g:n ) A. E. Westerberg. 


Angelägen retur! 

Af nedanstående artiklar återbe- 
gäres skyndsamligen allt som ej 
behålles i fast räkning af: 

Blanohe, T a flor och berättelser, I, 
Från Fjerdingen och Svartbåcken, 
Marlitt, ' Tant Cordula, 

Sehlstedt, Sånger och Visor, II, 
Topelius, Fältskäms berättelser, IV, 
Nya följetongen 1878. N:r 1. 

och erkännes häraf intet i 1877 års 
disponenda. 

Stockholm den 5 jan. 1878. 

(2 g:n) Albert Bonnier. 

Angelägen retur! 

Alla osålda exemplar af 

Kreyssig, Föreläsningar öfver 
Shakespeare, 1—2, 

torde med första återsändas gen. 
Seelig & C:o. Ingen disponenda 
häraf erkännes. 

Karlstad i jan. 1878. 

(i gm) Hjalmar Petersson & C:o. 


Blandade annonser : 

NYA BAZAREN. 

De hrr bokhandlare, som 
ännu icke insändt reqvisi- 
tion å erforderligt antal ex. 
af l:sta qvartalet 1878 — 
med och utan planscher — 
behagade snarast möjligt in- 
komma med sådan uppgift. 

Februari-numret expedieras 
endast efter reqvisition i fast 
räkning. 

Stockholm i jan. 1878. 

Adolf Bonnier. 

Å samtliga exemplar af den å 
undertecknades förlag utgifna 

Konkurslag 

å 50 öre, så väl under fjoråret som 
under loppet af innevarande år sålda, 
bevilja vi 50 % rabatt . 

Stockholm den 10 jan. 1878. 

(2 gm) Jos. Seligmann & C:o. 


PARISER MODE-RETT. 

N:r 1 af denna modetidning är 
nu totalt utsåldt. 

Då emellertid af n:r 2 och föl- 
jande nummer ett större antal blif- 
vit tryckt öfver, så kunna ingående 
beställningar å l:a qvart. hädanefter 
expedieras med profnumret samt n:r 
2 och följande, och bör, i fall sa 
önskas expedieradt, detta utsättas 
på hrr bokhandlares reqvisitioner. 

Tillika få vi å nyo anhålla, att de 
hrr bokhandlare, som ännu hafva 
ex. af n:r 1 liggande, måtte med 
omgående post under korsband på 
vår bekostnad rcturnera samma. 

LoostrSm & Komp. 

i Stockholm. 


Utländskt Sortiment, Tidskrif- 
ter, Antiqvaria, Kartor, Konstsaker 
och Musikalier expedieras skynd- 
samt och billigt. 

Export af skandinavisk litera- 

tur och mottages originalarbeten 
till di8tribuering i utlandet. 

Paketer befordras till och från 
utlandet hvaije vecka efter billigaste 
fraktberäkning. 

Kommissioner för in- och utländ- 
ska bokhandlare och förläggare öf- 
vertagas på billiga vilkor. 

Distributioner mottagas. 

Lager af utländska frimärken, 

som lemrias i kommission. 

Stockholm, 

(3 gm) C. A. Lindqvist. 

Hrr bokhandlare underrättas här- 
med, att intill den 15 mars dettå 
år erhålles l:a och 2:a delen af 

Naturens Evangelium 

i komm. Af dessa 2:e delar kunna 
efter reqv. till mig eller hr Nils 
Gleerup erhållas ytterligare ett 
större antal explr att utsändas till 
påseende. 2:a aelen, som utsändes 
i dessa dagar, är särdeles prydlig 
och vidfogad stjernkarta till l:a 
delen. Den kommer troligen här- 
| efter att vinna en större afsättning 
i anseende till de upplysningar, 
som å andra delens omslag blitvit 
lemnade om bokens författare m. in., 
som kan göra den värderad. 

Eslöf i jan. 1878. 

Carlin. 


Digitized by ^»oos le 



16 


Svar på tal! 

100 konversationskort i prydligt 
fodral; pris 60 öre, 

kan reqvireras hos 

A. Hasselgren, Örebro. 

Rabatt: å cond. 20 %\ i fast räk- 
ning 30 %. (2 g:n) 


I anseende till att författaren och 
förläggaren af Salomos Tempel, 
./. Jr. Wennerberg, sjelf öfvertagit 
distributionen af denna bok, får jag 
härmed anhålla om att redovisning 
för försålda exemplar så fort sig göra 
låter till honom insändas, under 
adress: lektor J \ W. Wennerberg , 
Norra Hamngatan 4, samt att alla 
explr som ej behållas i fast räkning 
godhetsfullt returneras. 

Göteborg den 15 jan. 1878. 

Joh. Aug. Granberg, 

Boktryckare. 


Hrr bokförläggare! 

Enär den filial till bokhandeln i 
Engelholm, som vår företrädare 
Lindstedt upprättat i Åby, vid 
Klippans station, nu mera af oss, 
för vinnande af större omsättning, 
utvidgats, inrymts i egen lokal och 
försetts med större, mera fullstän- 
digt lager än det, hvartill gamla 
lokalen gaf utrymme, så behöfde 
vi för inventeringen samt för bättre 
och lättare ordning derpå 4, helst 
5 exemplar inventarieolanketter, 


nämligen 2 för inventeringen mel- 
man Åby och Engelholm, 1 för spe- 
cificeringen i Engelholm och 2 för 
inventeringen i sin helhet mellan 
oss och förläggarne. 

Som inventeringen nu pågår, så 
vore det oss en tjenst om vi pr 
omgående fingo emottaga inventarie- 
blanketter i tillräckligt antal; syn- 
nerligen från de hrr förläggare som 
ännu icke tillsändt oss några inven- 
tarier behöfde vi dem snarast möj- 
ligt, äfven om det skulle dröja nå- 
got från andra håll. 

Engelholm den 10 jan. 1878. 

(i g:n) J. P. Killberg & Son. 


Luthersk Ugeskrift, 

der udkommer i Christiania under 
Redaktion af Professor F. W. Bugge 
og Pastor I. C. Heuch , vil fra Be- 
gyndeisen af dette År kunne ofre 
Nordens theologiske og religiöse 
Literatur en ganske anden Opmaerk- 
somhed end hidtil, idet Redaktionen 
nu har sikret sig tilstrsekkelig Bi- 
stand af anerkjendte Theologer til 
jaevnlige Anmeldelser. Enhver För- 
lägger* der indsender theologiske 
eller religiöse Forlagsartikler under 
Adresse »Luthersk Ugeskrifts Re- 
daktion, Raadhusgaden 33, Chri- 
stiania», vil derfor kunne gjöre sik- 
ker Regning på att finde vedkom- 
mende Skritt omtalt, resp. udförlig 
anmeldt, i »Ugeskriftet». Det be- 
mserkes, at »Luthersk Ugeskrift» er 
udbredt ikke blött i Norge, men 
også i Danmark og Sverige. 

(1 g:n) 


Hrr bokförläggare! 

Härmed får jag vördsammast bedja 
Eder dels att med första uppsända 
förflutne års kontokuranter och dels 
att under innevarande år ej till mig 
afsända mer än 2 ex. af nyutkom- 
mande oreqvirerade arbeten, anhål- 
lande jag på samma gång allra för- 
bindligast att det lilla lager, som 
på så sätt uppstår, om möjligt, måtte 
från returneringar befrias. O. 8. a. 

Smedjebacken den 4 jan. 1878. 

(i g:n) E. A. Carleberg. 


Hrr bokförläggare! 

Om skyndsamt insändande af in- 
ventarieblanketter anhålles. 

Kuopio den 5 jan. 1878. 

V. Weurlander. 


Ett lånbibliotek, 

komplett och i godt stånd, önskas köpa. 
Svar jemte prisuppgift och katalog Öfver 
böckerna torde insändas till Nya Annons- 
byrån, Myntgatan 1 A , Stockholm , i biljett 
till a Lånbibliotek*. (1 g:n) 


Lediga platser: 

Ett med bok- och pappershandeln 
väl förtroget biträde erhåller förmån- 
lig plats nu genast. Adress med- 
delas af 


(3 g:n) Seelig & Comp. 



En yngling, med god skolunder- 
by££ na d och fyra års vana i bok- 
handel, söker anställning i ofvan 
nämda affär. Svar afvaktas under 
adress A. B. 21, Allmänna tidnings- 
kontoret, Gustaf Adolfs torg, Stock- 
holm. (2 g:n ) 

En yngling, som i 5 år condi- 
tionerat i en af Sveriges större bok- 
han delsaffärer, önskar göra ombyte 
af plats. Reflekterande härå beha- 
gade hän vända sig till X. 19, Malmö, 
poste restan te. (2 g:n) 


BflT” ^å grund af Öfverenskommelse 
mellan ”Nordisk Boghandlertidende" 
och ”Svensk Bokhandelstidning” kunna 

annonser, som införas i ett af dessa blad, 
äfven blifva införda i båda tidningarne 
mot en afgift af 20 öre pr petirad. 


Stockholm, 

tryckt bo* A. L. Normans Boktryckeri- A ktiebolsf, 
1878. 


Att vi denna dag till hrr P. A. Norstedt & Söner öfverlåtit förlags- 
och eganderätten till samt det denna dag befintliga osålda lagret af 

Esaias Tegnérs efterlemnade skrifter, 

nya samlingen, så väl häftade som inbundna exemplar, 

Lösa permar härtill, samt 

Tegnér, Opnscula latina, 

få vi härmed tillkännagifva, och anhålla derföre, att hrr bokhandlare 
behagade till hrr P. A. Norstedt & Söners konto öfverföra allt denna 
dag befintligt osåldt lager af dessa arbeten. 

Stockholm den 31 dec. 1877. 

F. å G. Beijer. 

På grund af ofvanstående ft vi härmed bedja hrr bokhandlare vid 
inventeringen upptaga och vid redovisningen kreditera vårt konto förj 
allt som fans osåldt af dessa arbeten den 31 dec. 1877. 

Stockholm den 2 jan. 1878. 

(2 g:n) P. A. Norstedt & Söner. 


Digitized by v^oogie 



SVENSK BOKHANDELS- 



N:r 4. Lördagen 


På denna tidning, hvaraf ett n:r utkommer h varje helgfri lördag, prenume- 
reras för helt år med 4 kronor, postbefordringsafgiften oberäknad. Redaktio- 
nens adress är Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hvarå priset 
är 10 öre för petitrad, böra, för att kunna intagas i näst utkommande num- 
mer, senast föregående torsdag* afton hafra kommit red. tillhanda- 


Iden 26 Jan. 1878. 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samson $ Wallin.') 

För d. 17—23 jan. 1878. 

Betänkande o. förslag, Underdånigt, ang. inrättande o. under- 
hållande i hufvudstaden af ett museum för konstindustri o. 
slöjd, afgifvet d. 3 dec. 1877 af komiterade. 4:o, 97 o. 35 s. 
Sthm, Samson k Wallin. (1877.) 1 kr. 

Bidrag till Sveriges officiela statistik. V) Bränvinstillverkning 

0. försäljning. I. Underd. berättelse af byrån för kontrollen 
& tillverkningsafgifter för tillverkningsåren 1873 — 74 och 
1874—76. 4:o, xliv o. 9 s. Sthm, 8amson & Wallin. (1877.) 
1 kr. 

Björnson, Björnstjerne, Magnhild. Berättelse. Svensk, med 
förf:s samtycke utg. öfv. af Math:a Langlet. 12:o, 163 8. Sthm, 
Alb. Bonnier. 1: 25. 

Ce der blom, J. E., Exempel till arithmetiken, algebran och 
plana trigonometrien. 2:a hft. Algebra o. plan trigonometrL 
2:a uppl. 8:o, 32 o. (facitboken) 20 s. Lund, C. W. K. Oleerup. 
(1877.) 60 öre. 

Eira. Tidskrift för helso- och sjukvård. Utgifvare: A. Montén. 
2:a årg. 1878. 8:o, Göteb., exped. För årg. (24 hfn - 24 ark). 
10 kr. 

Malm, A. W., Göteborgs och Bohusläns fauna. Ryggradsdjur. 

1, II. 8:o, 674 8. o. 9 pl. Göteb., D. F. Bonniers bokh. 
(1877.) 15 kr. 

Mer le d’Aubigné, J. H., Det sextonde århundradets ref orma- 
tions-historia. öfv. af G. S. Löwenhielm. 3:e uppl. 7:9- hft. 
8:o, (II) s. 321—480. Sthm, Alb. Bonnier. (Tr. iNorrk.) 1kr. 
Notiser, Botaniska. Utg. af O. Nordstedt. 1878. 8:o. Lund, 
C. W. K. Gleerups förlagsbokh. För årg. (6 n:r = 12 ark.) 3: 60. 
Pihlstrands, P. J., lärobok i räknekonsten. 7:e omarb. uppl. 
Med metersystemet. Första kursen: om hela tal. 8:o, 76 o. 
(facitb.) 16 s. Lund, C. W. K. Gleerup. (1877.) 60 öre. 
Schirmer, Ad., Slafbaronema eller hvit o. svart. Roman. 
lö:e hft. 8:o, (III) s. 169—206 o. 1 pl. Sthm, M. Sahlström. 
(1877.) 60 öre. 

Sjögren, Anton. Tabeller för bestämmande af jernmalmers 
värde, till praktiskt bruk för malmköpare, malmförsäljare, 
grufägare, hytteingeniörer m. fl. 2:a öfvers. o. tillökade uppl. 
8:o, 18 s. Sthm, Fr. Skoglund. (Tr. i Falun.) (1877.) Kart. 1:50. 
Skogsvännen. Qvartalsskrift för skogvaktare o. mindre landt- 
hushållare. Redaktör: Axel Cnattingius. 1878. 8:o. Up- 
sala, W. Schultz. För årg. (4 hfn = 4 ark) 1 kr. 

Tidskrift för skogshushållning. 6:e årg. 1878. Redaktör: Axel 
Cnattingius. 8:o. Upsala, W. Schultz. För årg. (10 hfn 
— 20 ark) 5 kr. 

Tidskrift, Farmaceutisk. 19:e årg. Redig, af Bl. Lindman. 
8:o. Sthm, Samson k Wallin. För årg. (24 hfn =- 24 ark) 
10 kr. 

Tidskrift, Finsk, för vitterhet, vetenskap, konst o. politik. 
Utg. af 0. G. Est lander. 1878. 8:o, Hfors, redaktionen. 
För årg. (12 hfn =» 60 ark) 16 mk (13 kr.) 

Vän, Arbetarens, för 1878. Utg. af C. O. Berg. 4:e årg. 4:o. 

Sthm, expeditionen. För årg. (12 n:r = 12 ark) 1: 60. 

Vän, Barnens. Tidning för de små, utg. af C. O. Berg. 2:aårg. 
1878. 8:o. Sthm, expeditionen. För årg. (12 n:r - 12 ark) 1: 26. 


Norsk bokförteckning. 

Meddelad til Nord. Bogh.-Tidende af Feilberg k Landmark 
i Christiania. 

Från den 12—31 dec. 1877. 

Barth, J. B., Naturskildr. og Optegn. fra mit Jager- og Reise- 
liv. A. Cammermeyer. 5 kr., indb. 6 kr. og 6: 60. 


Bran dt, Fr., Kongeriget Norges Grundlov med dens Tillag 
og sedn. ASndr. Udg. med Henvisn. Ny Udg. H. Aschehoug 
k Co. 50 öre. 

Brun, J. N., Gammelt og nyt om og af Biskop Johan Nordal 
Brun. 2 Halvdel. Gröndal & Son. 3 kr., kpl. indb. 7 kr. 

C o llett, C., Fra de Stummes Lejr. P. T. Mallings Boghandel. 
3: 50, indb. 4: 50. 

Dietrichson, L., Fra min Vandringstid. III. På Studiereiser. 
Albumsbl. og Optegn. II. Med 10 Vign. af Mathilde D— n 
og 5 Illdstr. J. W. Cappelen. 3: 60, indb. 4: 30. 

Erindr. af Agnes Elisabeth Jones’ Liv, fort af hendes Soster. 
Fra Eng. I uddr. efter Origin. 7 Opl. Den norske Lutherst. 
1: 60, indb. 2: 20 og 2: 60. 

Folkelasning. Udg. af Foren. for Udbr. af god og nyttig Lasn. 

bland Folket ved A. S. Guldberg. I. Th. Steen. 60 öre. 
Funckc, O., Apostelen Paulus till Sos og Lands. Med Forord 
af D. E. Prior. Bergen, C. Floor. Kjöbenhavn. W. Prior. 
3 kr., indb. 3: 70 og 4 kr. 

— , Reisebill. Udg. på Norsk ved Th. C. Bernhoft. 1 Sami. 

Bergen, F. Beyer. 1: 35, indb. 1: 80 og 2 kr. 

Garborg, A., Den ny-norske Sprog- ogNationalitetabevagelse. 
Et Forsok på en omf. Redogj. formet som polem. Sendebr. 
til Modstraverne. I Komm. hos A. Cammermeyer. 2 kr. 
Hesselberg, W. K., Fire Praed. Gröndahl k Son. 80 öre, 
indb. 1: 40. 

Holm, O., Fra mine Fritimer. Digte. I Komm. hos A. Cam- 
mermeyer. 1: 30. 

Hvad Blåveisen fortalte. Pintseprad. for Sondagssk. 2 Opl. 
H. Aschehoug & Co. 10 öre. 

KaUnder, Kirkl., for Norge. Red. af Th. C. Bernhoft. 4 Årg. 

^ d78. Th. Steen. 2 kr., indb. 2: 60. 

Kielland, C., Kleopatra. Sorgesp. i 4 Handl. H. Aschehoug 
k Co. 1: 60. 

Kongeriget Norges Grundl. med Successionsordn. og Rigsakten 
samt Tilf. af den oprind. Tekst i Grundl. af 1814. Bergen, 
C. Floor. I Papb. 40 öre. 

Land, Det helL, med de vigt. i Bibeln omtalte Steder, med 
Kart. i Fuglepersp. Den norske Lutherstift. 80 öre. I 
Mappe 1: 10. 

Larsen, W., Lyse Livsbill. i Sort (Silhouetter). i Komm. hos 
H. Aschehoug k Co. 2 kr. 

Lie, 8., Reduktionstab. fra Skilling til 0re og Kröner. Förf. 
Forlag. 10 öre. 

Läsning for Bern. II. Eventyr og Sagn. Efter L. Bechstein 
og E. Bechstein ved Nordahi Rolfsen. Forl. af P. T. Mallings 
Bogh. I Papb. 2 kr. 

Macduff, J. R., Den betydningsf. Reise. En Allegori. Overs. 
fra Eng. efter Origin. 3 Udg. ved A. Thr. Bjornstad. H. 
Aschehoug & Co. Indb. 1: 30. 

Menneskets Hjertes Gpeil, fremst. i ti figurer over den indv. 
Tilstand og Beskaffenhed, enten det er et Guds Tempel eller 
et Satans Varkstcd. 6 Opl. Bergen, F. Beyer. Indb. 40 öre. 
Moody, D. L., Veien til Livet. 1. Hvad er Gjenf odeisen ? 2. 
HVorledes skal vi studere Bibeln? O vers. af O. E. Waage. 
Forl. af A. J Lange. 50 öre, indb. 1 kr. 

Norges Statskalender for Året 1878. Efter offentl. Foranstaltn. 
red. af N. R. Bull. Forl. af A. Cammermeyer. Indb. 6 kr. 
og 6 kr. 

Noteringsbog (for Herrer) til alle Dage i Året 1878, tillige 
indeh. Årets Almanak eller Kalender, OplyBn. om Post- og 
Telegrafvasen, Jernbaner og Dampskibe, Mynt-, Mål- og 
Vagtforhold; Kursnoter.; Tarifer for stempl. Papir og for 
Dokumentera Thingslasn.; Tab. for Rente- og Procentberegn. ; 
statist. Oplysn. om Norges Kjobstader og Ladesteder; kortf. 
Beskr. af Kristiania og Omegn med Taxter for Bybud, Farge. 
maend og Vognmand m. v. Udg. af G. Kr. Johannesen. I 
Lommeform. Nr. 1. (med Almanak og 6 Dator på Sid.). 
Nr. 2. Indb. 2 kr. og 3: 40. Nr. 3. Indb. 2: 20 og 3: 60. 
P. T. Mallings Bogh. 

Noteringsbog (for Damer) til alie Dage i Året 1878, med Veiledn. 


Digitized by 


Google 




18 


og Schema til Regnskabshold, samt till. indeh. nogle Digte; 
Anvisn. til Fran^aise, the Lancers og Cottillon; Optegn. om 
nyttige Afpudsningsmidler o. s. Taxter for Breve og Te- 
legrammer ; Passagerfr. på Jernbaner og Dampskibe; Mynt, 
M&l og Vaegt efter det aeldr e og yere Bystem; kortf. Beskr. 
af Kristiania og Omegn m. y. Udg. af Q. Kr. Johannesen. 
P. T. Mallings Bogh. Indb. 1: 50. 

A. O., XII nye Pennetegn. A. Cammermeyer. 1: 60. 

Payer, J, Den osterr.-ung. Nordpol-Expedition i Arene 1872 
—1874 tilligemed en Skitse af den 2 tydske Nordpol-Exped. 
1869—1870 og af Polar-Exped. i 1871. Autoris. Overs. for Norge, 
Sverige og Danmark ved F. O. Quldberg. Den norske For- 
lagsforen. 12 kr. indb. 16 kr. 

Peters, V., Norske Folkeviser illustr. II. I Komm. hos P. 
F. Steensballe. 1: 25. 

Portrmt-Galleri, Norsk. En Cyklus Mindebi. om bekj. norske 
Maend og Kvinder i aeldre og nyere Tider, med kortf. Biogr. 
af forskj. Forf. Udg. af Chr. Tonsberg. 12 h. Udg. Forl. 
2 kr. 

Rost, O., Anders Beitan. En Levnetsskildr. I Komm. hos N. 
Lund. 60 öre. 

Schnitler, B. og E. S. Lund, Håndbog for Mekanikere og 
Ingeniorer. Sami. af Tab., Formler og Regler af Arithm., 
Geom., theoret. Mekanik, Maskinlaere, Vei-, Bro- og Skibs- 
bygningskunst m. m. 2 D. 2 bearb. Udg. Den norske For- 
lagsforen. 3 kr., kpl. indb. 9: 20. 

Tillaeg til Medicinal-Taxten for Norge, udf. af Direkt, for det 
civile Medicinalvaesen i Henhold til Kgl. Resol. af 10 Juni 
1871 og 31 Juli 1875. I Komm. hos Feiiberg & Landmark, 
5 öre. 

Tillaeg til Veterinaer-Medicinal-Taxten for Norge, udf. af Direkt, 
for det civ. Medicinalvsesen i Henhold til Kgl. Resolution af 
10 Juni 1871 og 31 Juli 1876. I Comm. hos Feiiberg & Land- 
mark. 5 kr. 


Dansk bokförteckning. 

Meddelad af O. E . C. O ad i Kjöbenhavn ; ur Nord. Bogh.-Tidn. 
Från den 4 — 10 jan. 1878. 

B au er, R. W., Skibsdampmaskinen. Lserebog til Brug for 
Skibsforere, Styrmsend og Maskinister. Udarb. overensst. med 
de ved Lov best. Examensfordr. 2 omarb. og bet. forog. 
Udg., med 160 i Texten indtr. Afb. 502 Sid. i 8. Philipsen. 
8 kr. 

Bibi. for Lseger. Udg. af Direkt, for det Clausenske Literatur- 
selsk. 6 R. Red. af J. C. Lehmann. 8 B. 70 Årg. 1878. 4 
H. i 8. Reitzel. 8 kr. 

Dybdahl, J. A., Kjokkenhaveplanterne, genn. med Hensyn 
til deres Oprind., Betydn., Yarieteter, vigt. Dyrkningsmåder 
og de for dem skad. Dyr og Planter. Med Afb. 6 H. 222 
Sid. i 8. Gad. 3: 50. (Kpl. 11 kr.) 

Eibe, N. J., Cursus på 100 Timer i Engelsk, en Lserebog i 
det eng. Sprog, udarb. efter Ollendorffs Methode eller An- 
visning til i 6 Måneder at laere at lsese, tale og skrive et 
Sprog. 8 Opl. 408 Sid. i 8. Steen. 4: 20. 

— Cursus på 100 Timer i Tydsk, en Lserebog i det tydske 
Sprog (udarb. efter samme Methode som foranst. Cursus i 
Engelsk). 6 Opl. 348 Sid. i 8. Steen. Indb. 4: 40. 


Elze, K., Sir Walter Scott. På Dansk ved K. Kroman. 2 H. 
80 Sid. i 8. Schubothe. 1 kr. 

Folkehoiskole, den grundtv. Et bidr. till en Tidsbetragtn. al 
— p. 60 Sid. i 8. Reitzel. 60 öre. 

Jesu Liv. Efter F. W. Farrar: »Life of Christa ved E. Chri- 
stiani. Med Illustr. af G. Doré. 1 H. 16 tosp. Sid. i Folio. 
Woldike. 60 öre. 

Marryat, Japhet ved J. P. V. Petersen. (Også med Titel: 
Skrifter af Kaptejn Marryat. 3 Udg. 3 B.) 458 8id. i 8. 
Steen. 2 kr. 

Re eke, E v. d., Kong Liuvigild og haps Sonner. Trag. i 4 Akt. 

212 Sid. i 8. Gyldendal. 2: 75. 

Rothe, W., to Beger om vore Apost. Troesartiklers Oprind. 

og Udvikl. Et banebr. Fors0g. 272 8id. i 8. Reitzel. 3: 50. 
T sch er ning, A. F., efterl. Papirer. 3 B. 5 H. 64 8id. i 8. 
Philipsen. 90 öre. 

Udsigt, kort, over det philol.-hist. Samfunds Virks. i Arene 
1874—1876 (21 og 22 Årg.) Trykt som Manuskript for Samt 
Medl. 36 Sid. i 8. (Klein.) 60 öre. 


Från den 11 — 17 jan. 1878. 

Archiv for Pharmaci og techn. Chemi med deres Grundviden- 
skaber. Red. af S. M. Trier. 32 B. Archiv for Pharmaci 35 B. 
1878. 12 H. i S. Reitzel. 9 kr. 

Beretn. om Forhandl. på det 3 nord. Skolemode i Kjöbenhavn 
den 9, 10 og 11 Aug, 1877. Udg. på Best Vaegne af J. Pio 
og C. Brochner-Larsen. 224 Sid. i 8. Reitzel. 1 kr. 
Dickens, C., saml. Vaerker. 3 Udg. 77 H. (Pickwick Klubben. 

1 H.) 96 Sid. i 8. Eibe. 50 öre. 

Erichsen, F. R., Wegweiser fiir Seefarende in den d. Gewåssern. 
Eine Samml. der wicht. Seemarken in den Gewåssern långs 
der Ostseite Jiitlands, in den Belten mit uml. Eilanden, im 
Oeresund, längs der Ostkiiste Schleswigs und Holsteins u. 8. v. 
Mit Genehmigung des Verf. nach der 2. Ausg. aus dem Dan. 
ttbersetzt von A. W. Lohse. 130 Sid. i 8. V. Pio. I Papb. 1: 50. 
Familjevennen. Underh. Billedbl. for Hjemmet. 2 B., 1878. 

24 H. i 4. Rom. 1: 60 Fjerdingåret. 

Jesu lif. Efter F. W. Farrar: »Life of Christa ved E. Christiani. 

(Godtkjobsudg.) 1 H. 32 Sid. i 8. Woldike. 20 öre. 
Jiirgensen, B., nyt Lovlexikon. 33 H. 96 Sid. i 8. Gad. 1:60. 
Krigen mellem Rusland og Tyrkiet 1877. Fortaell., Skizzer og 
Epis. fra den europ. og den asiat. Krigsskueplads. Af H. S. 
Med Bill. IV. 64 Sid. i 8. Btrandberg. 60 öre. 

Saxtorph, M. H., clin. Chirurgi. Foreiaesn. for studerende 
ved Kjobenh. Univ. 2 D. : Regionernes Sygdomme. 328 Sid. 
i 8. Gyldendal. 6 kr. 

Tabelvaerk til Kjobcnhavns Statistik. Nr. 2. Tabell. Fremst 
af Velgjorenh. i Kjöbenhavn og forskj. denne vedror. For- 
hold. Udg. af Kjobenh. Magist?. 476 Sid. i 4. (Gyldendals 
Sort.) 3 kr. 

Tidsskrift, geogr., udg. af Bestyr, for det kongl. danske geogr. 
Selsk. og red. af E. Erslev. 2 B. 1878. 12 H. i 4 og Kort. 
(Bergmann & Hansen.) 12 kr. 

Tidsskrift, hist., 4 R., udg. af den danske hist. Foren. ved den9 
Bestyr. Red. af E. Holm. 6 B. 2 H. 284 Sid. i 8. (Schubo- 
the.) 3 kr. 

Tidsskrift for udenl. theol. Literatur. Udg. af L. Gude. 3 H. 

1877. 188 Sid. i 8. Gyldendal. 2 kr. 

Ugeskrift for Skolen. Blad for Borger- og Almueskolevms. 
Laerere, Laererinder og Tilsyn. Red. af C. Christensen og C. 
Engell, under Medvirken af F. Dahl, E. Sauter m. fl. Skole- 
maend. 1878. 52 Nr. i 8. Gyldendal. 1: 60 Fjerdingåret. 




Digitized by kjoosie 



19 


Afiars-Cirkulär : 
Tillkännagifvande. 

Som Fridsbudet8 expedition den- 
na dag till hr A. V. Carlson för- 
sålt sina förlagsartiklar, så få vi 
härmed anhålla, att hrr bokhandlare 
behagade till hr Carlsons konto 
öfverföra så väl det vid sista redo- 
visningen qvarvarande osålda lagret 
som allt hvad vidare från nämde 
tid från oss erhållits. 

Stockholm den 24 dec. 1877. 

Fridsbudets expedition. 

På grund af ofvanstående får iag 
härmed anhålla, att samtlige hrr 
bokhandlare, som innchafva lager 
från Fridsbudets expedition, beha- 
gade till mitt konto öfverföra lager- 
behållningen vid senaste redovis- 
ningen jemte hvad vidare till denna 
dag erhållits, samt derför till mig 
redovisa vid vanlig tid. 

Ingående reqvisitioner för behöf- 
lig lagerkomplettering skola genast 
expedieras. 

A. V. Carlson. 

Förlagsexpedition : Malmskilnads- 
gatan 31, öppen 9 — 6. (2 g:n) 


Härmed tillkännagifves, att min 
afiar oförtrutet fortsattes , hvarföre 
jag, i enlighet med Bokförläggare- 
föreningens formulär, stält borgen 
under följande treårsperiod, så att 
ingen risk kan uppstå för dem 
som lemna mig lager. 

Från de hrr förläggare, som ej 
sändt mig inventarieolanketter 9 ut- 
bedes sådana, äfven om de ej hafva 
lager hos mig. 

Keferencer lemnas af hr Nils Glee- 
rup, som är min speditör. 
Uddevalla i jan. 1878. 

(i g:n) F. Dalgreners bokhandel. 


Böcker som utkommit: 

Sveriges Geologiska 
undersökning. 

Häraf ha nyss utkommit: 
Geologiska kartbladen med be- 
skritningar. 
a) i skalan 1 : 50000: 

57. Stafsjö 2 kr. ord., 1: 70 netto. 
58 o. 59. Sandhamn & Tärnskär 
1: 50 ord., 1: 28 netto. 

60. Båstad 2 kr. ord., 1: 50 netto. 

61. Hessleholm2 kr. d 1:50 » 

62. Claestorp 2 kr. a 1: 50 a 


b) i skalan 1 : 200000: 

1. Huseby 1: 50 ord., 1:28 netto. 

2. Ljungby 1: 50 a 1: 28 a 

3. Wexjö 1: 50 a 1: 28 a 

GumsBliu8 9 0. 9 Sveriges glaciala bild- 
ningar. II. Om Rullstensgrus. 
Pris 75 öre ord., 64 öre netto. 

Sante88on, H. v Kemiska bergartsana- 
lyser. I. Pris 1 kr. ord., 85 öre 
netto. 

Nathor8t 9 A. G. 9 Om en cykadé kotte. 

Pris 50 öre ord., 43 öre netto. 

— , Arktiska växtlemningar i Skåne. 

Pris 50 öre ord., 43 öre netto. 
Linnar88on 9 G. 9 Nerikes öfvergångs- 
bildningar. Pris 75 öre ord., 64 
öre netto. 

Torell, O., Sur les traces les plus 
anciennes de Texistence de 1’hom- 
me en Suéde. Pris 50 öre ord., 
43 öre netto. 

Expedieras, som vanligt, endast 
efter ingående reqvisitioner. 

Stockholm den 5 jan. 1878. 

(4 g:n) Adolf Bonnier. 


Paa den norske Forlagsforenings 
Forlag er udkommet og erholdes i 
alle Boglader: 

Haandbog for Mekanikere 


Og 

Ingeniörer. 

Samling af Tabeller, Formler og 
Regler af Arithmetik, Geometri, 
theoretisk Mekanik, Maskiner, Vei-, 
Jernbane-, Bro- og Skibsbygnings- 
kunst af 


B. Schmtler, J. L. W. Dietriohson, 

Lserer ved Hortena Overlaerer. 
tekniske Skole. 

E. S. Lund, 

Civilingenior. 

Anden bearbeidede Udgave. 

34 Yj Ark 8vo. Med 354 Figurer 
og 1 Tabel. Pris heft. 8 Kröner, 
indb. 9 Kr. 20 öre. 

H. Asohehoug & 0:o. 

Alb. Cammermeyer. J. W. Cappelen. 
P. T. MaUings boghandel. 

(1 g:n) 


Böcker under tryckning: 

Teologisk Tidskrift 

1878. 

Af första häftet, som i dagarna 
utkommer, sändes ett antal exem- 
plar i kommission till de hrr bok- 
handlare, som under förra året haft 


tidskriften. Af häftet 2 och föl- 
jande sändes endast ett så stort an- 
tal exemplar, som förut blifvit till 
redaktionen kontant betalta, hvarvid 
25 % provision må afdragas, så att 
hvaije exemplar följaktligen be- 
talae med 3 kronor 75 öre. De af 
liqvid åtföljda beställningarna torde 
insändas så snart ske kan och om 
möiligt före den 1 april detta år. 

De hrr bokhandlare, som ännu ej 
returnerat första häftet af 1876 och 
1877 års årgångar, behagade göra 
detta med det snaraste. 

Upsala den 22 jan. 1878. 

(i g:n) Redaktionen. 

Till undvikande af kollision 

meddelas, att Gustave Aimards ro- 
maner äro under öfversättning och 
utkomma på mitt förlag. 

Början göres med 

Les Nuits mexicaines, 

som är lagd under pressen och inom 
kort blir tillgänglig i bokhandeln. 
Stockholm den 15 jan. 1878. 

(2 g:n) Fr. Skoglund. 

Till kollisions undvikande 

tillkännagifves, att en öfversätt- 
ning af 

Newman, Last of the Haddons, 

utkommer på undertecknades förlag. 
Stockholm den 24 jan. 1878. 

Jos. Seligmann & C: 0 . 


Hrr bokhandlare. 

Som Starbäcks lärobok i svensk 
historia för folkskolor och ny- 
begynnare är utsåld, så får jag 
härmed underrätta, att ny, granskad 
upplaga af nämda bok inom kort 
utkommer. 

Norrköping den 24 jan. 1878. 

(i g: n) M. W. Wallberg 


Till undvikande af kollision till- 
kännagifves, att följande böcker: 

Olympia 9 von F. Strehle, 

Bilder aus dem Leben y von past. 
J. Bonnet, 

Family Sermons, by H. Bonar, 
Paulus, der Apostel Jesu Christi, 

von E. Schäfer, 

dels äro under öfversättning, dels 
ämnade att under året öfversättas af 
Hökhufvud i jan. 1878. 

(i g :n) Maro. Wester. 


Digitized by ^»oos le 



20 


Återbegärda böcker: 

Observera ! 

På samma gång vi härmed anhålla om återsändande, så fort som 
möjligt, på vår bekostnad af 

NORDISK TIDSKRIFT, 

l:a häftet, 

allt efter det att obehöfliga exemplar blifva tillgängliga hos de herrar 
bokhandlare, som erhållit denna tiaskrift, få vi underrätta dem i lands- 
orten, till hvilka vi ännu ej kunnat sända exemplar, att upplagan, till 
följe af inkomna stora reqvisitioner från de större boklådorna så väl 
inom landet som grannländerna, hastigt tog slut och att vi derföre för 
närvarande icke kunna fullständigt sända exemplar till alla, förrän i 
mon af inkommande returer. 


Stockholm den 25 jan. 1878. 

(1 g:n) 


Angelägen retur! 

Som inga exemplar af 

Adelskalendern 

för ir 1878 

finnas på lager och reqvisitioner å 
denna dagligen ingå, blir jag myc- 
ket tacksam, om hrr bokhandlare 
snarast möjligt ville återsända alla 
de ex. häraf, som de ej med någor- 
lunda säkerhet tro sig under när- 
maste framtid kunna afyttra. 

Stockholm den 23 jan. 1878. 

(i g:n ) Albert Bonnier. 


I retur begäres: 

öfverflödiga exemplar af 

Halfdan Kjerulfs Sänger 
för en röst 

i lösa hiften och 

G. Wennerberg, Davids Psalmer 

i lösa höften. 

Stockholm i jan. 1878. 

(i gm) Abr. Hirsch. 


Ovilkorlig retur! 

Alla exemplar af vår 

Kontorskalender 

för innevarande år, som ej behållas 
i fast räkning, torde genast åter- 
sändas. 

Norrköping den 22 jan. 1878. 

(i g:n) Litografiska Aktiebolaget. 


P. A. Norstedt & Söner. 


Hrr bokhandlare! 

Som endast ett litet fåtal efter- 
kommit vår i direkt skrifvelse fram- 
stälda returbegäran, få vi härmed 
å nyo anhålla, att alla osålda expl. af 

Annotationsalmanackan 

1878 

måtte med snaraste återsändas. All- 
denstund vi alldeles sakna excmpl. 
till ingående fasta reqvisitioner, för- 
vänta vi alla möjligen osålda explr 
med omgående direkt lägenhet åter, 
och komma vi icke att erkänna osålda 
ex . i kommande inventarium . 

Sedan vi nu genom returer er- 
hållit ett litet antal exomplar af 

Ehrensvärds Anteckningar I, och 
Engeströms d:o 

kunna de som det önska härå in- 
sända reqvisitioner i fast räkning. 

Stockholm den 24 jan. 1878. 

(i g n) P. A. Norstedt & Söner. 


Angelägen retur! 

Alla osålda exemplar af 

Kreyssig, Föreläsningar öfver 
Shakespeare, 1—2, 

torde med första återsändas gen. 
Seelig & C:o. Ingen disponenda 
häraf erkännes. 

Karlstad i jan. 1878. 

(2 gm) Hjalmar Petersson & C:o. 


Inga disponenda! 

Vid förestående inventering af 
mitt lager torde hrr bokhandlare 

Ä a, för att vid första lägliga 
e återsändas, 

alla osålda ex. af: 

Aldricli, Prudance Palfrey; Bulwer, 
Natt och Morgon; Caro, Madeleines 
bekännelser; J)etlejf y Mor och Dot- 
ter; Feuillet , Julia de Trecoeur; 
Henty y Pampas; Hoffmann , nya Sa- 
goberättaren ; Merimée , Noveller; 
Natacha; Resor i arktiska regioner; 
Schucking, Luther i Rom; TheurieU 
Gerhards giftermål; Verne , Ryssar 
och Engelsmäns äfventyr; Verne, 
Capten Hatteras; Verne , Capten 
Grant, endast kartonerade exemplar; 
Åberg , Svenska regenters lif, endast 
lrsta häftet; Ullmans religionslära 
(härifrån dock undantagne de orter 
hvarest arbetet vid läroverk an- 
vändes); Literäri Album y inbundna 
ex . (utom 1 o. 2 ex.) 

Obs.! Under ingen före- 
vändning erkännas dispo- 
nerade ex. af ofvanståenae! 

Samtidigt torde alla öfverflödiga 
ex. af följande arbeten återsändas: 

Braun , våra små; Hoffmann y Sjö- 
jungfrun; d:o Spejaren; d:o den 
röde Fribytaren; Kattkalaset; Kolo- 
rer- Album; Löhr , 75 berättelser: 
Michel Räf; Ouida , Pascarel 1 — 2; 
Ouida , ett blad i stormen; Prakt- 
bilderbok; Schmid , Barnens lust- 
gård; Spielhagen , hvad svalan sjöng; 
Småherrskapets kokbok; Verne , l:a 
häftet af Capten Grant och 3:e häf- 
tet af den hemlighetsfulla ön; Lite- 
rärt Album , häftade ex. 

Obs. ! Å de remittenda, som ej af- 
sändts vid tiden för redovisnings in- 
sändande, torde specifikation med- 
sändas till 

(2 g:n) Oscar L. Lamm. 


Blandade annonser: 

Violin-, Violoncell-, 
Kontrabas- och Guitarr- 
strängar 

i dag från Italien inkomna. 

Stockholm den 24 jan 1878. 

d g») Abr. Lundquist 


I 


Digitized by ^ooq le 


21 


NYA BAZAREN. 

De hrr bokhandlare, som 
ännu icke insändt reqvisi- 
tion å erforderligt antal ex. 
af l:sta qvartalet 1878 — 
med och utan planscher — 
behagade snarast möjligt in- 
komma med sådan uppgift. 

Februari-numret expedieras 
endust efter reqvisition i fast 
räkning. 

Stockholm i jan. 1878. 

Adolf Bonnier. 

På förekommen anledning fiå vi 
härmed meddela, att vi alltid åter- 
lösa de exemplar af 

PARISER MODE-RETT, 

som genom en eller annan orsak af 
hrr bokhandlares kunder ej uttagas, 
så vida retur sker innan löpande 
qvartals slut. 

Looström & Komp. 

i Stockholm. 


Från innevarande års början har 
hr Nils Gleerup benäget åtagit sig 
att vara min kommissionär i Stock- 
holm. 

Gamla Karleby d. 10 jan. 1878. 

(i g:n) Charlotta Faoe. 


Hrx bokhandlare underrättas här- 
med, att intill den 15 mars detta 
år erhålles l:a och 2:a delen af 

Naturens Evangelium 

i komm. Af dessa 2:e delar kunna 
efter reqv. till mig eller hr Nils 
Gleerup erhållas ytterligare ett 
större antal explr att utsändas till 
påseende. 2:a aelen, som utsändes 
i dessa dagar, är särdeles prydlig 
och vidfogad stjemkarta till l:a 
delen. Den kommer troligen här- 
efter att vinna en större afsättning 
i anseende till de upplysningar, 
som å andra delens omslag blitvit 
lemnade om bokens författare m. in., 
som kan göra den värderad. 

Eslöf i jan. 1878. 

(2 g*.n) , Carlin. 

Hrr bokförläggare! 

Härmed får jag vördsammast bedja 
Eder dels att med första uppsända 
förflutne års kontokuranter och dels 
att under innevarande år ej till mig 
afsända mer än 2 ex. af nyutkom- 
mande oreqvirerade arbeten, anhål- 
lande jag på samma gång allra för- 
bindligast att det lilla lager, som 
på så sätt uppstår, om möjligt, måtte 
från returneringar befrias. O. s. a. 

Smedjebacken den 4 jan. 1878. 

(2 g:n) E. A. Carleberg. 


Ett lånbibliotek, 

komplett och i godt stånd, önskas köpa. 
Svar jemte prisuppgift och katalog öfver 
böckerna torde insändas till Nya Annons - 
byrån , Myntgatan 1 A , Stockholm , i biljett 
till »Lånbibliotek». (2 g:n) 


I anseende till att författaren och 
förläggaren af Salomos Tempel, 
J. W. Wennerberg , sjelf öfvertagit 
distributionen af denna bok, får jag 
härmed anhålla om att redovisning 
för försålda exemplar så fort sig göra 
låter till honom insändas, under 
adress: lektor J. W. Wennerberg , 
Norra Hamngatan 4, samt att alla 
explr som ej behållas i fast räkning 
godhetsfullt returneras. 

Göteborg den 15 jan. 1878. 

Joh. Aug. Granberg, 

(2 g:n) Boktryckare. 


Hrr bokförläggare! 

Enär den filial till bokhandeln i 
Engelholm, som vår företrädare 
Lindstedt upprättat i Aby, vid 
Klippans station, nu mera af oss, 
för vinnande af större omsättning, 
utvidgats, inrymts i egen lokal och 
försetts med större, mera fullstän- 
digt lager än det, hvartill gamla 
lokalen gaf utrymme, så benöfde 
vi för inventeringen samt för bättre 
och lättare ordning derpå 4, helst 
5 exemplar inventarieblanketter, 
nämligen 2 för inventeringen mel- 
man Aby och Engelholm, 1 för spe- 
cificeringen i Engelholm och 2 för 
inventeringen i sin helhet mellan 
oss och förläggarne. 

Som inventeringen nu pågår, så 
vore det oss en tjenst om vi pr 
omgående fingo emottaga inventane- 
blanketter i tillräckligt antal; syn- 
nerligen från de hrr förläggare som 
ännu icke tillsändt oss några inven- 
tarier behöfde vi dem snarast möj- 
ligt, äfven om det skulle dröja nå- 
got från andra håll. 

Engelholm den 10 jan. 1878. 

(2 g:n) J. P. Killberg & Son. 


Nytt lager af undcrtecknads pris- 
belönta 

Stålpennor 

har åter inkommit och rekommen- 
deras jemte Korkpennskaft hos 
hrr bokhandlare till det bästa. 

Stockholm den 24 jan. 1878. 

A. N. Serggrén, 

Kongl. Hof-Kalligraf. 

Lilla Vattugatan n:r 16, 2 tr. upp. 


Att vi denna dag till hrr P. A. Norstedt & Söner öfverlåtit förlags- 
och eganderätten till samt det denna dag befintliga osålda lagret af 

Esaias Tegnérs efterlemnade skrifter, 

nya samlingen, så väl häftade som inbundna exemplar, 

Lösa permar härtill, samt 

Tegnér, Opuscula latina, 

fiå vi härmed tillkännagifva, och anhålla derföre, att hrr bokhandlare 
behagade till hrr P. A. Norstedt & Söners konto öfverföra allt denna 
dag befintligt osåldt lager af dessa arbeten. 

Stockholm den 31 dec. 1877. 

F. & O. Beijer. 

På grund af ofvanstående få vi härmed bedja hrr bokhandlare vid 
inventeringen upptaga och vid redovisningen kreditera vårt konto för 
allt som fans osåldt af dessa arbeten den 31 dec. 1877. 

Stockholm den 2 jan. 1878. 

(3 g:n) P. A. Norstedt & Söner. 


Digitized by ^»oos le 


22 


Inventarielistor för 1877 expe 
dierades den 22 dec. genom re- 
spektive kom missionärer till alla 
hrr bokhandlare i Sverige, Norge, 
Finland och Danmark. 

Stockholm i jan. 1878. 

(i g:n) A. E. Westerberg. 



under den närmaste tiden utkom- 
mande skrifter komma att, efter 
deras olika art, delvis intagas i 
svensk, af doktor V. E. Öman be- 
sörjd och med originalets utgifning 
samtidig öfversättning i 

Allehanda, första följden 

och delvis i 

Allehanda, andra följden. 

Hänvisande till förut införda an- 
nonser om subskription å nämda 
tv& periodiska skrifter, erinra vi 
vördsamt, att 

Allehanda , för sia följden , 
romanbibliotek, original och goda 
öfversättningar, utkommer mea ett 
häfte om vid pass 100 sidor i slutet 
af hvarje månad och redigeras af 
doktor öman; kommande första häf- 
tet att innehålla DStjernkikaren 
Beppo» af Paul Heyse och »Näs- 
konungens ättlingar», svenskt origi- 
nal af A ve; 

Allehanda , andra följden , 
skizzer och smärre berättelser, origi- 
nal och öfversättningar, ordnade af 
samme redaktör, utgifves med ett 
häfte i slutet af hvarje qvartal. 

Båda följderna tryckas i samma 
format och med liknande utstyrsel. 

I mån som häftena utkomma, sän- 
das de subskriberade exemplaren 
portofritt och direkt till hrr bok- 
handlare. 

Subskriptionspriset är: 
för Allehanda, första följden 7: 50, 
» Allehanda, andra föliden 2: — 

» både första o. andra följden 9: — 

Rabatterna äro numera: 
för enskilda häften 20 % y 
» hela årgångar 25 %, 

» subskriberade årgångar, fast re- 

J virerade inom febr. månad, 

0 %. 

Subskriptionslistor ha förmodligen 
kommit samtlige hrr bokhandlare 
till handa. 

Allehandas förlag, 

Örebro. 


Från Allehandas förlag i Örebro 
har äfven utkommit: 

Aritmetik för Elementarläroverken af 
rektor Phragmén i Örebro, 1 kr. 
60 öre bunden. 

Räknebok för Folkskolor af samme 
man, 1 kr. bunden. 

(Båda dessa läroböcker äro redan 
på flera håll antagna att begagnas 
vid undervisningen.) 
Winaäkersbruden, lustspel med sång 
i 3 akter af Ernst Lundqvist, 1 kr. 
Mellan barken ooh trädet, proverb 
af Ernst Lundqvist, 50 öre. 
Fröken eller Fru af Wilkie Collins, 
60 öre. 

I dagarna utkomma: 

»Några engelska och franska be- 
rättelser och skizzer» af Braddon, 
Peard och Theuriet, 1: 50. 

Endast i fast räkning utlemnas 
den lilla lagerbehållningen af 
Dikter af Snl (Anton Sandahl) med 
musikbilagor, 2: 50. 


(1 g:n) 


Allehandas förlag, 

Örebro. 


FrédéricChopin. 

Samlade Pianofortekomposi- 
tioner. 

Ny autoriserad godtköpsupplaga, om- 
sorgsfullt reviderad, tryokt på 
Röders officin i Leipzig. 

Komplett i 6 delar (1108 sidor 8:o) 22: 60. 

Hvarje del särskildt 4: — 

Elegant bundna i 3 band med Cho- 

pins bröstbild i relief 28: — 

Mazurkas (51), kompl. stort musikf. . 6: 60. 
Polonaises (12) d:o d:o 6: — 

Etudes (27) d:o d:o 4:26. 

Nocturnes (18) d:o d:o 3: 75. 

Ballades et Impromtus d:o 3; 25. 

V alses (14) d:o d:o 3: — . 

Expedieras till hrr kommissio- 
närer i fast räkning med 25 % . 

Mus Bagges Musitadel, 

Stockholm, Stora Nygatan 12. 


Hos Svanström & C:o, 

Stockholm, 

ständigt lager af 

Amerikanska Griffeltaflor 

af utmärkt beskaffenhet. 

N:r 1, format 8xll l /2 verktum, ra- 
men inberäknad, pr dussin 3: 50, 
N:r 2, format 10x14 verktum, ra- 
men inberäknad, pr dussin 4: 50, 
med 15 % kassarabatt. (i g ;n ) 


Hos Svanström & C:o, 

Drottninggatan 9, Myntgatan 1, 
Södermalmstorg 4. 

Lager af A. W. Faber’s i Stein 

Blyertspennor 

och öfriga fabrikater. 

OBS.! Härmed fästa vi allmänhetens 
uppmärksamhet derpå, att oäkta blyerts- 
pennor, falskeligen försedda med den verida- 
berömda fabrikanten A. W. Fabers i Stein 
vid Ntirnberg namnstämpel, pä den sednare 
tiden i allt större omfång börjat härsta* 
des utbjudas. Detta falsifikat är antag- 
ligen det samma som det, hvilket omnåm- 
nes i en af finnan A. W. Faber i Stein 
offentliggjord broschyr, och hvilket till- 
verkas i Ziirich med tillhjelp af en firmans 
namne, W. Faber från Berlin. På samma 
gång vi varna allmänheten för detta för- 
falskade fabrikat, hvilket till det yttre är 
förvillande likt det åkta, men betydligt 
sämre, tillåta vi oss underrätta, att vi, 
såsom af nedanstående intyg inhemtas, 
fortfarande innehafva ett väl sorteradt la- 
ger af åkta blyertspennor från A. W. Fa- 
bers i Stein vid Niirnberg fabrik. 

Stockholm i dec. 1877. 

Svanström & C:o. 

Intyg. 

Härmed ftr jag betyga, att ett 
ständigt nederlag af mina fabrikat 
är hos hrr Svanström & C:o i Stock- 
holm att finna. 

Stein vid Niirnberg 4 okt. 1877. 

A. W. Faber. 


Hrr bokförläggare! 

Om skyndsamt insändande af in- 
ventarieblanketter anhålles. 

Kuopio den 5 jan. 1878. 

V. Weurlander. 


Lediga platser: 

Ett med bok- och pappershandeln 
väl förtroget biträde erhåller förmån- 
lig plats nu genast. Adress med- 
delas af 

(4 g:n) Seelig & Oomp. 


Tjenstsökande. 

En yngling, med god skolunder- 
'ggnad ocn fyra års vana i bok- 
handel, söker anställning i ofvan 
nämda affar. Svar afvaxtas under 
adress A. B. 2 1 , Allmänna tidnings- 
kontoret, Gustaf Adolfs torg, Stodc- 
holm. (3 ga) 


Stockholm, 

tryckt hoi A. L. Normans Boktryckeri-Aktiebolaf- 
1878. 


Digitized by 


Google 



Q^JLLiw' 
• (BODL*.L” 


SVENSK BOKHANOELS-TIDNING. 


N.t 5. 


Lördagen 


På denna tidning, bvaraf ett n:r utkommer hvarje helgfri lördag, prenume- 
rera» för helt ir med 4 kronor, postbefordringaafglften oberäknad. Redaktio- 
nens adress är Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, bvarå priset 
är 10 öre för petitrad, böra, för att kunna intagas i näst utkommande num- 
mer, senast föreg&ende torsdags afton bafva kommit red. tillhanda. 


den 2 Febr. 1878. 


- Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samson 4' Wallin.) 

För d. 24—30 jan. 1878. 

Almquist, Sofi, f. Hultén, Barnens andra läsebok. 2:a 
hft. 8:o, s. 109—237. Sthm, P, A. Norstedt & Söner. (1877). 
Kart. 90 öre. 

Annaler, Jernkontorets. Ny serie. Tidskrift för svenska bergs- 
bandteringen. 33:e årg. 1877. 8:o. Sthm, Samson & Wallin. 
För årg. (5 å 8 hfn) 6 kr. 

Anteckningar, Några, från våra ståndsriksdagar 1809 ^65 af 
— lm — (W. F. Dalm an). 6:e hft. Riksdagarne 1863 —64 samt 
1866—68. 8:o, 302 s. Sthm, Z. Haeggströms förlagsexp. 3:76. 

Bergström, L., Föredrag, hållet inom Eslöfs filialafdelning 
af föreningen Värnpligtens vänner d. 13 febr. 1877. 8:o, 
18 s. Sthm, Fr. Skoglund. (1877). 26 öre. 

Bernhard, A., D:r M. Luthers rättfärdiggörelselära med hans 
egna och hans panegyrist, d:r Landgrens ord framstäld och 
granskad. 12:o, 166 s. Sthm, C. A. Lindqvist. (1877). 1 kr. 

Bidrag till Sveriges officiela statistik. F) Utrikes handel och 
sjöfart. Comraerce-collegii underd. berättelse för år 1876. 
4:o, iv o. 381 s. Sthm, Samson & Wallin. (1877). 2 kr. 

Handbok i svenska trädgårdsskötseln, utg. af Erik Lindgren, 
Axel Pihl o. Georg Löwegren. 3:e afd. Fruktodling på 
kalljord af Axel Pihl. 2:a uppl. 8:o, 132 s. Sthm, S. Flodin. 
(Tr. i Norrk. 1877.) 1: 76. 

Hvad vi veta, hvad vi tro och hvad vi vilja. Tankar q. frågor 
af en lekman. 8:o, vij o. 281 s. Sthm, Z. Haeggströms för- 
lagsexp. 3: 60. 

Lie, Jonas, Samlade berättelser, öfv. 3:e o. 4:e (slut-)hft. 
8:o, s. 257 — 666 o. 1 portr. Sthm, Z. Haeggströms förlagsexp. 
(1877). 2: 60. 

Nyström, C. A., Siffer-räknelära. Indelad i 2:ne kurser. Förra 
kursen.* 12:e uppl. 8:o, 116 o. (facitb.) 16 s, Sthm, Z. Haegg- 
ström. (1877). Vb 1 kr. 

Andra kursen. 12:e uppl. 8:o, 157 o. (facitb.) 32 s. Vb. 1: 25. 

Båda kurserna i ett band 2: 10. 

Rebau’8 naturhi9toria. l:a hft. 8:o, s. 1—64 o. 3 pl. Sthm, 
O. L. Lamm. 


Tid, Vår. Illustrerad tidskrift, utg. af Lotten v. Krmmer. 
2:a årg. 4:o. Sthm, redaktionen. För årg. (8 n:r = 8 ark) 
3 kr. 

Tidskrift, Teologisk, grundad af A. F. Beckman samt under 
medverkan af flere medlemmar af den teolog, fakulteten i 
Upsala forts. o. utg. af Martin Johansson. 18:e årg. 
1878. 8:o. Upsala, utgifvaren. För årg. (6 hfn = 28 ark) 6 kr. 

Med första hft medföljer: Replik å biskop Landgrens för- 
vända »svar» rörande Magdeburgs brand, Stockholms blod- 
bad, m. fl. dylika frågor, jemte det genmäle, som gifvit an- 
ledning till svaret af A. Bernhard. 8:o, 8 o. 48 s. (Tr i 
Sthm 1877). 

Undersökning, Sveriges geologiska. 8:o. Sthm, Ad. Bonnier. (1877), 

Hummel, David, Beskr. till kartbladet »Huseby». 
(N:r 1). 26 s. o. 1 karta. 1: 60. 

— , D:o till kartbl. »Ljungby». (N.t 2). 17 s. o. 1 

karta. 1: 60. 

— , D:o till kartbl. »Vexiö». (N:r 3). 31 s., 1 pl. o. 1 
karta. 1: 60. 

Nathorst, A. G., D:o till kartbl. »Staf sjö». (N:r 67). 
64 8., 1 pl. o. 1 karta. 2 kr. 

— , D:o till kartbl. »8andhamn» o. »Tärnskär». (N:r 68 
o. 69). 27 8. o. 1 karta. 1: 60. 

Hummel, David, D:o till kartbl. »Båstad». (N:o 60). 
35 s„ 1 pl. o. 1 karta. 2 kr. 

Lindström, Axel, D:o till kartbl. »Hessleholm». 
(N:r 61). 69 s. o. 1 karta. 2 kr. 

Karlsson, V., D:o till kartbl. »Claestorp». (N:r 62). 
41 s. o. 1 karta. 2 kr. 

San tesson, Henr., Kemiska bergartsanalyser. I. 
Gnei9, hälleflintgneis (»eurit») och hälleflinta. 77 8. 1 kr. 

Torell, Otto, Sur les traces les plus ancienne 9 de 
Texistence de 1’homme. 16 s. (1876). 50 öre. 

Gumaelius, Otto, Om mellersta Sveriges glaciala 
bildningar. II. Om rnllstensgrus. 74 s. o. 1 karta. (1876). 
75 öre. 

Nathorst, A. G., Nya fyndorter för arktiska växt- 
lemningar i Skåne. 29 s. 50 öre. 

Verne, Ju les, Hector Servadacs resor o. äf ven tyr i verlds- 
rymden. Senare din. Öfv. af C. A. 8wahn. 224 s. Sthm. 
O. L. Lamm. 2 kr. 


Böcker som utkommit: 

Sveriges Geologiska 
undersökning. 

Häraf ha nyss utkommit: 
(teologiska kartbladen med be- 

skrifningar. 

a) i skalan 1 : 50000: 

57. Stafsjö 2 kr. ord., 1: 70 netto. 
58 o. 59. Sandhamn & Tärnskär 
1: 50 ord., 1: 28 netto. 

60. Båstad 2 kr. ord., 1: 70 netto. 

61. Hes9leholm2 kr. » 1:70 » 

62. Claestorp 2 kr. » 1: 70 » 

b) i skalan 1 : 200000: 

1. Huseby 1: 50 ord., 1: 28 netto. 

2. Ljungby 1: 50 *> 1: 28 x> 

3. Wexjö 1: 50 x> 1: 28 » 

Gumaelius, O., Sveriges glaciala bild- 
ningar. II. Om Rullstensgrus. 
Pris 75 öre ord., 64 öre netto. 


Sante88on, H., Kemiska bergartsana- 
lyser. I. Pris 1 kr. ord., 85 öre 
netto. 

Nathorst, A. G., Om en cykadékotte. 
Pris 50 öre ord., 43 öre netto. 

— , Arktiska växtlemningar i Skåne. 
Pris 50 öre ord., 43 öre netto. 

Linnarsson, G., Nerikes öfvergångs- 
bildningar. Pris 75 öre ord., 64 
öre netto. 

Torell, O., Sur les traces les plu9 
anciennes de Texistence de Thorn- 
me en Suéde. Pris 50 öre ord., 
43 öre netto. 

Expedieras, som vanligt, endast 
efter ingående reqvisitioner. 

Stockholm den 5 jan. 1878. 

(4 gm) Adolf Bonnier. 


Paa den norske Forlagsforenings 
Forlag er udkommet o g erholdes i 
alle Boglader: 

Haandbog for Mekanikere 

°g 

Ingeniörer. 

Samling af Tabeller, Formler og 
Regler af Arithmetik, Geometn, 
theoretisk Mekanik, Maskiner, Vei-, 
Jernbane-, Bro- og Skibsbygnings- 
kunst af 

B. Sohnitler, J. L. W. Dietriohson, 

Laerer ved Horten9 Overlaerer. 
tekniske Skole. 

E. S. Lund, 

Civilingenicr. 

Anden bearbeidede Udgave. 

34 1 /* Ark 8vo. Med 354 Figurer 


Digitized by 


Google 


og 1 Tabel. Pris heft. 8 Kröner, 
indb. 9 Kr. 20 öre. 

H. Asohehoug & C:o. 

Alb. Cammermeyer. J. W. Cappelen. 
P. T.' Mallinga boghandel. 

(2 g:n) 

Tidskrift för Veterinärer och 
Landthushållare, 

red. af J. G. H. Kinberg, 

1877 hftft. 3 och 4, är i dag expe- 
dieradt till de kolleger, som bestält 
denna årgång. 

Stockholm den 29 jan. 1878. 

Looström & Komp. 

I kommission hos mig har ut- 
kommit: 

D:r M. Luthers 

Rättfärdiggörelselära, 

med hans egna och hans panegyrist, 
d:r Landgrens, ord framstäld ooh 
granskad 
af 

A. Bernhard. 

Pris 1 krona. 

Stockholm den 31 jan 1878. 

C. A. Lindqvist. 


Böcker under tryckning: 

Till kollisions undvikande 

tillkänn agifves, att följande böcker 
äro under öfversättning på under- 
tecknads förlag: 

Abenteuer des Kapitan Mago. Eine 
phönikische Weltfahrt vor drei- 
tausend Jahren von Dr. Karl 
Oppel. 

Rulaman. Naturgeschichtliche Er- 
zählung aus der Zeit des Höhlen- 
menschen und des Höhlenbären 
von Dr. D. F Weinland. 

Stockholm i jan. 1878. 

(i g :n) Fr. Skoglund. 

Till undvikande af kollision 
meddelas, att Gustave Aimarda ro- 
maner äro under öfversättning och 
utkomma på mitt förlag. 

Början göres med 

Les Nuits mexicaines, 

som är lagd under pressen och inom 
kort blir tillgänglig i bokhandeln. 
Stockholm den 15 jan. 1878. 

<8 g:n) Fr. Skoglund. 


*Till kollisions undvikande med- 
delas, att öfversättningar af: 

Georges, af Alexander Dumas, samt 
Rattuw, The Beefer, af Kapten 
Marryat äro lagda under pressen, 
för att oförtöfvadt utkomma på mitt 
förlag. 

(i gm) G. J. Leufstedt. 


Till undvikande af kollision till- 
känn agifves, att följande böcker: 

Olympia, von F. Strehle, 

Bilder aus dem Leben, von past. 
J. Bonnet, 

Family Sermons, hy H. Bonar, 
Paulus, der Apostel Jesu Christi, 

von E. Schäfer, 

dels äro under öfversättning, dels 
ämnade att under året öfversättas af 
Hökhufvud i jan. 1878. 

(2 g :n) Marc. We8ter. 


Teologisk Tidskrift 

Af första häftet, som i dagarna 
utkommer, sändes ett antal exem- 
lar i kommission till de hrr bok- 
andlare, som under förra året haft 
tidskriften. Af häftet 2 och föl- 
jande sändes endast ett så stort an- 
tal exemplar, som förut blifvit till 
redaktionen kontant betalta, hvarvid 
25 % provision må afdragas, så att 
hvarje exemplar följaktligen be- 
talas med 3 kronor 75 öre. De af 
liqvid åtföljda beställningarna torde 
insändas sä snart ske kan och om 
menligt före den 1 april detta år. | 
De hrr bokhandlare, som ännu ej i 
returnerat första häftet af 1876 och 
1877 års årgångar, behagade göra 
detta med det snaraste. 

Upsala den 22 jan. 1878. 

(2 g:n) Redaktionen. 


Hrr bokhandlare. 

Som Starbäcks lärobok i svensk 
historia för folkskolor och ny- 
begynnare är utsåld, så får jag 
härmed underrätta, att ny, granskad 
upplaga af nämda bok inom kort 
utkommer. 

Norrköping den 24 jan. 1878. 

(2 g :n) M. W. Wallberg. 


Återbegärda böcker: 
I retur begäres: 

KjeUmark, Predikningar, I årg. 

(i g :n) Fritzes bokhandel. 


Hrr bokhandlare! 

Som endast ett litet fätal efter- 
kommit vår i direkt skrifvelse fram- 
stälda returbegäran, få vi härmed 
å nyo anhålla, att alla osålda expl. af 

Annotationsalmaiiackan 

1878 

måtte med snaraste återsändas. AU- 
denstund vi alldeles sakna exempL 
till ingående fasta reqvisitioner, för- 
vänta vi alla möiligen osålda explr 
med omgående direkt lägenhet åter, 
och komma vi icke att erkänna osålda 
ex. i kommande inventarium . 

Sedan vi nu genom returer er- 
hållit ett litet antal exemplar af 

Ehrensvärds Anteckningar I, och 
Engeströms d:o 

kunna de som det önska härå in- 
sända reqvisitioner i fast räkning. 

Stockholm den 24 jan. 1878. 

(2 g:n) P. A. Norstedt & Söner. 

Alla möjligen ännu osålda exem- 
plar af 

Lindman, Exempel och problemer, 
Torin, Zoologi, 

så väl i häften som inbundna, torde 
med omsjående lägenhet återsändas. 
Nya upplagor äro under tryckning. 
Osålda exemplar här af kunna icke 
godkännas i nästa inventarium. 

Stockholm den 1 febr. 1878. 

(i g:n) P. A. Norstedt & Söner. 


Ovilkorlig retur! 

Alla exemplar af vår 

Kontorskalender 

för innevarande år, som ej behållas 
i fast räkning, torde genast åter» 
sändas. 

Norrköping den 22 jan. 1878. 

(2 g:n) Litograflaka Aktiebolaget. 

Angelägen retnr! 

Alla osålda exemplar af 

Kreyeeig, Föreläsningar öfver 
Shakespeare, I — 2, 

torde med första återsändas gen. 
Seelig & C:o. Ingen disponenda 
häraf erkännes. 

Karlstad i jan. 1878. 

(B gm) Hjalmar Petersson & C:o. 

Digitized by v. joogle 


25 


Observera! 

På samma gång vi härmed anhålla om återsändande, så fort som 
möjligt, på vår bekostnad af 

NORDISK TIDSKRIFT, 

l:a häftet, 

allt efter det att obehöfliga exemplar blifva tillgängliga hos de herrar 
bokhandlare, som erhållit denna tidskrift, få vi underrätta dem i lands- 
orten, till hvilka 'vi ännu ej kunnat sända exemplar, att upplagan, till 
följe af inkomna stora reqvisitioner från de större boklåaorna så väl 
inom landet som grannländerna, hastigt tog slut och att vi derföre för 
närvarande icke kunna fullständigt sända exemplar till alla, förrän i 
mon af inkommande returer. 


Stockholm den 25 jan. 1878. 

(2 g:n) P. Å. Norstedt & Söner. 

Angelägen retar 1 

Som inga exemplar af 

Adelskalendern 

för Ar 1878 

finnas på lager och reqvisitioner å 
denna dagligen ingå, blir jag myc- 
ket tacksam, om hrr bokhandlare 
snarast möjligt ville återsända alla 
de ex. häraf, som de ej med någor- 
lunda säkerhet tro sig under när- 
maste framtid kunna afyttra. 
Stockholm den 23 jan. 1878. 

(2 gm) Albert Bonnier. 

Alla osålda exemplar af 

Pedersen, Herrans Nattvard, 

torde returneras genom hrr Seelig 
& C:o. Inga disponenda deraf er- 
kännas. 

Linköping den 23 jan. 1878. 

P. M. Sahlstroms bokhandel. 

Blandade annonser: 

NYA BAZAREN. 

Retur begäres 

alla osålda exemplar af: 

Engenie, Sorgmarsch för piano, 
d:0 d:o p 

och 4 händer, 

Josephson, Sorgkantat öfver Carl 

hvilka arbeten således ej må å 1877 
års inventarium upptagas. 

Öfverfiödtga exemplar af: 

Larsson, Tvåståmmig sångkurs . 
Häft. 1, 2, 3. 

Stockholm i jan. 1878. 

(i g:n) Abr. Lundquist. 

De hrr bokhandlare, som 
ännu icke insändt reqvisi- 
tion å erforderligt antal ex. 
af l:sta qvartalet 1878 — 
med och nian planscher — 
behagade snarast möjligt in- 
komma med sådan uppgift 
Februari-numret expedieras 
endast efter reqvisition i fast 
räkning. 

Stockholm i jan. 1878. 

Adolf Bonnier. 

I retur begäres: 

öfverflödiga exemplar af 

Halfdan Ejerulfs Sånger 
för en röst 

i lösa höften och 

G. Wennerberg, Davids Psalmer 

i lösa häften. 

Stockholm i jan. 1878. 

(2 g:n) Abr. Hirsch. 

Violin-, Violoncell-, 
Kontrabas- och Guitarr- 
strängar 

i dag från Italien inkomna. 

Stockholm den 24 jan 1878. 

(2 g:n> Abr. Lundquist. 


Som vi öfvertagit distributionen af 

Vår Tid. 

1878 

få vi härmed bedia om hrr kollc- 

f ers medverkan till spridningen af 
en samma. Tidskriften, som ut- 
gifves efter förändrad plan med fina 
illustrationer och i öfrigt smakfull 
utstyrsel, har att påräkna "bidrag af 
F. Rydberg , C. Östergren (Fjalar), 
C. Eichhom m. fl. och torde derför 
lätt kunna spridas om den fram- 
hålles. 

N:r 1 är till alla hrr kolleger ut- 
sändt, flera explr expedieras efter 
reqvisition ; n:r 2 sändes i lika 
många explr som n:r 1, men n:r 3 
o. följande endast i fast räkning. 
Pris pr år 3 kr. med vanlig rabatt. 
ObS.I Lösa häften säljas icke. 

Loo8tröm & Komp. 


Sällskapet fär nyttiga kunskapers 
spridande/ 

Då sällskapet från och med 1877 
års ingång ötverlemnat förlagsrätten 
till sina tidskrifter Land och Folk 
samt Ur Folkens Häfder till A. L. 
Normans Boktryckeriaktiebolag, så 
anmodas de hrr bokhandlare, som 
ännu hafva oafslutade räkningar med 
Sällskapet, att sådana räkningar af- 
slutft till och med 1877, samt, jemte 
befintligt saldo, till sällskapet in- 
sända då varande lagerbehållning af 
nämde tidskrifter; härvid torde 
observeras att nämde redovisning 
endast bör omfatta de från Säll- 
skapet erhållna exemplar till och 
mea år 1876. (l gm) 


Bibeln med Förklaringar 

af P. Fjellstedt. 

4:de godtköpsupplagan. 

De hrr bokhandlare, som anmält 

E renumeration å ofvan nämda ar- 
ete, behagade bemärka, att pre- 
numerationsmedlen skola vara in- 
sända till oss senast den 15 februari 
detta år . 

Stockholm den 31 jan. 1878. 

(i g :n) P. Palmquists Aktiebolag. 


Illustrerad Missions-Tidning 

har upphört med år 1877. 

P. Palmquists Aktiebolag. 


Digitized by ^»oos le 



26 


Luthersk Ugeskrift, 

der udkommer i Chrisriania under 
Redaktion af Professor F. W. Bugge 
og Pastor L C. Heuch , vil fra Be- 
gyndeisen af dette År kunne ofre 
Nordens theologiske og religiöse 
Literatur en ganske anden Opmaerk- 
somhed end hidtil, idet Redaktionen 
nu har sikret sig tilstraekkelig Bi- 
stand af anerkiendte Theologer til 
jsevnlige Anmeldelser. Enhver For- 
laegger, der indsender theologiske 
eller religiöse Forlagsartikler under 
Adresse »Luthersk Ugeskrifts Re- 
daktion, Raadhusgaden 33, Chri- 
stiania», vil derfor kunne gjöre sik- 
ker Regning på att finde vedkom- 
mende Skrift omtalt, resp. udförlig 
anmeldt, i »Ugeskriftet». Det be- 
maerkes, at »Luthersk Ugeskrift» er 
udbredt ikke blott i Norge, men 
også i Danmark og Sverige. 

(2 g:n) 


Hrr bokförläggare I 

Härmed får jag vördsammast bedia 
Eder dels att med första uppsända 
förflutne års kontokuranter och dels 
att under innevarande år ej till mig 
afsända^ mer än 2 ex. af nyutkom- 
mande oreqvirerade arbeten, anhål- 
lande jag på samma gång allra för- 
bindligast att det lilla lager, som 
på så sätt uppstår, om möjligt, måtte 
från returneringar befrias. O. s. a. 

Smedjebacken den 4 jan. 1878. 

(3 g:n) E. A. Carleberg. 


Observera ! 

Anhålles ytterligare , att de hrr 
förläggare, hvilka ännu ej tillsändt 
mig mventarieblanketter, behagade 
sända 4 ex. samt från dem hvilka 
erhållits 2 ex. benäget torde få 
motses ytterligare 2 ex. 

Skara i jan. 1878. 

(i g:n) Gust. Andersson, j 

Nytt lager af undertecknads pris- 
belönta 

Stålpennor 

har åter inkommit och rekommen- 
deras jemte Korkpennskaft hos 
hrr bokhandlare till det bästa. 

Stockholm den 24 jan. 1878. 

A. N. Berggrén, 

Kongl. Hof-Kalligraf. 

Lilla Vattugatan n:r 16, 2 tr. upp. 
(2 g:n) 



under den närmaste tiden utkom- 
mande skrifter komma att, efter 
deras olika art, delvis intagas i 
svensk, af doktor V. E. öman be- 
sörjd och med originalets utgifning 
samtidig öfversättning i 

Allehanda, första följden 

och delvis i 

Allehanda, andra följden. 

Hänvisande till förut införda an- 
nonser om subskription å nämda 
två periodiska skrifter, erinra vi 
vördsamt, att 

Allehanda , första följden , 
romanbibliotek, original och goda 
öfversättningar, utkommer mea ett 
häfte om vid pass 100 sidor i slutet 
af hvarje månad och redigeras af 
doktor öman; kommande första häf- 
tet att innehålla »Stjern kikaren 
Beppo» af Paul Heyse och »Näs- 
konungens ättlingar», svenskt origi- 
nal af A ve; 

Allehanda , andra följden , 
skizzer och smärre berättelser, origi- 
nal och öfversättningar, ordnade af 
samme redaktör, utgifves med ett 
häfte i slutet af hvarje qvartal. 

Båda följderna tryckas i samma 
format och med liknande utstyrsel. 

I mån som häftena utkomma, sän- 
das de subskriberade exemplaren 
portofritt och direkt till hrr bok- 
handlare. 

Subskriptionspriset är: 
för Allehanda, första följden 7:50, 
» Allehanda, andra följden 2: — 

» både första o. andra följden 9: — 

Rabatterna äro numera: 
för enskilda häften 20 %, 

» hela årgångar 25 %, 

» subskriberade årgångar, fast re- 
qvirerade inom febr. månad, 
30*. 

Subskriptionslistor ha förmodligen 
kommit samtlige hrr bokhandlare 
till handa. 

Allehanda8 förlag, 

Örebro. 


Från Allehandas förlag i Örebro 
har äfven utkommit: 

Aritmetik för Elementarläroverken af 

rektor Phragmén i Örebro, 1 kr. 
60 öre bunaen. 

Räknebok för Folkskolor af samme 
man, 1 kr. bunden. 

(Båda dessa läroböcker äro redan 


på flera håll antagna att begagnas 
vid undervisningen.) 
Wingäkersbruden, lustspel med s&ng 
i o akter af Ernst Lundqvist, 1 kr. 
Mellan barken ooh trädet, proverb 
af Ernst Lundqvist, 50 öre. 
Fröken eller Fru af Wilkie Collins, 
60 öre. 

1 dagarna utkomma: 

»Några engelska och franska be- 
rättelser och skizzer» af Braddon, 
Peard och Theuriet, 1: 50. 

Endast i fast räkning utlemnas 
den lilla lagerbehållningen af 
Dikter af Snl (Anton Sandahl) med 
musikbilagor, 2: 50. 

Allehandas förlag, 

(2 g:n) Örebro. 


Från innevarande års böljan har 
hr Nils Gleerup benäget åtagit sig 
att vara min kommissionär i Stock- 
holm. 

Gamla Karleby d. 10 jan. 1878. 

(2 g :n) Charlotta Faoe. 

Hos Svanström & C:o, 

Stockholm, 

ständigt lager af 

Amerikanska Griffeltår 

af utmärkt beskaffenhet. 

N:r 1, format 8x1172 verktum, ra- 
men inberäknad, pr dussin 3: 50, 
N:r 2, format 10x14 verktum, ra- 
men inberäknad, pr dussin 4: 50, 
med 15 * kassarabatt. (2 g:n) 


Såsom godemän uti bokhandlaren 
G. L. Tullstorps vid Lunds Råd- 
stufvurätt anhängiga konkurs få vi 
härmed anhålla, att de hrr bok- 
handlare, som från bemälde hr Tull- 
storp till försäljning 'mottagit för- 
lagsartiklar af böcker eller musika- 
lier etc., måtte till undertecknad 
Killberg, bokhandlare i Engelholm, 
insända förteckningar öfver qvar- 
varande osålda lagerbehållningarna. 
Och torde dessa förteckningar ft 
förväntas före den 18 februari. Allt 
så vida icke det mottagna behållits 
i fäst räkning. 

Lund och Engelholm den 23 ja- 
nuari 1878. 

Fr. Borg. J. 1*. Killberg. 

(1 g:n) 


Stockholm, 

tryokt ho* A.. L. Normans Boktryckeri- Aktieboi*?. 

1878. 


Digitized by 


Google 



SVENSK BOKHANDELS-TIDNING. 


v ->.,dl;u 

■^iöoic 


N:r 6. Lördagen 


På denna tidning, fe var af ett n:r utkommer hvarje helgfri lördag, prenume- 
reras för helt år med 4 kronor, postbefordringsafgiften oberäknad. Redaktio- 
nens adress är Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hvarå priset 
är 10 öre för petitrad, böra, för att kunna intagas i näst utkommande num- 
mer, senast föregående torsdag s afton hafva kommit red. tillhanda. 


den 9 Febr. 1878. 


Å bokauktionskammaren kommer den 20 d:s 

att säljas en rik samiiug af äldre arbeten, bland hvilka 
finnes en mängd af mycket stort värde för samlare. För- 
teckningen öfver samlingen upptager 662 band, af hvilka 
de 175 utgöra digra arbeten in folio, flertalet af dem 
väl konserverade i skinnband, allt omständigheter som 
mana älskare af böcker att passa på. Blaud mera säll- 
synta arbeten, som vid detta tillfälle komma att försäljas, 
raå nämnas : C. Gessners zoologiska verk, tryckta i Zurich 
på femton hundratalet; ett arbete i astronomi af Bassantin, 
tryckt i »Lion» 1557 och inbundet i skinnband med rika 
guldpressningar, hvilket tillhört lord Seton; en mycket rar 
upplaga af bibeln på spauska språket, tryckt 1669; Tycho 
Brahe 8 Libri epistolarum astronomicarum ; Alexander den 
stores historia, »på svenske rijm aff latinen på vårt språåk 
vaud och bekostat af Boo Jonszou. Wijsingsborg 1672»; 
en bok som handlar om månggiftets triumf, med falskt 
uppgifven tryckningsort, hvilken blifvit förbjuden ; en dikt- 
samling af Runius med haudskrifna impromptuer af för- 
fattaren m. fl. 


Autografer. En intressant autografsamling har i 
dessa dagar gått under klubban i Hötel Drouot i Paris. 
Bland de försålda autograferna må nämnas: Manuskriptet 
till Theophile Gautiers Tricome enchanté för 460 fr.; 
manuskriptet till Victor Hugos Hernani med författarens 
ändriugar och samtliga af censuren strukna ställen, 320 fr.; 
manuskriptet till George Sands Ciaudie, 100 fr.; ett bref 
från Gérard de Nerval till Aiexandre Dumas, 110 fr.; ett 
bref från Lam artine, 16 fr.; två rader af Victor Hugo till 
E. Arago, åtföljande en teaterbiljett, 32 fr.; ett bref från 
Jules Jauin till Dumas angående mademoiselle Mars, 21 
lr.j ett bref från Ponsard, 50 fr.; Aubers qvitto öfver 

12.300 fr. för uppförandet af hans Te Deum vid den 
kejserlige prinsens dop, 100 fr.; ett bref från Gounod, 
26 fr.; ett bref från Méhul, 20 fr.; ett bref från Rouget 
de ITale till Välfärdsutskottet, 32 fr.; 49 bref från olika 
kritici till Frederic Lemaitre, 50 fr.; ett bref, i hvilket 
mademoiselle Mars berättar för Aiexandre Dumas om en 
resa öfver Pyrenéerna, 250 fr.; ett bref från Rachel till 
Buloz, utgifvaren af Revue des deux Mondes och då va- 
rande direktör för Théatre Franpais, 13 fr; ett bref fråu 
Tal ra a, 25 fr.; ett bref från Delacroix till Dumas, 51 fr.; 
och slutligen ett bref från Ingres, 11 fr. 

En af de intressantaste autografsamlingar, som någon- 
sin varit sedd i Tyskland, skall den 26 nästkommande 
februari säljas på auktion. Den har tillhört en år 1861 
iifliden konsul Waguer, som äfven var berömd för sitt 
tafvelg&lleri, hvilket köptes af stateu och blef grundlaget 
för Berlins nationalgalleri. Handskriftsamlingeu innehåller 

1.300 stycken, hvilka räcka auda från 14:de århuudradet. 
Nästan alla berömdheter äro representerade. Af reforma- 
torerne finnas Luther, Melanchton, Reuchlin, Erasmus; af 
store lärde: Kepler, Newton, Gauss, Laplace, Legendre, 
Linné, A. och W. Humboldt, Johannes Muller; af bil- 
dande konstnärer: Petrus Paulus Rubens, Canova, Carracci, 


Kaulbacb, Delaroche, Rauch, Schwanthaler, Poussiu; af 
musici och kompositörer: Mozart, Beethoven, Mendelsohn. 
Der finnes en hittills otryckt dikt af Goethe, ett Faust- 
fragment, handskrifter af Schiller och af båda de store 
författarnes föräldrar. Af furstliga personer finnas i sam- 
lingen: kejsar Maximilian, Carl V, Filip II af Spanien, 
Henrik VIII, Maria Stuart, Elisabeth af England, Ludvig 
XI, Catharina af Medici, Henrik VI, Fredrik den Store, 
Gustaf Adolf, Czar Peter och Napoleon I. 


Ett hotell-boktryckeri, det euda i Europa, har 
nyligen blifvit inrättadt i Grand Hötel i Paris. Det eger 
två tryckpressar samt ett rikhaltigt urval af stilar. Allt, 
hvad detta storartade hotell kan vara i behof af, vare sig 
matsedlar, program, affischer eller räkningar, tryckes der. 


299 tidningar utgifvas nu enligt tidningstaxan 
i 78 af Sveriges 90 städer. På Stockholm komma 89 
eller uära tredjedelen af det hela, på Göteborg 17, på 
Upsala 13 och på Örebro 6 o. s. v. 


Dödsfall. Boktryckareu Carl J. Fahlgrén afled den 
2 febr. i Askersuud. 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samson 4* Wallin.) 

För d. 31 jan.— 6 febr. 1878. 

Barndomsminnen. Liten 8:o, 82 s. Kristianstad, Hj. Möller. 
(Tr. i Sthm 1877.) Kart. 1: 60. 

Berggren, J. O., Supplement till predikningar. Utg. efter 
hans död [på omslaget:] af Th. Wallerius. 8:o, 876 s. Göteb., 
utgifvaren. (1877.) 1: 60. 

Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen 
o. historia, utg. på föranstaltande af länets hushållnings- 
sällskap [genom O. Montelius]. 3:e o. 4:e häftena. 1876 
o. 77. 8:0, 636 8. Sthm, K le mmin gs antiqv. (1877.) 4 kr. 

B, j ursten, Herman, Samlade romaner. 8:o. Sthm, Bokför- 
lagsbyrån. 

1. ödets lek. 3:e uppl. 3:e o. 4:e hft. S. (I) 289 — 358 
o. (II) 200 s. (Tr. i Norrk. 1877.) 2: 26. 

Björnström, Fr., Algesimetrie, eine neue einfaehe Methode zur 
Priifung der Hautsensibilität. 4;o, 52 s. o. 1 pl. Upsala, 
förf. (1877.) 3 kr. 

— , De psychiatriska systemerna. öfversigt. (Aftr. ur Upsala 
läkarefören:s förhandl:r). 8:o, 41 9. Upsala, förf. (1877.) 1 kr. 

Evangelium, Naturens. Ailmänfattlig framställning af natur- 
vetenskapernas vigtigaste resultater. öfv. 2:a din. Jord- 
klotets bildnlngshistoria. (Geologi.) 8:o, 96 s. o. 1 karta. 
Eslöf, C. J. Carlins bokh. (Tr. i Malmö 1877.) 1 kr. 

Familj-journalen, Svenska. 1878. 4:o. Sthm, expeditionen. För 
årg. (12 hfn och Mclins bibelverkstext eller öfver land och 
haf [hvardera 12 hfn]) 12 kr. 

Förteckning på svenske läkare, jemte uppgift på låkareijenstei . 
apotek, apoteksinnehaf vare, veterinärer och tandläkare; 1878. 


Digitized by 


Google 


28 


P& k. medicinalstyrelsens befallning utg, af dess ombuds- 
man* 12:o f 84 s. Sthm, Samson & Wallin. 75 öre. 

Handlingar ooh tidskrift, Eongl. krigsvetenskaps-akademiens. 
8:o. Sthm, k. krigsvet.-akad. För &rg. (24 hfn - 48 ark) 6 kr. 

Höjer, Magn., Konungariket Sverige, en topogr .-statist, be- 
skrifning med hist. anm:r. 23 hft. 8:o, (II) s. 529 — 576. 
Sthm, Jos. Seligmann k K. 75 öre. 

Lange, Pehr, S&nger m. m. ur »I rymdens, ny&rsfantasi med 
s&ng o. dans i 1 akt. 8:o, 14 s. Norrköping, förf. 25 öre. 

Leufstedt, G. J., Agnes Ellmén eller de inre missionärerna. 
Berättelseförsök. 2:a uppl. 8:o, 264 s. Sthm, förf. 1: 75. 

Löffler, E., Handbok i geografi. Med träsn. På svenska utg. 
af A br. Åhlén. 2:a hft. 8:o, s. 65 — 128 o. 2 kartor. Sthm, 
P. A. Norstedt k Söner. (1877.) 76 öre. 

Löwenhielm, G. S., Franska skriföfningar, med anm:r, ord- 
bok b. hänvisningar till K. M. Oldes franska spr&klära. 6:e 
tillökta uppl. 8:o, 88 s. Sthm, P. A. Norstedt k Söner. 85 öre. 

Ridderstad, C. F., Samlade skrifter. 13:e hft. Fursten. 8:o, 
(II) s. 161—844. Linköping, C. F. Ridderstads förlagsexp. 
1 kr. 

Skrift, Den heliga, i berigtigad öfversättn. o. med nödiga för- 
klaringar af H. M. Me lin. II. Det gamla testamentet, 2. 
3:e hft. 8:o, s. 675 — 786. Sthm, Centraltryckeriet. 1 kr. 

Wahlberg, Carl Gust., Förteckning öfver offentligen för- 
svarade akademiska afhandlingar vid kongl. universiteten i 
Upsala o. Lund (1852—77), kongh carolinska mediko-kirurgi- 
ska institutet i 8thm (1842—77) och kejserl. Alexanders- 
universitetet i Helsingfors (1853—77) jemte de under samma 
tid vid dessa högskolor utg. program. II. Lund, Stockholm, 
Helsingfors. Register. 8:o, s. 61 — 145. Sthm, Klemmings anti- 
qvariat. (Tr. i Upsala 1877.) 3 kr. 

Verldshistoria, Illustrerad, frän äldsta till nyaste tid. IV. 
Redaktör: M. Höjer. 6:e hft. 8:o, s. 321— -400. Sthm, Central- 
tryckeriet. 1 kr. 

Årsskrift, Upsala universitets. 1878. 8:o. Upsala, Akad. bokh. 

Program. 1. Sahlin, C. Y., Om naturens lif. 44 s. 

50 öre. 


Dansk bokförteckning. 

Meddelad af Q. B. C. O ad i Kjöbenhavn ; ur Nord. Bogh.-Tidn. 

Från den 18 — 24 jan. 1878. 

And er sen, H. C., saml. Skrifter. 2 Udg. 29 H. 96 Sid. i 8. 
Reitzel. 60 Öre. 

Bernhard, C., Kroniker fra Kristian II:s Tid. 4 H. 112 Sid. 
i 8. Schubothe. 50 öre. 


Bi lie, C. 8. A., ty ve års Journalistik. Udv. Art af »Dagbladet» 
fra den 24 Nov. 1851 til den 29 Febr. 1872. 23 H. 168 Sid. 
i 8. Reitzel. 1: 50. (Kpl. I— m. Bogladepris 24 kr.) 
Blanehe, A., Skuespillerens Eventyr. Overs. af A. Ltttken. 
(Ogsä med Titel: Blanehe, Bill. fra det virk. Liv III.) 280 
Sid. i 8. Hoffensberg, Jespersen k Trap. 3 kr., indb. 4 kr. 
Blume, A. H., Prred. til hver Son- og Helligdag i Kirkeåret. 
Udg. af hans Datter. Med et Forord af D. G. Monrad. 432 
Sid. i 8. Hoffensberg, Jespersen k Trap. 4 kr., indb. 6 kr. 
Dickens, C., saml. Värker. Overs. af L. Moltke. 3 Udg. 

78 H. 96 Sid. i 8. Eibe. 50 öre. 

Drachmann, H„ derovTe fra Gransen. Strejftog over det 
danske Termopylae (Als — Dybbol) i April M&ned 1877. 3 OpL 
(1877) og 4 Opl. Hvert 144 Sid. i 8. Gyldendal. 2 kr., 
mdb. 3: 25. 

Eibe, N. J., Nogle til »100 Timer i Engelsk». 8 Opl. 92 Sid. 

1 8. 8 teen. Indb. 1: 35. 

Kaalund, H. V., en Eftervär. Digte. 2 Opl. 144 Sid. og 
Titelbill. i 12. Gyldendal. 1: 75, indb. 3 kr. 

Kapff, 8. C., Advarsel fra en Ven af Ungd. o. s. v. Overs. 
efter Orig. 8 Opl. ved C. Hansen. 3 Opl. 80 Sid. i 8. V. 
Pio. 76 öre. 

Lange-MUller, P. E., Tove. Syngespil i 8 Akter. (Theater- 
repertoiret Nr. 208.) 14 tosp. Sid. i 8. Schubothe. 36 öre. 
Nutidens Romanbibi. Red. af V. Moller og R. Kaufmann. 1 
Årg. 1878. 24 H. å 24 tosp. Sid. i 4. Hoffensberg, Jespersen 
& Trap. 4: 20 Halvåret (Bindet). 

Opfindelsernes Bog. 16 H. 64 Sid. i 8. For lagsbur eauet. 1kr. 
Shakspeare, W., dram. Vrerker. 2 Udg. 6 H. 116 Sid. i 8. 
Schubothe. 1 kr. 

Småskrifter, gud. I. Jeg har Noget att sige dig. Af J. C. Ryle. 
Overs. fra Eng. 2 Opl. II. Nogle Ord til dem, der ikke 
pleie at besoge Kirken Efter det Eng. 2 Opl. III. Hvtd 
bor mig at gjore, at jeg kan vorde salig? Efter det Eng. 

2 Opl. IV. Det itugåede Hjul. 2 Opl. 14, 14, 16 og 14 Bid. 
i 16. V. Pio. å 10 öre. 

Tabelvaerk, stat. 3 R. 33 B., indeh. Tab. over Kongeriget Dan- 
marks Vare-Indforsel og Udforsel samt Skibsfart og Brande* 
vins-Produkt. i Året 1876. Udg. af det stat. Bureau. 262 Sid. 
i 4. (Gyldendal.) 2 kr. 

Theodoret og Samt., Kirkens Hist. i 4 Årh. Overs. af C.Å. H. 
f Muus. 2 Bog. 330 Sid. i 8. (Schonberg.) 7 kr. 

Thierach, H. W. J., Kirkens Farer og Håb. 6 Foredr. Pi 
Dansk ved J. O. Thomson. 124 Sid. i 8. Schiodte. 1: 36. 
Thomson, A., Naturkrafterne i Menneskets Tjeneste. 2 Udg. 

4 H. 64 Sid. i 8. Philipsen. 1 kr. 

Tscherning, A. F., efterl. Papirer. 3 B. 6 H. 38 Sid. i 8. 

Philipsen. 60 öre. (Kpl. I — III 14 kr.) 

Wallace, D. M., Rusland. Landet. — Inatitutionerne. — 8*- 
derne. I dansk Bearb. ved V. Moller. 13 — 16 H. 106 Sid. 
i 8. Hoffensberg, Jespersen k Trap. 1: 20. (Kpl. I — II 6 kr.) 


Affärs-Cirkulär : 
TillkännagifVande. 

Härmed f& vi tillkännagifva, att 
den bok-, musik- och pappershandel, 
som vi under firma Nordströmska 
bokhandeln gemensamt idkat, blif- 
vit från detta års början af under- 
tecknad Johnson ensam öfvertagen, 
8b m under oförändrad firma affaren 
fortsätter, betalar dess skulder och 
inkasserar dess fordringar. 

För det förtroende, som vi åtnjutit, 
få vi härmed aflägga vår förbind- 
ligaste tacksägelse, och skall det 
bnfva mig Johnson ett kärt bemö- 
dande att fortfarande söka göra 
firman värdig det förtroende, som 
hittills kommit den till del. 

Jönköping den 28 jan. 1878. 

Adolf Johnson. Oscar Sandberg. 

O g:n) 


Undertecknade hafva från detta 
års böljan ingått bolag under firma 

A. Virgin & Comp. 

för drifvande af bokhandelsrörelse. 
Upsala i jan. 1878. 

A. Virgin. C. J. Palmgren. 

(1 g:n) 


Böcker under tryckning: 

På undertecknades förlag utkom- 
mer med snaraste en svensk öfver- 
sättning af 

Paolo Mantegazza, Fisiologia 
dell’ Amore. 

Stockholm den 7 febr. 1878. 

Jo* Seligmann & C:o. 


Till kollisions undvikande med- 
delas, att öfversättningar af: 

Gteorges, af Alexander Dumas, samt 
Rattan, The Reefer, af Kapten 
Marryat äro lagda under pressen, 
för att ofiörtöfvadt utkomma på mitt 
förlag. 

(2 g.*n) G. J. Leufstedt 


Till undvikande af kollision till* 
käilnagifves, att följande böcker: 

Olympia, von F. Strehle, 

Bilder aus <dem Leben, von p&st 
J. Bonnet, 

Family Sermone, by H. Bonar, 
Paulus, der Apostel Jesu ChfWi, 

von E. Schäfer, 

dels äro under öfversättning, dels 
ämnade att under äret öfversättas af 
Hökhufvud i jan. 1878. 

(8 g:n) Marc. Weeter. 


Digitized by ^ooq le 



I slutet af inne varande m&nad 
utkommer i distribution hos under- 
tecknad : 

Atlas 

till 

Sveriges Odlingshistoria. 

Af N. M. Mandelgren. 

Häftena I & II i ett omslag, om- 
fattande afdeln ingen 

Bosttder och Husgeråd. 

Med svensk och fransk text, samt 
talrika illustrationer utförda i 
litografi och färgtryck, 
rris 20 kronor. 

Subskriptionslistor och ex. expe- 
dieras endast på grund af inkomman- 
de reqvisitioner, hvarföre de hrr bok- 
handlare, som vilja intressera sig för 
detta af framstående vetenskapsmän 
och konstnärer berömda arbete, be- 
näget torde insända sina reqvisi- 
tioner med första. 

Stockholm den 7 febr. 1878. 

(i g.n) Fr. Skoglund. 


Till kollisions undvikande 

tillkännägifves, att följande böcker 
ärb under öfversättning på under- 
tecknade förlag: 

Abentouor des Kapitan Mago. Eine 
phönikische Weltfahrt vor drei- 
tausend Jahren von Dr. Karl 
OppeL 

Rulaman. Naturgeschichtliche Er- 
zählung aus der Zeit des Höhlen- 
menschen und des Höhlenbären 
von Dr. D. F. Weinland . 

Stockholm i jan. 1878. 

(2 g :n) Fr. Skoglund. 


Till kollisions undvikande till- 
kånnagifves, att 

Ebers, Homo sum, 

är under öfversättning för att ut- 
gifvas pä vårt förlag. 

Filipstad i febr. 1878. 

(i gm) Bronell åt Håkansson. 


Återbegärda böcker: 
I retar begäres: 

KjeUmark, Predikningar, I årg. 

(g rx ) Fritzes bokhandel. 


Alla möjligen ännu osålda exem- 
plar af 

Lindman, Exempel och problemer, 
Torin, Zoologi, 

så väl i häften som inbundna, torde 
med omgående lägenhet återsändas. 
Nya upplagor äro under tryckning. 
Osålda exemplar häraf kunna icke 
godkännas i nästa inventarium . 

Stockholm den 1 febr. 1878. 

(2 g:n) P. A. Norstedt & Söner. 


Betor begäres 

alla osålda exemplar af: 

Engenie, Sorgmarsch för piano, 
d:0 d:o » 

och 4 händer, 

Josephson, Sorgkantat öfver Carl 

hvilka arbeten således ej må å 1877 
års inventarium upptagas. 

Öfverjlödiga exemplar af: 
Larsson , Tvåstämmig sångkurs. 
Häft. 1, 2, 3. 

Stockholm i jan. 1878. 

(2 g:n) ' Abr. Lundquist. 


I retar begäres: 

öfverflödiga exemplar af 

Halfdan Kjerulfe Sånger 
för en röst 

i löst höften och 

G. Wennerberg, Davids Psalmer 

i lösa höftan. 

Stockholm i jan. 1878. 

(s g;n) Abr. Hirsch. 


Innan mars månads utgång böra 
alla osålda exemplar af 

Bergmans Väfbok 

återsändas. Efter denna tid åter- 
tagas inga exemplar. 

Upsala i jan. 1878. 

(i g:n) A. Virgin. 

Öfverjlödiga exemplar af 

Lobe, Musikens Katekes, 

utbedes med första i retur från de 
platser der den ej blifvit antagen 
i någon skola. 

M. Sahlström, 

(1 g:n) Stockholm . 


Angelägen retur! 

Hrr bokhandlare behagade vid 
inventeringen återsända alla öfver- 
flödiga exemplar af 

Jesu li£ 

häft. 1 & 2. 

Större disponenda godkännas ej. 
Stockholm den 7 febr. 1878. 

(i g:n ) Fahlorantz & C:o. 


Angelägen retar! 

De hrr bokhandlare i landsorten, 
som från mig under fjolåret erhållit 
kommissionslager af utländsk litera- 
tur, bedes snarast möjligt retumera 
det osålda genom resp. kommis- 
sionärer. 

Stockholm den 7 febr. 1878. 

C. A. Lindqvist 


Blandade annonser: 

Observera.! 

Vid uppgörande af inventa- 
rium å mitt osålda lager torde 
hrr bokhandlare benäget iakt- 
taga, att jag under inga vilkor 
godkänner disponenda af de 
artiklar, hvilka uti n:r 1 och 4 
af denna tidning återbegärts. 
Samtidigt tillkännägifves, det 
jag under ingen förevändning 
godkänner debitering af gratis- 
explr utaf »Literärt Album». 

o e:n> Oscar L. Lamm. 


Bibeln med Förklaringar 

af P. FjeUstedt. 

4:de godtköpsupplagan. 

De hrr bokhandlare, som anmält 
prenumeration å ofvan nämda ar- 
bete, behagade bemärka, att pre- 
numeration smedlen skola vara in- 
sända till oss $ena8t den 15 februari 
detta år. 

Stockholm den 31 jan. 1878. 

(2 gm) P. Polmquiata Aktiebolag. 


Digitized by ^»oos le 


30 


Sällskapet för nyttiga kunskapers 
spridande.] 

Då sällskapet från och med 1877 
års ingång ötverlemnat förlagsrätten 
till sina tidskrifter Land ocn Folk 
samt Ur Folkens Häfder till A. L. 
Normans Boktryckeriaktiebolag, så 
anmodas de hrr bokhandlare, som 
ännu hafva oafslutade räkningar med 
Sällskapet, att sådana räkningar af- 
sluta till och med 1877, samt, jemte 
befintligt saldo, till sällskapet in- 
sända då varande lagerbchållning af 
nämde tidskrifter; härvid torde 
observeras att nämde redovisning 
endast bör omfatta de från Säll- 
skapet erhållna exemplar till och 
med år 1876. (2 g:n ) 


Inventarie blanketter kunna nu 
från mig erhållas. 

Upsala i jan. 1878. 

A. Virgin. 


Observera ! 

Anhålles ytterligare , att de hrr 
förläggare, hvilka ännu ej tillsändt 
mig mventÄrieblanketter, behagade 
sända 4 ex. samt från dem hvilka 
erhållits 2 ex. benäget torde få 
motses ytterligare 2 ex. 

Skara i jan. 1878. 

(2 g: n) Glist. Andersson. 


Härmed får jag vördsammast an- 
hålla, att de hrr förläggare, hvilka 
under 1877 lemnat mig af sina för- 
lagsartiklar i kommission, men ännu 
icke tillsändt mig inventarieblan- 
ketter, behagade, för undvikande af 
tidsutdrä^t med redovisningen, med 
första tillsända mig ett par exemplar 
sådana. 

Mora den 1 febr. 1878. 

Reinh. Grape. 


Ill NTyt III 

Hm er den Me Statsmand ? 

Ubetinget det bedste af alle endnu 
udkomne Fixer billed er. 

Pris 15 öre. 

Leveres dHrr Boghandlere pr 
Cont. 25 Stk. 2 Kr., 50 Stk. 3 Kr. 
50 öre. 

Kjöbenhavn. Richard Beber, 

Fabrikant af Trylleapparater. 
Gothersgade 38 K. 



Anbud å förlagsrätten till 

J. F. Georgiis 

Handbok i Handelsvetenskaperna 

kunna före den 15 mars 1878 in- 
sändas till utredningsmannen i 
Georgiis sterbhus v. häradshöfding 
Adolf Magnét, Stockholm, Kam- 
makaregatan n:r 37. (l g ;n ) 


Nytt lager af undertecknads pris- 
belönta 

Stålpennor 

har äter inkommit och rekommen- 
deras jemte Korkpennskaft hos 
hrr bokhandlare till det bästa. 

Stockholm den 24 jan. 1878. 

A. N. Berggren, 

Kongl. Hof-Kalligraf. 

Lilla Vattugatan n:r 16, 2 tr. upp. 
(3 g:n) 


Hos Svanström & C:o, 

Stockholm, 

ständigt lager af 

Amerikanska GriffeMor 

af utmärkt beskaffenhet. 

N:r 1, format 8xllV 2 verktum, ra- 
men inberäknad, pr dussin 3: 50, 
N:r 2, format 10x14 verktum, ra- 
men inberäknad, pr dussin 4: 50, 
med 15 % kassarabatt. 

Då hel låda n:r 2, innehållande 
8 dussin, tages, lemnas emballage 
gratis. 

Då hel låda n:r 1, innehållande 
12 dussin, tages, lemnas emballage 
S ratis - (3 g:n) 


Såsom godemän uti bokhandlaren 
G. L. Tallstorps vid Lunds Råd- 
stufvurätt. anhängiga konkurs få vi 
härmed anhålla, att de hrr bok- 
handlare, som från bemälde hr Tull- 
storp till försäljning j mottagit för- 
lagsartiklar af böcker eller musika- 
lier etc., måtte till undertecknad 
Kiilberg, bokhandlare i Engelholm, 
insända förteckningar öfver qvar- 
varande osålda lagerbehållningarna. 
Och torde dessa förteckningar få 
förväntas före den 18 februari. Allt 
så vida icke det mottagna behållits 
i fast räkning. 

Lund och Engelholm den 23 ia- 
nuari 1878. 

Fr. Borg. J. p. Kiilberg. 

(2 g:n) 


Luthersk Ugeskrift, 

der udkommer i Christi&nia under 
Redaktion af Professor F. FF. Bugge 
og Pastor /. C. Heuch y vil fra Be- 
gyndeisen af dette År kunne ofre 
Nordens theologiske og religiöse 
Literatur en ganske anden Opmaerk- 
somhed end hidtil, idet Redaxtionen 
nu har sikret sig tilstraekkelig Bi- 
stand af anerkjendte Theologer til 
jaevnlige Anmeldelser. Enhver For- 
laegger, der indsender theologiske 
eller religiöse Forlagsartikler under 
Adresse »Luthersk Ugeskrifts Re- 
daktion, Raadhusgaden 33, Chri- 
s tiania», vil derfor kunne gjöre sik- 
ker Regning på att finde vedkom- 
mende Skrift omtalt, resp. udförlig 
anmeldt, i »Ugeskriftet». Det be- 
maerkes, at »Luthersk Ugeskrift» er 
udbredt ikke blott i Norge, men 
også i Danmark og Sverige. 

(3 g:n) 


Lediga platser: 

Ett dugligt bokhandelsbiträde 
med kännedom om utländska språk 
kan genast erhålla plats hos 

Loostrim & Komp. 

(l g:n) i Stockholm. 


Konditionssökande. 

En ung man, som flera år kon- 
ditionerat i bok-, pappers- och konst- 
handel och som innehaft plats i 
Norrland som bokförare, önskar 
å nyo engagement i pappershandel , 
special eller i förening med bok- 
handel. Den sökande eger en god 
stil och är hemmastadd i språk. 
Utmärkta betyg öfver duglighet och 
ordentlighet jemte fotografi finnes 
hos hr bokhandlare Ntls Gleerup, 
Stockholm, som lemnar närmare 
upplysningar. (i g:n ) 


En un g man, som i 9 års tid varit ao- 
ståld i bokhandel, deraf de senare åren i 
en af Sveriges större affärer, önskar göra 
platsombyte till våren eller sommaren. 

Den sökande eger f ullkomlig kännedom i 
svensk och tysk bokhandel samt vana att 
sådan på egen hand sköta . 

De bästa rekommendationer kunna pre- 
steras. Svar märkt X.Y.Z., Malmö, pöste 
restante, torde sändas under loppet af två 
månader. (1 gm) 


Stockholm, 

tryckt hos A.L. Normaftt Boktryckeri- Aktiebolag* 

_ 1878 .. 


Digitized by 


Google 



SVENSK BOKHANDELS-TIDNINf 


r< L JJ m 


\J 


L'.U- • 


N:r 7. Lördagen 


På denna tidning, hv&raf ett n:r åtkommer hvarje helgfri lördag, prenume- 
reras för helt år med 4 kronor, postbefordringsafgiften oberäknad. Redaktio- 
nens adress Kr Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hvarå priset 
Kr 10 öro för petitrad, böra, för att kunna Intagas i nKst utkommande num- 
mer, senast föregående torsdags afton hafva kommit red. tillhanda. 


— 


den 16 Febr. 1878. 


K. biblioteket har från den 1 jan. blifvit flyttadt 
från sin gamla lokal till den nya bygnadeu i Humle- 
gården. Det oundgängliga behofvet af ett nytt biblioteks- 
hus, der statens dyrbara boksamling kunde inrymmas och 
ordnas, så att dess skatter blefve lättare tillgängliga för 
allmänheten, hade länge varit insedt, och 1870 års riks- 
dag beviljade ett anslag af 484,000 kr. för uppförande af 
en sådan bygnad; stegrade arbetslöner och höjda pris på 
bygoadsmaterialier hafva dock gjort att nybygnadeti ej 
kunnat utföras for denna summa, utan hafva dera ytter- 
ligare anslag måst af riksdagen beviljas, tillsammans om- 
kring 900,000 kronor. 

Den nya bvgnaden, som är uppförd efter arkitekten 
G. Dahls ritning, har en längd af 270 fot och en bredd 
af 80 fot. I källarvåningen är värmeapparateu förlagd, 
hvarjemte der finnas vedkällare, boningsrum för eldare 
och vaktmästare. Genom portalen träder man in i en 
ljus och hög förstuga, hvars tak uppbäres af fyra pelare. 
Till höger på nedra botten kommer man först till före- 
visningssalen, der boksamlingens intressantaste och dyr- 
baraste föremål förvaras, inneslutna i glasskåp, der de be- 
sökande kunna taga dem i betraktande. Kring väggarne 
löpa gallerier och mellan dessa äro anbringade bokskåp, 
i hviJka manuskriptsamlingen förvaras. Vägg i vägg med 
förevisningssalen ligger läse- och lånesalen. Till de be- 
sökandes beqvämlighet äro här en mängd 9krifbord an- 
ordnade. Till venster om förstugan upptages nedra vå- 
ningen af två 9alar för den svenska boksamlingen, hvilka 
genom gallerier och trappor af galvaniseradt jern delas i 
tre horizontalsektioner eller bottnar. Den del af midtel- 
partiet, som vetter utåt parken, iunehåller entresolvåning, 
der tjenstemännens arbetsrum äro belägna. Både före- 
visnings- och lånesalens tak uppbäras af smäckra, gjutna 
jernpelare. Den öfre våningen hvilar på brandfasta hvalf 
och utgöres af en enda stor sal, afdelad i tre bottnar; 
här inrymmes den utländska literaturen. Genom vindel- 
trappor, trummor och hissinrättningar 9tå arbetsrummen i 
förbindelse med de särskilda boksalarna, hvarjemte tjenste- 
männen genom språkrör och signaleringsapparater kunna 
meddela sig med hvarandra. Alla golfven, som äro af 
sandsten eller kalksteu lagd i rutor (parkettgolf) hvila an- 
tingen på hvalf eller jernbjelkar och bygnaden är vertikalt 
afdelad genom isoleringsväggar af sten och jern. Bok- 
ställ ningarne hafva rörliga och flyttbara hyllor. 

Statens boksamling, som vid början af detta århun- 
drade knappt utgjorde 30,000 volymer, har sedan den tiden 
så ökats, att den nu anses uppgå till 200,000 volymer, 
hvartill komma portföljer med småskrifter, handskrifter m. m. 

(P. TJ 


Af Kaysers ”Bttcher Lexicon” hafva nyligen ut- 
kommit 19:de och 20:de banden, omfattande åren 1871 — 76. 
Hela verket upptager i 8 alfabet alla under 126 år, från 
1750 till 1876, utkomna tyska böcker, och är eu oum- 
bärlig hjelpreda för hvarje större sortimentsbokhandlare. 


"Ueber Land und Meer”, den äfven i Sverige 
väl kända tyska illustrerade tidskriften, utgaf mot slutet 
af förra året sitt nummer 1,000. Tidningen tryckes hos 
Ed. Hallberger i Stuttgart, hvars tryckeri eger 29 tryck- 
pressar; hela tryckeripersonalen uppgår till ett antal af 
250 personer, hvilka stå under 3 faktorer. Till tidnin- 
gens tryckning åtgå årligen 300 centner trycksvärta. Ett 
enda nummer om 2 Vs ark erfordrar omkring 750 ri9 
papper. Den årliga pappersförbrukningen belöper sig till 
omkring 23,500,000 ark, hvilket ansenliga pappersqvantum 
tillverkas å tvenne, tryckeriet tillhöriga pappersbruk. Tork- 
rummet inom tryckeriet är så rymligt, att 300,000 ark på 
en gång der kunna upphängas till torkning. Bokbinderiet 
sysselsätter 88 personer och 21 maskiner. Veckoupplagan 
försändes i 6,000 paket, häft-upplagan, hvar 14:de dag, i 
2,500 paket. 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Sanuon 4* Wallin.) 

För d. 7—13 febr. 1878- 

Almquist, G. Fr., Angående olika sätt för verkställighet af 
frihetsstraff samt penitentiära förhållanden i Sverige. Un- 
derdånig rapport. 8:o, 49 s. o. 1 tab. 8thm, 8amson & Wallin. 
(1877.) 50 öre. 

Beskow, G. E., Hvad är ditt mål? 12:o, 21 s. Sthm, A. V. 
Carlson» (1877.) 10 öre. 

— , År Kristus din konung? 12:o, 32 s. Sthm, A. V. Carlson. 
(1877.) 15 öre. 

Bl se del, N. G., Utförligare konfirmations-undervisning eller 
evangelisk-luthersk kyrkolära. öfv. af C. A. Möller. Med 
förord af H. M. Melin. l:a hft. 8:o, 80 s. Sthm, Förlags- 
föreningen. (Tr. i Kristianstad.) 76 öre. 

Bibliotek för söndags-skoilärare. 8:o. Örebro, Söndagsskol- 
föreningen. För årg. (6 hfn på 1 å 2 ark) efter 15 öre arket. 

F arrar, F. W., Jesu lif. öfv. o. bearb. af Fr. Fehr. 6:e hft. 
4:o, sp. 363—432. Sthm, Fahlcrantz & K. 76 öre. 

Förhandlingar, Geologiska föreningens i Stockholm. N:r 42. 
(III: n:o 14 [tredje bandets sluthäfte]), 8:o, s. 411 — 437 o. 
3 pl. Sthm, 8amson k Wallin. (1877.) 75 öre. 

Klingspor, C. A. o. Schlegel, 'Bemh., Uplands herre- 

. gårdar med beskrifvande text. Teckningar af J. Geissler. 
Litografi af A. Nay. 3:e hft. Tvär 4:o, 24 s. o. 3 pl. Sthm, 
Centraltryckeriet. 6 kr. 

Lyth, J. E., 8chwedische Grammatik nebst einer Auswahl 
prosaischer und poetischer Lesestiicke mit erläuterndem Wör- 
terbuche. 3:te verb. u. verm. Aufl. 8:o, viij o. 368 s. 8thm, 
Ad. Bonnier. (1877.) Kart. med clothrygg 4 kr. 

Noreen, Ad., Ordbok öfver Fryksdalsm&let samt en ordlista 
från Värmlands Ålfdal, utarbetade o. på bekostnad af Värm- 
lands naturhistoriska o. fornminnesförening utgifna. 8:o, viij 
o. 148 s. Upsala, Akad. bokh. 3 kr. 

Sandström, Isr., Melodier till 9venska psalmboken, rytmiskt 
behandlade o. för det vanligast förekommande röstomf&nget 
inrättade. För enstämmig sång med fyrstämmigt beledsa- 
gande af orgel, pianoforte eller harmonium. 4:o, viij o. 162 s. 
Sthm, F. & G. Beijer. (Tryckt i Göteb. 1877.) Vb. 4: 50. 

— , Melodier till svenska psalmboken, rytmiskt behandlade 
och för det vanligast förekommande röstomfånget inrättade. 
För sång ensamt. Tvär 8:o, 112 s. Sthm, F. k G. Beijer. 
(Tr. i Göteb. 1877.) 1: 25. 


Digitized by ^»oosie 



32 


Skrifter, utgifna af samfundet Pro fide et christianismo. 8:o. 
Sthm, F. & G. Beijer. 

1. Luthers, M., huspostilla. Ny öfversättn. af S. G. 
Cavallin. 3:e o. 4:e (slut-)bft. S. 321 — 651. För häfte 60 öre. 

2. Creutzbergs, Amad., gudeliga betraktelser för 
hvarje dag af året. öf. af 8. G. Cavallin. 3:e— 5:e (slut-) 
hft. S. 281) — 671. För häfte 60 öre. 

Tidtabellen. N:r 15. Den 7 febr. 1868. 8:o, 44 s. o. 3 kartor. 

Sthm, J. A. Forsström. 25 öre. 

Teater-galleri, Svenskt. 2:a hft. 4:o, 8. 14 — 20 o. 3 pl. Sthm, 
Percy F. Luck. 3: 60. 

Vapen, Svenska rikets jemte landskaps och städers, saml. o. 

utg. af Fr. Liljeblad. 4:e hft. 4:o, 2 pl. Sthm, utg. 2: 60. 
Verne, Jules, Tsarens kurir från Moskwa till Irkutsk. öfv. 
af C. A. Svahn. II. 2:a uppl. Sthm, O. L. Lamm. 1: 50. 


Dansk bokförteckning. 


Meddelad af G. E. C . Gad i Kjöbenhavn ; ur Nord. Bogh.-Tidn. 

Från den 25 — 31 jan. 1878. 

Archiv, hist. Et M&nedsskrift for pop. ökildr. af hist. Personer 
og Begivenh., udg. af F. C. Granzow. 1878. I — II. 12 H. 
i 8. Woldike. 10: 20. 

Dal g as, E., om Plantning i Jylland, navnlig idets Hedeegne. 
Med et Kort. Af »Tidskr. for Skovbrug». Ssersk. aftrykt på 
det d. Hedeselskabs Bekostn. 78 Sid. i 8. (Eibe.) 1: 25. 

G ond in et, E., Kongen har sagt det. Syngestykke i 3 Akter. 
OverB. af H. P. Holst. Musiken af L. Délibes. 36 tosp. Sid. 
i 8. Loses Bogh. 80 öre, 

d’Hervilly, E., den skjonne Sainara, Et japan. Lystspeil i 1 
Akt og på Vers. Ved H. P. Holst. 48 8id. i 8. Reitzel. 75 öre. 
I ledige Timer. Underh. Lsesn. af bl. Indhold. Udg. af W. 

Bauditz. 2 R. I— II. (1878.) 12 H. å 80 Sid i 8. (Hagerup.) 9: 60. 
Kongen har 9agt det. Se Gondinet. 


Månedsskrift, nord., for folk. og krist. oplysn. Udg. af L. Helveg, 
F. Ingier, G. V. Lyng, L. Schroder og L. Ingier. 1878. 12 
H. i 8. Odense, Milo. 5 kr. Halfåret. 

Murray, G., saml. Skr. Overs. af P. V. Grove. 8 H. 120 8id. 
i 8. Philipsen. 1: 25. (I: Den Deputerede fra Paris kpl. 
Bogl.-Pris 7: 50.) 

Nissen-Juul, Bibelhist. til Skolebrug. 168 8id. i 8. Odense, 
R. Nielsen. Indb. 1 kr. 

Poulsen, V. A., Planternes Bygn. og Liv. En almenf. Frem* 
stilling, fritt bearb. efter Thomé. 266 Sid. o 1 Bill. i 8. 
H0st. 4 kr. 

Regnskabsbog for Husfaedre. 40 Sid. i Folio. Stincks Bogh. 

I Papb. 1: 50. 

Sainara, den skj0nne, se d’Hervilly. 

8 1 ar b sek, G., Carl Knutsson og Christian I. Hist. Rmnan i 
3 D. 1 og 2 H. Hvert 32 Sid. i 8. Rée og Friess. å 25 öre. 
Stretton, H., Jessikas forste Bon. O vers. fra Eng. 48 Sid. 
og 6 Bill. i -8. Udg. af Foren. til gudel. Småskr. Udbr. som 
Nr. 260. (Prior.) 30 öre. 

Thackeray, (W. M.), Forfsengelighedens Marked. 21 h. 48 Sid. 

i 8. Blochs Efterf. 60 öre. , 

Tidsskrift, milit. Udg. af det krigsvidensk. Selsk. 7 Årgång. 

(1878.) 6 H. (c. 40 Ark) i 8. (Tryde.) 8 kr. 

Tidsskrift, nationalekon. Månedsskr. for Samfundssporgsm&l, 
0konomi og Handel. Udg. af V. F. Hansen og W. 8charling. 

II B. 6 H. å 64 Sid. i 8. Philipsen. 6 kr. 

Tidskrift, theol., udg. af C. H. Kalkar. Årg. 1878. 12 H. i 8. 
(Gad.) 10 kr. 


Brefl&da. Till N. N. i Lund. Anonyma kollisions-annonser 
införas icke. Det i frågavarande. arbetet är redan annonseradt 
till utgifning i svensk öf versättning i n:r 60, 61 och 52 af 
Svensk Bokhandels-tidning 1877. 


Affars-Cirkulär : 

Härmed tillkännagifves, att min 
affär oförtrutet fortsattes , hvarföre 
jag, i enlighet med Bokförläggare- 
föreningens formulär, stält borgen 
under följande treårsperiod, så att 
ingen risk kan uppstå för dem 
som lemna mig lager. 

Från de hrr förläggare, som ej 
sänd t mig inventarieolankettei *, ut- 
bedes sådana, äfven om de ej hafva 
lager hos mig. 

Referencer lemnas af Jir Nils Glee- 
rup, som är min speditör. 

Uddevalla i jan. 1878. 

(2 g:n) F. Dalgreners bokhandel. 


TillkännagifVande. 

Härmed få vi tillkännagifva, att 
den bok-, musik- och pappershandel, 
som vi under firma Nordströmska 
bokhandeln gemensamt idkat, blif- 
vit från detta års början af under- 


| tecknad Johnson ensam öfvertagen, 
söm under oförändrad firma affären 
fortsätter, betalar dess skulder och 
inkasserar dess fordringar. 

För det förtroende, som vi åtnjutit, 
få vi härmed aflägga vår förbind- 
ligaste tacksägelse, och skall det 
blifva mig Johnson ett kärt bemö- 
dande att fortfarande söka göra 
firman värdig det förtroende, som 
hittills kommit den till del. 

Jönköping den 28 jan. 1878. 

Adolf Johnson. Oscar Sandberg. 

(2 g:n) 


Undertecknade hafva från detta 
års böljan ingått bolag under firma 

A. Virgin & Comp. 

för drifvande af bokhandelsrörelse. 
Upsala i jan. 1878. 

A. Virgin. C. J. Palmgren. 

(8 g:n) 


Böcker som utkommit: 

På Carl Kjellin & C:nis i Karlstad 
förlag äro följande arbeten utkomna: 

Vermlands Läns-Kalender 

för år 1877, utgifven af F. v. Vicketi , 
Pris: kartonerad 3: 50 kr., 
häftad 3 kr. 

Denna första fullständiga Kalender öfrer 
Vermlands Län innehåller en kortbeskrif* 
ning om länets naturbeskaffenhet, stati* 
stiska upplysningar så väl rörande sti* 
derna som landsbygden, namnförteckning 
å länsstyrelsen, landsstaten, militära och 
ecklesiastike embetsmän, kommunalstyrel* 
sernas ordförande m. m. 8åsom bilaga 
medföljer: »Stadga för laxfisket i Klar* 
elfven och närmast derintill belägna delar 
i sjön Venern», »Ordningsregler för trafiken 
å statens jernvägar», utdrag ur »Regle* 
mentet för prisbelönande af hästara, ort* 
och personregister. 

Bibelspråk och exempel 

till Luthero Lilla Katekes. 

Utgifna af D:r Carl Lind. 

Pris 25 öre. 

Då utgifvarens större arbete, Katekisa* 
tioner öfver Luthers lilla Katekes för folk- 
skollärare, vunnit en särdeles stor sprid- 
ning och af kompetente domare vunnit 
erkännande s&aom ett, både särdeles lämp- 
ligt och af behofvet påkalladt arbete, *å 
är att förmoda, att of van nämda för bar* 


Digitized by v^oogie 



33 


nen afsedda bibang, skall för dem och 
för hvarje lärare blifva en god och väl- 
kommen hjelpreda. 

Från Bartolomei nattens tid. 

Historisk roman af Prosver Merimée. 
öfversättning från franskan. 

Pris (300 sid.) 1: 50 kr. 

Detta den berömde författarens arbete 
ntgör en romantisk framställning af Bar- 
tolomeinattens blodiga dagar och de hän- 
delser, som dermed stå i sammanhang. 
Utförd med mästerhand och troget beva- 
rande tidens anda och kostym, skall denna 
skildring ur Frankrikes historia visst läsas 
med intresse. 

Februarihäftet af 

Nordstjernan, 

Fosterländskt Månadsblad, 

utkommer inom kort, och torde der- 
före hrr bokhandlare med första in- 
sända reqvisitioner. 

Denna firma utgifver äfven 

Nya Vermlands-Tidningen, 

Vermlands äldsta, allmänna Nyhets- 
och Annonsblad, hvars upplaga nu 
utgör 1,500 ex. Utkommer 2 ggr 
i veckan. Annonspris 8 öre pr rad. 
Pris för helt år å tidningen 6 kr., 
utom postarvodet, 1 , 20 . 

(i g.* n) Carl Kjellin & C:o, 

Karlstad. 


Böcker under tryckning: 

Till kollisions undvikande 

tillkännagifves, att följande böcker 
äro under ofversättning på under- 
tecknads förlag: 

Abenteuer des Kapitän Mago. Eine 
-phönikische Weltfahrt vor drei- 
tausend Jahren von Dr. Karl 
Oppel. 

Rulaman. Naturgeschichtliche Er- 
zählung aus der Zeit des Höhlen- 
m ens enen und des Höhlenbären 
von Dr. D. F. Weinland . 

Stockholm i jan. 1878. 

(3 g:n) Fr. Skoglund. 


Till kollisions undvikande till- 
kännagifves, att 

Ebers, Homo sum, 

är under öfversättning för att ut- 
gifvas på vårt förlag. 

Filipstad i febr. 1878. 

(2 g:n) Bronell & Håkansson. 


I slutet af inne varande månad 
utkommer i distribution hos under- 
tecknad : 

Atlas 

till 

Sveriges Odlingshistoria. 

Af N. M. Mandelgren. 

Häftena I & II i ett omslag, om- 
fattande afdelningen 

Bostader och Husgeråd. 

Med svensk och fransk text, samt 
talrika illustrationer utförda i 
litografi och färgtryck. 

Pris 20 kronor. 

Subskriptionslistor och ex. expe- 
dieras endast på grund af inkomman- 
de reqvisitioner, hvarföre de hrr bok- 
handlare, som vilja intressera sig för 
detta af framstående vetenskapsmän 
och konstnärer berömda arbete, be- 
näget torde insända sina reqvisi- 
tioner med första. 

Stockholm den 7 febr. 1878. 

(2 gm) Fr. Skoglund. 


Till kollisions undvikande till- 
kännagifves, att 

Pride and Prejudice 

by Jane Anstin 

är under öfversättning. 

Sabelfelt. 


Återbegärda böcker: 

I retur begäres: 

Kjellmark, Predikningar, I årg. 

(3 gm) Fritze8 bokhandel. 

Innan mars månads utgång böra 
alla osålda exemplar af 

Bergmans Väfbok 

återsändas. Efter denna tid åter- 
tagas inga exemplar. 

Upsala i jan. 1878. 

(2 g.n) A. Virgin. 

Öfverfiödiga exemplar af 

Lobe, Musikens Katekes, 

utbedes med första i retur från de 
platser der den ej blifvit antagen 
i någon skola. 

M. Sahlström, 

(2 g:n) Stockholm. 


Angelägen retur 1 

Hrr bokhandlare anmodas vänli- 
gen att skyndsammast returnera alla 
exempl . som ej behållas i fast räk- 
ning af : 

Mellin, Skandin. Nordens folklif. 

ra. 

Paykull, Svenska och utländska mynt 
etc., k 50 öre, 

äfvensom alla häftade exempl. af 
Rydberg, Romerska Sägner. 

Stockholm den 14 febr. 1878. 

(i g:n ) Albert Bonnier. 


Angelägen retur! 

Hrr bokhandlare behagade vid 
inventeringen återsända alla öfver- 
fiödiga exemplar af 

Jesu lif, 

häft. 1 & 2. 

Större disponenda godkännas ej. 
Stockholm den 7 febr. 1878. 

(2 g: n ) Fahlorantz & C:o. 


Retur. 

Då redovisning ingår till herrar 
Seelig & C:o för novellerna De 
Fattiges Vän samt Carl XV och 
Supplikanten, torde retur af osålda 
exemplar ske på samma gång. 
Stockholm den 11 febr. 1878. 

Lars Johan. 


Blandade annonser: 
Observera! 

De hrr förläggare, som ej ännu 
hitsändt räkningsutdrag öfver pas- 
serade årets mellanvarande affärer, 
torde benäget sända samma innan 
månadens slut. 

Örebro den 12 febr. 1878. 

(i g :n) C. A. Rohloffé bokhandel. 


Anbud å förlagsrätten till 

J. F. Georgiis 

Handbok i Handelsvetenskaperna 

kunna före den 15 mars 1878 in- 
sändas till utredningsmannen i 
Georgiis sterbhus v. bäradshöfding 
Adolf Magnét, Stockholm, Kam- 
makaregatan n:r 37. (2 g:n) 


Digitized by ^»oos le 



34 





under den närmaste tiden utkom- 
mande skrifter komma att, efter 
deras olika art, delvis intagas i 
svensk, af doktor V. E. öman be- 
sörjd och med originalets utgifning 
samtidig öfversättning i 

Allehanda, första följden 

och delvis i 

Allehanda, andra följden. 

Hänvisande till förut införda an- 
nonser om subskription å nämda 
två periodiska skrifter, erinra vi 
vördsamt, att 

Allehanda , första följden , 
romanbibliotek, original och goda 
öfversättningar, utkommer mea ett 
häfte om vid pass 100 sidor i slutet 
af hvarje månad och redigeras af 
doktor Oman ; kommande första häf- 
tet att innehålla DStjernkikaren 
Beppo» af Paul Heyse och »Näs- 
konungens ättlingar», svenskt origi- 
nal af A ve; 

Allehanda , andra följden , 
skizzer och smärre berättelser, origi- 
nal och öfversättningar, ordnade af 
samme redaktör, utgifves med ett 
häfte i slutet af hvarje qvartal. 

Båda följderna tryckas i samma 
format och med liknande utstyrsel. 

I mån som häftena utkomma, sän- 
das de subskriberade exemplaren 
portofritt och direkt till hrr bok- 
handlare. 


på flera håll antagna att begagnas 
vid undervisningen.) 
Wingåker8bruden, lustspel med sång 
i 3 akter af Ernst Lundqvist, 1 kr. 
Mellan barken ooh trädet, proverb 
af Ernst Lundqvist, 50 öre. 
Fröken eller Fru af Wilkie Collins, 
60 öre. 

1 dagarna utkomma: 

»Några engelska och franska be- 
rättelser och skizzer» af Braddon, 
Peard och Theuriet, 1: 50. 

Endast i fast räkning utlemnas 
den lilla lasjerbehållningen af 
Dikter af Snl (Anton Sandahl) med 
musikbilagor, 2: 50. 

Allehanda8 förlag, 

(3 g:n) Örebro. 


Hos Svanström k C:o, 

Stockholm, 

kan reqvirer&s i f. r. 

Telefoner 

efter Bells konstruktion med till- 
hörande 40 fot dubbel ledningstråd. 
Pr par kr. 6: 75 med 15 % kassa- 
rabatt. (I g:n) 


Hos Svanström k C:o, 

Stockholm. 

Lager af 

Blanketter till Visitkort, 

större, pr 1000 4: 75, 
mindre » 4: — , 

med 10 % kassarabatt. (1 g:n> 


Hos Svanström k C:o, 

Stockholm, 

ständigt lager af 

Amerikanska Grifieltalor 

af utmärkt beskaffenhet 

N:r 1, format 8x1172 verktum, ra- 
men inberäknad, pr dussin 3: 50, 
N:r 2, format 10x14 verktum, ra- 
men inberäknad, pr dussin 4: 50, 
med 15 % kassarabatt. 

Då hel låda n:r 2, innehållande 
8 dussin, tages, lemnas emballage 
gratis. 

Då hel låda n:r 1, innehållande 
12 dussin, tages, lemnas emballage 
gratis. (4 g:n ) 


Subskriptionspriset är: 
för Allehanda, första följden 7:50, 
» Allehanda, andra föliden 2: — 

» både första o. andra följden 9: — 

Rabatterna äro numera: 
för enskilda häften 20 $, 

» hela årgångar 25 %, 

» subskriberade årgångar, fast re- 
qvirerade inom febr. månad, 
30 %. 

Subskriptionslistor ha förmodligen 
kommit samtlige hrr bokhandlare 
till handa. 

Allehanda8 förlag, 

Örebro. 

Från Allehandas förlag i Örebro 
har äfven utkommit: 

Aritmetik för Elementarläroverken af 
rektor Phragmén i Örebro, 1 kr. 
60 öre bunden. 

Räknebok för Folkskolor af samme 
man, 1 kr. bunden. 

(Båda dessa läroböcker äro redan 


Hos Svanström k C:o, 

Stockholm. 

Lager af 

Hvitt Carton-papper, 

prima qvalitet, 

till visitkort, blanketter och för 
fotografer. 

2 fack, pris pr ris kr. 80: — 

3 » » » » » 105: — * 

4 » » » » » 125: — 

med 10 % kassarabatt. * (i gm) 


Lediga platser: 

Ett dugligt bokhandelöbiträde 
med kännedom om utländska språk 
kan genast erhålla plats hos 

Looström & Komp. 

(2 g:n) i Stockholm. 


Eonditionssökande. 

En ung man, som flera år kon- 
ditionerat i bok-, pappers- och konst- 
handel och som innehaft plats i 
Norrland som bokförare, önskar 
å nyo engagement i pappershahdel , 
special eller i förening med bok- 
handel. Den sökande eger en god 
stil och är hemmastadd i språk. 
Utmärkta betyg öfver duglighet och 
ordentlighet jemte fotografi finnes 
hos hr bokhandlare Nils Gleerup , 
Stockholm, som lemnar närmare 
upplysningar. (2 g:n) 


En ung man, som i 9 års tid varit an- 
stäld i bokhandel, deraf de senare åren i 
en af Sveriges större affärer, önskar göra 
platsombyte till våren eller sommaren. 

Den sökande eger fullkomlig kännedom i 
svensk och tysk bokhandel samt vana att 
sådan på egen hand sköta . 

De bästa rekommendationer kunna pre- 
steras. Svar märkt X.Y. Z., Malmö, posrte 
restante, torde sändas under loppet af två 
månader. (2 g:n) 


En ung Dansk önsker Plads i en För- 
lags- eller Sortimentshandels-kontor. Den 
Sögende har vseret 2 V 2 År i en Kjöben* 
havnsk Boghandel og anbefales af sinnu- 
vaerende Principal. Han er kjendt med 
Bogholderi og stiller kun meget beskein* 
Fordringer. Billet mserkt N:r 6468 bedes 
portofrit tilstillet Aug . Wolff 4 C*** 
Annoncebureau. Kjöbenhavn, K. (1 gra) 


8tockbolm, 

tryckt hos A. L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag. 
1878. 


Digitized by 


Google 



SVENSK BOKHANDELS-TIDNING. 


N:r 8. Lördagen 


PA denna tidning, bvaraf ett n:r utkommer hTarje helgfri ltfrdag, prenume- 
rerat för helt Ar med 4 kronor, postbefordringBafgiften oberäknad. Redaktio- 
nens adress kr Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hvarA priset 
kr 10 öre för petitrad, böra, för att knnna intagas i nkst utkommande num- 
mer, senast föregående tondagi afton hafra kommit red. tillhanda. 



ir.4878. 

I*'* *y 


^bDlC^" 

Anslag till resestipendier ocfiT~iarda verks 


Svenska Bokförläggare-föreningen 

sammanträder fredagen den I mars 1878 kl. 6 e. m., 
2 tr. upp i huset n:r 18 vid Stora Vattugatan (hörnet 
af denna gata ooh Clara vestre Kyrkogata). 

På denna sammankomst komma bland annat att hand- 
läggas: Bokhandelsbiträdet Alfred M. Godhes» fru Hilaria 
Schönnings, född Hammarsköld, och bokbindaren J. Söderins 
särskilda ansökningar att varda antagne till föreningens 
kommissionärer i Bollnäs; hr C. J. FdhlcranU ' och G. A. 
Lindqvists särskilda ausökningar att blifva ledamöter ; Jul. 
Ågrens anmälan att utträda ur firman Ågren & Aminoff 
i Sala ; fru Emma Flodins anmälan om utträde ur firman 
J. J. Flodins bokhandel i Stockholm. 


Bok- och Mnsikhandlarnes 

pensionsförenings ledamöter sammanträda till ordinarie 
bolagsstämma onsdagen den 27 mars kl. 8 e. m. i Stock- 
holm å Hotell Du Nord, Lilla Trädgårdsgatan n:r 8. 


Svenska fornskriftsällskapet hade den 14 febr. 
i k. biblioteket sitt 35:te årssammanträde efter sällskapets 
stiftande. 

Af sekreterarens årsberättelse för 1877 iuhemtades 
att sällskapet f. n. räknar 242 ledamöter af h vilka 99 
äro ständiga ooh 143 årsledamöter. Sällskapets under 
förra året med döden afgångna ledamöter voro hrr bruks- 
egaren E. O. Benedicks, majoren J. H. af Geijerstam, 
kontraktsprosten G. ( W. Gumselius, statsrådet C. D. von 
Hartman, excellensen friherre A. E. Ihre, medicine d:r 
J. M. Lerachen, prosten N. Lindgren, f. k. bibliotekarien 
J. E. Rydqvist, professor C. J. Tornberg, domprosten P. 
Wieselgren och f. presidenten F. Åkerman. 

Under sistförflutna året hafva af sällskapets samlingar 
utkommit häftena 68 och 69, utgörande första och andra 
häftet af »Klosterläsning», efter den s. k. oxenstjernska 
handskriften från slutet af 1300-talet, utgifven af G. E. 
Klemming, samt »Jungfru Marias klagan», vår enda run- 
handskrift, från 1400-talet, utgifven i facsimile och med- 
delad som bilaga till årsberättelsen. 

Under tryckning är fortsättning af »Klosterläsning», 
färdiga till tryckning äro »Karl Magnus», »Barlaam och 
Josaphat» samt »Sju vise mästare»; till utgifning förbe- 
redas »Medeltids-Postilla», efter en handskrift tillhörande 
Arna-Magnseanska samlingen i Köpenhamn samt »Sveriges 
Dramatiska literatur», bibliografi, utg. af G. E. Klemming. 

Till sällskapets ordförande efter bibliotekarien Ryd- 
qvist valdes öfverbibliotekarien Klemming och till skatt- 
mästare efter denne d:r H. Wieselgren. 


Utgifvande. Af det å riksstatens åttonde hufvudtitdl 
för år 1878 uppförda anslag till resestipendier samt läro- 
böckers och lärda verks utgifvande har k. m:t den 31 
december nästlidet år anvisat följande belopp: 

Till inlösen af 100 exemplar utaf 2:ne häften af 
professor Elias Fries ’ arbete: »Icones selectse hynreno- 
mycetum 1,400 kr; åt professorn vid universitetet i Lund 
Th. Wisén för utgifvande af en isländsk handskrift 1,000 
kr.; åt professorn vid Carolinska medico-kirurgiska insti- 
tutet C. A. Key för fortsatt utgifvande af »Nordiskt 
medicinskt arkiv 1,200 kr.; åt adjunkten vid universitetet 
i Lund C . G. Thomson för utgifvande af 5:te delen af 
»Skandinaviens hymenoptera» 600 kr.; åt kollegan vid 
läroverket i Ronneby C . A. Westerlund för utgifvande af 
2:a och följande häftena af »Fauna Europsea molluscorum 
extmarianorum» 700 kr. ; åt lektorn vid läroverket i Gefle 
S. L. Tömqvist för geologiska studier i England, Wales och 
Skotland 1,500 kr.; åt filosofie doktor L. Holmström för att 
i vestra delen af Norge studera de lösa jordlagren 600 kr.; 
åt kollegan vid läroverket i Arboga E. Ährling för utgif- 
vande af »Supplementura sive Appendix ad amoenitates 
academicas Caroli Linnsei 1,000 kr.; åt amanuensen i riks- 
arkivet C. G. U. Sil/verstolpe för utgifvande af 4:de delen 
af »Historiskt bibliotek» 1,000 kr.; åt lektorn vid läro- 
verket i Wexiö A. G. Ahlqvist för en historisk framställ- 
ning af de katolska reaktionsförsöken i Bverige på 1500- 
talet 750 kr.; åt öfversten m. m. F. M. Staaff till inlösen 
af 70 exemplar utaf hans arbete »Urval ur franska litera- 
turen» 1,050 kr.; för utgifvande af Upsala universitets 
årsskrift år 1878 1,500 kr.; samt för utgifvande af Lunds 
universitets årsskrift, 14:de årg., 1,200 kr. 


Å bokauktionskammaren säljes i dag aflidne 
bibliotekarien J. E. Rydqvists boksamling, som innehåller 
ej mindre än 1,289 volymer, af hvilka den värdefullaste, 
om också kanske ej den största delen upptager arbeten i 
språkkunskap, liksom också de historiska arbetena äro 
synnerligen beaktansvärda; åtskilliga af dem äro ganska 
sällsynta; särskildt bör nämnas en skrift som heter: O. 
Verelii notse in epistolam defensoriam Schefferi de situ et 
vocabulo Upsalise, som är tryckt i Upsala 1681, och hvil- 
ken har varit af vederbörande indragen; inbundna i samma 
band äro vidare: »Svedbergs »Schibboleth, Svenska sprä- 
kets rycht och richtighet» (Skara 1716) samt samme för- 
fattares »rettmätiga hedersförsvar emot Hiernes obekanta 
skrift emot thess Schibboleth», en $ok som förut tillhört 
C. G. Tessin. För bibliofiler torde Eichhorns bok: »Upptäckta 
svenska pseudonymer och homonymer» vara särdeles be- 
gärlig. 

En stor del af böckerna är försedd med tillskrift från 
författarn e. 

Tillst&ndsbevis äro utfärdade, för kaptenen A. 
Berglund att här utgifva »Tidskrift i Fortifikationen», för 
boktryckerikonstförvandten A. Holmberg att likaledes här 


Digitized by ^»oos le 


36 


utgifva en periodisk skrift, benämd »Sedlighetsvännen» ' 
och for läroverksadjunkten J. O. W. Palmberg att ut- 
gifva »Askersunds tidning, södra Nerikea nyhets- och 
annonsbladi. 


Svensk literatur i utlandet. Enligt meddelande 
fr&n Helsingfors har professor Arrhenii större handbok 
rörande jordbruket nyligen utkommit i finsk öfversättning, 
samt den redan förut på finska språket öfversatta Landt- 
brukspraktikan, af samme författare, i Finland blifvit i en 
ny andra upplaga utgifven. Äfven flere bland professor 
Arrhenii smärre skrifter i Landthushållningen hafva till 
stor nytta för den blott finska språket talande allmogen 
utkommit i öfversättning på nämda språk. 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samson 4' Wallin.') 

För d. 14—20 febr. 1878. 

Diktförsök af ö. I. För dagen. 12:o, 47 s. Sthm, Klemmings 
antiqv. (Tr. i Karlstad 1877.) 60 öre. 

Dumas, Alex., Georg. öfv. 8:o, 296 8. Sthm, G. J. Leuf- 
atedt. 2: 50. 

Hvad är en lutheran? eller hvarföre kallar du dig luthersk? 
12:o, 24 8. Upsala, A. Virgin. 20 öre. 

Klefberg, F. A., Läran om subjonctif i franskan. Efter de 
bästa källor utarb. Med förord af A. V. Norinder. 8:o, 40 8. 
Sthm, O. L. Lamm. 76 öre. 

Lagus, Wilh., Strödda blad. Nytt och gammalt i hist. o. 
humanist, ämnen. 8:o. Hfors, G. W. Edlund. 

1. Petter Forsk&ls lefverne. 75 s. (1877.) 1 mk 60 p. 

(1: 16). 

Liljenstrand, Axel, Frägan om ny skogslag för Finland. 
Betraktelser. 12:o, 107 s. Hfors, Frenckel Sc Sons bokhandel. 
1 mk (80 öre). ‘ 

Sånger, Andeliga, för ynglingaföreningar, söndagsskolor och 
bönemöten, saml. o. utg. af Erik Nyström. 3:e hft. 16:o, 
s. 66 — 96. Sthm, P. Palmquists aktieb. 16 Öre. Kompl. (med 
tryckår 1877) vb. 40 Öre, clb. 60 öre. 

Sånger, Andliga, för ynglingaföreningar etc. Melodier af Phil- 
lips, Bliss, Sankey m. fl. 3:e hft. 8:o, s. 66—96. Sthm, P. 
Palmquists aktieb. (Tr. i Örebro.) 76 öre. Kompl. (med 
tryckår 1878) kart. 2: 60. 

Tidskrift för hemmet, tillegnad Nordens qvinnor. 20 årg. 1878. 
Sthm, P. A. Norstedt Sc Söner. För årg. (6 hfn - 20 å 22 
ark) 4 kr. 

Tidskrift, Pedagogisk. 14:e årg. Utg. af H. F. Hult o. Ernst 
G. F. Olb ers. 8:o. Sthm, C. E. Fritzes bokh. (Tr. i Halm- 
stad.) För årg. (10 hfn - 24 ark) 5 kr. 

Tulltaxan, Den svenska, för år 1877, jemförd med de i Norge, 
Danmark, Tyska riket och Frankrike samma år gällande 
tulltariffer, samt åtföljd af den engelska tulltaxan för nyss 
nämnda år. Bnl. uppdrag af den utaf k. maj:t under d. 29 
sept. 1876 förordnade tullkomité utarb. af C. Au g. Titz. 
4:o, 211 s. Sthm, 8amson Sc Wallin. 1: 50. 

Verne, Jules, Till jordens medelpunkt, öfv. 3:e uppl. med 
30 illuBtr. Sthm, O. L. Lamm. 3 kr., clb. 4 kr. 

W rang el, C. G., Handbok för vänner af traftäflingar, efter 
de bästa amerikanska o. franska källor utarb. 8:o, 65 s. 

. Sthm, C. E. Fritzes bokh. (1877.) 1 kr. 

Ännu en gäng, af e***. 12:o, 74 s. Hfors, G/W. Edlund. 
(1877.) 1 mk (76 öre). 


Dansk bokförteckning. 


Meddelad af O. B . C . O ad i KjÖbenhavn ; ur Nord. Bogh.-Tidn. 


Från den 1 — 7 febr. 1878. 


Dickens, C., saml. Vserker. Overs. af L. Moltke. 3 Udg. 

79 H. 96 Sid. i 8. Eibe. 60 öre. 

For Romantik og Historie. Et Månedsskrift udg. af H. P. Holst 
1878. 12 H. i 8. Udg. 12 kr. 

Friis, F. K., 6aml. til dansk Bygnings- og Kunsthist. 6 H. 
(Kjobenhavns Slot (sluttet). Bidr. til Frederiksborgs Slets 
Hist.) 48 Sid. i 8. (Gyldendal.) 85 öre. 

Håndbog for Sovsernet for 1878. Udg. ifolge Marineminist. 
Anvisn. af Udg. af 2 >Tid skrift for Sovsesen*. 64 8id. i 8. 
Lose. 1: 26 

LandbrugB-Ordbog for den prakt. Landmand. 15 H. 64 8id. 

1 8. Gyldendal og Lind. 1 kr. 

Lis t o v, J., fransk Elementarbog. 2 Afd. 162 Sid. i 8. Schwartz. 
lndb. 1: 76. 

Martha. Opera i 4 Akter af Friedrich. Musiken af Flotow. 
Overg. af Forskj. Udg. af A. Zinck. 20 tosp. Sid. i 8. Lose. 
40 öre. 

Samlinger til jydsk Hist og Topografi. 6 B. 4 H. 1877. Udg. 
af det jydske hist.-topogr. Selsk. 110 Sid. i 8. Aalborg, M, 
M. Schultz. 1: 40. 

Scheel, A. W., Familieretten, fremst. efter den danske Lov- 
givning. 2 Udg. 740 Sid. i 8. Reitzel. 12 kr. 

St ar b sek, G., Carl Knutsson og Christian I. Hist. Roman i 
3 D. 3 H. 32 Sid. i 8. Rée og Friess. 26 öre. 

Thomson, Th., Lssrebog i uorgan. Chemi for Begyndere. 

2 Udg. 1 Halvd. 160 Sid. i 8. Reitzel. 2: 60. 

Wimmer, L. F. A., oldnord. Lsesebog med Anmmrkn. og Ord- 

samling. 2 omarb. Udg. 362 Sid. i 8. Steen. lndb. 4 kr. 


Från den 8 — 14 febr. 1878. 


Årsberetn. og Meddel. fra det store kong. Bibi. Udg. af C. 

Bruun. 3 B. 3 H. 60 Sid. i 8. (Gyldendals Forl.) 1 kr. 
Andersen, H. C., saml. Skrifter. 2 Udg. 30 H. 96 Sid. i 8. 
Reitzel. 50 öre. 

Bikuben. Et underh. og. opl. Månedsskrift for Gamle og Unge. 

Halvårlig 6 H. å 80 8id. i 12. Helsingör, Christensen. 1: 60. 
Brehm, A. E., Krybdyrene og Padderne. 12 H. 48 Sid. og 1 
Bill. i 8. Philipsen. 85 öre. 

C an tö, C., Verdenshist. 65 H. 112 Sid. i 8. Forlag» b 1kr. 
Kjmrlighed og Rigdom, Med 20 Bill. 38 Sid. i 12. Strandberg. 
25 öre. 

Lange, J., det joniske Kapitssls Oprindelse og Forhist. En 
Studie i semmenlign. Kunstforskning. Avec un resumé en 
franQ&is. (Vidensk. 8elsk. Skr. 5te R. Hist. og philos. Afd. 
6 B. II.) 32 Sid. og 3 Tavler i 4. (Host,) 1: 36. 

M ill ler, L., det såkaldte Hagekors ’ b Anvend. og Betydning i 
Oldtiden. Avec un resumé en fran$ais. (Vidensk. Selsk. 8kr. 
6:te R. Histor. og philos. Afd. 6 B. I.) 114 Sid. i 4. (Htfflt.) 
2: 45. 

»N®r og Fjernns Novelle-Bibl. IV. 860 8id. i 8. Reitzel og 
Wroblewsky. 2 kr. 

Riegels, F Midler mod den landokon. Krise. 48 Sid. i 8. 

(Thaning Sc Appel.) 75 öre. 

Roverens Brud. 86 Sid. i 12. Strandberg. 26 öre. 

S tar b® k, G., Carl Knutsson og Kristian I. Hist. Roman i 
3 D. 4 H. 32 Sid. i 8. Rée og Friess. 26 öre. 

Topsoe, H., Veiledn. i den kvalitative uorg. Analyse. 2 Udg. 
170 Sid. med 4 Tab. i 8. Gad. lndb. 2: 60. 


40 * 


Digitized by ^»oosie 


37 


Böcker som utkommit: 

P& Carl Kjeilin & C:nis i Karlstad 
förlag äro följande arbeten utkomna : 

Vermlands Läns-Kalender 

för år 1877, utgifven af F. v. Vicken, 
Pris: kartonerad 3: 50 kr., 

^ häftad 3 kr. 

Denna första fullständiga Kalender öfver 
Vermlands Län innehåller en kort be&krif- 
ning om länets naturbeskaffenhet, stati- 
stiska upplysningar så väl rörande stä- 
derna som landsbygden, namnförteckning 
å länsstyrelsen, landsstaten, militära och 
ecklesiastike embetsmän, kommun alstyrel- 
s em as ordförande m. m. Såsom bilaga 
medföljer: DStadga för laxfisket i Klar- 
elfven och närmast derintill belägna delar 
i sjön Venern», »Ordningsregler för trafiken 
å statens jernvägar», utdrag ur »Regle- 
mentet för prisbelönande af hästar», ort- 
och personregister. 

Bibelspråk och exempel 

till Luthers Lilla Katekes. 
Utgifna af D:r Carl Lind. 

Pris 25 öre. 

Då utgifvarens större arbete, Katekisa- 
tioner öfver Luthers lilla Katekes för folk- 
skollärare, vunnit en särdeles stor sprid- 
ning och af kompetente domare vunnit 
erkännande såsom ett, både särdeles lämp- 
ligt och af behofvet påkalladt arbete, så 
är att förmoda, att of van nämda för bar- 
nen afsedda bihang, skall för dem och J 
för hvarje lärare blifva en god och väl- j 
kommen hjelpreda. I 

Frän Bartolomeinattens tid. 

Historisk roman af Pr o sper Merimée . 
öfversättning från franskan. 

Pris (300 sid.) 1: 50 kr. 

Detta den berömde författarens arbete 
utgör en romantisk framställning af Bar- 
tolomeinattens blodiga dagar och de hän- 
delser, som dermed stå i sammanhang. 
Utförd med mästerhand och troget beva- 
rande tidens anda och kostym, skall denna 
skildring ur Frankrikes historia visst läsas 
med intresse. 

Februarihäftet af 

Nordstjernan, 

Fosterländskt Månadsblad, 

utkommer inom kort, och torde der- 
före hrr bokhandlare med första in- 
sända reqvisitioner. 

Denna firma utgifver äfven 

Nya Vermlands-Tidiiiiigen, 

Yormlands äldsta, allmänna Nyhets- 
ooh Annonsblad, hvars upplaga nu 
utgör 1,500 ex. Utkommer 2 ggr 
i veckan. Annonspris 8 öre pr rad. 
Pris för helt år å tidningen 6 kr., 
utom postarvodet, 1 , 20 . 

C2 g:n) Carl Kjeilin & G:o, 
Kulstad. 


Hos C. W. K. Gleerup i Lund 

ha utkommit: 

Blomstrand, C. W., Kort lärobok i 
Oorganisk Kemi , 2:a uppl. Kar- 
to^erad 2 kr. 

( Cederblom, J. E., Exempelsamling. 
Andra häftet . Algebra och Plan 
Trigonometri . 2:a uppl 50 öre. 

P. J. Pihl8trand8 Lärobok i Räkne- 
konsten. Sjunde fullständigt om- 
arbetade upplagan. Med M< eter- 
systemet. Förstakursen. Om hela 
tal. 60 öre. 

Sohlyter, C. J., / Rättstafningsf rå- 
gan. Aftryck ur företalet till 
Samling af Sveriges Gamla La- 
gar, 13:e bandet. 65 öre. 

Wahlstedt, L. J., Kortfattad lärobok 
i Zoologi . 3:e upplagan. Karto- 
nerad 1: 25. 

Falkman, Axel, Ortnamn i Skåne . 
Etymologiskt försök. 3 kr. 

Johnsson, J., Räntebok för Spar- 
banker. 2 kr. 


Böcker under tryckning: 
Tidning fbr Trädgårdsodlare 

N:r 3 

utkommer om några dagar och emot- 
ses reqvisitioner å behöfligt antal i 
fast räkning. 

Stockholm den 23 febr. 1878. 

A. L. Normans Förlags-Exp. 

(1 g:n) 


Newman, Last ofthe Haddons. 

Att en autoriserad upplaga af of- 
vanstående utkommer på vårt för- 
lag få vi härmed tillkännagifva. 

Looström & Komp. 


Till undvikande af kollision an- 
naäles, att d:r Daniel Sanders’ 

Kurzgefasstes Wörterbuch der 
Hauptschwierigkeiten in der 
deutschen Sprache 

är under bearbetning att med för- 
sta utkomma. 

Hudiksvall den 15 febr. 1878. 

Hs. Hsiner, 

(1 g:n) Fil. D:r, Läroverksadjunkt. 


Återbegärda böcker: 
Angelägen retur! 

Hrr bokhandlare anmodas vänli- 
gen att skyndsammast retumera alla 
exempl. som ej behållas i fast räk- 
ning af: 

Mellin, Skandin. Nordens folklif. 

ra. 

Paykull, Svenska och utländska mynt 
etc., h 50 öre, 

äfvensom alla häftade exempl. af 
Rydberg, Romerska Sägner. 

Stockholm den 14 febr. 1878. 

(2 g-.n) Albert Bonnier. 

Hrr bokhandlare behagade innan 
mars månads utgång retumera alla 
exemplar, s<ftn ej behållas i fast räk- . 
ning, af 

Märkliga Svenska Kyrkor. 

Stockholm den 19 febr. 1878. 

(i g:n) Näslund A Brunius. 

Alla exemplar af Kemiska Bil* 
der och NorrKöpingstraktens fane- 
rogamer torde benäget returneras 
före 1 april. 

Oskarshamn den 20 febr. 1878. 

Gustaf Sandell. 


Innan mars månads utgång böra 
alla osålda exemplar af 

Bergmans Väfbok 

återsändas. Efter denna tid åter- 
tagas inga exemplar. 

Upsala i jan. 1878. 

(3 gm) A. Virgin. 


Böcker som sökas: 

önskas köpa: 

1 ex. Karta öfVer Skåne och 
Blekinge af Larson, 

Oskarshamn den 20 febr. 1878. 

Gu$t. Sandell. 


Blandade annonser: 

Bokförlag som utbjudes: 

En nyligen utgifven Flora öfver 
Westmanland, hvilken som lärobok 
användes i nämde provins och Da- 
larne. Närmare meddelar bokhand- 
lare Tullberg i Linköping. (i g :n ) 


Digitized by ^ooQ le 



38 


Observera! 

Vid uppgörande af inventa- 
rium å mitt osålda lager torde 
hrr bokhandlare benäget iakt- 
taga, att jag under inga vilkor 
godkänner disponenda af de 
artiklar, hvilka uti n:r 1 och 4 
af denna tidning återbegärts. 
Samtidigt tillkännagifves, det 
jag under ingen förevändning 
godkänner debitering af gratis- 
explr utaf »Literärt Album». 

(2 g:n> Oscar L. Lamm. 


Observem ! 

De hrr förläggare, som ej ännu 
hits&ndt räkningsutdrag öfver pas- 
serade årets mellan varan de affärer, 
torde benäget sända samma innan 
månadens slut. 

Örebro den 12 febr. 1878. 

(2 gm) C. A. Rohloffs bokhandel. 


Anbud å förlagsrätten till 

J. F. Georgiis 

Handbok i Handelsvetenskaperna 

kunna före den 15 mars 1878 in- 
sändas till utredningsmannen i 
Georgiis sterbhus v. häradshöfding 
Adolf Magnét, Stockholm, Kam- 
makaregatan n:r 37. (3 gm) 


Hrr bokhandlare i landsorten 
kunna i f. r. med 25 % rabatt från 
undertecknad erhålla alla i Peters 
godtköpmpplaga utgifna 

Musikalier, 

hvaribland alla utkomna komposi- 
tioner af 

Mendelssohn. 

Kataloger sändas på reqvisition 
gratis. 

Abr. Lundquiets musikhandel. 

(1 g:n) 


Hrr bokhandlare behagade snarast 
insända uppgift å huru många sub- 
skribenter finnas antecknade å 

Svenska Industriens Män, 

2:& Serien. 

Stockholm den 19 febr. 1878. 

(i gm) Näslund & Bruniue. 


Med anledning af affärens öfver- 
låtande på annan person, anmodas 
vänl. hrr bokhandlare att tiU den 
15:de nästkommande mars insända 
redovisningar för anno pass. Med 
saldots honorerande går an a^Lröja 
till vanlig tid, d. v. s.‘ den 31 marst 

Stockholm i febr. 1878. * 

Nya F5rlag8expeditionen. 


Röda permar till 

Bidderatad, Drabanten (2 permar), 
„ Fursten (1 perm) ♦ 

finnas att tillgå till ett pris af 65 
öre netto pr st. hos 

I. Elkan. 


Hos Svanström & C:o, 

Stockholm, 

kan reqvireras i f. r. 

Telefoner 

efter Bells konstruktion med till- 
hörande 40 fot dubbel ledningstråd. 
Pr par kr. 6: 75 med 15 % kassa- 
rabatt. (2 gm) 


Hos Svanström & C:o, 

Stockholm. 

Lager af 

Blanketter till Visitkort, 

större, pr 1000 4: 75, 
mindre i> 4: — , 
med 10 % kassarabatt. (2 gm) 


Hos Svanström & C:o, 

Stockholm, 

ständigt lager af 

Amerikanska Griffeltaflor 

af utmärkt beskaffenhet. 

N:r 1, format 8XIIV2 verktum, ra- 
men inberäknad, pr dussin 3: 50, 
N:r 2, format 10x14 verktum, ra- 
men inberäknad, pr dussin 4: 50, 
med 15 % kassarabatt. 

Då hel låda n:r 2, innehållande 
8 dussin, tages, lemnas emballage 
gratis. 

Då hel låda n:r 1, innehållande 
12 dussin, tages, lemnas emballage 
gratis. (6 g:n) 


Hos Svanström &C:o, 

Stockholm. 

Lager af 

Hvitt Carton-papper, 

prima qvalitet, 

till visitkort, blanketter och för 
fotografer. 

2 fack, pris pr ris kr. 80: — 

3 » i> » » » 105: — 

4 a a a a a 125: — 

med 10 % kassarabatt. (2 g :Q ) 


> 

Fabrik och lager af: 
Kontorsböcker, alla format, 
Annotations och Kontraböcker, 
Skolskrifböcker, 

Elementar- och Folkskolans, 

Postböcker och Fakturaperm&r. 

J.O. Öberg A Sons Kontorsboksfabrik, 

Eskilstuna. 

Obs.! Priskurant och proflager 
sändes på begäran med omgående, 
(l g:n) 


20 dussin små Katecheser med 
gamla språk finnas af en händelse 
till billigt pris hos 

J. O. Öberg A Son, 

Eskilstuna. 


Lediga platser: 

En ung man, som i tre år arbetat 
i bokhandel och är ferm säljare, 
önskar utbyta nuvarande plata ge- 
nast eller i vår. Reflekterande torde 
benäget insända svar härä under 
adress A. Q., hrr Seelig & Komp. 
(l gm) 


En ung Dansk önsker Pläds i ea För- 
lags- eller Sortimentshandels-kontor. Den 
SÖgtnde har vssret 2 Va Ar i en Kjöben- 
havnsk Boghandel og anbefalee a£ nn- 
vssrende Principal. Han er kjendt ised 
Bogholderl og stiller kon m eget hesheto 
Fordringer. Billet märkt Nx 6468 bedea 
portofrit tilstillet Avg. Wolff f 
Anncncebureav. Kjöbenhavn, / (2 g 3 ) 


Stockholm, 

tryckt hot ▲. L. Normans Boktrycksri-Aktifbcl** 
1878. 


Digitized by v^oogie 


SVENSK BOKHANDELS-TIDNIN 


N:r 9. Lördagen 


På denna tidning, hvaraf ett n:r ntkommer h varje helgfri lördag, prenume- 
reras för helt år med 4 kronor, postbefordringsafgiften oberäknad. Redaktio- 
nens adress är Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hvarå priset 
är 10 öre för petitrad, böra, för att knnna intagas i näst utkommande num- 
mer, senast föregående torsdag s afton hafva kommit red tillhanda. 


den 2 Mars 



Jemförande literatur. 1 Klausenburg i Sieben- 
b urgen utkommer sedan årets början en tidskrift, hvars 
ungerska titel är: Aészchasonlitå Irodalomtörtenelmi Lapdk, 
hvilken benämning derjemte är öfversatt på åtta andra 
lefvande språk, hvaraf den på svenska affattade lyder 
»Tidskrift för jemförande literatur». Tidskriften, hvars 
utgifvare äro doktoreme Sarau Brassai och Hugo Metil, 
har till uppgift att meddela till den sköna literaturens 
område hörande alster på så väl europeiska som utom* 
europeiska idiom. Bland tidskriftens talrika medarbetare 
i Europa, Amerika, Asien och Afrika märkas äfven sven- 
sken doktor V. E. Öman samt finnen Th. Lindh. Enligt 
hvad en prospekt upplyser, komma att i en af tidskriftens 
följande nummer ingå några af Th. Lindh gjorda öfver- 
sättningar till svenskan af den ungerske skalden Sandor 
Petöfis sånger. (N. D. A.) 


Svensk literatur i utlandet. 1 Karlskrona Vbld 
läses: Af H. af Tro lies arbeten är i dessa dagar på firman 
von Bär A Hermanns förlag i Leipzig på tyska språket 
utgifven »Konung Gustaf III:s testamente», öfversatt från 
svenskan af kammarrådet Emil Jonas i Berlin, samme 
man,, som till tyska språket öfverflyttat konung Oscar 
II:s dikter. Af Trolles arbeten äro förut öfversatta till 
tyska språket »Sjöofficeren» samt »Svenska flottans minnen». 
I dansk öfversättning är utkommen samme författares 
arbete »Jakob Du vall» eller färden på handelsfartyg, sjö- 
roman i 2:ne delar. 


Dödsfall i Utlandet. Franz de Cort, en af Hol- 
lands yngre mest framstående skalder, har aflidit, 44 år 
gammal. 


Sveusk bokförteckning. 

(Meddelad genom Sanuon 4' Wallin.) 

För d. 21—27 febr. 1878. 

Bselter, 8ven, Nåden i Kristo, förestäld i predikningar öf ver 
de årl. sön- o. högtidsdagarnas evangelier. 2:a hft. 8:o, 8. 
97 — 192. Norrköping, M. W. Wallberg. 60 öre. 

Barntidningen, Lilla. Tillegnad svenska folkets barn af L. T. L. 
o. J. 8. L. 14:e årg. 1878. 12:o. För årg. (12 hfn - 12 ark) 
1 kr. 

Beckman, A. F., Tankar i försoningsfr&gan. Med förf:s till- 
stånd verkståldt ntdrag ur Tankar i kyrkl. frågor. 8:o, 32 s. 
8thm, N. Gleerups förlagsezp. (Tr. i Norrk.) 12 öre. 

— , Tankar i kyrkliga frågor. II. Om den s. k. nattvards- 
petitionen o. kyrkan. 8:o, 46 8. Skara, John Nilsons bok- 
handel. 30 öre. 

Betraktelse öfver den polit. nödvändigheten, den ekonomiska 
möjligheten o. de sooiala fördelan e af en följdriktig till- 
läm pn ing af den allm. vämpligten af en f. d. militär. (V. V.) 
8:o, 16 8. 8thm, Fr. 8koglund. 26 öre. 

Björlin, Gust., Penningen såsom försvarsmedel. Föredrag 
hållet vid fören. Värnpligtens vänners sammanträde d. 22 
dec. 1877. (V. V.) 8:o, 16 8. Sthm, Fr. Skoglund. 26 öre. 


Blanche, Aug., Samlade arbeten. 15:e hft. Bilder ur verk- 
ligheten. I. 4:e uppl. 8:o, 128 s. Sthm, Alb. Bonnier. 1 kr. 

Blomstrand, C. W., Kort lärobok i oorganisk kemi. 2:auppl. 
8:o, 164 s. Lund, C. W. K. Gleerup. 1: 76, kart. 2 kr. 

Borg, O. E., Stockholms simsällskaps femtioårsfest 1877. 
Jemte några upplysningar om nämda sällskap samt sim- 
skolorna uti hufvudstaden o. dess grannskap. 8:o, 63 s. o. 
1 pl. Sthm, P. A. Norstedt & Söner. (1877.) 76 öre. 

B ring, J. C., Minnen från andaktsstunder vid diakonissanstal- 
ten. II. Minnen från högtiderna. 2:a hft. 8:o, 8. 129—272. 
Sthm, A. L. Normans förlagsexp. 1: 36. 

Burman, Conny, Rit-kurs för skolan o. hemmet. 3:e hft. 
4:o, 8 pl. Sthm, G. Carlson. 1: 60. • 

Böhm, Charles J. T., Tidens tecken och vår herres Jesu 
Kristi återkomst, öfv. af J. Henr. Vemqvist. 8:o, 68 8. 
Sthm, N. Gleerups förlagsezp. 60 öre. 

— , Vår tids tecken eller svar p* frågan: Hvilka äro de s. k 
irvingianerna? Till upplysning för alla, som önska ett pålit- 
ligt svar på denna fråga. Öfv. af J. H. Vemqvist. 8:o, 42 s. 
Sthm, N. Gleerups förlagsexp. 30 öre. 

Code list containing the names etc. of swedish ships to which 
9ignal letters of the commercial code of signals have been 
allotted. 1877. 8:o, 81 s. 8thm, P. A. Norstedt & Söner. 
(1877.) Kart. 1 kr. 

Eusehii Pamphili, biskopens i CsBsarea, kyrkohistoria i 10 
böcker. För första gången på svenska öfv. o. med upply- 
sande anm:r försedd af O. W. Lemke. 4:e hft. 8:0,8.241 -320. 
Norrköping, M. W. Wallberg. 1 kr. 

Forskning, Ur vår tids. Populära skildringar, utg. af Axel 
Key o. Gust. Retzius. 8:o. Sthm, Klemmings antiqv. 

20. N athors t, Alf r., Bilder ur forntidens växtverld. 

80 s. (1877.) 1: 76. 

Förhandlingar, Geologiska föreningens i Stockholm. IV, 1. 
(N:r 43). 8:o, 32 s. Sthm, Samåon & Wallin. 76 öre. 

Förlag, Militär litteratur-föreningens. 8:o. Sthm, P. A. Nor- 
stedt & 8öner. 

33. Försök till handbok i krigsspel. 69 s. o. 6 tab. 

1 kr. 

G odet, F., Kommentar till Johannes-evangeliet. öfv. af A. 
Neander. H. 7 o. 8. 8:o, 8. (I) 273-316 o. (II) 144 s. Upsala, 
W. Schultz. (Tr. i Sthm). 2 kr. 

Hvad som komma skall. Joh. 16: 13, 14. Betraktelser öfver 
de vigtigare skriftens profetior af J. R. C. Med företal af 
W. Reid. Öfv. från eng. 12:o, 104 8. Sthm, A. L. Normans 
förlagsexp. (1877.) 76 öre. 

Hygiea. Medicinsk o. farmacevtisk månadsskrift, utg. af sven- 
ska läkare-sällskapet. Red. af Mårten Sondén. XL. 1878. 
Sthm, P. A. Norstedt & Söner. För årg. (12 hfn om 6 å 
6 ark) 10 kr. 

Johnsson, J., Räntehok för sparbanker, uträknad efter 4. 
V/ 2 , 6, 6 Va samt 6 procents ränta med tabell utvisande an- 
talet månader från insättnings- o. uttagningsdagame till 
årets slut jemte anvisning till ett enkelt bokföringssätt. 4:o, 
32 s. Lund, C. W. K. Gleerup. (1877.) Kart. 2 kr. 

Kjellmark, B. A., Lärobok i kristlig dogmatik för elementar- 
läroverkens högre klasser. 8:o, 164 s. Sthm, P. A. Norstedt 
& Söner. 1: 60, kart. 1: 76, inb. 2 kr. 

Lundeberg, Axel, Lif o. helsa. Ettord till föräldrar och 
målsmän. 8:o, 47 s. Sthm, N. Gleerups förlagsexp. (Tr. i 
Upsala 1877.) 60 öre. 

Mer le d’Aubigné, J. H., Det sextonde århundradets refor- 
mationshistoria. Öfv. af G. S. Löwenhielm. 3:e uppl. 8:e hft. 
8:o, (II) 8. 481 — 666. 8thm, Alb. Bonnier. (Tr. i Norrk.) 1kr. 

Montelius, Oscar, Bohuslänska f omsaker från hednatiden 
beskrifna. 2:a hft. 8:o, s. 77 — 178 o. 60 s. Sthm, Klemmings 
antiqv. (1877.) 1: 60. 

Möllhausen, Balduin, Straff-fångens barn. Roman. öfv. af 
C. H. Wallberg. I, II. 12:o, 387 o. 360 s. Linköping, C. F. 
Ridderstads förlagsexp. (1877.) För del 1: 60. 

Nybl»us, Axel, Trenne filosof, uppsatser. 1. Om polit. frihet 
o. själfstyrelse. 2. Om Pufendorfs plats i nyare prakt, filo- 

Digitized by 


Google 


i 



40 


sofiens historia. 3. Aristoteles låra om det högsta goda. Ny 
öfversedd uppl. 8:o, 186 s. Lund, C. W. K. Gleerup. 8: 26. 

Qvartals-almanacka för 1878. 4 hfn. 12:o, 365 8. Sthm, P. A. 
Norstedt & Söner. 1: 25. 

Ridderstad, C. F., Samlade skrifter. 14:e hft. Drottn. Lo- 
visa Ulrikas hot 8:o, 144 s. Linköping, C. F. Ridderstads 
förlagsexp. 1 kr. 

Samarow, Gregor, Kavaljer eller dam. Hist. berättelse, 
öfv. 12:o, 198 s. Sthm, Alb. Bonnier. 1: 25. 

Sch ly ter, C. J., I rättstafningsf rågan. Aftryck ur företalet 
till 8amling af Sveriges gamla lagar, 13:e bandet. 8:o, iij o. 
49 s. Lund, C. W. K. Gleerup. 65 öre. 

8 1 ar bäck, C. G. o. v. Kr »mer, F. R., Läsebok i fäderneslan- 
dets häfder för skolan och hemmet. I. Tidrymden intill 
Gustaf Wasa. Med 81 illustr. 12:o, 238 s. o. 11 pl. Sthm, 
Alb. Bonnier. 1: 50, kart. 1: 75. 

Steinmetz, Alfr., Handbok till » Biblisk historia för folk- 
skolan»; vägledning vid undervisningen. l:a hft, 8:o, 128 s. 
Sthm, A. L. Normans förlagsexp. 1: 25. 

Strandberg, C. V. A., Samlade vitterhetsarbeten. 6:e hft. 
8:o, (II) s. 82—176. Sthm, C. B. Fritzes bokh. 1 kr. 

Tidskrift, Skånska trädgårdsföreningens. 2:a årg. 1878. 8:o. 
Kristianstad, Hj. Möller. För årg. (4 hfn) 2 kr. 

Wahlstedt, L. J., Kortfattad lärobok i zoologi. 3:e uppl. 
8:o, 116 s. Lund, C. W. K. Gleerup. (1877.) Kart. 1: 26. 

Återblick, Kort, på 8tockholm— Vesterås— Bergslagens jern vägs- 
bolags öden, dess förhandlingar med Stockholms stadsfull- 
mäktige och samma fullmäktiges d. 28 juni 1875 i frågan fat- 
tade beslut, af — n. 8:o, 29 s. Vesterås, C. M. Sjöbergs bok- 
handel. 25 öre. 

Öreskrifter för folket. 12:0. Sthm, Alb. Bonnier. 

56. Thomasson, Pehr, Prinsen och borgarflickan. 

Pennritning. 3:e uppl. Med 4 illustr. 58 8. 60 öre. 

88. Blanche, Au g., Stockholms-historier. 20 s. 20 öre. 


Dansk bokförteckning. 

Meddelad af G . E. C, God i Kjöbenhavn ; ur Nord. Bogb.-Tidn. 

Från den 15 — 21 febr. 1878. 

Aalborg Vcijviser for 187S. Udarb. af D. H. Wulff. 102 Sid. 

med 52 Sid. Ann. i 8. Aalborg, M. A. Schultz. 2 kr. 
Breve, landokon. I— VI. Udg. af R — r. 64 Sid. i 8. Kolding, 
Wisbech. 75 öre. 

Cornevilles Klokker. Operette i 3 Akt. (4 Tabl.) med Musik af 
R. Planquette. Frit efter Clairville o g Gabet ved E. Bggb. 
106 Sid. i 8. Lose’8 Bogh. 1: 35. 

Dickens, C., saml. Vserker. Overs. af L. Moltke. 3 Udg. 

80 H. 96 Sid. i 8. Eibe. 50 öre. 

Grove-Rasmussen, A. C. L., kirkehist. Fortset! og Sagn. 
II. fra Tiden melL Aposteltiden og den dioclet. Forfolgelse. 
96 Sid. i 8. Odense, Milo. 75 öre. 

Jorden rundt i 80 Dage, dram. Reiseeveutyr mek K0r og Sange 

1 12 Tabl. Frit efter Jules Verne og A. d’Ennery ved E. Begh. 
110 Sid. i 8. Odense, Milo. 75 öre. 

JUrgensen, B., nyt Lovlexikon. 34 H. 96 8id. i 8. Gad. 1:50. 
Meddelelser fra Rentekammerarchivet, indeh. Bidrag til Dan- 
marks Hist. af utrykte Kilder, udg. af J. Grundtvig. 1877. 
198 Sid. i 8. (Reitzel.) 4 kr. 

Melbye, M., Fort® 11. af Kirkehist. 2 B 3 gjenn. Opl. 504 
Sid. i 8. Odense, Milo. (I— II 6 kr.) 

Petersen, A., Vallo og Omegn. En hist. Skildring. 7— 8deH. 

96 Sid. i 8. (Gad.) 1: 20. (Kpl. 4: 80.) 

Strom, T., dansk Literaturhist. 2 omarb. og forb. Udg. 322 
8id. i 8. Med en Oversigtstab. over Forf. Philipsen. 4 kr. 
Tuxen, J. C., 8of arten og Skibsbygningskunsten. En Fremst. 
af 80v®senet og dets hist. Udvikling. 4 og 6 h. 96 8id. med 

2 Tonbill. i 8 samt en Taklingstavle. Philipsen. 2 kr. 


Böcker som utkommit: 


Af berättelsesamlingen 

Allehanda, första följden, 

redigerad af doktor V. E. öman, 

har första häftet, innehållande StjerH- 

kikaren Beppo och börian af svenska 

originalberättelsen Näskonungens ätt- 
lingar af Ave, nyss utkommit. 

Post- och boklådspris för årgång af 

12 häften 7: 50. 

För prenumeranter å Nerikes Alle- 
handa 2 kr. 

Obs. I nästa häfte: Gogols lust- 
spel Revisarn. 


Böcker under tryckning: 

Till kollisions undvikande anmä- 
les, att 

La rose d f Antib@s par Edouard Di- 
dier , 

Les Scrupules de Christine par 

Emeet Billaudel, 

La oape et 1’épée par Amidée Achard 
och 

La toiaon d’or par Amédée Achard 

äro under öfversättning för att ut- 
komma på 

(1 g:n) Sigfrid Flodins förlag. 


Tidning för Trädgårdsodlare 

N:r 3 

utkommer om några dagar och emot- 
ses reqvisitioner å behöfligt antal i 
fast räkning. 

Stockholm den 23 febr. 1878. 

A. L. Normans Förlags-Exp. 

(2 g:n) 

Till undvikande af kollision an- 
mäles, att d:r Daniel Sanders’ 

Kurzgefasstes Wörterbuch der 
Hauptschwierigkeiten in der 
deutschen Sprache 

är under bearbetning att med för- 
sta utkomma. 

Hudiksvall den 15 febr. 1878. 

H8. Hainer, 

(2 g:n) Fil. D:r, Läroverksadjunkt. 

Återbegärda böcker: 

I retur begäres: 

Alla arbeten af Dr 0.; Bergman. 
Ingen disponenda erkännes på nå- 
gra vilkor. 

Kristianstad den 20 febr. 1878. 

A. V. Littorin. 


Hrr bokhandlare behagade innan 
mars månads utgång returnera alla 
exemplar, som ej behållas i fast rak- 
ning, af 

Märkliga Svenska Kyrkor. 

Stockholm den 19 febr. 1878. 

(2 gm) Näslund & Brunius. 


Blandade annonser: 

Utländskt Sortiment 

expedieras skyndsamt och billigt. 
Stockholm. 

(i g:n) C. A. Lindqvist 

Prisnedsättning! 

Tillkännagifves, att priset å 
Spegels Passionsandakt, öfversatt 
af Å. H. von Zweigbergk , från och 
med den 1 januari detta år är ned- 
satt till I kr. 50 öre för häftadt 
och 2 kr. 25 öre för inbundet ex. 

Stockholm den 15 febr. 1878. 

(i g.*n) Albert Nilson. 


Digitized by 


Google 





41 


Undertecknad expedierar på van- 
liga vilkor till landsorten 

Edition Peters 

och 

Collection Litolff, 

hvaraf alltid fullständigt lager un- 
derhålles, äfvensom alla kuranta 
engelska och italienska godtköpsupp - 
lagor . De hrr bokhandlare, som 
ännu ej erhållit Mendelssohn-katalo- 
ger y behagade derom erinra. 

Julius Bagge, 

f. d. Abr. Hirschs musikhandel. 

(1 gn) 


Hrr bokhandlare i landsorten 
kunna i /. r . med 25 % rabatt från 
undertecknad erhålla alla i Peters 
godtköpsupplaga utgifna 

Musikalier, 

hvaribland alla utkomna komposi- 
tioner af 

Mendelssohn. 

Kataloger sändas på reqvisition 
gratis. 

Abr. Lundquists musikhandel. 

(2 g:n) 


Hrr bokhandlare behagade snarast 
insända uppgift å huru många sub- 
skribenter finnas antecknade å 

Svenska Industriens Män, 

2:a Serien. 

Stockholm den 19 febr. 1878. 

(2 g :n) Näslund & Brunius. 


Bokförlag som utbjudes: 

En nyligen utgifven Flora öfver 
Westmanland, hvilken som lärobok 
användes i nämde provins och Da- 
larne. Närmare meddelar bokhand- 
lare Tullberg i Linköping. (2 g:n) 


I anseende till upphörande med 
tryckeri och bokförlagsafiar afyttras 
utgifningsrätten och återstående upp- 
lagor (omkring 1,300 exemplar) till 
tvänne särskilda noveller af sijpia- 
turen vMaat>. Novellerna hafva forut 
varit införda som följetong i tid- 
ningen Karlskrona Veckoblad. För- 
frågningar besvaras af 

O. E. Björling. 

(1 g;n ) adr. Karlskrona. 



för förlidet år torde benäget om- 
gående insändas. 

Johanssons bokhandel, 

Hernösand. 


Ny adress 1 

Före den l:ste april d. å. sändas 
alla redovisningar, reqvisitioner 
m. m., rörande mina bokförlager, till 
Varberg, men efter nämda datum 
under min nya adress: Karlskrona . 

(i gm) C. A. Kindvall. 


Hos Svanström k C:o, 

Stockholm, 
kan reqvireras i f. r. 

Telefoner 

efter Bells konstruktion med till- 
hörande 40 fot dubbel ledningstråd. 
Pr par kr. 6: 75 med 15 % kassa- 
rabatt. (3 g:n) 


Hos Svanström k C:o, 

Stockholm. 

Lager af 

Blanketter till Visitkort, 

större, pr 1000 4: 75, 
mindre b 4: — , 
med 10 % kassarabatt. (a g:n) 


Hos Svanström k C:o, 

Stockholm, 

ständigt lager af 

Amerikanska ttltifior 

af utmärkt beskaffenhet. 

N:r 1, format 8 x 117 a verktum, ra- 
men inberäknad, pr dussin 3: 50, 
N:r 2, format 10 X 14 verktum, ra- 
men inberäknad, pr dussin 4: 50, 
med 15 % kassarabatt. 

Då hel låda n:r 2, innehållande 
8 dussin, tages, lemnas emballage 
gratis. 

Då hel låda n:r 1, innehållande 
12 dussin, tages, lemnas emballage 
gratis. (6 g:n) 


Hos Svanström & C:o, 

Stockholm. 

Lager af 

Hvitt Carton-papper, 

prima qvalitet, 

till visitkort, blanketter och för 
fotografer. 

2 fack, pris pr ris kr. 80: — 

3 b b b b b 105: — 

4 b b b b b 125: — 

med 10 % kassarabatt. (3 g:n) 


Röda permar till 

Ridderst&d, Drabanten (2 permar), 
„ Fursten (1 perm) 

finnas att tillgå till ett pris af 65 
öre netto pr st. hos 

I. Elkan. 


Fabrik och lager af: 
Kontorsböcker, alla format, 
Annotations- och Kontraböcker, 
Skolskrifböcker, 
Elementar- och Folkskolans, 
Postböcker och Fakturapermar. 

J.O. Öberg A Sons Kontorsboksfabrik, 

Eskilstuna. 

Obs.! Priskurant och proflager 
sändes på begäran med omgående. 
(1 g: n) 


20 dussin små Katecheser med 
gamla språk finnas af en händelse 
till billigt pris hos 

J. O. Öberg A Son, 

Eskilstuna. 


Lediga platser : 

En ung man, som i tre år arbetat 
i bokhandel och är ferm säljare, 
önskar utbyta nuvarande plats ge- 
nast eller i vår. Reflekterande torde 
benäget insända svar härå under 
adress A. Q., hrr Seelig & Komp. 
(2 g:n) 


f/fT På grund af öfverenskommelBe 
mellan ”Nordisk Boghandlertidende” 
och "Svensk Bokhandelstidning” kunna 
annonser, som införas i ett af dessa blad, 
äfven blifva införda i båda tidningame 
mot en afgift af 20 öre pr petirad. 


Digitized by v^oogie 


42 


På undertecknades förlag utkpmmer omkr. den 15 mars första häftet (pris: 75 dre) af 

VETENSKAP FÖR AT.T.A 

Efter Rob. Browns engelska original. Svensk upplaga, utarbetad af ^ 

prof. P. T. Cleve, prof. O. Hammarsten, akademieadj. H. Hildebrandsson, prof. C. G. Lundquist, 
iocenten A. G. Nathorst, akademieadj. H. Schultz, docenten L. E. Svedmark, docenten J. H. Théel, 
docenten T. Tullberg, docenten V. B. Wittrock m. fl. ( 

under redaktion af professor TH. Äff. FRIES. 

Med talrikå illustrationer. 


I vår tid, då naturvetenskaperna onekligen gjort och 
nästan dagligen göra så förvånande framsteg, att allmänna 
uppmärksamheten nödvändigt måste länkas på det rastlösa 
arbetet inom de samma, och då tillfällen att erhålla under* 
visning i dessa ämnen blifvit väsentligt ökade, kan det ej 
annat än väcka en viss förvåning, då man skådar den ej 
ringa grad af obekantskap med naturvetenskapernas enk- 
laste satser och resultat, som onekligen ännu finnes hos en 
stor, kanske den största delen af vårt folk, så att om äfven 
de alldagligaste naturföreteelserna ej sällan hysas de dunk- 
laste begrepp, så vida de ej rent af betraktas såsom obé- 
gripliga mysterier. 

En af de vigtigaste orsakerna härtill torde vara att 
söka i den omständigheten att för dem, som ej erhållit en 
på vetenskaplig grund bygd undervisning, det språk, som 
vid framställningen af hithörande ämnen i allmänhet an- 
i vändes, ofta nog måste förefalla i viss mån främmande eller 
stundom t. o. m. obegripligt genom den ej ringa mängd 
vetenskapliga konstord och främmande uttryck, hvarmed 
, det är späckadt. Mången torde ock af bristande tid eller 
andra omständigheter rygga tillbaka för en utförlig, sam- 
manhangande framställning af de särskilda naturvetenska- 
pernas hittills vunna resultat, under det att han deremot 
gerna skulle önska sig öfver enstaka företeelser en förkla- 
ring, meddelad på ett sådant sätt, att den ej förutsätter 
några vidlyftigare förkunskaper. 

Å andra sidan är det onekligt, att naturvetenskapernas 
äfven enklaste resultat bilda en sådan skatt af gediget, 
intresseväckande och själsupplyftande vetande, att de måste 
tillocka sig och fängsla uppmärksamhet ej blott af enhvar, 
som kommit i åtnjutande af äfven den ringaste grad af bild- 
ning, utan t. o. m. af den, som kan sägas vara i saknad af all 
boklig underbygnad. De eviga lagar, som det lyckats natur- 
vetenskaperna att uppvisa, göra sig i sanning så otvetydigt 
gällande och förnimbara i vårt dagliga lif, att den, som är 
okunnig om dessa, med skäl kan sägas se och uppfatta en- 
dast hälften af det, som försiggår i verlden rundt omkring 
honom, under det att för den, som är i besittning af blott 
i den ringaste och mest elementära naturvetenskapliga insigt, 
våra åar oeh träsk, våra gråstensklippor och kalkbrott, 
blommorna vid vägkanten, stenarne på gatan, molnen på 
himmelen, foglarne i skogen — med ett ord allt kan erbjuda 
ämnen till nya och upplyftande iakttagelser och betraktelser. 

Afsigten med » Vetenskap för allav är att taga hvar- 
dagslifvets vanligaste händelser och de allmännaste oss om- 


gifvande föremålen i närmare skärskådande samt dervid i 
på ett enkelt och lättfattligt språk framställa de natur- 1 
lagar, som i dem göra sig gällande och h vilkas verkningar ' 
de kunna tjena till att belysa. Ett brinnande ljus kan så* ] 
lunda utgöra utgångspunkt för en framställning af förbrån- ' 
ningsprocessen i allmänhet, — från ett vissnadt blad, upp- ' 
taget från marken, kan anledning hemtas till en redogö- 
relse för växternas bygnad, utveckling och lifsföreteelser, < 

— en fjäril eller fluga kan gifva oss tillfälle att kasta en 
blick på en mängd underbara företeelser inom djurverlden, 1 

— från figurerna i planstenarne framför våra kakelugnar ( 
kan ämne erhållas till en framställning at jordklotets 
och de lef vande varelsernas utseende under det länge sedan ' 
hänsvunna tidehvarf, då dessa stenarter bildades, samt af | 
den omgestaltning jordklotet sedan dess undergått o. s. v. , 
Inom hvarje del af naturvetenskaperna skola allmänt kända 
föremål eller välbekanta företeelser utväljas, och med dessa | 
till utgångspunkter skall den naturvetenskapsgren, hvar- 
tili de höra, göras till föremål för korta, lättfattliga skil- 
dringar af de hittills vunna, för den större allmänheten j 
vigtigaste och mest anslående resultaten. Så skall i vVeten - 
skap för allav redogörelser lemnas för Astronomien» iakt- 
tagelser öfver himlahvalfvets under, himlakropparnes rörel- 
ser och olika former, — för Kemiens bemödanden att ut- 
forska kropparnes sammansättning och en mängd alldag- . 
liga, för menniskan vigtiga företeelser, som äro beroende 1 
af förändringar i denna sammansättning, — för Fysikens j 
djupt ingripande upptäckter på tyngdkraftens och värmets, j 
ljusets och ljudets, elektricitetens och magnetismens om- j 
råde, — för Fysiologiens sträfvande att kasta ljus öfver t 
mysterierna inom menniskokroppens lifsyttringar samt att \ 
finna förklaring på sådana välbekanta företeelser som hun* j 
ger och törst, sorg och glädje, sömn och drömmar m. m., i 

— för Meteorologiens med framgång krönta bemödanden att ] 
förklara uppkomsten af storm och åska, snö och regn, moln j 
och dimma, — för Geologiens försök att låta stenarne tala ^ 
och sjelfva berätta så väl hela jordklotets, som sin egen ] 
underbara historia, — = - för Palaontologiens skildringar af * 
länge sedan försvunna tiders förunderliga, nu utdöda växt- * 
och djurformer, — för Botanikens rika blomsterskatter samt | 
de visserligen mindre i ögonen fallande men dock märk- & 
värdiga och äfven för menniskan vigtiga lifsföreteelserna 1 
hos växtrikets alster, — för de tallösa djurformer, hvilkas | 
mångfaldigt olikartade lefnads- och utvecklingsförhållanden ? 
det är Zoologiens uppgift att undersöka och framställa. I 


För att bereda arbetet möjlighet att tränga till alla samhällsklasser, utgifves det samma i häften, och sättes i 
priset så lågt som ( 

73 öre för livarje liafte. 

Hela arbetet beräknas komma att utgöra omkr. 20 häften, hvarje häfte om 4 — 5 rikt illustrerade ark i qvart- 
format. Priset för hela arbetet torde således komma att uppgå till ORlkr. 15 kronor. Häftena utkomma med 3 å 4 I 
veckors mellantid, h vadan hela arbetet bör vara fullständigt utgifvet till nästa års höst. Hela subskriptionsaf giften - 
fördelas således på en tid af ungefär ett och ett halft år. 

§0?* Ingen beräkning af friexemplar får ega rum. Deremot lemnas jemnt 30 prooeats provision. 

Första häftet utsändes under tryckt påseendeomslag. Samtidigt med första häftet utsändas 1) Illustrerads 
I prospekt i arbetets format och på samma slags papper, 2) Affischer , utförda i litografiskt crayontryck, 3) Subskriptionslistor t j 

gpBP* De hrr bokhandlare, som ännu ej lemnat uppgift om behöfiigt antal exemplar af häft. 1 m. m, behagade j 
med första sända reqvisition. j 

Fahlcrantz & C:o. 


Stockholm, tryckt ho* A. L. Norman* Boktryckeri- Aktiebolag, 1878. 


Digitized by 


Google 


SVENSK BOKHANDELS- 



N:r 10. Lördagen 


i På dennt tidning, hvaraf ett n:r åtkommer hvarje helgfri lördag, prenume- 
| reras för helt &r med 4 kronor, poatbefordringsafgiften oberäknad. Redaktlo- 
i nens adress Kr Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hvarå priset 
! Kr 10 öre för petitrad, böra, för att kunna intagas i nKst utkommande num* 
mer, senast föreg&ende torsdag s afton hafva kommit red tillhanda. 


den 9 Mars 1878. 


Svenska Bokförläggare-föreningens 

extra ordinarie sammankomst den 1 mars 1878. 

Närvarande: hrr Askerberg, Beijer, Bohlin, d’Aubigné, 
Flodin, Nils Gleerup, Hirsch, Huldberg, G. Laurin, Leuf* 
sfcedt, Looström, Samson och Skoglund. 

Protokollet för den 5 sistl. december justerades. 

Hr Alfred M. Godhe antogs till föreningens kom* 
missionär i Bollnäs och den för honom utfärdade borgen 
godkändes. 

Hrr C. J. Carlin , H. O. CanUlsr , Jos. Seligmann 
& C:o } Carl Kjellin & C:o, A. V. Carlson och fil. d:r 
C . J. Fahlcrantz särskilda ansökningar att varda antagne 
till ledamöter af föreningen biföllos. 

Hrr Julius F. Agren och löjtnant F. Aminoff an- 
mälde, att deras firma Agren & Aminoff i Sala upphört 
och att hr Aminoff ensam ansvarade för firmans skulder, 
hvarjemte hr Aminoff anhöll att ensam under firma F. 
Aminoffs bokhandel varda antagen till föreningens kora- 
missionär i Sala; och blef denna ansökan bifallen. 

Hr Aminoff anmälde, att han i Avesta upprättat en 
filialbokhandel, som förestodes af musikdirektören L. Ru- 
beniua. 

Enkefru Emma Flodin och hr Robert Kallenberg an- 
mälde, den förra att hon utträdt ur firman J. J. Flodins 
bokhandel i Stockholm , och den senare att han ensam 
öfvertagit denna firma, hvarjemte fru Flodin tillkännagaf 
att hennes firma såsom förläggare vore J. J. Flodin. 

Anmälde P. Palmquists aktiebolag , att hr P. Palm- 
quist antagits till verkställande direktör å bolagets ordi- 
narie stämma den 17 september 1877. 

Bordlädes fröknarne Carolina och Henri ka Björnbergs 
gemensamma ansökan att varda antagna till föreningens 
kommissionärer i Trollhättan. 

Alex. d’Aubigné. N. Gleerup. 

V. F. Winroth. 


JOHAN WILHELM LILUA. 

i" 

Det är sannolikt icke många af den yngre genera- 
tionen bland bokförläggare, som känna detta namn; men 
med 8& mycken större glädje kunna de äldre erinra sig 
den glade och vänsälle mannen, hvilken p& sin tid upp- 
dref försäljningen i Finland af svenska bokalster till en 
höjd, som man med fullt skäl kan säga var förvånande. 
Vi tillåta oss att införa nedanstående meddelanden, häm- 
tade ur »Åbo Underrättelser»: 

Johan Wilhelm Lillja hörde till antalet af de i vårt 
land jemförelsevis sällan förekommande personligheter, 
h vilka, tack vare en stark viljekraft, ett träget arbete och 


en rik naturlig intelligens, parad med ett oraotståndligt 
behof att tillegna sig bildningens förmåner, helt och 
hållet på egen hand bragt sig upp till en aktad ställning 
i lifvet och skapat sig ett vidsträckt verksamhetsfält, på 
hvilket de i olika riktningar verkat godt för de samhällen 
de tillhört. Derjemte var hans lefnadssaga särskildt med 
afseende å förhållandena i vårt land synnerligen ovanlig 
genom de många vexlingar hans lif egde att uppvisa och 
hvilka kastade honom in på många delvis sinsemellan 
vidt skilda banor och verksamhetsområden. 

J. W. Lillja föddes å Kauttua bruk den 29 aug. 
1817. Hans föräldrar voro furireu vid f. d. Jägerhornska 
infanteriregementet J. R. Lillja och dess maka Gustava 
Gezelius. Efter att dels vid Åbo, dels vid Raurao skola 
ha inhemtat de första grunderna i allmänt vetande autog 
Lillja, dertill föranledd af föräldrarnas medellöshet, år 1832 
plats som kajutvakt å ett kofferdifartyg, hvilken plats han 
likväl efter fartygets återkomst till hemorten lemnade, der- 
vid tillika öfvergifvande sjömaunabanan för alltid. Samma 
år antogs Lillja såsom elev å herrar J. C. Frenckell & Sons 
bokhandel härstädes och qvarstannade som sådan ända 
till 1844 då han af sagde firma erbjöds en fördelaktigare 
anställning vid ifrågavarande rörelse, hvari han år 1850 
inträdde såsom bolagsman och hvilken han år 1856 ensam 
öfvertog. Ifrågavarande bokhandelsrörelse öfverlät L. emel- 
lertid redan i början af år 1860 till dess nuvarande inne- 
hafvare. 

Allt sedan 1850, då Lillja utvecklade sin boktryckeri- 
rörelse sålunda att han sagde år inköpte Chr. Ludvig 
Hjelts boktryckeri, hvilket han betydligt utvecklade och 
forsfig med tidsenliga inventarier, hade Lillja varit egare 
af tidningen Äbo Underrättelser. Men vid slutet af år 
1859 bragte denna hans egenskap af tidningsegare honom 
in på en för honom helt och hållet ny lefnadsbana, den 
publicistiska. Ehuru i saknad af akademisk bildning, 
tvekade Lillja icke att vid en med bladets redaktion upp- 
kommen kollision sjelf öfvertaga ledningen af det samma. 
Och det icke minsta beviset på haus energi och hans 
intelligens utgör den omständigheten, att han på ett for 
då varande förhållanden särdeles lyckadt sätt förstod att 
leda bladet fram mellan alla de klippor och skär, som i 
form af censurtrakasserier m. m. på den tiden i ymnigt 
mått yppade sig i de publicistiska farvattnen. 

Den största verksamhet, som den afiidne under sin 
skiftesrika lefnad utvecklat, hänför sig till bokhandelns, 
boktryckeriets och förlagsverksamhetens område. Under 
åren 1844 — 60 var Lillja den enda i hela vårt vidsträckta 
land, som med afseende å sin mångåriga praktik och sina 
djupa insigter i bokhandelsfacket samt sina lifliga förbin- 
delser snart sagdt i hela landet, fullt motsvarade de an- 
språk man kunde ställa på en bokhandlare icke allenast 
för den tid, han verkade såsom sådan, utan äfven under 
en senare tid. Vi hafva jemväl hört den afiidne yttra »att 
jag ingenting ångrat mig så mycket som att jag lemnat 
boklådsdisken» och i detta yttrande ligger mycken san- 
ning, ty med kännedom af L:s förmåga hade just på denna 
plats måhända de motgångar kunnat undvikas, som un- 


Digitized by 


Google 



44 


der deu sista fjerdedeleu af hans lif i någon mon ned- 
stämde hans sinne. 

Såsom bokförläggare utvecklade L. eu verksamhet, 
som för sin tid och ännu för den dag, som är, måste 
betraktas såsom storartad, ty vi torde ännu förgäfves få 
söka efter en bokförläggare firma i vårt laud, som under en 
20-årig verksamhet kan såsom J. W. Lillja och senare 
bokförlagsaktiebolaget J. W. Lillja & C:o uppvisa sig ha 
förökat vår literatur med omkring 500 nya arbeten, hvaraf 
flertalet utgöres af sådana på finska språket. Flertalet af 
de läroböcker, som begagnades vid våra läroverk under 
tidsperioden 1857 — 72, hade utkommit på denna firmas 
förlag, hvilket förlag år 1878 genom köp öfvergick ifrån 
det af L. bildade aktiebolaget till enskild mau. 1 sam- 
manhang med L:s öfriga förlagsverksamhet må nämnas, att 
han år 1851 grundläde tidniugsbladet »Sanornia Turusta», 
hvars stora spriduing i hela södra Finland berättigar oss 
till ett särskildt omnämnande i detta sammanhang. 

Uti en mängd kommunala värf deltog L. med in- 
tresse. Lillja egde en efter de förhållanden, som otugåfvo 
honom i barndomen, ganska hög grad af bildning, ett ut- 
märkt minne, ett genomgåeude skarpt och godt förstånd. 
Hela sin bildning hade han förvärfvat uteslutande genom 
sjelfstudium under moguare år. Utom landets begge språk 
talade och skref L. tyska, franska och något engelska. 

Lilljas hjelpsamhet var jemväl stor. Särskildt var 
hau städse bevågen att söka hjelpa och upprätta sådana 
personer, som till följd af en svag karakter lidit skepps- 
brott på lifvets väg. Om försöken sällan kröntes med 
framgång, vitnade de dock om det menniskovänliga hjerta, 
som klappade i deu bortgåugnes bröst. 

En af L:s älsklingsuppgifter i lifvet var jemväl att 
till dugliga medborgare uppfostra fattiga ynglingar, som han 
vanligen upptog sä godt som från gatan; och många af 
dem stå säkert nu lika sörjande vid hans bår, som de, 
hvilka utgöra hans närmaste anhöriga. Frid öfver den 
ädle meiiniekoväonens och medborgarens stoft! 

Lilljas jordfästning försiggick under synnerligen all- 
mänt deltagande af stadens alla samhällsklasser. Sorge- 
huset uppvaktades af deputationer fråu särskilda korpora- 
tioner anhållande att såsom ett uttryck af tacksamhet 
och kärlek till den bortgångne få lägga en krans på 
hans kista, hvilkeu äfven snart var alldeles öfvertäckt af 
blommor och grönt. Bland dessa kransar må nämnas en 
af forne och nu varande publicister på orten, på hvars 
band man läste versen: 

»Såsom en bild af den kärlek, som städse skall följa ditt minne 
Må denna grönskande krans följa dig ned i din graf»; . 

vidare en lagerkrans af typografer i Åbo; en krans af 
lager, cypress och blommor af Handelsgillet i Åbo ; en 
dylik krans af SkeppsbefålhafvarefÖreningen härstädes; 
vidare af österbottniska ångfartygsbefalhafvare ; af »Helsing- 
fors Dagblad»; af unga vänner till de ungas bortgångne 
vän, o. s. v. Från Helsingfors hade till jordfästningen 
infunnit sig redaktören, magister Aug. Schauman samt 
bokhandlaren 6. W. Edlund. 

På slaget kl. 2 satte sig den långa processionen i 
rörelse; före likvagnen gingo i ordnade leder Handels- 
gillets medlemmar, hvilka vid stadens gräns med blottade 
hufvuden bildade haj, under det stoftet af J. W. Lillja 
fördes längre fram till den aflägsna kyrkogården, dit åtföljd 
af samtliga deltagare i processionen i 113 ekipager, hvilka 
utgjorde en så godt som oöfverskådlig rad. På de gator, 
processionen passerade, syntes talrika folkskaror, konsulatet 
i staden flaggade på half stång, man såg butiker stängda 


| och från fjerrau hördes en hederssalut, föranstaltad af 
skeppsbefälhafvare. Vid liktågets ankomat till kyrkogården 
! emottogs det samma med tonerna af en sorgmarsch, ut- 
förd af härvarande orkester, till hvilken frivilliga hyllning 
af den aflidne direktör L. Fichtelberger tagit initiativet. 
Jordfästningen förrättades af pastor K. R. Malmström, 
föregicks och efterföljdes af en vers från psalmen »Jag 
går mot döden hvar jag går», utförd, under ledning af 
direktör C. G. Waaenius, af en tredubbel qvartett. Se- 
dan akten var slutad, framträdde magister E. Rönubeck 
till grafven och uttalade på forne och nu varande här- 
varande publicisters vägnar en varm afskedshelsning till 
den bortgångne publicisten med det varma hjertat, den 
rena viljan, den goda afsigten och det höga målet vid alla 
hans sträfvauden. Sedan talaren slutat uppstämde ofvan- 
nämde kör sången Integer vitse äfvensom »Vandrarens 
aftonsång» af C. M. von Weber, h varefter den bortgångnes 
närmaste anhöriga och vänner ännu sände honom ett sista 
afsked i friska blommor och kransar. 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Sanuon 4* Wallin.) 


För d. 28 febr. — 6 mars 1878. 


Blick p& Sveriges politiska forntid och framtid med hänseende 
till Skandinaviens försvar af — m. 8:o, 83 s. Göteborg, T. 
Hedlund. 1 kr. 

Oramér, J. N., Lektor Waldenströms uppträdande. Betrak* 
telse. 8:o, 56 s. Sthm, G. J. Leufstedt. 60 öre. 

Far rar, F. W., Jesu lif. öfv. o. bearb. af Fr. Fehr. 7:e hft, 
4:o, sp. 433—496. Sthm, Fahlcrantz & K. 76 öre. 

Förhandlingar, Geologiska föreningens i Stockholm. III (årgg. 
1876 o. 77). 8:o, 437 s. o. 19 pl. Sthm, Samson k Wallin, 
(1876 o 77.) 10 kr. 

Katalog, Upsala universitets, för vårterminen 1878. Utg. af 
studentk&ren. 8:o, 102 s. Upsala, Studentkåren. 76 öre. 

Rebau’s naturhistoria. 2:a hft. 8:o, s. 65—128 o. 3 pl. Sthm, 

0 L. Lamm. 1 kr. 

Boutledgc, Bob., Nittonde århundradet. En populär fram- 
ställning af de vigtigaste momenten i vårt århundrades ma* 
teriela utveckling, öfv. o. bearb. för svenska förhållanden 
af sakkunnige män. Redaktör: L. A. Forsman. 7:e hft. 8:o, 
s. 481—560. Sthm, Centraltryckeriet. 1 kr. 

Smith, L O. Kort lefvernesbeskrifning jemte porträtt efter 
originalfotografi. 8:o, 10 s. Sthm, (tr. hos Nya tryckeri- 
aktiebolaget) 25 öre. Ej i bokh. 

St ar bäck, C. Georg, Berättelser ur svenska historien. Förta 
af P. O. Bäckström. XVIII. Frihetstiden. I. Ulrika Eleo- 
nora och Fredrik. 8:o, xij o. 456 s. Sthm, F. k G. Beijer. 

1 2 hfn å 1 kr. 

Str&n, Tjugo. öfv. från eng &f J— n. 8:o, 357 s. Eslöf, Carlins 
bokh. (Tr. i Malmö 1877.) 1: 60. 

Ståmpelbok för jernverken i Sverige, På Jernkontorets upp- 
drag utg. af H. E. Ah renberg o. J. E. Ekman år 1877. 
8:o, xx o. 197 s. Sthm, Samson k Wallin. (Tr. i Göteborg.) 
Clothb. 12 kr. 

Sundén, D. A., Svensk språklära i sammandrag. 5:e uppl 8:o, 
176 s. Sthm, J. Beckman. Kart. 1 kr. 

Wallin, J. O., Sami. vitterhetsarbeten. (GodtköpsuppU 1:» 
hft. 8.*o, 96 s. Sthm, C. E. Frites bokh. 60 öre. 

Verldshistoria, Illustrerad, från äldsta till nyaste tid, utg. sf 
E. Wall i 8. V. Under redaktion af M. Höjer. 7:e hft. i:o, 
s. 481—560. Sthm, Centraltryckeriet. 1 kr. 


Digitized by v^oogie 


45 


Aflärs-Cfrkulär: 

F&r härmed äran tillkännogifva, 
att, sedan herr J. F. Ågren ut- 
tr&dt ur bokhandelsfirman ȁgren 
& Aminoff», jag kommer att, pä 
grund af Svenska bokförläggare- 
föreningens den 1 dennes beslutade 
medgifvande, ensam, under firma: 

F. Åminoffs bokhandel 

samma rörelse fortsätta; och skall 
det framgent blifva mitt ifriga be- 
mödande att göra mig förtjent af 
hrr förläggares och kollegers väl- 
villiga förtroende. 

För alla med firman »Ågren & 
Aininoff» oafslutade affärer ansvarar 
jag ensam. 

Sala den 4 mars 1878. 

(i gm) Feod. AminofF. 


Böcker som utkommit: 

Hemvännen. 

Mars- numret är utkommet. 
Hrr bokhandlare erinras om, hvad 
som redan genom * cirkulär i januari 
tillkännagats, att detta och följande 
nummer utlemnas endast i fast 
rkkning, hvadan reqvisitioner torde [ 
med snaraste insändas. I 


Paa mit Forlag er udkommet og 
at erholde i alle Boglader i Sverige: 

Bang, A. Chr., Cm Christi öp- 
standelses historiska Virkelig- 

iMd. 2:det Opl. 

138 S. st. 8:vo. 2: 5o. 
Christiania i Pebruar 1878. 

Alb. Cammermeyer. 


Böcker under tryckning: 

Till undvikande af kollision an- 
mäles, att d:r Daniel Sanders* 

Kurzgefasstes Wtfrterbuch der 
Hauptschwierigkeiten in der 
deutschen Sprache 

är under bearbetning att med för- 
sta utkomma. 

Hudiksvall den 15 febr. 1878. 

Hs. Hainer, 

(3 g:n) Fil. D:r, Läroverksadjunkt. - 


Teologisk Tidskrift. 

2:a häftet 1878 utkommer den 14 
dennes och behagade hrr bokhand- 
lare med snaraste inkomma med 
reqvisitioner i öfverensstimmelse 
med hvad i nummer 4 och 5 af 
denna tidning meddelats. 

Upsala den 6 mars 1878. 

(i g:n) Redaktionen. 


Tredje och sista häftet af 

Doktor J. A. Bengels Gnomon 

lemnar v. G. pressen i innevarande 
m&nad och blifver färdigt att till 
bokl&dorna distribueras i Dörjan af 
april. 

För att undvika sända exemplar 
af detta sluthäfte i större antal än 
hvad behofvet kräfver, anmodas hrr 
bokhandlare ju förr dess hellre in- 
sända reqvisitioner å det antal som 
önskas i f. r. eller i kommission. 

Jönköping i mars 1878. 

(i g:n) J. H. Nordström A Son. 


Till kollisions undvikande till- 
kännagifves, att 

Die biblische Schöpfungsgeschich- 
te ond ihr VerhUtnias zu den Er- 
gebnissen der Naturforschung 

von Dr Fr. H. Reusch 
är under öfversättning af 

L. C. Lindblom, 

Seminarie-adjunkt. 


Återbegärda böcker: 
Angelägen retur 1 

Alla osälda exemplar af 

Fjellstedt, Hvad lärer bi- 
beln om Försoningen? 

hvilka ej behållas i fast räkning, 
torde med omgående returneras. 

Upsala den 28 febr. 1878. 

Lundequistska bokhandeln. 

De hrr bokhandlare 

i landsorten, hvilka ännu ha qvar oför- 
sålda exemplar af boken 

Min lefnadB Trådgård, 

behagade inom denna månads slut till de 
hrr speditörer, genom hvilka de emottagit 
exemplaren, återsända de öfverblifna af 
dessa sednare jemte slutliqvid. 

I mars 187S. 


Böcker som sökas: 

100 Qvartetter 

för mansröster, af Ståhl, önskas 
köpa af 

J. F. Richteps bokhandel, 

(1 gm) Göteborg. 


Blandade annonser: 

Observera,! 

Vid uppgörande af inventa- 
rium å mitt osålda lager torde 
hrr bokhandlare benäget iakt- 
taga, att jag under inga vilkor 
godkänner disponenda af de 
artiklar, hvilka uti n:r 1 och 4 
af denna tidning återbegärts. 
Samtidigt tillkännagifvee, det 
jag under ingen f örevändning 
godkänner debitering af gratis- 
explr utaf »Literärt Album». 

o g:n) Oscar L. Lamm. 


Utländskt Sortiment 

expedieras skyndsamt och billigt. 
Stockholm. 

(2 g:n) C. A Lindqvist. 


Prisnedsättning! 

Tillkännagifves, att priset å 
Spegels Passionsandakt, öfversatt 
af A. H. oon Ziceigbergk , från och 
med den 1 januari detta år är ned- 
satt till I kr. 50 öre för häftadt 
och 2 kr. 25 öre för inbundet ex. 

Stockholm den 15 febr. 1878. 

(2 gm) Albert Nilson. 


Lokalförändring! 

Får härmed underrätta, att mitt 
kontor flytt&s söndagen den 10 
mars till Kardnansmakaregatan 

n:r IL och torde paketer m. m. 
derstädes inlemnas från och med 
derpå följande dag. 

Stockholm den 5 mars 1878. 

Nils Gleerup. 


Digitized by Ljoogie 


Af bundna Nonpareille-Psalm- 
böcker i fodral finnes ett större 
arti till pris af 4: 25 dussinet pr 
ontant hos 

Viktor G. Blomdahl, 

Stockholm, Ålandsgatan n:r 15. 

(1 g:n) 


Hrr bokhandlare anmodas att be- 
näget insända mig tillkommande re- 
dovisningar och liqvider på Stock- 
holm , der jag under vintern vistas. 
Särskildt anhåller jag att de resp. 
kommissionärer, hvilka de senaste 
åren uraktlåtit att sända redovisning, 
eller restera med äldre liqvider, nu 
måtte fullgöra dylikt åliggande, så 
skyndsamt som möjligt. 

Af skäl, som för ae flesta sven- 
ske bokhandlare torde vara nogsamt 
kända, har jag, sedan några år, mer 
och mer dragit mig ifrån bokför- 
läggande; och de få arbeten, som 
från och med år 1874 på mitt för- 
lag utkommit, hafva uteslutande 
varit antingen sådana, hvilkas tryck- 
ning redan var påbörjad, innan jag 
till annan man försålde mitt hufvua- 
sakliga bokförlag, eller sådana, om 
hvilkas utgifning aftal dessförinnan 
var träffadt. Innevarande år, sanno- 
likt under loppet af maj, utkommer 
emellertid på mitt förlag ett arbete, 
hörande till den sistnämda katego- 
rien, och ett arbete af mer än van- 
lig betydenhet, särskildt med hänsyn 
på nu pågående kyrkliga strider 
samt det stundande kyrkomötet: 
»Den Apostoliska Tron: apologe- 
tiska föredrag öfver den kristna 
trons tre artiklar, enligt Lutherska 
bekännelsen, hållna i den Evange- 
liska Föreningen i Hannover, öfv.». 

En och annan af hrr kommissio- 
närer har från mig reqvirerat in- 
ventarieblanketter. Men då mina 
förlagsartiklar äro så få — en sum- 
ma endast sea till antalet, samt af 
dessa sex, två, hvilka endast lem- 
nats i fast räkning — har jag ej 
aktat särskilda inventarieblanketter 
nödiga. Mina nu i bokhandeln till- 
gängliga förlagsartiklar utgöras af: 
Afzelius , Om ae tyska verbens sam- 
mansättningar med propositioner, 
h. 25 öre (blott i fast räkning) ; 
Delitzsch , Genom sjukdom till helsa, 
öfvers. med tillägg af H. Hagberg , 
h. I kr., karton. 1:25; Dieffenbacn , 
Ord och sakrament, öfvers. af H. 
Hagberg , h. 1: 75, i clothb. 2: 50, 
d:o med guldsn. 3 kr.; Hoffmann , 
Mastar Martin Tunnbindare och dess 
gesäller, öfvers. af G. W. Gumce- 
Tius, 2:a uppl., h. 75 öre; Rossmäss- 


4C> 

ler , Utflygter i naturen och hvar- 
dagslifvet, öfvers. af lektor C . Hart - 
man , h. 5 kr., clothb. 6: 50: [Söder- 
ström], Arachne och Penelope, en 
dikt, h. 25 öre (endast i fast.räkn.). 
A de endast i fast räkning expe- 
dierade artiklarna må 337a % pro- 
vision beräknas. 

Stockholm den 2 mars 1878. 

Abr. Bohlin, 

adr.: Peter Myndes backe n:r 3. 

Undertecknad expedierar på van- 
liga vilkor till landsorten 

Edition Peters 

och 

Collection Litolff, 

hvaraf* alltid fullständigt lager un- 
derhålles, äfvensom alla kuranta 
engelska och italienska godtköpsupp - 
lagor. De hrr bokhandlare, som 
ännu ei erhållit Mendelssohn-katalo - 
ger, behagade derom erinra. 

Julius Bagge, 

f. d. Abr. Hirschs musikhandel. 

(2 g.n) 


Bokförlag som utbjudes: 

En nyligen utgifven Flora öfver 
Westmanland, hvilken som lärobok 
användes i nämde provins och Da- 
larne. Närmare meddelar bokhand- 
lare Tullberg i Linköping. (3 g :n ) 


I anseende till upphörande med 
tryckeri och bokförlagsaffar afyttras 
utgifnings rätten och återstående upp- 
lagor (omkring 1,300 exemplar) till 
tvänne särskilda noveller af signa- 
turen t>Mclot>. Novellerna hafva förut 
varit införda som följetong i tid- 
ningen Karlskrona Veckoblad. För- 
frågningar besvaras af 

O. E. Björling. 

(2 g:n) adr. Karlskrona. 


Hos Svanström & C:o, 

Stockholm. 

Lager af 

Hvitt Carton-papper, 

prima qvalitet, 

till visitkort, blanketter och för 
fotografer. 

2 fack, pris pr ris kr. 80: — 

3 » » » » » 105: — 

4 » x> » » » 125: 

med 10 % kassarabatt. (4 g;n ) 


Hos Svanström & C:o, 

Stockholm. 

Lager af 

Blanketter till Visitkort, 

större, pr 1000 4: 75, 
mindre » 4: — , 

med 10 % kassarabatt. (4 g:n) 


Fabrik och lager af: 
Kontorsböcker, alla format, 
Aimotations- och Kontraböcker, 
Skolskrifböcker, 
Elementar- och Folkskolans, 
Postböcker och Fakturapermar. 

J.O. Öberg A Sons Kontorsboksfabrik, 

Eskilstuna. 

Obs.! Priskurant och proflager 
sändes på begäran med omgående. 
(3 g: n) 


Önskas köpa. 

Ett erfaret öch dugligt bok* 
händelsbiträde önskar snarast of 
vertaga en bokh&ndelsaff&r, helst 
i någon af de större landsortsste-* 
derna. 

Närmare meddelas genom herrar 
Seelig & C\o i Stockholm, (i g :n ) 


Bokhandel! 

Ett äldre, dugligt bokhandels- 
biträde önskar öf vertaga en i gång 
varande bokhandel. 

Reflekterande torde, under adress 
Äldre sökande, inlemna förseglade 
svar till hr Nils Gleerup i Stockholm. 
(1 g:n) 


Lediga platser: 

En ung man, som i åtta år varit 
anstäld i bokhandel och är fullkom- 
ligt hemma i alla inom bok-, musik- 
och pappershandeln förekommande 
göromål, önskar nu genast eller till 
våren plats i någon dylik afffcr. Ut- 
märkta betyg kunna presteras. Vi- 
dare adress lemna hrr Seelig é Ca. 

(1 g:n) 


Stockholm, 

tryckt hot A. L. Normans Boktryokeri*Akti«bolsf. 
1878. 


Digitized by 


Google 



SVENSK BOKHANDELS-TIDNING. 


N:r 11. Lördagen 


P& denna tidning, hTaraf ett n:r utkommer hvarje helgfri lördag, prenume- 
reras för helt &r med 4 kronor, poatbefordringsafgiften oberKknad. Redaktio- 
nens adress kr 9tookholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hrark priset 
kr 10 öre för petltrad, böra, för att kunna intagas i näst utkommande num- 
mer, senast föreg&ende (ortdags afton hafra kommit red tillhanda. 


den 16 Mars 1878. 



Utdrag ur Svenska BokforläggareftJreningens 
stadgar, 
s 11 . 

Bokbandelskominissionärerne firo, med det eller de 
undantag nåstföljande mom. tillåter, ovilkorligen pligtige 
att hvarje år före mars månads Utgång insända full- 
ständig redovisning, afslutad näst föregångne 31 december, 
jemte inventarium öfver det osålda ocb betalning för det sålda. 

Vid föreningens ordinarie sammankomster genomgås 
förteckningen å koramissionärerne, på det att ledamot, 
aom ej erhållit redovisning ocb liqvid, må anmälan derom 
kunna göra. Vid samma tillfälle granskas äfven hos före- 
ningen deponerade förbindelser. 

S 12. 

Skulle bokhandlare ej uppfylla hvad honom enligt § 11 
i dessa stadgar åligger, kan föreningen, efter omständig- 
heterna, antingen derom underrätta hans borgesmän, af- 
fordra ny borgen eller den försumlige från kommissionärs- 
skapet skilja. 


Bok- och Musikhandlames 

pensionsförenings ledamöter sammanträda till ordinarie 
bolagsstämma onsdagen den 21 mars kl. 8 e. m. i Stock- 
holm & Hotell Du Nord, Lilla Trädgårdsgatan n:r 8. 

Ansökningar om inträde i föreningen vid 
denna bolagsstämma skola vara aflemnade innan 
den 19 mars till styrelsens ordförande hr Abr. 
Hi r sch (Stockholm, Stora Nygatan n:r 12), och 
lemnas till ledning för sädana ansökningar föl- 
jande utdrag ur stadgarne : 

S 2. Till inträde i denna pensionsförening erfordras 
att vara svensk undersåte, att ega god frejd, att antingen 
vara förlags- eller sortiments-, bok- eller musikhandlare, 
eller att som bokhållare egna sig åt nämda yrken. 

g 3. Ansökan om inträde i pensionsföreningen, inne- 
hållande uppgift om den sökandes yrke, födelseår, månad 
och dag, skall skriftligen göras hos styrelsen, som vid 
den första der efter inträffande ordinarie bolagsstämma 
den samma föredrager; ankommande det pä bolaget att 
kompetent sökande till delegare antaga. 

8 4. Fonden bildas genom årsafgifter, gåfvor m. m. 

8 5. Årsafgiften delas i tvenne klasser. Första 
klassens årsafgift är 15 kr. och andra klassens 22 kr. 50 
öre. Den sökande eger bestämma i hvilken af dessa klas- 
ser han önskar ingå. 

8 9. Tjugu år efter antagandet är delegare, i ord- 
ning efter lefnadsftldern, berättigad till pension i första 
klassen med 250 kronor och i andra klassen med 375 
kronor årligen. Då pensionsrum blir ledigt, åligger det 
styrelsen att i landets officiela tidning, äfvensom i något 
af de mest lästa dagbladen, sådant kungöra samt, så vida 


vistelseorten för den person, som är i tur att pension 
erhålla, är af styrelsen känd, honom derom särskild^ un- 
derrätta. lusänder han icke till styrelsen ansökning om 
pension inom tre månader efter del fåendet af sådan un- 
derrättelse, så är han för den gången sin tur förlustig. 
Är hans vistelseort okänd, så bibehålies pensionsrummet 
för honom ett helt år. 

§ 10. Enka, eller ock barn under 16 år, efter del- 
egare, som under miust 10 år erlagt afgiften, äro berät- 
tigade till pension, i den mån rum dertill blir ledigt, af 
125 kr. årligen efter delegare i första klassen, eller 187 
kr. 50 öre årligen i andra klassen. Anmälan om dylik 
pension göres skriftligen hos styrelsen. Den, hvars man 
eller fader längst varit delegare, eger företräde. Mellan 
lika qvalificerade sökande anställes lottning. Pensions- 
berättigad enka är enda9t den, som varit gift med del- 
egare minst ett år. Pension för enka upphör vid nytt 
gifte och öfverilyttas då på samma delegares barn. För 
barn upphör pension, då de uppnått sexton år. 


Honorarier åt vittre författare. I öfverens- 
stämmelse med det utaf svenska akademien afgifna för- 
slaget till fördelning af anslaget 6,000 kr. för år 1878 
till tillfälliga honorarier åt vittre författare af utmärkt för- 
tjenst, hvilka äro i behof af dylikt understöd, eller åt 
yngre, mindre bemedlade personer, som visat mera fram- 
stående anlag för literär verksamhet, har k. m:t den 1 
innevarande månad af nämda anslag tillagt nedan nämda 
personer följande belopp nämligen: ledamoten af svenska 
akademien m. m. fil. d:r Carl And . Kullberg 1,500 kr.; 
literatören Johan Nybom 700 »kr. ; adjunkten vid elementar- 
läroverket i Gefle C. L. Östergren 600 kr.; protokolls- 
sekreteraren O . S . Rydberg 600 kr.; docenten vid uni- 
versitetet i Lund H \ H. Hallbäck 500 kr.; fil. doktorn 
P. O. Eneroth 500 kr.; docenten vid universitetet i 
Upsala O. J- Alin 500 kr.; löjtnanten vid Vestgöta-Dals 
regemente J. O. BjörUn 500 kr. ; literatören Pehr Thomas - 
son 300 kr. och literatören Rudolf Hjäme 300 kr. 


Upphörda tidningar. Den här i hufvudstaden 
förut utgifna veckotidningen Illustrerade Familjevännen , 
af hvilken i år endast två nummer utkommit, äfvensom 
den likaledes härstädes förut utgifna tidningen Illustrerad 
missionstidning hafva upphört att utgifaas. 


Sjette svenska puhlicistmötet skall, enligt beslut 
af 1876 års möte, hållas i Jönköping innevarande ftr. 
Till detta möte komma jemväl danske, norske och finske 
tidningsmän att inbjudas. De af förra mötet utsedde in- 
bjudarne äro hrr Ad. Hedin, C. O. von Porath, grefve 
G. G. Wrangel, S. A. Hedlund och Alb. Andersson Eden- 
berg. Inbjudningen lärer snart vara att motse; tiden 
blir antagligen juli m&nad, säger Östg. Corresp. 


Ändrad tryckningsort. På begäran har chefen 
för justitiedepartementet meddelat hr W. Anrell tillstånd 


Digitized by v^oogie 


48 


att i Göteborg utgifva det af honom förut i Jönköping 
utgifna Nya Jönköping sbladet. 


Konkurs. Enligt telegram till styrelsen för »Den nor- 
ske boghan dlerforenin g» har bokhandlaren Fritz Frantzen 
i Chicago gjort cession. 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samton Jfr W allin.) 

För d. 7 — 13 mars 1878. 

Bibliotek, Bondhistoriskt, ntg. af Earl Dalkarl. 1878. 16:0, 
32 s/Ståm (tr. hos E. Larsson). Uppl. 30 ez. Ej i bokh. 
Bibliotek, Historiskt, ntg. af Carl Silfverstolpe. 1877. 3:e 
hft. 8:o, s. 403—618 o. lzx— cxlj o. 4 s. Sthm, P. A. Norstedt 
& Söner. 3 kr. 

Fiihrer, Der. Organ för sjelfundervisning i tyska spr&ket. 
1878. Utgifvare: P. Fr. Sievers. 4:o. 8thm, utgif våren. 
För qvartal (13 n:r) 1: 60. 

Gustafsson, Rtch., Rikedom. Skådespel i 4 akter. 8:o, 144 8. 
Sthm, förf. 1: 26 

Jembanebladet. Tidning for Sveriges, Norges o. Danmarks 
jembanor. 4:e &rg. Utg. af Ax. Bernh. Beskow. 4:o. 
Sthm, redaktionen. För årg. (12 n:r) 4 kr. 

Petersson, E. Lorents, Prosten i Mora Jacob Boethius. 
Lef n ads teck nin g, mest efter otryokta källor. 8:o, 73 s. Sthm, 
Alb. Nilson i komm. 1 kr. 

Raimond, Golo, Borgerligt blod. öfv. af F. W. Weinberg. 

8:o f 260 8. Karlstad, Hj. Petersson & E. (1877). 1: 60. 
Robinson, F. W., Sarah Eastbell. Öfv. från eng. 12:o, 408 s. 

Kristianstad, Hj. Möller i distrib. 1: 60. 

Segerstedt, Alb., Praktisk metodik eller läroprof och un- 
dervisningsutkast af flere författare. 8:o, 204 s. Karlstad, 
Hj. Petersson & K. 1: 60. 

Skrifter, 8märre samlade, i landthushållningen, utgifna af J. 
Arrhenius. 12:o. Sthm, J. Arrhenius. 

2. Arrhenius, J., Om stallgödseln, dess rätta be- 
handling och användning & olika jordmåner samt för olika 
våxtslag. Meddelanden till Sveriges' landtmän. 4:e omarb. 
uppl. 66 s. (Tr. i Norrk.) 60 öre. 

6. — , Vårt bästa guld. Några ord till landtmannen 
uti en för jordbruket synnerligen vigtig fråga. 3:e omarb. 
uppl., med tillägg om kalkpudrett, mull- o. kolpudrett samt 
dessas användning o. verkan. 64 s. (Tr. i Norrk.) 60 öre. 
Tilläggsblad n:r 1 till Tidskrift för hemmet, 20:e årg. 8:o, 
32 s. Sthm, P. A. Norstedt A Söner. 60 öre. Gratis till 
prenum. å Tidskr. för hemmet. 

Tidskrift, Svenska forminnesföreningens. III. 1876—77. 3:e 
(8lut-)hft. (N:r 9). 8:0, s. 196—306. Sthm, 8amson & Wallin. 
3 kr. 

Vapenbok, Sveriges ridderskaps och adels. Ridders- o. adels- 
män, utg. af C. A. Klingspor. 4:o, 16 pl. (n:r 1624 — 1619.) 
Sthm, F. & G. Beijer. I cahier 12 kr. 


Dansk bokförteckning. 

Meddelad af Q . B. C . Q ad i Kjöbenh&vn; ur Nord. Bogh.-Tidn. 

Fr&n den 22 — 28 febr. 1878. 

Andersen, H. C., Breve. Udg. af C. St. A. Bille og N. B0gh. 
1 H. 160 Sid. i 8. Reitzel. 2 kr. 

Beissel, C. og H. Outzen, tysdk Lsesebog for Handelsskolor 
og Realklasser. 266 Sid. i 8. Philipsen. Indb. 3 kr. 

Bernhard, C., Kroniker fra Kristian II:s Tid. 6 H. 112 Sid. 
i 8. Schubothe. 60 öre. 

Fra Verdensudstill. i Philadelphia. Ni til Industriforeningen i 
Kbhvn afg. Beretn. Med 62 Tr®sn. 140 Sid. i 8. Industri- 
foreningen. (Saertryk af Industriforen. Månedsskrift og med 
Omslag som dettes Januarh.) 1: 60. 

G odet, F., Johannes-Evangeliet fortolket. Overs. af M. T. 
Becher. 8 H. 110 Sid. i 8. Host. 1: 60. 

Heegaard, S., om Intolerance is«r i Henseende til religiös 
Overbevisn. Også med Titel: Mindre arbeider. 1 H. 236 
8id. i 8. Gyldendal. 2: 60. 


Heyse, P., nye noveller. 6 H. 64 Sid. i 8. Rée. 60 Öre. 
Lund, J., eng. Grammatik til Skolebrug. 66 Sid. 18. Odense, 
Hempelske Bogh. 1 kr. 

Loffler, E., Håndbog i Geographien. 8 H. 64 Sid. i 8. Gyl- 
dendal. 86 öre. 

Lokke, J., engelsk Lsesebog for Begyndere. 184 8id. i 8. 
Gyldendal. Indb. 2 kr. 

Meyer, L., Fremmedordb. 6 Udg. 11 H. 64 tosp. Sid. i 8. 
Schubothe. 86 ore. 

MfLller, P. C., Realreg. til Domssamlingerne i civile 8ager 
1872—1876. 7 H. 64 Sid. i 8. Philipsen. 1 kr. 

Nye land, S., Bloms tervennen. En kortf. prakt. Vejledn. til 
at dyrke Stueplanter. 128 Sid. i 8. Gyldendal. 1: 60. 

— , Kjokkenhavedyrkningen. Med 44 Tr®sn. 268 8id. i 8. Gyl- 
dendal. 2: 76. 

Ohrt, H. E., Westinghouses selvvirkende Lufttrykbremae. 32 
Sid. i 8. (Gad.) 1 kr. 

Opfindelsernes Bog. 17 H. 80 Sid. i 8. ForlagSbureauet. 1 kr. 
Overskou, T., udv. Komedier. 11 — 12 H. 202 Sid. i 8. Bast 
1 kr. (KpL I-H 6 kr.) 

Prosoh, V., K v »gets Avi og Pleie, fremst. nsermest til Brng 
„ for Veterinairer og Landmsend. (Også med Titel : Håndbog 
i det almind. Husdyrbrug. 3 Afd.) Med 22 Tresnit. 3 Udg. 
232 Sid. i 8. ReitzeL 4: 60. 

Sand, G., Marquis de Villemer. Com. i 4 Akt., overs. af E 
P. Holst. 42 tosp. Sid. i 8. Lose. 1: 60. 

Sangbog for Danske Samfund. 400 Sid. i 16. (Lund.) Indb. 1 kr. 
Shakspeare, W., dram. Värker. 2 Udg. 7 H. 132 Sid. i 8. 
Schubothe. 1 kr. 

Spielhagen, F., Skelettet i Huset. Forteil. Med Forf. Til* 
ladelse overs. af R. Kaufmann. 168 Sid. i 8. Schou. 1: 85. 
St ar b se k, G., Carl Knutsson og Christian I. 6 H. 32 Sid. i 8. 
Rée og Friess. 26 öre. 

Store Bededags Aften. Farce med Sang i 1 Akt. 3. OpL 32 
Sid. i 8. Stinck. 60 öre. 

8trikkebog, illustr., af T. A. 3 H. 130 Sid. i 8. (Törst.) 1kr. 
(Kpl. 3 kr.) 

Toepfer, A. P. B., Planterigets Naturhist. til Skolebruk. Med 
89 i Texten indtr. Trsesn. 110 Sid. i 8. Philipsen. Indb. 1:75. 
Villumsen, H., den lille Sangbog. 90 Sid. i 16. Neitved. 
(Blochs Efterf.) 66 öre. 

Landkort, Porträtter etc. 

Tegn. af »ldre nord. Architectur. Sami. og udg. af V. Dahlerop, 
H. J. Holm og H. Storck. 3 R. 1 H. 3 autogr. Blade i Folio. 
Hagerup. 1 kr. 

Från den 1 — 7 mars 1878. 

Andersen, H. C., saml. Skrifter. 2 Udg. 31 H. 96 Sid. i 8. 
Reitzel. 60 öre. 

Dickens, C., saml. V®rker. O vers. af L. Moltke. 3 Udg. 

81 H. 96 Sid. i 8. Eibe. 60 Öre. 

Folke viser, Danmarks gamle, udg. af S. Grundtvig. 6 D. 1 H. 
192 Sid. i Imp. 8. Samf. til den d. Literaturs Fremme. 
(Wroblewsky.) 3 kr. 

H ar t m ann, P. C., Lyksalighedslasre for Menneskets fya Lir. 

6 d. Udg. 1 H. 48 Sid. i 8. Nyt dansk Forlagskons. 50 öre. 
Kaalund, H. V., en åben Hilsen til Holger Drachmah. 16 
Sid. i 8. Gyldendal. 36 öre. 

Mohrlin, F., Peter 8chmidts Lereår. En Fortsell. for Land* 
bostanden. På Dansk ved H. B. 1 H. 32 Sid. i 8. Topp. 
26 öre. 

Nyegaard, C. A., Hesten. Prakt. Håndbog for Landmand 
og Hestevenner. Result. af mångårige Erfar, og provede 
Iagttagelser. 3 forog. og forbedr. Opl. 200 Sid. og 2 Afbildn. 

1 8. (Nielsen & Lydiche, Industriudstillingsbygn.) 2 kr. 
Rosenius, C. O., mserkv. ExempL ibl. de hell. Martyrer, deres 

store Lidelser, seierrige Tro og Tålm. i de ti store Forfolg- 
som gik over Kristenh. under den hed. 0vrighed i de tre 
forste Årh. Opr. saml. af Hagerup, ny bearb. og forog. med 
et Tillseg. På Dansk ved Chr. Moller. 204 8id. i 8. Bonne. 
Exp. nBudskab fra Nådens Rigea. (Kjöbenhavn, Henriksen. 
Adelgade 66.) 

Scharling, H., Marsk Stig og Fru Ingeborg. Trag. Dram» 
Med en Afh. om dansk Skuespildigtn. 244 Sid. i 8. Reitzel. 

2 kr * . ., 
St ar b® k, G., Carl Knutsson og Christian I. 6 H. 32 Sid. 

i 8. Rée og Friess. 26 Öre. 

T ang, J. T. A., en lille Meddelelse om Emdrupborgs Hojskole. 
8 Sid. i 12. Topp. 10 öre. 


Digitized by v^oogie 



49 


Affärs-Cirkulär : 

F&r härmed äran tillkännogifva, 
att, sedan herr J. F. Ågren ut- 
trädt ur bokhandelsfirman »Ågren 
& Aminoff», jag kommer att, p& 

S und af Svenska bokförläggare- 
reningens den 1 dennes beslutade 
medgifvande, ensam, under firma: 

F. Aminoffs bokbandel 

samma rörelse fortsätta; och skall 
det framgent blifva mitt ifriga be- 
mödande att göra mig förtjent af 
hrr förläggares och kollegers väl- 
villiga förtroende. 

För alla med firman »Ågren & 
Aminoff» oafslutade afförer ansvarar 
jag ensam. 

Sala den 4 mars 1878. 


Tillkännagifvande. 

Henry M. Stanley’s 

berättelse om sin senaste händelse- 
rika och för den geografiska känne- 
domen särdeles vigtiga förd genom 
Afrika utkommer i en 

autoriserad' svensk upplaga 
frän undertecknads förlag, samtidigt 
med originalet, under innevarande 
&rs sommar. 

Verkets titel torde blifva: 

Genom den mörka 
verldsdelen: 

Nilens källor; Kring de stora 
sjöarne och utför Congofloden. 

Af 


Tredje och sista häftet af 

Doktor J. A. Bengels Gnomon 

lemnar v. G. pressen i innevarande 
mänad och blifver färdigt att till 
bokl&doma distribueras i oöijan af 
april. 

För att undvika sända exemplar 
af detta sluthäfte i större antal än 
hvad behofvet kräfver, anmodas hrr 
bokhandlare ju förr dess hellre in- 
sända reqvisitiouer & det antal som 
önskas i f. r. eller i kommission. 

Jönköping i mars 1878. 

(2 g: n) J. H. Nordström & Son. 


Böcker som sökas: 

100 Qvartetter 

för mansröster, af Ståhl, önsk&a 
köpa af 

J. F. Riohters bokhandel, 

(2 g:n) Göteborg. 


Blandade annonser: 

Lösnummer af Vftr Tid, 1878, 
säljas nu mera till 40 öre ord., dock 
endast på reqVisition i fast räkning. 

Loo8tröm & Komp. 


Nyss utkommit: 

Henrik Ibsens porträtt. 

Cabinetsformat å kr. 1: 50, Vi- 
sitkor tsfor mat å 1 kr. 

Ph. Massa &, C:o i Stookholm. 


I Åkta Ocarina I 

p, (oglaserade) ® 

•9 från kr. 1: 50 till högre priser § 
jjj* finnas endast i Ä 

Husa & Beera musikhandel, c* 


På undertecknade boktryckeri, 

försedt med nya, vackra stilar, ut- 
föres fort och billigt alla slags bok- 
tryckeriarbeten samt accidenser. 

Göteborg i mars 1878. 

a g») Victor Fischer. 


(2 g:n) Feod. Aminoff. 


Böcker som utkommit: 

Svenska Fornminnesförenin- 
gens Tidskrift, 

9:6 häftet, 

har nu utkommit och torde herrar 
bokhandlare insända reqvisitioner 
& behöfligt antal exemplar. 
Stockholm i mars 1878. 

(i g:n) Samson &, Wallin. 

1 dag har utkommit: 

Pedagogisk Tidskrift 1878, 

2:& häftet. 

Som häftena 2 och följande ej 
utlemnas i kommission, så torde 
fasträknings beställningar få motses 
ä hvad som önskas. 

Stockholm den 11 mars 1878. 

(i gm) C. E. Fritzes bokhandel. 


Böcker under tryckning: 

Teologisk Tidskrift. 

2:a häftet 1878 utkommer den 14 
dennes och behagade hrr bokhand- 
lare med snaraste inkomma med 
reqvisitioner i öfverensstämmelse 
med hvad i nummer 4 och 5 af 
denna tidning meddelats. 

Upsala den 6 mars 1878. 

(2 g:n) Redaktionen. 


Henry M. Stanley. 

Arbetet kommer att utgöra 7:de 
serien af Bibliotek för resebeslcrif- 
ningar och omfatta 40 å 50 tryck- 
ark med omkring 100 illustrationer 
samt flera vigtiga kartor, och för- 
delad på 8 k 10 häften å 1 krona. 

Albert Bonnier. 


Till kollisions undvikande 

tillkännagifves, att öfversättningar af 

Warner, Being a boy, 

Aldrioh, Baby Bell, 

Gréviile, Ariadne, 

„ Marier sa fille 
äro ämnade att utkomma på under- 
tecknades förlag. 

Stockholm den 14 mars 1878. 

Jos. Seligmann & C:o. 

Till kollisions undvikande med- 
delas, att 

Hoffmauu, O., Peter Simpel oder 
die Lebeusschicksale eiues 
Midshipman 

är under öfversättning för att ut- 
komma på mitt förlag. 

(i g :n) G. J. Leufétedt. 

Till kollisions undvikande anmä- 
les, att 

La rose d’Antibe§ par Edouard Di- 
dier, 

Lm Sorupuies de Christine par 

Emest Billaudel , 

La cape et 1’épée par Amédée Achard 
och 

La toiaon d’or par Amédée Achard 
äro under öfversättning för att ut- 
komma på 

(2 g*.n) Sigfrid Flodius förlag. 


Digitized by ^»oos le 


50 




! ! Herrar bokförläggare ! ! 

J. A. W. Lindmanssons 

Bokbinderi 

n:r 25 Malmski ln adsgatan n:r 25 
Stoolslioim. 

Härmed tager jag mig friheten rekommendera mig till ut- 
förande af alla slags ookbinderiarbeten, såsom häftningar, bind- 
ningar af välska, halffranska, cloth- och praktband. 

Såsom prof & sistnämda hänvisas till Svenska och Nordiska 
målares tanor, Frithiofe saga, praktupplagan, m. fl. 

Ett stort sortiment af profver å permar med pressningar 
och förgyllningar i nyaste mönster finnes att tillgå. 

Särskildt graverade stämplar för förgyllning och färgtryck i 
anskaffas från de bästa utländska gravöranstalter. 

För kartors och planschers uppfodring och fernissning i parti 
finnes särskild derför inrättad verkstad. 

Då mitt bokbinderi bedrifves med omkring 50 arbetare, kan i 
jag utlofva skyndsam expedition i förening med billiga priser. 

(1 g:n) 




Af bundna Nonpareille-Psalm- 
böcker ^ i fodral finnes ett större 

E arti till pris af 4: 25 dussinet pr 
ontant hos 

Viktor G. Blomdahl, 

Stockholm, Ålandsgatan n:r 15. 

(2 gin) 


Ny adress 1 

Före den l:ste april d. &. sändas 
alla redovisningar, reqvisitioner 
m. m., rörande mina bokförlager, till 
Varberg , men efter nämda datum 
under min nya adress: Karlskrona . 


(2 g:n) 


C. A. Kindvall. 


Hos Svanström & C:o, 

Stockholm, 

ständigt lager af 

Amerikanska GriffeMor 

af utmärkt beskaffenhet. 

N:r 1, format 8x11% verktum, ra- 
men inberäknad, pr dussin 3: 50, 
N:r 2, format 10x14 verktum, ra- 
men inberäknad, pr dussin 4: 50, 
med 13 % kassarabatt. 

Då hel låda n:r 2, innehållande 
8 dussin, tages, lemnas emballage 
gratis. 

Då hel låda n:r 1, innehållande 
12 dussin, tages, lemnas emballage 

(7 g:n) 


Hos Svanström & C:o, 

Stockholm. 

Lager af 

Hvitt Carton-papper, 

prima qvalitet, 

till visitkort, blanketter och för 
fotografer. 

2 fack, pris pr ris kr. 80: 

3 » » .» » s 105 

4 » j> » » j> 125: 

med 10 % kassarabatt. (5 gm) 


Böger 

der önskes anmeldte i »Dagbladet», 
som utkommer hver Dag undtagen 
Sön- og Helligdage, beaes lendttil 
DHerrer Aschehoug & C:o Kom- 
missionaerer, for Danmarks Vedkom- 
mende gjennem Herr F. H. Eibe 
og for Sveriges Vedkommende gjen- 
nem Herrer Seelig & C:o. Literare 
Anmeldelser udkomme hver Uge. 
Bekjendtgjörelser bedes sendt til 
Expeditionen, övre Slotsgade N:r 8. 
Stadige Averterende tilstaaes pas- 
sende Rabat. (l g:n ) 


Bokhandel! 

Ett äldre, dugligt bokhandels- 
biträde önskar Öfvertaga en i gång 
varande bokhandel. 

Reflekterande torde, under adress 
Äldre sökande, inlemna förseglade 
sVar till hr Nils Gleerup i Stock 

(2 g: o) 


Utländskt Sortiment 

expedieras skyndsamt och billigt. 


Stockholm. 

(8 g:n) 


C. A. Lindqvist. 


Önskas köpa. 

Ett erfaret öch dugligt bok- 
handelsbiträde önskar snarast öf- 
yertaga en bokhandelsaffär, helst 
i någon af de större landsortsstä- 
derna. 

Närmare meddelas genom herrar 
Seelig & C:o i Stockholm. (2 g :n) 


Lediga platser: 

En duglig bokhandelsmedhjelpare, 
som är väl förtrogen med alla mom 
bok- och pappershandeln förekom- 
mande göromål, finner anställning 
som filialföreståndare. Ingen må 
anmäla sig, som ej kan prestera he- 
drande betyg oiq ett godt uppfö- 
rande. Den som härå reflekterar 
torde i förseglad biljett, märkt Z, 
insända sina förfrågningar till hrr 
Seelig & C:o. (l gm) 


En ung man, som i åtta år varit 
anstäld i bokhandel och är fullkom- 
ligt hemma i alla inom bok-, musik- 
och pappershandeln förekommande 
göromål, önskar nu genast eller till 
våren plats i någon dylik affär. Ut- 
märkta betyg kunna presteras. - Vi- 
dare adress lemna hrr Seelig ék C$- 
(2 g:n) 


Stockholm, 

tryckt hoa A. L. Normana Boktryckart-Aktiabotaf» 
1878. 


Digitized by 


Google 








. i 


SVENSK BOKHANDELS-TIDNING. 


N:r 12. Lördagen 


PA denna tidning, hvar&f ett n:r utkommer hrarje helgfri lhrdag, prenume- 
reras för helt Ar med 4 kronor, postbefordrlngsafglften obertlknad. Redaktio- 
nens adress Kr Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hrarA priset 
Kr 10 öre för petitrad, böra, för att knnna intagas i nKst utkommande num- 
mer, senast föregAende torsdag» afton hafva kommit red. tillhanda. 


den 23 Mars 1878. 


Svenska Bokförläggare-föreningen 

sammanträder onsdagen den 3 april 1878 kl. 6 e. m., 
I tr. upp i husst n:r 18 vid Stora Vattugatan (hörnet 
af denna gata ooh Clara vestra Kyrkogata). 


Utdrag ur Svenska Bokförläggareföreningens 
stadgar, 
s 11. 

Bokhandelskommissionärerne äro, med det eller de 
andantag nastföljande mom. tillåter, ovilkorligen pligtige 
att hvarje år fÖPO WI&P8 månads utgång insända full- 
ständig redovisning, afslutad näst föregångne 31 december, 
jemte inventarium öfver det osålda och betalning för det sålda. 


Vid föreningens ordinarie sammankomster genomgås 
förteckningen å kommissionärerne, på det att ledamot, 
som ej erhållit redovisning och liqvid, må anmälan derom 
kanna göra. Vid samma tillfälle granskas äfven hos före- 
ningen deponerade förbindelser. 

8 12 . 

Skulle bokhandlare ej uppfylla hvad honom enligt § 11 
i dessa stadgar åligger, kan föreningen, efter omständig- 
heterna, antingen derom underrätta hans borgesmän, af- 
fordra ny borgen eller den försumlige från kommissionärs- 
skapet skilja. 


Bok- och Musikhandlames 

pensionsförenings ledamöter sammanträda till ordinarie 
bolagsstämma onsdagen den 27 mars kl. 8 e. m. i Stock- 
holm å Hotell Du Nord, Lilla Trädgårdsgatan n:r 8. 

Ansökningar om inträde i föreningen vid 
denna bolagsstämma skola vara aflemnade innan 
den 19 mars till styrelsens ordförande hr Abr. 
Hirsch (Stockholm, Stora Nygatan n:r 12), och 
lemnas till ledning för sädana ansökningar föl- 
jande utdrag nr stadgarne: 

8 2. Till inträde i denna pensionaförening erfordras 
att vara svensk undersåte, att ega god frejd, att antingen 
vara förlags- eller sortiments-, bok- eller musikhandlare, 
eller att som bokhållare egna sig åt nämda yrken. 

8 3. Ansökan om inträde i pensionsföreningen, inne- 
hållande uppgift om den sökandes yrke, födelseår, månad 
och dag, skall skriftligen göras hos styrelsen, som vid 
den första der efter inträffande ordinarie bolagsstämma 
den samma föredrager; ankommande det på bolaget att 
kompetent sökande till delegare antaga. 

8 4. Fonden bildas genom årsafgifter, gåfvor m. m. 

8 5. Arsafgiften delas i tvenne klasser. Första 
klassens årsavgift är 15 kr. och andra klassens 22 kr. 50 


öre. Den sökande eger bestämma i hvilken af dessa klas- 
ser han önskar ingå. 

8 9. Tjugu år efter antagandet är delegare, i ord- 
ning efter lefnadsåldern, berättigad till pension i första 
klassen med 250 kronor och i andra klassen med 375 
kronor årligen. Då pensionsrum blir ledigt, åligger det 
styrelsen att i landets officiela tidning, äfveusom i något 
af de mest lästa dagbladen, sådant kungöra samt, så vida 
vistelseorten för den person, som är i tur att pension 
erhålla, är af styrelsen känd, honom derom särskildt un- 
derrätta. Insänder han icke till styrelsen ansökning om 
pension inom tre månader efter delfåendet af sådan un- 
derrättelse, så är han för den gången sin tur förlnstig. 
Är hans vistelseort okänd, så bibehålies pensionsrummet 
för honom ett helt år. 

8 10. Enka, eller ock barn under 16 år, efter del- 
egare, som nuder minst 10 år erlagt afgiften, äro berät- 
tigade till pension, i den mån rum dertill blir ledigt, af 
125 kr. årligen efter delegare i första klassen, eller 187 
kr. 50 öre årligen i andra klassen. Anmälan om dylik 
pension göres skriftligen hos styrelsen. Den, hvars man 
eller fader längst varit delegare, eger företräde. Mellan 
lika qvalificer&de sökande anställes lottning. Pensions- 
berättigad enka är endast den, som varit gift med del- 
egare minst ett år. Pension för enka upphör vid nytt 
gifte och öfverflytt&s då på samma delegares barn. För 
barn upphör pension, då de uppnått sexton år. 


Från Filadelfla skrifves till »Der Schwäbische Mer- 
kur»: I tidningen »Republikan»s tryckeri i staden Saint 
Louis är en Hoe-press i verksamhet, hvilken måste be- 
traktas som ett verkligt underverk. Den trycker 24,000 
ark på båda sidor under en timmes tid, d. v. s. 400 i 
minuten, samtidigt falsas arken, skäras och sammanhäftas, 
så att tidningen med sina bilagor kan läsas liksom en 
bok. Den fulländning, hvartill konstruktionen af tryck- 
pressar hunnit, är rent af förvånansvärd. För ungefär 
fem år sedan infördes för första gången detta slags press 
i »Philadelphia Times»’ officin, men tryckte då endast 
10,000 exemplar i timmen. 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samton j W allin .) 

För d. 14 — 20 mars 1878. 

Arnoldson, K. P., Verkligheten. En lifsäsigt. 8:o, 211 s. 

Upsala, E. Edqvist. (1877.) 2 kr. 

Baxter, Rich., Trons lif. Fri öfv. af N. J. Thunblad. 8:o, 
64 8. Sthm, A. L. Normans förlagsexp. i distrib. (Tr. i Hu- 
diksvall 1877.) 50 öre. 

Bidrag till Sveriges officiela statistik* 4:o, Sthm, Samson & 
Wallin. 

C) Bergshandteringen. Commerce-oollegii underd. berät- 
telse för &r 1876. 36 s. 60 öre. 

D) Fabriker ooh manufakturer. Commerce-oollegii underd. 
berättelse för år 1876. xx o. 92 s. 76 öre. 

E) Inrikes sjöfart och handeL Commerce-oollegii underd. 
berättelse för är 1876. xix o. 90 s. 76 öre. 


Digitized by 


Google . 


j 


52 


C leve, P. T., Lärobok i kemi för begynnare. I. Oorganisk 
kemii 2:a fullst. omarb. uppl. af förf:s Kort lärob. i oorg. 
ooh org. kemi. Med talrika bilder. 8:o, 152 s. Sthm, J. 
Seligmann k K. Kart. 1: 85. 

Förslag, Nja lagberedningens, till förordning ang. torrlägg- 
ning af jord. 4:o, 215 s. Bthm, Samson & Wallin. 1 kr. 
Höjer, Magn., Konungariket Sverige. En topogr. -statist, be- 
skrifning med hist. anm:r. 24:e hft. 8:o, (11) 8. 577 — 624. Sthm. 
J. Seligmann & K. 75 öre. 

Jökai, M au rus, Svarta diamanter. Roman. II. 8:o, 310 8. 

Köping, M. Barkéns förlags bo kh. (Tr. i Sthm) 2 kr. 

Man del g ren, N. M., Atlas till Sveriges odlingshistoria. Afd.: 
Bostäder och husger&d. Häft. 1 och 2. (Atlas de 1’histoire 
de la civilisation en Suéde. Section des habitations et du 
mobilier. Fasc. 1 et 2.) 4:o, iv. och 33 s. samt 20 pl. Sthm, 
Fr. Skoglund. 20 kr. 

Mästaren är kommen och kallar dig. Ett rop till 8veriges 
qvinnor af — d. 12:o, 36 s. Sthm, A. V. Carlson. (1877.) 20 öre. 
Opera-repertoire. 12:o. Sthm, Alb. Bonnier. 

77. Meilhac o. Halévy, Opera-comique i 4 akter (efter Pr. 
Mérimées novell). Musiken af Georges Bizet. öfv. af Fr. 
Hedberg. 60 8. 50 öre. 

Romanbibliotek, Billigaste. 8:o. Upsala, E. Edqvist. 

4. Thackeraj, W. M., Filips äfventyr på hans väg genom 
verlden. Roman i 2 dir. 478 och 467 s. (1877.) 5 kr. 
Schumacher II, (dr), Om thermerna i Aachen och Burtsoheid, 
deras egenskaper och verkningar. För läkare och kurgäster. 
8:o. iv. och 87 s. Sthm, Ad. Bonnier. (Tr. i Aachen.) 1: 60. 
Skrifter, Smärre, af allmännyttigt innehåll. Liten 8:o. Sthm, 
R. IndeBetou. 

1. IndeBetou, Rob., Om valet vid inköp af konstgjord a göd- 
ningsämnen. 2:a betydligt tillökta uppl. 39 8. (Tr. i Öre- 
bro.) 50 öre. 

Strandberg, C. V. A., Samlade vitterhetsarbeten. 7:ehft.8:o, 
(n) s. 177 — 2 2. 8thm, C. E. Fritzes bokh. 1 kr. 
Testamentet, Gamla, öf versättning, utg. 1878 af bibelkom- 
missionen. Förra din. 8:o, 594 s. Sthm, A. L. Normans för- 
lagsexp. 6 kr. 

Thomson, C. G., Opuscula entomologica. Fasc. VIII. 8:o, s. 

730 — 841. Sthm, Ad. Bonnier. (Tr. i Trelleborg 1877.) 2 kr. 
Waldenström, P. o. Rosenius, C. O. Behöfver du frälsas, 
eller är du frälst? Ett ord till de enfaldige salighetssökare 
af — d. 12:o, 24 s. Sthm, A. V. Carlson. 15 öre. 

Vetenskap för alla af Rob. Brown. Svensk uppl., utarb. af 
sakkunnige män under redaktion af Th. M. Fries. l:a hft. 
4:o, 79 s. Sthm, Fahlcrantz k K. 76 öre. 


Dansk bokförteckning. 

Meddelad af O. E. C '. Oad i Kjöbenhavn; ur Nord. Bogh.-Tidn. 
Från den 8 — 14 mars 1878. 

Abekatten. Vaudeville i 1 Akt. 3 Opl. 88 Sid. i 8. Sohubothe. 
I: 15. 

Brehm, A. E., Krybdyrenes og Paddernes, Fiskenes samt de 
lavere Dyrs Liv, pop. fremst. Paa Dansk udg. af P. Mariager 
og A. Feddersen. 13 h. 48 Sid. og en farvetrykt Tavle i 8. 
Philipsen. 85 öre. 

C our, P. la, Tonehjulet. 84 Sid. i 8. (Schenberg.) 2: 50. 

En Sondag paa Amager. Vaudeville i 1 Akt. 2 Opl. 76 Sid. i 
8. Sohubothe. 1: 16. 

Feddersen, A., om Anlag af Fiskedamme. 24 Sid. i 8. Vi- 
borg. (Hansen.) 50 öre. 

Folkeskrifter» relig. N:o 1 og 2. Hvert 32 Sid. i 16. Westrup. 
å 25 öre. 

Gosch, C. C. A., Udsigt over Danmarks zool. Literatur med 
en indi. Fremst, af de vidensk. Grundsatn. for Naturviden- 
skabens, laser Zoologiens Stud. 3 afd. Literaturfortegn. 
1597 — 1875. 666 Sid. i 8. (Hoffensberg, Jespersen k Trap.) 
8 kr. 

Han 8 en, C., de geometr. Laresatn. prakt. Anv. ved Lösn. af 
geometr. Tegneopg. og geometr. Beregn. med et Tillag om 
Decimalbrok, Kvadrat- og Kubikrod. 62 Sid. i 8. Odense. 
(Kbhvn. Sohubothe.) 50 Öre. 

Heyse, P., nye Noveller. 7 H. 64 Sid. i 8. Rée. 60 öre. 

Hugenotterne. Opera i 5 Akter af Scribe. Musiken af Meyer- 
beer. Overs. af T. Overskou. 24 tosp., Sid. i 8. Sohubothe. 50 
öre. (Theaterrepertoiret Nr 150). 

Jagerbruden. Syngeatykke i 3 akter. Musiken af Weber. 16 
tosp. 8id. i 8. Loses Bogh. 35 öre. 


Kaarup, A., Bogh. for Kjebmand. Prakt, og theoret fremst. 
Også med Titel: Encyklopadi for Handl., Sefarende, Fa- 
brik. og andre Forretningsmand. 7 B. 2 Opl. 1 H. 48 8id. i 
8. Philipsen. 1: 20. 

Lsesebog, dansk. Udg. af C. Agerskov, N. N0rregaard og T. 
Strom. 4 Afd. 204 Sid. i 8. Reitzel. Indb. 2: 26. 

Mau, B., dansk Ordsprogskat eller Ordsprog, Skjsmtesprog, 
Rimsprog, Mundheld, Talemaader, Tankesprog m. m. Efter 
trykte og utrykte Kilder saml., ordn. og udg. 1 H. 88 Sid. 
i 8. Gad. 1 kr. 

Nielsen, F., Aktstykker till Gudst jenestens og Liturgiens Hist. 
sammenat. 288 Sid. i 8. Schenberg. 3: 50. 

Norregaard, J., Svar frå »den Grund tvigske Folkehojskole» 
i Testrup. 66 Sid. i 8. Schonberg. 60 öre. 

Pauls en, A., Naturkrssfterne, deres Love og vigt. Anvend. En 
almeenf. Fremst. 22 H. 48 8id. i 8. Philipsen. 85 Öre. 

Riimpler, A., Handelsgodn., deres Sammens., Fremst. og An- 
vend., på Dansk ved I. D. Frederiksen. 250 Sid. i 8. Lind. 
3: 70. 

Spurgeon, C. H., der gå Skibenel Med et Par ASndringer 
overs. fra Engelsk. Udg. af Foren. till gudeL Småskr. Udbr. 
som Nr. 251. 32 Sid. i 8. (Prior.) 12 öre. 

St ar b sek, G., Carl Knutsson og Christian I. 7 H. 32 Sid. 
i 8. Rée og Friess. 25 öre. 

Strotanker af en Navnlos. 48 Sid. i 8. Schonberg. 60 öre. 

Thomaen, A., Naturkrafterne i Menneskets Tjeneste. 5 R 
64 Sid. i 8. Philipsen. 1 kr. 


Norsk bokförteckning. 

Meddelad til Nord. Bogh.-Tidende af Feilberg k Landmark 
i Chris tiania. 

Från den 1 jan. — 28 febr. 1878. 

Asaphs Harpe. Bib. Sange. Udg. af M. P. Lier. I Komm. 
hos W. Gram. Indb. 40 öre og 60 öre. 

B an g, A., Fortall. for Folket. 2 Opl. 1 & 2 R. Bergen, F. 
Beyer. Indb. å 80 öre. 

— . Fortall. for Folket. 2 Opl. Bergen, F. Beyer. Komplet | 
indb. 4 kr. 

B ang, A. C hr., Om Kristi Opstandelses hist. Virkeligh. 2 1 

Opl. A. Cammermeyer. 2: 60. 

Bonnevie, J. A., Föredrag om skole og undervisn., holdte 
ved et larerkurs. i Throndhjem. Heiberg k Brun. 1 kr. 

Bunyan, J., Den hell. Krig mellem El-Schaddai og Diabolos | 
eller Gud og Djavelen om Menneskets Sjal. Ny Udg. Ber* i 
gen, F. Beyer. Indb. 2: 40. 1 

Dietrichson, L., Den norske Traskjarerkunst, dens Oprind. | 
og Udviki. En forel. Undersegelse. Med 30 Trasn. P. T. i 
Mallings Bogh. 1: 80. 

Diplomatarium norveg. Oldbreve til Kundskab om Norges j 
indre og ydre Forhold, Sprog, Slagter, Sader, Lovgivning og 
Rettergang i Middelald. Sami. og udg. af C. R. Unger og 
H. J. Huitfeldt. 9 Sami. 2 Halvdel. I Komm. hos P. T. Mal* 
lings Bogh. 6 kr. 

Grung, F., Kristus og Theologi. Et hist. Foredr. 2 Opl* 

P. T. Mallings bogh. 80 öre. 

Gunerus, J. E., Reduktion af Mål og Vagt. J. Dybvad. 26 öre. 

— , Regne-Assisténten. En pålid. Lommebog ved Kjeb, Salg, 
Kalkulation og Revision. J. Dybvad. I Papb. 1 kr. 

Hellvald, F., Jorden og dens Beboere. O vers. med Forf. 
Samtykke af J. Hazeland. 1—6 H. W. Askeland. 60 öre prR 

James, J. A., Den unge Kvindc. En Ven og ledsager for 
hende gjenn. Livet til Udedeligh. eller om en Kvindes krist 
Opdrag. for sit Kald. 3 Opl. A. Cammermeyer. 2: 50, indb. 

3: 50 og 4 kr. 

Larssen, Chr. og Bredo Morgenstjerne, Sami. af norske 
Love og Bestemm. vedkomm. Handel og 80 fart, ordn. efter 
Indholdet og fors. med Henvisn. og Anmarkn. A. Cammer- 
meyer. 4: 60. 

Logen og Kirken af en Frimurer. I Komm. hos Alb. J. Lange. 

60 öre. 

Love, Anordn., Traktater, Resolut., Kundgjerelser, Departements* 
skriv., Cirkularer m. m. for Kongeriget Norge. Til Brugfor 
den Lovstuderende i Udt. og med Henvisn. udg. af M. V. 
Mailing. 8 B. 6 H. 1876. P. T. Mallings Bogh. 6: 60. 

Love, de gjald., om Salg og Udskankn. af Rrandevin og 01* 
Seperataftryk af »Sami. af norske Love og Bestemm. vedk. 
Handel og Sofart». A. Cammermeyer. 30 öre. 

Ro sin g, H., Nogle ord om de Dofstumme. Trykt i Anledn. 
af Basaren for de D 0 vstumme og salges til Indtagt * or | 
Dovstumme-Foren. I Komm. hos H. Aschehoug k Co. 26 öre* I 

Digitized by Google I 


53 


8 ka ar, I. N. f Norsk Salmehist. 3 H. Bergen, F. Beyer. 2 kr. 
Storthings-Bfterretn. 1814—1833. Udg. efter offentl. Föran- 
stalta 2 B. 10 H. J. Dybvad. 1 kr. 

T an de, A., Amnnd Tändes Levnetsbeskr. samt Trek af Fol- 
kets Sseder och 8kikke. dets Skolevnsen, Huss tel, Selskabsliv, 
Övertro o. s. v. i Gndbrandsdalen I Arh. Begynd. Med Forf:s. 
Portrsat. Hamar. I Komm. hos A. Magnnssen. 3: 60. 
Tidsskrift, Nyt norsk. Udg. af J. B. Sars og J. Lieblein. 3 B. 

1 H. H. Aschehong & Co. 1 kr. * 

Tidsskrift, Theol., for den evang.-lnth. Eirke i Norge. Udg. 
af C. P. Oaspari og Oisle Johnson. Ny B. 6 B. 1 H. P. T. 
Mailing* Bogh. 2 kr. 


T^romholt, S., Geogr. Talst0rrelser i Bill. Bt Hjeelpem. ved 
Geografionderv. P. T. Mallinga Bogh. I Papb. 3 kr. 

Wartdal, O. M., Regnebog for Begyndere til Selvnnderv. 1 
Komm. hos A. Cammermeyer. 50 öre. 

Verdenshist., lllustr., fra den eldste til den nyeste Tid. Bfter 
den svenske ved B. Wallis red. Originalndg. ved L. Daae og 
A. C. Drolsnm. 4 B. 2 h. og 6 B. 5 h. A. Cammermeyer. å 
1 kr. 

Vo 11m ar, A., Prestegaarden i Hanen. Bn Fortaell. Overs. 
fra Tydsk. 3 Opl. W. Gram. 1: 80; indb. 2: 80 og 3: 40. 

Voss, V. og H, Slang, Regnebog for Middelskolens överste 
Klasser efter det metr. Mynt-, Mål- och Vsegtsystem. De 
hoiere Regn arter. A. Cammermeyer. 50 öre. 


Böcker som utkommit: 

Svenska Fornminnesförenin- 
gens Tidskrift, 

9:e häftet, 

har nu utkommit och torde herrar 
bokhandlare insända reqvisitioner 
ä behöfligt antal exemplar. 
Stockholm i mars 1878. 

(2 g:n) Samaon & Wallin. 

I dag har utkommit,: 

Pedagogisk Tidskrift 1878, 

2 :& häftet. 

Som häftena 2 och följande ej 
utlemnas i kommission, så torde 
fasträkningsbeställningar få motses 
ä hvad som önskas. 

Stockholm den 11 mars 1878. 

(2 g:n) C. E. Fritzes bokhandel. 

Sveriges 

Geologiska Undersökning. 

Häraf har nyss utkommit: 

Underdinig Berättelse 

om en på nådig befallning år 1875 
företagen undersökning af 

Malmfyndigheter 

inom 

Gellivare och Jukkaajärvi socknar 
af Norrbottens län 

iemte bilagor och utdrag ur öfriga 
hithörande handlingar atgifven af 

Chefen för Sveriges geologiska un - 
dersökning . 

Med 5 kartor. 

Pris 5 kr. ordin.; 4 kr. 25 öre 
netto. 

Expedieras, som vanligt, endast 
efter ingående reqvisitioner. 
Stockholm den 22 mars 1878. 

(i g m) Adolf Bonnier. 


På undertegned? Boghandels Por- 
lag har forladt Pressen: 

Kristus og Theologi. 

Et historisk Föredrag af FrantS 
Grung. Andet Oplag. 47a Ark 
8vo. Pris 80 öre. 

(i g:n) P. T. Mallings Boghandel. 


På vort Forlag er udkommet: 

Geografiske Talstorrelser 

i Billeder. 

Et hjaelpemiddel ved Geografiunder- 
visningen af Sophus Tromholt. 69 
Sider 4to, hvoraf 32 Sider med li- 
thograferede Plancher. Pris indb. 
3 kr. 

(i g.*n) P. T. Manings Boghandel. 


På vort Forlag er udkommet: 

Den norske tokjaererkist, 

den9 Oprindelse og Udvikling. En 
forelöbig Undersögelse af L. Die- 
trichson. Med 30 Traesnit. 7 Ark 
8vo. Pris heftet 1 kr. 80 öre, indb. 
i originalbind 3 kr. 

(i g:n) P. T. Mallinga Boghandel. 


I dag har utkommit: 

Stora Kopparbergs Läns 
Kalender för 1878. 

Pris, häftad 3 kr., karton. 3: 25. 
Falun den 22 mars 1878. 

Falu Boktryckeri-Aktiebolag. 

(1 g:n) 


Böcker under tryckning: 

Till undvikande af kollision till- 
kännagifves, att det sist utkomna ar* 
betet af författarinnan till Chroni - 1 
cles of the Schönberg-Cotta Family: I 


”Lapsed, but not Lost,” är under 
öfver8ättning. 

Lund i mars 1878. 

Philip Lindstedts bokhandel. 


Af förekommen anledning till- 

kännagifves ånyo, att följande arbe- 
ten under loppet af innev. år ut- 
komma i öfversättning å mitt förlag : 

Uarda, roman, af G. Ebers. 

Un capitaine de quinze ans, af Jules 
Verne. 

Peter Simpel, af O. Hoffmann. 

Dosia, af H. Greville. 

Abenteuer in Afrika, af O. Hoff- 
mann. 

Die Tochter des Försters, afU. Oli- 
vier. 

Neue moralische Novellen, af Paul 
Heyse. 

The sailorhero, af Capt. Arm&trong. 

Pension und Elternhaus, af Eva 
Hartmann. 

Le roi misére, af P. Sauniére. 

Small folks, af J. Habberton. 

Stockholm i mars 1878. 

Oscar L. Lamm. 


Tredje och sista häftet af 

Doktor J. A. Bengels Gnomon 

lemnar v. G. pressen i innevarande 
månad och blifver färdigt att till 
boklådorna distribueras i början af 
april. 

För att undvika sända exemplar 
af detta sluthäfte i större antal än 
hvad behofvet kräfver, anmodas hrr 
bokhandlare ju förr dess hellre in- 
sända reqvisitioner å det antal som 
önskas i f. r. eller i kommission. 

Obs. Utan reqvisition sändas inga 
exemplar. 

Jönköping i mars 1878. 

(3 g :n) J. H. Nordström & Son. 


Digitized by ^»oos le 



54 


Till kollisions undvikande till- 
kännagifves, att 

Kinesiska skizzer 

af 

Herbert Oiles 

är under öfversättning för att ut- 
gifvas p& vårt förlag. 

Filipstad i mars 1878. 

a W> Bronell it Häkansson. 


Återbegärda böcker: 
Angelägen retnr! 

Alla osålda exemplar af 

”De hvite Slafvame”, 

ii&rt. i ocii n. 

torde med omgående eller sna- 
rast re turneras. 

Göteborg den 18 mars 1878. 

i e:n) Torsten Hedlund. 


Blandade annonser: 


För subskribenterna å 

”Jesu Uf.” 

Från vår förlagsexpedition kan 
reqvireras : 

Porträtt af Da* F. W. Farrar. 

Detta porträtt är utfördt 
i England i fint stål- 
tryck , efter af D:r Farrar 
godkänd fotografi, samt 
i fullkomligt samma for- 
mat som »Jesu lif», för 
att kunna inbindas till- 
sammans med arbetet. 

Pris: 50 öre med 30 % 
rabatt. 

Porträttet expedieras en- 
dast i f. r. 

Fahlcrantz & 0:o. 


Utländskt Sortiment 

expedieras skyndsamt och billigt. 
Stockholm. 

(4 g:n) C. A. Lindqvist. 


På undertecknads boktryckeri, 

försedt med nya, vackra stilar, ut- 
föres fort och oilligt alla slags bok- 
tryckeriarbeten samt accidenser. 

Göteborg i mars 1878. 

(* g») Victor Fischer. 


Bikter af Shl 

erh&lles numera hos 

LoostrSm & Komp. 


Hos Svanström & C:o, 

Stockholm, 

ständigt lager af 

Amerikanska GriffeMor 

af utmärkt beskaffenhet. 

N:r 1, format 8x1172 verktum, ra- 
men inberäknad, pr dussin 3: 50, 
N:r 2, format 10x14 verktum, ra- 
men inberäknad, pr dussin 4: 50, 
med 15 % kassarabatt. 

Då hel låda n:r 2, innehållande 
8 dussin, tages, lemnas emballage 
gratis. 

Då hel låda n:r 1, innehållande 
12 dussin, tages, lemnas emballage 
gratis. (8 g:n) 

Önskas köpa. 

Ett erfaret öch dugligt bok- 
handelsbiträde önskar snarast öf- 
vertaga en bokh&ndelsaffär, helst 
i någon af de större landsortsstä- 
derna. 

Närmare meddelas genom herrar 
Seelig & C:o i Stockholm. (3 g:n) 


Af bundna Nonpareille-Psalm- 
böcker i fodral finnes ett större 
arti till pris af 4: 25 dussinet pr 
ontant hos 

Viktor G. Blomdahl, 

Stockholm, Alandsgatan n:r 15. 

(3 jpn) 

Liqvid, der sådan icke redan af- 
lemnats, för försäljningen af förut i 
Malmö nu i Lund boende, i kon- 
kurs varande bokhandlaren G. L. 
Tullstorps lager, torde insändas till 
undertecknad Killberg i Engelholm. 
Lund och Engelholm d. 20 m. 1878. 
(i g:n) Fr. Borg. J. P. Killberg. 


Böger 

der Önske8 anmeldte i »Dagbladet», 
som utkommer hver Dag undtagen 
Sön- og Helligdage, beaes sendttil 
DHerrer Ascnehoug & C:o Kom- 
missionaerer, for Danmarks Vedkom- 
mende gjennem Herr F. H. Eibe 
og for Sveriges Ved ko mmende gjen- 
nem Herrer Seelig &( o. Literaere 
Anmeldelser udkomme hver Uge. 
Bekjendtgjörelser bedes sendt til 
Expeditionen, övre Slotsgade N:r 8. 
Stadige Averterende tilstaaes pas- 
sende Rabat. (2 gm) 


Bokhandel! 

Ett äldre, dugligt bokhandels- 
biträde önskar öfvertaga en i gång 
varande bokhandel. 

Reflekterande torde, under adress 
Äldre Bökande, inlemna förseglade 
svar till hr Nils Gleerup i Stockholm. 
(3 g:n) 


Lediga platser: 

En duglig bokhandelsmedhielpare, 
som är väl förtrogen med alla mom 
bok- och pappershandeln förekom- 
mande göromål, finner anställning 
som filialföreståndare. Ingen m& 
anmäla sig, som ej kan prestera he- 
drande betyg om ett godt uppfö- 
rande. Den som härå reflekterar 
torde i förseglad biljett, märkt Z, 
insända sina förfrågningar till hrr 
Seelig & C:o. (2 gm) 


En ung man, som i åtta år varit 
anstäld i bokhandel och är fullkom- 
ligt hemma i alla inom bok-, musik- 
ocn pappershandeln förekommande 
görom&l, önskar nu genast eller till 
våren plats i någon dylik afiar. Ut- 
märkta betyg kunna presteras. Vi- 
dare adress lemna hrr Seelig A Cfr 
(3 g:n) 


En pappersräknare söker 
plats till den l:sta maj. He- 
drande betyg finnas, om svar 
insändas i förseglad biljett till 
»K. L. L.», Allmänna Tidnings- 
kontoret, Gustaf Adolfs torg. 


Stockholm, 

trjckt ho* A. L. Norman* Boktryekeri-Akti*bol*f • 
1878. 


Digitized by 


Google 




I “ I i •' r' } ; • I ; • 


SVENSK BOKHANDELS-TIDNING. 


N:r 13. Lördagen 


På denna tidning, hvaraf ett n:r åtkommer hvarje helgfri lördag, prenume- 
reras f»r helt år med 4 kronor, postbefordrlngsafgiften oberttknad. Redaktio- i tjrv IQ^Q 

nens adrees ttr Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hvarå priset (1611 tjU Mal b lö i O» 
ttr 10 öre för petitrad, böra, för att kunna intagas 1 näst utkommande num- 
mer, senast föregående torsdag* afton hafva kommit red tillhanda. 


Svenska Bokförläggare-föreningen 

sammanträder onsdagen den 3 april 1878 kl. 6 e. m. y 
I tr. upp i huset n:r 18 vid Stora Vattugatan (hörnet 
af denna gata ooh Clara vestra Kyrkogata). 

På sammankomsten komma i enlighet med Förenin- 
gens stadgar revisorernes berättelse om förvaltningen af 
Föreningens räkenskaper att föredragas, förteckningen å 
kommismonåreme att genomgås, på det att ledamot, som 
ej erhållit redovisning och liqvid, må anmälan derom 
kunna göra, samt de hos Föreuingen deponerade borgens- 
förbindelserna att granskas. 

Härjemte komma att handläggas bland annat G. A. 
Lindqvists och Torsten Hedlunds särskilda ansökningar 
att varda antagne till ledamöter; B. Törners och Hanna 
Ouchterionys särskilda ansökningar att varda antagne till 
kommissionärer i Wemamo; Olof Nordstrands och Aléthe 
Åkerhielms särskilda ansökningar att varda antagna till 
kommissionärer deu förre i Höganäs och den senare i 
Waldemar svik; samt Joh. Carl Hedboms och August Stro- 
kirks ansökningar om den förres öfverlåtelse af kommis- 
aionärskapet i Sköfde å den senare. 


Utdrag ur Svenska Bokförläggareföreningens 
stadgar, 
s 11 . 

Bokhandelskommissionärerne äro, med det eller de 
undantag nästföljande mom. tillåter, ovilkorligen pligtige 
att h varje år före mars månads utgång insända full- 
ständig redovisning, afslutad näst föregångne 31 december, 
jemte inventarium öfver det osålda och betalning för det sålda. 


Vid föreningens ordinarie sammankomster genomgås 
förteckningen å kommissionärerne, på det att ledamot, 
som ej erhållit redovisning och liqvid, må anmälan derom 
kunna göra. Vid samma tillfälle granskas äfven hos före- 
ningen deponerade förbindelser. 

$ 12 . 

Skulle bokhandlare ej uppfylla hvad honom enligt g 11 
i dessa stadgar åligger, kan föreningen, efter omständig- 
heterna, antingen derom underrätta hans borgesmän, af- 
fordra ny borgen eller den försumlige fr&n ko m mission ats- 
skapet skilja. 


Italien och bokmarknaden 1877. Enligt »Biblio- 
grafia italiana» utkom under år 1877 8,000 nya tryck- 
alster i italienska förlagsbokhandeln, musi kalier oberäk- 
nade. Bland dessa voro böcker 5,743 (1876: 4,323), 
mindre trycksaker 1,880 (1876: 1,524), nya tidningar 194 
(1876: 256). Under förra året tilltog alltså produktionen 
med 1,714 n:r, således med öfver 28 procent. Under 1877 


utsändes 1,333 musikalier, 1876 blott 1,010. Likväl är 
taflan i sjelfva verket mindre lysande än den synes vara, 
säger den italienska tidningen sjelf, hvarur vi återgifva 
detta (»Perse veranza»). Literaturen utmärker sig näml. 
mera på ytan genom vacker utstyrsel, än genom kärna 
och innehåll. Endast 1,000 böcker hafva ett omfång af 
300 sidor, 200 af öfver 500 sidor och 20 af öfver 1,000 
sidor. Deras inre varde är till större delen af föga be- 
tydelse. 


Literärt curiosum. En fransk romanförfattare be- 
rättar i företalet till sin nyaste roman, att han till den sam- 
ma gjort de noggrannaste geografiska studier och bland 
andra arbeten dertiil användt de berömde geograferna 
Stielers, Peterraauus och Gothas verk. 


Upphörda tidningar. Den här i hufvudstaden 
förut utkomna tidskriften Svenskt Handelsarkiv har 
upphört att utgifvas, hyarjemte den till prenumeration för 
första qvartalet innevarande år anmälda tidningen Folk - 
bladet icke kommer att för nämda tid utgifvas. 


Dödsfall i utlandet. Den 23 dennes på morgonen 
afled i Leipzig Ernst Keil , bekant såsom grundiäggare och 
under många år utgifvare af Gartenlaube . Ernst Keil 
föddes den 6 december 1816 i Langensalza, var någon 
tid anstäld i bokhandel, meu började redan 1838 egna 
sig åt journalistisk verksamhet och utgaf efter hvarandra 
flera tidningar. För en pressförbrytelse dömdes han efter 
1851 till 9 månaders fängelse, och under denna sin fän- 
gelsetid upprann hos honom tanken att utgifva Garten- 
laube, ett företag, som kröntes med den största framgång. 

Invigningsfest. I lördags invigdes Stockholms 
Dagblads nya, i hörnet af Lilla Vattugatan och Klara ye- 
stra kyrkogata uppförda byggnad med en fest, som af tid- 
u ingetu redaktör, hr W . Walldén , gafs för dess redaktion 
och arbetarepersonal. Till denna fest voro dessutom in- 
bjudna många personer ur olika samhällsklasser, bland 
dem minga framstående arbetare p& intelligensens, de 
sköna konsternas och den praktiska verksamhetens fält. 


Svensk bokförteckning, 

(Meddelad genom Samson $ Wallin .) 

För d. 21—27 mars 1878. 


Anteckningar, Några, om och af general von Döbeln. IV. Utg. 
efter förf:s (K. G. v. Döbelns) död (genom O. A. Strids- 
berg). 8:o, 216 s. samt 1 portr. o. 1 pl. Sthm, ?. A. Hnld- 
bergs bokförlags-aktiebolag. 2: 76. 

Artilleri-tidskrift. 1878. 8:o. Sthm, redaktionen. För årg. (6 
hfn - 28 ark) 6 kr. ^ 

Berättelser ooh skisser, Några engelska och franska, af M. 
B. Braddon, Franoes Mary Peard o. André Theil- 
riet. 8:o, 21, 19, 17, 22 o. 49 s. Örebro, Allehandas förlag. 
1: 60. 


Digitized by 


Google 



56 


Ek bo hr n, C. Jd U Förklaringar öfver främmande ord och namn 
i svenska språket tillika med deras härledning och nttal. 
En handbok för vetgirige af alla samhällsklasser. 6:e hft. 
8:o, (I) s.* 641— 769. (II) 8 s. 8thm, P. A. Huldbergs bokför- 
lagsaktiebolag. 1 kr. 

Familjebok, Nordisk. Konversationslexikon och realencyklo- 
pedi, ntg. af N. Linder. II, 7:e hft. 8:o, sp. 961—1120. 
Sthm, expeditionen. 76 öre. 

Hers le b, P., Guds barns dagliga framg&ng till nådastolen 
eller utvalda morgon- o. afton-böner för hvarje dag i veckan, 
dem till uppbyggelse, som vilja tillbedja Gud i andan och 
sanningen. Liten 8:o, 126 s. Sthm, F. C. Askerberg. (Tr. i 
Norrk.) Clb. 76 öre. 

Katalog, Lunds kungl. universitets. Vårterminen 1878. 8: o, 
78 s. Lnnd, Gleernpska universitets-bokh. 75 öre. 

Lindblom, J., Fullt tillförlitlig decimal intresse-uträkning å 
4, 4 Ytf 5, fT*/a, 6; 6 Va o. 7. proc. å kapital fr. o. m. 1 t. o. 
m. 10,000 kr., fr. o*, m. 1 dag t. o. m. ett är. 8:o, 26 2 s. 
Karlstad» Hj. Petersson 4c K. (1877.) Kart. 8 kr. 

Läsning för folket. Utg. af sällsk. for nyttiga kunskapers spri- 
. dan de. Ny följd. X. Årg. 44. 8:o. Sthm, P. A. Norstedt k 
Söner. För årg. (4 hfn = 24 ark.) 1: 10. För häfte 30 öre. 

Halmsten, P. H., Minnesord öfver Carl von Linné vid kongl. 
vetenskaps-akademiens sammankomst d. 10 jan. 1878. 8:o, 
33 s. Sthm, P. A. Norstedt k Söner. 50 Öre. 

Ploetz, Carl, Petit vocabulaire frangais. En liten parlör, 
hjelpreda för dem, som börja att tala franska språket. Ef- 
ter orig:s 17:e uppl. bearb. af C. Löfving. 2: a uppl. 8:o, 64 
s. 8tbm, P. F. Sievers. (1877.) 60 öre. 

Ridderstad, C. F., Samlade skrifter 16:e hft. Lovisa Ulri- 
kas hof. 8:o, s. 146—288. Linköping, C. F. Eidderstads för- 
lagsexp. 1 kr. 

Samling, Nyaste, af svenska anekdoter. V. 500 blandade anek- 
doter. 8:o, 140 8. Sthm, P. A. Huldbergs bokförlagsaktieb. 
1 kr.. 

8andberg, Fredrik, Resekost på vägen. Konfirmationsgåfva 
till unga kristna. Bearb. af pastor Leonhardis »Mitgabe 
fttr Confirmanden». 2;a uppl. Liten 8:o, 126 8. Sthm, A. V. 
Carlson. Clb. 1 kr., med guld9n. 1: 50. 

Undersökning, Sveriges geologiska. Sthm, Ad. Bonnier. 

Berättelse, Underdånig, om en på nådig befallning år 1875 
företagen undersökning af malmfyndigheter inom Gellivare 
och Jukkasjärvi socknar af Norrbottens län jemte bilagor 
o. utdrag ur öfriga dithörande handlingar, afgifven af che- 
fen för Sveriges geolog, undersökning. 4:o, 144 s. o. 5 
kartor. (1877.) Kart. 6 kr. 


Dansk bokförteckning. 

Meddelad af G. E. C, G ad i Kjöbenhavn; ur Nord. Bogb.-Tidn. 

Från den 15 — 21 mars 1878. 

Aar8beretn., det kong. Sundhetskoll., for 1876. Red. af Th. 

Bricka. 1 h. 376 Sid. i 8. Reitzel. 5: 50. 

Bergs og Holsteins Ordskifte under Finan ts lovens 2 Beh. i Fol- 
kelfe* Uddr. efter »Rigsdagstid.» Ssertr. af Zahles Folketid. 
16 Sid. i 4. Ringsted, Fiaeher. 50 öre. 

Christensen, R., Grsskenland i de ssldste Tider. 84 Sid. i 
8. H0st. 1: 60. 

Conversationslexikon, nord., indeh. Forkl over vigtige Navne, 
Gjenst. og Begreber. 2 O dg., red. af C. . J. Fogh, S. Heegaard 


og J. P. F. Konigsfeldt. 78—74 (sidste) H. (Vil— 0xn.) 122 
Sid. i Imp. 8. Forlagsbureauet. 1 kr. (V. [58 — 74de H.lkpL 
8: 60. I-V. 37 kr.) 

Diokens, O., saml. Vaerker. Overs. af L. Moltke. 3 Udg. 82 
H. 96 Sid. i 8. Eibe. 60 öre. 

Esko b en, M., Sange. 2 Sami., se Sange. 

Folkethingets Forhandl. den 14de Marts 1878 ang. den end. 
Vedtagelse af Finantslovforsl. for 1878 — 79. (8ssrtryk af 
Rigsdagstid.) 64 tosp. Sid. i Imp. 8. (Schonberg.) 50 öre. 

Fra »de Talendes» Lejr. Flyveblad til Fru Camilla Collett 
66 Sid. i 8. Hagerup. 50 öre. 

Holt, P., Lomme- og Noter.-Kal. for äret 1878. Haandbog for 
Forretningsfolk, Reisende og Korrespond. i Danmark. 132 
Sid. i 8. Hed et Kort. Kolding, Wisbech. Indb. 1: 50. 

Horn, F. W.. Peder Sy v. En Literarhist. Studie. 190 8id. i 
8. Samf. til den d. Literaturs Fremme. (Wrobtewsky). 2:40. 

Kjerkegaärd, P. O., det Falsk-Messianske i MaklrabsM*- 
Tiden. 112 Sid. i 8. 4 alborg, M M. Shults. It 60. 

Lar s en, J., Hovedregningsopg. med hele Tal. 32 Sid. i 6. 
Thaning k Appel. Indb. 36 öre. 

— Regneopg. for Begynd. 20 Sid. i 8. Thaning k Appel. 
25 öre. 

— Tavleregnlngsopg. med hele Tal.r 40 Sid. i 8. Thaning k 
Appel. 40 öre. 

Livet efter Doden. Opstand., Gjensynet, Straf og Tilgivelse 
hos Gud. Dagen efter Doden, o. 8. v. Oplyst ved Tro og 
Viden og tilegn. troende Medchristne. 60 8id. i 8. Strand- 
berg. 70 öre. 

Lovbog for Landm. eller den danske Bondes Pligter og Rettig- 
heder. 7 forog. Opl. med de nyeste udk. Landbolove ved 
M. Rasmussen. 562 Sid. i 8. Odense, Milo. Indb. 6 kr. 

Lund, P. M., den christelige Bornelserdom, fremst. nmrmest ved 
Hjaelp af Skriftspr. i »C. F. Balslevs Forkl. til Luthers Ca- 
tech». 6 — 6 Hefte. 136 Sid. i 8. Gad. 1: 30. (kpL Boglade- 
pris 5 kr.) 

M ads en, P., kom till Jesus og bliv hos ham. Aandel. Sauge. 
6 OpL 130 8id. i 12. Viborg, Christensen. (Kbhvn. Eibe.) 
35 öre. 

M Ull er, P. C., Realreg. til Domssaml. i civ. Sager 1872— 1876. 
8 h. 64 Sid. i 8. Philipsen. 1 kr. 

Mynster, F. L., lidt Mere om Ossians Digte. En Afb. 24 
Sid. i 8. Host. 60 öre. 

N ielsen, H. P., fra Hjertedybet. En lille Digtsaml. samt en 
m ser keli g, men sand Begi venhed for Unge og Gamle. 48 $4* 
i 12. Vordingborg. (Kbhvn. Eibe.) 60 öre. 

Rosenberg, C., Nordboernes Äandsliv fra Oldtiden til vore 
Dage. 1 B. Hedenold. 2 H. 204 8id. i 8. Samf. til den 
d. Literaturs Fremme. (Wroblewsky.) (I. 6: 40). 

Rufin, Apostel-Symbolet i Akvileia, udl. O vers. af C. A. H. 
Muus. 64 Sid. i 8. (Schonberg.) 1 kr. 

Sange, nord., til Brug ved Folkemoder, Skytteforen. og i Sko- 
ler. Sami. af M. Eskesen. 2 Sami. 2 gjenn. Udg. 214 Sid. 
i 12. Odense, Milo. Indb. 60 öre. (1 — II indb. 1: 30.) 

Sch roder, L., om Skoler for Voksne. 96 8id. i 8. Schonberg. 
1 kr. 

Si b ber n, F. C., Moralphilosophie som Retsindigheds- og Til- 
borlighedslsere. Et efterl. Skrift. 132 Sid. i 8. Reitzel. 1:60. 

Skouboe, F., Friskole eller Statsskole? 92 Sid. i 8. Kolding, 
Wisbech. 1 kr. 

St ar b se k. G., Carl Knutsson og Christian I. 8 H. 32 Sid. 
i 8. Rée og Friess. 25 öre. 

Tusind og een Nat. 61 — 62 H. Hvert 32 Sid. i 8. Nyt dansk 
Forla^skons. å 50 öre. 


Aflärs-Girkulär : 

Herrar Bok- och Musikförläggare. 

Undertecknad beder meddela, 
att jag, enligt mig vid Bokförläg- 
garetöreningens sammankomst den 
8 december 1868 beviljadt medgif- 
vande, sist inom den 15 juni hvaije 
år kommer att afgifva redovisningar 
för sålda och osålaa bok- och musik- 
förlager. 

Örnsköldsvik den 23 mars 1878. 

J. Dahlberg, 


Böcker som utkommit: 

I dag har utkommit: 

Pedagogisk Tidskrift 1878, 

2:a häftet. 

Som häftena 2 och följande ej 
utlemnas i kommission, så torde 
fasträkningsbeställningar få motses 
å hvad som önskas. 

Stockholm den 11 mars 1878. 

(3 g:n) C. E. Fritzes bokhandel. 


På vort Forlag er udkommet: 

Geografiske Talstorrelser 

i Billeder. 

Et hjselpemiddel ved Geografiunder- 
visningen af Sophus Tromholt. 69 
Sider 4to, hvoraf 32 Sider med li- 
thograferede Plancher. Pris indb» 
3 kr. 

(2 g:n) P. T. Mallinga BoghandeL 


Digitized by ^.oogie 



57 


Sveriges 

Geologiska Undersökning. 

Håraf har nyss utkommit: 

Underdånig Beråttelse 

om en på nådig befallning år 1875 
företagen undersökning af 

Malmfyndigheter 

inom 

Gellivare och Jukkaqjärvi socknar 
af Norrbottens lin 

iexnte bilagor och utdrag ur öfrigs 
hithörande handlingar a^ifven af 

Chefen för Sveriges geologiska un - 
dersokning . 

Med 5 kartor. 

Pris 5 kr. ordin.; 4 kr. 25 öre 
netto. 

Expedieras, som vanligt, endast 
efter ingående reqvisitioner. 
Stockholm den 22 mars 1878. 

(2 gm) Adolf Bonnier. 


På undertegnede Boghandels Por- 
lag har forladt Pressen: 

Kristus og Theologi. 

Et historisk Föredrag af Frants 
GrtUlg. Andet Oplag. 47* Ark 
8vo. Pris 80 öre. 

(2 gm) P. T. Mailing Boghandel. 


På vort Forlag er udkommet: 

len norske takjsrerkonst, 

dens Oprindelse og Udvikling. En 
forelöbig Undersögelse af L. Die- 
trichson. Med 30 Traesnit. 7 Ark 
8vo. Pris heftet 1 kr. 80 öre, indb. 
i originalbind 3 kr. 

(2 gm) P. T. Mallings Boghandel. 

I dag har utkommit: 

Stora Kopparbergs Låns 
Kalender för 1878. 

Pris, häftad 3 kr., karton. 3: 25. 
Falun den 22 mars 1878. 

Falu Boktryokeri-Aktiebolag. 

(2 g:n) 


Böcker under tryckning: 

Till kollisions undvikande till- 
kännagifves, att 

Kinesiska skizzer 

af 

Herbert Oiles 

är nnder öfversättning för att ut- 
gifvas på värt förlag. 

Filipstad i mars 1878. 

(2 pn) Bronell & Hikanaaon. 


Att James Payn’s arbete »What 
he cost her» är under öfversättning, 
tillkännagifves härmed för kollisions 
undvikande. 

Viotor Pfeiff. 


Till kollisions undvikande. 


P& undertecknades förlag utkom- 
ma öfversättningar af 


The eternal hope, 

”In the davs of thy Tonth”, 
The Ml of man, 

The witness of history to 
Christ, I 
The silence and voices of God, 
Seekers after God. | 




* 


Samtlige dessa arbeten komma 
att öfversättas af framstående sven- 
ska theologer. Ordningsföljden vid 
utgifvandet är dock ännu ej be- 
stämd. 


Stockholm den 29 mars 1878» 


Fahlcrantz & 0:o. 


Herrar Bokhandlare! 

Andra häftet af 

B vhistorier 

•j 

af 

Berthold Auerbach 

utkommer i dagarne. Reavisitioner 
å behöfligt antal exemplar i fast 
räkning och i kommission torde 
med omgående insändas. Vi expe- 
diera dock fortsättning endast till 
de firmor, från hvilka redovisning 
från förra året ingått. 


Till undvikande af kollision till- 
kännagifves, att en öfversättning af 

Alcott, My girls, 

utkommer på mitt förlag. 

(i g:n) Albert Bonnier. 


Vetenskap för alla, 

^häft. 2 utkommer omkr. den 4 
8 April. 

«J esu li£ 

häft. 9 utkommer omkr. den 4 
13 April 
och expedieras till alla herrar 
'bokhandlare hvilka dessförin-^ 
nan insändt af liavid åtföljd 
„ redovisning för lö77 års 'för- < 
säljning af våra förlager. 

Utsändningar af Jesu lif, h. 
*8, har i dag tagit sin början/ 
Stockholm d. 27 mars 1878. 


Fahlerantz & C:o. 


(i a :n ) 


i 


Återbegärda böcker: 
Angelägen retnr! 

Alla osålda exemplar af 

”De Mte Slafvame”, 

li&ft. I och n. 

torde med omgående eller sna- 
rast returneras. 

Göteborg den 18 mars 1878. 


Blandade annonser: 

Observera. 

Returer till undertecknad torde 
sändas till mig direkte eller till hrr 
Seelig & C:o . i Stockholm, ej till 
Johanssons bokhandel i Hernösand. 


Köping den 30 Mars 1878. Huddinge & Björksätra i m. 1878. 

M. Barktfns Föriagsbokhandel. J. A. Johansson. 


Digitized by ^OOQ le 







58 


! ! Herrar bokförläggare ! ! 

J. A. W. Lindmanssons 

Bolibinderi 

n:r 25 Ma] mski ln adsgatan n:r 25 

StoolsJioim. 

Härmed tager jag mig friheten rekommendera mig till ut- 
förande af alla slags bokbinderiarbeten, såsom häftningar, bind- 
ningar af välska, halffranska, cloth- och praktband. 

Såsom prof å sistnämda hänvisas till Svenska och Nordiska 
målares tanor, Frithiofs saga, praktupplagan, m. fl. 

Ett stort sortiment af profver å permar med pressningar 
och förgyllningar i nyaste mönster finnes att tillgå. 

Särskildt graverade stämplar för förgyllning och färgtryck 
anskaffas från de bästa utländska gravöranstalter. 

För kartors och planschers uppfodring och fernissning i parti 
finnes särskild derför inrättad verkstad. 

Då mitt bokbinderi bedrifves med omkring 50 arbetare, kan 
i jag utlofva skyndsam expedition i förening med billiga priser. 

TÖ©»«KHXXK»HXXXÖ 






Vetenskap för alla. 

I anseende till den starka ef- 
terfrågan på detta arbete har 
en stor mängd reqvisitioner 
endast kunnat delvis expedie- 
ras. Flere ex. skola sändas 
►så snart ny upplaga af första 
häft. hunnit tryckas. 

Fåhlcrantz & C.o. 


Utländskt Sortiment 

expedieras skyndsamt och billigt. 
Stockholm. 

(5 g:n) C. A. Lindqvist 


Hos Svanström & C:o, 

Stockholm, 

ständigt lager af 

Amerikanska Griffeltaflor 

af utmärkt beskaffenhet. 

N:r 1, format 8x1172 verktum, ra- 
men inberäknad, pr dussin 3: 50, 
N:r 2, format 10x14 verktum, ra- 
men inberäknad, pr dussin 4: 50, 
med 15 % kassarabatt. 

Då hel låda n:r 2, innehållande 
8 dussin, tages, lemnas emballage 
gratis. 

Då hel låda n:r 1, innehållande 
12 dussin, tages, lemnas emballage 
gratis. (9 gtn) 

Ny adress! 

Före den heie april d. å. sändas 
alla redovisningar, reqvisitioner 
m. m., rörande mina bokförlager, till 
Varberg , men efter nämda datum 
under min nya adress: Karlskrona . 

(a g:n) C. A« Kindvall • 


Cliché-Offerte. 

Von den in unserem Vcrlag er- 
schienenen Werken 

Cérvantes, Don Quixote, mit 100 

Illustrationen in 8:o, nach Tony 
Johannot neu gezeichnet von C. 

Af 


Hoffmami,— Berghaus, die Erde 
und ihre Bewohner, mit 454 Il- 
lustrationen geben wir. 

Clichés zn billigem Preise 

ab. Letzteres Werk enthält eine 
Menge Abbildungen aus Naturge- 
schichte, Ethnographie, Städte-Ån 
sichten etc . 

RiegePsohe Verlagahandlung 
in 8tuttgart. 

(i gm) 


Svensk och Finsk Bokhandel i 
S:t Petersburg. 

Fotografier af krigshjeltarne un- 
der Rysk-Turkiska Tcriget, Gurko, 
Skobeleff, Heimann, Osman och Su- 
leiman Pascha m. fl., Kejs. fa- 
miljen, utmärkta personer samt vyer 
af S:t Petersburg å 1 kr. 80 öre 
per dussin mot kontaut. 

Reqv. torde adr. till hrr Seelig 
> & C:o i Stockholm. 

S:t Petersburg 18 mars 1878. 

J. I. Wallenius. 

Adr. Lilla Stallhofsgatan N:r 10. 
O g:n) 


Liqvid, der sådan icke redan af- 
lemnats, för försäljningen af förut i 
Malmö nu i Lund boende, i kon- 
kurs varande bokhandlaren G. L. 
Tullstorps lager, torde insändas till 
undertecknad Eillberg i Engelholm. 
Lund och Engelholm d. 20 m. 1878. 

(2 gm) Ff, Borg. J. P, Killberg. 


Böger 

der önskes anm eld te i i>Dagbladett 
som utkommer hver Dag und tagen 
Sön- og Helligdage, beefes sendttil 
DHerrer Aschehoug & C:o Kom- 
missionse re r, for Danmarks Vedkom- 
mende gjennem Herr F. H. Eibe 
og for Sveriges Vedkommende gjen- 
nem Herrer Seelig & C:o. Litenere 
Anmeldelser udkomme hver Uge. 
Bekjendtgjörelser bedes sendt til 
Expeditionen, Övre SlotsgadeN:r8. 
Stadige Averterende tilstaaes p«* 
sende Rabat. (3 gm) 


Stockholm, 

tryckt bos A. L. Normans Boktryckert-AktlsboUS. 
1878. 


Digitized by 


Google 



SVENSK BOKHANDELS-TIDNING. 


N:r 14. 


Lördagen 


P& denna tidning, hraraf ett n:r utkommer hvarje helgfri lördag, prenume- 
reras för helt år med 4 kronor, postbefordringsafgiften oberäknad. Redaktio- 
nens adress Kr Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hrarå priset 
Kr 10 öre för petitrad, böra, för att kunna intagas i näst utkommande num- 
mer, senast föregående torsdags afton hafva kommit red. tillhanda. 


den 6 April 1878. 


Svenska Bokförläggare-föreningens 

ordinarie sammankomst den 3 april 1878. 

% N:de: hrr Beer, Beijer, Bohlin, Carlson, d’Aubigné, 
Erixon, Fahlstedt, Forsselius, Nils Gleerup, Hellstenius, 
Hirsch, Huldberg, Kjellberg, G. Laurin, Leufstedt, Nees- 
innd, Roos, Samson och Skoglund. 

Protokollet för den 1 sistlidne mars justerades. 

Berättelse öfver granskningen af föreningens räken- 
skaper för år 1877 aflemnades af dertill utsedde revisorer. 

Af revisionsberättelsen inhemtades: 

» Föreningens hufvudkassa utvisade den 


januari 1877 en behållning af 

Kr. 

382,56. 

Influtna årsafgifter under 1877 . . 

x> 

1,425,- 


Kr. 

1,807,56. 

Utgifterna uuder år 1877 hafva varit 


1,590,36. 

Kftsgabehållningen den 31 dec. 1877 ut- 



gjorde sålunda 


217,20. 


Kr. 

1,807,56. 

Konto för årskatalogen 1876 utvisade föl- 



jande summor: 



Inkomster: För försålda 12,668 ex. 

Kr. 

2,130,50. 

» v 9 ex. äldre årgångar 

» 

4,60. 

Annonser 

» 

750 — 

f 

Kr. 

2,885,— 


Utgifter: Redaktionsarvode kr. 300, 
Cirkulärer, fakturor och 

portou » 34,36. 

Annonser » 11,20- 

Diverse * 18,78. 

Papper och tryckning af 


13,000 ex. 
Behållning . 


» 2,169,26. 


2,533,69. 
351,41- 
Kr. 2,885,- 


Sedan af ofvanstående behållning betäckts den å års- 
k a tat ogen för år 1875 uppkomna förlust af kr. 137,48 
återstod å detta konto en kontant behållning den 31 dec. 

1877 af kronor 21 3, 9 , 3 .» 

Revisorernes hemställan om ansvarsfrihet för kassans 
förvaltning år 1877 bifölls af föreningen. 

Vid genomgående af förteckningen öfver föreningens 
kommissionärer framstäldes anmärkningar emot åtta af dem. 

Herrar P. B. Eklund i Stockholm och G. L . Tulls - 
torp i Malmö anmäldes hafva utträdt ur föreningen. 

Handläggningen af öfriga ärenden uppsköts till nästa 
sammankomst, som utsattes till onsdagen den 24 april 

1878 ki. 6 e. ra. 

Alex. d'Aubigné. Nils Gleerup. 

V. F. Winroth . 


Förteckning öfver Svenska Bokförläggareföreningens 
nuvarande ledamöter och kommissionärer samt äfven hos 
föreningen deponerade borgensförbin delser hafva i dag 
blifvit tryckta och utdelas genast bland föreningens leda- 
möter. 


Dödsfall. Från Piteå ingår underrättelsen att f. d. 
bokhandlaren, kollegan vid der varande l^xovtik.Axél Lund- 
ström derstädes aflidit den 29 mars i sitt 63:dje år. L. 
var redan vid Sv. Bokförläggare-föreningens stiftande 1843 
och till 1862 dess kommissionär i Piteå. Han var en i 
sin kommun högt aktad och mycket använd person, har 
en gång varit riksdagsman samt var vid sin död bank- 
direktör m. m. och riddare af Vasaorden sedan år 1872. 

— James Hain Friswell, en i vårt land mycket känd 
engelsk moralisk författare, har aflidit den 12 mars. Han 
var född 1827 och har städse haft literaturen till syssel- 
sättning. 


Landsortspressen. Egaren och utgifvaren af Up - 
sala-Posten har i dessa dagar till hr J. Törnequist i Norr- 
köping sålt denna tidning jemte tryckeri. Såsom hufvud- 
redaktör för tidningen kommer amanuensen P. J. Lindal 
att ingå. Den nye egaren tillträder affären redan den 1 
nästa juni. 


Tillst&ndsbevis. Af chefen för justitiedepartemen- 
tet hafva tillståndsbevis utfärdats för följande personer 
att utgifva uedau nämda periodiska skrifter, nämligen : 
literatöreu K. J. Ekeblad »Diktarens Bazar» och språk- 
läraren P. F. Sievers »Der Fiihrer, organ för sjelfunder- 
vi8ning i tyska språket», begge i Stockholm, telegrafassi- 
stenten S. J. Linnell »Snabbskrifteo, Göteborgs stenogra- 
fiska förenings tidning» i Göteborg, och vice konsuln E. 
F. W. Biengräber »Sveriges grufvetidning» i Norrköping. 


G&fva till Kungl. biblioteket. Den i K. biblio- 
teket befintliga samlingen af bref till konung Carl XIII 
som hertig har vuunit en betydlig tillökning genom 148 
originalskrifvelser från åren 1793 — 1808 af Gustaf IV 
Adolf, Arrafelt, Klingspor, Tibell, Toil och W. Tor- 
nérhjelm, öfverleranade so ra skänk från öfverfältläkaren 
Liljewalchs sterbhus. 


Intern&tiouel pappersutstäUumg. Under da- 
garne från den 16 juli till den 31 augusti instundande 
sommar kommer i Berlin att hållas en internationel ut- 
ställning för pappersindustrien. Utställningens ändamål 
säges vara att »gifva en så vidt möjligt tydlig och full- 
ständig öfversigt af hela den in- och utländska pappers- 
industrien för att derigenom bidraga till den tyska pap- 
persindustriens höjande». Vid utställningen mottagas så 
väl råämnen som halfförädlade och färdiga produkter samt 
verktyg, apparater, maskiner o. s. v., som begagnas vid 


Digitized by 


Google 


60 


tillverkningen. Anmälningar skola "insändas före den 1 
maj. Premier komma att utdelas. 


Kataloger. Svensk bok-katalog för åren 1866 — 
75 och Årskatalog för 1877 äro nu färdigtryckta och ut- 
komma med det snaraste i bokhandeln. 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samson 4* Wall in.} 

För d. 28 mars — 3 april 1878. 

An ge lin, N. P., Iconographia Crinoideorum in stratis Sueciae 
siluricis fossilinm. Opus postnmum edendnm curavit regia 
academia scientiarum suecica. Folio, iv et 64 pag. et 29 
tabulse. Sthm» Samson k Wallin. 36 kr. 

Asp lin g, H., Om spritdryckernas egenskaper och deras verk- 
ningar p& menniskan. Föredrag hållet vid Östergötlands 
nykterhetsförenings allm. sammånkomst. Med senare gjorda 
omarbetningar o. tillägg. 8:o 19 s. Falun, H. Hagberg, 10 
öre. 

Död, Först, sedan lif, eller det fördolda lifvet. Betraktelser 
med stöd från Coll. 3: 3 af N. N— n. 8:o, 36 s. Göteb. (tr. 
hos J. A. Granberg). 35 Öre. 

Ericsson, Ed v., Beräkning af ränta, ränta på ränta, annui- 
titer, amorteringslån, obligationer o. lifförsäk ringar. 12:o, 
23 s. Sthm, förf. 50 öre. 

F arrar, F. W., Jesu lif. öfv. o. bearb. af Fr. Fehr. 8:e 
hft. 4:o, sp. 497—676. Sthm, Fahlcrantz k K. 75 öre. 

Floderus, Man fr. M.,, Fysikens första grunder, till elemen- 
tarläroverkens tjenst utgifne. Förra din. Mekanik. 3:e 
öfversedda uppl. 8:o, 160 s. Landskrona, J. L. Törnqvist. 
(Tr. i Lund.) 2 kr. 

Förhandlingar, Geologiska föreningens i Stockholm IV: n:o 2. 
(N:o 44,) 8:o, 8. 33—61 o. 3 kartor. Sthm, 8amson k Wal- 
lin. 75 öre. 

Gei jer, E. G., Skaldestycken. (Ny uppl) Liten 8:o. 213 8. 
Sthm, P. A. Norstedt k Söner. 1: 50, clb, 2: 50, medguldsn. 
2: 75. 

Linder, N., Johan Erik Bydqvist. Minnesteckning. Ur Ny 
illn8tr. tidning 1878, med ändringar o. tillägg. 12:o, 22 s. 
Sthm, förf. Ej i bokb. 

Luthers, M., lefnadsreglor för menige man. En anvisning 
till att föra ett christl. lefverne. Efter ett äldre utdrag af 
Luthers skrifter, öfv. från danskan. 8:o. 182 s. Lund, Fr. 
Berlings boktryckeri. 1: 25. 

— , Vittnesbörd om prediko-em betet o. den predikande lek- 
mannaverksamheten jemte hans o. evang.-luth. kyrkans be- 
kännelse om en o. annan i denna tid omtvistad läropunkt. 
8:o, 64 s. Sthm, N. Gleerups förlagsexp. (Tr. i Norrk.) 50 öre 

Muntergöken, lllustr. muntrationsbok, utg. af Bror Pehr 
12:o, 24 s. Sthm, (tr. hos J. W. 8vensson) 26 öre. Ej i 
bokh. 

Scott, W„ Romaner. lllustr. uppl. utg. af M. A. Goldscbmidt. 
III (Fornforskaren) 3:e o. 4:e hft. 8:o, 8. 193—384 s. Sthm, 
N. Gleerups förlagsexp. 1: 50. 

Welander, P. O., Svensk och tysk parlör, innehållande min- 
nesbok och samtalsöfningar såväl för den prakt, undervis- 
ningen i skolorna och hemmet som till resandes tjenst. Ut- 
arbetad o. med nya samtal försedd af Au g. Th. Paban. 
3:e öfvero. uppl. 16:o, viij o. 272 s. Sthm, P. A. Huldbergs 
bokförlagsaktiebolag. 1 kr., kart. 1: 25. 


Dansk bokförteckning. 

Meddelad af G, E. C 1 Ga d i Kjöbenhavn ; ur Nord. Bogb.-Tidn. 

Från den 22 — 28 mars 1878. 

▲ndersen, H. C., saml. Skrifter. 2 Udg. 32 H. 96 Sid. i 8. 
Reitzel. 50 öre. 

Bernhard, C. Kroniker fra Kong Kristian II:s Tid. Fortsel- 
ling. 4 Udg. 6 H. 98 Sid. i 8. Schubothe. 50 öre. (kpl. 
3 kr., indb. 5 kr.) 


Ber t el 8 en, 8., dansk Lsesebog for det andet og tredje 8kole- 
år. Med den af Kultusminist. befalede Retskrivning. 256 
Sid. i 8. Wroblewsky, Indb. 2 kr. 

Borchsenius, O., fra Fyrrerne. Liter. Skizzer. 1 Rakke. 380 
Sid/ i 8. Reitzel og Wroblewsky. 3: 60. 

Bogh, E., udv. Feuilletoner (»Dit og Dat») fra 1877. 288 8id. 

1 8. Gyldendal. 3 kr. 

v. Daue, H. J., om Forsvarsvasenet og Selvstmndighedea. 86 
Sid. i 8. Host. 60 öre. 

De gen kolv, H., Bidrag til en 8kildring af magister Christen 
Lassen Tychonius og hans Virksomhed, et Föredrag, (Dd- 
kast). 30 Sid. i 8. Loses Bogh. 60 öre. 

Hans Heiling. 8yngestykke i 3 Akt. med et Forspil af E. De- 
vrient. Musiken af H. Marsch ner. 16 tosp. Sid. i 8. Löses 
Bogh. 40 öre. 

Hart vigson, H.» til Kjobenhavns Skotojfabriks Aktjonserer. 

En Redegj. 26 Sid. i 8. (Larsen k Jorgensen.) 25 öre. 

Ho fm an (B an g), N. E., Veiledn. til BehandL af Dvmrg-^Jble- 
og P®retr«er. 48 Sid. i 8. Rom. 60 öre. 

Honseavl, den forbedr., og Honseracerne. Anvisn. till planmses* 
sig Behandl. af Honsene saipt Valg af Tillagsdyr ved en 
Opdr©tter. 104 Sid. i 8. Schou. 1 kr. 

I den nye Verden. Komedie i 4 Akter, frit efter V. Sardou’s 
»L’oncle Sam» ved E. Bogh. 142 8id. i 8. Loses Bogh. 1:60. 
Jiirgen8en, E., nyt Lovlexikon. 36 H. 96 8id. i 8. Gad. 1:60. 
Landbrugs-Ordbog for den prakt. Landmand. 16 H. (Gj0g 
— Grffismark). 64 Sid. i 8. Gyldendal og Lind. 1 kr. 

Lie, J., Tremasteren »Fremtiden» eller Liv nordpaa. En for- 
t»ll. 3 Udg. 292 Sid. i 8. Gyldendal. 3: 60. Indb. 4: 80. 
Lund, P. M., folkelige Föredrag. 152 Sid. i 8. Gad. 1: 26. 
Lund T. H., naturhist. Lsesebog for Borger- og Almueskoler. 

9 bet. forog. Opl. 72 Sid. i 8. Schou. 60 öre 
Opfindelsernes Bog. 18 H. 80 Sid. i 8. Forlagsbnreauet. 1 kr. 
Plauti, T. M., comoedi®. Recensuit et enarravit J.L.Ussing. 

Volumen secundum. 604 Sid. i 8. Gyldendal. 12: 50. 
Richard t, C., Drot og Marsk. Trag. 8angdrama. Sat i Mu- 
sik af P. Heise. 74 Sid. i 8. Gyldendal. 1 kr. 
Rosenberg, C., fra Island i Nutiden. (Reisebill. 1 — 3; Islands 
vigt. N® rings veje I — III.) Med et stentrykt Kort. (8«rtryk 
af »Folkelsesn.». 170 8id. i 8. (Gad.) 1 kr. 

Shakspeare, W., dramat. Värker. 2 Udg. 8 H. 132 Sid. i 8. 
Schubothe. 1 kr. 

Starbak, G., Carl Knutsson og Christian I. 9.H. 32 Sid. i 
8. Rée og Friess. 25 öre. 

Thackeray, (W. M.), Forfangeligh. Marked. En Roman uden 
en Helt, övers, af A. Damkjer. H. 22 — 23. 76 Sid. i 8. Blochs 
Efterf. å 50 öre. 

Trap, J. P., statist.-topogr. Beskrivelse af Kongeriget Danmark. 

2 Udg. 42 H. 128 Sid. i 8. Forlagsbnreauet. 1 kr. 


Bibliotheca Scandinavica. 

En förteckning öfver till främmande språk öfversatta arbeten 
af skandinaviske författare, samt utländska skrifter 
behandlande skandinaviska ämnen. 

Jan. 1876—1877 Juni. 

Svensk Bokhandelstidning meddelad af K . 

N. B. Alla på främmande språk i Sverige tryckta ochutgifn» 
arbeten äro naturligtvis icke upptagna i denna för- 
teckning. 

SUbettt, <5., unb fctiiben,’ obet bon Mpptl no* 

fiitt dt|å|liina uuä bem 6$le8tota=£olftein. rtneije 1864. 8». 
(111). 1875. Setpjio, Sööttet. 5JL 75. 

Utgör Band 12 af »Wöller’s Jugend- und VolksbibliothekJ 

ttnbctfen, £>. ©tlberbu* otyne Smlbet. bet 5bdn.Äafy 
beutfö b. ©tof U. SBaubimn. TOit 7 3Uuftt. hw8.li.Sto» 
gt. 16:o. (82). 1875. Stuttgart, Xtff. geb. m. ©otbfi^B. SR. » 

— , Bilderbnch ohne Bilder. Notes, etc. by A. Beck. 2d.edit. 
8:o. 1875. London, Williams k Norgate. 2 sh. 

— , SBilberbu* oljn» SBilbet. Ubexf. ». $. 3. aSBUIataen. 2 *«P- 
gt. 16». (127). 1876. SStemen, ftå|isnawR ic «S». SR. 1: 20. - 
geb. tn. ©olbfdjn, SR. 2: 25. . 

— , Le cam arade de voyage. Sons le saule. Las aventages oo 
chardon. La fille du roi de la vase.* Le Shilling d’argcnt, 
etc. Trad. de MM. Grégoire et Moland. Illustrations de 
Yan’ Dargent. 18:o. (356). 1876. Paris, Garnier fréres. 

— , Choix de contes pour la jeunesse. Trad. par Charles 
Brand on. Avec beaucoup d’iilustrations dans le texteetv 


Digitized by v^oogie 



61 


grands snjets tirés å part. 3 éd. gr. 8:o. (VIII. 312). 1875. 
Leipzig, Teabner. M. 3: 75. 

— , Christinas Tree, and other stories, with illustrations. 18:o. 

1876. London, Ward, Lock k Tyler. 1 sh. 

— , bie Drljabe. din OT&rdpn. 2>eutfc^ bon D:t U. 28. !peiet#. 
2 , (Xitel) «n3g. 8». (64) 1876 (1869). JBtemen, Jftftymann 
k &o. SÖl 1. — geb. m. ©oibfd&niti H. % 

— , Fairy Tales, coloured and other illnstrations. 8:p. 1876. 

London, Ward, Lock k Tyler. 7 sh. 6 d. 

— , Garden of Paradise, and other Stories, with illustrations. 

18:o. 1876. London, Ward, Lock k Tyler. 1 sb. 

— , ©IMSbetcr. Deuif$ b. D:t 28. $etet3. 2, (Xitel) SluSo. 
8 u>. (251) 1876 (71). SBtemen, JW$tmann k du>. H, 2 — geb. 
m. ©olbfönitt m. 8 . 

— , Goloshes of Fortune, and other stories, transl. by H. W. 

Dnlcken. 18:o. 1875. London, Routledge. 1 sh. 

— # De* 3mb*bbifaiot (se Universal-Bibliothek n:T 814 — 817). 

— , Der gtoffe nnb bet fleine ÄIouS. din HAt$en. Hit 6 SSU* 
bero in Oelfatbeitbtucf. 8 :o. ( 6 ). 1875. öeipjig, ©attfno$« H. 0, 50. 
— , Little Mermaid, and other stories, with illustrations. 18:o. 

1876. London, Ward, Lock k Tyler. 1 sh. 

— , HArdjen k ©efAidjten. ©etau3g. bon @ft. b. Seinbutg u. 
Olga b. Inbecli, Hit b. ^oxtxait b. D$$iet3 u. m. ©oU* 
V 4 mtt* 31 L na$ 3 ei$n. b. 28. gtiebriclj, 28. b. Aaulbacb, 
Äonetola etc. 8 :o (Vin. 445.) 1876. dlberfelb. SoU. geb. 

— , 2Ui3getoAblte HAtdjen. Dcutfdj bon 3ul 91 eu fel) er. 3dufh. 
bon tfubto. Äicljtet, f aul Xbumann, %\ ©ofemsnn, 
©ta f $occi nnb O. SHetfcl). Hit 55 in ben Xertgebt. ©o4 s 
f$n.*3uuftt., 8 Xonbilbero u. 1 SBuntbnufbilb. 8 u. 9 betat. 
Uuft 8 :o (224) 1875. Seipjig. d. 3. ©finhet. H. 1 : 60. 

— , nuSgetoät)lte HAt$en unb @ef$i$ten. ©etau 8 g. b. ©fr. b. 
Seinbutg unb Olga b. 9lnbec$3. 8 :o (228) 1876. dlbexfelb. 
Sott, cart H. 2 : 50. 

— , Un3getoAI)lte HAt$en filt bie 3ug*nb. Hit bielen 3flufk. in 
©ol* gef$n. b. d. Ätetafdgmar. 16 nufl. 8 :o (255) 1875. Ueibäig. 
Xeubne*. catt. H. 3. 

— r Betate HAt$en, nebft bon ibnt felbji niebetgefd^riebenen SBemet* 

a m fibet ©ntftefying u. örottfdjreiten bet HAtdjen, fotoic ein 
auf bie lehten BebenStage b. Di(bttt3 b. D: t ©. ©elm3. 
Hit 3flufk. b. 8 . fftölicl). 8 u> (V. 263) 1876. Seipjig. ©art* 
inod^. catt. H. 3: 50. 

f&eue HAr$en unb ©efcbi$ten, 2 Slufl. 16:o (110) 1875. IBet* 
lin. ©aube k ®|>enet. geo. m. ©olbf±u. H. 2 : 70. 

— * 9teue HArd)en u. ©efotchten. Deutfd) b. 2Bil$. 9teinl)atbt. 
2. (Xitel*) Hu3g. 8 :o (VII. 16Ö.) 1876 (1873) »remen. Äitytraann 
k d. 3JL 2: — geb. m. ©olbfdjn. H 3. 

— # Dtei neue Hdtdjen u. ©efdbidjteit (©fifytetgtctdjenS Qfamilie. — 
28a3 bie Dtfiel etlebte. — SBotauf dtnct betfallen fann.) Deutfdj 
b. D:t 2lug. 28. $eter 8 . 2 (Xitel*) Slugg. 8:0(68)1876. (1870) 
SBretnen. Äiiljtmann & d:o. H. 1 : — aeb. m. ©olbfdpt. H. 2 : — 
— / ©Ammtli$e HAt$en. dinjige boUftAnb. bom &etf. befotgte 
^lu 8 g. Hit 67 in ben Xejct gebt. 3Öufh. na$ otig. 3 e i$J- b.S3. 
SPetetfen unb 8 . ©utfc^enteutet u. bem Spottt. b. S3etf. 15 
betm. u. betb. Slup. gt. 8 :o (VII. 727) 1876. Seibaig. ©ött* 
fttodb. geb. H. 4: 50. 

— , ©ammtli$e HAt$en. 3Huftt. $ra$t*au3g. Hit 67 in ben 
Xe$t. gebt. u. 12 botaögl. gtoffen 3 Huftt. af ifbftbjt. ^kipiet 
na$ otig. 3ci$nungen b. 8 . ©utf c^enteutet unb S$. $etet* 


fen. 16 betm. k betb. Slufl. gt* 8:0 (VII. 727.) I87d* Stilig, 
©attfno*. geb. H. 7: 60. 

— , ©Ammtiidge HAtdben. Deuifd) b. 3ul. leufcbet. 3Huftt. b. 
8 ubto. Sftic^ter, $aul Xbumann, Xb. ©ofemann, ©taf 
llocci unb O. ^letfch. 13 betm. Slupge, m. hbet 100 in 
ben Xert gebt. ©o4f$n.*3Uuftt. / 10 Xonbtlbent unb 4 gfatben* 
btudbiloetn. 9Bta$t*Slu3g. 8 :o (VI, 487) 1876. 8 eipaig. d. 3* 
©öntbet. geb. H. 6 . 

— , bagfelbe. 12 betm. Slufl, mit iibet 100 in ben Xe^t gebt. ©o4* 
f#E.*3flufh., 5 Xonbilbctn u. 1 gatbenbtudbilb. S3olt3*Slu3g. 
8 io (VI, 408) 1875 Seibaig. d. 3. ©iintljet. cati H. 3: 60. 

— , ©Ammtli$e HAt$en. (se Universal-Bibliothek N:r 691 — 700.) 

— , Nouveaux contes. Traduits par Louis Demouceaux. Pré- 
cédés d’une lcttre-preface par Eugéne Bazin. 12:o (V. 
172) (1875.) Avec Portrait. Versailles. 

— , Nouveaux contes danois. Traduits par MM. Grégoire et 
Louis Moland, illustrés d’aprés les dessins de M. Yan’ 
Dargent. gr 8 :o (XIII. 448) 1875. Paris. Garnier fréres. 10 fr. 

— , Slut ein ©eiget (se Universal-Bibliothek N:r 633—636.) 

— , Put offis not done with, transl. by H. W. Duloken. 18 : 0 . 
1875. London, Routledge. 1 sh. 

— , Steifeffiaacn u. gebetaei^mngen. 3)eutj$ b. 2):t Slug. SGB. 
tet3. 2 (Xitel*) Slu3g. 8 :o (333) 1876 (1871) SStemen, Äötfy» 
mann. k d:o H. 3. — geb. m. ©olbf$n. 4 m. 

— , Snow man, and other stories, tran^lated by H. W. Dul c ken 


18:o. 1875. London. Routledge. 1 sh. 

— , Det Xannenbaum. din HAt$en. Hit 6 SBilbetn in Oelfatben* 
btudf. 8:o. (6) 1875. Seibaig, ©attfno$. H. 0, 50. 

— , ©efammelte Söetfe. S3om Söerf. felbft befotgte Slu3g. 44 u. 46 
SSb. 2 Slufl. 8:o 1875. Seibjig. ©att!no$. å &nb. H. 1. 

44. Steue HAtéen u. @e]$i$ten. (127) — 46. Steue HAt* 
$en u. ©efAiqten. 3 gfolge. (79.) 

— , b:o 45 u. 47 S3b. 4 Slufl. 8:o. 1876, 8eibaig* ©attfnod^. åSBanb 
H. 1. 


45. Steue HAtdjen u. ©ef$i$ten 2 gfolge (84) — 47. Steue 
HAt$en u. ©ef$i$ten 4 qfolge (74.) 

— , SBetfe. Steu iibttf. m. SBiogtafslie, dinleitung u. Slnmetfun* 

S en betfeljen bon dra il 3* 3ona3. 3H u ftt. SluSg. (3n c:a 60 
iefctungen) 8:o* 1876. Sfg å H. 0, 50. 


3 Häften hafva utkommit under år 1876. 


Anderson, R. B., Norse mythology; or the Religion of our 
Forefathers. 8:o. 1875. Chicago. 12 sh. 6 d. 

— , Viking tales of the north: the Sagas af Thorstein, Vi- 
kings Son, and Fridthjof the Bold. Translated from the 
leelandie. Also Tegner's Fridthjofs Saga translated into 
English by Georg Stephens. 12:o 1876. Chicago, cloth. 10 sh. 6 d. 

Andersson, C. J., Notes of travel in South Africa, edited 
by L. Lloyd. 8:o 1875. London. Hurst k Blackett. 15 sh. 

Arthur Daucourt, ou un voyage en Norwége. 13:e édition. 
12:o (108) 1875. Lille. Lefort. 

A un et, m:me Léonie d’, Voyage d’une femme au Spitzbetg. 
5:e édition. 18:o (308) 1875. Paris, Hachette k C:o, fr. 2: 25. 

Utgör ett band i samlingen »Bibliothéque rose illustrée.o 

Slbé*£alleraant, S. d. SB., Det SBranb unb untetgang be8 f$»e* 
bifdjen Dampfff$iffe3 2. 3* SSugct ara 3 Octobet 1875. 9ta$ ben 
dnnittelungen b. ^olijeibebbtbe ju Halmb, bei Untetfu$ung3* 
geriéteS au Sttbecf unb ben SluSladfungen b. f$toebif$en, bAnif^ei 
unb beutfd|eit ?te3fe, re$tli$ etöttett. gt. 8:o (40) 1876. Bilbecf. 
©tautoff. H. 1. (Sfottf.) 


Böcker som utkommit: 

P& vort Forlag er udkommet: 

Set hellige Land 

af 

Volrath Vogt. 

Iste Hefte. 40 S. liden Folio. Pris 
80 öre. 

Vaerket vil udgjöre omkring 80 
ottesidige Ark og udkomme i c:a 


1 16 Hefter til en Pris af 80 öre pr 
Hefte. — Det bliver ledsaget af 
omtrent 100 större og mindre Bil- 
leder samt Korter over Sinai, det 
döde Hav og maaske flere. 

Subskriptionen er bindende for 
det hele Vserk. I fast Regning 
tilstaaes foruden saedvanlig Rabat 

x Vio. 

Christiania i Marts 1878. 

P. T. Mallings Boghandel. 

(1 g:o) 


I På vort Forlag har forladt Pres- 
sen: 

Stat og Kirke. 

Principielle Betragtninger over beg- 
es Forhold till hinanden ud fra 
en Kristelige Stats Synspunkt. 

Af 

D:r August Wilhelm Dieckhoff, 

Theol. Prof. i Rostock. Oversat af 
J ’ Jansin, person. Kapell. 4 Ark 
8:vo. Pris 80 öre, 

P. T. Mallings Boghandel. 

(1 g:n) 


Digitized by ^ooQie 


63 


Sveriges 

Geologiska Undersökning. 

Häraf har nyss utkommit: 

Underdinig Berättelse 

om en på nådig befallning år 1875 
företagen undersökning af 

Malmfyndigheter 

inom 

Gellivare och Jukkasjärvi socknar 
af Norrbottens län 

iei&te bilagor och utdrag ur öfriga 
nithörande handlingar afgifven af 

Chefen för Sveriges geologiska un- 
dersökning. 

Med 5 kartor. 

Pris 5 kr. ordin.; 4 kr. 25 öre 
netto. 

Expedieras, som vanligt, endast 
efter ingående reqvisitioner. 
Stockholm den 22 mars 1878. 

8 gm) Adolf Bonnier. 

Böcker under tryckning: 

Till kollisions undvikande till- 
kännagifves, att 

Kinesiska skizzer 

af 

Herbert Oiles 

är under öfversättning för att ut- 
gitvas på yårt förlag. 

Filipstad i mars 1878. 

(8 gm) Bronell & Håkansson. 

Till undvikande af kollision till- 
kännagifves, att en öfversättning af 

Alcott, My girls, 

utkommer på mitt förjag. 

(2 g: a) Albert Bonnier. 

Utom redan anmälda arbeten af 

Henry Oréville 

skall äfven en öfversättning af sam- 
me författares 

Sonia 

utkomma på undertecknades förlag. 
Stockholm den 4 april 1878. 

Jos. Seligmann & C:o. 


Återbegärda böcker: 

I retar begäres : 
”Profskjutning med Leufstedte 
Vapen." 

Stockholm d. 3 April 1878. 

Stockholm. Missionsförening. 


Angelägen retnr! 

Alla osålda exemplar af 

”De hvite Slafvame”, 

hftfta X och XX. 

torde med omgående eller sna- 
rast returneras. 

Göteborg den 18 mars 1878. 
(3 e:n) Torsten Hedlund. 


ket kärkommande offert från sven- 
ska bokförläggarne. 

Böckerna torde åtföljas af faktura 
med utfördt lågt pri» sawt pånkrift 
att de utgöra en gåfva till »A flnp 
rii College, Knoxville, IUs.» 

Stockholm d. 3 april 1898. 

K. Brfa»a. 

Brunkebergstorg N:r 2. 
1 tr. upp till venster. 

Hos Svanström k C:o, 

Metkholm, 

ständigt lager af 

Anteka GriffeMor 

af utmärkt beskaffenhet. 


Blandade annonser: 

Herrar Bokförläggare! 

Tvifvelsutan är det med glädje 
hvarje fosterlandets vän förnimmer 
huru som våra landsmän på andra 
sidan Atlanten sträfva för upprät- 
tandet af sådana gagneliga minnes- 
vårdar, som äro egnade att i den 
»Nya verlden» bibehålla det sven- 
ska namnet samt minnet af, kärle- 
ken till och sambandet med det 
gamla fosterlandet, och hvilken fo- 
sterlandsvän skulle icke vilja i sin 
mån bidraga att uppmuntra dylika 
sträfvanden! En sådan minnesvård 
är det nya svenska läroverket Ans - 
garii College , för hvilket ett läro- 
verkshus med en kostnad af cirka 
150,000 kr. nyligen blifvit uppförd t 
i närheten af Knoxville, Illinois, 
(omkr. 3 /4 sv. mil från Galesbury). 
Ett bibliotek af skandjnavisk lite-? 
ratur, hvilket inoni samma läroverk 
börjat upprättas, torde icke minst 
bidraga till vinnandet af ofvan an- 
tydda mål, och det är till förstär- 
kandet af detta bibliotek, som man 
dristar, räkna på herrar förläggares 
tillmötesgående. 

De hrr förläggare, hvilka reflek- 
tera öfver denna framställning, torde 
ju förr dess hellre och helst före 
d. 15 innev. april insända de exem- 
lar, hvilka de anse för ett dylikt 
ibliotek lämpliga och finna sig 
villiga att förära i fråga varande läro- 
verk, till undertecknad^ som inom 
kort ämnar resa dit ut och då kunde 
öfverbringa en sådan helt visst myc- 


N:r 1, format 8x1172 verktum, ra- 
men inberäkn$d, pr dussin 3: 50, 
N:r 2, format 10x14 verktum, ra- 
men inberäknad, pr dussin 4: 50, 
med 15 % kassarabatt. 

Då hel låda n:r 2, innehållande 
8 dussin, tages, lemnas emballage 
gratis. 

Då hel låda n:r 1, innehållande 
12 dussin, tages, lemnas emballage 
gratis. (10 gm) 

Utländskt Sortiment 

expedieras skyndsamt och billigt. 
Stockholm. 

(6 g:n) C. A. Lindqvist 

Svensk och Finsk Bokhandel 
i S:t Petersburg. 

-Fotografier af krigshjeltame un- 
der Rysk-Turkiska kriget, Gurko, 
Skobeleff, Heimann, Osman och Su- 
lciman Pascha m. fl., Kejs. fa- 
miljen, utmärkta personer samt vyer 
af S:t Petersburg k 1 kr. 80 öre 
per dussin mot kontant. 

Reqv. torde adr. till hrr Seelig 
& C:o i Stockholm. 

S:t Petersburg 18 mars 1878. 

J. I. Wallenius. 
Adr. Lilla Stallhofsgatan N:r 10. 
(2 g:n) 

Stockholm, 

tryckt hos Å. L. Normsos Boktryckeri- Aktiebolag, 
1878. 


Digitized by t^oosie 




SVENSK BOKHANDELS-TIDNING 



N:r 15. Lördagen 


P& denna tidning, bvaral ett n:r utkommer hvarje helgfri lördag, prenume- 
rera* för helt &r med 4 kronor, postbefordrlngsafgiften oberäknad. Redaktio- 
nens adress Kr Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hvarå priset 
Kr 10 öre för petitrad, böra, för att knnna intagas i näst utkommande num- 
mer, senast föreg&ende tondagt afton hafra kommit red. tillhanda. 


den 13 April 1878. 


Nord. Bogh.-tid. 1 g. 


Svensk Bok-katalog 

för åren 

1866—1875 

är nu komplett utkommen. 

2:a afdelningen deraf är afsänd till alla som 
förut fätt l:a afdelningen. 

Från de hrr Bokhandlare, som ännu ej försett 
sig med denna, för ii varje bokhandel högst 
nödvändiga handbok, torde beställning 
med första insändas. 

Priset är 15 kr., netto 12 kr. 

För Oarantiföreningen för utgif vande af Svensk 

Bok-katalog: 

F. Beijer. Ar. Samson. 


Svensk Bok-katalog lör åren 1866—1875 

har nu fullständigt utkommit. Dess senare afdelning om- 
fattar bokstäfverna P — O af den alfabetiska katalogen samt 
innehåller ett synnerligen omsorgsfullt systematiskt regi- 
ster till hela arbetet. Genom detta sistnamda underlät- 
tas i räsentiig mån arbetets begagnande; och man er- 
håller på ett beqvämt sätt en öfversigt af vårt lands 
nyaste literära produktion inom vetandets olika grenar. 
— Utgifvaren har ej inskränkt sig till att upptaga de 
arbeten, som varit i bokhandeln tillgängliga, utan äfven 
upptagit åtsk. skrifter tryckta för privat ntdelning, afhand- 
lingar, införda i lärda samfunds handlingar, m. m. 8är- 
skildt genom upptagandet af de sistnamda har en full- 
ständig bibliografi åstadkommits öfver Svenska Vetenskaps- 
Akademiens Handlingar och Öfversigt samt Upsala och 
Lunds universiteters årsskrifter för de nämda åren, i 
h vilka en väsentlig del af vår vetenskapliga literatur blif- 
vit offentliggjord. Katalogen har härigenom blifvit ett 
bibliografiskt arbete af betydenhet, och kommer säkert att 
blifva välkommet icke blott för bokhandlaren, utan äfven 
för forskaren och vetenskapsmannen, samt för bokvänner 
ooh boksamlare i allmänhet. 

•Svensk Bok-katalog för åren 1866 — 75» är att anse 
såsom en fortsättning till hr Hj. Linnströms ännu ej af- 
slntade »Boklexikon för 1830 — 65.» I förordet uttalas 
den förhoppning, som säkert delas af många, att detta 
förtjenstfnlla arbete inom ej för lång tid måtte fullbordas. 
Sveriges bibliografiska literatur skulle då ej behöfva stå 
tillbaka för våra grannländers. Yi hoppas att »fortsätt- 
ningens» utgif van de, innan hufvudverket hunnit afslutas, 
akall bidraga till påskyndandet af dettas utarbetande. 


Utgifvaren af Svensk bok-katalog är hr C. Broberg 
och dess förläggare är en garanti-förening. Den typogra- 
fiska utstyrseln är synnerligen vårdad och gör lika myc- 
ken heder åt förläggarne, som den planmässiga anordnin- 
gen och det noggranna utarbetandet göra utgifvaren. 


Franska tidningars spridning. I Bevue Oénérale 
de V Administration lem nas några upplysningar om de franska 
tidningarnes spridning, hvaraf bland annat inheratas, att 
Petit Journal tryckes i 500,000 exemplar, hvaraf endast 
25,000 gå till prenumeranter, under det 475,000 säljas 
som lösnummer; Figaro har 26,000 prenumeranter, under 
det 46,000 exemplar säljas som lösnummer; af France 
gå 12,000 exemplar till prenumeranter, 40,000 säljas som 
lösnummer, och af Temps gå 17,000 till prenumeranter, 
under det 7,000 säljas lösnummervis. 


Landsortspressen. Tidningen Medelpads Alléhan - 
das i Sundsvall tryckeri och förlagsrätten till tidningen 
är såld till boktryckaren J. O. Nyberg för 7,000 kr. 


Tillst&ndsbevis. Af chefen för justitiedepartemen- 
tet har tillståndsbevis utfärdats för postkontrollören L. 
Cederborg att i Göteborg utgifva en periodisk skrift, be- 
nämd »Nya Allehanda». 


Richard Gustafssons Samlade Sagor äro nu till 
tyska språket öfversatta af Emil Jonas och tryckas i Ber- 
lin på hofbokhandlarfirman E. Bichteler å C:nis förlag. 
Denna upplaga är af författaren autoriserad och försedd 
med origiualets illustrationer. En annan upplaga är un- 
der öfversättning för att utkomma hos en förläggare i 
Wien. 


Frans Hedbergs skådespel Bröllopet på Ulf- 

åsa, hvilket förut utkommit i en dansk och två tyska 
öfversättningar, håller för närvarande på att öfverflyttas 
äfven till s& väl franska som italienska språken. 


Svensk lärobok, uppmärksammad i utlandet. 

En d.r Reyher i Leipzig har hos lektorn vid Vester&s 
högre elementarläroverk D. A . Sundén skriftligen anhållit 
om tillstånd, att fä till tyska språket öfversätta hans läro* 
bok »Svensk språklära för elementarläroverken». 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samsen # W allin .) 

För d. 4—10 april 1878. 

Almquist, Sofi, f. Hultén, Barnens andra läsebok. 8:o, 239 
s. Sthm, P. A. Norstedt & söner. (1877.) Kart. 1: 50, inb. 
2 kr. 


Digitized by 



64 


Armstrong, F. C., Öjöhjelten eller fregatten och loggerten. 
Sjöroman. öfv. 12:o, 499 s. 8thm, O. L. Lamm. 3: 60. 

Andeval, Hippolyte, Berthea friare. Öfv. från »Lea coears 
sunple&a 12», 210 s. 8thm, 8. Flodin. (Tr. i Karlsh.) 1: 76. 

B s lt er, 8 ven, Nåden i Kristo föreståld i predikningar öfver 
de årliga sön- o. högtidsdagarnes evangelier. 3:e hft. 8:o, s. 
193—288. Norrköping, M. W. Wallberg. 60 öre. 

Baginsky? Ad., Qvinnans utveckling och bestämmelse. Die- 
tetiska breL öfv. af Wilh. Uhrström. 12:o, 139 s. Bthm, S. 
Flodin. 1: 60. 

Berättelse angående Stockholms kommunalförvaltning år 1876 
jämte statist, uppgifter för samma ooh föregånde tid, utg. 
enligt beslut af stadsfullmäktiges beredningsutskott. Ni- 
onde årg. 4:o, xij, 116 o. 343 s. Sthm, Samson k Wallin. 
Kart. 4 kr. 

Bok-katalog, 8vensk, för åren 1866—76. Andra afd. 4:o. s. 161 
— 331. Sthm, 8amson k Wallin. Kompl. 16 kr. 

Pixi, En sång till Svea med anledning af det väntade rysk- 
engelska kriget. 4:o, 4 8. Falun, Boktryckeri-aktiebolaget. 
16 öre. 

Eggeling, F.. Sångbok för folkhögskolor. Liten 8:o, 148 s. 
Lnnd, Ph. Lindstedt. (Tr. i Kjöbenhavn 1877.) 1: 26. 

Er&man, Ed v.. Om stenkolsindustriens utveckling i Sverige. 
(Aftryck ur Nordisk tidskrift.) 8:o, 44 s. 8thm, P. A. Nor- 
stedt k söner. 76 öre. 

Ense bi i Pamphili, biskopens i Cassarea, kyrkohistoria i 10 
böcker. För första gången på svenska öfversatt och med 
upplysande anm:r försedd af O. W. Lemke. 6:e hft. 8:o, s. 
321—400. Norrköping, M. W. Wallberg. 1 kr. 

Festen till Carl von Linnés minne i Upsala d. 10 jan. 1878. 
8:o, 196 s. Upsala, Lundequistska bokh. 3 kr. 

Fjellstedt, P., Predikan på tredje sönd. efter trettond., hål- 
len i Blasieholmskyrkan. 12:o, 40 s. Sthm, A. V. Carlson. 
26 öre. 

Handlingar och tidskrift, kongL landtbruks-akademiens. 17:e 
årg. 1878. 8thm, P. A. Norstedt k söner. För årg. (6hfn - 
24 ark) 6 kr. 

Heyse, Paul, Nyare noveller, öfv. af Gust. Meyer. 12:o, 
231 s. 8thm, O. L. Lamm. 1: 76. 

Hofberg, Herman, Sofiero, H. M. drottning Sofias sommar- 
residens. Beskrifning. 4:o, 6 s. o. 1 pl. Sthm, förf. Ej i 
bokh. 

Lindblom, Alfred, Finnas det några skrym tare? Några ord 
om det s. k. »läseriet» eller fromheten i våra dagar och vår 
tids fariseer. 8:o, 16 s. 8thm, förf. 25 öre. 

Sander, Fre dr., Nationalmuseum. Bidrag till taflegalleriets 
historia. I. Riksrådet grefve C. G. Tessins, kon, Adolf Fre- 
driks o. drottn. Lovisa Ulrikas taflesamlingar. 2:a uppl. 8:o, 
166 8. Sthm, Samson k Wallin. 2 kr. 

Språklära, Svensk, utarb. på grundvalen af H. Bjurstens 
formlära och satslära. 5:e nppl. 8:o, 83 8. Sthm, P. A. Nor- 
stedt k söner. Kart. 75 öre. 

Strandberg, C. V. A., Samlade vitterhetsarbeten. 8:e hft. 
8:o, (11) s. 273—368. Sthm, C. E. Fritses bokh. 1 kr. 

Uggla, Th., Engelskt-svenskt o. svenskt-engelskt sjö- och han- 
delslexikon. 12:e hft. 8:o, 8. 1073—1168. Sthm, Looström 
k K. (Tr. i Gefle.) 1: 60. 


Verne, Jnles, Tre ryssars och tre engelsmäns åfventyr i w- 
dra Afrika, öfv. 3:e nppl. 8:o, 266 s. Sthm, 0. L. Ltam. 
2: 76. 


Dansk bokförteckning. 

Meddelad af G. S. C. G ad i Kjöbenhavn: nr Nord.Bofk-Tidn. 

Från den 29 mars — 4 April 1878. 

Ander sen, H. C., Mulatten, orig. rom an t. Drama i 5 Ad 3 
Udg. 92 Sid. i 8. Raitsel. 1 kr. 

— , 1 Spanien. 2 Udg. 232 8id. i 8. Reiteel. 2 kr. 

Brehm, A. E., Krybdyrenes og Paddernes, Fitkenes samt k 
lavere Dyrs Liv, pop. fremst. På Dansk udg. af P. Msriiga 
og A. Feddersen. H. 14. 48 Sid. og 2 Tontr. i 8. Phfflpten. 
86 öre. 

C lansen, H. N., det evang. Kirkelivs Nutid og Fremtid. t 
af Forf. gjennem- og omarb., forog. Udg. Udg. eftsr hia 
Dod. Iste HalvdeL 436 Sid. i 8. Ged, 3 kr. 

Collett, C M et lyst Billede i en mark Ramme. 16 8id.it 
(Lund.) 36 0re. 

Galleri for nnlevende danske dramat. Kunstnere og Komtae* 
rinder. Udg. som M ånedsskrift. ! H. 16 Sid. med 2 Ponr. 

1 Imp. 8. (Wiene.) 60 Öre. 

J ii r gens en, E., om Ombud. (8»rtryk af »Ugeskrift for Bett- 
vsesens 1878.) 70 Sid. i 8. Gad. 1 kr. 

Kompagniskab, et. Lystspil i 3 Akt. efter »les deux ménigs> 
af Picard, Wafflard k Fnlgence. 16 tosp. Sid. i 8. Ms- 
bothe. 36 öre. 

Krogh, F., dansk Adelskalender. 1 H. 72 8id.ilmp. 8.(8tea] 

2 kr. n , 

O liv i er, U., Herresmdet Vieux-Clos. Novelle. Med et Form 

af L. H. Schmidt. 314 Sid. i 8. Host. 4 kr. Indb. 6: 50. 

Paul s en, A., om den simple Chankers Natur og ForhotöQ 
Syphilis. AfhandL for Doktorgraden i Medicinen. 216 Sid. i 
8. (Hauberg.) 2: 60. 

Ulricb, G. H. J., 8tamtavle over Familien Ulrich. Med a 
Tillmg vedr. Familien Sparre. 12 Tavler i Tverfolio. (Hm* 
berg.) 2 kr. - 

Sehested, F., Fortidsminder og Oldsager fra Egnen om Brf 
holm. 340 Sid. samt 3 Kort, 1 Grundplan, 46 Kobberttf» 
og 7 Tontryk i 4. (ReitxeL) 60 kr. 

Spry, W. J. J., Korvetten Challengers Rejse omkring Jordei 
Med benyttelse af de vigt. andre eng. og tydske Skrifter d 
Challengers Rejse på Dansk udg. af J. Wulff. Med oirt 
100 större og mindre Afb. samt et Kort. 1 h. Med et kon 
48 Sid. i 8. Philipsen. 1 kr. t 

Wessel, J. H., Digte. Udg. af J. Levin. 2 omarb. Udg. « 
Rid. i 8. med Portr. og Fascimile. Reitsel. 3 kr. Indb. 4:* 

V olf, R., Profeten Sacharias* Bog, udl. til Opbyggelse forl* 
nigheden. 176 Sid. i b. Schon. 1. 75. 


Affärs-Cirkulär : 

Härmed har jag äran tillkänna- 
gifva, att jag, enligt Sv. Bokförläg- 
gare-Föreningens den första mars 

f jorda medgifvande, från och med 
en 1 nästkommande maj härstädes 
öppnar Bok-, Musik- och Pappers- 
handel. — I det jag uttalar min 
försäkran, att efter all förmåga städse 
söka främja Bokhandelns och hq: 
Förläggares intresse, får jag härmed 
vördsamt anhålla, att de hrr Förläg- 


gare, som vilja hedra mig med sittl 
förtroende, behagade med första till- 
sända mig lämpligt antal exemplar 
af sådana förlagsartiklar, som här 
på orten kunna anses vinna afsätt- 
ning, äfven som utkommande nyhe- 
ter samt inventarieblanketter och 
förlagskataloger. Herrar Seelig & 
C:o nafva benäget åtagit sig att 
vara mina kom missionärer. 

Bollnäs i April 1878. 

d gm) Alfred IL Godhe. I 


Tillkännagifvande att jag i Kaj 
stad etablerat en bok-, musik- om 
pappershandel, får jag på det vöj 
sammas te anhålla, att de herrar fafl 
läggare, som äro benägna att leis J 
mig större eller mindre sortimfj 
af sina förlager k cond., behagaj 
med aldra första tillsända desamj 
min kommissionär, herr Nils 
rup. 

Karlstad, 11 april 1878. 

Andera Jeurliitg- 


Digitized by v^oogie 


65 


Tillkännagifvande. 

Som Fridsbudets expedition den- 
na dag till hr A. V. Carlson för- 
s&lt Bina förlagsartiklar, så ft vi 
härmed anhålla, att hrr bokhandlare 
behagade till hr Carlsons konto öf- 
verföra så väl det vid sista redo- 
visningen qvarvarande osålda lagret 
som dit hvad vidare från nämde 
tid från oss erhållits. 

Stockholm den 24 dec. 1877. 

Fridsbudets expedition. 

På grund af ofvanstående får iag 
härmed anhålla, att samtlige hrr 
bokhandlare, som innehafva lager 
från Fridsbudets expedition, beha- 
gade till mitt konto öfverföra lager- 
behållningen vid senaste redovis- 
ningen jemte hvad vidare till denna 
dag erhållits, samt derför till mig 
redovisa vid vanlig tid. 

Ingående reqvisitioner för behöf- 
lig lagerkomplettering skola genast 
expedieras. 

A. V. Carlson. 

Förlagsexpedition : Malmskilnads- 
gatan 31, öppen 9 — 6. 

(3 g:n) 


Böcker som utkommit: 

På vort Forlag er udkommet: 

Det hellige Land 

af 

Volrath Vogt. 

Iste Hefte. 40 S. liden Folio.. Pris 
80 öre. 

Vaerket vil udgjöre omkring 80 
ottesidige Ark og udkomme i c:a 
16 Hefier til en Pris af 80 öre pr 
Hefte. — Det bliver ledsaget af 
omtrent 100 större og mindre Bil- 
leder samt Korter over Sinai, det 
döde Hav og maaske flere. 

Subskriptionen er bindende for 
det hele Vaerk. I fast Regning 
tilstaaes foruden s sedvanlig Rabat 
n /io. 

Christiania i Marts 1878. 

P. T. Mallinga Boghandel. 

(2 gm) 


På vort Forlag har forladt Pres- 
sen: 

Stat og Kirke. 

Princij>ielle Betragtninger over beg- 
ges Forhold till hinanden ud fra 
den Kristelige Stats Synspunkt. 

Af 

D:r August Wilhelm Dieckhoff, 

Theol. Prof. i Rostock. Oversat af 
J. Jansin, person. Kapell. 4 Ark 
8:vo. Pris 80 öre. 

P. T. Mallinga Boghandel. 

(2 g:n) 


Böcker under tryckning: 

Till undvikande af kollision 

meddelas, att öfversättningar utkom- 
ma hos mig af 

Marmorne, a story. 

Ralph Wilsons weird, by Mrs Alex- 
ander. 

(i g;n ) Albert Bonnier. 

På ” Strid och Segers ” i Göteborg 
förlag utkommer med snaraste i 
svensk öfversättning aMoody’8 Talks 
on Temperance,» hvilket till kolli- 
sions undvikande meddelas. 


I slutet af denna månad utkom- 
mer på undertecknades förlag: 

Esaias Tegnér. 

En literär-psykologisk studie 
af 

Oeorg Brändes. 

Svensk original-upplaga under för- 
fattarens inseende öfversatt af 

O. A. Stridsberg . 

Pris ungefär 2: 50. 

Antagligen kommer denna lite- 
rära nyhet att väcka ett ganska stort 
uppseende. Författaren, som be- 
handlar sitt ämne med kändt mä- 
sterskap i den psykologiska analy- 
sen, är dessutom genomträngd af 
en så stor sympati lör Tegnér som 
menniska och karakter, att h varje 
svensk läsare, som älskar Tegnér, 
skall följa förf:s framställning med 
lifligt deltagande. Vi tro oss der- 
före kunna räkna på en snabb sprid- 
ning af denna märkliga bok, och 
behagade Hrr Bokhandlare med om- 
gående insända reavisitioner å be- 
höfligt antal exemplar. 

Stockholm den 10 april 1878. 

Jos. Seligmann A C:o. 


Generalstabens kartverk. 

Den 20 april utkomma i hoppar- 
tryck (icke öfvertryck) bladen: 

Norrköping. Pris 3 kr. ordin., 
1: 60 netto; 

Waxholm, med Svenska Högar- 
ne. Pris 2 kr. ordin., 1: 60 netto; 

samt mellersta bladet af Gene- 
ral-kartan öfver Sverige. Pris 3 
kr. ordin.; 2: 40 netto. 

Expedieras, som vanligt, endast 
efter ingående reqvisitioner. 

Stockholm den 13 april 1878. 

Adolf Bonnier. 


Till undvikande af kollision med- 
delas, att följande böcker firo un- 
der öfversättning att snart utkom- 
ma: 

Ans der Btichermappe. Erzählun- 

gen von D:r J. H. Wichern. 

Ge fonden! von A. Vollmar. 

True Heroism. 

Treedom, a tale of the earlv Chri- 
stians. 

Harold or following the footprints. 
Angås Tarlton. 

The adopted son — samtliga af 
A. L. O. E. 

The dying savionr and the gipsy 

girl. 

Hökhufvud i mars 1878. 

Maro. Wester. 


Till kollisions undvikande anmä- 
les härmed att ”La Niania” par 
Henry Gréville är under öfver- 
sättning. 

A. Bredberg. 


Återbegärda böcker: 


Resp. bokhandlare behagade med 
görligaste första återsända alla osål- 
da ex. af 


Plöts, Syllabaire firangais, 

6:te upplagan. 

Stockholm den 12 april 1878. 

(i g. n ) Bokförlagsbyrån. 


Angelägen retur. 

Öfverflödiga exemplar af mode- 
tidningen Freja N:r 7 för inneva- 
rande år torde benäget returneras 
med första . 

Malmö den 11 april 1878. 

(i g:n) Expeditionen af Freja. 


Digitized by ^ooq le 


Angelägen retur! 

Alla osålda exemplar af 

”De Mte Slafvarne”, 

haft. I och II. 

torde med omgående eller sna- 
rast returneras. 

Göteborg den 18 mars 1878. 

(4 gjn) Torsten Hedlund, fr 


Blandade annonser: 

Cliché-Offerte. 

Von den in unserem Verlag er- 
gchienenen Werken 

Cérvantes, Don Quixote, mit 100 

Illustrationen in 8:o, nach Tony 
Johannot neu gezeichnet von Ö. 
AJfterdinger . 

Honmann,-— Berghaus, die Erde 

und ihre Bewohner, mit 454 Il- 
lustrationen gcben wir 

Clichés zu billigem Preise 

*b. Letzteres Werk enthält eine 
Menge Abbildungen aus Naturge- 

sckichte, Ethnograjphie, Städte-Ån- 
skkten etc., 

ftiegertohe Verlagshandlung 
in Stuttgart. 

(* g») 


Hos Svanström & C:o, 

Stockholm, 

ständigt lager af 

imtaka ttltafior 


af utmlrkt beskaffenhet 

N:r 1, format 8xliy 2 verktum, ra- 
men inberftknad, pr dussin 3: 50, 
N:r 2, format 10x14 verktum, ra- 
men inberäknad, pr dussin 4: 50, 
med 15 % kassarabatt. 

Då hel låda n:r 2, innehållande 
3 dussin, tages, lemnas emballage 
gratis. 

Då hel låda n:r 1, initehållande 
12 dussin, tages, lemnas emballage 
gratis. (il gm) 


Q>a*KX«K«K»KKOK* 




! ! Herrar bokförläggare ! ! 

J. Å. W. Lindmanssons 

Bokbinderi 

n:r 25 Malmskilnadsgatan n:r 25 
Sto oliliOlm. 

Härmed tager jag mig friheten rekommendera mig till ut- 
förande af alla slags bokbinderiarbeten, såsom häftningar, bind- 1 
ningar af välska, halffranska, cloth- och praktband. 

Såsom prof å sistnämda hänvisas till Svenska och Nordiska 
målares tanor, Frithiofs saga, praktupplagan, m. fl. 

Ett stort sortiment af profver å permar med pressningar 
och förgyllningar i nyaste mönster finnes att tillgå. 

Särskildt graverade stämplar för förgyllning och färgtryck | 
anskaffas från de bästa utländska gravöranstalter. 

För kartors och planschers uppfodring och fernissning i parti 
finnes särskild derför inrättad verkstad. 

Då mitt bokbinderi bedrifves med omkring 50 arbetare, kan 
I jag utlofva skyndsam expedition i förening med billiga priser. 
(3p) 


NYA BAZAREN. 

De hrr bokhandlare, som 
ännu icke insändt reqvisi- 
tion å erforderligt antal ex. 
af 2:dr& qvartalet 1878 — 
med och utan planscher — 
behagade snarast möjligt in- 
komma med sådan uppgift 
Maj-numret expedieras endast 
efter reqvisition i fast räk- 
ning. 

Stockholm i april 1878. 

Adolf Bonnier. 


Nya FSrlagsexpeditionens 

boklager kan hädanefter reqvireras 
genom Aktiebolaget A. L. Nor- 
mans Förlagsexpedition, men li- 
qvid för af Nya Förlagsexpeditio- 
nen utlemnade böcker uppbäras un- 
der oförändrad firma (Nya Förlags- 
expeditionen) och qvitteras af nr 
Henr. A. Jönsson, adr. Mäster- 
samuelsgatan N:r 60, Stockholm. 


Meddelande. 

De Hrr, som ännu ej insändt li- 
kvid, behagade fullgöra detta, an- 
tingen genom kommissionär eller 
postanvisning — icke af n&got skål 
medelst frimärken. Os&lda exempl 
afvaktas. 


Utländskt Sortiment 

expedieras skyndsamt och billigt. 
Stockholm. 

(7 gsn) O. A. Lindqvist 


Lediga platser: 

Ett bokhandelsbitråde med 14- 
årig praktik i såväl bok- som mu- 
sik- och papper8handel, söker an- 
ställning i Stockholm eller lands- 
orten; goda rekommendationer af 
nuvarande principal kunna preste- 
ras ; närmare upplysningar lemnas ft 
A. L. Normans Förlagsexpedition 
i Stockholm. (1 gm) 


8toekholm, 

tryokt ho* A. b. Norman* Boktryckeri- A*U*bolU< 
1878. 


Digitized by le 



SVENSK BOKHANDELS-TIDNING. 


N:r 16. Lördagen 


På denna tidning, bvaraf ett n:r utkommer hvarje helgfri lärdag, prenume- 
reras för helt &r med 4 kronor, peatbefordringsafgiften oberäknad. Redaktio- 
nens adress Ar Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hrarå priset 
är 10 'dre för petitrad, böra, för att knnna intagas i näst utkommande num- 
mer, senast föregående toraéag » afton hafva kommit red tillhanda. 


den 20 April 1878. 


Svenska Bokförläggare-föreningen 

sammanträder onsdagen den 24 april 1 878 kl. 6 e. m., 
I tr. upp i huset n:r 18 vid Stora Vattugatan (hörnet 
af denna gata ooh Clara vestra kyrkogata). 

På sammankomsten komma att handläggas bland an- 
nat : C. A. Lindqvists och Torsten Hedlunds särskilda an- 
sökningar att varda antagna till ledamöter; B. Törners och 
Hanna Ouchterlonys sirskilda ansökningar att varda an- 
tagna till kommissionärer i Wernamo; Joh. Hellsténs, 
Olof Nordstrands och Aléthe Åkerhialms särskilda ansök- 
ningar att varda antagna till kommissionärer den först- 
nämde i Stockholm, Olof Nordstrand i Höganäs och Alé- 
tbe Åkerhielm i Waldemarsvik, samt Job. Carl Hedboms 
och August Strokirks ansökningar om öfverlätelse af den 
förres kommissionärskap i Sköfde å den sednare frågor 
rörande kommissionärskapen i Skara och Södertelje. 


Ett dödsfall, •om inom den närmare kretsen af 
anhöriga och vänner väckt djup 9org, inträffade i Upsala 
d. 16 april på aftonen, då bokhållaren i Akademiska bok- 
handeln herr Oscar Fredrik Söderberg afled i en ålder af 
39 fir. Fem dagars sjukdom i lunginflammation bröt den 
eljest friske och starke mannens krafter och lif. Under 
en tid af 25 år hade han varit anstäld i Akademiska bok- 
handeln och derunder förvärfvat sin principals oinskränkta 
förtroende och varma tillgifvenhet. Han efterlemnar en 
åldrig fader samt tvenne systrar, h vilkas enda stöd han var. 

Den aflidnes redbarhet, pligttrohet och ordningssinne 
aro bekanta för en stor del af Upsala stads innevånare. 
1 en stad, der bokhandelns kunder vexla så mycket som 
i Upsala, äro bokhandelsgöromål ingen lätt uppgift. Det 
händer lätt, att ett eller afinat misstag kan göras, liksom 
å andra sidaD att kundernas anmärkningar äro obefogade. 
I båda fallen var Söderbergs lugna och angenäma väsen 
samt oerhörda minne en borgen för allmänhetens belåten- 
het. Hans pligtkänsla lade också grunden till hans för 
tidiga bortgång. Vid eldsvådan den 25 sistl. mars var 
hau tjenstgörande vid en vattenpost, hvarvid han blef 
våt och i den bistra kölden ådrog sig ohelsa, som småning- 
om öfvergick till lunginflammation. — Söderbergs tilldra- 
gande personlighet och fasta karakter hade också förvärf- 
vat honom talrika vänner, så inom studentkåren som sta- 
dens yngre borgerskap. Desse jemte hans närmaste anhö- 
riga stå uppriktigt sörjande vid hans graf. Frid öfver 
den trogne tjenaren! 

(Ups. Posten.) 

Tillst&ndsbevis bafva utfärdats för redaktör C. F. 
Björling att i Trelleborg utgifva en periodisk skrift, be- 
nämd »På lediga stunders, läsning vid den husliga här- 
den, och för predikanten J. F. Englund att i Kristine- 
hamn utgifva »Kristlig församlingstidning». 



Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samson <£ Wallin.) 

För d. 11—17 april 1878. 

A ve, För hemmet. Originalberättelser och öfversättningar. 

12:o, 178 s. Kristianstad, Hj. Möller. 1 kr. 

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A) Refolknings-statistik. 
Ny följd. XVIII. Statistiska centralbyråns underd. berät- 
telse för år 1876. 4:o, xix o. 40 s. (Uihang:) Nägra grund- 
drag af Sveriges befolknings-statistik för åren 1748 — 1876. 
(Éléments démogräphiqnes de la Suéde.) xj o. 66 s. Sthm, 
Samson & Wallin. 1: 90. Bihanget särskildt 1: 10. 
Blanche, A., Samlade arbeten. 16:e hft. Bilder nr verklig- 
heten. 5:e uppl. 8:o, (I) s. 129— 232. Sthm, Alb. Bonnier. 1 kr. 
— , Bamlade arbeten. Berättelser. II. Taflor o. berättelser. 

1:* din, 239 s. Sthm, Alb. Bonnier. 2: 60. 

Förhandlingar, Geologiska föreningens i Stockholm. IV: 3. 

N:o 46. 8:o, s. 63 — 86. o. 2 pl. Sthm, Samson & Wallin. 76 öre. 
Godtköps-kokbok för borgerligt kök. Anvisningar för bak, 
syltning m. m. samt tillredning af ätbara svampar, af A. H. 
för till Husmanskost. 12:o, 144 s. Sthm, Alb. Bonnier. Kart. 
60 öre. 

Grundlagar, Nådens, i Kristi rike af K. P. 8:o, 40 s. Göteborg, 
Ev. luth. missionsföreningens bokh. (1877.) 16 öre. 
Lefnadsteckning, Döfstumme och blinde Magnus Olssons. (Af 
O. E. Borg.) 8:o, 16 8. o. 1 portr. Sthm. förf. 1 kr. 
Lemke, O. W., öfversigt af de bibliska böckernas innehåll 
och historia. Till folkskolors och nattvardsungdoms tjenst. 
3:e uppl. 16:o, 38 8. Sthm, N. Gleerup i distrib. (Tr. i Visby.) 
25 öre. 

Läns-kalender, Vermlands. 1877. Utg. af Fr. v. Vicken. 8:o. 
364 o. 40 s. Karlstad, C. Kjellin & K. (1877.) 3 kr., kart. 
3: 60. 

Mérimée, Pr., Från bartolomeinattens tid. Hist. roman. öfv. 

12:o, 300 s. Karlstad, Kjellin & K. (1876.) 1: 60. 

Mer le d’Aubigné. J. K., Det sextonde århundradets refor- 
mations-historia. Öfv. af G. S. Löwenhielm. 3:e uppl. 9:e 
hft. 8:o, (11) s. 667-679 o. (III) 128 s. Sthm. Alb. Bonnier. 
(Tr. i Norrk.) 1 kr. 

Ridder8tad, C. F., Samlade skrifter. 16:e hft. Lovisa Ulri- 
kas hof. 8:o, (l) s. 289—414 o. (II) 16 s. Linköping, C. F. Rid- 
derstads förlagsexp. 1 kr. 

Ro ut ledge, Rob., Nittonde århundradet. En populär fram- 
ställning af de vigtigaste momenten i vårt århundrades ma- 
teriela utveckling, öfv. o. bearb. för svenska förhållanden 
af sakkunnige män. Redaktör: L. A. Fors sm an. 8:e hft. 
8: o, 8. 661 — 640. Sthm, Centraltryckeriet. 1 kr. 

Salomon, Otto, Slöjdskolan och folkskolan. II. Spridda 
uppsatser. 8:o, 99 8. Göteb., Gumperts bokh. 76 öre. 
Samarow, Gregor, Guld och blod. Social roman. Öfv. af 
Sigfrid Nyberg. Förra afd. 8:0. 240 b. 8thm, Alb. Bonnier. 
(Tr. i Göteb.) 1: 60. 

Sehlstedt, Elias, Samlade sånger och visor. Gammalt och 
nytt. II. 4:e uppl. 8:o, 232 s. 8thm, Alb. Bonnier. 2: 60. 
Skrift, Den heliga, i beriktigad öfversättning och med nödiga 
förklaringar af H. M. Me lin. 

II. Det gamla testamentet. 2. 4:e hft. 8:o, s. 787 — 898. 
Sthm, Central-tryckeriet. 1 kr. 

III. Det nya testamentet. l:a o. 2:a hft. 8:o, 224 8. Sthm, 
Central-tryckeriet. För häfte 1 kr. 

Testamentet, Nya. l:a hft. 4:o, 40 s. Sthm, Fosterlands-stif- 
telsens förlagsexp. 1 kr. 

Topelius, Z., Fåltskårns berättelser. IV. Under frihetstiden, 
(ödemarkernas vår. — Borgarekungen. — Prinsessan af Vasa.) 
3:e upp. 12:o, 624 8. Sthm* Alb. Bonnier. 3: 60. 
Wahlberg, Casper J., Åtgärder för lagförbättring 1633 — 66. 
Urkunder samlade. (Aftr. ur Upsala univ:s årsskrift 1877 o. 
78.) 8:o, 246 s. Upsala, Akad. bokh. 4: 60. 


Digitized by ^»oosie 



68 


Årsskrift, Upsala universitets, 1878. 8:o. Upsala, Akad. bokh. 

Filosofi, språkvet. o. hist. vetenskaper. 

1. A ber g, Lawrence Heap, Bidrag till en framställ* 
ning och kritik af Kants lära om det moraliskt onda. 
47 s. 1 kr. 

2. Schwartz, Eugéne, Om oblika kasus och prepositio- 
ner i forns venskan från tiden före år 1400. 144 s. 2:75. 

öreskrifter för folket. 12:o. Sthm, Ålb. Bonnier. 

14. Onkel Adam, Vara och synas. En historia om 
tvenne sotarepojkar. 2:a uppl. 24 s. o. pl. 25 öre. 

89. Blanohe, A., Stockholms-bistorier. IV. 18 s. 20 öre. 


Förteckning öfver musikalier 

meddelad genom Julius Bagge. 
Från den 1 Januar*— 31 Mars 1878. 


d*Albert, Ch., Hjertevännen (Sweet hearts). Vals för Piano. 
75 Öre. Sthm. Huss & Beer. 

B er ens , Herm., op. 97. Till vännen Albert Lindstrand. Tre 
Albumblad komponerade för Piano. 1 kr. Sthm. Abr. Hirsch. 
Blixt, A ., Salut för Fanan. Marsch för piano. 1 kr. Sthm. 
Kompositörens förlag. 

Brömsen , A. von, Kåvalkad-Mazurka för piano. 50 öre. Sthm. 
Elkan & Schildknecht. 

Capoul, Victor, Biet (Méha), Ongersk visa för Baryton 
med svensk och fransk text. 75 öre. Sthm. Abr. Lund- 
quist. 

C hop in, Fr.. Valse (e moll) Oeuvre posth. d Piano* Virtuosen» 
N:o 16. Sthm. Elkan 6c Schildknecht. 

Diabelli, Anton, op. 149. 28 melodiska öfningsstycken för 
piano, 4 h. komplett. Godtköpsupplaga 2 kr. Sthm. Abr. 
Hirsch. 


Ekdahl, A. W. t Stockholms nya Lancier-Quadrille komponerad 
för piano. 1 kr. Sthm. Abr. Lundquist. 

Fester, B., Hvar är katten? Polka för piano. 75 öre. Sthm 
Abr. Lundquist. 

Gounod, Ch., Barnets fråga. För M-S. eller A. »Valda sån- 
ger» N:o 14. 76 öre. Sthm. Abr. Lundquist. 

Jean vrot, E., 8må sparfvarnes glädje. Polka för piano. »Fa- 
vorit-nummer» N:o 10. 60 öre. Sthm. Elkan k Schildknecht. 
K örn er, Kongl. Svea Lifgardets paradmarsch arr. för piano. 

»Vaktparaden» N:o 2. 60 öre. Sthm. Elkan k Schildknecht. 
Lamothe, G., Le premier baiser. Valse pour piano. 75 öre. 
Sthm. Elkan k Schildknecht. 

ke P rem i er baiser. Valse. »Gammalt och nytt» N:o 82. 
50 öre. Sthm. Abr. Lundquist. 

»D en första kyssen. Vals. »Ny dansmusik för piano 4 h.» 
N:o 13. 1 kr. Sthm. Abr. Lundquist. 

Lecocq, Ch., Frangaise ur operan Lilla frun. (La petite ma- 
née) för piano. 76 öre. Sthm. Huss k Beer. 

Lege, W., Hjertats hemlighet. »Pianistens portfölj» II serien 
N:o 16. 1 kr. Sthm. Elkan k Schildknecht. 

Lewerth, C. J, f Vingåkersbruden. Arrangement för piano. 1; 60. 
8thm. Elkan & Schildknecht. 

, Sånger vid piano ur Vingåkersbruden N:o 1. »O, kunde jag 
slita den boja så bård.» 50 öre. N:o 2. »Så vänligt lyser so- 
leo.» 50 öre. N:o 3. »Om i ert bröst ni hjerta äger.» Du- 
ett. 76 öre. Sthm. Elkan & Schildknecht. 

Lichner, H., Nejlika. »Pianistens portfölj» I serien N.o 14. 

75 öre. Sthm. Elkan k Schildknecht. 

Littmarck, C. G. B., Till skådespelaren Bichard Wagner. 

8&n &er med piano. »Ögonen» af Esaias Tegnér. »Vig- 
sellöftet» af Talis Qualis. 75 öre. Sthm. Abr. Lundquist. 
vr* 8 ^^ * .? ** ^anettos serenad M-S. eller A. »Valda sånger.» 
^6 öre. Sthm. Abr. Lundquist. 

Myrberg, A M., Aftonstämning. »Favorit-Duetter.» Fjerde sam- 
lingen N:o 4. 60 öre. Sthm. Abr. Lundquist. 

Jroreliui, C. R., Hjertats hem. Orden ur dikter af C. S&ng 

röa , t Tid piano. Ny upplaga 60 öre. Sthm. Elkan * 
Schildknecht. 

Reichardt, G., Den första Svalan. Polka för piano. 50 öre. 
Sthm. Huss k Beer. 

Rosbeek , G., Marsch öfver melodier ur operan Carmen af G. 

o^h L Arr . angement för P iano - 75 öre. Sthm. Elkan k 
Schildknecht. 

Sa * d * trö ™> Israel, Melodier till Svenska Psalmboken rytmiskt 
behandlade och för det vanligast förekommande röstomfån- 
get inrättade. För sång ensamt 1: 25. 

— , D:o. För sång med fyrstämmigt beledsagande af orgel, 
piano eller hannonium. 4: 60. 8thm. F. k G. Beijer. 


Sch in dier, J., Der Wenzel kommt. Polka för piano 4. h. 
Sthm. Elkan k Schildknecht. 

Sch mit t, Aloys., Förberedande pianoöfningar för erhållande 
af fingrarne8 största möjliga oberoende och jemlikhet. 1 kr. 
8thm. Abr. Lundquist. 

Spinn 1 spinn! Visa, sjungen af de svenska qvartettsångarne, ar- 
rangerad för en röst vid piano, och piano solo. 60 öre. 8thm. 
Elkan k Schildknecht. 


Herrar musikförläggare 

ombedjas härmed vördsamt att utan reqvisition sända ett ex- 
emplar af alla utkommande nyheter å cond. till undertecknad* 
musikhaudel. 

Stockholm den 6 april 1878. Julius Bagge. 


Dansk bokförteckning. 

Meddelad af G. B. C. Gud i Kjöbenhavn; nr Nord. Bogh.-Tidn. 
Från den 5 — 11 April 1878. 


And ers en, H. C., Breve, udg. af C. St. A. Bille og N. Begh 
2 H. 160 Sid. i 8. Reitzel. 2 kr. 

Barfoed, C. T., de org. 8toffers qvalit. Analyse. 1 H. 176 
Sid. i 8. Gyldendal. 2 kr. 

Barn er, C. f i Thttringen. 160 Sid. i 8. Host. 2 kr. 

Bpgh, E., fra Sorrento. Sang-Cyklus. 36. 8id. i 8. Gylden- 
dal. 60 öre. 

Da Minen sprang! Korresp. til »The daily fire-engine» under 
Felttoget på Sjaelland. (Saertr. af Punch 1877 Nr. 80—33.) 
24 Sid. i 12. Bergmann & Hansen. 35 öre. 

Dickens, C., saml. Vaerker. O vers. af L. Moltke. 3 Udg. 83 
H. 96 Sid. i 8. Eibe. 50 öre. 

Elze, K., Sir Walter Scott. På Dansk ved K. Kroman. 4 
H. 80 Sid. i 8. Schubothe. 1 kr. 

Evald, H. F., nyere Fortaell. 320 Sid. i 8. Gyldendal. 4 kr. 
Genée, R., Shakespeares Liv og Vaerker, overs. af S. B. Smith. 
3-6 H. 80 -f 80 + 64 + 72 Sid. og. Portr. i 8. Schubothe. 
å 1 kr. (kpl. 6 kr.) 

G o det, F., bib. Studier. På Dansk ved A. Jensen. 2 forb. 
Oplag. 3—7 H. 96, 176 og 162 8id. i 8. Host. 1 kr- 2 kr. 
og 2 kr. (kpl. 7 kr.) * 

Heyse, P., Dramaer. På Dansk ved R. Kaufmann. 7 H. Bée. 
II kpl. 3: 25. 

Holberg, L., Peders Paars. Komisk Heltedigt. 3 Opl. med 
100 Traesn. af P. C. Klaestrup. 4 — 7 H. 222 8id. i 4. Hest 
å 50 öre. 


o a. oriaier.j 44 öia. i 4. Host. 1 kr. (kpl. i Panb. 

6 kr., indb. 8: 60.) P P 

Lefolii, H. H., til Brug ved Morgensang i Skoler. 52 8id. i 
8. Viborg, Christensen. (Kbhvn. Eibe.) 80 öre. 

Love og Expedit, vedk. Kirke- og Skolevaesen. Sami. og ndg. 
af H. V. Skibsted. Ny R. 1876—77. 3 H. 1877. Gyldendal. 

2 kr. 

Pio, J., Sundhedslaere till Brug for Skoler. 118 Sid. i 12. Prior. 
Indb. 75 öre. 

Post- och Reisehåndbog for Kongeriket Danmark. IndenL Post- 
og Jernbane-Router samt Router i UdL med 3 Kort -på eet 
Blad. Udg. af T. Faber. 23 Årg. 1878. 4 H. i 8. (Stinck.) 

3 kr. (Enk. H. med tilh. Kort 1 kr. 

Rich ar dt, C., halvhundrede Digte. 192 Sid. i 12. Gylden- 
dal. 2: 25, indb. 3: 50. 

8 ka 11 e-L au st, Fåklåring å Beskryuels ouer et fålae villete 
Gild. 6 Opl. Tilligemed: Laust Skalles Frieri som Enkemand 
og Laust Skalles heldige Fiskeri, Alt på Jydsk. Endv.: 
K® mpestenen, et Folkesagn, forf. af afd. N. Andersen i Ålum. 
Udg. efter Forf.’s Dod af 8. Wistoft. 36 8id. i 8. Viborg, 
Christensen. (Kbhvn. Eibe.) 25 öre. 

Småskrifter, folk., for By og Land. Udg. af G. Bahnsen og H. 

L. Jorgensen. 2 H. 64 Sid i 8. Randers. (Mansa.) 75 öre. 
Tågebilleder. En skits. Fortaell. Efter den döende Fort ön- 
ske udg. af P. Olufsen. 228 Sid. i 8. (Eibe.) 2 kr. 

Topsoe, V. C. S., polit. Portraetstudier. 234 Sid. i 8:o. Gyl- 
dendal. 3 kr. 

Ve j viser for Horsens for 1878. Udg. af R. Petersen. 140 Sid. 

i 8. Horsens. (Edelmann, Halvorsen og Holm.) 1: 50. 
Weilbach, P., dansk Konstnerlexikon, indeh. korte Levneds- 
tegn. om Konstnere, som indtil Udg. af 1876 hafve levet og 
arb. i Danmark eller den d. 8tat. 8—9 H. 160 Sid. i 8. 
flost. 3 kr. 


Digitized by v^oogie 



69 


Aflars-Cirkulär : 

. Härmed har jag äran tillkänna- 
gifva, att jag, enligt Sv. Bokförläg- 
gare-Föreningens den första mars 
gjorda medgifvande, från och med 
den 1 nästkommande mai härstädes 
öppnar Bok-, Musik- ocn Pappers- 
handel. — I det iag uttalar min 
försäkran, att efter all förmåga städse 
söka främja Bokhandelns och hrr 
Förläggares intresse, får jag härmed 
vördsamt anhålla, att de hrr Förläg- 
gare, som vilja hedra mig med sitt 
förtroende, behagade med första till- 
sända mig lämpligt antal exemplar 
af sådana förlagsartiklar, som här 
p& orten kunna anses vinna afsätt- 
ning, äfven som utkommande nyhe- 
ter samt inventarieblanketter och 
förlagskataloger. Herrar Seelig & 
C:o hafva benäget åtagit sig att 
vara mina kommissionärer. 

Bollnäs i April 1878. 

(2 gm) Alfred M. Godhe. 

Böcker som utkommit: 

På vort Forlag er udkommet: 

Bet hellige Land 

af 

Volrath Vogt. 

Iste Hefte. 40 S. liden Folio. Pris 
80 öre. 

Vaerket vil udgjöre omkring 80 
ottesidige Ark og udkomme i c:a 
16 Hefter til en Pris af 80 öre pr 
Hefte. — Det bliver ledsaget af 
omtrent 100 större og mindre Bil- 
leder samt Korter over Sinai, det 
döde Hav og maaske flere. 

Subskriptionen er bindende for 
det hele Vserk. I fast Regning 
tilstaaes foruden saedvanlig Rabat 

1| /io- 

Christiania i Marts 1878. 

P. T. Mallings Boghandel. 

(3 g:n) 


Böcker under tryckning: 

Att en öfvcrsättning af 

Martin Paz 

»f Jnles Verne 

är under tryckning, tillkännagifves 
harmed af 

Oscar L. Lamm. 


Till undvikande af kollision 

meddelas, att öfversättningar utkom- 
ma hos mijr af 

O 

Marmorne, a story. 

Ralph Wilsons weird, by Mrs Alex- 
ander. 

(a g:n) Albert Bonnier. 


Generalstabens kartverk. 

Den 20 april utkomma i koppar - 
tryck ( icke öfvertryck) bladen: 

Norrköping. Pris 2 kr. ordin., 
1: 60 netto; 

Waxholm, med Svenska Högar- 
ne. Pris 2 kr. ordin., 1: 60 netto; 

samt mellersta bladet af Gene- 
r al-kartan Qfver Sverige. Pris 3 
kr. ordin.; 2: 40 netto. 

Expedieras, som vanligt, endast 
efter ingående reqvisitioner. 

Stockholm den 13 april 1878. 

Adolf Bonnier. 


Åberopande min annons i Sv. 
Bokhandelstidning N:r 50, 51 & 52 
för 1877 tillkännagifves ånyo, att 

■Werner, UmholienPreis 

är under öfversättning för att ut- 
komma på mitt förlag. 

Stockholm den 18 april 1878. 

Adolf Bonnier. 


Återbegärda böcker: 

Resp. bokhandlare behagade med 
örligaste första återsända alla osål- 
a ex. af 

Plötz, Syllabaire frangais, 

6:te upplagan. 

Stockholm den 12 april 1878. 

(2 gm) BokfSrlagsbyrån. 

Angelägen retnr. 

Herrar bokhandlare behagade med 
omgående returnera alla osålda ex. 
af den från oss erhållna 

”Christus-planchen.” 

Efter den 15 maj återtages icke 
något ex., emedan priset då nedsät- 
tes. 

Stockholm den 18 april 1878. 

P. Palmquists Aktiebolaga 

(l g.*n) Distributions Konto. I 


Angelägen retur. 

Öfverflödiga exemplar af mode- 
tidningen Freja N:r 7 för inneva- 
rande år torde benäget returneras 
med första . 

Malmö den 11 april 1878. 

(2 gm) Expeditionen af Freja. 

Retnr! 

Alla os&lda exemplar af 
Minne från Dalarne, 
Fotografier från Dalarne, 

torde benäget återsändas. 
Westerås i april 1878. 

C. M. Sjöbergs Bokhandel. 

(1 gin) 

I retnr begäres: 

Alla öfverflödiga exemplar af 

Segerstedt, NaturlSra. 

— , Räkneexempel, l:sta häftet. 
Karlstad i April 1878. 

(i g:n) Hjalmar Petersson & C:o. 

Alla lösa häften af 

Féval, Londons Mysterier 

och 

Vidocq, Pariser Mysterier 

torde benäget returneras med sna- 
raste 

Stockholm i april 1878. 

(i g:n) F. C. Askerberg. 

Blandade annonser: 

NYA BAZAREN. 

De hrr bokhandlare, som 
ännu ieke insändt reqvisi- 
tion å erforderligt antal ex. 
af 2:dra qvartalet 1878 — 
med och vian planscher — 
behagade snarast möjligt in- 
komma med sådan uppgift 
Maj-numret expedieras endast 
efter reqvisition i fast räk- 
ning. 

Stockholm i april 1878. 

Adolf Bonnier. 

Utländskt Sortiment 

expedieras skyndsamt och billigt. 
Stockholm. 

(8 gm) C. A. Lindqvist 


Digitized by Ajoogte 



De herrar bok- och musikförläg- 
gare i Stockholm, hvilka ännu ej 
hos herrar Seelig & Comp. utqvitte- 
rat de dem enl. sända redovisnings- 
räkningar tillkommande saldi, torde 
sådant snarast göra. 

Trelleborg den 8 april 1878. 

Th. Sjöbohms Bokhandel. 

Af bundna Nonpareille-Psalm- 
böcker i fodral finnes ett större 
parti till pris af 4: 25 dussinet pr 
kontant hos 

Viktor G. Blomdahl, 

Stockholm, Ålandsgatan n:r 15. 

Redovisning för Naturens Evan- 
gelium I å U väntas innan den 
24:e dennes antingen direkt eller 
genom Herr Nils Gleerup. 

Eslöf 15 april 1878. 

Carlin. 


Hos Svanström &. C:o, I Ledi * a P lataer - 


Stockholm, 

ständigt lager af 

Amerikanska Griffeltaflor 

af utmärkt beskaffenhet. 

N:r 1, format 8x1172 verktum, ra- 
men inberäknad, pr dussin 3: 50, 
N:r 2, format 10x14 verktum, ra- 
men inberäknad, pr dussin 4: 50, 
med 15 % kassarabatt. 

Då hel låda n:r 2, innehållande 
8 dussin, tages, lemnas emballage 
gratis. 

Då hel låda n:r 1, innehållande 
12 dussin, tages, lemnas emballage 
gratis. (12 g:n) 


Ett bokhandelsbiträde med 14- 
årig praktik i såväl bok- som mu- 
sik- och pappershandel, söker an- 
ställning i Stockholm eller lands- 
orten ; goda rekommendationer af 
nuvaranae principal kunna preste- 
ras ; närmare upplysningar lemnas å 
A. L. Normans Förlagsexpedition 
i Stockholm. (2 g:n) 


Fördelaktig plats, såsom före- 
ståndare för flualbokhaudel kan 
genast erhållas; pappershandeln 
kan af föreståndaren för egen 
räkning skötas, kvartill formras 
cirka 2,000 kr. Svar till ”Filial” 
lemnas inom denna månads ut- 
gång till Tidningskontoret vid 
Gust. Ad. torg i Stockholm. 


Ötookbolm, 

tryckt hos A. L. Normans Boktryckeri-Aktiebolig. 
1878. 






På undertecknade förlag utkommer inom innevarande månads utgång: 

Första häftet af 

F. Gode t, 

Bibliska studier. 

öfversatt från originalets tredje upplaga af 

Al. ]NTeandei\ 

Godets arbeten hafva allestädes på grund af författarens snillrika och klara framställnings- 
sätt vunnit ett allmänt och välförtjent Difall, och vi äro förvissade om, att de äfven i vårt land 
skola tillvinna sig många vänner. I föreliggande arbete, som är hållet i så lättfattlig stil, att 
det kan med nytta och nöje läsas af både lärde och olärde, behandlar förf. intressanta och på 
dagordningen stående ämnen ur gamla och Dya testamentet och framställer för oss resultaten 
af en sjelfständig och nykter forskning på ett tilltalande och öfverbevisande sätt. Teologen får 
här göra bekantskap med en man, som står på höjden af nutidens bibelkunskap och bibelutlägg- 
ning och får af honom lära mycket nytt ; många redan förut bekanta saker får han här skåda i 
en ny belysning. Men icke blott teologen utan äfven den bildade lekmannen kan här söka Upp- 
lysning och uppbyggelse, enär det stora lärdomsinnehållet är så genomarbetadt och till formen 
så lättfattligt, att hvar och en skall utan ringaste möda läsa boken. Den, som en gång tagit 
boken i handen, lägger den icke gerna ifrån sig, innan han genomläst en och annan studie. 

Arbetet utkommer under loppet) af detta år fullständigt i fem häften å 6 ark hvardera 
till ett pris af 1 kr. för häftet. 

Utom vanlig provision lemnas 13 /ia* 

Hrr bokhandlare, som vilja intressera sig för detta, helt säkerligen mycket Iättsålda arbetes 
spridning, behagade snart insänaa reqvisition å behöfligt antal exemplar af första häftet. 


Upsala den 15 April 1878. 


W. Schultx. 


mxxxxxo: 


Digitized by LjOos le 



SVENSK BOKHANDELS-TIDNING. 


N:r 17. Lördagen 


P& denna tidning, hvaraf ett n:r åtkommer h varje helgfri lördag, prenume- 
reras fdr helt år med 4 kronor, postbefordringsafgiften oberäknad. Redaktio- 
nens adress är Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hvarå priset 
är 10 öre för petitrad, böra, för att kanna intagas i näst åtkommande num- 
mer, senast föregående torsdags afton hafva kommit red. tillhanda. 


den 27 April 1878. 


Svensk Bok-katalog 

för åren 

1866 — 187 ;! 

är nu komplett utkommen. 

2:a afdelningen deraf är afsänd till alla som 
förut fått l:a afdelningen. 

Från de hrr Bokhandlare, som ännu ej försett 
sig med denna, för hvarje bokhandel högst 
nödvändiga handbok, torde beställning 
med första insändas. 

Priset är 15 kr., netto 12 kr. 

För Garantiföreningen för utgif vande af Svensk 
Bok-katalog: 

F. Beijer. Ar. Samson. 


Svenska Bokförläggare-föreningens 

extra ordinarie sammankomst den 24 april 1878. 

Närvarande: Hrr Beijer, Alb. Bonnier, Bohlin, Carls- 
son, d’Aubigné, Geber (Jos. Seligmann & C:o) Gleerup, 
Hellstenius, Hirsch, Huldberg, Kjellberg, Samson och Skog- 
lund. 

Protokollet för den 3 sistl. april justerades. 

Herrar Gleerup och Hellstenius utsågos att justera 
detta referat. 

Hrr C . A • Lindqvists , Torsten Hedlunds samt Faln 
Boktryckeri-aktiebolags särskilda ansökningar att varda 
antagna till ledamöter biföllos, och tillerkändes dera hvar- 
dera en röst. 

Fröknarna Carolina och Henrika Björnbergs gemen- 
samma ansökan att varda antagna till föreningens korn- 
missionärer i Trollhättan afslogs. 

Herr Joh. Hellstéus ansökan att varda antagen till 
föreningens kommissionär i Stockholm bifölls. 

Hr B. Törners, fröknarne Hanna Ouchterlouys och 
Aiéthe Åkerhielms samt hrr Olof Nordstrands, Axel Wah- 
lins och Lektor A. W. Johnssons särskilda ansökningar att 
varda antagna till föreningens kommissionärer, de två 
förstnämde i Wemamo och de sednare i resp. Walde- 
mar svik, Höganäs, Stockholm och Åbo, bordlädes. 

Herr J. C. Hedboms ansökan att få å Herr August 
Strokirk öfverlåta sitt kommissionärskap i Sköfde och denne 
senares ansökan att få samma kommissionärskap öfver- 
taga biföllos och godkändes den af herr Strokirk ingifna 
borgen. 


Anmäldes af Nordströraska Bokhandeln i Jönköping , 
att herr Oscar Sandberg utträdt ur nämda firma. 

Föreningens kommissionär i Skara herr Gustaf An- 
dersson, hvilken blifvit försatt i konkurs, förklarades skild 
ifrån sitt kommissionärskap; och skulle till i Stockholm 
boende ledamöter kringsändas fpllmakt för föreningens an- 
dre kommissionär, i Skara herr John Nilson att uttaga 
ledamöternas kommissionslager hos herr Andersson. 

Från löftesmännen för Föreningens förre kommis- 
sionär i Helsingborg herr Nils Segerström, hvilken i Malmö 
blifvit försatt i koukurs, hade ankommit ett cirkulär, hvari 
de erbjödo sig att betala herr Segerströms skulder den 1 
nästkommande oktober, h vilket förslag ansågs aukomma 
på hvarje särskild ledamot. 

Herr C. Broberg tillerkändes 200 kr. i arvode för 
upprättandet under år 1878 af svensk bokförteckning i 
Svensk bokhandelstidning. 


J. Hellstenius. Nils Gleerup. 



Albert Laurin, delegare i firman P. A. Norstedt 
& Söner och chef för denna firmas vidtomfattande för- 
lagsverksamhet, har den 24 dennes på aftonen, efter en 
låug tids sjuklighet, som senast antog formen af galoppe- 
rande lungsot, aflidit i en ålder af endast 35 */* år. 

Född den 28 september 1842, erhöll Laurin sin skol- 
undervisning i Nya Elementarskolan i Stockholm, men 
nödgades redan under denna tid tvänne vintrar afbryta 
sitt arbete i följd af sjuklighet, som redan då yppade sig 
i form af bröstlidande. Ar 1861, vid icke ännu fylda 
19 års ålder, aflade han imellertid studentexamen och eg- 
nade någon tid vid Upsala universitet till förberedaude 
studier för juridisk examen. Efter att också ha aflagt 
preliminär-examen till hofrätten, nödgades han imellertid 
för stärkande af sin svaga helsa företaga en resa till Ita- 
lien, och vid återkomsten derifrån öfvergaf han tanken 
på den juridiska banan, såsom allt för ansträngande för 
hans kroppskrafter, och började studera för filosofisk grad. 
Under denna tid företogos nya utländska resor, nu till 
Frankrike och England; dels för helsans vårdande, dels 
för studiernas skull. Literaturhistoria och språkforskning 
voro nämligen de ämnen, med hvilka han hufvudsakligen 
sysselsatte sig. 

Efter aflagdt specimen iuom språkvetenskapernas om- 
råde promoverades Laurin till filosofie doktor 1869 och 
fick sig då erbjuden docentur vid universitetet; men sam- 
tidigt yppade sig för honom tillfälle till omfattande verk- 
samhet på annat håll. Ur firman P. A. Norstedt A Söner, 
hvars ene bolagsman var hans äldre broder Gustaf, ut- 
trädde just vid denna tid den andre bolagsmannen, nu- 


Digitized by Cjoogie 




72 


raera brukspatronen E. Norstedt. Albert Laurin inträdde 
då i firman, och bröderna Laurin blefvo sålunda ensamma 
egare af den samma. 

Från denna tid har Albert Laurin, trots en ständigt 
Tacklande helsa, med sällspord rastlöshet verkat på sin plats, 
med sin personlighet kraftigt ingripande i den stort anlagda 
förlagsaffärens hela gåug, utveckling och vård. Det är dock 
icke blott hans aldrig mattade arbetsåtrå, hans aldrig 
svalnade intresse för allt hvad till hans verksamhetsgren 
hörer, som är förtjent att framhållas såsom föresyn. Med 
sin verksamhetsifver förenade han tillika i hög grad den 
speciela insigt i sak, den känsla af ansvar för sitt kall 
och den omutliga samvetsgran het, utan hvilka eu bok- 
förläggares verksamhet så lätt urartar från hvad den bör 
vara: en insats i den Allmänna utvecklingens och bild- 
ningens tjenst, till helt enkelt en affärsspekulation, utan 
högre betydelse för andra än spekulanten sjelf. Med ett 
ord: Albert Laurin insåg, som få i hans ställning, sitt 
kalls betydelse äfvensom det ansvar, som dermed är för- 
enadt, och af denna insigt bestämdes också håns handliugs- 
sätt. Snart sagdt inom alla grenar af vår fosterländska 
odling äro värdefulla insatser gjorda genom den literatur 
som under hans, ändock så korta, chefstid utgått från 
firmans förlag, under det att han tillika i icke så ringa grad 
bidragit till boktryckarkonstens höjaude hos oss. Hans 
bortgång är således icke blott en förlust, som hårdt drab- 
bar hans närmaste anhöriga, hans talrika vänkrets och 
deu firma, han tillhört; den lemnar tillika — det vågar 
man trygt pastq — en svårersättlig lucka i ledet bland 
de trofasta, ärliga kämparne i den allmänna odlingens 
kamp. Hvad han redan gjort lofvade så mycket för fram- 
tiden, och hade icke döden i förtid stäckt hans bana, icke 
var Laurin den, som svikit de löften, hans antecedentia 
gifvit. Han var i ordets bästa mening en ärans man. 

Ett ovanligt älskligt väsen med lika öppen hand som 
känsligt hjerta hade också åt hans person förvärfvat en 
talrik skara af uppriktiga vänner, och icke minst bland 
den stora arbetspersonal, hvars chef han varit, har det 
hastiga från fallet väckt eu sorgfyld stämning och det dju- 
paste deltagande. 

Gift sedan 1872 med Louise Siljeström, dotter af 
rektor P. A. Siljeström, efterlemnar han enka, moder, tvänne 
bröder och i öfrigt en talrik slägt. 


Död8fall. Boktryckaren och bokförläggareu P. T 
Mailing i Christiania har den 19 dennes aflidit, 71 år 
gammal. Han hade deltagit i många kommunala värf och 
var ordförande vid det skandinaviska bokhandlaremötet i 
Christiania 1875. M. var riddare af Wasa Orden sedan 
1864 samt Norska S:t Olafs Orden sedan 1866. 

— Bokhandlaren C. G . Clouberg i Vibofg, grund- 
läggare af firman Clouberg A Comp. derstädes, afled d. 
12 d:s i en ålder af 66 år. 


En kunglig ÖfVersättare. Konungen af Portu- 
gal fortsätter med sina öfversättningar till portugisiskan 
af Shakspeares verk och är f. n. sysselsatt med återgif- 
vandet af »Köpmannen i Venedig». 


Den literära eganderätten är äfven i England 
på tal, och har der nedsatts en kommission för åstadkom- 


mandet af reformer i förlagsrätten, h vilken kommission 
förordar en likformig lagstiftning i detta hänseende för 
hela verlden och till och med föreslår, att skriftställare 
skola ha rätt att förbjnda dramatiseringen af sina verk. 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samton 4* W allin.) 

För d. 18—24 april 1878. 

Arkiv, Nordiskt medicinskt. Redigeradt al Axel Key. X. 
l:a hft. 8:o, 24, 11, 27, 63, 8, 73 o. 7 s. samt 1 pl. Sthm, 
Samson & Wallin. 4 kr. 

Bibliotek för söndags-skollärare. 3:e hft. 8:o, 9. 66 — 96. Öre- 
bro, Söndagsskolföreningen. 30 Öre. 

Forskning, Ur vår tids. Populära skildringar, ntg. af Axel 
Key o. Gust. Retzius. 8:o. Sthm, Klemmings antiqvariat 
o. sortiment. 

22. Collin, A. Z., Om och ur Rig-Veda. Bilder ur de 
indiska ariernas kulturlif. II. Vedatidens gudaverld. 
112 s. 2 kr. 

Gough, John B., Huru blir man en drinkare? Nykterhetstal, 
hållet i Boston i förening med Moodys möten, af verldens 
förnämsta nykterhetstalare. 8:o. 16 s. Örebro, Söndags* 
skolfö reningen. (Tr. i Gqteb.) 10 öre. 

Konstskatter, Italiens. Efterbildningar af Italiens mest fram- 
stående konstverk inom måleri, bildhuggeri och byggnads- 
konst med upplysande text. H. 25 o. 26. (III, l:a o. 2m hft) 
4:o, 16 9. o. 8 pi. Upsala, W. Schnltz. (Tr. i Sthm.) 2: 50. 

Melodier till T. Trnvés sånger för söndagsskolan och hem- 
met. Tillägg. 8:o, 28 s. Örebro, Söndagsskolföreningen. 50 öre. 

Strandberg, C. V. A.. Samlade vitterhetsarbeten. 9:e hft 
8:o, (II) s. 369—387 o. (III) 72 s. Sthm, C. E. Fritzes bokb. 
1 kr. 

Tidskrift i sjöväsendet, utg. af kongl. örlogs manna-sällskapet 
i Carlskrona. 41 :a årg. 1878. 8:o. Carlskrona, Krooks bokh. 
För årg. (6 hfn.) 4 kr. 

Tidskrift, Svenska jäg&rförbundets nya. 16te årg. 1878. 8:o. 
Sthm, Fr. Skoglund. För årg. (4 hfn = 16 ark o. 4 pl) 
4: 60. 

Tillägg till sånger för söndagsskolan och hemmet. Utg. af 
T. Truvé. 16:o, 32 s. Örebro, Söndagsskolföreningen. 10 

öre. , 

Tom Thornhills frestelse. Öfv. från eng. 16:o, 32 s. Örebro, 
Söndagsskolföreningen. 12 öre. 


Dansk bokförteckning. 

Meddciau af G. E. C . Gad i Kjöbenhavn ; ur Nord. Bogh.-Tidn. 

Från den 12 — 18 April 1878. 

Aagaard, H., fra »de Lidendes» Lejr. Flyveblad til Mand 
og Kvinde. 20* Sid. i 8. Reitzel. 50 öre. 

Bi lie, O. St. A., Erindringer fra Reiser i Italien. 1 H. 80 Sid 
og et Titelbillede i 8. Gyldendal. 1 kr. 

Breve, landokonomiske, VTI— XII. Udg. af R— r. 70 Sid. 1 8. 
Kolding, Wisbech. 76 öre. 

Broughton, R„ Eleonora s Historie. En Fortaell. 268 Sid. i & 
(Helsing0r.) Jordan. 2 kr. 

Bruhn, M., Danmarks Historie for de lavere Klasser tillige- 
med en Fremst. af den nord. Gudelsere. 2 Udg. 80 Sid. i & 
Steen. 85 öre, 

C an tå, C., Verdenshist. 56 H. 112 Sid. i 8. Forlagsbureauet 
1 kr. 

Dickens, C., saml. Vaerker. 3 Udg. 84 H. 96 Sid. i 8. Bike. 
50 öre. 

Falbe-Hansen, V., vore Sparekasser og deres Virkemåde. 
48 Sid. i 8. (Gad.) 50 öre. 


Digitized by 


Google 



73 


Godet, F., Johannes-Ev&ngeliet fortolket. Overs. af M. T 
Becher. 9 H. 112 8id. i 8. Host. 1: 60. 

Gredsted, C., Carlanders Transmitter. Stromlebet og Bord- 
f or bin delaer ne til »Simplex» og »Dnplex». Ssertryk af »Den 
tekniske Förenings Tidsskrift». 28 Sid. i 8. Med 3 Tavler. 
(Gad.) 76 öre. 

Liibke, V., Knnsthist. 2 Udg. 4 H. 64 Sid. i Imp. 8. Philip* 
sen. 1: 60. F 

Loffler, E., Håndbog i Geographien. 9 H. 64 Sid. i 8. Gyl- 
dendal. 86 öre. 

Nye land. St., Blomstervennen, en kortf. prakt. Vejledning til 
*t dyrke ^tueplanter. 2 Oplag. 128 Sid. i 8. Gyldendal. 

Pedersen, P. J., om Bornenes Opdr. og de Unges UdvikL 
Pr® di ken på l:e Sondag efter Hellig tre Kongers Dag. 16 
Sid. i 8. (uden Årstal). Nykjobing p. M., Holm. 20 öre. 

Pry, P., humoristiske Skizzer og Viser. 168 Sid. i 8. (uden 
Årstal). Carl Lund. 1 kr. 

Sacber-M asåch, vor Tids Idealer. 1—4 Del. 168, 184. 160 
og 176 Sid. i 8. (Holding.) Jordan. 5 kr. 

Selskabslege, 60, for Voxne og Bern. 2 Oplag. 30 Sid. i 8. V. 
Pio. 35 öre. 


Småstykker. 9 B. 4 H. 64 Sid. i 8. (Gad.) 50 öre. 

Smith, J. G., Minde-Blade fra en Rejse til Marseille i Efter- 
Sommeren 1877. (Trykt som Manuskript.) 48 Sid. i 8. (uden 
Årstal). Rudkjobing. 

Stockfleth, H. B., kort Fremst. af de vigtigte Sygdomme 
hos Hesten, Oxen og Fåret, deres Natur og forelobige Be- 
haudl. Udarb. til Brug for Landmaend og som Grundlag for 
Ur.derv. på Folkehojskolerne. 3 Udg. med flere Afb. 380 
Sid. i 8. Gyldendal. 3 kr. 

Thackeray, (W. M.), Forf®ngeligh. Marked. 24 BL 48 Sid. 
i 8. Blochs Efterf. 50 öre. 

(Thyregod, C. A.), om Almueskolens Fremtid. Et Ord til 
Overvejelse. Ved Bestyrelsen for »Danmarks Laererfo rening». 
(1877.) 42 Sid. i 8. Ikke i Bogh. 

Tuxen, J. C., Sofarten og Skibsbygningskunsteu . En fremst. 
af S0v»senet og dets hist. Udv. 6 H. 48 Sid. og 1 Bill. i 8. 
Philipsen. 1 kr. 

Ulstrup, R. L., et Alvorsord fra Helsingör til Holger Dracb- 
mann. 12 Sid. i 8. Helsingör. (Christensen.) 25 öre. 

Web er, M., Andagtsbog til Lsesning i stille Timer, far 
man går til Herrens Bord. 56 Sid. i 8. Odense, Milo. 50 
öre. 


Affärs-Cirkulär : 

t 

Härmed har jag äran tillkänna- 
giva, att jag, enligt Sv. Bokförläg- 
gare-Föreningens den första mars 
gjorda medgifvande, från och med 
den 1 nästkommande maj härstädes 
öppnar Bok-, Musik- ocn Pappers- 
handel. — I det jag uttalar min 
försäkran, att efter all förmåga städse 
söka främja Bokhandelns och hrr 
Förläggares intresse, får jag härmed 
vördsamt anhålla, att de hrr Förläg- 
gare, som vilja hedra mig med sitt 
i Örtroende, behagade med första till- 
sända mig lämpligt antal exemplar 
af sådana förlagsartiklar, som här 
på orten kunna anses vinna afsätt- 
ning, äfven soin utkommande nyhe- 
ter samt inventarieblanketter och 
förlagskataloger. Herrar Seelig & 
C:o hafva benäget åtagit sig att 
vara mina kom missionärer. 

Bollnäs i April 1878. 

(3 g.*n) Alfred M. Godhe. 


Böcker som utkommit: 

Nu utkommen hos Nya Förlags- 
expeditionen: 

Gravyren 

”Bilder ur Jesu lif,” 

föreställande uti 1 större samt 18 
mindre teckningar de vigtigaste till- 
dragelserna ur Frälsarens lif. Pris 
3: oö. Endast i f. r. 

Nya Färlagsexpeditionen. 

(1 g:n) 


Generalstabens kartverk. 

Häraf ha utkommit i koppartryck 
( icke öfvertryck) bladen 
Norrköping. Pris 2 kr. ordin., 
1: 60 netto; * 

Waxholm, med Svenska Högar- 
ne. Pris 2 kr. ordin., 1: 60 netto; 

samt mellersta bladet af Gene- 
ral-kartan öfver Sverige. Pris 3 
kr. ordin.; 2: 40 netto. 

Expedieras, som vanligt, endast 
efter ingående reqvisitioner. 
Stockholm den 20 april 1878. 

Adolf Bonnier. 


Böcker under tryckning: 

Till kollisions undvikande till- 
kännagifves, att följande arbeten äro 
under öfversättning och bearbetning 
för att af mig utgifvas: 

Gommon sense papers on cookery, 

af A. G . Payne . 

Barbarossa, Die Frau Marchesa 
och Das Seeweib: berättelser af 
Paul Heyse. 

De odlade växternas näring, af 
D:r May er. 

Stockholm i april 1878. 

(i g: q) Osoar L. Lamm. 

Till undvikande af kollision till- 
kännagifves, att 

Vater Carlets Pflegekunde, 

deutsche Bearbeitung von Clemen- 
tine Helm, 2:te unveränderte Auf- 
lage, Leipzig 1878, är öfversatt och 
färdig att utgifvas. 

Oskarshamn i april 1878. 

(i g:n) J. G. Winnberg. 


Åberopande min annons i Sv. 
Bokhandelstidning N:r 50, 51 & 52 
för 1877 tillkännagifves ånyo, att 

Werner, UmhohenPreis 

är under öfversättning för att ut- 
komma på mitt förlag. 

Stockholm den 18 april 1878. 

Adolf Bonnier. 


Återbegärda böcker: 

Retur. 

Alla osålda exemplar af novellerna: 
»De Fattiges Vän» samt »Carl XV och 
Supplikanten» torde ofördröjligen åter- 
sändas jemte redovisning af sålda, allt till 
Seelig & C:o. Stockholm d. 24 apr. 1878. 

Lars Johan. 

I retur begäres : 

Alla öfverflödiga exemplar af 

Segerstedt, Naturlära. 

— , Räkneexempel, l:sta häftet. 

Karlstad i April 1878. 

(2 g:n) Hjalmar Petersson & C:o. 

Alla lösa häften af 

Féval, Londons Mysterier 

och 

Vidocq, Pariser Mysterier 

torde benäget returneras med sna- 
raste. 

Stockholm i april 1878. 

(2 g:n) F. C. Askerberg. 

Angelägen retnr. 

Alla öfverflödiga ex. af 

Vetenskap för alla, 

häft. 1, torde benäget med första 
återsändas. 

Stockholm den 25 april 1878. 

Fahlorantz & C:o. 


Digitized by Åjoogie • 


74 


Angelägen retnr. 

Herrar bokhandlare behagade Yned 
omgående returnera alla osålda ex. 
af den från oss erhållna * 

”Christus-planchen.” 

Efter den 15 maj återtages icke 
något ex., emedan priset då nedsät- 
tes. 

Stockholm den 18 april 1878. 

P. Palmquists Aktiebolags 

(2 g:n) Distributions Konto. 


Retnr! 

Alla osålda exemplar af 

Minne från D alame, 
Fotografier från Dalarne, 

torde benäget återsändas. 
Westerås i april 1878. 

C. M. Sjöbergs Bokhandel. 

(2 g :n) 

Angelägen retnr. 

Följande böcker motses med för- 
sta i retur: 

Lembke, Augsburgska Bekännelsen 
å 75 öre. 

Viking an 1, 2, 3, å 25 öre. 
Illnstrerad Följetong, l:sta bandet, 
4: 50. 

Mm»gralui.Ti, De Turkiska gräsligbe- 
terna, 1: 50. 

S eil, Bilderbok, 1 kr. 
bergh, Väggkarta ouppfodrad, 
3: 50. 

Stockholm 24 april 1878. 

(1 gm) Nil$ Gleerup. 


Blandade annonser: 

Skolskrifböcker, 

till billigaste priser från 

J. O. Öberg & Sons Kontorsbokä- 
föbrik, Eskilstuna. 

6 arks olinierade XI kr. pr 100, 10 % rab. 
6 » linierade utan 

marginal 12: 60 n d:o. 

6 x> d:o med mar* 

ginal 13: 60 x> d:o. 

6 » dtomedlinie- 

rad marginallinie 16 kr. » d:o. 

Folkskolans d:o. 

8 ark Konseptpap- 

per linierade 16 kr. pr 100 10 % rab. 
4 T> d:o d:o 8: 60 » d:o. 

Obs! Alla sorter häftade med blå kar- 
tong, ryggar, hvita skyltar, och '/* ark läsk- 
papper i hvarje bok. 

Kontraböcker, 

stort lager till billigaste priser. 

Cl g») 


Rebaus Naturhistoria. 

Till de hrr bokhandlare, som in- 
sändt redovisning och fullst. saldon 
för sistl. år, utsändas i dessa dagar 
3 och 4 häftena af Rebaus Natur- 
historia. — Erforderligt antal ex. 
af nästföljande häften torde upp- 
gifvas till 

Oscar L. Lamm. 


NYA BAZAREN. 

De hrr bokhandlare, som 
ännu icke insändt reqvisi- 
tion å erforderligt antal ex. 
af 2:dra qvartalet 1878 — 
med och utan planscher — 
behagade snarast möjligt in- 
komma med sådan uppgift. 
Maj-numret expedieras endast 
efter reqvisition i fast räk- 
ning. 

Stockholm i april 1878. 

Adolf Bonnier. 

Cliché-Offerte. 

Von den in unserem Verlag er- 
schienenen Werken 

Cérv&ntes, Don Quixote, mit 100 

Illustrationen in 8:o, nach Tony 
Johannot neu gezeichnet von C. 

Ho^nann^-Berghaus, die Erde 

und ihre Bewohner, mit 454 Il- 
lustrationen geben wir 

Clichés zu billigem Preise 

ab. Letzteres Werk entbält eine 
Menge Abbildungen aus Naturae- 
schichte, Ethnographie, Städte-Ån - 
sichten etc . 

Rieger’sohe Verlagshandlung 
in Stuttgart. 

(3 g:n; 


Af bundna Nonpareille -Psalm- 
böcker i fodral finnes ett större 
parti till pris af 4: 25 dussinet pr 
kontant hos 

Viktor G. Blomdahl, 

Stockholm, Ålandsgatan n:r 15. 

(2 gm) 


Utländskt Sortiment 

expedieras skyndsamt och billigt. 
Stockholm. 

(9 g ;n ) C. A. Lindqvist 

Hos Svanström & C:o, 

Stockholm, 

ständigt lager af 

Amerikanska Grfeltår 

af utmärkt beskaffenhet. 

N:r 1, format 8x117* verktum, ra- 
men inberäknad, pr dussin 3: 50, 
N:r 2, format 10x14 verktum, ra- 
men inberäknad, pr dussin 4: 50, 
med 15 % kassarabatt. 

Då hel låda n:r 2, innehållande 
8 dussin, tages, lemnas emballage 
gratis. 

Då hel låda n:r 1, innehållande 
12 dussin, tages, lemnas emballage 
gratis. (13 g*.n) 

Till de hrr landsortsbokhandlare, 

med h vilka jag är i räkning, sändes 
i dag under korsband subskriptions- 
listor på Normans invigningskantat, 
hvarpå jag härmed anhåller fö 
deras välvilliga uppmärksamhet 

Stockholm den 27 april 1878. 

Julius Bagge. 

Bokhandlaren Joh. Henning i 
Karlsborg har blifvit försatt i kon- 
kurs via Södra Wadsbo häradsrätt 
och är inställelsedagen utsatt till 
den 7 nästkommande maj. Bevak- 
ningshandlingar, som i god tid dess- 
förinnan inlemnas till underteck- 
nad, öfversändas till ombud å plat- 
sen för att å inställelsedagen ingit- 
vas till häradsrätten. 

V. F. Winroth. 


Lediga platser : 

En med goda rekommendationer 
försedd ung man, som eger grund- 
lig kännedom af svenska bokhan- 
deln och iiteraturen samt om möj- 
ligt någon färdighet i tyska ocb 
engelska språkens talande, kan er- 
hålla plats den 1 inst. juni hos 

C. F. Arwidsson. 

Göteborg, 6 april 1878. (i g» 


Stookholm, 

tryckt ho* A. L. Norman* Boktryckeri-Aktie**» 1 **- 
1876. 


Digitized by ^»oos le 



SVENSK BOKHANDELS-TIONING. 


N:r 18. Lördagen 


P& denna tidning, hvaraf ett n:r ntkommer hvarje helgfri lörd&g, prenume- 
reras för helt &r med 4 kronor, postbefordringsafgiften oberäknad. Redaktio- 
nens adress är Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hvarå priset 
är 10 öre för petitrad, böra, för att kunna intagas i näst åtkommande num- 
mer, senast föregående torsdags afton hafra kommit red. tillhanda. 


den 4 Maj 1878 


Svenska Bokförläggare-föreningen 

sammanträder onsdagen den 8 maj 1878 kl. 6 e. m., 
I tr. upp i huset n:r 18 vid Stora Vattugatan (hörnet 
af denna gata och Clara vestra kyrkogata). 

På sammankomsten komma bland annat att hand- 
läggas: B. Törners och Hanna Ouchterlonys särskilda an- 
sökningar att varda antagne till kommissionärer i Wer- 
namo , Aléthe Åkerhielms, Olof Nordstrands och Axel 
Wahlins särskilda ansökningar att varda antagne till kom- 
missionarer i resp. Waldemarsvik , Höganäs och Stockholm , 
samt G. Th. Mattssons ansökan att få på skolläraren G. 
W. Lundin öfverlåta kommissionärskapet i Falköping och 
dennes ansökan att få samma kommissionärskap öfver- 
taga, Ludvig Tullgrens såsom innehafvare af Holmbergska 
bokhandeln ansökan att få på C. E. Ericsson öfverlåta 
kommissionärskapet i Stockholm och denne senares ansö- 
kan att få samma kommissionärskap öfvertaga, Hugo 
Petterssons ansökan att få på Isak Göthe öfverlåta kom- 
missionärshapet i Stockholm och dennes ansökan att få 
samma kommissionärskap öfvertaga. 


Gåfvor: 

af Hasse V. Tullberg 100: — 

» Axel Adler . . 100: — 

» Carl Nordin . . 100: — 300: — 

Återbetalda kapitaler: 

Från ing. R. T. Loo- 

ström .... 2,000: — 

Tvenne hypotheks- 
bankens obligationer 

utlottade med . 1,500 — 3,500: — 
Förskotterade af skattmästaren 5: 67. 



10,890: 93. 


Utgifter under samma tid: 

Inköpta obligationer .... 7,014: 75. 

Förskottsränta derå .... 86: 53. 

Utbetalda pensioner .... 3,531: 25. 

Lifränta . 200: — 

Annonser och tryckningskostnad 58 : 40. 10,890: 93. 

Pensionsföreningens fond utgjorde vid årets 

slut kr. 84,180: — 


Bokhandlaren Gust. Andersson i Skara har blifvit 
försatt i konkurs, och är inställelsedagen utsatt till den 
17 nästkommande juni. Till gode män i konkursen äro 
utsedde stadsfiskalen F. Dahlbom och läroverks-adjunkten 
A. J. Särnblad. Bevakningshandlingar, som i god tid 
dessförinnan inlem nas till undertecknad, öfversändas till 
ombud å platsen för att å inställelsedagen ingifvas till 
Rådstufvurätten i Skara. 

Bokhandlaren Joh . Henning i Carlsborg har blifvit 
försatt i konkurs vid Södra Wadsbo häradsrätt och är in- 
ställelsedagen utsatt till den 7 * nästkommande maj. Be- 
vakningshandlingar, som i god tid dessförinnan inlemnas 
till undertecknad, öfversändas till ombud å platsen för 
att å inställelsedagen ingifvas till häradsrätten. 

V. F. Winroth. 


Utsedde att granska Bok- och Musikhandlarnes Pen- 
sionsforenings räkenskaper och handlingar for år 1877 få 
undertecknade härmed afgifva följande 

Revisionsberättelse. 

Fensionsföreningens fond utgjorde den 
31 december 1876 kr. 80,997: 43. 

För inkomster och utgifter under år 1877 redogöres sålunda: 
Kassabehållning d. 31 dec. 1876 332: 18. 

Upplupne och inkasserade räntor 4,240: 58. 

Årsaf gifter från delegare: 

För 1876 4 å 22: 50. 90: - 

1 A 15: — 15: — 

för 1877 101 

å 22: 50: 2,272: 50. 

9 å 15: — 135: — 2,5 1 2: 50. 


Utvisande således en tillökning af kronor 
3,182: 57. 

Denna fond befinnes vara sålunda placerad: 


a) Ing. R. T. Looströms re- 

vers mot inteckning i fast 
egendom 2,000: — 

b ) Räntebärande obligationer: 

Ystads stads å 10,500 inköpta 

för 9,975: — 

Carlstads stads å 1,000 inköpta 

för 955: — 

Mälareprovinsernas hypotheks- 

förenings å 400 inköpta för 331: — 


Stockholms Intecknings-Garanti- 

Aktiebolags å 3,500 för . . 3,480: — 

Stockholms stads å 5,000 för 4,920: — 

Sveriges allmänna hypotheks- 
banks å tillsammans 58,800 

för 57,919: — 

På deposition i Sveriges Riks- 
bank 4,600: — 84,180: — 


förutom upplupne men Först under 1878 till inkassering 
törfallne räntor. 

Pensionsföre ning ens delegare utgjorde den 31 dec. 
1876 136 medlemmar; under det nu förflutna året hafva 
10 nya tillkommit och en med döden afgått, så att an- 
talet delegare stigit till 145. 

Ett pensionsrum för afliden ledamots enka har kun- 
nat bildas att utgå från den l:a oktober med 125 kronor 
ärligen och har denna pension tillerkänts aflidne bok- 
handlaren Carl Nordins enka. 


Digitized by 




76 


Bok- och Mu&ikhandl&rnes »Tillfälliga 
understödsfond» utgjorde d. 31 dec. 1876 kr. 3,194: 50. 
Gåfva af Musikhandlaren Abr. Lundqvist 300: — 

Upplupna räntor 171: 64. 

Donation af förlagsfirman F. A G. Beijer 
att enligt förordnande i mon af behof 

tilldelas aflidne bokh. J. L. Bru dins enka 375: — 

Summa kr. 4,041: 14. 

Utgifter: 

Återbetalt af skattmästaren för- 


skotterade 34: 64. 

Till notarien Winroth för bevak- 
ning af aflidne C. A. Rohloffs 

testamente 22: 50. 

Utbetalt till enkefru Brudin i en- 
lighet med firman Beijers för- 
ordnande 375: — 

Affört till särskild räkning enligt 
sista bolagsstämmas beslut de 
af bokh. C. A. Rohloff testamen- 
terade 2,000 kr., utgörande den 
31 dec. med upplupen ränta 


samt med afdrag af kostnader 
tillsammans 2,006: 94. 

Behållning bestående af: 

1 Allm. hypotheksban- 
kens obligation å 200 
kr. inköpt för . . 199: 50. 

På deposition i Sveriges 

Riksbank . . . 100: — 

» i Handelsbanken 300: — 

» i Riksgäldskont. 1,000: — 1,599: 50. 

Kontant i kassan 2: 56. 4,041: 14. 

C. A. Rohloffs understödsfond utgöres 
af ofvannämde från Tillfälliga understöds- 

fonden afförde kr. 2,006: 94. 

bestående af 4 st. Sveriges all- 
männa hypotheks-obligationer 
å tillsammans 2,000 kr. iu- 

köpta för 1,995: — 

Kontant i kassan 11: 94. 2,006: 94. 

Föreningens räkenskaper äro med utmärkt ordning 
och noggrannhet förda; dess säkerhetshandlingar hafva af 
oss blifvit inventerade och befunna fullkomligt riktiga och 
väl förvarade, hvarför revisorerne anse sig böra tillstyrka 
bolagsstämman att meddela styrelsen full och tacksam 
ansvarsfrihet för förvaltniugen under det förflutna året. 

Stockholm den 20 mars 1878. 

C. H. Fahlstedt. Gustaf Carlson. 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samson Wallin.) 

För d. 26 april — 1 maj 1878. 

Atlas till naturriket. Efter goda källor sammanstäld af C. R. 
Sundström. 48 taflor med 644 afbildningar o. register, 
4:o, 48 s. Sthm, Hj. Linn ström. 90 öre. 

Adlersparre, A., Nutidens sjökrigsmateriel och Europas pan* 
4 sarflottor 1878. 8:o, 128 s. Sthm, P. A. Norstedt i Söner. 
2: 60. 


Brändes, Georg, Esaias Tegnér. En litteratur-psykologisk 
studie. Auktoriserad öfversättning af O. A. Stridsberg. 8:o. 
188 s. Sthm, J. Seligmann k K. 2: 50. 

Uiplomatarium, Svenskt, ntg. af riks-archivet genom Emil 
Hildebrand. VI. l:a hft. 4:o, 264 9. Sthm, P : A. Norstedt 
k Söner. 7 kr. 

v. Hellwald, Fr. o. Beck, L. C., Turkiet i våra dagar. 
Bilder och skildringar från alla delar af det osmaniska ri- 
ket. 6:e hft. 8:o, s. 401 — 480. Sthm, E. T. Bergegrens bokh. 
1 kr. 

Häfder, Ur folkens. Illustrerad tidskrift för skildringar ur 
svenska o. allm. historien. Utg. af sällsk. för nyttiga kun- 
skapers spridande. 6:e årg. 1878. 8:o. Sthm, A. L. Normans 
förlagsexp. För årg. (4 hfn =* 16 ark) 2 kr. 

Iakttagelser, Meteorologiska, i Sverige, utg. af kongl. svemka 
vetenskaps-akademien anställda och utarbetade under inse- 
ende af meterolog. centralanstalten. XVII. (2:a ser., DI.) 
1875. (Observations météorologiques suédoUes, publiées par 
r&cadémie royale des science9 de Suéde.) 4:o. 147 s. o. 1 
karta. Sthm, P. A. Norstedt k Söner. 3 kr. 

Land och folk. Illustrerad tidskrift för folklifsteckningar och 
reseskildringar, utg. af sällsk. för nyttiga kunskapers spri- 
dande. 6:e årg. 1878. 8:o. Sthm, A. L. Normans förlagsexp. 
För årg. (4 hfn =■ 16 ark) 2 kr. 

v. Linnés, Carl, svenska' arbeten, i urval och med noter utg. 
af Ewald Åhrling. l:a afd., l:a hft. 8:o, 144 s. o. 1 portr. 
Sthm, Alb. Bonnier. 1: 60. 

Ramlösa. Jernkällor, varmbadhus, saltsjöbad vid Öresund. 
Sommaren 1878. (Af Curt Wallis.) Med 8 illustr. 8:o, 
24 s. Sthm, P. A. Norstedt k Söner. 26 öre. 

Söderbaum, Per, Listers antiseptiska metod. Akad. afh. 
för medicinse doctorsgradens vinnande. 8:o, 114 a. Upsali, 
Akad. bokh. (Tr. i Sthm, 1877.) 2: 76. 

Vittnet. Kristlig månadsskrift, utg. sd P. Waldenströmod 
E. J. Ekman. 2:a årg. 8:0. Sthm, Expeditionen. För årg. 
(12 hfn - 24 ark) 3 kr. 


Bibliotheca Scandinavica. 

En förteckning öfver till främmande språk öfversatta arbeten 
af skandinaviske författare, samt utländska skrifter 
behandlande skandinaviska ämnen. 

Jan. 1876-1877 Juni. 

Svensk Bokhandelstidning meddelad af K . 

N. B. Alla på främmande språk i Sverige tryckta ochutgifaa 
arbeten äro naturligtvis icke upptagna i denna för- 
teckning. (Forts. fr. n:r 14.) 

I Bagge, G., Tables statistiques des divers pays de runiTen 
pour 1’année 1877. Paris. Hachette & C:o. 

Baillaud, B., Exposition de la méthode de M. Gyldén pour 
! le développement des perturbations des cométes. Proposi- 
tions données par la faculté. Théses pour le doctorat des 
Sciences mathématiques. 4:o 1876. Paris. Ganthier-Villars. fr. 3. 
»årtljolb, 211 b., 9ioten au Sötm Ätetfegaaxb'4 Sebett3geföi$tt 
gx. 8:o (VI. 141) 1876. Ipalle. gftidc. 9Ji. 2. 

Baye, I. de, Congrés International d’anthropologie et d’ar- 
chéologie préhistoriques. Compte rendu de la 7:e session, 
tenue å Stockholm. 8:o (86) 1876. Paris. Nilsson. 

Bergman n, F. W., Des Hehren Spriiche, (Håva Mål) und 
altnordische Spriiche, Priameln und Rdnenlehren. Etbiscbe 
und magische Gedichte aus der Smmunds-Edda, kritischher 
gestellt, ubersetzt und erklärt. 8:o 1877. Strassburg. Triib- 
ner. M. 6. 

— , Rig‘s Spriiche (Rtgs mål) und das Hyndia-Lied (HyndliLÄ 
Zwei sozial-ethische Gedichte d. Saemunds-Edda krit. herge* 
stellt, ubersetzt und erklärt. 8:o (XIX. 188) 1876. Straö* 
burg. Triibner. M. 4. 

— , Weggewohnts Lied (Vegtams Kvida), Der Odins RabenOiJ* 
kelsang (Hrafna Galdr Odins) und Der Seherin Voraussicht 
(Völu Spå). Drei eschatolog. Gedichte der Saemnnds-Edda. 
kritisch hergestellt, iibers. u. erklärt. 8:o (XVIII, 301) l»*®- 
Strassburg. Triibner. 6 M. m 2 

»exgäöe, 28., 3m ©abinetgebixge. SBriefc au8 ©ennajaano. »J 
b. $än. b. S5:x 51 u g. 28. $etex3. »olföauögabe. &a (IV. SW 
1877. »xemeit. Jtfitytmann k &o. 2JI. 6. . 

— , 3ftdlieilif$€ 9tobcucn, (9e Universal-Bibliothek N:r 786—787)- 
! — , pHone u. anbcte 6ta&blungen. 2lu3 bcm Wn. b. Äbf* 
j mamt. 2 »be. 8u> ( 232 k 23b) 1876. »exlin. SM* {t 


Digitized by t^oosie 


77 


Bescow, B., De la santé de l’åme. Traduit da suédois. 8:o. 

(63) 1876). Nogent*le*Rotrou. * 

39 ef toto, 98etn^. 0., bie ©efunbfyit bet ©eele. beutfåcT Uebet« 
fetpsng b. € b. *Btätotiu3, gr. 16:o. (VII. 94) 1875. Seipjig. 
Gnoblirij). H, 1. — geb. 3Jt. 2. 

©ibtnfon, Söiötnftj etite, @iit gfatttöfement. ©chaujpiel in 4 
SKieit. Som SetfaSfet beranflaltete allein ted) traåif. beutfae 2lu3g. 
8:o (167) 1875. ©Hhtdjeit. 53). Ädetmonn. 2JI. 2. 

— , ©in gaUiSfcment. (se Universal-Bibliothek N:r 778) 

— , $aS ftifc^ennåbd)en. (se Dniversal-Bibliothek N:r 858 869). 

— , 5Xe 9tettberin&f)lten. (se Universal-Bibliothek N:r 692). 

— , Gtymftbe Solhatten, (se Universal-Bibliothek N:r 656). 

— > 3&iftoen ben ©$la($ten. (se Universal-Bibliothek N:r 760.) 
Slact, »Ut, 6ine $rime3fin bon Xtjule. Storaan. Buä b. <5ngl. 
b. Smil Sebmann. »utor. 3lu3g. 4 Sbe 8:o (231, 248, 256, 
214) 1875. Setlin. Sante. 2tt. 12. 


Slancbe, Slug., Shtfaeidjnungen e. ©eiftlidjeit. 8u§ b. Sdjtoeb. 
iibetf. b. Sugenie Shmdcr. 2 Sbe, 8:o (218, 246) 1875. Steraen. 
£iit)tmann & Sto. 2Jt. 5. 

— , (Sijdtjlungen b. itfiftetä $u 2)anber^b, (se Universal-Bibliothek 
N:r 791-792.) 

Slötbenlefe au3 ben ©djriften bet Ijeiligeit Stigitta bon@$toe* 
ben, bon bet Setfaäjeriit tfyret 2eben3gefdjid)te. 8:o (VI. 316.) 
1877. 2Jtaina, Äit^^eim. SJt. 3. 

Soecf, 2B., Stfa^nmgen fiber S^^iliS. gr, 8:o (VII. 282) 1875. 
Stuttgart. Snte. 8: 80. 

Bonn af ont, le D:r, Voyage dans le nord de 1’Europe å pro- 
pos du congrés prébistorique de Stockholm en 1874. gr. 8:o. 
Ib76. Paris. Bailiiére & fils. Fr. 1: 60. 

Bore lius, I. I., Skandinavien and Deutschland. 8:o (VIII, 
102) 1876. Berlin. Hempel. M. 2. 

(Forts.) 


Affärs-Oirkulär : 

Sedan Sv. Bokförläggare-förenin- 
en bifallit min anhållan att få till 
r August Strokirk öfverlemna min 
bok- och musikhandel här å plat- 
sen, med redovisningsskyldighet för 
honom från den 1 jafluari detta 
år för de då osålda bok- och musik- 
lagren samt för hvad sedan tillkom- 
mit, har denna öfverlåtelse nu skett 
och Är jag aflägga min stora tack- 
samhet för ali den uppmärksamhet 
och det förtroende som jag under 
årens lopp från herrar förläggare 
åtnjutit. 

Sköfde den 30 april 1878. 

Joh. Oarl Hedbom. 

Till följd af ofvanstående öfver- 
låtelse får jag äran härmed tillkän- 
nagifva, att jag under firma 

August Strokirk 

fortsätter nämde bok- och musik- 
handel, utbedjande mig af herrar 
förläggare få åtniuta deras välvilja 
och förtroende, försäkrande att jag 
skall söka göra mig deraf väl för- 
tjent. Herrar Seelig & C:o kom- 
ma att vara mina kommissionärer i 
Stockholm. 

Sköfde som ofvan 

August Strokirk. 


Härmed har jag äran tillkänna- 
gifva, att jag, enligt Sv. Bokförläg- 
gare-Föreningens den första mars 

f jorda medgifvande, från och med 
en 1 nästkommande maj härstädes 
öppnar Bok-, Musik- oen Pappers- 
handel. — I det jag uttalar min 
försäkran, att efter all förmåga städse 
söka främja Bokhandelns och hrr 
Förläggares intresse, får jag härmed 
vördsamt anhålla, att de hrr Förläg- 
gare, som vilja hedra mig med sitt 
förtroende, behagade med första till- 
sända mig lämpligt antal exemplar 


af sådana förlagsartiklar, som här 
på orten kunna anses vinna afsätt- 
ning, äfven som utkommande nyhe- 
ter samt inventarieblanketter och 
förlagskataloger. Herrar Seelig & 
C:o nafva benäget åtagit sig att 
vara mina kommissionärer. 

Bollnäs i April 1878. 

(4 g :n) Alfred M. Godhe. 


Böcker som utkommit: 

Nu utkommen hos Nya Förlags- 
expeditionen: 

Gravyren 

”Bilder ur Jesu lif,” 

föreställande uti 1 större samt 18 
mindre teckningar de vigtigaste till- 
dragelserna ur Frälsarens lif. Pris 
3: 50. Endast i f. r. 

Nya Förlagsexpeditionen. 

(2 g:n) 


Böcker under tryckning: 

Till kollisions undvikande till- 
kännagifves, ätt följande arbeten äro 
under öfversättning och bearbetning 
för att af mig utgifvas: 

Common sense papers on cookery, 

af A. 6r. Payne . 

Barbarossa, Die Frau Marchesa 
och Das Seeweib: berättelser af 
Paul Heyse. 

De odlade växternas näring, af 
D:r Mayer. 

Stockholm i april 1878. 

(2 gm) Oscar L. Lamm. 


Till undvikande af kollision an- 
mäles, att ”The lifted veil and 
Brother Jacob, by George Elliot” 
med första utkommer i öfversättning. 

C. Cederström. 


Till undvikande af kollision till- 
kännagifves, att 

Yater Carlets Pflegekunde, 

deutsche Bearbeitung von Clemen- 
tine Helm, 2:te unveränderte Auf- 
lage, Leipzig 1878, är öfversatt och 
färdig att utgifvas. 

Oskarshamn i april 1878. 

(2 g :n) J. G. Winnberg. 


Till kollisions undvikande 

tillkännagifves, att en öfversätt- 
ning af 

The Victor? of the vanpshei 

af förf. till »Familjen Schönberg- 
Cottas krönika» är under tryckning. 

Centraltryckeriets 

Förlags-Expedition. 

Till kollisions # undvikande till- 
kännagifves, att öfversättningar af 

Grenville-Murray, 

The Russians of to-day, 

och Léon Gahun, 

Les Pilotes d’Ango 

skola på undertecknades förlag med 
snaraste utkomma. 

Den 1 maj 1878. 

(i g:n) Jos. Seligmann & C:o. 


Att en svensk bearbetning af 

Das Meistersohafts-System 

zur praktischen und naturgemässen 
Erlernung der englischen und fran- 
zösischen Geschäfts- und Umgangs- 
sprache von R. S. Roaenthal skall 
utkomma på undertecknades förlag, 
Ä vi härmed äran meddela. 

Stockholm 2 maj 1878. 

d gm) Jos. Seligmann & C:o. 


Digitized by ^ooq le 




78 


Svenska trädgårdsförenin- 
gens tidskrift. 

Tredje häftet häraf utkommer i 
medio af månaden och expedieras 
endast efter ingående reqvisition å 
behöfligt antal exemplar för sub- 
skribenter. 

Stockholm den 1 maj 1878. 

Samson & Wallin. 


Återbegärda böcker: 

1 retur begäres: 

Alla öfverflödiga exemplar af 

Segerstedt, Naturlära. 

— , Räkneexempel, l:eta häftet. 

Karlstad i April 1878. 

(3 g:n) Hjalmar Petersson & C:o. 


Angelägen retnr. 

Herrar bokhandlare behagade med 
omgående retumera alla osålda ex. 
af den från oss erhållna 

”Christus-planchen.” 

Efter den 15 maj återtages icke 
något ex., emedan priset då nedsät- 
tes. 

Stockholm den 18 april 1878. 

P. Palm qu i sta Aktiebolags 

(8 g:n> Distributions Konto. 

Ovilkorlig retur. 

Allt os&ldt af följande artiklar 
torde benäget retnrneras inom maj 

m&nad: 

Asker, Bidrag till Svenska 
Landtmäteriets historia. 
Leksell, Lärobok i Fysik. 
Psalmbok med melodier i 
sifferskrift, af J, F. Å. 

Stockholm d. 30 april 1878. 

O g n) Fr. Skoglund. 

Retur. 

Herrar bokhandlare behagade till herr 
Alb. Hermansson retumera och redovisa 
från mig erhållna förlagsartiklar. 
Stockholm d. 30 april 1878. 

J. G. S. öller. 

Samtidigt med ofvanstående beder få 
motse retur och redovisning för hvad 
som från undertecknad erhållits i kommis- 
sion. 

Stockholm i april 1878. 

Alb. Hermansson. 

O g:n) Skeppsbron 4. 


Angelägen retur. 

Följande böcker motses med för^ 
sta i retur: 

Lembke, Augsburgska Bekännelsen 
å 75 öre. 

Vikingen 1 , 2, 3, å 25 öre. 
Illustrerad Följetong, l:sta bandet, 
4: 50. 

Macgahan. De Turkiska gräslighe- 
terna, 1: 50. 

Reil, Bilderbok, 1 kr. 

Abergh, Väggkarta oupp fodrad, 
3: 50. 

Stockholm 24 april 1878. 

(2 g n) Nils Gleerup. 

Böcker som sökas: 

1 exemplar 

Cooper, Hjortdödaren 

önskas köpa af 

Henric Carlsons Bokhandel. 

Linköping. 

Blandade annonser: 

Herrar bokhandlare, 

som vederbör, erinras om re- 
dovisningsskyldighet till 

N. J. Nordstrand. 

Linköping. 

N:o 3 och följ. af ”Vår Tid” 
1878 utlemnas endast i f. r. 

Looström &, Comp. 

Hos Svanström & C:o, 

Stockholm, 

ständigt lager af 

Amerikanska GriiMor 

af utmärkt beskaffenhet. 

N:r 1, format 8xliy 2 verktum, ra- 
men inberäknad, pr dussin 3: 50, 
K:r 2, format 10x14 verktum, ra- 
men inberäknad, pr dussin 4: 50, 
med 15 % kassarabatt. 

Då hel låda n:r 2, innehållande 
8 dussin, tages, lemnas emballage 
gratis. 

Då hel låda n:r 1, innehållande 
12 dussin, tages, lemnas emballage 
2 ratie - (14 g:n) 


Passa på! 

En mindre bok- och pappershan- 
del, i nyinredd och väl belägen lo- 
kal, jemte boningsrum bestående af 
2 rum och kök, i en af rikets större 
städer, kan nu genast få öfvertagas 
på särdeles förmånliga vilkor. !sL> 
mare upplysningar meddelas af snic- 
karen C. E. Jonsson, Stockholm, 
N:r 14 Besvärsgatan. 


Observera! 

De herrar bokhandlare, hvilka 
ännu ej redovisat för Vetandet af 
Tezola 1 — 5 , torde benäget inommaj 
månads utgång sådant fullgöra då 
efter denna tid hvarken rabatt eder 
disponenda han erkännas. 

Fortsättning å Vetandet kommer 
att oförtöfvadt utgifvas. 

Högaktningsfullt 

Förlagsbyrån. 

Utländskt Sortiment 

expedieras skyndsamt och billigt. 
Stockholm. 

10 (g:n) C. A. Lindqvist 

Skolskrifböcker, 

till billigaste priser från 

J. O . Öberg & Sons Kontorskks- 
fabrik, Eskilstuna . 

6 arks olinierade 11 kr. pr 100, 10 % råb. 
6 s linierade utan 

marginal 12: 60 a d:o. 

6 d d:o med mar- 
ginal 13: 60 » d:o. 

6 » d:o med linie» 

rad marginallinie 15 kr. » d:o. 

Folkskolans d:o. 

8 ark Konseptpap- 

per linierade 15 kr. pr 100 10 % rab 
4 » d:o d:o 8: 50 » d:o. 

Obs! Alla sorter häftade med blå kar- 
tong, ryggar, hvita skyltar, och Vä ark läsk- 
papper i hvarje bok. 

Kontraböcker, 

stort lager till billigaste priser. 

(2 gm) 


Lediga platser: 

En med goda rekommendationer 
försedd ung man, som eger grund- 
lig kännedom af svenska bokhan- 
deln och literaturen samt om möj- 
ligt någon färdighet i tyska och 
engelska språkens talande, kan er- 
hålla plats den 1 inst. juni hos 

C. F. Arwidsson. 

Göteborg, 6 april 1878. (3 g:n) 


Stockholm, 

tryckt hos A L Normans Boktryckeri-Aktiebolag. 
1878 . 


Digitized by ^ooq le 




« 


N:r 19. Lördagen 


På denna tidning, hvaraf ett n:r utkommer h varje helgfri lördag, prenume- 
reras för helt år med 4 kronor, postbefordringsafgiften oberäknad. Bedaktio- 
nens adress är Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hvarå priset 
är 10 öre för petiérad, böra, för att kunna intagas i näst utkommande num- 
mer, senast föregående tortdagt afton hafra kommit red. tillhanda. 


den 11 Maj 1878. 


Tillkännagifves 

att 

Bokhandlaren 

Hans Antonius Zetterström 

stilla afled 

Lördagen åen 4 maj 1878 i en ålder af 43 år och 22 dagar, 

djupt sörjd och saknad af elfva omyndiga barn, 
slägtingar och talrika vänner. 


till föreningen insände borgen for åren 1878, 1879 och 
1880. 

Herr Henric Carlson anmälde, att han i Kisa upp- 
rättat en filialbokbandel, som förestodes af sergeanten 
Fredrik Westiing. 

Anmäldes att delegaren i, firman Clouberg & C:o i 
Wiborg kommerserådet Carl Gabriel Clouberg aflidit den 
12 sistlidne april samt att innehafvaren af firman D. F. 
Bonniers bokhandel i Göteborg bokhandlaren N. Zetter- 
ströra aflidit den 4 derfnes. 

F. d. Kemiska fabrikören Claes Gudmund Nyblaei 
ansökan att blifva kommissionär i Södertelje bordlädes. 

J, Hellstenius. N. Gleerup. 

. V. F. Winroth . 


Svenska Bokförläggare-föreningens 

extra ordinarie sammankomst den 8 maj 1878. 


Närvarande: Hrr Askerberg, Bohlin, Alb. Bonnier, d’Au- 
bigné, Eskilsson, Gleerup, Grönvall, Hedberg, Hellstenius, 
Huldberg, Laurin, Looström, Lundholra, Palraquist och 
Skoglund. 

Protokollet för den 24 sistl. april justerades. 

Herrar Gleerup och Hellsteuius utsågos att justera 
fletta referat. 

Herr B. Törners och fröken Hanna Ouchterlonys sär- 
skilda ausökuingar att varda antagna till föreningens kom- 
raissionärer i Wernamo bordlädes till näst blifvande ordinarie 


sammankomst. 

Fröken Aléthe Åkerhielms och herr Olof Nordstrands 
särskilda ansökningar att varda antagna till föreningens 
kom missionärer, den förre i Waldemarsvik och den senare 
i Hö g ana 8 , afslog09. 

Herr Ludvig Tullgrens såsom innehafvare af Holm - 
bergska bokhandeln ansökan att få till herr C. E. Ericson 
öfverlåta sitt kommissionärskap i Stockholm och denne se- 
nares ansökan att få samma kommissionärskap öfvertaga 
biföllos. 

Herr Hugo Petterssons ansökan att få till herr Isak 
M. Göthe öfverlåta sitt kommissionärskap i Stockholm och 
denne senares ansökan att få samma kommissionärskap öf- 
vertaga biföllos. 

Herr G. Th. Mattssons ansökan att få till skollära- 
ren G. W. Lundin öfverlåta kommissionärskapet i Fal- 
köping och denne senares ansökan att få samma komrais- 
sionärskap öfvertaga biföllos, likväl med vilkor att herr 
Lundin stälde af föreningen godkänd borgen. 

Herr C. E. Erikssons ansökan att få till herr Fr. 


MolUtadius öfverlåta kommissionärskapet i Enköping och 
denne senares ausökan att få samma kommissionärskap 
öfvertaga biföllos, med vilkor att herr MolUtadius öfver- 
toge redovisningsskyldigheten från detta års början och 


Bokhandlaren Gust. Andersson i Skara har blifvit 
försatt i konkurs, och är inställelsedagen utsatt till den 
17 nästkommande juni. Till gode män i konkursen äro 
utsedde stadsfiskalen F. Dahlbom och läroverks-adjunkten 
A. J. Särublad. Bevakniugshandlingar, som i god tid 
dessförinnan inlemnas till undertecknad, öfversändas till 
ombud å platsen för att å inställelsedagen ingifvas till 
Rådstufvurätten i Skara. 

V. F. Winroth. 


t 

P. T. Mailing. 

Af det korta meddelande, som var synligt i n:r 17 
af denna tidning, är det våra läsare bekant, att norska 
bokhandeln lidit en 9vår förlust derigenom att ordföran- 
den i »Den norske boghandlerforening» afled d. 19 sistl. 
april. Efter N. B. T. meddela vi följande lefnadsteck- 
ning: 

Peter Tidemand Mailing var son af Michael 
Mailing, köpman i Dramraen, och dennes hu9tru Maren 
Elisabeth, född Klein. Han föddes d. 24 november 1807. 
Efter att hafva genomgått Strömsö borgarskola, upptogs 
han i Drammens latinskola, men då han hade 9törre lust 
för den typografiska konsten än att syssla med de gamla 
klassikerna, lemnade han skolan och blef anstäld som 
lärling i boktryckare Robdes officin i Drammen. Här 
tillbragte han siu lärotid; derefter begaf han sig till Am- 
sterdam, der han erhöll plats i ett af de större boktryc- 
kerierna och hade tillfälle att utvidga sina kunskaper i 
yrket. Då han återvände hem, mottog han anställning 
som faktor vid Overrets-Procurator Winthers boktryckeri 
i Christiania, hvilket han förestod i flere år, till dess han 


Digitized by 





80 


Öfvertog ledningen af Galdberg å Dzwonkowskis bok- 
tryckeri. 

År 1838 etablerade Mailing ett litet boktryckeri i 
den gamla gården N:r 25 i Svserdfegerbakken och började 
derjemte tillika en förlagsbandel, och det är från denna 
ringa begynnelse, han städse bygde vidare och genom sin 
flit och ordentlighet upparbetade sin affär till hvad den 
nu är: en af de främsta i nordiska bokhandeln. Från 
1873 utvidgade han sin förrättning, i det den äfven kom 
att omfatta sortimentshandel och undervisningsmateriel, 
och vidtog samtidigt dermed den förändring att han upp- 
tog sin son, som dittills varit sjöfarande, samt sitt mång- 
åriga biträde G. K. Johannesen i firman. Den först nämde 
återgick imellertid snart till sitt förra yrke och i hans 
ställe inträdde Carl Petersen i affären. Hvad denne un- 
der årens lopp utvecklat sig till, derom får man bäst en 
föreställning genom att kasta en blick i den förlidet nyår 
afslutade förlagskatalogen på 56 sidor, hvari man skall 
finna den norska literaturen på ett utmärkt sätt represen- 
terad i alla dess olika riktningar. 

Mallings arbetskraft var så stor, att den icke allenast 
räckte till för det som tillhörde hans egentliga uppgift, 
utan lemnade honom äfven tid till en mängd olika värf i 
kommunens, industriens och välgörenhetens tjenst. Öfver- 
allt lade man beslag på haus arbetsförmåga och praktiska 
insigt i en mängd olikartade förhållanden; Norges Banks 
sedeltryckeri förestod han i många år och intill detsam- 
mas flyttning till Trondhjem. 

I »Boghandlerforeningen» var Mailing ordförande se- 
dan 1870 och likaså vid det skandinaviska bokhandlare- 
mötet i Christiania 1873. Icke allenast hos sina lands- 
män utan äfven hos kollegerna i brödrarikena har han 
efterlemnat ett minne, i hvilket hans öppna väsen och 
välvilliga tillmötesgående äro djupt inpräglade. Då dessa 
med vemod hafva mottagit underrättelsen om hans bort- 
gång, är det naturligt, att den krets, som i affarslifvet 
så godt som dagligen kom i beröring med honom, skall 
högeligen sakna honom. 

Mailing hade varit gift tre gånger och efterlemnar 
nio barn. Huru mycket den aflidne var erkänd, derpå 
fick han ofta mottaga bevis af sina medborgare, liksom 
äfven konungen hedrade honom genom att 1864 utnämna 
honom till riddare af Wasa-orden och 1866 tilldela honom 
S:t Olafskorset. Huru mycket han var afhållen visade sig 
vid hans jordfästning på »Vor Frelsers kirkegaard» då ett 
ovanligt talrikt följe, i hvilket deltogo många af stadens 
honoratiores, frimurare och borgare, ledsagade honom till 
hans sista hvilorum, under det att flere tal höllos och 
sånger afsjöngos. 


Dödsfall. Bokhaudlaren N. A. Zetterström, som 
sedan år 1869 innehaft Bonnierska bokhandeln i Göteborg, 
afled i lördags i en ålder af endast 43 år. Den redbare 
och duglige mannens bortgång är så mycket sorgligare, 
som han efterlemnar elfva omyndiga barn, hvilka nyligen 
äfven mist sin moder. 


Norsk literatur i utlandet. Ibsens »Hsermän- 
dene på Helgeland» är enligt norska Dagbladet för när- 
varande under öfversättning till ryskan och Björnstjerne 
Björnssons »En glad Gut» öfversättes till kroatiskan. Den 
senare författaren* »Magnhild» är öfversatt till siebenburg- 
skan, i en- i Hermannstadt utkommande tidning. 


Tillst&ndsbevis. Af chefen för justitiedepartemen- 
tet har tillståndsbevis utfärdats för studeranden K. A. 
Östergren att i staden Upsala utgifva periodiska skriften 
Heimdalf tidskrift för Nordens läroverks ungdom. 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samson 4* IVallin.) 


För d. 2 — 8 maj 1878. 

Arkiv, Nytt juridiskt. Afd. I. Tidskrift för lagskipning, utf. 
af G. B. A. Holm. 6:e årg. 1878. 8:o. Sthm, Exped. för 
Svensk författningssamling. För årg. (12 hfn =» 48 ark) 10 kr. 

Afd. II. Tidskrift för lagstiftning. För årg. (4 hfn = 1* 
ark) 5: 50. 

Auberbaeh, Berthold, Byhistorier, öfv. af O. F. Hedström 
o. C. A. Grass. 2:a hft. 8:o, 9. 81 — 160. Höping, M. Barkens 
förlagsbokb. (Tr. i Visby.) 50 öre. 

Bauck, Wilh., Sj el fb io grafisk skizz 1872. 8:o, 31 s.Sthm,Abr. 
Hirsch. 50 öre. 

Bl aed el, N. G., Utförligare konfirmations-undervisning eller 
evangelisk-luthersk kyrkolära. öfv. af C. A. ilöller. H. 2 
o. B. 8:o, s. 81—240. Sthm, Förlagsföreningen. (Tr. i Kri- 
stianstad.) För häfte 76 öre. 

Cramér, Carl, Grafisk öfversigt af den svenska bankrörelsen 
1877. 8:o, 7 8. o. 6 grafiska taflor. Sthm, Jarl Falk, 4 kr. 

v. Essen, Gustaf, Alvastra. En minnesteckning. (Skalde- 
stycke.) 8:o, 37 s. o. 1 pl. Sthm, Z. Haeggströms förlagsesp. 
75 öre 

v. Hellwald, F., Jorden och de9« folk. Allmän geografi, öfr 
o. bearb. af E. Hildebrand. 13:e hft. 8:o (II) s. 289— 
Sthm, C. E. Fritzes bokh. 1 kr. 

Kalender, Stora Kopparbergs läns, 1878. 8:o, viij, 357 o. il 

s. Falun, Falu boktryckeriaktiebolag. 3 kr., kart. 3: 2‘>. 

Keijser, Gust. Ja c., Lärobok i bibelkunskap. 8», få s. 
Sthm, Klemmings antiqvariat & sortiment. (Tr. i Upsala.) 
75 öre. 

v. Post, Hampus, Grundiinier till åkerbrukskemien, efter 
föreläsningar hållna vid Ultuna landtbruksinstitut. Utg. af 
Rob. In de Bétou. 3 dir i ett band. 8:o, xij, 66, 210, 94 
o/ 29 s. samt 3 tab. Sthm, J. Beckman. (Tr. i Ups. 1877.) 
6 kr. 

Rydqvist, Carl, Frihandeln och protektioni smen nn för ti- 
den. 8:o, 90 s. Sthm, Samson k Wallin. 1 kr. 

Scott, Walter, Romaner. Illustr. uppl., utg. af M. A. Gold- 
schmidt. (III Fornforskaren), H. 5 o. 6. 8:o, s. 386 — 519. 
Sthm, N. Gleerups förlagsexpedition. 1 kr. 

Slågtboken, Svenska, utg. af Gabriel Anrep. Ill, 2:a hft 
8:o, s. 129—266. Sthm, Z. Haeggströms förlagsexp. För bard 
6 kr. 

Strandberg, C. V. A., Samlade vitterhetsarbeten. 10:e hrt. 
8:o, (III) s. 74 — 168. Sthm, C. E. Fritzes bokh. 1 kr. 

Tillägg 9 blad n:o 2 till Tidskrift för hemmet. 8:o, 24 s. Stbm. 
P. A. Norstedt k Söner. 60 öre. 

Vapenbok, Sveriges ridderskaps och adels. Ridders- och adeU* 
män, utg. af C. A. Klingspor. 4:o, 16 pl. (n:r 1620 — 1714> 
Sthm, F. & G. Beijer. I cahier 12 kr. 

Werner, E., Vid altaret. Novell, öfv. af Henr. Blumenberg. 
2:a uppl. 12:o, 244 s. Sthm, P. A. Siever. (1877) 2 kr. 


Bibel-atlas till gamla och nya testamentet. Jemte några kort- 
fattade uppgifter ur bibliska historien och geografien af 
J. Keijser. 4:o, 8 s. o. 16 kartor. Sthm, Klemmings anti- 
qvariat o. sortiment. (Tr. i Upsala.) Kart l: 26. 
Generalkarta öfver Sverige, utg. af generalstaben 1877. 

lersta bladet. Sthm, Ad. Bonnier. 3 kr. 

Kartverk, Generalstabens. Sthm, Ad. Bonnier. 

Bladet Norrköping. 2 kr. 

2 blad Vaxholm och Svenska högarne. 2 kr. 


Digitized by ^»oosie 


81 


Affäro-Cirkulär : 

Härmed får jag vördsamt tillkän- 
nagifva, att jag denna dag till bok- 
handlaren hr 

I. M. Göthe 

)fv erlåtit den bok- & pappershan- 
del jag sedan 1869 idkat härstädes. 

Stockholm den l:sta maj 1878. 

Hugo Pettersson. 

På grund af ofvanstående öfver- 
låtelse, godkänd af Svenska Bok- 
förläggareföreningen vid dess sam- 
manträdande d. 8 dennes, har jag 
härmed äran tillkän nagifva, att jag 
från och med denna dag under 
firma : 

”1. M. Göthes bokhandel” 

fortsätter den bokhandelsrörelse hr 
Hugo Pettersson härstädes idkat. 
Herrar förläggare behagade derföre 
på mig öfverföra dels lagerbehåll- 
ningen d. 1 januari detta år, som 
ock alla sedermera till hr Petters- 
son expedierade sändningar. Under 
försäkran att jag genom punktlig- 
het och flit alltid skall befrämja 
hrr förläggares intressen och söka 
motsvara det mig visade förtroende 
tecknar högaktningsfullt 

I. M. Göthe. 

Stockholm den 1 maj 1878. 


Som undertecknad från och med 
den 1 maj detta år öfvertagit den 
af herr Ludvig Tullgren innehafda 
firman Holmbergska bokhandeln, 
och enligt Bokförläggare-Förenin- 
gens beslut den 8 dennes antagen 
under samma firma till kommissio- 
när härstädes, med redovisningsskyl- 
dighet för under detta år bekomna 
böcker samt den 31 dec. 1877 qvar- 
varande lager, så anhålles härmed 
vördsamt att med första få mig till- 
sändt fortsättningar och felande ny- 
heter. 

Stockholm den 9 maj 1878. 

0 g:n) G. E. Ericson. 


Böcker som utkommit: 

Starbäcks Lärobok i Sven- 
ska Historien 

för folkskolor och nybegynnare, 10:de 
upplagan, granskad ar rektor Olof 


Ingstad, har nu utkommit och torde 
reqvisitioner derå benäget insändas. 
“ — Redan inkomna reqvisitioner äro 
i dag expedierade. 

Priset å denna upplaga är, lika- 
som å de föregående, 50 öre pr 
expl. 

Norrköping den 2 maj 1878. 

(i g:n) M. W. Wallberg. 


På Lundequistska bokhandelns 
förlag har utkommit ä 80 öre: 

Kants lära om det mo- 
raliskt onda 

»af H. Edfelt. 

Herrar bokhandlare, som tro sig 
kunna afsätta ofvanstående, torde 
inkomma med reqvisition. 


I bokhandeln utkommet: 

Grafisk öfversigt af den 
Svenska Bankrörelsen 

1877 

af 

Carl Cramér. 

Pris 4 kr. 

I anseende till den obetydliga 
upplagan, expedieras ofvanstående 
bot till landsorten endast efter in- 
gången reqvisition i fast räkning. 

Stockholm i maj 1878. 

Jarl Falk. 


Böcker under tryckning: 

Till kollisions undvikande till- 
kännagifves, att öfversättningar af 

GrenviUe-Murray, 

The Russians of to-day, 

och Léon Cahun, 

Les Pilotes cTAngo 

skola på undertecknades förlag med 
snaraste utkomma. 

Den 1 maj 1878. 

(2 g:n) Jos. Seligmann & C:o. 


Att en öfversättning af 

The story of a mine 

af Bret Harte 

är under arbete för att utkomma 
på vårt förlag, tillkännagifves här- 
med. 

Visby 2 maj 1878. 

För Gotlands Tryckeriaktiebolag . 

(i g:n) Ossian Jeurling. 


Till kollisions undvikande 

tillkännagifves, att undertecknad, 
som af firman Alfred Mame & Fils 
i Tours inköpt såväl clichéerna som 
uteslutande rättighet till öfversätt- 
ning på svenska af Robin Jonet, 
har nämde arbete under utgifning. 

Stockholm den 8 maj 1878. 

(i g:n) F. C. Asker berg. 


Att en svensk bearbetning af 

Das Meisterschafts-System 

zur praktischen und naturgemässen 
Erlernung der englischen und fran- 
zösischen Geschäfts- und Umgangs- 
sprache von R. 8. Rosenthal skall 
utkomma på undertecknades förlag, 
fö vi härmed äran meddela. 

Stockholm 2 maj 1878. 

(2 g:n) Jos. Seligmann & C:o. 


I dagarne utkommer 

en skrift med titel: 

Frågor 

rörande 

Evangeliska Fosterlands Stiftelsen. 

Pris 25 öre. 

Innehåll : 

Förslag till förändring i Stif- 
telsens stadgar jemte Styrelsens 
utlåtande deröfver. 

I. Skriftvexling mellan Predikant- 
mötes-Komitén och Stiftelsens 
Styrelse. 

Reqvisitioner insändas till: Fo- 
sterlands- Stiftelsens Förlagsexpedi - 
tion, Stockholm. 


Digitized by kjoogie 



82 


Svenska trädgårdsförenin- 
gens tidskrift. 

Tredje häftet häraf utkommer i 
medio af månaden och expedieras 
endast efter ingående reqvisition å 
behöfligt antal exemplar för sub- 
skribenter. 

Stockholm den 1 maj 1878. 

<2 gm) Samson 4 Wallin. 

Återbegärda böcker: 


Angel&gei retir. 

De herrar bokhandlare, som inne- 
hafva olika upplagor af Sundéns 
läroböcker, torde ned omgående 
återsända samtliga exemplar af äl- 
dre upplagor ; och erkännes icke 
sådana, returnerade efter denna 
månads utgång. Stockholm 7 maj 
1878. 

(i g :n) J. Beckman. 


Angelägen retur. 

Alla OSålda ex. af följande på 

Militärliteraturf öreningens förlag 

utkomna arbeten torde till oss åter- 
sändas före den 1 nästkommande juni. 
N:o 1. Tankar om fältartilleriets 
användning. 

» 9. 1 — 4. Kriget mellan Tysk- 

land och Frankrike. 

» 10. Gruppföraren. 

» 14. Tyska härarnes operationer 
1870—71. 

» 15. 1 — 3. Studier öfver den ny- 
are infanteritaktiken. 

d 16. 1 — 2. Studier öfver Trupp- 
föring. 

» 17. Handbok i fälttjenstens in- 
öfvande vid kavaleriet. 

» 18. Nutidens kavaleri. 

» 19. Hvad vigt och betydelse har 
sjö vapnet etc. 

» 21. Första Loire-armén. 

i> 22. 1—3. Tyska artilleriets del- 
tagande i striderna kring 
Metz. 

» 23. Ett kavaleriregementes re- 
kognosceringstjen8t. 

3> 24. Ryska Arméns bevakning i 

Som förenämde arbeten komma 
att nedsättas och vi dessutom dess- 
förinnan skola afgifva redovisning, 
anhålla vi att allt osåldt derafinom 
nämde tid ovilkorligen återsändes 
och bedja vi särskildt få nämna, 
att vi efter denna tid icke mot- 
taga eller erkänna någon senare 
ankommen retur deraf. 

Stockholm den 3 Maj 1878. 

(i g:n) P. A. Norstedt 4 Söner. 


Retur. 

Herrar bokhandlare behagade till herr 
Alb. Hermansson returnera och redovisa 
från mig erhållna förlagsartiklar. 
Stockholm d. 30 april 1878. . 

J. G. 8. öller. 

Samtidigt med ofvanstående beder f& 
motse retur och redovisning för hvad 
som från undertecknad erhållits i kommis- 
sion. 

Stockholm i ^pril 1878. 

Alb. Hermansson. 

(2 g:n) Skeppsbron 4. 


Ovilkorlig retur. 

AUt osåldt af följande artiklar 
torde benäget returneras inom maj 

månad: 

Asker, Bidrag till Svenska 
Landtmäteriets historia. 
Leksell, Lärobok i Fysik. 
Psalmbok med melodier t 
sifferskrift, af J. F. Å. 

Stockholm d. 30 april 1878. 

(2 gm ) Fr. Skoglund. 


Angelägen retur. 

Följande böcker motses med för- 
sta i retur: 

Lembke, Augsburgska Bekännelsen 
ä 75 öre. 

Vikingen 1 , 2, 3, k 25 öre. 

Illustrerad Följetong, l:sta bandet, 
4: 50. 

Macgahan, De Turkiska gräslighe- 
terna, 1: 50. 

5 eil, Bilderbok, 1 kr. 
bergh, Väggkarta ouppfodrad , 
3: 50. 

Stockholm 24 april 1878. 

(3 g:n) Nils Gleerup. 


Alla osålda 

exemplar af Brändes, Es. Tegnér, 

torde benäget med omgående åter- 
sändas, och återtaga vi intet exem- 
plar efter d. l:a juni d. å. Vid 
möjligen förefallande tvistigheter 
komma vi att åberopa oss på detta 
tillkännagifvande. 

För den händelse, att en ny upp- 
laga af denna bok skulle af behof- 
vet påkallas, skola vi ha nöjet der- 
om i tid underrätta hrr bokhand- 
lare. 

Den 9 maj 1878. 

(i g:n) Jos. Seligmann 4 C:o. 


Blandade annonser: 

Hos Svanström & C:o, 

Stockholm, 

ständigt lager af 

Amerikanska fiiiffeltår 

af utmärkt beskaffenhet. 

N:r i, format 8x1172 verktum, ra- 
men inberäknad, pr dussin 3: 50, 
N:r 2, format 10x14 verktum, ra- 
men inberäknad, pr dussin 4: 50, 
med 15 % kassarabatt. 

Då hel låda n:r 2, innehållande 
8 dussin, t ages, lemnas emballage 
gratis. 

Då hel låda n:r 1, innehållande 
12 dussin, tages, lemnas emballage 
gratis. (16 g;n ) 


Utländskt Sortiment 

expedieras skyndsamt och billigt. 
Stockholm. 

(u g:n) C. A. Lindqvist. 


Lump-Papp. 

Grå papp, olika nummer, 26 X 
40 tum, pris 2: 50 pr Lisp. Hvit 
presspapp, 24 x 36 tum, pris 15 
kronor pr 100 stycken, Säljes i 
större och mindre partier. 

Prof sändas, på begäran, franco. 

Oskarshamn i maj 1878. 

(i gm) Gustaf Sandell. 


En språkkunnig student, van vid öfver- 
sättningar, önskar utföra någon dylik (skön- 
literärt elL populärt- vetenskapligt verk). 
För arbetets omsorgsfulla utförande an- 
svaras. Adress delgifves reflektanter å 
denna tidnings kontor. 


Lediga platser: 

Ett dugligt biträde, som i 47 % år 
konditionerat i bok- och pappew- 
handel, söker sig annan plats, nelst 

f enast. Pretentionerna billiga. Be- 
ekterande torde vända sig till Her- 
rar Seelig & C:o, som lemna vidare 
upplysningar. (l gm) 


Stockholm, 

tryckt hos A. L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag. 
1878. 


Digitized by ^»oos le 



SVENSK 



den 18 Maj 1878 


N:r 20. Lördagen 


På denna tidning, hraraf ett n:r utkommer hrarje helgfri lördag, prenume- 
reras för helt år med 4 kronor, postbefordringsafgiften oberäknad. Redaktio- 
nens adress Kr Stookholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hrarå priset 
Kr 10 öre för petitrad, böra, för att kunna Intagas i näst utkommande num- 
mer, senast föregående tortdagt afton hafra kommit red. tillhanda. 


I vj 


Tillkännagifves 

att 

Bokhandlaren 

Hans Antonius Zetterström 

stilla afled 

Lördagen den 4 maj 1878 i en ålder af 43 år och 22 dagar, 

djupt sörjd och saknad af elfva omyndiga barn, 
slag t in gar och talrika vänner. 


Svenska Bokförläggare-föreningen 

sammanträder onsdagen den 22 maj 1 878 kl. 6 e. m. ( 
I tr. upp i huset n:r 18 vid Stora Vattugatan (hörnet 
af denna gata ooh Clara vestra kyrkogata). 

På sammankomsten komma bland annat att hand- 
läggas: f. d. kemiake fabrikören Claes Gudmund Nyblei 
ansökan att varda antagen till föreningens kommissionfir 
i Södertelje samt borgen för föreningens kommissionär i 
Enköping Fredrik Mollstadius. 


Dödsfall. Ny Iilustreret Tidende för den 5 maj 
meddelar, att bokhandlaren Carl Nielsen, associé i fir- 
man Alb. Cammermeyer i Christiania, nyligen derstädes 
aflidit. 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samton $ Wallin.) 

För d. 9 — 15 maj 1878. 

Bedoire, Elis, Pappersfabrikationens grunddrag, sammanför- 
da till praktikens och den tekniska undervisningens tjenst. 
8:o, 70 s. o. 6 pl. Norrköping, M. W. Wallberg. 1: 60. 
Bidrag till Sveriges officiela statistik. Q) Skogsvåsendet. 
V ITT. Skogsstyrelsens underd. berättelse för 1876. 4: o, 50 
o. 116 s. Sthm, Samson k Wallin. 1 kr. 

Bihang till kongL svenska vetenskaps-akademiens handlingar. 
IV, 2:a hft. 8:o. Sthm, P, A. Norstedt k 8öner. 8 kr. 

7. v. Porat, C. O., Om n&gra exotiska Myriopoder. 48 s. 

8. Bovallins, Carl, Notes on Pterygocera arenaria 
Slabber. 27 s. o. 4 pl. 

9. 1 dlund, S«, Becherches sur les courants électnques 
produits par le mouvement de liquides. 44 s. 

tO, St&l, O», Systema Mantodeorum. Essai d’une systé- 
matisation nouvelle des Mantodées. 91 s# o. k pl. 

II. Nordenskiöld, A. E. o. Théel, Hj., Redogörelser 


för de svenska expeditionerna till mynningen af Jenisej 
år 1876. 81 8. o. 2 kartor. 

12. Ekman, F. L., Om hydrografiska förhållanden inom 
Mälardalens vattenområden. 63 s. f 1 tab. o. 3 kartor. 

13. Hildebrandson, H. H i Idebrand, Åskvädren i Sve- 
rige 1871—76. 22 s. o. 2 kartor. 

Blickar in i det fördolda eller försök till en konseqvent för- 
klaring af lifvet i tiden och lifvet i evigheten samt föregån- 
gares tankar derom, jemte grunddragen till den progressisti- 
ska bekännelseformen eller arbetets religion. Ett utkast af 
N. 8:o, 392 s. o. 3. pl. Sthm, G. J. Leufstedt. 3: 60. 

E d f e 1 1 , BL, Kants lära om det moraliskt onda. 8:o. 42 s. 
Upsala. Lundequistska bokh. 80 öre. 

Förlag, Militärlitteratur-fÖreningens. 8:o. Sthm, P. A. Nor- 
stedt & Söner. 

29. 4. G ali tz in, N. S., Allmän krigshistoria. 3:e afd. 
Nyare tiden. III. Fredrik II:s krig. Från Eichwalds 
tyska öfversättning till svenska öfverflyttad af C. O. 
Nordensvan. 507 s. o. 1 karta. 5: 50. 

Geijer, E. G. f Skaldestycken. Ny uppl. 8:o, 213 8. Sthm, 
P. A. Norstedt k Söner. 1: 50, clb. 2: 50, med guldsn. 2:75. 

God et, F., Bibliska studier, öfvers. af A. Neander. l:a hft. 
8:o, 96 9. Upsala, W. Schalts. (Tr. i Norrk.) I kr. 

Grönlund, J. U., Nyckel till lärobok i tyska språket efter 
H. G. Ollendorfs nya method. 4:e uppl. 8:o, 200 8. Sthm. 
Z. Hseggström (1877). Kart. 1: 50. 

Handlingar, kongl. svenska vetenskaps-akademiens. Ny följd. 
XIV, 2 : a hft. 4:o. Sthm, P. A. Norstedt & Söner. 12 kr. 

6. Lindström, G., Contributions to the Actinology of 
the Atlantic Ocean. 26 s. o. 3 pl. 

7. En benson, R., M&nads- och årsmedia af temperaturen 
pä statens meteorologiska stationer under åren 1859— 72. 
22 s. 

8. Théel, Hj., Mémoire sur 1’Elpidia, nouveau genre 
d’Holothuries. 30 s. o. 3. pl. 

9. Edlund, E., Untersuchung fiber die Wårmeerschei- 
nungen in der galvanischen Såule, und fiber die elektro- 
motorischen Eräfte. 24 s. 

10. Rubenson, B., Om storleken af temperaturens dag- 
liga variation i Sverige. 33 s. 

11. (Den hithörande afhandlingen har blifvit postponerad.) 

12. Wes t erlund, C. A., Sibiriens land- och sötvatten- 
molusker. I. 111 s. o. 1 pl, 

13. Törnebohm, A. E., Om Sveriges vigtigare diabas- 
och gabbro-arter. 55 s. 

14. Öberg, P., Om trias-försteningar från Spetsbergen. 
19. s. o. 5 pl. 

15. Wijkander, A., Observations magnétiques, faites 
pendant 1’expédition artique suédoise en 1872 — 73. 53 
8. o. 14 pl, 

Malmsten, P. H., Minnesteckning öfver Pehr af Bjerkén. 
Föredragen på kongl. vet.-akad:s högtidsdag d. 31 mars 1878. 
8:o, 13 s. Sthm, P. A, Norstedt k. Söner. 26 öre. 

Preference-regler, Fullständiga. I våstficksformat. 6:e uppl. 
32:o, 64 s. Sthm, 8. Flodin. 25 öre. 

Pilgrims-sånger på vågen till det himmelska Sion. Sami. o. 
utgifna af P. k G. Palmquist. l:a samlingen. 35:e uppl. 
16:o, 256 s. Sthm, P. Palmquists aktiebolag. (1877.) vb. 
60 Öre. 

2:a samlingen. 18:e uppl. 96 s. (1877.) vb. 25 Öre. 

Tillägg till Pilgrims-sångerna. 32 s. (1877.) 6 öre. 

l:a o. 2:a saml. med tillägg, vb. 80 öre, skinnb. 1: 05. 

Rebau’s naturhistoria. 3:e o. 4:e hft. 8:o, s. 129—256 o. 6 
pl. Sthm, O. L. Lamm. 2 kr. 

Riksdags-protokoll, 8veriges ridderskaps och adels, från ooh 
med år 1719. IV. 1726-27. l:a hft. 1726. 8:o, 270 s. 8thm, 
P. A. Norstedt k Söner. 3 kr. 

Romanbibliotek, Ad. Bonniers. 8:o. Sthm, Ad. Bonnier. 

4. Werner, E., Brutna bojor. Boman. öfv. 2:a uppL 
278 s. 2: 50. 


Digitized by ^ooq le 





84 


Samling af författningar rörande Sveriges tull- och sjöfar tsför- 
hållanden, ntg. af A. R. Stål hane. 2:a uppl. 4:o, 640 8. 
Göteborg, utgifvaren. 5 kr. 

• Stenberg, C., Om de svenske underrätternes uppkomst, ut- 
veckling och omgestaltning. 8:o 139 8. Örebro, Lindhska 
bokh. 1: 60. 

Strandberg, O. V. A., Samlade vitterhetsarbeten. 8:o, (III) 
8. 169—264. Sthm, C. £. Fritzes bokh. 1 kr. 
Thomander, Joh. Henr., Skrifter. I. Predikningar och 
kyrkliga tal. 3:e hft. 8:o, s. 257 — 384 8. Lund, C. V. K. 
Gleerup. 1: 26. 

Tidskrift i fortifikation. 1878. [Utg. af A. Berglund o. O. 
A. Busch.] (Tryckt s&som manuskript.) 8:o. Sthm, redak- 
tionen. För &rg. (6 hfn « 16 ark) 6 kr. Ej i bokh. 
Tidskrift i militär helsov&rd, utg. af svenska militärläkare- 
föreningen. S:e årg. .1878. 8:o. Sthm, P. A. Norstedt k Sö- 
ner. För &rg. (20 å 30 ark) 6 kr. 

Tidskrift, Statistisk, utg. af kongl. statistiska centralbyrån. 
1878. 8:o. Sthm, P. A. Norstedt k Söner.. För årg. (3 hfn 
— omkr. 12 ark) 2 kr. 

Första hft innehåller: »Sveriges officiella statistik i sam- 
mandrag. 1878.» 83 s. 1 kr. 

W al lin, J. O., Samlade vitterhetsarbeten. 2: a hft. 8:o, s. 
98 — 192. Sthm, C. E. Fritzes bokh. 50 öre. 


Dansk bokförteckning. 

Meddelad af O . E, C \ O ad i Ejöbenhavn; ur Nord. Bogh.-Tidn. 

Fr&n den 19—25 April 1878. 

Andersen, H. O., saml. Skrifter. 2 Udg. 33 H. 96 Sid. i 8. 
Reitzel. 50 öre. 

Hansen M. Mork, et Besog iWittenberg. (Ssertryk af »Folke- 
laesning».} 54 Sid. i 8. (Gad.) 50 öre. 

Jäger, H., Blomsterhaven. En Anvisn. til at anlsgge od ved- 
ligeh. Haver samt til Blomsters Cultur og Behandl. Overs. 
af H. G. Bonnelycke. 200 Sid. i 8. Topp. I Papb. 2: 76. 
Luther, M., lille Eatekisme, nojagtig overenst. med Bibelens 
Grundtext og Troen, tillige med en lille Laerebog sammens. 
i lutter Skriftsprog af den hell. Skrift till Brug i Skolerne: 
Eristendomskundskab for unge og gamle, af J. T. A. T ang. 
62 8id. i 16. Topp. Indb. 25 öre. 

P a ulli, J., hvad soge I efter? Praed. ved indre Missions Mode 
i Vor Frue Eirke den 19 Marts 1878. 16 Sid. i 8. (Reitzel.) 
50 öre. 

Ro se nf eld, R., hvem af de To? Roman. 280 Sid. i 8. Host. 
3: 50. 


8bakspeare, W., dramat. Vasrker. 2 Udg. 9 H. 158 Sid. i 8. 
Schubothe. 1 kr. 

Shelley, P. B., Beatrice Cenci. Tragedie, på Dansk ved J. 
Magnussen. Med et Forord af G. Brändes og Portot efter 
G. Reni. 162 Sid. i 12. Salmonsen. 1: 75. 

Skolesalmer. Udv. af »Salmebogen til Eirke- og Hus-Andagt» 
til Skolebrug. 42 Sid. i 12. (Ebhvn.) Alborg, M. M. SchnltL 
20 öre. 

W e b e r, T., Glossarium til Routledge’s British Reading Book. 
(Illu8tr. with two hundred and twenty woodcuts. 16 8id. i 
8. Topp. 50 öre. 

Ved Pastor J. Erogh’s Jordefaerd i Ejerteminde den 14:deDec. 
1877. Odense. (Ebhvn, Thomsen.) 35 öre. 

Landkort, Porträtter etc. 

Portrait af Digteren Baggesen. Host. 1: 60. 

Portrait af Digteren Ossian. Host. 2 kr. 


Från den 26 april — 3 maj 1878. 

Baggesen, J., udv. kom. og satir. Poesier. Med Indi og 
Anm. af Er. Arentzen. 338 Sid. i 8. Host. 3 kr. Indb. 4: 26. 
Brändes, G., Esaias Tegnér. En literaturpsych. Studie. Med 
Tegnérs Portrait i Trsesnit. 238 Sid. i 8. Gyldendal. 3 kr. 
Ebers, G., Momo sum. Roman, overs. af O. Borchseniuå. 412 
8id. i 8. Schou. 6 kr. Indb. 7 kr. 

En geist of t, O. T., Odense Byes Historie. 2 Udg. 1 H. 160 
Sid. i 8. Odense, Hempelske Bogh. 2 kr. 

Heyse, P., nye Noveller. 8 H. 64 Sid. i 8. Rée. 60 öre. 
JUrgensen, E., nyt Lovlexikon. 36 H. 96 Sid. i 8. Gad. 1*60. 
Justina, endnu efr Par Ord om Fru Colletts »Fra de Stan- 
mes Lejr». 20 Sid. i 8. (Salmonsen.) 60 öre. 

Jörgen s en, A. D., den nord. Eirkes Grundlseggelse og förete 
Udvikl. Udg. af Selskabet for Danmarks Eirkehist. 4 E 
224 Sid. i 8. (Gad.) 3: 60. 

Landtbrugs-Ordbog for den prakt. Landmand. 17e H. 64 8id 

1 8. Gyldendal og Lind. 1 kr. 

Leunbacb, C., Prsedikener over Eirkeårets Epistler og Lek* 
tier. 1 H. Advent- og Juletiden. 80 Sid. i 8. Wroblemky. 
86 öre. 

Skrifter udg. af Foren. til den offentl. Prostitutions Afaksf- 
felse. Nr. 1. 70 Sid. i 8. Prior. 75 öre. 

Spry, W. J. J., Eorvetten Challengers Rejse omkring Jorden. 

2 H. 48 Sid. i 8. Philipsen. 1 kr. 

Stage, G. G., om Boras V®gtforhold i det forste Leveår. 51 
Sid. med 12 lithogr. Tavler i 8. Reitzel. 2: 60. 
Starbaek, G.» Carl Enutsson og Christian I. Hist. Romani 

3 D. 12—13 H. Hvert 32 8id. i 8. Rée og Friess. å 25 öre. 
Verne, J., på Opmåling i Sydafrika. Ved J. P. V. Petersen. 

290 Sid. i 8. Schou. 3 kr. Indb. 4 ; 60. 


% 


Affars-Cirkulär : 

Som undertecknad från och med 
den 1 maj detta år öfvertagit den 
af herr Ludvig Tullgren innehafda 
firman Holmbergska bokhandeln, 
och enligt Bokförläggare-Förenin- 
gens beslut den 8 dennes antagen 
under samma firma till kommissio- 
när härstädes, med redovisningsskyl- 
dighet för under detta år bekomna 
böcker samt den 31 dec. 1877 qvar- 
v arande lager, så anhålles härmed 
vördsamt att med första få mig till- 
sändt fortsättningar och felande ny- 
heter. 


Böcker som utkommit: 

Starbäcks Lärobok i Sven- 
ska Historien 

för folkskolor och nybegynnare, 10:de 
upplagan, granskad ar rektor Olof 
IngStad, har nu utkommit och torde 
reqvisitioner derå benäget insändas. 
— Redan inkomna reqvisitioner äro 
i dag expedierade. 

Pnset å denna upplaga är, lika- 
som å de föregående, 50 öre pr 
expl. 


Stockholm den 9 maj 1878. Norrköping den 2 maj 1878. 

(2 g:n) 0. E. Ericson. (2 g:n) M. W. Wallberg. 


På vort Forlag har forladt Pressen: 

Det hellige Land 

af Volrath Vogt. 

Iste og 2det Hefbe h 80 öre. 

Det hele Vaerk vil udgjore oo* 
kring 80 ottesidige Ark liden Folio 
og udkomme i Hefter hvert med 5 k 
6 Ugers Mellemrum indeholdende 
5 Ark til en Pris af 80 öre pr. 
Hefte. Bogen bliver derhos ledw- 
get af omtrent lOOstorre og mindre 
Billeder samt Karter over Sinai, det 
dode Hav og måske flere. 

P. T. Mallings BoghandeL 

(1 g:n) 


Digitized by v^oogie 


85 


P& vort Forlag er vidkommet: 

Codex aureus 

sive quattuor evangelia an te Hie- 
ronymum Latine translata. E codice 
membranaceo partim purpureo ac 
literis aureis inter extremum quint- 
um et iniens septimum seculum, ut 
videtur, scripto qui in regia biblio- 
theca Holmiensi asservatur. Nunc 
primum examinavit atque ad verbum 
transcripsit et edidit J. Belsheim. 
Partem sumptuum suppeditavit so- 
cietas scientiarum Cnristianiensis. 
27 l /s Ark stor 8vo med 5 Plancher, 
Initialer, Skriftprover m. m. tildels 
i Guld og Farvetryk. Pris 15 Krö- 
ner. 

(i gm) P. T. Mallings Boghandel. 

Hos Undertegnede er udkommet 
og erholdes i alle Boglader: 

Nyt Magazin for 


Ny upplaga! 

På undertecknads förlag har ut- 
kommit: 

InledningsTetenskapea 

till 

Den Heliga Skrift 

efter de bästa föredömen och till 
lättnad för isynnerhet Dimissions-, 
Prest- och Pastoralexamen samt för 
öfrigt till praktisk handledning fram- 
stäld af 

Dr M. O. Rosenius. 

Andra och alltigenom förbättrade 
upplagan. Pris 5 kronor. 
Lund den 13 maj 1878. 

Fr. Berlings Boktryckeri & Stilgjuteri. 


udgivet ved 

Th. Kjerulf. D. 0. Danielsen. 

H. Molin. Th. Hjortdahl. 

Anden Rsekke. Fjerde Binds 1 & 
2 Hefte. Pris 2 Kröner pr. Hefte. 

Dette Skrift udkommer med 2 til 
4 Hefter årlig. Subskription mod- 
tages ved Landets Postanstalter og 
i alle Boglader. Med Posten bliver 
det frit forsendt. 

Inhold af 1 & 2 Hefte. 

I. Annelider fra den norske Nord- 
havsexpedition i 1876 af G. Armauer 
Hansen. (Med 10 Plancher). II. 
Om Paradoxideskifrene ved Krek- 
ling af W. C. Brogger. (Med 6 
Plancher og 7 i Texten trykte Trae- 
snit). III. Den internationale per- 
manente Meterkomités Moder i 1873 
og 74 af Dr. O. J. Broch. IV. Om 
Förekomsten af Nikkelmalm i Smaa- 
lenene af L. Meinich. (Med 1 
Planche og 3 Traesnit). V. Mineral- 
Analyser meddelte af Th. Hiortdahl. 
(Med 1 Traesnit). VI. Anorthit- 
Olivinfels af K. Hauan. (Med 2 
Traesnit). VII. Maerkelig Optraeden 
af Tortrix vibumana W. V. af W. 
M. Schoyen. VIII. Notits angå- 
ende Acherontia atropos L. af W. 
M. Schoyen. IX. Guabrandsdalens 
og Dovreljelds Insektfauna af W. 
M. Schoyen. 

P. T. Mallings Boghandel. 


I kommission hos undertecknad 
har utkommit: 

U. L Ullman, Kristlig Reli- 

f ionslära för Elementarlärover- 
ens högre klasser. I del.: Läro- 
satser, II del.: Bibeltext. Andra 
fullständigt omarbetade upplagan. 
Pris för båda delarne, bundna i 
pappb., 3 kr. 

D:0, Ord till Nattvardsungdomen. 

Andra upplagan. 30 öre. 

C. A. Eksteåt, Den evang. lnth. 
kyrkans lära om Herrans Natt- 
vard i anseende till dess exege- 
tiska och historiska grund. Af- 
handling i och för diskussion vid 

S restmötet i Göteborg d. 18 — 20 
uni. 73 sid. 1 kr. (Som upp- 
lagan häraf är ringa, kunna endast 
pågra få ex. bekommas a cond.) 
Göteborg d. 14 maj 1878/ 

(i g:n) D. F. Bonnier, j 


Böcker under tryckning: 

Att en öfversättning af 

The story of a mine 

af Bret Harte 

är under arbete för att utkomma 
på vårt förlag, tillkännagifves här- 
med. 

Visby 2 maj 1878. 

För Gotlands Tryckeriaktiebolag . 

(2 gm) Ossian Jeurling. 


Till kollisions undvikande 
tillkännagifves, att undertecknad, 
som af nrman Alfred Mame & Fils 
i Tours inköpt såväl clichéerna som 
uteslutande rättighet till öfversätt- 
ning på svenska af Robin Jonet, 
har nämde arbete under utgifning. 

Stockholm den 8 maj 1878. 

(2 gm) F. C. Askerberg. 

Återbegärda böcker: 
Angelägen retur. 

De herrar bokhandlare, som inne- 
hafva olika upplagor af Sundéns 
läroböcker, torde med omgäende 
återsända samtliga exemplar af äl- 
dre upplagor ; och erkännes icke 
sådana, returnerade efter denna 
månads utgång. Stockholm 7 maj 
1878. 

(2 g: n) J. Beokman. 

Angelägen retur. 

Alla os&lda ex. af följande på 
Militärliteraturför eningens förlag. 

utkomna arbeten torde till oss åter- 
sändas före den 1 nästkommande juni. 
N:o 1. Tankar om fåltartilleriets 
användning. 

x> 9. 1 — 4. Kriget mellan Tysk- 
land och Frankrike. 

}> 10. Gruppföraren. 

j> 14. Tyska härarnes operationer 
1870—71. 

» 15. 1 — 3. Studier öfver den ny- 
are infanteritaktiken. 

d 16. 1 — 2. Studier öfver Trupp- 
föring. 

i> 17. Handbok i fålttjenstens in- 
öfvande vid kavaleriet. 

J> 18. Nutidens kavaleri. 

d 19. Hvad vigt och betydelse har 
sjövapnet etc. 

» 21. Första Loire-armén. 

» 22. 1—3. Tyska artilleriets del- 
tagande i striderna kring 
Metz. 

a 23. Ett kavaleriregementes re- 
kognosceringstjenst. 

* 24. R^ska Arméns bevakning i 

Som förenämde arbeten komma 
att nedsättas och vi dessutom dess- 
förinnan skola afgifva redovisning, 
anhålla vi att allt osåldt deraf inom 
nämde tid ovilkorligen återsändes 
och bedja vi särskildt få nämna, 
att vi efter denna tid icke mot- 
taga eller erkänna någon senare 
ankommen retur deraf. 

Stockholm den 3 Maj 1878. 

(2 gm) P. A. Norstedt & Söner. 


Digitized by 


Google 


86 


Retur. 

Herrar bokhandlare behagade till herr 
Alb. Hermansson returnera och redovisa 
rån mig erhållna förlagsartiklar. 
Stockholm d. £0 april 1878. 

J. a. 8 . öller. 

Samtidigt med ofvanstående beder få 
motse retur och redovisning för hvad 
som från undertecknad erhållits i kommis- 
sion. 

Stockholm i april 1878. 

Alb. Hermansson. 

(3 g :n ) Skeppsbron 4. 

Ovilkorlig retur. 

Allt, os&ldt af följande artiklar 
torde benäget returneras inom maj 

månad: 

Asker, Bidrag till Svenska 
L andtmäteriets historia. 
Leksell, Lärobok i Fysik. 
Psalmbok med melodier i 
sifferskrift, af J. F. Å. 

Stockholm d. 30 april 1878. 

C3 g:n) Fr. Skoglund. 


Alla osålda 

exemplar af Brandee, Es. Tegnér, 
torde benäget med omgående åter- 
sändas, och återtaga vi intet exem- 
plar efter d. l:a juni d, å. Vid 
möjligen förefallande tvistigheter 
komma vi att åberopa oss pä detta 
tillkännagifvande . 

För den händelse, att en ny upp- 
laga af denna bok skulle af behof- 
vet påkallas, skola vi ha nöjet der- 
om i tid underrätta hrr bokhand- 
lare. 

Den 9 maj 1878. 

(2 g:n) jos. Seligmann & C:o. 


Böcker som sökas: 

Kongl. Krigsvetenskaps-Akademi- 
ens handlingar och tidskrift. Alla 
årgångar. _ 

Looström & Komp. 


Blandade annonser: 

Hos Svanström & C:o, 

Stockholm, 

ständigt lager af 

Amerikanska MeMor 

af utmärkt beskaffenhet. 

N:r 1 , format 8 XIIV 2 verktum, ra- 
men inberäknad, pr dussin 3: 50, 
N:r 2, format 10x14 verktum, ra- 
men inberäknad, pr dussin 4: 50, 
med 15 % kassarabatt. 

Då hel låda n:r 2, innehållande 
8 dussin, tages, lemnas emballage 
gratis. 

Då hel låda n:r 1, innehållande 
12 dussin, tages, lemnas emballage 
gratis. (16 gm) 

Utländskt Sortiment 

expedieras skyndsamt och billigt. 
Stockholm. 

(12 g:n) C. A. Lindqvist. 

Lump-Papp. 

Grå papp, olika nummer, 26 X 
40 tum, pris 2 : 50 pr Lisp. Hvit 
presspapp, 24 X 36 tum, pris 15 
kronor pr 100 stycken. Säljes i 
större och mindre partier. 

Prof sändas,, på begäran, franco. 
Oskarshamn i maj 1878. 

(2 gm) Gustaf Sandell. 

Norges Melodier 

2det og 3die Hefte ere udkomne. 
Iste Hft står vedvarende tiltjeneste 
i komm. i uilldskränket antal. 

2det Hefte St&r til tjeneste i komm. 
i indskränket antal. 

Subskribenter bedes snarest an- 
meldte; fortsättelsen exnederes mod 
I contant med 25 % og A /i 0 . Ordres 
kunne også adresseres Drottning- 
gatan N:r 36, Stockholm. 

E. Wagner, 

Tordenskjöldsgade N:r 21, 
Kjöbenhavn. 


De Herrar Förläggare, som önska 
hafva sina kommissionslager hos mig 
assurerade och derför sjelfva vilja 
betala assuransafgiften, behagade 
benäget derom underrätta mig med 
första. 

Bollnäs den 10 maj 1878. 

(1 g :n) Alfr. M. Godhe. 

Af förekomna anledningar erinras här- 
med om Boktryckaren Joh. Ang. Granbergs 
annons i N:r 3 af 8vensk Bokhandelstid- 
ning, att distributionen af 8 alom 08 Tem- 
pel är öfverl&ten på undertecknad, och 
får jag derför anhålla att redovisningen 
med snaraste insändes tiU mig, förlägga- 
ren. Göteborg den 4 maj 1878. 

J. W:m Wennerberg. 

Bilderark i färgtryck med 
svensk text, 

innehållande porträtter, krigsstycken, 
komiska stycken, biblisk» bilder 
m. m. 

Gratulationer med verser, 

af flera olika sorter, kunna reqvire- 
ras i fast räkning hos 

P. A. Huldbergs Bokhandel. 



Stockholm, 

tryckt hot A. L. Normans Boktryckorl-AktieboUf» 
1878. 


Digitized by t^oosle 


SVENSK BOKHANDELS-TIDNING. 



N:r 21. Lördagen 


På denna tidning, hvaraf ett n:r utkommer h varje helgfri lördag, prenume- 
reras för helt Ar med 4 kronor, postbefordringsafgiften oberäknad. Redaktio- 
nens adress är Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hv&rå priset 
är 10 öre för petitrad, böra, för att kunna intagas i näst utkommande num- 
mer, senast föregående tondagi afton hafva kommit red. tillhanda. 


den 25 Maj 187&< 


Svenska Bokförläggare-föreningens 

extra ordinarie sammankomst den 22 maj 1878 . 

Närvarande : Hrr ArrheDius, Alb. Bonnier, Böhlmark, 
d’Aubigné, Gleerup, Hedberg, Huldberg, Johansson, Lamm, 
Lenfstedt, Samson och Skoglund. 

Protokollet för den 8 dennes justerades. 

Herrar Gleerup och Lamm utsågos ait justera detta 
referat. 

Herrar C. G. Nyblaei, C. A. Lindqvists och Fröken 
F. Alins särskilda ansökningar att varda antagne till för- 
eningens kommissiouärer i Södertelje bordlädes till näst 
blifvande sammankomst. 

Rektoren Johan Pipons ansökan att få till Läroverks- 
kollegan Erik Hammarén öfverlåta sitt kommissionärskap 
i Haparanda samt denne senares ansökan att få samma 
kommissionärskalp öfvertaga bifolios, och godkändes den 
af Herr Hammarén insända borgen. Till Hr Pipon beslöt 
föreningen aflåta en tacksamhetsskrifvelse för det nit och 
den redbarhet han städse visat under utöfningen af den 
bokhandelsbefattning han ett fjerdedels sekel innehaft. 

Herr N. P. Pehrssons ansökan att få öfvertaga kom- 
missionärskapet i Göteborg efter afiidne Bokhandlaren N. 
A. ZetterstrÖm bifölls. 

N. Gleerup. Oeoar L. Lamm. 

V. F. Winroth . 


Bvensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samson Wallin .) N 

För d. 16—22 maj 1878. 

Baelter, Sven, Nåden i Kristo, förestäld i predikningar öfver 
de årliga sön- och högtidsdagarnes evangelier. 4:e hft. 8:o, 
8. 289—384. Norrköping, M. W. Wallberg. 60 öre. 

Bengel, J. A., Gnomon, d. ä. handledning vid läsningen af 
Nya testamentet, i hvilken, enligt ordens ursprungliga bety- 
delse, de himmelska tankarnas enkelhet, djup, prydlighet 
och himmelska kraft framställas. Från latinska originalets 
3:e uppl. öfv. af J. Ternström. 3:e hft: Ebreerbrefvet, de 
allmänna brefvefi ooh Johannis uppenbarelse. 4:o, 8. 957— 
1,242. Jönköping, J. H. Nordström fc Son. 

Berättelser om handel och sjöfart f^ån de förenade likenas 
konsuler. 1878. 8:o. Sthm, Samson & Wallin. För årg. 
(diverse hfn - 20 å 26 ark) 4 kr. Lösa hfn å 30 öre arket. 

Bidrag till Sveriges officiela statistik. U) Kommunernas fattig- 
vård och finanser. II. Statistiska central-byråns underd. 
berättelse för 1876. 4:o, xx o. 266 s. Sthm, Samson & Wal- 
lin. 8 kr. 

Celander, G. M., Hemskolan. Barnens första bok. 8:o, 112 
8. 8thm, Hj. Lranström. Kart. 60 öre. 

Ekstedt, Carl Axel, Den evangeliskt-lutherska kyrkans lära 
om Herrans nattvard i anseende till dess exege tiska och hi- 
storiska grund. Afhandling i och för diskussion vid prest- 
mötet i Göteborg d. 18—20 Juni 1878. 8:o, 74 s. Göteb. D. 
F. Bonnier. 1 kr. 


Familjebok, Nordisk. Konversationslexikon och realencyklo- 
pedi, utg. af N. Linder. II, 8:e hft. 8:o, spalterna 1121 — 
1280. Sthm, Expeditionen. 75 öre. 

Gravallius, Wilhelmina, (förf. till Högadals prostgård), 
Från stad och bygd. Skildringar. I. 8:o 172 s. Sthm, N. 
Gleerups förlagsexp. (Tr. i Sthm och Upsala.) 1: 60. 

Gustrin, E. F., Om tankelagarna. 8:o, 63 s. Lund, C. W. K. 
Gleerup. 1: 25. 

Hjeltström, Om den dagliga förändringen i vindens hastig- 
het. Akad. afh. 8:o, 28 o. 12 s. samt 1 pl. Upsala, Akad. 
bokh. 1 kr. 

Månadsblad, Kongl. vitterhets, historie och antiqvitets aka- 
demiens. Redaktör: Han 8 Hi Ide brand. 8:o. Sthm, Klem- 
mings antiqvariat & sort. För årg. (12 nr = 12 ark) 3 kr. 

Redogörelser för verldsutställningen i Filadelfia 1876, afgifna 
till kongl. svenska utställningskomitén. 8:o, xxxix, 621 o. 
146 s. samt en karta och 56 pl. in folio. Sthm, Samson & 
Wallin. 6 kr. 

Bidderstad, C. F., Samlade skrifter. H. 17 o. 18. (Lovisa 
Ulrikas hof.) 8:o, s. 17 — 304. Linköping, C. F. Bidderstad? 
förlagsexp. 2 kr. 

Rosenius, M. G., Inledningsvetenskapen till den heliga skrift 
efter de bästa föredömen och till lättnad vid förberedelse 
för isynnerhet dimissions-, prest- och pastoral-examen samt för 
öfrigt till praktisk handledning framstäld. 2:a och alltige- 
nom förbättrade uppl. 522 s., 4 tabb. o. 1 karta. Lund, Fr. 
Berlings boktryckeri. 5 kr. 

Rudin, W., Evighets vinkar. Predikningar öfver kyrkoårets 
texter. Ny uppl. Förra delen. 8:o, viij o. 712 s. Sthm. 
A. L. Normans förlagsexp. 5 kr. 

Samling af Kongl. förordningar, stadganden, m. m. 8:o. Sthm. 
P. A. Norstedt k Söner. 

4. Författningar rörande folkundervisningen. 5:e omarb. 
o. tillökta uppl. 213 s. o. 6 tabb. Kart. 1: 75. 

Schoug, E., Handledning i skogsskötsel. Med 17 träsn. (Täf- 
lingsskrift, belönad af Elfsborgs läns norra hushållningssäll- 
skap.) 8:o. 51 s. Sthm, N. Gleerup i distrib. (Tr. i Visby.) 
60 öre. 

Scotts, Walter, romaner. Illustr. uppl., utg. af M. A. Gold* 
schraidt. IV, l:a o. 2:a hft. (Talismannen.) 192 8. Sthm, 
N. Gleerups förlagsexp. 1: 60. 

Själa-ro, Vederqveckande, eller tvåhundrade andeliga sånger, 
hvarigenom en christtrogen själ kan uppbyggas till gudelig 
andakt, märkelig förbättring och dagelig uppväckelse uti sin 
christendom, jemvål ock deraf hem ta en kraftig tröst under 
sitt mödosamma lefveme. Sammansatte af A. C. Häri äro 
inberäknade tillhörande Spena-Barnas innerliga Rökoffer, vid 
åtskilliga tider, tillstånd och tillfällen. Framburet af Carl 
Urban Hjärn e. (Efter en år 1742 i Stockholm tryckt upp- 
laga.) Afiång 16:o, 496 8. Kalmar, J. A. Almqvist. (Tr. 1877). 
Vb. 1 kr. 

Starbäck, C. Georg, Försök till lärobok i svensk historia för 
folkskolor och nybegynnare. 10:e uppl. Granskad af Olof 
Ingstad. 8:o, 102 s. Norrköping, M. W. Wallberg. Kart. 
60 öre. 

Ulim%n, U. L., Kristlig re ligionslära för elementarläroverkens 
högre klasser. 2:a omarb. uppl. I. Lärosatser. II. Bibel- 

• text. 8:o, xij, 174 o. 84 s. Göteborg, D. F. Bonnier. För 
båda delarne kart. 3 kr. 

Ullman, U. L., Ord till nattvardsungdomen. 2:a uppl. 8:o, 
32 s. Göteborg, D. F. Bonnier, 30 öre. 

Wallin, J. O., Samlade vitterhetsarbeten. 3:e hft. 8:o, s. 193 
— 288. 8thm, C. E. Fritzes bokh. -60 öre. 

Veckoblad, Illustreradt. Läsning för det kristliga hemmet. 1878. 
4:o. Sthm, redaktionen. För årg. (62 nr = 52 ark) 6 kr. 

Westerlund, Carl Agardh, Fauna europ»a molluscorum 
extramarinoram prodromus. 8istens descriptiones systema- 
ticas et criticas omnium generum et specierum horum ani- 
malium in Europa viventium et hodie cognitarum. Fascicti- 
lus 2. 8:o, s. 161—320. Lund, Pb. Lindstedt. 4: 50. 


Digitized by 



88 


Vetenskap för alla. Efter Bob. Browns engelska original. 
Svensk uppl. ntarb. af sakkunnige män nnder redaktion af 
Th. M. Fries. 3:e hft. 4:o, spalterna 146 — 224. Sthm, Fahl- 
crantz & K. 75 öre. 

Åman, F. V., Tabeller, som visa förhållandet mellan priser, 
beräknade för nn gällande mått, mål och vigt samt för mått, 
mål och vigt efter metriska systemet. 8:o, 19, 31 o. 27 s. 
Sthm, A. L. Normans förlagsexp. i komm. 1 kr. 

Öfverläggningsämnen vid det nionde allm. svenska läraremö- 
tet i Gefle d. 18—20 juni 1878. 8:o, 21 s. Gefle, Klintberg 
k Ström. 10 öre. 


Dansk bokförteckning. 

Meddelad af G. E. C . Gad i Kjöbenhavn; ur Nord. Bogh.-Tidi; 
Från den 4—10 Maj 1878 

Andersen, N., det foren. Venstre9 Hist. 32 Sid. i 8. (Hage- 
iap.) 36 öre. 

Andersen, H. C., saml. Skrifter. 2 Udg. 34 H. 96. Sid. i 
8 Eeitzel. 60 öre. 

Dickens, C., saml. Vaerker. 3 Udg. 86 H. 96 Sid. i 8. Eibe. 
50 öre. 

Drachmann, H., derovre fra Graenaen. Streiftog over det dan- 
ske Termopylaa (Als — Dybböl) i April Maaned 1877. 6 Opl. 
144 s id. i 8. Gyldendal. 2 kr. 

Grundtvig. F. L., Losningsstenen. Et sagnhist. Studie. 194 
Sid. i 8. (Schonberg.) 3 kr. 

Henrichsen P., Hver Sit. En Nytaarsgave til mine Land* 
msend Morsingerne og alle Andre, som onske den. 8 Sid. i 
8. Nykjobing p. M., Holm. 10 öre. 

Holstein-Ledreborg, I. L., det foren. Venstre i Rigsdags- 
saml. 1877 — 78. 30 Sid i 8. (Schonberg.) 25 öre. 

Kingo, Kirke-Psalmer. 4 Till. 60 Sid. i smal 8. (Ringkjo- 
bing.) Nykjobing p. M., Holm. 30 öre. 

Lars en, M., det mennesk. 0je. En pop. Fremst. 14 i Tex- 
ten vedf. Afb. 86 Sid. i 8. Gyldendal. 1 kr. 

Martensen, H., den christ. Ethik fremst. Den spec. Deel. 
I Afd.: Den individ. Ethik. 524 Sid i 8. II Afd. : Den soci- 
ale Ethik. 482 Sid. i 8. Gyldendal. Tilsammen 14 kr. 

Meddel., Gynaek. og obstetr. Under Medvirkning af Netzel, 
Saltzmann og Schonberg udg. af F. Howitz. 1 B. 3 H. 140 
Sid. og en lithogr. Tavle i 8. (Lund.) 2: 60. 

Pedersen, P. I.J Afskedsord till Galtrup og 0sterjolby Me- 
nigh. Praed. paa 21 Sondag e. T. 1877. 16 Sid. i 8. Nykjo- 
bing p. M., Holm. 20 öre. 

Résumé des principaux fai ta statist, du Danemark Nr. 2. 
Publié par le Burean Royal de Statist. 88 Sid i 8. (Gylden- 
dal.) 1: 75. 

Schmidt, H. Livets Bog, eller Kunsten at forl. Livet. 60 Sid. 
i 12. Strandberg. 70 öre. 

Trandberg, P. C., til Veiledn. 3 Taler i Anledn. af Fratrsed. 
af mit Embede som Valgmenighedsprsest. 104 Sid. i 8. Bonne, 
Colberg. 1 kr. 

Worm, P., en Brevvexling. 40 Sid. i 8. (Host.) 50 öre. 
Från den 11 — 14 maj 1878. 

Andersen, H. C., Breve. udg. af C. St. A. Bille og N. Bogh. 
3 H. 160 Sid. i 8. Reitzel. 2 kr. 

Bille, C. S. A., Erindringer fra Rejser i Italien. 2 H. 80 Sid. 
i 8. Gyldendal. 1 kr. 

Bech, H., Gunni Busck, et Levnedslob i en Praestegaard. 2 
forog. Udg., med 2 Bill. af Busck. 1 H. 96 Sid. i 8. Schon- 
berg. 1 kr. 

Brev, aabent, til unge Husmodre, fra en aeldre Husmoder. 44 
Sid i 8. Gad. 60 Öre. 

Christiani, E., hvad jeg talte med mine Konfirmander om. 
Haandbog til Veiledn. ved Konfirmandundervisn. 248 Sid. i 
8. Gad. 2: 76. 

Etlar, C., Folk i Nod. Ogsaa med Titel: Skrifter. Ny Saml. 
5 B. 350 Sid. i 8. Gyldendal. 4 50. 

Feddersen, A., Vejledn. til at samle og bevare Nafcurgjen- 
stande. 2 forog. Udg. Med i Texten indtr. opl. Traesnit. 106 
8id. i 8. Philipsen. 1: 25. 


Kjokkenhaven. En Veiledn. for Gartnere och Haveeiere. Efter 
E. Lindgren ved I. A. Bentzien 196 Sid. i 8. Woldike. 1: 25. 
Komedier, spanske, overs. af A. Richter. 334 Sid. i 8. Gylden- 
dal. 3: 50. 

Opfindelsernes Bog. 20 H. 80 Sid i 8. Forlagsbureauet. 1 kr. 
Rostrup, E, Vejledn. i den danske Flora. En pop. Anvis- 
ning til at l©re at kjende de danske Planter. 5 forog. Udg. 
460 Sid. i 8. Philipsen. 4: 50. 

Ror dam, T. S., Arbejde og Taksigelse. 2 Föredrag. Gad. 
60 öre. 

Smaastykker. 9 B. 6. H. 88 Sid i 8. (Gad). 60 öre. 

S tar b aek, G., Carl Knutsson og Christian I. 14 H. 32 Sid. 
i 8. Bée og Friess. 26 öre. 

Trier, H., Paedagogiken som Videnskab. Blik paa Opdrag. 
i Fortid og Nutid. En pop. Afh. 216 Sid. i 8. Host. 2: 60. 
(Univ.-Bibli. XVII.) 

Web er, T., Glossarium til the illustr. London Reading Book. 

(Illustr. with above 250 engravings.) 64 Sid. i 8. Topp. 1: 60. 
Viborg, K. F., Apostelsagaen påny overs. og forkl. 1 H. 48 
Sid. i 8. Odense, Hempelske Bogh., 50 öre. 


Norsk bokförteckning. 

Meddelad til Nord. Bogh.-Tideode af Feilberg k Landmark 
i Christiania. 

Från den 1 mars — 30 april 1878. 

Dieckhoff, A. W., Stat og Kirke. Princip. Betragtn. over 
begges Forhold til hiuanden ud fra den krist. Stat9 Syns- 
punkt. Overs. af J. Jansen. Forl. af P. T. Mallings Bogb. 
80 öre. 

Dieffenbach, G. Chr., Ord og Sakrament. Undervisn. om 
den rette Brug af Nådemidlerne. En Gave for Livet isaer 
for Konfirmander og Nykon firmerede. Overs. af G. Harbits. 
Med Forord af J. C. Heuch. Forl. af P. T. Mallings Bogh. 
Indb. 3 kr., med Guldsnit 3: 40. 

Hel vald, J., Jordens og dens Beboere. Overs. af J. Hazelsnd. 
8 H. M. Askeland. 60 öre. 

Hille, R., Modersmålets grammatik i kortf. fremst. Bergen, 
Ed. B. Giertsen. Indb. 60 # ore. 

Hjorth, A. D. S., Den norste Armees Organisation II. Sepa- 
rataftr. af Dagbladet. I Komm. hos J. Morch. 1 kr. 

Jöms vikinga-Saga i latinsk Overssettelse af Arngrim Jonsson. 
Udg. af A. Gjessing. I Komm. hos Feilberg k Landmark. 
60 öre. 

Rigsregistranter, norske, tildeels i Uddrag. Udg. efter on. 
Foranstaltning. 6 B. 2 H. 1631 — 1634. Udg. af Otto Gr. 
Lundh. I Komm. hos Feilberg & Landmark. 3: 76. 

7 B. 1 H. 1635—1637. Udg. af Otto Gr. Lundh. IKomm. 

hos Feilberg k Landmark. 2: 75. 

Skaar, J. N., Vidnesbyrd af Dr. Morten Luther om 8krif temål 
og Nadverd, En kommunionbog for luth. Kristne. I Komm. 
hos N. Lund. Indb. 50 öre og 90 öre. 

Storthings-Efterretn. 1814—1833. Udg. efter offentlig Foran- 
staltn. 2 B. 11 H. J. Dybvad. 76 öre. 

Vogt, V., det hell. Land. Med omkr. 100 Illustr. 1 H. r. T. 
Mallings Bogb 80 öre. 


Bibliotheca Scandinavica. 

En förteckning öfver till främmande språk öfversatta arbeten 
af skandinaviske författare, samt utländska skrifter 
behandlande skandinaviska ämnen. 

Jan. 1876—1877 Juni. 

Svensk Bokhandelstidning meddelad af K. 

N. B. Alla på främmande språk i 8verige tryckta och utgtfna 
arbeten äro naturligtvis icke upptagna i denna för 
teckning. (Forts. fr. n:r 18.) 

Bougeault, Alfred, Histoire des littératures étrangérw. 
Torne I. Littératures allemande, scandinave, finlandaise, oo 
groise. 8:o (527) 1876. Paris. Pion. Fr. 6. 


Digitized by v^oogie 



89 


'Bopfen, (S., ©tubien öb. ba# UMfeteitoefen (se Petersen). 
Bracpbogel, 2L t£., 9Ute ©djtoeben. ©d&aufpiel in 5 Slften. (Sen 
Bitynen ^egenfiber al# 2Jl|crpt gebt.) 8 :o (116) 1875. SBerlin. 

Btanbe#, ©., Sie #au|rtfftömungett bet Siteratur b. 19 JKibtl}. 
Botlefungen gebalten an b. Äopenfagener Uniberfttöt. 
unb etngeleitef b. %bf. ©trobtmann. ©in^ig auiot. beuL9tu$g. 
4 33b.: Set s JlahiTali#mu# in ©nglanb. Ste ©eeftipile. Bpron 
unb feine @r uppt. 8 :o (V. 563) 1876. Berlin. Qft. Sundet. 3JL 
7: 50. 

De förut utkomna 3:ne delarue innehålla: 

1. Sie fenigtantenlitetatnr. (290) 1872. 2Jl. 4: 50. 

2 . Sie romantifdje ©cpule in Seutfdblanb (406) 1873. 2JL 4: 50. 

3. Sie SReaftion in gtanfteid^ (364) 1874. 2JL 4: 50. 
gfetbiitanb SaéfaUe. ©in litetstiféei ©baracietbilb. ttu# bem 

Ddnifdjen. Slutorifirte ubetjetjung. 8 :o (V. 266) 1877. Betlin. 
gft. Sundet. 2 JL 4. 

Broun, 355. b., ©djtoebifdje ©ebicpte. SJleirifdj ftei Äbetf* 2 ÄufU 
8 » (VI. 213) 1876. Berlin. Wicolai’# Betl. geb. 9R. 6 . 

B temet, fjft. ©efammelte ©d)riften. lui b. ©djtoeb. 39b. 2 , 
3: ©fiaaen au# bem 3Qltaa#teben. Sa# £>au§, ob. garailien* 
torgen u. gamiUenfteuben. 7 3lufl. 2 %fyt. 8 :o (294, 193) 1875. 
fceqnig. 39todbau#. 3JL 2 . — geb. 9R. 3. 

— , ©efaminelte é^tiften. s 2lu# b. ©djtoeb. 39b. 11, 12 .: ©fiwen 
au# bem 2ltttag#leben. ©in Sagebucb. 2 39be. 3 lufl. 8 :o (152 
160) 1875. SetyaiQ* 3$totff)au#. 351. 2 . — geb. 9JL 3. 

— , Le foyer domestique ou chagrins et joies de la famille. 
Traduit du suédois par M:lle R. Du Puget. 18:o (504) 1875. 
Paris. Garnier tfréres. 

Utgör ett band i samlingen 2>Publications Du Puget. 
Romans de famille.» 

— , Le voyage de la Saint-Jean. Traduit du suédois par Mille 
Du Puget. 18:o (369) 1876. Paris. Garnier fréres. 

Utgör ett band i samlingen »Publications Du ^u get. Ro- 
mans de famille.» 

— , Les voisins. Traduit du suédois par M:lle R. Du Puget. 

7:e edition, 18:o (IV. 520) 1875. Paris. Garnier fréres. 
Broch, O. J., Le royaume de Norwége et le peuple norwégien. 
Ses rapports sociaux, hygiéne, moyens d’existence sau vetage, 
moyens de communicAtion et économie. 8:o 1877. Paris. 
Challamel ainé. Fr. 6. 

Bruun, F., Amtlichen Bericht Ub. den Zustand der königl. 
dänischen Straf ans tälten während des Zeitraumes vom 1 
April 1868 bis 31 Mårz 1873. Aus d. dan. iibers. von J. A. 
Elvers. Thl 1—2. gr. 8:o (I 1—110; II 111—222) 1876- 
76. Heidelberg. G. Weiss. å M. 2. 

BttrsteFs, Se b., Beschreibung d. scbwedischen Krieges 1630 — 
1647. Nach der Original-Handschrift im General-Landesar- 
chiv zu Karlsruhe hrsg. v. Archiv- R. D:r F. v. Weech. gr 
8 :o (XVI, 270) 1875. Leipzig. Hirzel. M. 8. 

Bii ch ner, Alexandre, La cathédrale de Lund etsa légende. 
8 :o (16) Caen. Le Blanc-Hardel. 

Intagen uti »Bulletin de la société des beaux-arts de Caen.» 
Bunge, fttiebt. ©eorgbon, Sta# ^etjogt^um ©ftlanb untet ben 
Äönigen bon Sdnemati 8 :o (XV. 391) 877. ©otlja. gr* 2L 
^ertge#. 9JI. 8 . 

Burton, Rich. F, Ultima Thule; or, a summer in IcelancL 
2 vols. 8:o. 1875. London. Nimmo. 32 sh. 

Carlén, Mme Emilie, Une femme capricieuse. Traduit du 
suédois par M:lle R Du Puget. T. I. 18:o (432) 1875. Paris. 
Garnier fréres. 


Utgör ett 1 band i samlingen »Publications Du Puget. 
Romans de famille.» 

— . (se Flygare-Carlén.) 

Carlyle, Thomas, Early Kings of Norway. New edit. 8:o 

1875. London. Chapman k Hall. 7 sh. 6 d. 

6 a t el, 6 L, S)et 39aton bon ^rmfelb, ein aeptiiftet ©djtoebifdjer 
S^Icmat. öiftoriiche ©nfiblnng au# ©étoeben#. SBergangenbétt. 
8 :o (64) 1877. 39let$etobe. 39uf$. Ti. 0, 50. 

— , 6 naelbte(^t= 6 ngelbte(^t#fon, obet ein SJtörtirer au# bem Solfe. 
©efåtdjte au# ©djtoeben# Borjeit. 8 :o (32) 1877. Bleidjetobe 
Bufd). TI. 0, 30. 

C aton, J. D., Summer in Norway, Account of Red Deer. Rein- 
deer and Elk. 8:0 1875. Chicago. 12 sh. 6 d. 
©ebetfchiölb, ©.bon, ubet bie fdjtoebifdje £>eilgpmnaftiE m. be* 
fonb. ©eriitffidjt. b. medjan. 9letbentei#e. gr. 8:0 (32) $anno* 
bet. ©djmotl k b. ©eefelb. TI 0, 60. 

©briftianf en, 6 . 331., $iilf#bu$ f. priefletlidjen u. paflötlidben 
SHenfi unbet b. Stautfd&en mtnbet funbigen ©djtoeben, ebangelifä* 
lutberifcpen ©eifUidjen beutfdjer 3unge batgebofeit. gt. 16:o (VIII 
38.) 1876 . ©atbing. (Öiifjrt k SJirrf#.) Ti. 0, 30. 

Clissold, A., The divine order of the universe, as interpreted 
by Emmanuel Swedenborg. 8:0 1877. London. Longmans. 
2 sh. 6 d. 

©olban, s iRatie, 9lobeHen. TUt 39etoillig. bet 33etf. au#bem9lots 
toeg. iibetf. b. Ubf. Strobtmann. 2 39be. Om bobtn 9totben. 
— 2)ie »erle. — irei Saqe, — 3)et gxo#|e 39&t.) 8:0 (898. 288.) 

1876. Stuttgart 6 otta. 3W. 9. 

Cooke, W. 8., the armed Strength of Denmark. Mit karte, gr. 
8:0 1874. 3 sh. 

— , — of Sweden and Norway. Mit karte. 3 sh. 6 d. Off. Publ. 

d. engl. Kriegsminist. (Triibner k C:o.) 

Cotteau, G., Congrés international d’anthropologie et d’ar- 
chéologie préhistoriques. Session de 8tockholm. 8:0. (66) 

1875. Auxerre. 

Cronholm, Abraham, Gustaf II Adolf in Deutschland. Aus 
dem Schwed. v. D:r H. Hclms. I Band gr. 8:0 (IX. 378.) 

1876. Leipzig. Fues. M. 7. 

Damm, D:r Janne, Praktische Pasigraphie, oder die Kunst 
mit allen Nationen der Erde correspondiren zu köniien, ohne 
deren Sprache mächtig zu sein. gr. 8:0 (XVIII. 42) 1876. 
Leipzig. Douffet. M. 2: 50. 

2) an ia, 6 ine 3lu#toabl bdn. ©ebidbte, im 39et#ma#fe ber Otiginale 
fibetf. b. ©man. 35 en bi %. 2 »uff. 8:0 (XI. 255) 1875. Sjctlin. 
9hcolat catt 3Jt 5: — geb. m. ©olbfc^n. 2Jt. 6 : 

2 )onbotff, $., 2 )ie stormannen unb i^te SBebeutung f. ba# europ. 
Sulturleben im SJtittelalter (fe ©ammlung gemeinb. toi#fen#. 
33orttäge). 

Doumerc, Jean, La Suéde et sa capitale. Impressions et 
souvenirs. 8:0 (20) 1876. Montauban. 

Doumerc, Paul, La Norvége centrale. Notes de voyage. 8:0 
(119) 1876. Avec. 15 pl. Montauban. 

Separataftryck ur Recueil de la société des Sciences, 
belles-lettres et arts de Tarn-et-Garonne, 1873 — 1874. 
©tacljjmann, £. unb *>n. 3. ^ en ©anbtegionen 

unb anbete ©t3&^lungen. Stad| oem bänifc^tn bearbeitet bon 2L 
©txobtmann. 8:0. 1877. SBetlin. 3nn!e« 2Jt 3. 

Dureau, A., Rapport sur le congrés de Stockholm. 8:0 (11) 
1875. Vendöme. 

Separataftryck ur »Bulletin de la société archéologique, lit- 
téraire et scientiftque du Vendömois». 

(Forts.) 


Böcker som utkommit: 

På vort Forlag er udkommet: 

Codex aureus 

sive quattuor evangelia ante Hie- 
ronymum Latine translata. E codice 
membranaceo partim purpureo ac 
literis aureis inter extremum quint- 


um et iniens septimum seculum, ut 
videtur, scripto qui in regia biblio- 
theca Holmiensi asservatur. Nunc 
primum examinavit atque ad verbum 
transcripsit et edidit J. Belsheim. 
Partem sumptuum suppeditavit so- 
cietas scientiarum Cnristianiensis. 
277a Ark stor 8 vo med 5 Plancher, 
Initialer, Skriftprover m. m. tildels 
i Guld og Farvetryk. Pris 15 Krö- 
ner. 

(2 gm) P. T. Mallinp Boghandel. 


Nyligen har utkommit och expe- 
dieras efter reqvisition i fast räkning: 

Musik i Notskrift 

till 

Sabbatsklockan. 

Andeliga sånger utgifna af Joél 
Blomqvist. Första samlingen. 
Pris: häftad 1:50, kartonerad 1:75. 
Stockholm den 22 maj 1878. 

A. L. Normans Distribut ionskonto. 


Digitized by v^oogie 


90 


P& vort Forlag har forladt Pressen : 

Det hellige Land 

af Volrath Vogt. 

Iste og 2det Heffce k 80 öre. 

Det hele Vaerk vil udejore om- 
kring 80 ottesidige Ark licten Folio 
og udkomme i Hefter hvert med 5 k 
6 Ugers Mellemrum indeholdende 
5 Ark til en Pris af 80 öre pr. 
n Hefte. Bogen bliver derhos ledsa- 
get af omtrent 100 storre og mindre 
Billeder samt Earter over Sinai, det 
dode Hav og måske flere. 

P. T. Mallingg Boghandel. 

(2 g:n) 


I kommission hos undertecknad 
har utkommit: 

U. L. Ullman, Kristlig Reli- 

f ionslära för Elemeittarlärover- 
ens högre klasser. I del.: Läro- 
satser, II del.: Bibeltext. Andra 
fullständigt omarbetade upplagan. 
Pris för båda delarae, bundna i 
pappb., 3 kr. 

D:0, Ord till Nattvardsungdomen. 
Andra upplagan. 30 öre. 

C. A* Eksteåt 9 Denevang. luth. 

kyrkans lära om Herrans Natt- 
vard i anseende till dess exege- 
tiska och historiska grund. Af- 
handling i och för diskussion vid 
restmötet i Göteborg d. 18 — 20 
uni. 73 sid. 1 kr. (Som upp- 
lagan häraf är ringa, kunna endast 
några få ex. bekommas k cond.) 
Göteborg d. 14 maj 1878. 

(2 gm) D. F. Bonnier. 


De herrar bokhandlare, som ännu 
ej erhållit men önska få ex. i kom- 
mission af ”Redogörelser för 
verldsntställningen i Filadelfia 
1876, afgifna till kongl. svenska ut- 
ställningäomitén», torde insända re- 
qvisitioner till undertecknade. 

Priset med atlas är 5 kronor. 

Samson & Wallin. 


Böcker under tryckning: 

För undvikande af kollision tillkän- 
nagifves att La princesse Ogaroff 
och Niania af H. Greville äro under 
tryckning för att i svensk öfversätt- 
nmg utkomma hos 

(i gm) Oscar L. Lamm. 


Återbegärda böcker: 

Betur. 

Anhålles att hrr bokhandlare måtte 
med snaraste återsända lagerbehåll- 
ningen och liqvidera försäljningen 
af mina förlagsartiklar. 

Åstorp & Wallaröd i maj 1878. 

J. Pehrsaon. 


Angelägen retnr. 

De herrar bokhandlare, som inne- 
hafva olika upplagor af Sundéns 
läroböcker, torde med omgående 
återsända samtliga exemplar af äl- 
dre upplagor ; och erkännes icke 
sådana, retumerade efter denna 
månads utgång. Stockholm 7 maj 
1878. 

(3 g:n) J. Beckman. 


Begäres i retur: 

Mathews, W&gentill lycka ooh 
framgång, öfverflödiga exemplar, 
som under den närmaste tiden an- 
ses ej kunna säljas. Upplagan är 
så utgången, att jag ei ser mig i till- 
fälle att kunna expeaiera ingående 
reqvisitioner. 

Stockholm d. 16 maj 1878. 

(2 g :n) Fr. Skogiund. 


Blandade annonser: 

Utländskt Sortiment 

expedieras skyndsamt och billigt. 
Stockholm. 

(ib g-.n) C. A. Lindqvist. 


De Herrar Förläggare, som önska 
hafva sina komraissionslager hos mig 
assurerade och derför sjelfva vilia 
betala assuransafgiften, behagade 
benäget derom underrätta mig med 
första. 

Bollnäs den 10 maj 1878. 

(2 g:n) Alfr. U. Godhe. 

Af förekomna anledningar erinras här- 
med om Boktryckaren Joh. Ang. Granbergs 
annons i N:r 3 af Svensk Bokhandelstid- 
ning, att distributionen af 8alomos Tem- 
pel är öfverlåten på undertecknad, och 
får jag derför anhålla att redovisningen 
med snaraste insändes till mig, förlägga- 
ren. Göteborg den 4 maj 1878. 

(2 g-.n) J. W:m Wennerberg. 


Herrar Bokhandlare 

behagade, ju förr ju hellre, insända 
reqvisition å det i fast räkning be- 
höfiiga antalet af de hos oss utkom- 
mande tidskrifter, och få vi erinra 
om, att vi för framtiden expediera 
nya häften endast till dem, som derå 
insändt reqvisition. 

Stockholm d. 16 maj 1878. 

(2 g:n) P. A. Norstedt & Söner. 


En ung man med flerårig vana 
vid alla inom bokhandeln förekom- 
mande göromål önskar öfvertagaen 
kommissions-bokhandel eller större 
filial. 

Svar i biljett till A. M. torde in- 
sändas till Herrar Seelig & Comp. 

(1 g:n) 


Doktor Hartnngs örtpomad*. 
Doktor Hartnngs Kinabarkolj», 
Doktor Bontemards Tandpasta 

erhållas på reqvisition i fast rik 
ning hos 

P. A. Huldbergs Bokhandel. 


En öfvad Säljare, 

ihärdig och driftig, med lust och 
fallenhet för affärsresor, erhåller in- 
ställning uti 

N. J. Onmperts Pappenhandel, 

(l g:n) Göteborg. 


(Nord. Bogh. Tidende. 2 g:r.) | 

Nytt lager af undertecknads pris* 
belönta Stålpennor har åter in- 
kommit och rekommenderas iemte 
Korkpennskaften hos Hrr Bolcnand- | 
lare i benägen åtanka. 

Nettopriset å Sfcålp. är 1: 25 pr gross. 

2 > å Korkp. är 30 kr. * > 
Stockholm d. 25 maj 1878. 

A. N. Berggrén, 

Kongl. Hof-Kalligraf. 

Lilla Vattugatan N:r 16, 2 tr. upp 

(1 g:n) 


Lediga platser : 

Ett dugligt biträde, som i 4’/j & 
konditionerat i bok- och pappen- 
handel, söker sig annan plats, nelft 
genast. Pretentionerna billiga. Re- 
flekterande torde vända sig till Her- 
rar Seelig & C:o, som lemna vidare 
upplysningar. (3 g*) 


Stockholm, 

tryckt hot A. L. Korman t Boktryckeri-AktieboU*. 
1878. 


Digitized by ^ooq le 


i 


SVENSK BOKHANDELS-TIDNING. 


N:r 22. Lördagen 


På denna tidning, braraf ett n:r åtkommer hvarje helgfri lördag, prenume- 
reras för helt år med 4 kronor, postbefordringsafgiften oberäknad. Redaktio- 
nens adress är 8tockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hvarå priset 
är 10 öre för petitrad, böra, för att kanna intagas i näst ntkommande num- 
mer, senast föregående torsdags afton hafra kommit red. tillhanda. 


den 1 Juni 1878. 


■f 

I Clarens i Schweiz afled den 24 sistl. maj ordfö- 
randen i Finska bokförläggare-föreningen, kommerserådet 

Frans Wilhelm von Frenckell i en ålder af 57 år. 
I vintras begaf han sig till sydligare luftstreck för att om 
möjligt söka återvinna sin på senaste tid förlorade helsa. 
Efter sin faders frånfalle öfvertog han en redan för den 
tiden icke obetydlig industri, hvilken han ytterligare ut- 
vecklade och forkofrade, på samma gång han egnade sig 
åt allt flera grenar af praktisk verksamhet: boktryckeri, 
bokhandel, pappersbruk, trämassefabrik, sågverkjordbruk, 
tändsticksfabrik, jernindustri m. m. Under hans tid (1862) 
har boktryckeri- och bokhandelsfirman J. C. Frenckell & 
Son, den äldsta i Finland, firat sitt 100-åriga jubileum. 
En sällsynt affarsmannaskicklighet, drift och insigt voro 
hos von Frenckell i hög grad förenade. Intresset för Fin- 
lands industris förkofran har han på många sätt ådaga- 
lagt, dels såsom deltagare i många nya företag, dels så- 
som befrämjare af sådana, dels slutligen såsom befordrare 
af Finlands deltagande i utställningar, å hvilka hans firma 
städse intagit ett hedersrum. Vid nordiska utställningen 
i Stockholm år 1866 var han Finlands kommissarie, och 
den allmänna finska utställningen år 1876 har hans ifver 
och arbete i icke ringa grad att tacka för att densamma 
kom till stånd och blef en så minnesvärd epok i Finlands 
lif. Han deltog i Skandinaviska bokhandlare-mötena i 
Stockholm 1866 och ChHstiania 1873. I det politiska 
arbetet har kommerserådet v. Frenckell deltagit såsom le- 
damot af borgareståndet och dess talman vid 1867 års 
landtdag samt derefter, upphöjd i adligt stånd, såsom le- 
damot af ridderskapet och adeln vid följande landtdagar. 
v. Frenckell var riddare af Wasa Orden och norska S:t 
Olafs Orden. 


Bokhandlaren Nikolaus Antonius Zetterström, 
om hvars dödliga frånfålle förut i denna tidning omnämts, 
afled efter några veckors sjukdom den 4 maj 1878. 

Den bortgångne, som från en ringa början arbetat 
sig upp till egare af en af Sveriges största sortiments- 
affarer, föddes i Göteborg den 12 april 1835 och började 
sin bokhandelsbana redan 1850, i det han då antogs till 
lärling i herr D. F. Bonniers bokhandel derstädes. Med 
de goda exempel och den praktiska ledning han här hade, 
vann han snart insigt i affärens skilda grenar och tillvann 
sig genom arbetsamhet och ordning sin principals fhlla 
förtroende. 

Sedan Zetterström under några år ensam omhänder- 
haft bokhandeln, öfvertog han densamma 1869 för egen 
räkning. Gift 1861 med Sofia Amalia Andersson fram- 
lefde han det lyckligaste familjelif tills döden i början af 
1877 bortryckte hans hustru. 


Den redbare, aktade och duglige mannens tidiga bort- 
gång beklagas djupt och elfva miuderåriga fader- och mo- 
derlösa barn stå sörjande vid hans graf. 


Nationsbibliotek. »Förteckning öfver Stockholms 
Nations i Upsala Bibliotek 1878», utg. af R . M. Boval- 
lius och K . A. Victorin , har i dagarne lemnat pressen. 
Förteckningen, som upptager 1732 boktitlar, innehåller 
VIII + 105 sidor och inledes med en kortfattad historik 
öfver bibliotekets utveckling. Öfver samma boksamling 
äro förut förteckningar utgifna af C. J. Fant (1841) och 
K. E.H. Uggla (1853). 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samson Wallin 

' För d. 23 — 29 maj 1878. 

A ve, Vägledning för unga tjenarinnor, bearb. för svenska för- 
hållanden efter danskan. 16:o, 48 s. Sthm, P. A. Huldbergs 
bokförlags -aktie bolag. 25 öre. 

Bondeson, Au g., Visor på Åtradalens bygdemål. 12:o. 66 s. 
Upsala, A. Virgin fc K. 50 öre. 

Ekbobrn, C. M., Förklaringar öfver främmande ord och 
namn i svenska språket, tillika med deras härledning och 
uttal. En handbok för vetgirige af alla samhällsklasser. 7:e 
hft. 8:o, (II) s. 9—186. Sthm, P. A. Huldbergs bokförlags- 
aktiebolag. 1 kr. 

Far rar, F. W., Jesu lif. öfv. o. bearb. af F. Fehr. 10:e hft. 

4:o, spalterna 641 — 704. Sthm, Fahlcrantz k K. 75 öre. 
Gréville, Henry, Dosia. Öfv. af C. A. Swahn. 12:o, 199 
s. Sthm, O. L. Lamm. (Tr. i Lund.) 1: 50. 

Gode t, F., Kommentar till Johannes-evangeliet Öfv. af A. 
Neander H. 9. o. 10. 8:o, (II) s. 145 — 336. Upsala, W. 8chultz. 
(Tr. i Sthm.) 2 kr. 

Habberton, John, Bilder ur lif vet i Vestern. (I urval ef- 
ter ®Some folks®.) öfv. af A. 8. 12.'o, 326 8. Sthm, O. L. 
Lamm. (Tr. i Lund.) 2 kr. 

v. Hellwald, F. Jorden och dess folk. Allmän geografi, öfv. 
o. bearb. af E. Hildebrand. 14:e hft. 8:o (II) 8. 369—448. 
Sthm, C. E. Fritses bokh. 1 kr. 

Klingspor, Carl Arvid o. Schlegel, Bernh., Uplands 
herregårdar. Teckningar af J. Geissler. Litografi si A. Nay. 
4:e hft. Tvär 4*0, 38 8., 1 stamtafla o. 3 pl. Sthm, Central- 
tryckeriet.- 5 la 

Petiscus, A. H., Olympen, eller hellenernes och romarnes 
mytologi jemte egypter nes hinduernes och de fornnordiska fol- 
kens gudalära. Bearb. öfversättning från tyskan af S. G. 
Dahl. Med 90 afbildningar. 2:a uppl. 3:e (slut-) hft. 8:o, s. 
225—844. Sthm, Hj. Linnstöm. 75 öre. 

Redogörelse för Göteborgs utskänknings-aktiebolags organisa- 
tion och verksamhet från 1 okt. 1865 till 30 sept. 1877. 8:o, 
135 s. 3 tab. Göteb., utskänkningsbolaget. Ej i bokh. 
Riohter, E. F., Harmonilära. Öfv. af JuL Bagge. 2:a nppl. 
8:o, iv o. 204 s. Upsala, W. Schultz. (Tr. i Sthm.) 2: 76, 
inb. 8 kr. 

Roman- och novell-bibliothek. 8:o. Sthm, Looström & K. 

5. Griffiths, Arthur, (major), Lola. En berättelse från 
Gibraltar, öfv. från eng. af D. K. 3 dir. 520 8. 3: 75. 


Digitized by 


Google 


92 


Samling af gällande postförfattningar, ntg. af E. E. Eb ren- 
holm. I. Sakregister Öfver kongl. generalpoststyrelsens 
cirknlär-8amlingar, ärgängarne f. o. m. 1871 intill juli 1877. 
8:o, 183 s. Sthm, utgifv. (1877.) 3: 60. 

Sjunger Herranom alla land, prediker från dag till dag hans 
salighet. Sänger från östra Småland af O. A. O. m. il. I, II. 
2:a uppl. 16:o, 80 s. Marianelund, O. A. Ottander. (Tr. i 
Eksjö.) 26 öre. 

Skrift, Den heliga, i berigtigad offersättning och med nödiga 
förklaringar af H. M. Me lin. II. Det gamla testamentet. 2. 
6:e hft. 8:o, s. 899 — 1010. Sthm, Centraltryckeriet. 1 kr. 

— , III. Det nya testamentet. 3:e hft. s. 226—336. 1 kr. 
Strandberg, C. V. A., Samlade vitterhetsarbeten. 12:e hft. 

8:o, (III) s. 266—360. Sthm, C. E. Fritzes bokh. 1 kr. 
Thomasius, G., Predikningar på alla kyrkoårets sön- och 
högtidsdagar, öfv. af Alfr. Dehlgren. 4:e hft. 8:o, s. 386 — 
612. Sthm, V. Böhlmark. 1 kr. 

Tidskrift för veterinärer och landthushållare, utg. af lärarne 
vid kongl. veterinär-institutet, redig, af J. G. H. Kin berg. 
4:e årg. 1878. 8:o. Sthm, Looström & K. För årg. 6 kr. 
Tidskrift, Teknisk. 8:e årg. 1878. Redaktör: W. Hoffstedt. 
4:o. Sthm, Expeditionen. För årg. (12 hfn - 36 ark o. plan- 
cher) 10 kr. 

Tidtabellen. N:o 16. d. 16 maj 1868. 8:o, 46 8. o. 3 kartor. 

Sthm, J. A. Forsström. 26 öre. 

Traasdahl, F., Andliga brytningar, eller är du pånyttfödd? 
öfv. af O. A. O. 8:o, 120 s. Marianelund, O. A. Ottander. 
(Tr. i Eksjö.) Vb. 66 öre. 

Werner, Hilder, Warnhems kloster och kyrka. I. 4:o, 51 s. 
o. 10 fotografier. Lidköping, förf. 4 kr., utan fotografier 
2 kr. • 

Åke rman, Rich., Sur l’etat actuel de 1’industrie du fer en 
Suéde. 4:o, 35 o. xlj s. samt 1 karta. 8thm, Samson & 
Wallin. 3 kr. 


' Dansk bokförteckning. 

Meduelad af G . E. C . Gad i Kjöbenhavn; ur Nord. Bogh.-Tidu. 
Från den 15 — 23 Maj 1878. 

Bruun, A., Hjselpebog til C®sars Gallerkrig. 40 8. i 8. Prior. 
50 öre. 

Collin, J., Konchyliologen Otto Andreas Lowson Mörch. En 
biogr. Skizze med den Afdodes portraet og en Fortegn. over 
hans liter. Arb. 38 Sid. i 8. (Ej i bogh.) 

Dickens, C., saml. Vaerker. 3 Udg. 86 H. 96 sid. i 8. Eibe. 
50 öre. 

Fog, B. J., Tale da Pantserskibet oHelgolando 10b af Stabelen 
den 9 Maj 1878. 8 Sid. i 8. Gyldendal. 35 öre. 

Folkets Almanak for 1879, udg. af N. C. Rom og C. A. Thyre- 
god. 202 Sid. i 8. Rom. 90 öre. 

Frederiksen, H. C., Barndom og Kristendom. En Henstill. 
til Forseldre, Opdragere og Praester, at laese, naar Bcrnene 
er i Seng. 168 Sid. i 8. Gandrup. 2 Kr. 

Frugt, den forbudne. Farce med Sang i 3 Akter, frit bearb. 
efter V. Sardon’s: »Les pommes du voisin» af E. Bogh. 96 
Sid. i 8. Lose’s Bogh. 1: 25. 

Kofod, H. A., Historiens vigt T Begivenh., fragm. fremst. for 
Begynder©. På nyt omarb. af S. B. Thrige. 262 Sid i 8. 
Soldenfeldt. Indb. 2: 10. 

Meddelelser, hygiein., udg. af E. Hornemann og Gasdeken. Ny 
Rsscke. 2 B. 2 H. 74 Sid. i 8. (Lund.) 1: 50. 

Meyer, L., Fremmedordbog. 12 H. 64 tosp. 8id. i 8. Schu- 
bothe. 86 öre. 

Middelboe, C. G., fra den eng. Kyst. Skitser. (Saertr. af 
Folkelaesn.) 64 Sid. i 8. Gad. 40 öre. 

Rosenius, C. O., fra Erf aringens Skole. Ang. Omvendelse, 
Tro, Forsagelse, Helliggjörelse og Kors. Efter E. P. Giers. 
Overs. 96 Sid. i 8. Rgmne. (Kbhvn. Henriksen. Adelgade 
65.) 45 öre. 

Ro sin g, H., Fyrtaarnet og dets Beboere. (Saertryk af Folke- 
lsesn.) 50 Sid. i 8. (Gad.) 35 öre. 

8hak8peare, W., dramat. Vaerker, o vers. af E. Lembcke. 2 
gjenn. Udg. 10 H. 140 Sid. i 8 og en Stamtavle. Schu- 
bothe. 1 Kr. 

8kjemt og Älvor. Fortsell. og Bill, af den store nord. Alma- 
nak. 148 Sid. i 8. Pio. 60 öre. 


Sommerfeldt, E. J., Forelsesn. over Huusbygningskunsten 
for Officeenkolens Ingenieurafd. L Materialie? og enk. För- 
bered. 226 Sid. i 8, med Atlas med 14 lithogr. Planer i 
Tverfolio. Reitzel. 9: 36. 

St arb aek, G., Carl Knutsson og Christian I. 16 og 16 H. 
Hvert 32 Sid. i 8. Rée og Friess. å 25 öre. 


Bibliotheca Scandinavica. 


En förteckning öfver till främmande språk öfversatta arbeten 
af skandinaviske författare, samt utländska skrifter 
behandlande skandinaviska ämnen. 

Jan. 1876—1877 Juni. 

Svensk Bokhandelstidning meddelad af A. 

N. B. Alla på främmande språk i Sverige tryckta ochntgifna 
arbeten äro naturligtvis icke upptagna i denna för- 
teckning. (Forts. fr. n:r 21.) 

Gbba, Me, bie öltete u. jfingete, nebfl ben ndjtbifdjeu Gtjötyimgw 
bet ©falba; ubetf. u. mtt Gtlöutetungen begleitet bon ifatt 
©imtocL 6 betb. Slujt gt. 8:o. 1876. (VUI, 462) Stuttgart 
Gotta. SJt 8. 

— , bie, (se Universal-Bibliothek N:r 781—784). 

Gbjatbi, 51 n t on, ©ilbet aul beutfået nnb notbifdjet ©age. Äleiw 
^ic^hmgieit. 8:o (51) 1876. Bnflatn. Atfiget. geb, m. ©olbjd )i 

— , ©djön*£>elga u. ©unnlaua. Giue Didljtung frei nad& bet altnotb. 
©unnlaug&faga. 8:o (VI, 152) 1875. fiamtobet. Stömbler. geb. 
m. ©olbfd&n. 2JL 4. 

Ericson, John, Contributions to the centennial Exhibition. 
With 67 plates 4:o (1578) 1877. New-York. 

Ej i bokhandeln. 

Gtaöfjlungen bonS.Sttf.b. '©efcbidbte e. jungen SRöbdbenä*. SW 
b. bön. ubetf. b. Gliföbetl) fctengé. 2 ©be 8:o (340. 240) 1875. 
Bremen. Aii^tmann & G:o. IL 8. 

Emmanuel Swedenborg. Notice biographique et biblio- 
graphique, par un ami de la nouvelle église. 8:o (VIL 1W) 
1875. Paris. Jung-Treuttel. 

Gt lar, Ga t it, Det öaubeäfeinb. ©efdpdfjtltdjjer Sftoman auä Ttfy 
matfd&eitå ©etgangenljeit. 2 ©be in 8 Sfgit. at. 16m (202. 1- 
183, slutet ej ännu utkommet) 1875. gfunSoutg. ©ennerbalb. 
301. 4. 

— , Dönifdje Stobellen. ttbetfefot b. 8?tita ©an Ifen. 2 ©be. 8» 
(198. 206) 1876. Söien. fcattleben. SR. 4: 50. 

Utgöra häftena 1668—1677 af *2efe*Gabinet, neucä beHetn* 
ftifdbeB, bet befien u. intteäfönt. otomone aHet Stationen.* 

G to a Ib, A 3., SBalbemat Ätone’4 3^genbgefdbidbte. Boman. %u$ 
b. Dön. iibetf. b. SÖ. Bein^atbt. 2 ©be 8:o. (308. 370) 1876. 
©temen. Aitytmann & G:o. SR. 9. 

Gxnet, 2B. 3f„ dp^nbel (fe SRat$et). 

gfleif cljmann, m, Stubten fib. bag SRolleteitoefen. (sc Peter- 

sen.) 

gflijgatesGatlén, ©ömmtlidbe Boraam 3 BufL JBtef. 107— 
140. (©djluf}.) 16:o. 1875. ©tttttgatt. gftandff). Öief A 50 ©f. 

Första häftet af denna 3:dje uppl. utkom 1872. 

— , ©cbatienbilbet. StobeHen a. b. ©$b>eb. b. Gmil 3 3«ttjå 
Ginatg autot. beut. Bugg. 4 ©be. 8:o (254, 224, 230, 213) 1875. 
Seltitg. G. 3. ©finffjet. SR. 12. 

fftet), SÖ., Slnfarfttöm. Gtne Gtjdhlung aul b. fdbtoeb. ©ef<$i$te. 
gt. 16:o (61) 1875. ©Mtytyeim. ©agel. 2JL 0, 25. 

Frisch, C. F., Norwegen. 1 (se Grieben’s Reise-Bibliothek. n:r 

, Schweden. f 18, 12.) 

Garvagh, Lord, Pilgrim of 8candinavia. 8: o. 1876. London. 
Low. 10 sh. 6 d. 

©eibel, iman., Aönig ©igutbä ©tautfabri Gine notbifAe ©age. 
4 Slup. gt. 16:o (31) 1877. ©tuttgatt. Ätabbe. geb. m. ©olbf4«* 
3R. 2. 

©etbaiS, G b., 3ttgMb bet ©talbe. Dtama in 5 Biten. (Dep 
©filjnen geaenilbet alä SRfct. au beträtten.) gt. 8:o (91) 1875. 
Seiptig. Mebel 30t. 1: 20. 

©itubt, O., Die ©aQoföen beä ©IMi, (se Jacobson, E.). 

©teif, SJtattin, GotfU Ulfelbt, bet Beid^äbofmeiflei bon Wap 
matt Dtauetfptel in 5 Beten u. e. ©otfpiele. 2 SStafi. gt. 16* 
(148). 1876. Söien. Söafiiä^anfäet. SR. 3: 60. 

Grieben f s Reise-Bibliotbek. gr. 16:o. Berlin. Goldschmidt. 

N:r 12. Schweden. Praktisches Handbuch f. Beisende t. 
D:r C. F. Frisch. (Nach dem Tode d. Verf. vollstån- 


Digitized by ^ooq le 



93 


dig neu bearb.) 5 Aufl. Mit Reisekarte von Schwedeo 
a. neueu Plänen von Stockholm and Gothcnburg. (VIII. 
360.) 1876. geb. M. 6. 

N:r 13. Norwegen. Praktisches Handbach f. Reisende ▼. 
D:r C. F. Frisch. (Nach dem Tode d. Verf. vollstän- 
dig neu bearb.) 3 Aufl. Mit Reisekarte v. Norwegen. 
(IV. 264.) 1876. M. 4: 50. 

N:r 67. Kopenhagen u. Umgebungen. Praktischer Weg- 
weiser m. neuem Plane v. Kopenhagen u. neuer Karte v. 
nördl. Seeland. 5 Aufl. Aufs neue verm. t. K&mmer- 
Rath Emil I. Jonas. (VI. 136.) 1876. M. 2. 

Griffin, G. W., My danish days. 12:o. 1875. Philadelphia 
7 sb. 6 d. 

Gu i me t, Emile, Esquisses scandinaves, relation du congrés. 
<Tan th ropo logie et d’archéologie préhistorique. 18:o(261). 1875. 
Paris. Hetzel. Fr. 3. 

Gyldén, Hugo, Die Grundlehren der Astronomie nach ihrer 
geschichtlichen Entwicklung dargestellt. Deutsche, vom Ver- 
f&sser besorgte und erweiterte Ausgabe. Mit 33 Holzschnit- 
ten. 8:o (VIIL 40p. 1877. Leipzig. Engelmann. M. 7. 
$ammeri$, gtebetil. Heltefte <£pif bet Ingelfadjfen, 

Deutfåen uito 9totblåitbet. ®in Beitrag jut Air<$engef$i(f)te. 

bém Dån. b. 911. äKid)elfen. SJcit 6 $oljf$tt. gr. 8:o 
(VIII. 280). 1874. mtnttofy Berfcelämann. 3R. 4: 50. 

— , Die erlbfleit ©eclcn in ibrem 3toif^eiunftanbe^toif(^en Dob unb 
Slufetfielpntg. diite 6*rmbetrad)hing. • 9lug b. Dån. b. 9U. 2JH- 
d) el fen. gr. 8:o (53). 1875. ©ilietSloh. Bertelämann. 5R. 0, 90. 
^ammetidq, 3DL/ D:r, Dljortoaibfen unb fcine Äunfl. din 
fiebenSbilb. 9luä bem Ddit. gr. 8:o. (Xni64ra.46o4!dpiitt*DafO 
1876. ©otfp. €>d)U>§mann. 3. 

Hanstein, Marie, Die Aslaug-Sage. Mit 1 Titelbild. 8:o 
(IV. 72.) 1876. Berlin. Neuenhahn. cart. M. 1: 50. 

fmrtung, ©., unb Dult, 91., gfahrten burdb ftotttegen unb bie 
Sapjwnatf. mt cinern Ditelbilbe. 8:o (VI. 342.) 1877. ©tutt* 
gari ©ebt. Äröncr. 6. 

£>au3bibliotet auSlänb. diasfiler. #ft 1—3: 

Boltaite, ©cfdjicbte ÄorU XII, Jtbuigi b. Sdjtoeben. 8:o. 
(250.) 1875. Sefaig. Biolet. å £ft TI. 0, 50. 

$ ebb er g, g., Dte £>od^eit $u Ulf o ja. (Se Universal-Bibliothek 
N.*r 628.) 

— , Da3 drbe 28afa*8. ©djaufpiel tu 5 liten. b. ©djtoeb. 
b. @. £ i Ib er. (Den Bitenen gegenflber alä 9Rfcrpt. gebr.) 16:o 
(167.) 1874. Dait$ig. Äafemann. 2JL 2. 

£> elben, bie, b. 9l8garb ob. bie 2Beibnad)t8too<!j[e. dtjdblungen 
au3 ber notb. ©öttexlebre f. bie 3fugeitb. gfrei aui bem dttgl. 
gr. 8:o (200 tn. 8 fiolafdjnitten.) 1874. 6öterSlo^. BertelS* 
mm. cart. 9JL 3: 75. 

f>ellen, b. b., Da3 flRolfereiloefen tn DåTtematf etc. (Se Vis- 
sering.) 

§et(fienbad), SBilh., ©olbatenfa^rten aul bem Dänenfriege. dr* 
jjUjumg f. löolf uno Sugenb. UJtii 4 ©ta^lfii^e. 8:o (152). 1875. 
SegcnSburg. 2Äanj. Ti 1. 

Herpin, Ga9t„ Précis de 1’histoire de 8uéde, en ver9 tech- 
niques. 8:o. 1876. Paris, Nilsson. Fr. 2: 60. 


£ertj, fienrif, fönig ftené’3 2Ad?ter. Sprifåeä Drama ineineut 
9lcte. ilaå) b. bdnifcben Driamal*9lu#gabe oeutföi bon dbraunb 
8obeban§, Diam. 9lu3g. Mt Seiqtt. nad) B. ©rot^o^ami, 
m £>oh getönitten bon Alifcjdpföodjlifeer. 3:e Äufl. 16:o (760. 
1876. Betltn. (grote. geb. tn Scintoanb m. ©olbfån. Ut. 2: 50. 
Hinrichsen, Mor., Scandinavische Währung zu deutscher 
Reichsmiinze u. umgekehrt. gr. 8:o. (2 S. auf Carton.) 1875» 
Hamburg. O. Meissner. M. 0, 30. 

Hippeau, C., LMnstruction publique dans les Etats du Nord: 
Danemark, Suéde, Norvége. 12:o. 1876. Paris. Didier & 
C:o. Fr. 3: 50. 

$ obi rf, S, SBanbevungen auf bem ©ebiete ber Bdnber« u.SBblter* 
tunbe. (lin $auäbudb f^ Y Sebermamt. ftad) ben neueften fHcife* 
toerten u. anberen Jpiilfemitteln gefammelt u. bearb. f. ©Aule u. 
£kui8 . SBanb 10: ©lanoinabien. 8:o (198 m. 3 #o4fc|n.*£af. in 
8:o unb qu. 4:o.) 1876. Detmolb. Mper. 9Jt. 1: 50. 
Holtzmann, Adf., Die aeltere Edda iibersetzt u. erklärt. 
Vorlesungen. Hrsg. von Alfr. Holder. gr. 8:o. (VIII. 603.) 

1876. Leipzig. Teubner. M. 14. 

3Men, £cnrit, IBranb. DramatifcbeS ©ebicbt in ffmf 9lcten. 
fkd| bem 9torloeg. kutfdj bearbeitet bon 9Ilfr. b. äBelaogen. 
(Den SBö^nen gegeniiber alé 9Rfrpt. gebrudt.) 8u> (IX. 223). 1876. 
UöiSmar. ^inétorff. 9Jt. 3. 

Detta är den tredje öfvers. af Ibsen's Brand. Den för- 
sta, af P. I. Siebold, utkom 1872 (Cassel, Kay) och den an- 
dra, af Julie Ruhkopf, 1874 (Bremen, Kiihtmann & C:o). 

— , Storbifdje öeerfa^ri Drauerfpiel in 49Uten. Unter SRittoirfung 
b. dmma Älingenfelb beranflaltete beutfc^e Orig.»9lu8g. ber 
fiaermaenbene paa ftelgelanb. br. 8:o (VII, 128). 1876. Min* 
$en. Dfy €dermann. 9J1. 2. 

, Die jpertin bon Oefhot. #iftor. ©(^aufpiel in fiinf 9lufjiigen. 
Unter Mttoirtung bon dmma Älingenfelb beranftaltete htvå» 
f(^e DriginalauSgabe ber gm 3fngero ttH Deftrot. 8:o (171). 

1877. Mhtdjen. Db. 9Utermann. 2Jt. 2. 

Sacobfon, unb ©t rnb t, £)., Die ©attofåen be8 ©liidg. 3ouber* 
bo8fe mit ©efang unb Dam in 3 9lcten u. 8 93ilbem. gr. 820 
(58). 1876. Berlin. Änkling. Ti. 2. 

En dramat, bearbetning af Andersen9 bekanta Saga; ut- 
gör N:r 28 af DKiihling’s Volks-SchaubiihneJ). 

3<tcobfon, 3. %, (Se Drachmann, H.) 

Johnson, V. H., The Normans in Europé. With 3 maps. 8:0 
1877. London. Longmans. 2 sh. 6 d. 

Jonas, Emil I., Kopenhagen und Umgebungen. (SeGrieben’8 
Reise-Bibliothek N:r 67.) 

— , Norwegen u. seine Entwicklung in volkswirthschaftlicher 
Beziehung während d. letzten Jahrzehnts. Ein Beitrag zur 
Statistik. 8:0 (38). 1876. Berlin. Imme. M. 0, 75. 

— , Illustr. Reise- und Skizzenbuch f. Norwegen. Mit 14 Kar- 
ten & Plånen, u. 32 Illustr. 8:0 (XII. 135, 288). 1876. Ber- 
lin. Imme. geb. M. 8. 

— , Illustr. Reise- u. Skizzenbuch f. Schweden. 2 vollst. um- 
gearb. u. verm. Aufl. Mit 9 Karten u. Plänen u. 20 Illustr. 
8:0 (XIV. 479). 1876. Berlin. Imme. geb. M. 8. 

(Forts.) 


Affärs-Cirkulär : 

Undertecknade, föTmyndare för 
aflidne Bokhandlaren herr N. Zetter- 
ströms och hans hustru Amalia Zet- 
terströms omyndiga barn, fä härmed 
underrätta, att vi, med Bokförläg- 

f areföreningens medgifvande, tul 
err N. P. Pehrsson öfverl&tit den 
bokhandelsaffär, som herr N. Zetter- 
ström i lifstiden härstädes bedrifvit 
under firma dD. P. Bonniers Bok- 
handeln, äfvensom herr N. Zetter- 
ströms bokförlager. 

Göteborg den 24 maj 1878. 

C. P. Bolin. Joh. Ludv. Carlsson. 

Hänvisande till ofvanstående fär 
jag härmed vördsammast tillkänna- 

f iiva, att jag öfvertagit ofvan näm- 
e bokhandel med dess skulder och 


tillgångar och kommer densamma 
att af mig fortsättas under firma 

N. P. Pehrsson 

(f. d. Bonniers bokhandel). 

Det osålda lagret 31 dec. 1877 
äfvensom hvad under innevarande 
år hittills levererats torde öfverföras 
på den nya firman. 

De herrar bokhandlare, som haf- 
va lager från herr N. Zetterström, 
torde äfvenledes till den nya firman 
öfverfora och redovisa samma. 

Och skall det städse vara min 
högsta sträfvan att genom ordning 
och nit söka vinna och bibehålla 
herrar förläggares förtroende. 

Göteborg den 24 maj 1878. 

Högaktningsfullt 

(1 g:n) N. P. Pehrsson. 


Tillkännagifvande. 

Då jag nu åter sjelf öfvertagit 
min bokhandels- och bokförlagsaffår, 
f&r jag härmed bedja herrar bok- 
handlare att med sina redovisningar, 
liqvidationer och reqvisitioner di- 
rekte hänvända sig till mig eller 
mina kommissionärer herrar Seelig 
& C:o i Stockholm. 

På samma gång får jag underrätta, 
det Ingraham, » Herren af Davids Stam » 
åter finnes på lager och expedieras 
på reqvisition mot 25 % rabatt k 
cond. till alla dem, hvilka till mig 
eller min konkursmassa insändt re- 
dovisningar och liqvid å det under 
förra året försålda. 

Mot reqvisition pr kontant lemnas 
30 % rabatt å Davids Stam och 35 % 


Digitized by 


Google 


94 


& Davids Thron och John Bunt/ans 
Uppenbarelser. 

Lund den 25 maj 1878. 

(i gm) G. L. Tullstorp. 


Böcker som utkommit: 

P& vort Forlag er udkommet: 

Codex aureus 

sive quattuor evangelia ante Hie- 
ronymum Latine translata. E codice 
membran ace o partim purpureo ac 
literis aureis inter extremum quint- 
um et iniens septimum seculum, ut 
videtur, scripto qui in regia biblio- 
theca Holmiensi asservatur. Nunc 
primum examinavit atque ad verbum 
transcripsit et edidit J. Belshelm. 
Partem sumptuum suppeditavit so- 
cietas scientiarum Christianiensis. 
2772 Ark stor 8vo med 5 Plancher, 
Initialer, Skriftprover m. m. tildels 
i Guld og Farvetryk. Pris 15 Krö- 
ner. 

(3 g:n) P. T. Mallings Boghandel. 


Böcker under tryckning: 

För undvikande af kollision tillkän- 
nagifves att La princesse Ogaroff 
och Ntania af H. Greville äro under 
tryckning för att i svensk öfversätt- 
mng utkomma hos 

(2 gm) Oscar L. Lamm. 


Till kollisions undvikande an- 
mäles: 

The cuckoo clock 

by Ennig Graham. 

(l pn) Sigfrid Flodin. 


Återbegärda böcker: 

Herrar bokhandlare behagade med 
första återsända alla ex. som icke i 
fast räkning behållas af 

"Iciiskans ma Tärde." 

Stockholm d. 25 maj 1878. 

BokfBrlagsbyrån. 


Blandade annonser: 

Utländskt Sortiment 


expedieras skyndsamt och billigt. 
Stockholm. 

(14 gm) C. A. Lindqvist 


En öfyad Säljare, 

ihärdig och driftig, med lust och 
fallenhet för affärsresor, erhåller an- 
ställning uti 

N. J. Oumperts Pappenhandel, 

(2 gm) Göteborg. 


Herrar bokhandlare 


ber jag få erinra om den till den 
15 dennes öfverenskomna redovis- 
ningen för majtidningen %Pounsck» 
för inne varande år. 

Göteborg i juni 1878. 

(i gm) J. Philipsson. 


Till salu 

i G. L . Tullstorps Antiqvariska bok- 
handel i Lund: 


Naumann, Tidskrift för lagstift- 
ning m. m. 12 årg. (från 1864— 
75) 1 — 8 prydligt inb. 4 årg. h. 
Pris pr kontant 75 kr. 

Svensk Pdrfkttningssamling 1860 
—1875. 11 årg. inb. i välska band. 
Pris pr kontant 50 kr. 

Backmans Lagsamling, 1—8 och 
supplement. H. Pris pr kontant 

Ihres Glosarium Suiogothicnm 1 

— 2 i snygga band. Pr kontant 
35 kr. 

Geijers Samlade Skrifter (prakt- 
uppl.), 13 prydliga band. Pr kon- 
tant 30 kr. 

Gavallin, Lunds Stifts Herdamin- 
ne. 3 band. 15 kr. 

Agardh och Ljungberg, Sveriges 
Statistik, 3 bana. 20 kr., h. 15 kr. 

Svenskt konversationslexikon. 4 

qvartband. 15 kr. 

Bibliotek i Populär Naturkunnig- 
het. 20 band, komplett 35 kr. 

Klinghammar, H. P., Minnen från 
åren 1829—1839, med Skånskt 
Dialekt-Lexikon, b. 3: 50. 

(1 g:n) 


En ung man med flerårig vana 
vid alla inom bokhandeln förekom- 
mande göromål önskar öfvertagaen 
kommissions-bokhandel eller större 
filial. 

Svar i biljett till A. M. torde in- 
sändas till Herrar Seelig & Comp. 

(2 g:n) 


Herrar Bokhandlare 

behagade, ju förr ju hellre, insända 
reqvisition å det i fast räkning be- 
höfliga antalet af de hos oss utkom- 
mande tidskrifter, och fö vi erinra 
om, att vi för framtiden expediera 
nya häften endast till dem, som dera 
insändt reqvisition. 

Stockholm d. 16 maj 1878. 

(3 gm) P. A. Norstedt & Såser. 


Nytt lager af undertecknad* pris- 
belönta Stålpennor har åter in- 
kommit och rekommenderas iemte 
Korkpennskaften hos Hrr Boltnand- 
lare i benägen åtanka. 

Nettopriset å Stålp. är 1: 25 pr gross. 
. j> å Korkp.är 30 kr. » a 
Stockholm d. 25 maj 1878. 

A. N. Berggrén, 

Kongl. Hof-Kalligraf. 

Lilla Vattugatan N:r 16, 2 tr. upp. 

(2 gm) 


Obs.! Prisnedsättning i 

Amenkauska Sriffeltalor. 

Genom att intaga ett betydande 
parti af dessa goda och välgjorda 
taflor, hafva vi lyckats betinga obs 
ännu billigare priser, och äro nu i 
tillfälle erbjuda resp. afnämare for- 
ten 

N:r 1, format 8xliy 2 verktum, ra- 
men inberäknad, till 3 kronor pr 
dussin. 

N:r 2, format 10x14 verktum, ra- 
men inberäknad, till 4 kronor pr 
dussin, 

med 15 % rabatt. 

Då hel låda (af N:r 1 innehåller 
en sådan 12 dussin och af N:r 2, t 
dussin) reqvirejas, lemnas emballaget 
kostnadsfritt. 

Svanström & C:s, 

(1 g.n) Stockholm. 


Å Boktryckaren J. W. Svensso* 
konkursbos boktryckeri-inventarier 
och förlagsartiklar emottages anbud 
under hand ifrån den 1 tul den w 
juni, antingen å V. F. Winrothf 
Advokatbyrå, Stora Wattugatan ^ 
18, eller hos J. W. Svensson, Bag* 
gensgatan n:r 17, på hvilket senare 
ställe förevisning sker mellan kl y 
—11 f. m. (i t*> 


Stockholm, 

tryokt hos A. L. Normans Boktryckert-Akttsf 01 **- 
1878. 


Digitized by 


Google 



^<oo\ 


svensk bokhandels-tidning; 


N:r 23. Lördagen 


På denna tidning, hv&raf ett n:r ntkommer hvarje helgfri lördag, prenume- 
reras för helt år med 4 kronor, postbefordrlngsafglften oberäknad. Redaktio- 
nens adress är Stockholm, Drottninggatan n:r 11. imnonser, hvarå priset 
är 10 ‘dre för petitrad, böra, för att kunna intagas i näst utkommande num- 
mer, senast föregående tondag s afton hafva kommit red. tillhanda. 


den 8 Juni 1878. 


Svenska Bokförläggare-föreningen 

sammanträder onsdagen den 12 juni 1878 kl. 6 e. m., 
I tr. upp i huset n:r 18 vid Stora Vattugatan (hornet 
af denna gata ooh Clara vestra kyrkogata). 

På sammankomsten komma bland annat att hand* 
läggas ansökningar om erhållande af kommissionärskap i 
Södertelje. 


frcs. Det finnes endast 7 exemplar af denna bibel, hvars 
tryckning daterar sig från slutet af 15:de seklet. 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samton # Wallin .) 
För d. 30 maj — 5 juni 1878. 


Förre bokhandlaren Nils Segerströms i Hel- 
singborg konkurs. Inställelsedagen i denna konkurs 
är utsatt till den 17 dennes och kunna de herrar leda- 
möter af Svenska Bokförläggareföreningen, hvilka tilläfven- 
tyrs ännu icke erhållit nöjaktig uppgörelse med eller li- 
qvid af Herr Segerströms löftesmän för sina fordringar 
hos denne, till undertecknad i god tid före den 17 den- 
nes insända sina bevakningshandlingar i nämda konkurs, 
hvilka i så fall skola öfversändas till ombud å platsen 
för att å inställelsedagen ingifvas till Bådstufvu-Rätten. 

V. F. Winroth . 


Macaulays »Englands historia». Få literära 
arbeten hafva fått en så stor afsättning och utbredning 
som Macaulays ypperliga verk The history of England . 
Hans svsterson och biograf G. O. Trevelyan har nyligen 
meddelai några ganska intressanta upplysningar derom. 
Under vanliga förhållanden säljes det, enligt förläggarnes 
böcker, hvarje vecka 70 ex. af detta fullständiga verk, 
men ibland ar omsättningen vida större. År 1858 såldes 
12,024 ex. af ett band, 1864 omkring 23,000 af ett an- 
nat. Under de första 9 åren såldes af det första bandet 
öfver 30,000 ex. f under de följande 9 omkring 60,000 
och under den derpå följande 9-års-perioden öfver 52,000 
ex. Från Amerika mottog Macaulay underrättelser om 
att med undantag af bibeln och ett par skolböcker hade 
ännu ingen bok fått en sådan spridning. På kontinenten 
hade under loppet af ett halft år efter utgifvandet af 3:e 
och 4:e bandet sålts 10,000 ex. af Tauchnitz-upplagan. 
Öfversättningar hafva utkommit på tyska, polska, danska, 
avenska, italienska, franska, holländska, spanska, ungerska, 
ryska och böhmiska; en upplaga på persiska är underar- 
bete. Med hänsyn till honorariet inträffade år 1856, som 
Macaulay uttrycker sig, det i bokhandelns annaler oer- 
hörda, att han af sina förläggare fick på en gång åt sig 
utbetaldt 20,000 pd st. (omkring 375,000 kr.), och denna 
summa var ändå icke hela honorariet. 


En dyrbar bibel. I Hötel Drouot i Paris försäl- 
jes med det snaraste å offentlig auktion en samling af 
värdefulla manuskript. I katalogen står också upptagen 
den ryktbara Bible Mazarine i velinband. Ett exemplar 
af denna bok såldes under detta århundrade för 85,000 


Bergstrand, O. E., Några upplysningar om de konstgjorda 
gödningsämnenas samt oljekakornas beskaffenhet och an- 
vändning inom landthushållningen. 8:o, 65 s. Gefle. Hj. 
Ewerlöf. (Tr. i Sthm.) 75 öre. 

Bibliotek, Historiskt, utg. af Carl Silfverstolpe. 1878. l:a 
hft. 8:o, 164 o. xxxij s. Sthm, P. A. Norstedt & Söner. 2: 76. 

Bibliotek, Neuere. Sammlung ausgewählter Lesebiicher fttr 
die oberen und mittleren Knaben- und Mädchenschulen mit 
schwedischen erklärenden Anmerkungen. 8:o. Upsala. E. 
Edquist. 

1. Seelhorst, Bertha, Bruno. Eine Erzählung fttr die 
reifere Jugend. 238 8. (S. 1 — 225 tryckta 1876.) Kan. 
2 kr. 

Bevakningstjensten, efter »Lehrbuch der Taktik» af Meckel. 
öfv. o. bearb. af C. Munck. I. Marschbevakningen. 8:o, 
00 8. Sthm, P. A. Norstedt & Söner. Ej i bokh. 

Bl sedel, N. G., Utförligare konfirmations-undervisning eller 
evangelisk-luthersk kyrk olära. Öfvers. af C. A. Möller. 4:e 
hft. 8:o, s. 241—320. Sthm, Förlagsföreningen. (Tr. i Kri- 
stianstad.) 75 öre. 

Blanche, Au g., Samlade arbeten. 17:e hft. Bilder ur verk- 
ligheten. II. 8:o, 128 s. Sthm, Alb. Bonnier. 1 kr. 

Braun, Ed v., Allmän värnpligt, ett väsentligt vilkor för ett 
folks fysiska och moraliska utveckling. Föredrag, hållet i 
föreningen Värnpligtens vänners sammanträde den 30 april 
1878. (W. W.) 8:o, 19 s. Sthm, Fr. Skoglund. 30 öre. 

Brodén, C. J., Grunddragen af grekernas och romarnes mytho- 
logi, till elementarläroverkens tjenst. 4:e uppl. Med 22 
figg. 8:o, 116 8. Sthm, Z. Hseggström. 1: 25, kart. 1: 60. 

Bäckman, *J., Folkskolans räknebok. 8:o. Förra kursen: 
Hela tal jemte början af det enklaste ur geometrien. 5:e 
uppl. 48 s. o. (facitb.) 11 8. (Tr. 1877.) — Senare kursen: 
Sorter, bråk, regula de tri, intresse- och bolagsräkning, jemte 
fortsättning af det enklaste ur geometrien. 5:e uppl. 112 
s. o. (facitb.) 24 8. Sthm, Z. Hseggström. Kart. 1 kr. 

C eder bl om, J. E., Grunddragen af ångmaskinläran. 8:o, 99 
s. Sthm, förf. (Tr. 1876.) 4 kr. 

— , Anteckningar om ångpannor. (Aftr. ur den officiela be- 
rättelsen öfver verldsutställningen i Filadel fi a.) 8:o, 66 8. o. 
6 pl. Sthm, förf. 4 kr. 

Damm, O. E. L., Biet, dess natur och vård samt några drag 
ur bikännedomens historia. 8:o, 184 s. Sthm, P. A. Nor- 
stedt ic Söner. 1: 75. 

Exposition universelle de 1878, å Paris. Boyaume de Suéde. 
8:o. I. Exposé statistique par Elis Sidenblad h. 554 p. 
et 1 carte. II. Catalogue, rédigé par Hj. af Petersens. 
xxx et 207 p. Sthm, Samson k Wallin. 7 kr. 

Freden, Den eviga. En undersökning af C. — . (W. W.) 8:o, 
14 8. Sthm, Fr. Skoglund. 25 öre. 

Förlag, Militärlitteratur-föreningens. 8:o. Sthm, P. A. Norstedt 
k Söner. 

28. v. Verdy du Vernois, J., Studier öfver truppf öring. 

II. Kavalerifördelningen i armé-förbandet, öfv. af C. 

G. Bergenstråhle. 3:e (sista) hft. 181 s. o. 1 karta. 1: 60. 

Grönlund, J. U., Nyckel till lärobok i tyska språket efter 
H. G. Ollen dorfFs nya method. 4:e uppl. 8:o, 200 s. Sthm, 
Z. Hseggström. (1877). Kart. 1: 50. 


Digitized by LjOOQIC 


96 


Habberton, John, Andras barn eller huruledes tant Alice 
trodde sig om att göra folk af Helens småttingar och hnrn 
det lyckades. öfv. af Mina Bäckström. 8:o, 235 8. Sthm, 
V. Böhlmark. 2 kr. 

Historia, Sveriges, fr&n äldsta tid till vära dagar, förf. af O. 
Montelins, H. Hi Idebrand, O. Alin, M. Weibull, R. 
Tengberg o. J. Hellstenius. III, 4:e hft. 8:o, s. 241 — 
S04. Sthm, Hj. Linnström. 1 kr. 

Jökai, Mauras, En lyckan9 guldgosse. Roman i 2 dir. Frän 
antoriserade tyska nppl. af Earl Hemgren. 12:o, 271 o. 305 
6. Sthm, Alb. Bonnier. 3: 50. 

Lagsamling, Svensk, ntg. af G. R. L ili enberg. II. Sveriges 
rikes lag, gillad o. antagen på riksd. 1734. 2. Byggninga- 
balk. 2:a hft. 4:o, 569 — 1046, samt (innehållsförteckning) 
10 s. Sthm, P. A. Norstedt k Söner. 12: 25. 

Merle d’Aubigné, J. H., Det sextonde århundradets refor- 
mations historia* Öfv. af G. S. Löwenhielm. 3:e uppl. 10:e hft. 
8:o, (III) s. 129 — 288. 8thm, Alb. Bonnier. (Tr. i Norrk.) 
1 kr. 

Nords tedt, E. J., Praktisk lärokurs i geometrien för folk- 
skolelärare-seminarier och högre folkskolor samt till ledning 
vid sjelfundervisning. Med talrika konstruktions- och räkne- 
uppgifter. Efter en tysk plan bearb. 2:a uppl., öfversedd 
o. bearb. med afseende på det metriska systemet. Med 254 
figg. i träan. 8:o, 208 o. (facitb.) 16 s. Sthm, Z. Hseggström. 
Vb. 2: 25. 

Re i mar, F. L., Besegrad. Novell, öfv. af C. H. Wallberg. 
12:o, 118 8. Linköping, C. F. Ridderstads förlagsexp. (1877.) 
50 öre. 

Ridderstad, C. F., Samlade skrifter. 19:e hft. Lovisa Ulri- 
kas hof. (Slutet.) 8:o, (II) 8. 305 — 439. Linköping, C. F. 
Ridderstads förlagsexp. 1 kr. 

Rullor öfver svenska krigsmagten till lands och sjös, innefat- 
tande officers- o. civil-personalen samt utdrag ur Norges 
stats-kalender rör. armén o. marinen. 4:o, 255 s. Sthm, landt- 
försvarsdepartementet. 3 kr. 

Samarow, Gregor, Guld och blod. Social roman. Öfv. af 
Sigfrid Nyberg. 2:a hft. 12:o, s. 241—480. Sthm, Alb. Bon- 
nier. 1: 50. 

Skönliteratur, utgifven frän Z. Hseggströms förlagsexpedition. 
8:o. Sthm, Z. Hseggströms förlagsexp. 

15. Dickens, Charles, Bleak house. Roman i 2 dir. 
Öfv. I. 547 s. (Tr. 1877.) 4: 60. 

16. Turgénjev, Ivan, Fäder och söner. Roman. öfv. 
från franskan af J. N. N. 225 s. 2 kr. 

Smedman, Earl, Den fullständiga kontoristen. 8:e afd. 
Mynt, mått, mål och vigt-förhållanden i de vigtigaste af jor- 
dens länder, äfvensom uppgifter om de förnämsta handels- 
städernas vexelkurser och handelsbruk. Efter de tillförlit- 
ligaste källor utarbetad. 8:o, 180 s. Sthm, Alb. Bonnier. 
(1877.) 2 kr. 

Tidskrift, Försäkringsföreningens. 1878. 8:o. Sthm, Samson 
k Wallin. För årg. (3 å 4 hfn - 8 ark) 2 kr. • 

Wallqvist, Olof, Minnen och bref, utg. af E. V. Montan. 
8:o, 216 8. Sthm, Z. Hseggströms förlagsexp. 3 kr. 

Verldshistoria, Illustrerad, från äldsta till nyaste tid. Utg. af 
Ernst Wall i s. IV, 6:e [slut-] hft. 8:o, s. 401—626 o. 1 
karta. Sthm, Centraltryckeriet. 1: 50. 

— . V, 8:e [slut-] hft. 8:o, s. 561—682. 1: 60. 

Xenofons berättelse om Cyrus’ fälttåg. De fyra första ka- 
pitlen, bearb. för nybegynnare. Grekisk text med mellan- 
radig Öf versättning och ordförklaring. 3:e uppl. 8:o, 63 s. 

. 8thm, Z. Haeggström. (1877.) Eart. 1 kr. 

Aro sundt förnuft och kristendom öfverensstämmande med 
hvarandra? Reflektioner och jemförelBer af 2 + N. l:a hft. 
Fantast-budet: »Kasta bort förnuftet!» 8:o, 29 s. Linköping 
(tr. i Frid. Wallins boktr.) 30 öre. 


Dansk bokförteckning. 

Meddelad af G, B. C \ God i Ejöbenbavn; ur Nord. Bogh.-Tidn. 

Från den 24 — 30 Maj 1878. 

Almanak um år eptir Krists fseöing 1879, sem er |)ridja år 
eptir hlaupar og annaö eptir surnar auk a, reiknaÖ eptir af- 
stödu Reykiavikur å Islandi af H. C. F. C. Schjellerup, en 
lslenzkad og lagad eptir islenxku timatali af J. SigurÖsyni. 
24 Sid. i 8. (Gyldendal). 11 öre. 


Cederfeld de Simonsen, C. C. 8., nogle Benwerkn. til Theo* 
doru8’s Brewexl. i Anledn. af den kirk. Vielse. 26 8id. i 8. 
Hoffensberg Jespersen k Trap. 40 öre. 

Grundlov, Danmarks Riges gjenn., af 5 Juni 1849. Stadf.afHi. 
Maj. Eong Christian IX den 28 Juli 1866. 16 8id i 8. Is- 
rael. 10 öre. 

Hinderburg, T., jurid. Formularbog, indeh. Vejledn. til Af- 
fattelse af de i det prakt. Forretningsliv og den civile Better 
gang forekomm. Dokumenter samt en Fremst. af de for Med- 
delelsen af de alm. Bevillinger gjmld. Regler med stadige 
Henvisn. til Domstolenes og Administr. Afgjdrelser. Under 
Medvirkn. af A. Griiner, A. Hindenburg, H. Herring, V. b* 
gerslev, O. J. Levison, P. C. MUller og G. Nielsen. 1 H. « 
Sid. i 8. Philipsen. 1: 20. 

Jiirgensen, E., nyt Lovlexikoh. 37 H. 96 8iiLi8. Oii 
1: 50. 

Krogh, F. dansk Adelskalender. 2 H. 64 8id. i 8 og 5 Stam- 
tavler. (Steen.) 2 kr. 

Luther, M., lille Eatekisme, overensst. med Bibelens Grund- 
text og Troen, udg. till. med Morgen- og Aftensange red J. 
T. A. T ang. (Undret Ssertryk af min Haandbog i den hell. 
Hist.) 6 Opl. 48 Sid. i 16. Topp. Indb. 15 öre. 

M o h r 1 i n , F., Peter Schmidts Lsereaar. En FortselL for Lindbo* 
standen. Paa Dansk ved H. B. 2 H. 32 Sid. i 8, Topp. 
26 öre. 

MUller, P. O., Re& Iregister til Domssaml. i civile Säger 1872 
— 1876. 9 og 10 H. 128 Sid. i 8. Philipsen. 2 kr. 

Schumann, R, musik. Stro tanker, frit overs. af Leopold Bo- 
senfeld. 20 Sid. i 16. Wilhelm Hansen. 40 öre. 

Thackeray, (W. M.), Forfsengeligh. Marked. 25 H. 48 Sid. 
i 8. Blochs Efterf. 60 öre. 

Tusind og een Nat. I fuldst. Overssettelse og fors. med Ar 
mserkn. ved G. Weil. 63 H. 32 Sid. i 8. Nyt dansk For 
lagskonsortium. 50 öre. 

Tuxen, J. C., Sefarten og Skibsbygningskunsten. En Fremft 
af Sevsesenet og dets hist. Udvikling. 7 H. 48 Sid. og i 
Bill. i 8. Philipsen. 1 kr. 

Tyendelov. (Stadf. den 10 Mai 1854.) 24 8id. i 8. Isnei 
16 öre. 


Landkort, Porträtter etc. 

Mans a, ’J. H., Kort over Danmark til Skole- og Kontorbmg. 

2 Bl. (Gad.) 5 Er. Opkl. paa Laerred i Mappe 8 kr. 
Tegninger af seldre nord. Architectur. Sami. og udg. »i V. 
Dahlerup, H. J. Holm og H. Storck. 3 R. 2 H. 3 autogrtf. 
Bl. i FoL Hagerup. 1 kr. 


Bibliotheca Scandinavica. 

En förteckning öfver till främmande apräk öfveraatta arbetei 
af skandinaviske författare, samt utländska skrifter 
behandlande skandinaviska ämnen. 

Jan. 1875—1877 Juni. 

Svensk Bokhandelstidning meddelad af K. 

N. B. Alla på främmande språk i Överige tryckta ochutgifn* 
arbeten åro naturligtvis icke upptagna i denna för 
teckning. (Forts. fr. n:r 22.) 

Jonas, Emil I., Schweden u. seine Entwicklung in 
wirthschaftl. u. geist. Beziehung während des letsten Jatr 
zehnts. Ein Beitrag zur Statistik. 8:o (88). 1876. Berlin- 
Imme. M. 1: 25. 

Jäderholm, Axel, Die gerichtlich-medicinische Diagnose der 
Eohlenoxydvergiftung. Experimentelle Studien. Dentecoe 
Orig. Ausg. Mit e. Vorworte v. Prof. D:r Th. Husema» 11 - 
Mit e. lith. Taf. gr. 8:o (VIII. 103) 1876. Berlin. Spring** 
M. 2; 80 * ^ ^ 

Äaftan, 3fuL, »runbttoig ber ^hopbet M 9torben«. 3®« 
tröge, gr, 8:o (35) 1876. SBajeL 58a pmn atet. SR. 1. 

Knygorodoff, Fabrication de la poudre å gros grains * 1 
poudrerie d’Oker, en Suéde. Traduit par H. de Payen. 

8:o 1876. Paris. Tanera. Fr. 1. 

Intagen uti »Extraita du mémorial de 1’artillerie delarna* 
rine». , 

Een t, 8. H., Within the arctic circle; Experiencea of tra 


Digitized by 


Google 



97 


tferough Norway to the North-Cape, Sweden and Lapland. 
Srols poet 8:o (480) 1877. London. Bentley. 21 sb. 
Hietfegcatb, ©öten, 3toöif febers. BufammengefteEtbonfUb. 
»ftttbolb. gr. 8:o (Vin, 168) 1875. feaffe. gridc. 2JL 2. 

Kneeland, Samuel, American in Iceland. Illustrated. 12:o 
1876. Boston. 12 sb. 6 d. 

Kul m ann, P., Notes sur qnelques mines de Norwége. 8:o (10) 
Lille. 

Häftet, ©., Dai 3Jbl!exeitoe|cn in Sfönentatf etc. (Se Vissering.) 

K ölbin g, Bagen, Beitråge sar vergleichenden Gescbicbte 
der romantiscben Poesie und Prosa des Mittelalters unter 
besonderer Beriicksichtigang der englischen and nordiscben 
Litteratur. 8:o (266) 1876. Breslaa. Koebner. M. 7: 60. 

Son ge, Xljom., ®ie Ijellen ft&djte. ©ine ©taåljiung. lui bem 

: DdnifAtn b. B. SRid) elfen. 8:o (Vill, 380) 1877. ©ofyt. 
6^loepattn. 2JL 4: 50. 

Seben bet ^eiligen Birgitta bon ©djtoeben. Biacb bifbmfdjen £uel* 
Un beatbettet unb tytauSgegeben bon einet Hloftetftau bet etoigen 
Änbetnng p 2Jtoiiu jum Sefien itjreå ©otte«baufeä. 2Jtit einem 
SMUmtéje bet $eiltgen. 8:o (544) 1875. ittatitj. Ättd^eim. 

Leffler,Job. Anders, Die scbwediscben Zettelbanken. In- 
aaguraldissertation. gr. 8:o (63) 1876. Leipzig (Simmel St 
C.o). M. 1: 60. 

Le G ras, A., Phares de la mer du Nord (Belgique, Hollande, 
Prusse, Danemark, Norvége), la mer Baltique (Prusse, Russie, 
Saéde) et la mer Blancbe. Corrigés en décembre 1875. 8:o 
1876. Paris. Aa dépdt de la marine. Fr. 1. 

Léouzon le Duc, L., Les coars et les cbsncelleries. Impres- 
sions et Souvenirs. 18:o (323) 1876. Paris. Dentu. Fr. 3: 50. 

Inneb&ller bland annat biografier af Carl XV, Oscar II ocb 
kronprins Gustaf samt en skildring af det danska hofvet. 

Sie, 3©na3, S)er ©eiflerfelpt. Stlbet auS Slotblanb (Siotioegen). 
Sluö b. flottoeg ubetf., mit Sottoott u. Siogtabbie betfeljen b. 
©mil 3. 3ona8. Slutot. ubetfefcung. SJiit b. SoilbniSfe b. 25exf. 
8u> (XVL 120) 1876. Setlin. 3«n*e. 2JL 2: 60, geb. 3JI. 3: 50. 

— , Set ©raue. bem 9tortoegifd)en. (Sammanhäftad med 

3otinbe. Wobelle bon $aul öebje). 4:o (tillsamman 24). 1876. 
©tuttgoti ihönet. 50 $f. 

Bilda tillsamman häft. 48 af ©Reiselectiire. Sorgen lose 
Stunden in Kreise beliebter Erzähler, herausgeg. v. F. W. 
Häckländer. 

Lied er, die, der älteren Edda (Saemundar Edda), herausge- 
geben v. Karl Hildebrand. gr. 8:o (XIV, 323) 1876. Pa- 
derborn. Schöniogh. M. 6. 

Land, H., Danish, Norwegian and English Dialogues. 2nd 
edit. 18:o. 1875. London. Thimm. 2 sh. 6 d. 

Mc Cully, Rich., Swedenborg Studies. 8:o. , 1875. London. 
Speirs. 4 sh. 

SWaotoig, 3» 9b, Äleine pljilologifdbe ©cbriften. S3omS3etf. beutfd) 
beatb. gt. 8:o (VIII, 560) 1875. 2eibstg. Jeubnet. 2JL 14. 

Marchet, G., und Exner, W. F., Holzhandel und Holzindu- 
strie der Ostsee-Länder. Ergebnisse einer Studien-Reise nach 


d. deut. Sc. russ. Ostsee-Provinzen, Schweden, Dånemark and 
Hamburg. Im Auftrage d. K. E. Ackerbau-Ministeriums ver* 
offentligt. Mit stat. Tabellen, in d. Text eingedr. Holzschn. 
u. e. Atlas v. 16 lith. Tafeln. gr. 8:o (XII, 119) 1876. Wei- 
mar. B. F. Voigt. M. 7: 50. 

Marie, Histoire d'une jeune fille. Traduit du danois et an- 
noté par L. Léouzon le Duc. 12:o (XXI, 363) 1875. Paris. 
Nilsson. Utgör band 2 i samlingen »Bibliothéque Nilsson». 

HJtfltt enfen, fe., gfreunbe^örftSfe. ©ine ©antml. geiftL Biebet f. 
©eelen, bie Sefum lieben. 1 unb 2 HufL 16:o (VI, 64) 1876. 
SBxebftebt. ©MIL SBudrt. 2Jb 0, 30. 

— , S)ie Seibetrågefdjidjte 3efu iE^xifti. 12 ^tebigten. $eutfd) bon 
91L Hidjelfeit. gt. 8:o (IV, 154) 1876. ©otlja. SBeSfet. 3R. 
2: 40. 

— , ©ocialtömuä u. ©tjrifhnthum. ©in 3hu$fifiif au8 bet ft>crieHen 
©tljif. SJeutfdje bom SBerf. autot. luSg, b. IL 9Jtidj elfen, 
gt. 8:o (VI, 60) 1875. ©otba. SBeSfet. 3Db 1. 

— , ©octaliSrauS u. ©Ijtiftentqum. 2lu$ b. 2)dn. fibctfej) b. £lj). 
3ötgcnfcn. 1 unb 2 2lufl. 8:o (62) 1875. HieL b. SSedj* 
mat. 2JL 1. 

Martineau. miss, Les lutins norwégiens. Imité de 1’anglais 
par Mme L. Rousseau. 12:o. 1876. Paris. Téqui. Fr. 2. 

Maurer, Konr., die Entstehungszeit| der älteren Frostu|>ing8- 
lög. (Aus Abhandlgn d. k. b. Ak. d. Wiss.) gr. 4:o (84) 
1875. Miinchen. Franz. M. 2: 80. 

Merle d’Aubigné, J. H., Histoire de la réformation en Europé 
au temps de Calvin. Tome VII. (Généve, Danemark, Suéde, 
Norwége, Hongrie, Pologne. Bohéme, Pays-Bas). 8:o. 1876. 
Paris. C. Lévy. Fr. 7: 60. 

Meyer, Rud., Der Socialismus in Dänemark. gr. 8:o (46) 
1875. Berlin. A. Schindler. M. 1. 

SJiontöb, ©., ber SBelt be3 ©ebeteg. $eutf$ bon 9U. 
fim^elfen. 8:o (VH, 230) 1877. ©otya. fj. 9L $et 3B.3. 

Montelius, O., Fiihrer durch das Museum vaterländischer 
AlterthUmer in Stockholm, im Auftrage der k. Akademie d. 
schönen Wissenschaften, Gechichte u. Alterthumskunde aus- 
gearb. Ubers. v. I. Me stor f. gr. 8:o (IV, 138) 1876. Ham- 
burg. O. Meissner. M. 3. 

(Tryckt i 8tockholm hos P. A. Norstedt St Söner.) 

Moril lo t, Mythologie et légendes des Esquimaux du Groen- 
land. 8:o. 1876. Paris. Maisonneuve St C:o. Fr. 3: ^0. 

Separataftryck ur ©Actes de la société philologiqueo. 

Morris, W., Tbe story of Sigurd the Volsung and the fall of 
the Niblungs. 2nd edit. 8:o (386) 1877. London. Ellis St 
W. 14 sh. 

fffliilbenet, 9tub., 9lotbifd^eS ^ftt^enbucb. Mnifdje, f^toeb. u. 
nortoeg. 9Rdtd^en fiberfe^t unb gefammelt. 5 SitfL 8:o (VIII, 
174) 1876. ^angenfalp. S$ulbu$tymblung. 3W. 1: 20. 

Murr ay ’s handbook for travellers in Norway. New edit. 12:o. 
1875. London. Murray. 6 sh. 

Murray’s handbook for travellers in Denmark. New edit. 
12:o. 1876. London. Murray. 6 sh. 

(Forts.) 


Affars-Cirkulär : 

Undertecknade, förmyndare för 
aflidne Bokhandlaren herr N. Zetter- 
8tröms och hans hustru Amalia Zet- 
terströms omyndiga barn, få härmed 
underrätta, att vi, med Bokförläg- 
gareföreningens medgifvande, till 
herr N. P. Pehrsson öfverlåtit den 
bokhandelsaffär, som herr N, Zetter- 
ström i lifstiden härstädes bedrifvit 
under firma bD. P. Bonniers Bok- 
handel©, äf vensom herr N. Zetter- 
ströms bokförlager. 

Göteborg den 24 maj 1878. 

C. P. Bolin. Joh. Ludv. Carlsson. 

Hänvisande till ofvanstående får 
jag härmed vördsammast tillkänna- 
giva, att jag öfvertagit ofvan näm- 
ae bokhandel med dess skulder och 


tillgångar och kommer densamma 
att af mig fortsättas under firma 

N. P. Pehrsson 

(f. d. Bonniers bokhandel). 

Det osålda lagret 31 dec. 1877 
äfvensom hvad under innevarande 
år hittills levererats torde öfverföras 
på den nya firman. 

De herrar bokhandlare, som haf- 
va lager från herr N. Zetterström, 
torde äfvenledes till den nya firman 
öfverföra och redovisa samma. 

Och skall det städse vara min 
högsta sträfvan att genom ordning 
och nit söka vinna och bibehålla 
herrar förläggares förtroende. 

Göteborg aen 24 maj 1878. 

Högaktningsfullt 

(2 g:n) N. P. Pehrsson. | 


Tillkännagifvande. 

Då jag nu åter sjelf öfvertagit 
min bokhandels- och bokförlagsaffar, 
får jag härmed bedja herrar bok- 
handlare att med sina redovisningar, 
liqvidationer och reqvisitioner di- 
rekte hän vända sig till mig eller 
mina kommissionärer herrar Seelig 
& C:o i Stockholm. 

På samma gång får jag underrätta, 
det Ingraham, » Herren af Davids Stam » 
åter finnes på lager och expedieras 
på reqvisition mot 25 % rabatt å 
cond. till alla dem, hvilka till mig 
eller min konkursmassa insändt re- 
dovisningar och liqvid å det under 
förra året försålda. 

Mot reqvisition pr kontant lemnas 
30 % rabatt å Davids Stam och 35 % 


Digitized by 


Google 




98 


å Davids Thron och . John Bunyans 
Uppenbarelser . 

Lund den 25 maj 1878. 

(2 g :n) G. Lé Tullatorp. 

HPJP* Herrar bokhandlare 

ber jag få erinra om den till den 
15 dennes öfverenskomna redovis- 
ningen för majtidningen *Pounschi> 
för inne varande år. 

Göteborg i juni 1878. 

(2 g-.n) J. Philipsson. 

Böcker som utkommit: 

Arméns Rangrulla 

för 1878 är nu utkommen och ex- 
pedieras i fast räkning af 

Looström & Komp. 

g;n ) i Stockholm. , 

Herrar Förläggare, 

som å egen bekostnad önska assu- 
rera sina hos mig befintliga kom- 
missionslager, torde godhetsfullt der- 
om snarast meddela. 

Sköfde den 1 juni 1878. 

Aug. Strokirk. 

Böcker under tryckning: 

Till kollisions undvikande tillkän- 
nagifves, att en öfversättning af 

Friendship 

by Ouida 

utkommer på undertecknads förlag. 
Stockholm d. 7 juni 1878. 

(i g:n ) Adolf Bonnier. 

A Sedan en ny upplaga 0 

x Porträtt af D:r Farrar | 

y inkommit, expedieras reqvisi- 0 
A tioner ä COnd. å detta porträtt A 
X till ett antal af högst tre fjer- A 
x dedelar af subskribentantalet X 

0 å »Jesu lif». ¥ 

0 Stockholm den 3 juni 1878. V 

0 Fahlcrantz & C:o. 9 

Till kollisions undvikande 

f& vi meddela, att svenska öfver- 
sättningar af 

Bret Harte, Drifts from two shores, 
L. Ronsselet, le Charmenr des 
serpents, 

W. Collins, The haunted hotel 

skola utkomma p& undertecknades 
förlag. 

D. 6 juni 1878. 

Jos. Seligmann & C:o. 

Å Boktryckaren J. W. Svenssons 
konkursbos boktryckeri-inventarier 
och förlagsartiklar emottages anbud 
under hand ifrån den 1 till den 15 
juni, antingen å V. F. Winroths 
Advokatbyrå, Stora Wattugatan n:r 
18, eller hos J. W. Svensson, Bag- 
gensgatan n:r 17, på hvilket senare 
ställe förevisning sker mellan kl. 9 
— 11 f. m. (2 g:n) 

För kollisions undvikande tillkän- 
nagifves att f. n. 

”Kärleksnarrarnes Roman’ 1 

af Jökai är under tryckning, för att 
inom kort utkomma i svensk öfver- 
sättning hos 

(x g. n) Torsten Hedlund. 

Snoilsky, Dikter. 

Af denna bok kunna exemplar i 
fast räkning erhållas, sedan nu re- 
turer deraf inkommit. Den nya (3:e) 
upplagan torde ej utsändas förr än 
mot jultiden d. å. 

D. 6 juni 1878. 

Jos. Seligmann & O.o. 

Blandade annonser: 

Utländskt Sortiment 

expedieras skyndsamt och billigt. 
Stockholm. 

(is gm) C. A. Lindqvist 


Till salu 

i G . L. Tullstorps Antiqvariska bok- 
handel i Lund: 

Naumann, Tidskrift för lagstift- 
ning m. m. 12 årg. (från 1864 — 
75) 1 — 8 prydligt inb. 4 årg. h. 
Pris pr kontant 75 kr. 

Svenst Författningssamling 1860 
— 1875. 11 årg. inb. i välska band. 
Pris pr kontant 50 kr. 

Backmans Lagsamling 1 — 8 od 
supplement. H. Pris pr kontant 
16 kr. 

Ihres Glosarium SuiogothicruS 1 

— 2 i snygga band. Pr kontant 
35 kr. 

Geijers Samlade Skrifter (prakt 
uppl.), 13 prydliga band. Pr kon- 
tant 30 kr. 

Cavällin, Lunds Stifts Herdamin- 
ne. 3 band. 15 kr. 

Ag&rdh och Ljungberg, Sveriges 
Statistik, 3 band. 20 kr., h. 15 kr. 

Svenskt konversationslexikon. 4 

qvartband. 15 kr. 

Bibliotek i Populär Naturkumug 
het. 20 band, komplett 35 kr. 

Klinghammar, H. P., Minnen från 
åren 1829—1839, med SkånsB 
Dialekt-Lexikon, h. 3: 50. 

(2 g*) 


En ung man med flerårig vana 
vid alla inom bokhandeln förekom- 
mande göromål önskar öfvertagaen 
kommissions-bokhandel eller större 
filial. 

Svar i biljett till A. M. torde in- 
sändas till Herrar Seelig & Comp. 

(3 gm) 


Lediga platser: 

En ung man med 9 års tjenstgö- 
ring i ett par af Sveriges större 
boÖiandelsanarer önskar att under 
nästkommande augusti eller septem- 
ber månader, i följd af förändring 
af den affär, der han är anstald, ut- 
byta sin anställning mot plats so® 
säljare i någon lifiig bokhandel*' 
affär. 

Den sökande, som eger god kän- 
nedom om svenska literaturen ocn 
alla förekommande bokhandelsgoro* 
mål, t alar tyska och engelska spi»* 
ken samt något franska. Narmare 
upplysningar bar herr Fr. Skoglun 
benäget lofvat meddela. 0 &*) 


Stockholm, 

tryckt hot A. L. Normans Boktryokort-AWlew**' 
1878. 


Digitized by ^»oos le 


SVENSK BOKHANDELS- 



N:r 24. Lördagen 


På denna tidning, hraraf ett n:r utkommer hrarje helgfri lördag, prenume- 
rera* för helt &r med 4 kronor, poetbefordringsaf giften oberttknad. Bedaktio- 
nen* adress hr Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hv&rå priset 
kr 10 öre för petitrad, böra, för att kunna intagas i näst utkommande num- 
mer, senast föreg&ende torsdagi afton hafra kommit red. tillhanda. 


■ 

den 15 Juni 1878r 


Förre bokhandlaren Nils Segerströms i Hel- 
singborg konknri. Inställelsedagen i denna konkurs 
är utsatt till den 17 dennes och kunna de herrar leda- 
möter af Svenska Bokförläggareföreningen, hvilka tilläfven- 
tyrs ännu icke erhällit nöjaktig uppgörelse med eller li- 
qvid af Herr Segerströms löftesmän för sina fordringar 
hoa denne, till undertecknad i god tid före den 17 den- 
nes insända sina bevakningshandlingar i nämda konkurs, 
hvilka i sä fall skola öfversändas till ombud & platsen 
for att & inställelsedagen ingifvas till Rådstufva-Rätten. 

V. F. Winroth, 


Ny bokhandlare. Till kommissionär i Södertelje 
efter herr C. Krogh valdes vid bokförläggareföreningens 
senaste sammankomst herr C. G. Nyblseus. 


Konkurs. Bokhandlaren Ludv, Tullgren , fornt in- 
nehafvare af firman Holmbergska Bokhandeln*) i Stock- 
holm, har blifvit försatt] i konkurs. Godmans-val eger 
rum måndagen den 17 juni kl. 11 f. m. 


Periodisk skrift. Chefen för justitiedepartementet 
har utfardat tillst&ndsbevis for färgaren Olof Schönberg 
att från boktryckeri i hufvudstaden utgifva en periodisk 
skrift benämd: Oud och Folket . Tidningen, som kommer 
att utgifvaa en gång i veckan, lär blifva en »folktidning 
med frisinnade religiösa tendenser». 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samton 4" WallinJ) 

För d. 6 — 12 juni 1878. 

Berger, Ossian, Om arfaråtten till överges och Norges ri- 
ken. Akad. afh. 8:o, 64 s. Upsala (tr. i akad. boktr. 1877.) 
Berättelse, Handelskemistens i Stockholm, för 1877. (Utgör 
6:e hft af »Kemiskt* tekniska byråns verksamhet».) 4:o, 20 s. 
Sthm, Ezped. af Teknisk tidskrift 1: 60. 

Bibliotek för söndags-skoll&rare. 4:e hft. 8:o, 8. 97 — 128. Öre- 
bro, Söndagsskolföreningen. 80 öre. 

Böttiger, C. Wilh., Förklaring med anledning af ett utfall 
i den af Georg Brändes utgifna skriften: »Esaias Tegnér. 
En litteratur-psykologisk studie». 8:o, 20 s. Sthm, F. k G. 
Beijer. (Tr. i Upsala.) 20 öre. 

Damm, Janne, o. Hogner, Gustaf, Allmän pasigrafi eller 
nniversalskrifspräk. 4: o, xxij, 35 o. 42 s. Sthm, Gust. Hog- 
ner. (Tr. i Köpenh. 1877.) 2: 60. 

David, Den lille. Morgon- o. aftonböner för hvarje dag i vec- 


•) Som bekant öfvertogs finnan den 1 januari 1878 af 
bokhandl. O. E. Ericson. 


kan, utg. af en fattig kristen. 12:o, 27 s. Upsala, E. Ed- 
qoist 12 Öre. 

Far rar, F. W., Jesu lif. öfv. o. bearb. af F. Fehr. ll:e hft 
4:o, spalterna 705—784. Sthm. Fahlcrantz k K. 76 öre. 

Forskning, Ur vår tids. Populära skildringar, utg. af Axel 
Key, Gust. Ketzius o. Axel Jäderholm. 8:o. Sthm, 
Samson k Walliu. 

23. v. DU ben, G M Forskningarna i Central- Afrika. Åter- 
blick o. framtidsutsigter. 148 s. o. 1 karta. 2: 76. 

Förslag till exercis-reglemente för fästningsartilleriet Liten 
8:o, vij o. 218 s. 8thm, P. A. Norstedt k Söner. Kart. 2 kr. 


Ida, Ett minnesblad till mina vänner. 8:o, 24 s. Sthm, Ida 
Dehn. 50 Öre. 

Läsning, Ny, för barn o. ungdom. Samlad o. ntg. af T. T. I. 
8:o, 160 s. o. 1 pl. Örebro, 8öndagsskolf öreningen. 1 kr*' 
kart. 1: 25. 

Löffler, E., Handbok i geografi. Pä svenska utg. af Abr. 
Åhlén. 3:e hft. 8:o, a. 129—192 o. 1 karta. 8thm, P. A. 
Norstedt k Söner. 75 öre. 

Max, En gammal skuld, eller sä kan ett hjerta böjas. Teck- 
ningar ur lifvet. 8:o, 120 s. Sthm, N. Gleerups förlags-exp. 
(Tr. i Karlskrona 1877.) 75 öre. 

— , Utsäde och skörd. Teckningar ur lifvet. 8:o, 192 s. Sthm, 
N. Gleerups förlags-exp. (Tr. i Karlskröna 1877.) 1 kr. 
Missionsmöten, 1876 — 77 äre, i Upsala. — 8ex predikningar, 
h&llna af P. Waldenström, tvenne predikningar, hällna 
af K. O. Broady, samt tvenne nykterhetspredikningar, häll- 
na af C. O. Berg. 8:o, 100, 31 o. 34 s. Upsala, E.Edquist. 
1 kr. 


Myrberg, O. F., Ett betänkande i konfirmations- och natt- 
vardsfrägan. Med en efterekrift. 8:o, 39 s. Upsala, Akad» 
bokh. 26 öre. 

8amling af arbeten i skönlitteratur af svenske och utländske 
författare. 8:o. Sthm, F. C. Askerberg. 

17. Ouida, Fångenskap. Boman. Från eng. öfv. af C. 

C. I o. H. 470 s. 3: 60. 

Sanningssökaren. Nordisk månadsskrift för förnuftstro och 
praktisk kristendom. Med bistånd af fiere medarbetare utg. 
af K. P. Arnoldson o. A. F. Åkerberg. 2:a årg. 1878. 
8:o. Upsala, E. Edquist. För årg. (9 hfn - 18 ark) 3 kr. 

Schmidt, Carl, Föreställningen om rättfärdiggörelsen af tron 
i förhållande till reformationen. Historisk öfversigt. 4:o, 
63 s. Vesterås, C. M. Sjöberg. 1: 25. 

Strandberg, C. V. A., Samlade vitterhetsarbeten. 13:e hft. 
8:o, (III) s. 361—456. Sthm, C. E. Fritzes bokh. 1 kr. 

8tröskrifter af kyrkans vänner. 8:o. 8thm, N. Gleerups för- 


laes-ekp. 

O. Stenhammar, E. H. Th., Gif ver kejsaren det kejsa- 
ren tillhörer, och Gud det Gud tillhörer. Aftonsångs- 
pred. pä allhelgonadagen hällen i Linköpings domkyrka 
1877. 21 s. (Tr. i Linköping.) 12 öre. 

6. Tornberg, Au g., Vakter eder för de falska profeter! 
Predikan på 8:e sönd. efter trefaldighetssöndag hällen i 
Mjellby kyrka. 23 s. (Tr. i Linköping.) 15 öre. 
Teatergalleri, Svenskt. 3:e hft. 4:o, s. 21— 30 o. 4 pl. 8thm, 
Percy F. Luck. 3: 60. 

Årsskrift, Upsala universitets, 1878. 8:o. Upsala, Akad. bok- 
handeln. » 

Matematik o . naturvetenskap. 

1. Arnell, H. Wilh., Om vegetationens utveckling i Sve- 
rige ären 1878—75. 84 s., 3 kartor o. 3 pl. 2: 60. 
IKlotqfi, språkvetenskap o . kist. vetenskaper, 

3. Sandström, C. E., Studia critica in Papinium Statium. 
61 s. 1: 25. 


4. — , Emendationes in Propertium, Lucanum, Valerium 
Flaccum. 44 s. 75 öre. 

5. Frigell, Andr., Collatio oodioum Livianorum atque edi- 
tionum antiquissimarum. Contulit. oollegit, oommentationi- 
bus instruxit. Para I. Libros 1 — III oontinens. 90 a 2 kr. 


Digitized by ^»oos le 



100 


Program. 

2. Sahlin, C. Y., Ar det sköna rent? 40 a. 50 öre. 

3. — » Om beståmningsgrnnders valbarhet. 38 a. 50 öre. 


Dansk bokförteckning. 

Meddelad af Q, JS. C. God i Kjöbenbavn; nr Nord. Bogh.-Tidn. 

Från den 31 Maj — 6 Juni 1878. 

Ander aen, H. C., saml. Skrifter. 2 Udg. 35 H. 96 Sid. i 
8. BeitzeL 50 öre. 

Brehm, A. B», Krybdyrenes og Paddernes, Fiakenes asm t de 
lavere Dyra liv. 15 o. 16 H. 96 8id. og 2 Farvetryk i 8. 
Philipaen. 1: 70. 

Cantö, C., Verdenshiat. 57 H. 112 Sid. i 8. Förlags bureanet. 
1 kr. 

Diekens, C., saml. Vserker. 3 Udg. 87 H. (Store Forventn. 

I H.) 96 Sid i 8. Eibe. 50 öre. 

Eibe, N. J., Nogle til 0velserne i »100 Timer i Tyd sk». 60pl. 
96 Sid. i 8. Steen. 1: 35. 

Elze, K., Sir 'Walter 8cott. På Dansk ved K. Kroman. 5 H. 
80 Sid. og Portr. af W. Scott i 8. Sohnbothe. 1 kr. (kpL 
5 kr.) 

Gro ve-Rasmussen, kirkehiat. Fortaall. og Sagn. 3 H. 88 
Sid. i 8. Odense, Milo. 60 öre. 

Hansen, C., Facitliate med en del Oploan. til de geometr. 
Lssressetn. prakt. Anvend. 16 8id. i smal 8. Odense. (Kj0- 
benhavn, Schnbothe.) 25 öre. 

Hjort, K., 100 Sange for Skolen, sssrlig til Brug vendenbib. 
og fsedrelandshist. Under?. 138 Sid. i 8. Aal borg. M. A. 
Scbultz. 60 öre. 

Hoff, V. J., tre Kvinder. Vidnesbyrd fra Gnds Menighed i 
Danmark. 3 Opl. 48 Sid. i 12. 8ch0nberg. 50 öre. 
H0jskolen i Sor0. Beretn. om modet i Kjobenhavn den 10 og 

II April 1878. 108 Sid. i 8. Schonberg. 1: 20. 

Kong Frederik den Forstes danske Begistr., udg. ved K. Erslev 
og W. Mollerup af Selakabet for Udg. af Kilder til dansk 
Hiat. På Carlsbergafondets Bekostn. 7 Halvb. 256 8id. i 
8. (Klein.) 2: 60. 

Kornernp, J., ny Haandbog for de Beaogende i Boakilde 
Domkirke. 104 Sid. i 8. GyldendaL 1 kr. 
Landbrngs-Ordbog for den prakt. Landmand. 18 H. 64 Sid. 

i 8. Gyldendal og Lind. 1 kr. 

Lie, J., Thomas Boss. Fortasll. 326 8id. i 8. Gyldendal. 4 kr. 
Olger Danskes Kronnike. Efter de aeldste Udg. bearb. af N. 
Hansen, med en Fort. af C. Molbecb. 304 8id. i 8. Schu- 
bothe. 1: 36. 

Peteraen, J., Lserebog i Stereometri. L Synth. Stereometri. 

IL Analyt. Stereometri. 122 Sid. i 8. Schenberg. 2: 50. 
Tidaakrift, naturhiat. Stift, af H. Kroyer. Udg. af J. C. Schjodte. 
3 B. 11 B. 1 og 2 H. 384 8id. og 8 Kobbert. i 8. Beitzel. 
9 kr. 

Tillseg til Vejviser for Kjobenhavn og Frederikaberg for 1878. 
Udg. af T. Krack. 86 Sid. i 8. Udg. 75 öre. 

Landkort, Portratter ete. 

K aart over Jasgersborg Dyrehave, Ermelund, Bernstorff og Ord- 
rnpskrat, samt Charlottelnnd, opt. i Marken af L. Both. 
Mikrotypi ved L. Both og W. A. Sohulenbarg. Bée. 50 öre. 


Bibliotheca Scandinavica. 

En förteckning öfver till främmande språk öfversatta arbeten 
af skandinaviske författare, samt utländska skrifter 
behandlande skandinaviska ämnen. 

Jan. 1875—1877 Juni. 

Svensk Bokhandelstidning meddelad af K. 

N. B. Alla på främmande språk i Sverige tryckta och utgifna 
arbeten åro naturligtvis icke upptagna i denna för- 
teckning. (Forts. fr. n:r 23.) 

ftaintåjet, SRatte b., Utdftn Gbba. öiit (Bcbidji 8:o. 1877, 
€tuttgati dotta. TO 2. 

Gräfin Ebba - Ebba Brahe. 


9lationai>2itetatttY r bie, b et Glanbinobier. ®ine 
lfti$ologie auä ben beflen notb. Gdpiftjleltant, m. exlf 



Första häftet utkom 1874. 


Nervo, baron de, Guatave III, roi du Suéde, et Anck&r» 
stroöm (1746—1792). Aveo portrait du roi. 8:o. 1876. Paris. 
Calm. Lévy. Fr. 7: 60. 

Netzel, W., Opération césarienne rendue néceasaire par un 
myome incarcéré dans le petit bassin. Mémoire traduit do 
auédoia et annoté par M. le docteur H. C as in. Avec 9 fi- 
gurea dans le texte, 8:o. 1876. Paris. V:ve Adr. Delåhaje. 
Fr. 1: 26. 


(Separataftryck ur »Archives de tocologie».) 

Niolaen, Yngvar, Norwegen nebst Fiihrer durch Kopenha* 
gen. Ein prakt. Handbuch f. Beisende. 3 umgearb. Ant 
Mit 6 Karten. 8:o (XI, XII, 316). 1876. Hamburg. Mauke 
Söhne. geb. M. 6. 

— , Schweden u. Norwegen nebst Fiihrer durch Kopenhagen. 
Ein prakt. Handbuch f. Beisende. 3 gänzL umgearb. Ant 
Mit 7 Karten u. Plan v. Stockholm. 8:o (X, XH, 127, 315). 
1876. Hamburg. Mauke Söhne. geb. M. 7. 

— > Wegweiaer durch Schweden nebst Fiihrer durch Kopenha* 
gen. Mit e. Karte u. e. Plan v. Stockholm. 8:o (XII, 127). 
1876. Hamburg. Mauke Söhne. cart. M. 2: 60. 

Norström, G., Sur le traitement des maladies dea femmes 
au moyen de la méthode du massage. 8:o 1876. Paria. Nils* 
son. Fr. 3. 

Nyström, J. W., Treatise on elements of mechanics. 8:o. 

1875. Philadelphia. 20 sh. 

Obbnet, £. %%, Die $olitif 6d)ta>ebett3 im toeflpbdlifchen grtieba** 
conottB unb b it (Brfiitbung bet f$toebif$en ^ettfcgaft mDentte 
lanS. lu8 b. IScbtoeb. tfbetf. b. dmil ^etetfon. TOit 
gen, 8:o (353) 1877. (Statya. gf* ^ $ettye§. TO 6. 

Oskar II, König von Schweden und Norwegen, Carl 
XII als König, Krieger und Mensch. Ein Lebensbild. Aa 
d. Schwed. fibers. u. m. Biographie versehen von Emil! 
Jonas. 2 Aufi. gr. 8:o (91) 1876. Berlin. Imme. M. 1:R. 

— , (Bebidjte. TOt attetfyödjfiet Äutotifation fibetfefct bott dnil 3* 
^onai. 8:o. 1877. SBerlin. |>ofmamt A <£to. TO. 4: Ä geb. 

O t te, B. C., Scandinavian hiatory. With maps. 8.*o. 1375. 
London. Macmillan. 6 sh. 

Palmén, J. A., Ober die Zugstraaaen der Yögel. Mit e. lith. 
Tat gr. 8:o (Yl, 292), 1876. Leipzig. Engelmann. M. 6. 

$oulhr 2u, datjltnS @in Bebenäbilb. gt. 8:o (16) 1876. Betiin. 
De^migfe. TO 0, 50. 

$atoel, 3ato, <5ttf. Drauerfpiel in 8 Kufa&gen. gt. 8:o (82) 

1876. fflien. 9to«net. gfl. 1: 50. 

Erik skall vara den olycklige prins Erik Magnusson (död 
1317), likväl af författaren med en viss licencia poetica, som 
väl ofta afviker från den historiska sanningen, behandlad. 

$e te t fen, <L, 2Beri$t fibet eine ffletfe nad| fktytoeben nnb Ww* 
ntatf, jur 3nfhuction iibet bad bottige Jiolfeteitoefen, nanuntlid) 
fiber bad ©toaryfdje EuftabanSerfafpren, erftattet an bad öw 
betj. olbenbutg. ©taatdmimfletium. gt. 8:o (52) 1875. Olbw 
butg. ©c$ulje. TO 0, 80. 

— , SBobfen, C unb gfleif^mann, IS., Stnbieu fib. bad 
toefen. SfceifefTiaaen aud Dänematf, ©djtoeben unb gfinnlanb. &&• 
8:o (Vill, 162). 1875. Dan$ig. Hafemann. TO 4: 50. 

Peterson, C. J., Norwegian-Danisb grammar and reader. 8:o 
1875. Chicago. 6 sh. 

$etet, (åine Hctftufenbe 9BeIt ^tamnttfcbe S)id)teB8* 
8 m> (IV, 135) 1877. SBien. Stodnet. 83L 1: 50. 

(Ett mytbolog. drama, hvari nordens gndar uppträda.) 

Pocket-Dictionary, a new, of the english and danishla* 
guages. 8ter. ed. New impr. 16:o (VII, 766) 1876. Leipfll 
Holtze. M. 3: 50. 

— , a new, of the english and swedish languages. Ster. ed. 
New impr. 16:o (775) 1875. Leipzig. Holtze. M. 3: 50. 

$tof$to, 3fibot, Det Scbtoebe bot $tag, mit SBUbetn aul 
alten Hönigdflabt. 8:o (147) 1877. Söien. TOtn*. 5L 0, dO. 

Utgör n*.r 5 af "Deflet. IBolfd* A 3ugenbfdbtifien jttt frW 
bet SJatetlanbdltebe*. 


Quarles van Ufford, J. K. W., Herinneringen nit Scandi* 
navie. gr. 8:o (VHI, 294 en V bl.) 1876. *s Gravenhage* 
Thieme. Fl. 2: 40. 


Bae, Edward, Land of the north wind, Laplanders and the 
Samoyedes. 8:o 1875. London. Murray. 10 sh. 6 d. 


J 


Digitized by Ljoogie 



101 


Bas sm ann, A. v Die Niflnngasaga nnd das Nibelnngenlied. 
Ein Beitrag sur Geschichte der deutschen Heldensage. 8:o 
(VI, 258) 1877. Heibronn. Henninger. M. 5. 

Ray, C., The farm on the fjord, a tale of life in Norway. 

With illustr. 12:o (290) 1877. London. Nimmo. 3 sh. 6 d. 
Hink, D:r H., Danish Greenland and its Inhab itants. Edited 


by D:r Rob. Brown. With 16 111. drawn by the Eskimo, 
and a map. 8:o, clotlh. 1876. London. King k C:o. 

SRobio no, 2. bon, §Msa SBtabe. friftotifdjel gfamuienhitb, SSBbc. 
8:o (IV, 195; III, 205; III, 168) 1877, Sei^tg. 5Bii<W* 

Vt. 9. 

(Forts.) 


Böcker som utkommit: 

Arméns Rangrnlla 


Till kollisions undvikande 

tillkännagifves, att 

Percival Keen 


för 1878 är nu utkommen och ex- 
pedieras i fast räkning af 

Looström & Komp. 

(2 gm) i Stockholm. 


Arméns Rangrulla 

för 1878, som nu utkommit, expe- 
dieras efter ing&ngen reqvisition i 
fast räkning af 

Samson & Wallin. 

Tillkännagifvande. 

Af Nya Testamentet 

med illuatrationer hafva andra och 
tredje häftena utkommit, och torde 
herrar bokhandlare hafva godheten 
insända reqvisitioner & behöfligt an- 
tal exemplar till 

Fosterbnds-Stiftelsens Förlagsexp. 

(1 g:n) 


by Capt. Marryat är under öfver- 
sättning. 

Hudiksvall 1 juni 1878. 

Oscar Samuelsson, 

(1 g:n) Hudiksvall. 


Till kollisions undvikande an- 
mäles: 

The cuckoo clock 

by Ennis Graham. 

(2 g:n) Sigfrid Flodin. 


H. Stanley s 

nya arbete 

Genom de Svartes verldsdel, 

autoriserad svensk öfversättning i 
häften å 1 kr. 


För kollisions undvikande tillkän- 
nagifves att f. n. 

”Kärleksnarrarnes Roman” 

af Jökai är under tryckning, för att 
inom kort utkomma i svensk öfver- 
sättning hos 

(2 g:n) Torsten Hedlund. 


Till kollisions undvikande till- 
kännagifves, att 

Alexander, Behind the veil, 

„ The Wooing o’t, 

„ Six months hence 

äro under öfversättning att med sna- 
raste utkomma hos 

Looström & C:o, 

(l g :n ) Stockholm. 


Till kollisions undvikande anmä- 

les att 

Fallen fortunes . 

by James P&yn är under öfversätt- 
ning. 

V. Pfeiff. 


Till kollisions förekommande till- 
kännagifves, att 

Hans Hopfens Roman 

"Verfehlte Liebe" 

utgifves i öfversättning på v&rtför- 

lag. 

Filipstad i juni 1878. 

(i g:n) Bronell & Håkansson. 


Till kollisions undvikande tillkän- 
nagifves, att 

The old Commodore 

by Captain Marryat 

är under öfversättning, för att oför- 
töfvadt utkomma pä mitt förlag. 

(i g:n) Cl. J. Leufhtodt. 


Nyhet i Bokhandeln! 

En hädangångens bekännelse af 

Evuriste Carrance, illustr. 

Doktor Wampyr af Octave Féré, 

illustr. 

Ohfi ^ en s * sta berättelsen utgör slutet 
VrWÖ» (j en omtyckta romanen i 

Hytt illustreradt Romanbibliotek. 
Pris 1: 20 för båda arbetena. Motsvarar 
400 vanliga trycksidor. 

Johan Lagerström, Observ&torigr. 4. 

(1 g:n) 


Böcker under tryckning: 

Till kollisions undvikande tillkän- 
nagifves, att en öfversättning af 

Friendship 

by Ouida 

utkommer pä undertecknade förlag. 
Stockholm d. 7 juni 1878. 

(2 gm) Adolf Bonnier. 


Af detta med stort intresse mot- 
sedda verk utsändes l:sta häftet i 
nästa vecka. Skulle på något håll 
större antal ex. anses Dehöfligt, tor- 
de sådant reqvireras. Särskildt 
tryckt anmälan finnes äfven och 
kunna partier deraf erhållas till ut- 
delning med tidningar eller på an- 
nat sätt. 

Arbetet utgör visserligen en ny 
serie (den 7:de) i mitt »Bibliotek 
för Resebeskrifningar», dock är 
denna beteckningsrubrik utesluten 
på ett antal ex. af upplagan, för 
sådana köpare, som måhända ej ega 
de förut i nämde samling intagna 
verk. 

Fortsättningen kan utlofvas hastigt 
och utan långa mellanrum. Från 
och med 3:dje häftet önskas dock 
att fiå uppgift pä det antal ex. som 
behöfs tiU fortsättning. 

Stockholm den 13 juni 1878. 

Albert Bonnier. 


Digitized by ^ooQle . 





102 


‘ Herrar Bokhandlare! 


Herrar bokhandlare 


Till besvarande af ingångna re- 
qvisitioner & 

He mm ets Altare, 

af J. M. Lindblad, har jag äran 
meddela, att en ny upplaga a? detta 
arbete, under författarens öfverinse- 
ende, är under tryckning och be- 
räknad att blifva färdig i september 
innevarande &r. 

Stockholm i juni 1878. 

(i g:n) F. C. Askerberg. 


Till kollisions undvikande 
ha vi äran tillkännagifva, att sven- 
ska öfversättningar af 
Amicis, Constantinopel och 
Gréville, Les Ipreuves de Raissa 
äro ämnade att utkomma pä under- 
tecknades förlag. 

D. 13 juni 1878. 

Jos. Seligmann & C:o. 


Återbegärda böcker: 

Herrar bokhandlare behagade in- 
om juli m&nads utgång retumera 
alla os&lda exemplar af: 

Komisk krigskarta för år 1877. 
Byssarnes marsch till Konstanti- 

■epel, Nytt sällskapsspel.' 

Portratt af Carl von Linné. 

Efter d. 1 aug. återtagas inga 
exemplar af ofvanstående artiklar. 

Stockholm i juni 1878. 

(i gm) O. A. Lindqvist. 


Blandade annonser: 

Utländskt Sortiment 

expedieras skyndsamt och billigt. 
Stockholm. 

(16 g:n) C. A. Lindqvist. 


Af bundna Nonpareille-Psalm- 
böcker i fodral finnes ett större 
parti till pris af 4: 25 dussinet pr 
kontant hos 

Viktor G. Blomdahl. 

Stockholm, Ålandsgatan n:r 15. 

(2 g:n) 


ber jag få erinra om den till den 
15 dennes öfverenskomna redovis- 
ningen för majtidningen »Pounsch » 
för inne varande år. 

Göteborg i juni 1878. 

(3 gm) J. Philipsson. 


| Obs.! Prisnedsättning å 

Amerikanska GriffeMor. 

Genom att intaga ett betydande 
parti af dessa goda och välgjorda 
taflor, hafva vi lyckats betinga oss 
ännu billigare priser, och äro nu i 
tillfälle erbjuda resp. afnämare sor- 
ten 

N:r 1, format 8xliy 2 verktum, ra- 
men inberäknad, till 3 kronor pr 
dussin. 

N:r 2, format 10x14 verktum, ra- 
men inberäknad, till 4 kronor pr 
dussin, 

med 15 % rabatt. 

Då hel låda (af N:r 1 innehåller 
en sådan 12 dussin och af N:r 2, 8 
dussin) reqyireras, lemnas emballaget 
kostnadsfritt. 

Svanström & C:o, 

(2 g:n) Stockholm. 


Sedan en ny upplaga 

Porträtl af B:r Farrar 

inkommit, expedieras reqvisi- 
tioner, & COnd. å detta porträtt 
till ett antal af högst tre fjer- 
dedelar af subsknbentantalet 
å »Jesu lif». 

Stockholm den 3 juni 1878. 

Fahlcrantz & 0:o. 

(2 gm) 


Bok-, Pappers- i loasfailel 

att öfvertaga, med större eller mindre del 
af ett stort, yälsorteradt lager. Vid upp- 
görelsen, som bör ske snarast, erfordras 5 å 
10,000 kr. eller goda papper. Reflekterande 
Tände sig skriftligen till »God affär», pr 
herrar 8eelig & Komp., 8tockholm, f. t. b. 

(1 gm) 


En Bok-, Musik- & Pap- 
pershandel med omkring 50 

tusen kronors årlig omsättning kan, 
emedan nuvarande egaren kommer 
att ingå som delegare i en annan 
affär, genast eller framdeles få öf- 
vertagas af reel och kompetent 
person. Till affären hörer 2 filialer 
och ett välsorteradt kommissionfila- 

f er af papper. Omsättningssumman 
ar under de två senaste åren ökats 
med tillsammans 20,000 kronor, men 
kan med lätthet ytterligare betyd- 
ligt uppdrifvas. 

N&gon konkurrent finnes icke på 

E latsen, ej heller på 9 1 /* mils om- 
rets. 

Reflekterande behagade inlemna 
svar till »A», adress herrar Seelig 
& Komp. (i gm) 


Lediga platser: 

En ung man med flerårig vana 
vid alla inom bokhandeln förekom- 
mande göromål önskar till 1 sep- 
tember göra ombyte af plats. De 
bästa rekommendationer kunna fö- 
retes. Reflekterande härå torde god- 
hetöfullt med första hänvända tig 
med svar till »P. P.» f adress: herr 
Nils Gleerup. Stockholm. 

(1 ga) 


En ung man med 9 års tjenfitgö- 
ring i ett par af Sveriges större 
boknandelsafiärer önskar att under 
nästkommande augusti eller septem- 
ber månader, i följd af förändring 
af den affär, der han är anståld, ut- 
byta sin anställning mot plats som 
ajU^are i någon liflig bokhandels- 

Den sökande, som eger god kän- 
nedom om svenska literaturen och 
alla förekommande bokhandelsgöro- 
mål, talar tyska och engelska språ- 
ken samt något franska. Närmare 
upplysningar nar herr Fr. Skoglund 
benäget lofvat meddela. (2 gm) 


En yngling, som i nära 2me år 
varit anstäld i en större bok-, mu- 
sik- och pappershandel, önskar med 
första en dynk plats, helst i lands- 
orten. Svar härom torde sändas till 
»I. K. 19, Malmö,» poste restante. 

(1 g») 


Stockholm, 

tryckt hot A. L. Normans Boktryckeri-AJrtieboUf, 
1878. 


Digitized by ^»oosie 



SVENSK BOKHANDELS-TIDNING. 


N:r 25. Lördagen 


P& denna tidning, hraraf ett n:r utkommer h varje helgfri lördag, prenume- 
rera* för helt &r med 4 kronor, poitbefordringsafglften oberäknad. Bedaktio- 
nen* adress är Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hvarä priset 
är 10 öre för petitrad, böra, för att kunna intagas i näst utkommande num- 
mer, senast föregående torsdag* afton hafva kommit red. tillhanda. 


den 22 Juni 1878. 


Svenska Bokförläggare-föreningens 

extra ordinarie sammankomst den 12 juni 1878 • 

Närvarande: Hrr Askerberg, Alb. Bonnier, I. A. Bonnier, 
Böhlmark, N. Gleerup, Hellsienius, Hirsch, Huldberg, 
Kjellberg, Kullberg, Leufstedt, K.R. Looström,Samson, Skog- 
lund, Westerberg och A. Wiemer i egenskap af verkstäl- 
lande direktör i bokförlagsaktiebolaget i Kalmar. 

Protokollet för den 22 maj justerades. 

Herrar ffellstenius och Oleerup utsågos att justera 
detta referat. 

Till kommissionär i Södertelje efter herr C. Krogh, 
som afsagt sig sitt derstädes innehafda kommissionärskap, 
utsäg föreningen herr C. G. Nyblseus, och godkändes den 
af honom ingifna borgen. 

Prån Herrar S. M. Kjöllerström i Ulricehamn och 
G. W. Lundin i Falköping inkomna borgensförbindelser 
godkändes. 


' Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samson W allin.) 

För d. 13 — 19 juni 1878. 

Arbetaren, Mekaniske. Månadsskrift i tekniska ämnen. [Ut g. 
af Ang. Nilson.] 4:e serien. 1878. 8:o. Gefie, Redaktio- 
nen. För år g. (12 n:r - 12 ark) 3: 50. 

Bibliotek för resebeskrifningar. 8:o. Sthlm, Alb. Bonnier. 

7. Stanley, Henry M., Genom de svartes verldsdeL 
Nilens källor; kring de stora sjöarne och utför Living- 
stone-floden till Atlantiska hafvet. l:a hft. 8:o, 64 s., 
4 pl. o. 2 kartor. 1 kr. 

Blanche, Au g., Samlade arbeten. 18:e hft. Bilder ur verk- 
ligheten. II. Ny uppl. 8:o, 8. 129—240. Sthm, Alb. Bon- 
nier. 1 kr. 

Braun, Eduard, Illustrerad läkarebok för sjöf arande till 
hjelpreda för herrar sjökaptener, på anmodan af kongl. me- 
dicinu! styrelsen utarbetad. 2:a genomsedda o. förb. uppl. 
8:o, 272 s. Sthm, A. V. Carlson. 2: 50, vb. 3 kr., clb. 3:50. 

B ring, J. C., Minnen från andaktsstunder vid diakonissanstal- 
ten. n. Minnen från högtiderna. 2:a hft. 8:o, 8. 129 — 272. 
Sthm, A. L. Normans förlagsexp. 1: 35. 

Carrance, Evariste, En hädangångens bekännelse. — F é r é, 
Octave, Doktor Vampyr. Med 7 illustr. Stor 8:o, 120 s. 
Sthm, Joh. Lagerström. 1: 20. 

v. Dedenroth, E., Aurora Königsmarks page. Historisk ro- 
man. öfv. af T. Wilson. 8:o, 581 s. Sthm, G. J. Leufstedt. 
3: 75. 

Estland er, J. A., Lettres d’Amerique. [Traduction de »Finsk 
tidskrift 1877».] 8:o, 86 p. Hfors (tr. hos A. A. Lindfors.) 
Uppl. 50 ex. Ej i bokh. 

Franzos, Karl Emil, Judarne i Barnow. Noveller, öfv. af 
Mathilda Langlet. 8:o, vij o. 248 s. Sthm, A. I. Seelig. 1: 75. 

Fryxell, And., Berättelser ur svenska historien. XLIV. Adolf 
Fredriks regering. 6 hft. Adolf Fredriks samtida veten- 


skaps- o. riksdagsmän. Till ungdomens tjenst utgifven. 8:o, 
158 s. Sthm, L. J. Hiertas förlagsexp. 1: 50. 

Handbibliotek, Allmännyttigt. 12:o« Sthm, S. Flodin. 

94. Wolff, Emil, Praktisk gödsellära. öfv. af Rob. In 
de Bétou. 196 s. 1: 75. 

Handbok i svenska trädgårdsskötseln, utg. af Erik Lindgren, 
Axel Pihl o. Georg Löwegren. 5:e hft. Trädplantering, 
af Erik Lindgren. 8:o, 120 s. Sthm, S. Flodin. (Tr. i 
Norrk.) 1: 75. 

Handbok i tekniska ämnen för metallarbetare, byggmästare 
och maskinister m. fl. I. [Utgöres af Mekaniske arbetaren 
l:a — S:e serien. 1875 — 77.] 8:o, xij, 92, 188 o. 184 s. Gefie, 
Redaktionen af Mekaniske arbetaren. (Tr. 1876 — 77.) 6:50. 

Hägerman, A., Läro- och läsebok i svenska historien, i trenne 
kurser, för folkskolor. 15:e öfvers. uppl. 12:o, l44 8. Kö- 
ping, M. Barkéns förlagsbokh. Kart. 50 öre. 

Kalender, Kongl. utrikes-departementets, år 1878. 8:o, 86 8. 
Sthm, utrikes-departementet. Ej i bokh. 

Landgren, L., Om sektväsendet. 8:o, 33 s. Hemösand, W. 
Lundqvist. 60 öre. 

Marlitt, E., Berättelser från Thiiringen. öfv. af Herman 
Hörner. 2:a uppl. 12:o, 180 s. 8thm, Alb. Bonnier. 76 öre. 

— , Tant Cordulas hemlighet. Novell, öfv. från »Das Geheim- 
niss der alten Mamsell». 2:a uppl. 12:o, 299 s. Sthm, Alb. 
Bonnier. 1: 50. 

Nordenskiöld, A. E., Föredrag vid vetenskaps-akademiens 
årshögtid d. 31 mars 1878. [Attr. ur Stockholms Dagblad.] 
12:o, 16 s. Sthm, förf. Ej i bokh. 

— , Referat ur ett föredrag, hållet d. 18 maj 1878. [Angående 
svenska expeditionen till arktiska farvattnen. Aftr. ur Afton- 
bladet.] 12:o, 8 s. Sthm, förf. Ej i bokh. 

Notiser, tekniska. 8:o. Gefie, Redaktionen af Mekaniske ar- 
betaren. 

1. Uppgifter för målning och träarbeten m. m. Ur tid- 
skriften »Scientific american». 32 s. (Tr. 1870 i Falun.) 
60 öre. 

2. Handelsvarors pröfning och egenskaper. Utdrag från 
tekniska journaler. 32 s. (Tr. 1876 i Falun.) 60 öre. 

Odhner, C. T., Lärobok i fäderneslandets historia. Under 
förf:s ledning bearb. för folkskolan. 7:e uppl. 12:o, 79 s. 
Sthm, P. A. Norstedt & Söner. Kart. 40 öre, vb. 60 öre. 

Perlor, samlade utur d:r Martin Luthers skrifter. 5:e hft, 
Jesu samtal med Thomas och Philippus om vägen till him- 
melen. 12:o, 123 s. Sthm, P. A. Huldbergs bokförlags-aktieb. 
76 öre. 

Sandberg, Fredrik, Bibliska historien, textorden i Luthers 
lilla katekes samt böner ooh psalmverser för småskolor. 
12:o, 68 s. Sthm, A. V. Carlson. Kart. 20 öre. 

Scheutz, N. F. W., Biografiska anteckningar om lektorer vid 
Vexiö läroverk från gymnasii stiftelse 1643 till närvarande 
tid. Förra afd. [Rektorsprogram.] 4:o, 40 s. Vexiö, Ele- 
mentarläroverket. Ej i bokh. 

W an ge m ann, H. T., Lifsbilder från Sydafrika. På svenska 
efter 3:e tyska uppl. af Marc. Wester. Med förord af L. 
Landgren. 12:o, 227 s. Sthm, S. Flodin. (Tr. i Karlshamn.) 
1: 75. 

Åberg, Lennart, Räknelåra för folkskolor och nybörjare. 
12:e uppl., omarbetad jemte en kort redogörelse för meter- 
systemet af L. C. Lindblom. Med förord af Fr. Sandberg. 
8:o, 74 o. (facitboken) 4 s. 8thm. A. V. Carlson. Kart. 36 öre. 

öreskrifter för folket. 12:o. Sthm, Alb. Bonnier. 

33. Mankell, Julius, Från Pultava till Bender. Hi- 
storisk teckning. 2:a uppl. 54 s. 25 öre. 

38. Starbäck, C. Georg, Svenskarne på Als. Hist. 
berättelse ur Carl X Gustafs andra krig med Danmark. 
2:a uppl. 66 s. 25 öre. 


Digitized by v^oogie 




104 


Dansk bokförteckning. 

Meddelad af G . B '. C . G ad i Ejöbenhavn ; nr Nord. Bogb.-Tidn. 
Från den 7—18 Juni 1878. 

Årbog for Ejobenhavns Univ., den polytekn. Laereranstalt og 
Kommnnitetet, indeh. Medd. fr a det akad. år 1876—77, udg. 
efter Eonsist. Foranst. af C. Goos. 286 8. i 8. (Gyldendal.) 
4 kr. 

Bjarnarson, T., leifar fornra kristinna fneåa islenzkra. Co- 
dex Arna-Magn&anus 677 4to, ank annara enna ektu brota 
af lslenzkum gudfraedisritum. Med 6 fotolitograferuöum sy- 
nisblödum. 232 8. i 8. (Hagerup.) 10 kr. 

Er re t, J., vort Standpunkt. En kort Fremst. af den Reform. 
Hovedtr. for hvilken Christi Disciple arb. Udg. af A. Holck. 
16 8. i 8. Udg. 10 öre. 

J essen, T. C. W., Vejledn. i Dec.- og Procentregn. 80 8. i 8. 
(Philipsen.) 60 öre. 

Lange, P., om Salicylsyrens Vserd som Antiseptioum og Anti- 
pyreticum. 98 8. i 8. (Hagerup.) 1: 50. 

Marryat, Mr Midshipman Easy. Ved J. P. V. Petersen. 4 
Udg. Ogs. med T.: Skrift. 2 Udg. V. 424 8. i 8. Steen. 
2 b. 

Nyrop, O., Strandmollen. Aktstyk. til OpL om d. d. Papir- 
fabr. med 8trandm0llen som Midtpunkt. Udg. ved Fabrik- 
ejer C. Drewsens Foranst. 362 8. i Imp. 8. (Ikke i Bogh.) 
Opfind. Bog. H. 21.’ 80 8. i 8. Forlagsb,, 1 kr. 
8almonsens Eopenhagen und seine Umg. Top. gesch. Frem- 
denftihrer. Mit 2 Eart. 2 gånzL umg. Ausg. 116 8. i 8. 
8almonsen. 2 kr. 

8pry, W. J. J., Eorv. Challengers Rejse omkr. Jorden. H. 3. 
48 8. i 8. Philipsen. 1 kr. 

Starbsek, G., Carl Enutsson og Christian den Forste. H. 17. 

32 8. i 8. Rée og Friess. 25 öre. 

Thornam, A., den forste Barnepleie. 2 for. OpL 84 8. i 8. 
Philipsen. oart. 1 kr. 

Trap, J. P., stat-top. Beskr. af k. Danmark. 2 Udg. H. 43. 
64 6. i 8. Forlagsb. 1 kr. 

Landkort, Porträtter etc. 

Gredsted, F„ Eort o ver Ejbnhvns og Helsingörs Omegn. 
Salmonsen. 50 öre. 

Leiren ved Eremitagen 1778. Photolithogr. Copi, udf. ved Ge- 
neralst. (Tryde.) 1: 60. 

Orienteringskort over Jeegersborg Dyrebave med Specialkort 
over Leiren ved Eremitagen, opt. i Juni 1878 af C. Carlsen. 
8chou. 25 öre. 

Trap, J. P., stat.-topogr. Beskr. af E. Danmark. Atlas ved 
E. Elingsey. H. 8. (Aarbus Amt, vestlige Del; Veile Amts 
östlige og vestlige Del.) Forlagsb. 1 kr. 


Norsk bokförteckning. 

Meddelad til Nord. Bogh.-Tidende af Feilberg k Landmark 
i Christiania. 

Från den 1 — 31 maj 1878. 

Brochmann, J., Håkon Adalstejnsfostre. Hist. Tragedie i 5 
Handl. Den norske Forlagsf. 1: 75. 

Codex aureus sive quattuor evang. ante Hieronymum latine 
translata. Bd. J. Belsheim. Cum V tab. P. T. Mallings 
Bogh. 15 kr. 

Dahl, W. 8., Landdistr. Eom.-forf. En H&ndb. for kom. Om- 
budsmsend. Den norske Forlagsf. 4:, indb. 4: 80. 

Den offentlige Lsegmandsvirks. og nodvendigh. af dens kirkelige 
Organisation. Th. Steen. 1 kr. 

Dieffenbach, G. Ch., Evang. Bl. for Byge. H. 3. Overs. 
af Th. Ording. Drammen, H. Lyohe. 80 öre. 

Er slev, Ed., Geogr. med BilL til Brug for Folkeskolerne og 
ved den forste Underv. Udg. for Norge, gjennemset afSieg- 
wart Petersen. 8 OpL, med 37 Bill. J. W. Cappelen. Indb. 
60 öre. 

F er agen, A. M., Regneb. for Folkeskolen. Udarb. efter det 
dec. Syst. o veren st med den ny Myntlov og Loven af 22 
Maj 1876 om metr. Mål og V»gt. 1 Trin. 4 Opl. Eristi- 
anssand, E. C. Gröntoft. Indb. 60 öre. 

— , Facitbog til samme. 4 Opl. 20 öre. 


Forhandl. i Vidensk.-Selsk. i Christiania År 1877. Med 4 Pl. 
og 2 Eart. 1 Eomm. hos J. Dybwad. 5 kr. 

Fortegn. over norske Örlogs- og Handelsfartoier, der ere til- 
delte Ejendingssignaler i det internat. Signalsyst. Udg. ved 
Eoontrol-Revisionen for Skibsmålinger. Marts 1878. Gron- 
dabl k Son. 1: 50. 

Gran, A., Opg. i Navig. 2 Eurs. 2 Opl. H. Aschehoug k 
Co. Pb. 1: 6. 

Hel Lv ald. Fr. von, Jorden og dens beboere. Overs. med 
Forf. Samtykke ved J. H&zel&nd. Med Illustr. H. 9. IL 
Askeland. 60 öre. 

Hofman (Bang), N. E., Bondens Abil dgård, nsrmest bereg* 
net på Dvaergfrugttrseer (AEbler og Paerer). Med 20 Afb. 1 
Eomm. hos H. Aschehoug k C: o. 50 öre. 

Hver sit eget. Fortsell. af Eatarina. P. F. 8teensballe. 1 kr. 

Eants Fornuftkritik og en soirée dansante. I Eogim. hos H. 
Aschehoug Sk C:o. 1 kr. 

Ejerulf, Th., 8tenriget og Fjeldlseren. 1. Om Stene og Berg- 
arter. 2. Jordskorpens 8ammenfoining. 3. Norges Fjeld- 
bygn. Med 400 Trasn. samt et farvetr. Eort. Udg. efter 
Opfordr. og med Underst, af den k. n. Reg. Dep. for det 
In dre. 3 omarb. Udg. P. F. Steensballe. 5 kr. 

Enudsen, D. F. og N. Th. W allem, Fransk Lsesebog. I 
For Middelskoler. J. W. Cappelen. Jndb. 2 kr. 

Erogh-Tonning, E., Bibelske Foredr. Den n. Luthersstift 
1: 20; indb. 2 kr. 

— , Den kri8t. Troesl. i Grundtr. 3 forog. Udg. H. 1. Bergen, 
C. Floor. 2: 40. 

Lovsaml., Norsk, for Hvermand. Ordn. efter Indh. med For- 
tolkn. efter Dep.-skr. og Hoiesteretsdomme. Sami. og ndg. 
af G. Sverdrup. 4 . Qammermeyer. 4 kr.; indb. 6: 20. 

Lovtid., Norsk. 2 Afd SamL af Love, Resolutioner m. M. 
Udg. efter off. Foranst. 1877, af E. R. Bsetzmann. I Komm. 
hos Grendabl k Sen. 2: 50. 

L u d vi g s e n , A., Suppl. til Englands Hist. i L. Er. Daa’s Lereb. 
i Verdenshist. I. Middelalderen. Skien. I Eomm. hos L 
Cammermeyer. 80 öre. 

Pilegrims Harpe, en ny 8aml. af ånd. Sange af Sankey og Blia 
m. fl M f oruden de bedste Sange i den forste Sami. af 8ankeyi 
iange, samt et stort Udv. af de bedste af Biskop Brorsoni 
Svanesange, til Brug for Sangforen., ved Husandagt, Opbygg., 
Missionsfester 0 . s. v., saml. og udg. af A. M. Hancba J 
Eomm. bos H. Aschehoug k C:o. 50 öre ; i Shirting 60 öre. 

Post-Tabel for Christiania, gjseld. for 8ommeren og Heeten 
1878. Chr. 8chibsted. 40 öre. 

Siebke, H., Norsk Excursionsflora, indeh. de almind. vildt* 
voxende Earplanter, for Skolerne (Anh. til Siebkes »Omrids 
af. Dyrerigets og Planterigets Naturbis t.»). 2 Opl. J. Dyb- 

wad. 30 öre. 

8torm, G., Eritisk Bidr. til Vikingetidens Hist. (J. Ragnar 
Lodbrok og Gange-Rolv.) Den norske Forlagsf. 3 kr. 

T el nes, J., Rupe-Ber. Hamar. I Eomm. bos E. Olsen. 1kr. 

Und se t, J., Norske Oldsager i fremmede Museer. En opL 
Fortegn. Med 1 Pl. og 64 BilL Udg. af Eristiania Videnak • 
selsk. I Eomm. hos J. Dybwad. 2 kr. 

Virohow, R., Vidensk. Frihed i den möderne Stat. Taleholdt 
i den 3 almind. Session i den 50 Forsaml. af tyske Natur- 
forskere og Laeger i Miinchen den 22 Sept. 1877. J. Dyb- 
wad. 50 öre. 

Vogt, V., Det bellige Land. Med omkr. 100 Illustr. H. 2. 
P. T. Mallings Bogh. 80 öre. 

Wulfsberg, Chr. A., Blomsterhaven i Vaerelser eller Anvim. 
til at dyrke og pleie Blomster således, at de kunne trivesi 
Varelser. I Eomm. hos A. Cammermeyer. 80 öre. 


BibUotheca Scandinavica. 

En förteckning öfver till främmande språk öfversatta arbeten 
af skandinaviske författare, samt utländska skrifter 
behandlande skandinaviska ämnen. 

Jan. 1876—1877 Juni. 

Svensk Bokhandelstidning meddelad af X 

N. B. Alla på främmande språk i Sverige tryckta ochutgifn* 
arbeten äro naturligtvis icke upptagna i denna för- 
teckning. (Forts. fr. mr 24.) 

Romans, tbe, and the Danes, or, tales of England’8 early 
days. Illust. 18:o. 1875. London. Warne. 1 sh. 


Digitized by Ljoogie 



105 


Hopp, G. Frhr v. åer, Zar deutsch-skandinavischen Ge- 
schichte d. UL Jahrh. gr. 8:o (IV, 187) 1876. Leipzig. Duno- 
ker k Ha mbio t. M. 4. 

ftftfelex, 2B U%, StoxMfffie ffåm dReiner |>«tmatb CTljximit tit 
2H$tuftge«, 6:o (VIII, 332) 1876L SBerlin. &fr. SÖBeile. 3JI 5. 

(Bilder ar Holsteins och Danmarks historia i bonden form.) 

Bndolph, Otto K., Die Göttergestalt der Frigg in ihrem 
historischen Entwickelungsgange dargeatellt. 8:o (46) 1875. 
Leipzig. Brockhaus’ Sort. M. 0, 50. 

ftunehexg, Soljantt Subtotg, $amta. ftnfc^el Clebidjt in bxet 
©efångett. Ittl bem ©$&eb. bott lua. Äluge. Sx (47) 1877. 
$elfau. »axty. 2R. L 

— , ®ie ftöttige auf ©alamil. (8e Universal-Bibliothek n:r 688.) 

Stybbexo, »tctox, bet lefcte ithentenfet, iuttnt^tgjmf^et Mm 
man. »ul bem G&tseb. bon (imil % 3ona§. Slutöx. Uulg. 
4 »be. 8:0 (208, 219, 249, 260) 1875. Seiftig. <5. 3. ©äntyex. 
9L 12. 

— , btfatiföe ©agen iib. bie Styoflel Ipaulul u. Spttrul. Ittl bem 
6$toeb. b. ©mil 3* 3ona8. Uutox. Slulg. 8:o (75) 1876. 
&q$ig. 2^eile. 3R 2. cati. m. ©olbfån. fl. 2: 50. 

Gammfung gemetnbexfhtablicbex toilfen!chafttf«|ex »oxtxöge, Ijxlg. 
b. SR. »txmoto unb g t. b. ©olhenbotff. gr. 8m. »exlin. 
£abeL 6nbfct4>tion8.Bra8 å £ft. 0, 50. 

4>fi 226. Donbotff, 3)ie Stormaunen unb ibxe »ebeu* 
tung f. bal eurohaitäc Gulturleben im dRiitelauex. (40). 
1875. ©iiuelnbr. 0, 75. 

£>fi. 234. SBtmflet, 8xtb., ©xegox VII unb bie Stormannen. 
(40). 1875. ©injelnbx. 0, 75. 

Saul of Tarsus, or Paul and Swedenborg. By a Layman. 


8:0 (392) 1877. London. Williams k Norgate. 10 sh 
6 d. 

SÄaxling, ©. $ent., #umamtåt u. dbxiflentbum in tyxex ge* 
fdbid^tlid^en ©nttoidlung ob. $$ilofob!jie b. ©efc$t<$te auS gxifu. 
©tanbpunfte. lul b. Mtu bon ill dRid&elfcn. IL gx. 8m 
(IX, 545) 1875. ©ätexllo^. »extellmanu. 3R. 8. 

Del I (432), åtkommen 1874, kostar M. 6. 

— , 9Reine Sfxou unb 3$* 6tadljlung. 2tom »erf. autoxif. Uebex* 
fet^ung b. (S. S)uncfex. 8m (384) 1876. »rent ett. AÅtbmann 
k dm. 2R. 5. 

Schenström, R., Gymnastique médicale suédoise, oa Part de 
gnérir les maladies au moyen de mouvements bien coordon- 
nés et ezécuté8 par le médecingymnaste sur le corps da ma- 
lade ou par le malade lui-möme. 8:o. 1876. Paris. Nils- 
son. Fr. 2: 50. 

Sch o le 8, S. E., Peeps into the far north: Iceland, Lapland, 
Greenland. 16:0. 1875. London. Wes. Conf. Office. 1 sh. 

€5 4 to ax fc, 2R. ©., bal fJldbd^en bon Äorftfa. kornan, flul b. 
©djtoeb. bon dmil 3. 3ona?. Slutox. Suxlg. 8:o (286). 1876. 
Seimtg* 3* ©itotbex. SR. 4. 

— , Scobeöen. Slul bem ©djtoeb. b. dmil 3« 3°« ag - Slutox. Slulg. 
3 »be. 8m (239, 247, 245) 1875. 2eibJig. d. 3- ©öntbex. 
SR. 9. 

©ffitoaxj, g. 29. 6., »ilbex aul Stoxtoegen. din »eitxag jux 
©efAidjte ber innexen SRilfton. 8m (32) 1876. »exlin. (»ed.) 
SR. 0, 40. 

Schöyen, Elisabeth. Le bonheor par Pamour. 18:o (273) 
1877. Paris. Dentu. Fr. 3. 

(Konung Oscar II tillegnad.) (Forts.) 


Böcker som utkommit: 
Tillkännagifvande. 

Af Nya Testamentet 

med illustrationer bafva andra och 
tredje häftena utkommit, och torde 
herrar bokhandlare hafva godheten 
insända reqvisitioner & behofligt an- 
tal exemplar till 

Fosterlands-Stiftelsens Förlagsexp. 

(2 g:n) 


På vort Forlag har forladt Pres- 
sen: 

Kristendom og Theologi. 

En kritisk Undersogelse af Fr&ntZ 
Orang. 12 Ark 8vo. Pris 2 kr. 

Af samme Forfatter er tidligere 
udkommet: 

Kristus og Theologi. 

Et historisk Föredrag. Andet Op- 
lag. Pris 80 öre. 

(i g:n) P. T. dMallings Boghandel. 

På vort Forlag har forladt Pres- 
sen og erholdes i alle Boglader: 

Ord og Sakrament. 

Undervisning om den rette Brug af 
Nådemidlerne. En Gave for Livet, 


isser for Konfirmander ogNykonfir- 
merede af G. Chr. Dieffenbach. 
Oversat af Georg Harbits. Med 
Forord af Pastor J. C. Heuch. 15 
Ark 8vo. Pris heftet 2 kr., indb. 
2 kr. 60 öre, indb. i Shirting 3 kr., 
d:o med Guldsnit 3 kr. 40 öre. 

(i g:n) P. T. Mailing* Boghandel. 


Nyhet i Bokhandeln! 

En hädangångens bekännelse af 

Evariste Carrance, illustr. 

Doktor Vampyr af Octave Féré, 

illustr. 

Olkft ^ en 8 ^ a berättelsen utgör slutet 
på den omtyckta romanen i 
Nytt illustreradt Romanbibliotek. 
Pris \f 20 för båda arbetena. Motsvarar 
400 vanliga trycksidor. 

Johan Lagerström, Observatorigr. 4. 

(2 g:n) 


Böcker under tryckning: 

Till kollisions undvikande tillkän- 
nagifves, att 

The old Commodore 

by Captain Marryat 

är under öfversättning, för att oför- 
töfvadt utkomma på mitt förlag. 

(2 g :n) G. J. Leufstedt. 


T 


Till undvikande af kollision med- 
delas, att 

Maclead of Dare 

by W. Black är af undertecknad 
antagen att öfversättas. 

Thora Hammarsköld. 


Till undvikande af kollision med- 
delas, att en öfversättning af 

"wowr 

by the author of »Jenny of the 
Prince’8» 

utkommer hos mig. 

Albert Bonnier. 


Herrar Bokhandlare! 

Till besvarande af ingångna re- 
qvisitioner å 

Hemmets Altare, 

af J. M. Lindblad, har jag äran 
meddela, att en ny upplaga af detta 
arbete, under författarens öfverinse- 
ende, är under tryckning och be- 
räknad att blifva färdig i september 
innevarande är. 

Stockholm i juni 1878. 

(2 gm) F. C. Askerberg. 


Digitized by ^ooq le 





106 


Till kollisions undvikande 

tillkännagifves, att 

Percival Keen 

by Capt. Marryat är under öfver- 
sättning. 

Hudiksvall 1 juni 1878. 

Oscar Samuelsson, 

( 2 gm) Hudiksvall. 


Återbegärda böcker: 

Herrar bokhandlare behagade in- 
om juli månads utgång returnera 
alla osålda exemplar af: 

Komisk krigskarta för år 1877. 
Ryssarnes marsch till Konstanti- 

* nopel, Nytt sällskapsspel. 

Portratt af Carl von Linné. 

Efter d. 1 aug. återtagas inga 
exemplar af ofvanstående artiklar. 

Stockholm i juni 1878. 

(i gm) O. A. Lindqvist. 


På grund af inkomna förfrågnin- 
gar får jag härmedelst tiilkännagii- 
va, att perm ar till Illustrerad 
Verldshistoria icke vidare af mig 

tillvATlrufl 

Stockholm den 18 juni 1878. 

1. Elkan. 


Till kollisions undvikande till- 
kännagifves, att 

Alexander, Behind the veil, 

„ The Wooing o’t, 

„ Six months hence 

äro under- öfversättning att med sna- 
raste utkomma hos 

Looström & C:o, 

( 2 pn) Stockholm. 


Till kollisions undvikande anmä- 
les att , 

Fallen fortunes 

by James Payn är under öfversätt- 

V. Pfeiff. 


Blandade annonser: 

Utländskt Sortiment 

expedieras skyndsamt och billigt. 


Stockholm. 
(17 g:n) 


C. A. Lindqvist. 


Herrar bokhandlare 

ber jag få erinra om den till den 
15 dennes öfverenskomna redovis- 
ningen för majtidningen p Pounsch p 
för inne varande år. 

Göteborg i juni 1878. 

(4 gm) J. Philipwon. 


Sedan Sv. Bokförläggareförenin* 
gen bifallit min anhållan att få till 
skolläraren G. W. Lundin öfver* 
lemna min bok- och musikhandel 
här å platsen, med redovisnings- 
skyldighet för honom från den 1 
januan detta år för de då osålda 
bok- och musiklagren samt för hvad 
sedan tillkommit, får jag ödmjuk* 
ligen anhålla, att från herrar för- 
läggare få snarast möjligt motse 
tvänne exemplar af förra året9 
inventarieblanketter 
att använda vid öfverlåtelsen. 

Falköping i juni 1878. 

(1 g :n) O. Th. Mattsson. 


Till kollisions förekommande till- 
kännagifves, att 

Hans Hopfens Roman 

"Verfehlte Liebe” 

utgifves i öfversättning på vårt för- 
lag. 

Filipstad i juni 1878. 

(2 g:n) Bronell. & Håkansson. 


Bok-, Pappers- B Konsthandel 

att öfvertaga, med större eller mindre del 
af ett stort, välsorteradt lager. Vid upp- 
görelsen, som bör ske snarast, erfordras 6 å 
10,000 kr. eller goda papper. Reflekterande 
vände sig skriftligen till »God affäm, pr 
herrar Seelig & Komp., Stockholm, f. v. b 

(2 g:n) 


Herrar Bokhandlare! 

Undertecknad får härmed rekom- 
mendera sitt rikhaltiga och välsor- 
terade lager af väl inbundna Psah- 
böcker i större och mindre forms* 
frän de enklaste till de finaste band. 

D& min verkstad nu blifrit för- 
sedd med nya och tidsenlig» 
skiner m. m., är jag i tillftlle lemna 
de billigaste priser. 

Uddevalla i juni 1878. 

G g») Ferd. Cariberg. 


Till kollisions undvikande tillkän- 
nagifves, att D:r Warnecks nyut- 
komna arbete 

fflissionsstnnden, 

Erster Band : die Mission im Lichte 
der Bibel, är under öfversättning. 
Wissefjerda i juni 1878. 

(ipn) O. Strömberg. 


En Bok-, Musik- & Pap- 

pershandel med omkring 50 

tusen kronors årlig omsättning kan, 
emedan nuvarande egaren kommer 
att ingå som delegare i en annan 
affär, genast eller framdeles få öf- 
vertagas af reel och kompetent 
person. Till affären hörer 2 filialer 
och ett välsorteradt kommissionsla- 

f er af papper. Omsättningssumman 
ar under de två senaste åren ökats 
med tillsammans 20,000 kronor, men 
kan med lätthet ytterligare betyd- 
ligt uppdrifvas. 

Någon konkurrent finnes icke på 
platsen, ej heller på 9Va mils om- 
krets. 

Reflekterande behagade inlemna 
svar till pAp, adress herrar Seelig 
& Komp. (2 g;n) 


Lediga platser: 

En ung man med flerårig vana 
vid alla inom bokhandeln förekom- 
mande göromål önskar till 1 sep* 
tember göra ombyte af plats. l[ e 
bästa rekommendationer lcunna to* 
retes. Reflekterande härå torde goa- 
hetsfullt med första hänvända »g 
med svar till pP. P.J>» adress: hen 
Nils <51eerup. Stockholm. ^ ^ 


En yngling, som i nära Sme* 
varit anstäld i en stgrre bok-, 
sik- och pappershandel, önskar®** 
första en dyfik plats, helst i J»° 
orten. Svar härom torde sändas ou 
pl. K. 19, Malmö , p poste res^je 


Stockholm, 

tryckt hot A. L. Normtnt Boktrycktri-Aktte 

1878. 


Digitized by 


Google 



SVENSK BOKHANDELS- 


På denna tidniug, hvaraf etc n:r utkommer hvarje helgfri lUrdag, prenume- , 

N rtn t •• t reras för helt år med 4 kronor, postbefordringsafgiften oberäknad. Bedaktlo- 

Af). jiOPQRffOn nens Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hvarå priset ! 

^ är 10 dre för petitrad, böra, för att kunna intagaa i näst utkommande nam- i 

mer, senast föregående torsdagt afton hafra kommit red. tillhanda. i 



den 29 Juni 1878. 


L&ndsort&pre88en. Hr Göte Burman i Norrköping 
har köpt Aktiebolags-tryckeriet i Karlskrona jemte förlags- 
rätten till derifrån utgifna Blekinge läns tidning. Affären 
tillträdes den 1 oktober. 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samson A” Wallin.") 

För d. 20 — 26 juni 1878. 

Aimard, Gustave, Mexikanska nätter. Roman. Öfv. af 
Mathilda Langlet. 8:o, 391 s. Sthm, Fr. Skoglund. 2: 50. 

Almqvist, C. J. L., Valda skrifter, ordn. och utg. af A. Th. 
Lysander, 15:e hft. V. Strödda skrifter 1814 — 46. 3:e hft. 
8:o, s. 321—395 o. 80 s. (karakters- och lefnadsteckning, af 
A. Th. Lysander.) Sthm, Alb. Bonnier. (Tr. i Lund.) 1 kr. 

Annaler, Vermländska bergsmanna-föreningens. 1876. 8:o, 80 

8. o. 8 pl. Fiiipstad, A. Bronell 5c k. i distr. (1877.) 2 kr. 

D:o d:o. 1877. 66 s. o. 4 pl. (Tr. i Karlstad.) 1: 25. 

Personregister öfver Vermländska bergsmanna-föreningens 
annaler för åren 1852—76. 8:o, 48 s. (Tr. i Karlstad.) 
60 öre. 

Balter, Sven, Nåden i Kristo. förestäid i predikningar öf- 
ver årliga sön- och högtidsdagarnes evangelier. 5:e hft. 8:o, 
s. 385—480. Norrköping, M. W* Wallberg. 50 öre. 

Förteckning å svenska sågverksegares och trävaruexportörers 
skeppningsmärken å sågade trävaror, utg. af sågverks- och 
trävaruexportföreningen. Tvär 4:o, 31 s. Sthm, LoostrÖm 
& K. 4: 50. 

Hartnor, E., Ett rikedomens barn. Berättelse. Of vers. från 
tyskan. 8:o, 234 s. Sthm, F. Skoglund. (Tr. i Norrk. 1877.) 
2 kr. 

Hvilka fördelar kunna vi vänta oss af allmänna vårnpligtens 
fullständiga genomförande i vårt land i enlighet med 1875 
års förslag till ny härordning? Några ord till menige man 
i försvarsfrågan. (Vårnpligtens vänner. Filialafdelningen i 
Lund.) 8:o, 42 s. Lund, C. W. K. Gleerup. 30 öre. 

Hällsten, Konrad, Handledning för nybegynnare vid histio- 
logiska öfningar. l:a hft. (1. Allmän metodik. 2. Väf- 
nads-elementen och de enkla väfnaderna.) 8:o, 51 s. Hfors, 
J. C. Frenckell & Son. (1877.) 1: 20. 

Jagtstadga, Kongl. Maj:ts förnyade nådiga, gifven Stockholms 
slott d. 21 okt. 1864, jämte de förändringar denna stadga 
sedermera undergått. Med ett bihang, innefattande en väg- 
ledning dels för dem, som skola lemna intyg öfver dödandet 
af sådana skadedjur, för hvilka staten ntfästat belöning, 
dels för jägare och åklagare af jagtöfverträdelser, utarb. af 
Aug. Emil Holmgren. 4:e uppi. 8:o, 60 8. Sthm, P. A. 
Norstedt k Söner. Kart. 80 öre. 

Mayer, Ad., De odlade växternas näring, öfv. af Rob. In de 
Bétou. Med förord af Hj. Nathorst. 8:o, 154 s. Sthm, O. 
L. Lamm. 1: 50. 

Meckel, Bevakningstjensten, efter »Lehrbuch der Taktiks 
öfv. o. bearb. af C. Munck. I. Marschbevakningen. 2:a 
uppl. 8:o, 94 s., 13 figurblad o. 1 karta. 8thm, P. A. Nor- 
stedt 5c Söner. 2 kr. 

Naumann, Chr., Sveriges statsförfattnings-rätt. Ny uppl., 
öfversedd o. tillökad. I. (Statsförfattningens historia.) 3:e 
hft. 8:o, s. 303—462. Sthm, P. A. Norstedt 5c Söner. 2 kr. 

Oppel, Karl, Kapten Magogs äfventyr. En fenikisk verlds- 
omsegling for tre tusen år sedan. Efter Cahuns franska 
verk bearbetad. Från tyskan öfversatt af G. Elmquist. 
Förra din. 8:o, 212 s. o. 1 pl. Sthm, F. 8kogiund. 1: 50. 


Strandberg, C. V. A., Samlade vitterhetsarbeten. 14:e hft. 
8:o, (III) s. 457 — 510 o. (IV) 40 8. Sthm, C. E. Fritzes bokh. 
1 kr. 

Tidskrift för teologi och kyrka, utg. af Herman R&bergh. 
2:a årg. 1878. 8:o. Hfors, redaktionen. För årg. (6 'hfn** 

24 ark) 6 mark (5 kr.) 

Tidskrift, utg. af pedagogiska föreningen i Finland. 1878. XV. 
8:o, Hfors, redaktionen. För årg. (6 hfn - 24 å 30 ark) 5 
mark. (4: 25.) 

Thomander, Joh. Henr., Skrifter. I. Predikningar o. kyrkl. 
tal. H. 4 o. 5. 8:o, s. 385—692. Lund. C. W. K. Gleerup. 
2: 50. 

Verne, Jules, Martin Paz. Ett drama i Mexiko. Berättelse. 

Öfv. 8:o, 110 s. Sthm, O. L. Lamm. 1 kr. 

Vetenskap för alla. Efter Rob. Browns eng. original. Svensk 
uppl. under redaktion af Th. M. Fries. 4:ebft. 4:o, spalterna 
225 — 303. Sthm, Fahlcrantz 5c K. 75 öre. 
öfversigt af kongl. vetenskaps-akademiens förhaudlingar. 35:e 
årg. 1878. 8:o. Sthm, P. A. Norstedt 5c Söner. För årg. 
(10 hfn) 6 kr. 

öreskrifter för folket. 12:o. Sthm, Alb. Bonnier. 

91. Ca rlén, Octavia, Tullgarns slott, dess historia o cb 
samlingar. Anteckningar. 44 8. 25 öre. 


AUkogius, R., Nyaste jernvägs- och res-karta öfver Sverige, 
upptagande alla jern vägsstationer, Norrlands gästgifvaregår- 
dar, landsvägar, de flesta bruk samt Norges jernvägar. Med 
alfabetisk förteckning öfver jernvägsstationerna i landet med 
hänvisningar till länen samt med afstånden mellan statio- 
nerna i 10:dels mil. Efter officiela uppgifter utarbetad. 2:a 
uppl. 1 karta o. 11 s. text. Sthm, Looström 5c K. Hopvikt 
i permar 2: 25, uppfodrad på lärft o. hopvikt i permar 3 
kr., clb. 4 kr. 


Dansk bokförteckning. 

Meddelad af G. E. C . Gad i Kjöbenhavu; ur Nord. Bogh.-Tidn. 

Från den 14—20 Juni 1878. 

And er sen, H. C., saml. Skr. 2 Udg. H. 36. 96 Sid. i 8. 
Reitzel. 50 öre. 

Copenhagen and its Environs. A Guide for Travellers. With 
a Plan of Copenhagen and its Environs. 2 Ed. Med 1 Kort. 
174 Sid. i 12. Philipsen. 2: 50. 

Devall, J. van, Strandingsgods. En Roman. 3 Dele. 508 
Sid. i 8. (Aalborg.) Jordan. 4 kr. 

Dickens, C., saml. Vaerk. Overs. af L. Moltke. 3 Udg. H. 

88. 96 Sid. 1 8. Eibe. 50 öre. 

Folkesagn fra Ostersoen Bredder. Kalevi Poeg, Estlands Nat.- 
helt, fort alt af P. Rasmussen. 136 Sid. 12. Topp. 1: 50. 
Galen, P., fri for Aag. Roman i 3 Dele. 1122 Sid. i 8. Jor- 
dan. 4: 50. 

Hist. af forskj. Fort. (C. Dickens, Thackeray, B. Auerbach). 

232 Sid. i 8. (Aalborg.) Jordan. 1: 75. 

Holm, R. J. ( og C. M. Ipsen, Lseseb. for Skolen og Hjem- 
met. II. 2 gjenn. Opl. 604 Sid. i 8. Odense. Milo. Indb. 
3 kr. 

Krdgh, F., dansk Adelskal. H. 3. 96 Sid. i Imp. 8. og 2 
Stamtavl. (Steen.) 2 kr. 

Köpenhamn. Illustr. Vägledn. för svenska lustresande i Kö- 
penhamn och nårm. omg., samt för utfl. till Roeskilde, Klam- 
penborg, Helsingör och mellanligg. stationer. Beräkn. för 
ett uppehåll af 2 å 4 dagar. 2 tillök, uppl. 46 Sid. i 12. 
Thiele. 75 öre. Med 1 Kort over Kjobenhavn af Gredsted. 
1: 35. 


Digitized by ^»oos le 




108 


Marlitt, E., Guld-Else. Boman, overs. af L. L. Jordan. I, 
II. 2 Opl. 436 Sid. i 8. (Helsingör.) Jordan. 8 kr. 

— , den gamle Jomfrues Hemmelighed eller Tante Cordula. Ro- 
man, overs. af A. L. Jordan. 2 Opl. 320 Sid. i 8. (Hel- 
singör.) Jordan. 1: 75. 

Mnloch, Anne Warwick, eller en JSgteskabskonflikt. 402 
Sid. i 8. (Helsingör.) Jordan. 3 kr. 

Paludan, J., om Holbergs Niels Klim, med saeriigt Hens. til 
tidligere Satirer i Form af opdigtede og vidunderlige Beiser. 
Et Bidr. til Kundsk. om fremmed Indvirkn. på det 18 Årh. 
d. Lit. 346 Sid. i 8. Prior. 4: 50. 

Paulsefi, A., Naturkrsefterne. deres Love og vigt. Andv. En 
almeenfattelig Fremst. H. 23. 48 Sid. i 8. Philipsen. 85 öre. 

Sbakspeare, W., dram. Vaerk. 2 Udg. H. 11. 132 Sid. i 8. 
Schubothe. 1 Er. 

Thackeray, (W. M.) t Forfaengelighedens Marked. H. 26. 48 
Sid. i 8. Blochs Efterf. 50 öre. 

Landkortj Portraiter etc. 

Gredsted, F., Kort over Kjobenhavn med Forstsederne. 3 
fullst. omarb. Udg. Med et alfab. Reg. Salmonsen. 1: 50. 

Monumental Plan over Kjobenbavn. E. Olsens lith. Inst. 1:50. 


Bibliotheca Scandinavica. 

En förteckning öfver till främmande språk öfversatta arbeten 
af skandinaviske författare, samt utländska skrifter 
behandlande skandinaviska ämnen. 

Jan. 1875-1877 Juni. 

Svensk Bokhandelstidning meddelad af K. 

N. B. Alla på främmande språk i Sverige tryckta och utgifna 
arbeten äro naturligtvis icke upptagna i denna för- 
teckning. (Forts. fr. n:r 25.) 

Shakespeare, W., Hamlet, prince de Danemark, tragédies 
en six aetes et dix tableaux. Traduction italienne de C. 
Ens co ni, avec le frangais en regard. Seule édition con- 
forme å la représentation. 8:o. 1876. Paris. C. Lévy. Fr. 
1: 26. 

Sidenbladh, E., La Suéde. Exposé statistique. Éd. publiée 
en fran$ais par Bo b er t Sager. Avec carte. 12:o. 1876. 
Paris. Nilsson. Fr. 10. 

GtagneliuS, <5tif 3*/ SBlettba. (8e Universal-Bibliothek 623 
—625.) 

Gtbber, 3®., $ie ©$toeben bot SnaolfiabL <Staål)lung. gt. 16:o 
(116) 1877. 9fötbltitgeit SBed. W. 0, 75. 

(Utgör n:r 14 af *$eutf$e S3ollS* k Sugenbfdjriften 1 '.) 


©treeffufc* Ibf., SDotcnbetö. 3m ©4toebtnac!et. 8u> (165)1875. 
Berlin. ©cibfäimbi. Ti. 1: 50. 

(Utgör Band 24 af "Sibliotfje! fät ©ou8 unb fteije*.) 

©tro mer, 2>ie 3«f el ©otnfjolm. Uteifebelc^reibung unb JouttRcn. 

förtet. 8:o. 1877. SBerliit. SBidjteler k <&:o. 
Swedenborg, E., Apocalypse revealed. From the latin. 2 
vols. 12:o. 1875. Philadelphia. 14 sh. 

— , 2)i e biet fttuptlehren b. iteuen Äitdje, beaeidjnet uitiet b.neuen 
3etufölem tn b. Offenbarung 3*>^anni8: bie Sefyce bom £ettn; 
Me Beljre b. b. betl. ©djrift; bie 2ebeitéle$te ; bie Sebte b. ©ha: 
ben. gt. 8:o 1876. ©tutigart. Weuftrd). S8ud$. i». 2. 

— . Heaven and Hell; also, the intermediate State. New edit 
London. Swedenborg Society. 3 sh. 6 d. 

— , The Apocalypse Revealed, in which are disclosed the My- 
steries there foretold. A translation. 8:o. 1876. London. 

Swedenborg Society. 2 sh. 6 d. 

— , The future life : a relation of things, heard and seen, New 
ed. 8:o (260) 1877. London. Speirs. 1 sh. 

Swedenborg, the spiritual Columbus; a sketch, by U. 8. E. 

2nd edit. fcp. 8: o. 1877. London. Speirs. 2 sh. 
£egnér, ©fataä, Ixel. iRomanje. SJeutfcg b. S):t SRojSBogel 
gt. 16u> (50), 1877. Beipaig. ©<$mibt & ©ttntfjer. *Öt. 0, 75; 
gcb. 2JL 1: 50. 

— , Sjel, (se Universal-Bibliothek N:r 747). 

— , bie éonftrmanbeit ob. bie Wac&hnatySfinbet. 2lu3 bem Se^toeb. 
b. ©Iteb. Utofjmle. 5 EiifL 2Rit einem Slttl). b. @ebid)ten f. 
Confirmanben. 16:o (120), 1876. £aHe. ©efeniuS. TO. 1: 50; 
geb. m. ©olbfön. 2R. 2: 50. 

— , Sritbiof3s6oge. Ubetf. b. ©ft. Se inbur g. TOit e. litel 
bilo in ©olafcgn. ftritbiofS Söoutaftein bon Seo b. Seinbutg. 9 
burdjgetjenbd umgearb. 2lufi. gt. 8:o (VIII, 263), 1875. ©etlin. 
9Mg. b. 23erlagÄftalt. Ti. 2: 25; geb. 2R. 3: 75. 

— , Sne ?$ritl)iof£*©age. HuS b. ©djtoeb. b. ©lieb. TOo^ntte. 13 
2lufL 16:o (XVI. 223, mit 1 ©taljlft.), 1876. #aUe. ©einrini 
geb. m. ©olbfåit. TO. 3. 

— , ffrttbioflfage. TOit ben SlbenbmalEfinbetn. ubetf. b.Äat! 
©tmroef. 3 AtfL 8:o (206 m. 1 ©tatyft.), 1875. ©tuttgert 
dotta. Ti. 3: 50; geb. 2R. 4: 50. 

Three northem love stories, and other tales, from the Ia* 
landic. 8:o. 1875. London. Ellis k W. 10 sh. 6 d. 
Sf&acbe, ©., Uuftab S®afa, bet Sefteiet ©djtoebeit#. TOit atfluffe. 
8:o (90), 1877. SeipaiQ. ©irt & Sotyt. cart. Ti. 1: 20. 
Utgör band 4 af "©efd&td&täbilber filt 3ugeitb unb W. 
Uebersicht der Literatur Finlands in den Jahren 1872-74. 
(Aus: »Russ. Revue».) Lex 8:o (40), 1875. St. Petenbug. 
Röttger. M. 1: 20. 

Uj falvy, Ch. E. de, Des langues ongro-finnoises. 8:o. 1876. 
Paris. Leroux. Fr. 1. 

— , Le Kalévala, épopée finnoise. Traduit 9ur 1’original. l:re 
livraison. 8:o, 1876. Paris. Leroux. Fr. 2. 

(Forts.) 


Affärs-Cirkulär : 

Undertecknad, som blifvit anta- 
gen till Finska Förlagsforenin- 

f ens kommissionär härstädes, an- 
åller ödmjukast att äfven de ärade 
Svenska Förläggare, hvilka vilia 
lemna mig . lager, godhetsfullt till- 
sände mig inventani-blanketter, då 
jag med första skall tillåta mig in- 
sända reqvisition. 

Jemte inventarii-blanketterna ta- 
ger jag mig äfven friheten anhålla 
om noviteter i 3 k 5 exemplar. 

Herrar Seelig & 0:0 i Stockholm 
hafva godhetsfullt åtagit sig vara 
mina kommissionärer. 

Viborg i juni 1878. 
d gm) F. C. Lagerspetz. *) 

•) Icke svenska bokförläggareföreningens 
kommissionär. Red. 


Herrar bokförläggare! 

Härmedelst får till känn agifva, att 
till följd af Sv. bokförläggareföre- 
ningens den 12 juni fattade beslut, 
kommer undertecknad att 

i eget namn 

fortsätta den af herr Conrad Krogh 
härstädes idkade bokhandeln, och 
får jag derför ödmjukligen anhålla 
att med första få motse sändnin- 
gar af fortsättningsarbeten oeh no- 
viteter. 

Till kommissionär i Stockholm 
har jag antagit herr Nils Gleerup. 

Södertelje i juni 1878. 

C. G. Nyblaeus. 


Afiräkningar 

från de herrar bokhandlare, som 
ännu ej insändt sådana, hoppas vi 
med snaraste få emottaga. 

Stockholm i juni 1878. 

(i gm) Aktieb. NU. 


Böcker som utkommit: 

Berättelser 

om handel och sjöfart 

1878 häftena 2 & 3 hafva nu ut* 
kommit och expedieras endast efter 
reqvisition derå i fast räkning. 
Stockholm den 26 juni 18/8. 

(i g :n ) Samaon & Wallin. 


Digitized by CjOös le 


109 


Få voxt Forlag har forladt Pres- 
sen: 

Kristendom 09 Theologi. 

En kritisk Undersogelse af Frantz 
Grung. 12 Ark 8vo. Pris 2 kr. 

Af samme Forfatter er tidligere 
udkommet : 

Kristus os Theologi. 

Et historisk Föredrag. Andet Op- 
lag. Pris 80 öre. 

(2 g :n) P. T. Mallings Boghandel. 


På vort Forlag har forladt Pres- 
sen og erholdes 1 alle Boglader: 

Ord og Sakrament. 

Undervisning om den rette Brug af 
Nådemidlerne. En Gave for Livet, 
isser for Konfirmander ogNykonfir- 
merede af O. Chr. Dieffenbach. 
Oversat af Georg Harbitz. Med 
Forord af Pastor J. 0. Heuch. 15 
Ark 8vo. Pris heftet 2 kr., indb. 
2 kr. 60 öre, indb. i Shirting 3 kr., 
d:o med Guldsnit 3 kr. 40 öre. 

(2 g:u) P. T. Mallings Boghandel. 


Nyhet i Bokhandeln! 

En hädangångens bekännelse af 

Evariste Carrance, illustr. 

Doktor Vampyr af Octave Féré, 

illustr. 

Den sista berättelsen utgör sintet 
* på den omtyckta romanen i 
Nytt illustreradt Romanbibliotek. 
Pris 1: 20 iör b&da arbetena. Motsvarar 
400 vanliga trycksidor. 

Johan Lagerström, Observatorigr. 4. 

(3 g:n) 


Af ”På lediga stunder”, 

läsning vid husliga härden, månads- 
skrift, redigerad af Rolf Frid, hafva 
l:a och 2:a häftena utkommit och 
blifvit de flesta hrr bokhandlare till- 
sända. Häff. 3 o. följ. lemnas en- 
dast på reqv. i f. r. Arbetet di- 
stribueras af 

Th. Sjöbohm, 

(1 g:n) Trelleborg. 


Böcker under tryckning: 

Till kollisions undvikande tillkän- 
nagifves, att 

The old Coinmodore 

by Captain Marryat 

är under öfversättning, för att oför- 
töfvadt utkomma på mitt förlag. 

(3 g:n) G. J. Leufstedt. 


Till kollisions undvikande med- 
delas, att en öfversättning och be- 
arbetning af 

’leat*a loda of Motion 

by John Tyndalb utkommer på 
mitt förlag. 

(i g : n) J. L. Törnqvist. 

Herrar Bokhandlare! 

Till besvarande af ingångna re- 
qvisitioner å 

Hemmets Altare, 

af J. M. Lindblad, har jag äran 
meddela, att en ny upplaga af detta 
arbete, under författarens öfvérinse- 
ende, är under tryckning och be- 
räknad att blifva färdig i september 
innevarande år. 

Stockholm i juni 1878. 

(3 g:n) F. C. Askerberg. 


Till kollisions undvikande till- 

kännagifves, att 

Griffiths, 

The Queen’s Shilling 

är under öfversättning att med sna- 
raste utkomma hos 

(i gm) Looström & 0:0. 

Till kollisions undvikande 

tillkännagifves, att 

Percival Keen 

by Capt. Marryat är under öfver- 
sättning. 

Hudiksvall 1 juni 1878. 

Oscar Samuelsson, 

(3 gm) Hudiksvall. 


Att en svensk bearbetning af 

Schäffle, Qvintessenz des 
Sozialismus 

skall utkomma på vårt förlag få vi 
härmed meddela! 

D. 27 juni 1878. 

Jos. Seligmann & C:o. 

På gifven anledning få vi härme- 
delst ånyo erinra om vårt i denna 
tidning redan den 4 maj införda 
tillkännagifvande om offentliggöran- 
det af en öfversättning af 

The Yictorj of the mpsM 

af förf. till Familjen Schönberg- 
Cottas krönika. 

Cehtral-Tryckeriets 

Förlags-expedition. 


Till kollisions förekommande till- 
kännagifves. att 

Hans Hopfens Roman 

"Verfehlte Liebe" 

utgifves i öfversättning på vårt för- 
lag. 

Filipstad i juni 1878. 

(3 gm) Bronell & Håkansson. 


Till kollisions undvikande tillkän- 
nagifves, att D:r Wamecks nyut- 
komna arbete 

Missionsstimden, 

Erster Band : die Mission im Lichte 
der Bibel, är under öfversättning. 
Wissefjerda i juni 1878. 

(2 g :n) C. Strömberg. 


Blandade annonser: 

Till salu. 

Bok- £ Pappershandel 

i en af Norrlands större städer, 
med utmärkt läge och god omsätt- 
ning, kan nu eller den 1 oktober 
få öfvertagas. Reflekterande torde 
insända svar, märkt Y, genom Seelig 
& C:o, Stockholm. (1 gm) 



Digitized by ^»oos le 



110 


! ! Herrar bokförläggare ! ! 

J, A. W, Lmdmanssons 

B o k binder i 

n:r 25 Malmskilnadsgatan n:r 25 
Stockholm. 

Härmed tager jag mig friheten rekommendera mig till ut- j 
forande af alla slags bokbinderiarbeten, såsom häftningar, bind- i 
ningar af välska, halffranska, cloth- och praktband. \ 

Såsom prof å sistnämda hänvisas till Sven8ka mål&res t&flor, \ 
FritMofs saga, praktupplagan, Upptäcktsresor i lufthafvet m. fl. , 
Ett stort sortiment af profver å permar med pressningar 
och förgyllningar i nyaste mönster finnes att tillgå. ^ 

Särskildt graverade stämplar för förgyllning och färgtrycks 
anskaffas från ae bästa utländska gravöranstalter. \ 

För kartors och planschers uppfodring och femissning i 
parti finnes särskild derför inrättad verkstad. s 

Då mitt bokbinderi bedrifves med omkring 50 arbetare, kan 1 
jag utlofva skyndsam expedition i förening med billiga priser. \ 




Utländskt Sortiment 

expedieras skyndsamt och billigt. 
Stockholm. 

(18 g:n) C. A. Lindqvist. 


Sedan Sv. Bokförläggareförenin- 
gen bifallit min anhållan att få till 
skolläraren G. W. Lundin öfver- 
lemna min bok- och musikhandel 
här å platsen, med redovisnings- 
skyldighet för honom från den 1 

K aan detta år för de då osålda 
- och musiklagren samt för hvad 
sedan tillkommit, fär jag ödmjuk- 
ligen anhålla, att från herrar för- 
läggare fä snarast möjligt motse 
tvänne exemplar af förra årets 
inventarieblanketter 
att använda vid öfverlåtelsen. 

Falköping i juni 1878. 

(2 g:n) O. Th. Mattsson. 


Tillkännagifvande. 

”Pariser Mode-Revy”, 

som af oss blifvit under de tvenne 
första qvartalen distribuerad för 
den danske förläggaren och utgif- 
varen C. Hohlenbergs räkning, kom- 
mer frän l:8te jun ej vidare att 
af oss expedieras. 

Expeditionen lär komma att för- 
läggas till Malmö och kommer tid- 
ningen att hädanefter endast genom 
postkontoren i riket blifva till- 
gänglig. 

Stockholm i juni 1878. 

Högaktningsfullt 

Loo8tröm & Komp. 


Bokhandel. 

En bok-, musik- och pappershan- 
del kan på fördelaktiga vilkor fä 
öfvertagas. Reflekterande torde an- 
mäla sig i biljett till Bokhandel, 
Stockholm. Pöste restante. (i gm) 


MT Herrar bokhandlare 

ber jag få erinra om den till den 
15 dennes öfverenskomna redovis- 
ningen för maj tidningen »Pounsch i> 
för inne varande år. 

Göteborg i juni 1878. 

(5 g:n) J. Philipsson. 


Obs.! Prisnedsättning å 

Amerikanska GriffeMor. 

Genom att intaga ett betydande 
parti af dessa goda och välgjorda 
taflor, hafva vi lyckats betinga oss 
| ännu billigare priser, och äro nu i 
I tillfälle erbjuda resp. afnämare sor- 
ten 

N:r 1, format 8XIIV2 verktum, ra- 
men inberäknad, till 3 kronor pr 
dussin. 

N:r 2, format 10x14 verktum, ra- 
men inberäknad, till 4 kronor pr 
dussin, 

med 15 % rabatt. 

Då hel låda (af N:r 1 innehåller 
en sådan 12 dussin och af N:r 2, 8 
dussin) reqvireras, lemnas emballaget 
kostnadsfritt. 

Svanström & C:o, 

(3 g*.n) Stockholm. 


En begagnad större boktrycks- 
press i någorlunda godt stånd säl- 
jes för mycket billigt pris af A. 
L. Normans Boktryckeri-aktiebolag, 
Stockholm, Eardfuansmakaregatan 


Af förekommen anledning få ti 
med tillkännagifvande, att vi icke 
hafva någon som helst förbindelse 
till Herr Herman Hall, vänligen 
uppmana våra samtlige affärsvänner, 
som hedra oss med reqvisitioner 
eller beställningar, eller till oss in- 
sända liqvid för någon vår fordran, 
att icke skrifva till H. Hall utan 
direkt till och tydligt adressera 

H. Halls BoHr.-JWolag, 

a g:n) Jönköping. 


Lediga platser: 

En ung man med flerårig vana 
vid alla inom bokhandeln förekom- 
mande göromål önskar till 1 & 
usti göra ombyte af plats. D* 
ästa rekommendationer kunna fö- 
retes. Reflekterande härå torde god- 
hetsfullt med första hänvända sig 
med svar till *P. P.n, adress: herr 
Nils Gleerup. Stockholm. 

(3 g:n) 


Stookholxn, 

tryckt hos A. L. Normens Boktryckeri-Aktiebo***' 
1878. 


Digitized by Ajoogie 



SVENSK BOKHANDELS-TIDNING. 


N:r 27. Lördagen 


På denna tidning, hvaraf ett n:r utkommer hvarje helgfri lördag, prenume- 
reras för helt år med 4 kronor, postbefordringsafgiften oberäknad. Redaktio- 
nens adress är Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hvarå priset 
är 10 öre fdr petitrad, böra, för att kunna intagas i näst utkommande num- 
mer, senast föregående torsdags afton hafva kommit red. tillhanda. 


den 6 Juli 187a 


Dödsfall. Den 22 juni afled i Helsingfors univer- 
sitetslektorn, kollegiiassessorn Pehr Theodor Stolpe , 53 år 
gammal. Sedan flere år var han hufvudredaktör för Fin- 
lands officiella blad på svenska språket, Finlands Allmänna 
Tidning, jemte det han tillika innehade befattning såsom 
pressombudsman under den närvarande från 1867 sig da- 
terande pressregimen. Han var född i Gefle i Sverige. 
Efter idkade studier i Upsala blef han först privatsekre- 
terare hos svenske ministern i Köpenhamu samt sedan 
edsvuren translator å nämda ort i engelska och franska 
språken. År 1849 öfvergaf han Danmark samt kom sam- 
ma år öfver till Finland. — Lektor Stolpe idkade bok- 
handel i Carlshamn under år 1847 samt i Helsingfors 
från 1855 till den 4 januari 1877. Då hans lokal genom 
eldsvåda deuna dag gjordes obeboelig och någon passande 
annan icke stod att få, upphörde han med bokhandeln. 

— Enligt Leipz. Tagebl. dog d. 27 juni den i Dan- 
mark födde fil. dokt. S. H. Helms , som en längre tid va- 
rit bosatt i Leipzig och dels sysselsatt sig med literära 
arbeten, dels varit anstäld som öfversättare och tolk i de 
skandinaviska språken vid domstolarne, dels slutligen fun- 
gerat som sekreterare vid det danska generalkonsulatet och 
haft anställning hos fiere af Leipzigs bokhandlare. D:r 
Helms har utgifvit åtskilliga öfversättningar från danskan, 
fiere originalskildringar af nordiska förhållanden och några 
ordböcker, af hvilka särskildt må nämnas den i Sverige 
ganska mycket använda svensk-tyska och tysk-svenska. 
Han intresserade sig lifiigt för skådespelarkonsten, var en 
tid teaterrecensent och utbildade med framgåug nya konst- 
närer för scenen. Under senare åren, efter sin hustrus 
död, var han mycket tungsint, och ett sjelfmord är or- 
saken till hans död. 

— Den bekante skicklige tecknaren och litografen 
J. E. Cardon afled här d. 3 juli på morgonen, 75 år 9 
månader gammal. 

Han var son af tobakshandlaren i Stockholm A. Car- 
don, som 1818 sände sonen till en köpman i Hernösand 
for att lära sig handelsyrket; men sonens håg låg ej åt 
det hållat, utan han återkom följande året till hufvudsta- 
den, der han började studera gravyrkonsten hos Forssell 
och utbildade sina anlag för teckning i målareakademien. 
Efter en längre vistelse i Paris och Munchen återkom han 
1834 till fäderneslandet och framlade flere prof på sin 
för den tiden ovanliga skicklighet i litografieringskonsten. 
Här grundläde han sedan en officin för stentryck, hvari- 
från under många år vackra litografiska bildverk utgått. 


En bokauktion, den märkligaste, säga utländska 
tidningar, som någon bibliofil kan erinra sig, har i slutet 
af förra månaden egt rum i hotel Drouot i Paris. 

De här sålda böckerna utgjorde en del af den aflidne 
bokförläggaren Didots ofantliga samling, hvilken på detta 
sätt kommer att realiseras och räknade katalogen denna 
gång 715 nummer. Dessa betingade tillsammans en för- 


säljningssumma af 857,204 francs. Staden Eouen inro- 
pade ett manuskript från femtonde århundradet, »Chro- 
uique9 de Normandie» för 51,000 francs. 


Prisbelönt täflingsskrift. Med anledning af den 
täflan om ett pris af 100 kr. för en nykterhetsskrift, hvar- 
till redaktionen af Vermlands Allehanda inbjudit, hafva 
inom föreskrifven tid inkommit tillsammans 24 täflings- 
skrifter. De utsedde prisdomarne hafva enhälligt tiller- 
känt skriften: »Spritdryckerna och kassan, spritdryckerna 
och helsan, spritdryckerna och friden», af H. Aspling, rek- 
tor vid Norrköpings h. elementarläroverk, det utfästa pri 
set samt derjemte ansett skriften: »Niagara» af J. A. Dahl- 
stein vara förtjent af hedrande omnämnande. 


Tidningsköp. Pettersonska boktryckeriet i Lidkö- 
ping jemte förlagsrätten till tidningen Lidköpings Alle- 
handa är försåldt till hr J. Isaksson från Jönköping. 


Frankrikes nationalbibliotek. Tryckta, i biblio- 
teket förvarade böcker år 1791 utgjorde till antalet 15,000 
band; för närvarande uppgå de till ett antal af öfver 1 
million. Den lagenliga inlemningen af tryckta skrifter 
uppgick 1875 till 29,500 st., 1876 till 35,300 och 1877 
till 37,800. Samlingen af franska tidningar har, fast före- 
teende luckor, fått en oerhörd utsträckning. Det samma 
kan sägas om Tysklands, Nordamerikas och Italiens par- 
lamentariska skrifter, hvilka förr icke samlades. Den dyr- 
baraste delen af tryckalster, den s. k. reserven, uppgår 
till 54,000 band. 16:de århundradet ensamt är der re- 
presenteradt med 5,000 band. I reserven befinna sig 
också Gutenbergs båda biblar af år 1475. De ännu dyr- 
barare manuskripten uppgå till ett antal af 90,000, af 
hvilka 5,000 äro prydda med miniaturer. Kopparsticks- 
kabinettet har 2,200,000 nummer. 


Om bokhandelsköpen. 

i. 

(Insändt.) 

Till Eed. af Sv. Bokhandelstidning. 

Det har under loppet af många år beklagats, att föga 
utsigt finnes för bokhaudelselever att slutligen kunna er- 
hålla någon bokhandel. Denna klagan kan uu sägas hafva 
öfvergått till full visshet om omöjligheten att erhålla plat- 
ser, sedan boklådorna nu blifvit en handelsvara. — Att 
en bokhandlare öfverlåter sin affär till en kompetent, af 
bokförläggareföreningen antagen person kan visserligen ej 
hindras, men det ledsamma i saken ar att säljaren van- 
ligen betingar sig nog kort betalningstid, hvarigenom svå- 
righet uppstår för köparen, om han icke har egna medel. 
Att dylika köp, afslutade med personer, hvilka icke egt 


Digitized by ^»oosie 


112 


tillräcklig kapital styrka, hafva skett, det har erfarenheten 
visat. Förläggarne hafva till följd deraf icke på öfverens- 
kommen och faststäld tid erhållit sina tillgodohafvanden, 
på grund deraf, att köparen af någon affär af ofvan nämde 
art icke hunnit hemta sig efter de i och för köpet verk- 
stälda utbetalningar, hvilka sålunda i främsta rummet må9t 
honoreras. Huru skola dylika obehag kunna förekommas? 
Detta frågar en 

Bokförläggare . 


Vi öppna gerna våra spalter för den fråga ofvan stå- 
ende insända uppsats behandlar, och som den väl i flera 
afseenden torde kunna vara omtvistad och kunua betrak- 
tas från olika synpunkter, äro vi gerna villiga att mot- 
taga upp9at9er, som ytterligare behandla den samma. 

Red. 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samson Jfr Wallin.) 

För d. 27 juni — 3 juli 1878. 

Blaedel, N. G., Utförligare konfirmations-undervisning eller 
evangelisk-luthersk kyrkolära. öfv. af Carl Axel Möller. öre 
hft. 8:o, s. 321 — 400. Sthm, Förlagsföreningen. (Tr. i Kri- 
stianstad.) 75 öre. 

Dieffenbach, G. C hr., Korta betraktelser öfver Matthei 
evangelium till uppbyggelse för församlingen. På svenska 
af Marc. Wester. 8:0, 391 s. Sthm, A. L. Normans förlags- 
exp. 2: 50. 

Bkbohrn, C. M., Förklaringar öfver främmande ord i svenska 
språket, tillika med deras härledning och uttal. En hand- 
bok för vettgirige af alla samhällsklasser. 8:e hft. 8:0, (II) 
s. 137 — 264. Sthm, P. A. Huldbergs bokförlags-aktieb. 1 kr. 

Familjebok, Nordisk. Konversationslexikon och encyklopedi, 
utg. af N. Linder. 11, 9:e hft. 8:0. spalterna 1281 — 1440. 
Sthm, Expeditionen. 75 öre. 

Jochnick, W., Det vigtigaste af eqvationsläran. 8:0, 107 s. 
8thm, Ad. Bonnier. Kart. 4 kr. 

Klingspor, Oarl Arvid, o. 8chlegel, Bernh., Uplands 
herregårdar med beskrifvande text. Teckningar och lito- 
grafi af A. N ay. 5:e hft. Tvär 4:o, 24 s. o. 3 pl. Sthm, 
Central-tryckeriet. 6 kr. 

Konstskatter, Italiens. Efterbildningar af Italiens mest fram- 
stående konstverk inom måleri, bildhuggeri och byggnads- 
konst, med upplysande text. 27:e 0. 28:e hft. (Ill, 3:e o. 
4:e hft.) 4:o, s. 17 — 32 o. 8 pl. Upsala, W. Schultz (Tr. i 
Sthm.) 2: 50. 

Krome, F., Kan en kristen redan på jorden vara viss om sin 
salighet? Föredrag. Särskildt aftryck ur »Den apostoliska 
tron; apologetiska föredrag® etc. 8:0, 31 s. Sthm, Abr. 
Bohlin. (Tr. i Örebro.) 25 Öre. 

Lagar, instruktioner och reglemente för förvaltningen af Sveri- 
ges riksbank. Riksdagen 1878. 8:0, xl o. 115 s. Sthm, Riks- 
banken. Kart. 1 kr. 

Lind, (Magister), Korta och enfaldiga barna-frågor och svar 
öfver Luthers lilla katekes. 8:0, 50 s. Sthm, A. L. Normans 
förlagsexp. 30 Öre. 

Lindström, J., Tullboken, till ledning för tull tjenstemän och 
trafikerande vid varors angifning och tullbehandling m. 
m. 8:0, 260 s. Sthm, P. A. Huldbergs bokförlags-aktieb. 
3 kr. 

Melan der, A. F., Naturmedicin. — Kroniska sjukdomar, deras 
igenkännande och behandling efter föreläsningar vid Visby 
vattenkuranstalt. 8:0, 182 s. Sthm, A. L. Normans förlags- 
exp. 2: 50. 

Ridderstad, Anton, Historiskt, geografiskt och statistiskt 
lexikon öfver Östergötland. 7:e o. 8:e hft. 8:o, (II) s. 49 — 
176. Linköping, C. F. Ridderstad» förlagsexp. 2 kr. 

Rosen ius, C. O., Bref i andliga ämnen. 3:e uppl. 12:o, 254 
s. Sthm, A. L. Normans förlagsexp. (1877.) Vb. 1: 50. 


8allusti Crispi, C., de bello iugurthino liber. med förkla- 
rande anmärkningar för elementarläroverkens behof utg. af 
R Törnebladh. 8:0. 143 s. Sthm, J. Arrhenius. (Tr. i 
Kalmar.) 1: 60. 

Skrift, Den heliga, i berigtigad öfversättning och med nödiga 
förklaringar af H. M. Me lin. II. Det gamla testamentet. 
6:e hft, 8:0, s. 1011—1109 0. 12 s. Sthm, Centraltryckeriet 
1 kr. 

— . III. Det nya testamentet. 4:e hft. 8:0, s. 337—353 
o. 94 s. Sthm, Centraltryckeriet. 1 kr. 

Skrifter, utgifna af samfundet Pro fide et christianismo. Sthm, 
F. & G. Beyer. 

3. van Oosterzee, J. J., Det kristliga året. Andakts- 
bok för hemmet, innehållande bibliska betraktelser eller 
lifaord för h varje dag i året. öfv. med tillägg af J. 6. 
Björnström. Senare din. 8:0, 396 8. 3: 50. 

Stunder, På lediga, läsning vid husliga härden. Månadsskrift, 
redigerad af Rolf Frid. 8:0. Trelleborg, Th. Sjöbohm. 
För årg. 1878 (9 hfn = 36 ark) 4: 50. 

Tron, Den apostoliska. Apologetiska föredrag öfver den kristna 
trons tre artiklar, enligt lutherska bekännelsen. Hållna i 
den Evangeliska föreningen i Hannover 1870 — 73. öfv. af 
H. O. Indebetou. 8:0, xij o. 459 s. Sthm, Abr. Bohlin. (Tr. 
i Örebro.) 4: 50. 

Vapen, Svenska rikets jemte landskaps och städers, saml. 0. 
utg. af Fr. Liljeblad. 5:e o. 6:e hft. Tvär 4:o, hvardera 
hft 2 pl. Sthm, Utgifvaren. För häfte 2: 50. 

Yttrande, Kongl. maj.ts och rikets kammarrätts d. 30 nov. 
1877 afgifna underdåniga, i anledning af förberedande skatte* 
jemkningskomiténs förslag till ny bevillningsförordning jemte 
underd. utlåtande öfver samma förslag, aflemnade af öfver- 
ståthållareembetet och kongl. maj:ts samtlige befallnings* 
hafvande. 4:o,, 161 s. Sthm. Samson k Wallin i digtrib. 
(1877.) 1: 25. 


Bättelse till Svensk bokförteckniög i n:r 25 af Sv. Bokh.-tidn.: 
Kalender, kongl. utrikes-departementets, distribueras genom 
Looström k K. Pris 60 öre. 


Dansk bokförteckning. 

Meddelad af G. E. C. Gad i Kjöbenhavn; ur Nord. Bogb.-Tidn. 

Från den 21 — 27 Juni 1878. 

Almanak, jodisk, for Året efter Verdens Skab. 6639 (fra den 28 
sept. 1878 til den 17 sept. 1879). Udarb. af J. M. Gold* 
schmidt. 16 Sid. i 8. (Rubins Bogh.) 50 öre. 

Den unge Piges hellige Timer. Betragtn. ved Confirm. og ud 
over Livets Bane. Efter Opitz. 7 OpL 160 Sid. 12. Eibe. 
Indb. 1 kr. 

Dy b dal, P. C., Ledetr. ved Konfirm.-underv. 52 Sid. i 8. 
Gyldendals Sort. 60 öre. 

Halvorsen, N., ny og fuldst. Kogebog for storre og mindre 
Husholdn., indeh. Anv. til efter nojagtig ang. Mål og V»gt 
at koge, stege, bage og henkoge, Kagebagn. og Tilberedn. 
af Drikkevarer, samt Slagtn., Saltn., og Rogn. 566 Sid. i 8. 
Woldike. 3 kr. 

Hjorth, J., alm. Varelex. H. 1. 32 tosp. Sid. i 8. Philipsen* 
60 öre. 

Husum, L. B., Pintse-Praed. 1877. 14 Sid. i 8. (Kbhvn.) Samsa, 
Thune. (Eibe.) 26 öre. 

Jens en, H„ Veiledn. i Landhestens Avi og Opdwet samt i 
dens Fodr. og Behandl. i sund og syg Tilst. 72 Sid. i & 
Stubbek jobing. (Kbhvn. Eibe.) 1 kr. 

Laursen, L., prakt. Hovedregn.-bog. En samL af Hovedreg* 
ningsopg. for alle Klasser i Borger- og Almuesk., samt i Hoj^* 
4 forb. Udg. 70 Sid. i 8. Woldike. 60 öre. 

Sorensen, J., Dyrs ku et ved den intern. Landbrugsudst. i Bre* 
men fra d. 13 til d. 21 juni 1874. En Reiseber. 1676. 60 
Sid. i 8. Horsens. (Kbhvn. Eibe.) 50 öre. . 

Weilbach, P., dansk Kunstnerlcx. H. 10 (slut-). 120 Sid. 1 
8. Host. 2: 25. 


Digitized by ^»oos le 


Afiars-Cirkulär : 

Att, med Svenska bokförläggare- 
föreningens bifall och medgifvande, 
undertecknad denna dag till herr 
bokhandlaren Fr. Mollstadius öfver- 
låtit den af mig härstädes sedan 
1857 idkade Bok-, Musik- och Pap- 
pershandel, har jag itran härmed 
vördsamt tillkännagifva och på sam- 
ma gång adägga min forbinciligaste 
tacksamhet for herrar förläggares 
och aflarsvänners mig städse bevi- 
sade högsinthet, välvilja och förtro- 1 
ende, som godhetsfullt torde i sam- 
ma omfattning förlänas min ärade 
efterträdare. 

Enköping den 1 juli 1878. 

Mea utmark tas te högaktning, 

C. E. Eriksson. 

På grund af ofvanstående öfver- 
låtelse f&r jag härmed äran tillkän- 
nagifva, att jag under firma 

Fr. Mollstadius 

fortsätter ofvanstående bokhandels- 
affar, och behagade herrar förläggare 
på mig öfverföra så väl lagerbehåll- 
ningen den 1 januari detta år som 
ock alla sedermera till herr Eriks- 
son expedierade sändningar. Ut- 
bedjande mig af herrar förläggare 
få åtnjuta deras välvilja och förtro- 
ende, försäkrande att jag genom 
punktlighet och flit städse skall be- 
främja herrar förläggares intressen. 
Herrar Seelig & C:o hafva benäget 
åtagit sig att vara mina kommissio- 
närer. 

Enköping som ofvan. 

Högaktningsfullt, 

(i g*.n) Fr. Mollstadius. 


Undertecknad, som blifvit anta- 
gen till Finska Förlagsförenin- 
genfl kommissionär harstädes, an- 
håller ödmjukast att äfven de ärade 
Svenska Förläggare, hvilka vilja 
lemna mig lager, godhetsfullt till- 
sände mig inventani-blanketter, då 
jag med första skall tillåta mig in- 
sända reqvisition. 

Jemte inventarii-blanketterna ta- 
ger jag mig äfven friheten anhålla 
om noviteter i 3 å 5 exemplar. 

Herrar Seelig & 0:0 i Stockholm 
hafva godhetsfullt åtagit sig vara 
mina kommissionärer. 

Viborg i juni 1878. 

■ (2 gm) F. C. Lagerspetz. *) 


*) Icke svenska bokförläggareföreningens 
kommissionär.. Bed. 


Afräkningar 

från de herrar bokhandlare, som 
ännu ej insändt sådana, hoppas vi 
med snaraste få emottaga. 
Stockholm i juni 1878. 

(2 gm) Aktieb. NU. 


i Böcker som utkommit: 

Berättelser 
om handel och sjöfart 

1878 häftena 2 & 3 hafva nu ut- 
kommit och expedieras endast efter 
reqvisition derå i fast räkning. 
Stockholm den 26 juni 1878. 

(2 gm) Samson å Wallin. 


Af ”På lediga stunder”, 

läsning vid husliga härden, månads- 
skrift, redigerad af Rolf Frid, hafva 
l:a och 2:a häftena utkommit och 
blifvit de flesta hrr bokhandlare till- 
sända. Häft. 3 o. följ. lemnas en- 
dast på reqv. i f. r. Arbetet di- 
stribueras af 

Th. Sjöbohm, 

(2 g:n) Trelleborg. 

På undertecknads förlag har nyss 
utkommit: 

Bet vigtigaste 

af 

Eqvationslåran 

af 

W. Jochnick. 

Pris 4 kr. ordin.; 3 kr. netto. 
Stockholm den 4 juli 1878. 

(i g:n) Adolf Bonnier. 

På mitt förlag hafva utkommit: 

Den Apostoliska Tron. 

Apologetiska föredrag öfver den 
knstna trons tre artiklar, enligt lu- 
therska bekännelsen. Hållna i den 
Evangeliska föreningen i Hannover 
1870—1873. öfvers. af H. 0. In- 
debetou. Med fett företal af E. 
Malmberg. H. 4: 50. 

Samt derutur särskildt aftryckt: 

Kan en kristen redan p& 
jorden vara viss om 
sin salighet? 

Föredrag af F. Orome. H. 25 öre. 

Abr. Bohlin. 


Böcker under tryckning: 

Till kollisions undvikande med- 
delas, att en öfversättning och be- 
arbetning af 

"Heat a lo de of Motion 

by John Tyndalb utkommer på 
mitt förlag. 

(2 gm) J. L. Törnqvist. 


Till kollisions undvikande till- 
kännagifve8, att 

Griffiths, 

The Queen’s Shilling 

är under öfversättning att med sna- 
raste utkomma hos 

(2 gm) Looström & C:0. 


Till kollisions undvikande tillkän- 
nagifves, att D:r Wamecks nyut- 
komna arbete 

Misslonsstunden, 

Erster Band : die Mission im Lichte 
der Bibel, är under öfversättning. 
Wissefjerda i juni 1878. 

(3 g:n) C. Strömberg. 


Att Lldée de Jean Téterol, par 
Victor Cherbuliez är under öfver- 
sättning för att utkomma p& mitt 
förlag, tillkännagifves för undvikan- 
de af kollision. 

<1 gm) G. J. Leufstedt. 


L’idée de Jean Téterol 

par M. Victor Cherbuliez 

är under öfversättning och utkom- 
mer i medio af juli månad. 

Isaac Marcus’ Boktr. Aktieb. 


Återbegärda böcker: 

Öfverflödiga explr af Paul Hey- 
ses nyare noveller torde vid lägligt 
tillfälle retumeras till 

Oscar L. Lamm. 


L 


Digitized by 



114 


Herrar bokhandlare behagade in- 
om juli månads utgång returnera 
alla osålda exemplar af: 

Komisk krigskarta för år 
1877. 

Ryssarnes marsch till Kon- 
stantinopel, 

Nytt sällskapsspel. 

Porträtt af Carl Ton Linné. 

Efter den 1 aug. återtagas inga 
exemplar af ofvanstående artiklar. 

Stockholm i juli 1878. 

(4 g;n ) C. A. Lindqvist. 


Retur hegäres 

af alla osålda exemplar af 

Kyrkogårdens Genius. 

Ny upplaga af samma bok är under 
\ckmng och kommer, då den blir 
färdig, att tillsändas alla herrar bok- 
handlare. Stockholm i juli 1878. 

(i g:n) F. C. Askerberg. 


Retur. 

Alla de herrar bokhandlare i landsor- 
ten, som ha .T. H. Chronwalls skrifter i 
kommission, anmodas att med det första 
tillbakaskicka dem alla, så når som 5 ex. 
»Reseminnen», 6 ex. »Gratnlationsbok», 5 
ex. »Humoristiska dikter», 6 ex. »Norden 
förr och nu», 5 ex. »62 nya Psalmer», 6 
ex. första och andra delarne af »Edvard 
ocb Brynhilda» under adress : J. H. Chron- 
wall. Seelig & C:o, Stockholm. 

Redovisningar torde på samma gång un- 
der nämda adress inlemnas. 

Obs. Alla cx. af Frans och Karin ön- 
skas få tillbaka, emedan en ny, förbättrad 
upplaga af samma bek är under utgifvande. 

Stockholm den 3 Juli 1878. 

J. H. Chronwall. 


Blandade annonser: 


Herrar Förläggare. 

Vi erbjuda en nu färdigtryckt 
upplaga af romanen 

Daniel Deronda 

af 

George Elliot, 

bearbetning från eng. af M. A. 

Goldschmidt. 

Arbetet består af 3 delar utgö- 
rande tillsammans 47 ark 8:o samt 
är tryckt på vackert, satineradt pap- 
per i 1,600 exemplar. Titlar och 
omslag ännu otryckta, så att en 
blifvande förläggares namn kan in- 
sättas derpå. Pris jämte förlagsrätt 
till möjligen kommande upplagor 
samt inberäknadt tryck och papper 
för titlar och omslag är 3,200 kr., 
motsvarande 2 kr. per exemplar. 

Stockholm i juli 1878. 

Isaac Marcus’ Boktr.-aktieb. 


Till salu. 

Bok- & Pappershandel 

i en af Norrlands större städer, 
med utmärkt läge och god omsätt- 
ning, kan nu eller den 1 oktober 
få öfvertagas. Reflekterande torde 
insända svar, märkt Y, genom Seelig 
& C:o, Stockholm. (2 g:n) 


Bokhandel. 

En bok-, musik- och pappershan- 
del kan på fördelaktiga vilkor få 
öfvertagas. Reflekterande torde an- 
mäla sig i biljett till Bokhandel, 
Stockholm. Poste restante. (2 g:n) 


Alla exemplar af 

Ur rår lids förstam, 

häft. 1—22, 

utg. af Professorerna Axel Key och 
Gustaf Retzius, samt af 

UMenskapns första 
gnider, ],&&. 2-7, 

torde herrar bokhandlare bena?et 
öfverföra till herrar Samson & Wal* 
lin, som hädanefter expediera nämdt 
förlager. 

Stockholm den 28 juni 1878. 
Klemmings Antiqv. & Sort . 

N. Eskilsson. 

Med anledning af ofvanstående 
behagade hrr bokhandlare till vårt 
konto öfverföra alla den 31 dec. 
1877 qv arv arande samt sedermen 
erhållna ex. äf 

Ur Tår Ms forstaing, 

haft. 1—22, 

oeb 

Satorretenskapernas M 
grader, ml 2-7. 

och till oss insända reqvisitioner i 
dessa arbeten. 

Stockholm den, 28 juni 18*8; 

d e:n) Samson & Waffifc 


Lediga platser: 

En yngling, som genomgått 5 
klasser af h. Elementarläroverk, ön- 
skar sig nu genast plats i bokhan- 
del. På lön göres intet afseende. 
Svar afvaktas i bref till J. F- ®*» 
Skara, före den l:ste augusti. 


Utländskt Sortiment 

expedieras skyndsamt och billigt. 
Stockholm. 

(18 g.n) C. A Lindqvist. 


De herrar förläggare, h vil ka ön- 
ska sina hos mig varande kommis- 
sionslager assurerade, behagade be- 
näget derom underrätta mig med 
första. 

Enköping den 1 juli 1878. 

Fr. Mollstadius. 


Af förekommen anledning få vi 
med tillkännagifvande, att vi icke 
hafva någon som helst förbindelse 
till Herr Herman Hall, vänligen 
uppmana våra samtlige affärsvänner, 
som hedra oss med reqvisitioner 
eller beställningar, eller till oss in- 
sända liqvid för någon vår fordran, 
att icke skrifva till H. Hall utan 
direkt till och tydligt adressera 

1 His Bottr.-Aktiebolaj, 

(2 g : n) Jönköping. 


En ung man, 23 år gammal» 80 ® 
i 8 års tid varit anstäld i hon*- 
och Pappershandel, önskar med 
snaraste plats i samma affärsbranc» 
hvari han eger fullkomlig 
dom. Reflekterande torde msw® 
förseglad biljett, märkt M. S. 
poste restante. Närmare un( y. rr ^ 
telse om den sökande har godhe 
fullt pappershandlaren Nilj 
ström i Alalmö lofvat meddela. 

(l 


Stockholm, 

tryckt hot A. L. Norm aos Boktrycktri-AtO* MÄ ’ 


1878. 


Digitized by ^ooq le 



SVENSK BOKHANDELS-TIDNING. 


N:r 28. Lördagen 


På denna tidoiog, hvaraf ett n:r utkommer hvarje helgfri lördae Drennm#.. 
reras för helt år med 4 kronor, postbefordringsafgiften oberäknad * Redaktio- 
Stockholm, Drottninggatan n:r 11 . Annonae?, hVw& priiet 
är 10 öre för petitrad, böra, för att kunna intagas i näst utkommande *num- 
mer, senast föreg&ende torsdag* afton hafva kommit red. tillhanda. 


don 1»^ Juli 18 i 8. 


En högst egendomlig boksamling är för n. v. 

till salu i London. Det är en prest och beundrare af 
Svedenborg, som afyttrar de öfverflödiga exemplaren af 
Svedenborgs skrifter på latin och engelska, samlade under 
loppet af 30 år med stor kostnad och allt för stor vene- 
ration. Han var nämligen icke nöjd med att ega alla 
dessa skrifter, han ville också hafva en mängd exemplar 
deraf. Också skulle de förses med präktiga band samt 
hufvudexemplaren förvaras i särskildt förfärdigade skrin, 
af olika storlek allt efter arbetets vidd. Vi anföra några 
exempel ur den tryckta salukatalogen: 

Arcana Coelestica, upplaga i 13 band, 8 ex., hvaraf 
ett i ekskrin, 2 i helt kalf, 5 i röd maroquin. Samma 
på engelska 5 ex. De coelo 39 ex. (18 i röd maroquin, 
1 i läderask, ljusblå maroquin, mörk maroquin, juft, per- 
gament) samt 12 ex. hopbundna med andra S:s skrifter i 
sammet, maroquin och pergament; samma på engelska 27 
ex. (blott 3 i maroquin); 

de Amore Conjugiali 14 ex. (3 sammet, 3 maroquin); 
på engelska 13 ex. (2 i röd, 1 i grön maroquin); 

Diarium spirituale (10 band) 22 hela ex., 19 i ma- 
roquin och 1 i hvit maroquin med inläggningar (till pris 
180 kronor); 

de Nova Hierosolyma 61 ex., de flesta i röd maro- 
quin jemte flera skrifter i samma band ; på engelska 12 ex.; 

Fotolitografisk upplaga af Svedenborgs manuskripter 
(10 band folio) 11 ex.; 

Sapientia Angelica de divino Amore 80 ex., deraf 60 
sammanbundna med andra skrifter i röd maroquin; på 
engelska 33 ex.; 

de Telluribus 14 ex., 10 i röd maroquin; 

de Ultimo Judicio 13 ex. i röd maroquin, blå ma- 
roquin, sammet, hel kalf; 

Vera Christiana Religio (2 band) 30 ex.; på engel- 
ska 15 ex.; 

Teologiska skrifter på engelska, en särskild samling 
i 27 band., rose-maroquin, 270 kr. 

Många handskrifna ex. i samlarens vackra skrift. 

Dessutom en stor samling skrifter om Svedenborg 
och hans lära. (D. n.) 

Censuren i Finlftnd. En insändare i Helsingfors 
Dagblad omtalar, att vederbörande myndighet i år konfi- 
skerat närmare 30 nummer af — Stockholms Dagblad! 
Insändaren anhåller vördsamt i eget och flere tidnings- 
reqvirenters namn det granskarne ville hädanefter, likasom 
för något år sedan, endast öfversvärta de ställen, som ej 
anses böra komma till allmänhetens kännedom, så att åt- 
minstone föl jet o ngsafdelninge n utan afbrott kunde komma 
prenumeranterna till handa. 


Dldofs bokauktion. Vi meddelade i vårt före- 
gående nummer en notis om den del (I delen af katalogen, 
715 n:r) af Firmin-Didot s efterlemnade boksamling, hvil- 
ken for någon tid sedan såldes i hotel Drouot i Paris: 


Vi meddela i dag ytterligare några af de arbeten, som 
betingat oerhörda pris. 

En handskrift »La Coche ou le Débat damour» af 
drottning, Margareta af Navarra betingade 20,000 frcs- 
»Chromques abrégées des anciens rois et des ducs dé 
Bourgogne» 20,000 frcs; åtskilliga äldre handskrifna ex. 
af »Roman de la Rose» 9,600, 8,000 och 5,500; andra upp- 
lagan af »Oeuvres de Monstrelet» 30,500 frcs; »Martiu 
Franc, Lestrif de fortune» 21,500; »Saint-Graal» 7,600- 
»Lancelot du Lac» 7,800; »Cieradius et Meliadice» (unicumj 
19, 100; »Olivier de Castille» (unicum) 20,000; »Les funé- 
railles d Anne de Bretagne», ett manuskript, som forst till- 
hört Condé och sedermera kansleren d’Aguessean, 13,100- 
samma arbete i en annan upplaga 10,100; »Firmin Le Ver| 
lat -fransk ordbok jemte grammatik», handskrift från år 
1440, 9,000; »Etienne Porchier, Les trois åges», hand- 
skrift, som tillhört kung Ludvig XI, 8,000 frcs. 

Nationalbiblioteket i Paris inropade 11 arbeten 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samson & I Vallin.} 


För 


(1. 4—10 juli 1878. 


Bibliotek för resebeskrifningar. 8:o. Stbm, Alb. Bonnier. 

vr*i an i Henry M., Genom de svartes verldsdel 
Nilens källor; kring de stora sjöarne och utför Living 
stone-floden till Atlantiska bafvet. 2:a hft. 8. 65—128 
2 portr. o. 1 karta. 1 kr. 1 

Farrar, F. W., Jesu lif. Öfv. o. bearb. af Fr. Febr. 12:ebft 
F r e S n a U a 78ö ““ 848 - Stbm, Fahlcrautz & K. 75 öre. 

i? ryxell, And., Berättelser ur svenska historien. XXIII. Karl 
den tolftes regering. 3:e bft. Karl den tolfte i Turkiet. 2 a 
uppl. med omarbetningar ocb tillägg. 8:o, 176 s. Sthm, L. 
J. niertas forlagsexp. 1: 50. 

T 'J?® °' B , e , ck ’ L - C -> Turkiet i våra dagar. Bil- 

7- e hf? « ' ld Ji r : ga Ln rån 0 aIla delar af det osmaniska riket. 
7.e hft. 8.o, 481— 660. Sthm, E. T. Bergegrens bokh. 1 kr 

L v?' 1 Fö f- laring öfver episteln till de galater. Utdra^ 

gen af hans storre verk och utgifven af B. Lindnern. Öfv. 

^ xr 28 ^ *• Sthm, C. A. V. Lundholms förlag. (Tr. 
i Norrk. 1877.) 1: 36, vb. 1: 76, clb. 2: 36. g ( 

N e ? s . v a “ • G 8 0 r « - 1 kasernen. Sven Svenssons minnen 
Plato \ r ' ? &r , lfT . e V 12:0 > 148 ®- Stbm, Alb. Bonnier. 1: 25. 
•tnj’,,» a f °” 7aratal - Ordagrann öfversättning till den 

Looström &T S 60 e öre. af J ' F ' Ander880n - 8: °- 46 8 - sth m, 

° *■ 8V ! n8ka spöket vanligast förekommande främ- 

åe ,T , n * tal > af C - S - 8: °< »I b. Sthm. 
C. E. Fntees bokh. (Tr. i Falun.) 1: 60. 

Handbok i bankväsendet. En beskrif- 
vande framställning af företrädesvis Sveriges bankförbållan- 

Q.!?’, °’ ,T U) i 0 * 1 284 9 - sthm * Alb - Bonnier. Clb. 4 kr. 

bwntal emellan konstapeln Kask och gossen Calle i militära 
ämnen. I. 2:. nppl. 8:o. 84 s. o. I pl 
Sthm, E. T. Bergegrens bokh. 75 öre. 

bib elfcommis8ionens omarbetade öfver- 
T t.nS n w Testamentet. Anmärkningar. 8:o, 65 s. 
Lund, C. W. K. Gleerup. 65 öre. 

rg> a?* V * A,t Samlade vitterhetsarbeten. 15:e hft. 
8:o, (HO s. 41—136. Sthm, C. E. Fritzes bokh. 1kr. 
Thomander, Jo b. Henr, Skrifter. I. Predikningar och 


Digitized by 



116 


kyrkliga tal. 6:e o. 7:e [l:a dins slut-] hft. 8:0, s. 693 — 787. 
Lund, C. W. K. Gleerup. 2: 60. 

W al lin, Joh. Olof, Samlade vitterhetsarbeten. 4:e hft. 8:0, 
s. 289 — 384. Sthm, C. E. Fritzes bokh. 60 öre. 

Vapenbok, Sveriges ridderskap9 och adels. Bidders- och adels- 
män, utg. af C. A. Klingspor. 4:o, 16 pl. (n:r 1716—1810.) 
Sthm, F. k G. Beijer. I cahier. 12 kr. 
öreskrifter för folket. 12:o. Sthm, Alb. Bonnier. 

90. Mankell, Julius, Måns Stenbock vid Gadebusch. 
Krigshist. skildring. Med 7 illustr. o. 1 karta. 46 s. 
26 öre. 


Dansk bokförteckning. 

Meddelad af G. £. C . G ad i Kjöbenhavn ; ur Nord. Bogh.-Tidn. 

Från den 28 juni — 4 juli 1878. 

B ang, A. C., den tydske Socialisme. 62 Sid. i 8. Gyldendal. 
76 öre. 

Bi lie, C. St. A., Erindr. fra Reiser i Italien. H. 3. 80 Sid. 
i 8. Gyldendal. 1 kr. 


Cl au sen, J., om Brugen af Guds Ord ved Gudstjenesten. 58 
Sid. i 8. Gad. 1 kr. 

Fortegn. over den Staden Kjbnhvns Indv. for Tidsr. fra 1 apr. 
1878 til 31 marts 1879 p&lign. Inkomstskat. 462 Sid. i 4. 
Ikke i Bogh. 1: 50. 

Godet, F., Johannes-Evang. fortolket. Overs. af M. T. Becher. 

H. 10. 112 Sid i 8. Host. 1: 60. 

Hindenburg, T., jur. Form.-bog. H. 2. 64 Sid. i 8. Philip- 
sen. 1: 20. * 

Jensen, P. Krogh, geometr. Eonstionsopg., ordnede tilSkolc- 
brug. 48 Sid. i 8. Gad. Pb. 1 kr. 

JUrgenscn, R., nyt Lovlex. H. 38 o. 39. 190 Sid. i 8. Qad. 
3 kr. 

M ad vig, J. N., lat Sprogl. til Skolebr. 6 (3 forkort) Udf. 

322 Sid. i 8. Gyldendal. Indb. 3 kr. 

MUller, P. C., Realreg. til Domssaml. i civ. Sager 1872—76. 

H. 11, 12. 94 Sid. i 8. Philipsen. 1: 60. (kpl. 12 kr.) 
PeteTsen, S., vore Sangfugle. Ved Odv. for Folkeopl. Fremme. 

(Folkelmsn. 100.) 192 Sid. i 8. (Gad.) 1: 75. 

Sick, C., fransk Gram. til Skolebr. 2 forb. Udg. 204 Sid. i 
8. Gyldendal. Indb. 2: 60. 

Sami., d., for Hist., Topogr., Pera.- og Lit-hist Udg. af C. 
Bruun, O. Nielsen og. S. B. Smith. 2 R. VI, 3. 96 8id. i 
8. Gyldendal. 1: 60. 

Sami. til jydsk Hist. og Topogr. VII, 1. 1878. Udg. af det 
jydske hist.-topogr. Selskab. 88 Sid. i 8. Aalborg. M. M. 
Schuitz. 1: 10. 


AfTära-CirkuIär : 

Att, med Svenska bokförläggare- 
föreningens bifall och medgifvande, 
undertecknad denna dag till herr 
bokhandlaren Fr. Mollstadius öfver- 
låtit den af mig hörstädes sedan 
1857 idkade Bok-, Musik- och Pap- 
persbandel, bar jag äran härmed 
vördsalht tillkännagifva och på sam- 
ma gång aflägga min förbindligaste 
tacksamhet för herrar förläggares 
och affärsvänners mig städse oe vi- 
sade högsinthet, välvilja och förtro- 
ende, som godhetsfullt torde i sam- 
ma omfattning förlänas min ärade 
efterträdare. 

Enköping den 1 juli 1878. 

Med utmärkt&8te högaktning, 

C. E. Eriksson. 

På grund af ofvanstående öfver- 
låtelse får jag härmed äran tillkän- 
nagifva, att jag under firma 

Fr. Mollstadius 

fortsätter ofvanstående bokhandels- 
affar, och behagade herrar förläggare 
på mig öfverföra så väl lagerbehåll- 
ningen den 1 januari detta år som 
ock alla sedermera till herr Eriks- 
son expedierade sändningar. Ut- 
bedjande mig af herrar förläggare 
få åtnjuta deras välvilja och förtro- 
ende, försäkrande att jag genom 
punktlighet och flit städse skall be- 
främja herrar förläggares intressen. 
Herrar Seelig & C:o hafva benäget 
åtagit sig att vara mina kommissio- 
närer. 

Enköping som ofvan. 

Högaktningsfullt, 

(2 g:n) Fr. Mollstadius. 


Undertecknad, som blifvit anta- 
gen till Finska Förlagsforenin- 

S ens kommissionär härstädes, an- 
åller ödmjukast att äfven de ärade 
Svenska Förläggare, hvilka vilia 
lemna mig lager, godhetsfullt till- 
sände mig inventani-blanketter, då 
jag med första skall tillåta mig in- 
sända reqvisition. 

. Jemte inventarii-blanketterna ta- 
ger jag mig äfven friheten anhålla 
om noviteter i 3 å 5 exemplar. 

Herrar Seelig & C:0 i Stockholm 
hafva godhetsfullt åtagit sig vara 
mina kommissionärer. 

Viborg i juni 1878. 

(3 g:n) J. C. Lagerspetz. *) 


*) Icke svenska bokförläggareföreningens 
kommissionär. Red. 


Böcker som utkommit: 

På undertecknads förlag har nyss 
utkommit: 

Det vigtigaste 

af 

Eqvationsläran 

af 

W. Jochnick. 

Pris 4 kr. ordin.; 3 kr. netto. 
Stockholm den 4 juli 1878. 

(2 g:n) Adolf Bonnier. 


Hos Undertegnede er udkommet 
og erholdes gjennem enhver Bog- 
lade i Sverrig: 

Geometriske Brikker 

til Anskuelsesövelser i Frihaandstef 
ning. Udgivet af 

Ejalmar Nielsen, 

Loitnant, Laerer i Tegning ved Gjert- 
sens Skole. 

10 Brikker indlagt i Konvolut 50 
öre, i en JEske med Prover af Kun- 
turtegninger i formindsket Maale- 
stok 80 öre. 

Christiania i juni 1878. 

Alb. Cammerxneyer. 


Hos Undertegnede er udkommet 
og erholdes gjennem enhver Bog- 
lade i Sverrig: 

UniTersitets Samling af 

Nordiske Oldsager. 

Kort Veiledning for Besogende ved 

Ingvald TJndset 

96 S. 8:vo. 80 öre. 

Christiania i juni 1878. 

Alb. Cammermeyer. 


Digitized by J 



117 


Hos Undertegnede er udkommet:! 

Tidsskrift Literatur J 

Redigeret af 

E. A. Winter-Hjelm. 

Anden Aargang. 288 S. 8:o. 3: 75. 

Christiania i juli 1878. 

Alb. Cammermeyer og P. T. Maliings 
BoghandeL 


Böcker under tryckning: 

L’idée de Jean Téterol 

par M. Victor Cherbuliez 

är under öfversättning och utkom- 
mer i medio af juli mänad. 

Isaac Marcus’ Boktr. Aktieb. 

(2 r n > 


Till undvikande af kollision till- 
k ännag ifves, att öfversättningar ut- 
komma hos mig af 

Emile Zola, 1’Assomoir, 

> Une page d’Amour, 
Wilkie Collins, The haunted hétel, 
Eugenia v. Mitzlaff, Duroh Kreuz 
zur Krona, 

Beckers Erzfihlungen aus der alten 
Walt. 

Albert Bonnier. 


Till kollisions undvikande 

tillkännagifves, att en svensk öfver- 
sättning af Alphons Daudets ny- 
aste roman 

Les Rois en éxil 

förberedes att utkomma p& under- 
tecknades förlag. 

Den 11 juli 1878. 

(i g.-n) Jos. Seligmann A C:o. 


Återbegärda böcker: 

Återbegäres 

osålda exemplar af 

Redogörelser för 
Verldsntstälinmgen i Filadelfia 
1876. 

Stockholm den 8 juli 1878. 

(i g:n ) Samson & Wallin. 


Herrar bokhandlare behagade in- 
om juli månads utgång returnera 
alla osålda exemplar af: 

Komisk krigskarta för år 
1877. 

Ryssarnes marsch till Kon- 
stantinopel, 

Nytt sällskapsspel. 

Porträtt af Carl von Linné. 

Efter den 1 aug. återtagas inga 
exemplar af ofvanstående artiklar. 
Stockholm i juli 1878. 

(5 g:n) O. A. Lindqvist. 


Retur begäres 

af alla osålda exemplar af 

Kyrkogårdens Genius. 

Ny upplaga af samma bok är under 
tryckning och kommer, då den blir 
färdig, att tillsändas alla herrar bok- 
handlare. Stockholm i juli 1878. 

(2 g :n) F. C. Askerberg. 


Retur. 

Herrar bokhandlare anmodas att 
skyndsammast återsända alla osålda 
ex., som icke behållas i fast räk- 
ning, af 

Lundblad, Rättskrifning, 
Thomas a Kempis, Chri- 

sti efterföljelse. 12:o. 

Å de orter, der den först nämda 
användes som lärobok, kunna dock 
några ex. qvarstå å COnd. 

Stockholm den 12 juli 1878. 

(i g:n ) Adolf Bonnier. 


Ovilkorlig retur 

begäres med snaraste af 

Caiwagen, Tysk Språklära. 

„ Elementarbok, 

„ Läsebok, 

hvilka läroböcker fr. o. m. denna 
dag till dess de nya, oförändrade 
upplagorna hunnit färdigtryckas, ut- 
lemnas endast i fast räkning. 

D. 11 juli 1878. 

(i g :n) Jos. Seligmann A C:o. 


Retur. 

Med anledning deraf att uti cir- 
kuläret den 20 juni detta år 14:de 
upplagan af Lundequists Lagbok 
bufvit upptagen bland återbegärda 
böcker, i&r jag härmed anhålla, att 
icke n&gra exemplar af nämde 
upplaga återsändas. Deremot åter- 
begäras alla os&lda ex. af 13:de 
upplag an med dertill hörande supp- 
lement. i 

Begagnande tillfallet får anhålla, 
att öfverflödiga exem plar af P. de 
Kocks romaner VIH (Bulevardens 
barn) äfven måtte returneras. 

Stockholm den 5 juli 1878. 

P. Å. Huldberg 

för P. A. Huldbergs Bokför I. -Aktieb. 

(1 g:n) 


Blandade annonser: 

Utländskt Sortiment 

expedieras skyndsamt och billigt. 
Stockholm. 

(20 g:n) C. A. Lindqvist. 


Herrar Bokhandlare! 

Undertecknad får härmed rekom- 
mendera sitt rikhaltiga och välsor- 
terade lager af väl inbundna Psalm- 
böcker i större och mindre format 
från de enklaste till de finaste band. 

Då min verkstad nu blifvit för- 
sedd med nya och tidsenliga ma- 
skiner m. m., är jag i tillfälle lemna 
de billigaste priser. 

Uddevalla i juni 1878. 

(2 g :n) Ferd. Carlberg. 

J. 0 . Oberg & Sons 

KonMokått, Eskilstuna. 

Yi få härmed rekommendera vår 
tillverkning af kontors- samt kontra- 
böcker m. m. såsom väl linierade, 
solidt bunÖna och i förhållande der- 
till verkligt billiga. 

Obs. Beställningar verkställas på 
möjliga kortaste tid. Priskuranter 
å lagerböcker samt d:o å bruks- 
böcker och enskilda beställningar 
erhållas på begäran pr omgående. 

Obs. De herrar bokhandlare, som 
vilja hedra oss med sina höstbeställ- 
ningar, anmodas att så tidigt som 
möjligt insända sina ärade reqvisi- 
tioner. (l g:n) 


Digitized by ^»oos le 


118 


! ! Herrar bokförläggare ! ! 

J. A. W. Lindmanssons 

B okbinder i 

iur 25 Malmstdlnadsgatan mr 25 
Stockholm. 

Härmed tager jag mig friheten rekommendera mig till ut- ' 
förande af alla slags bokbinderiarbeten, såsom häftningar, bind- 1 
ningar af välska, halffranska, cloth- och praktband. 

Såsom prof å sistnämda hänvisas till Svenska målares taflor, \ 
Frithiofs saga, praktupplagan, Upptäcktsresor i lufthafvet m. fl. 

Ett stort sortiment af profver å perm ar med pressningar 
och förgyllningar i nyaste mönster finnes att tillgå. * 

Särskildt graverade stämplar för förgyllning och färgtryck \ 
anskaffas från de bästa utländska gravöranstalter. i 

För kartors och planschers uppfodring och fernissning i 
parti finnes särskild derför inrättad verkstad. 

Då mitt bokbinderi bedrifves med omkring 50 arbetare, kan i 
» jag utlofva skyndsam expedition i förening med billiga priser. 

(2 g») 


Amerikanska GriffeMor. 


Herrar Förläggare. 

Vi erbjuda en nu färdigtryckt 
upplaga af romanen 

Daniel Deronda 

af 

George Elliot, 

bearbetning från eng. af M. A. 

Ooldschmidt. 

Arbetet består af 3 delar utgö- 
rande tillsammans 47 ark 8:o samt 
är tryckt på vackert, satineradt pap- 
per i 1,600 exemplar. Titlar och 
omslag ännu otryckta, så att en 
blifvande förläggares namn kan in- 
sättas derpå. rris jämte förlagsrätt 
till möiligen kommande upplagor 
samt inoeräknadt tryck och papper 
för titlar och omslag är 3,2u0 kr., 
motsvarande 2 kr. per exemplar. 

Stockholm i juli 1878. 

Isaac Marcus’ Boktr.-aktieb. 

(2 g:n) 


Alla exemplar af 

Ur rär Ms forskning, 

häft. 1—22, 

utg. af Professorerna Axel Key och 
Gustaf Retzius, samt af 

UaMenslapms första 
gränder, ua. 2-7, 

torde herrar bokhandlare benäget 
öfverföra till herrar Samson & Wal- 
lin, som hädanefter expediera nämda 
förlager. 

Stockholm den 28 juni 1878. 

Klemmings Antiqv. & Sort. 

N. Eskilsson,' 

Med anledning af ofvanstående 
behagade hrr bokhandlare till vårt 
konto öfverföra alla den 31 dec. 
1877 qvarvarande samt sedermera 
erhållna ex. af 

Ur rär is forskning, 

häft. 1—22, 

och 

UaMeaskaperaas första 
grander, haft. 2—7, 

och till oss insända reqvisitioner å 
dessa arbeten. 

Stockholm den 28 juni 1878. 

(2 gm) Samson & Wallin. 


Genom att intaga ett betydande 
parti af dessa goda och välgjorda 
taflor, hafva vi lyckats betinga oss 
ännu billigare priser, och äro nu i 
tillfälle erbjuda resp. afnämare sor- 
ten 

N:r 1, format 8x1172 verktum, ra- 
men inberäknad, till 3 kronor pr 
dussin. 

N:r 2, format 10x14 verktum, ra- 
men inberäknad, till 4 kronor pr 
dussin, 

med 15 % rabatt. 

Då hel låda (af N:r 1 innehåller 
en sådan 12 dussin och af N:r 2, 8 
dussin) reqyireras, lemnas emballaget 
kostnadsfritt. 

Svanström & C:o, 

(4 g:n) Stockholm. 


Lediga platser: 

En 17 års yngling söker till hö- 
sten plats i någon bokhandel. Svar 
torde adresseras till J. P. L. Skara. 

(l g:n) 


En ung man, 23 år gammal, som 
i 8 års tid varit anstäld i Konst- 
och Pappershandel, önskar med det 
sliaraste plats i samma affärsbranche, 
hvari han eger fullkomlig känne- 
dom. Reflekterande torde insända 
förseglad biljett, märkt M. S. Malmö, 
poste restanté. Närmare underrät- 
telse om den sökande har godhets- 
fullt pappershandlaren Nils Seger- 
ström i Malmö lofvat meddela. 

(2 gni) 


En yngling, 18 år gammal, som 
genomgått 6 klasser af h. elemen- 
tarläroverk, önskar sig nu genast 
eller till hösten plats 1 bokhandeL 
På lön göres intet afseende. När- 
mare underrättelse om den sökande 
meddelas af Henrik Carlsons bok- 
handel i Linköping. (1 gm) 

Plats i bokhandel, såsom elev, sökes af 
en 16 års yngling, som tagit inträdesexa- 
men å gymnasium. Den sökande eger 
någon vana vid bokhandelsgöromål. Svar 
härå torde adresseras till mademoiaelle 
Glassel, Marie ga tan 16 B, hvarest åfven 
muntliga upplysningar kunna erhålla® alla 
söcknedagar mellan 11 f. m. och 5 e. o- 


Stockholm, 

tryckt hot A,. L. Normans Boktryokeri-Akti«bol*8. 
1878. 


Digitized by Ajoogie 


N:r 29. Lördagen 


P& denna tidning, hvaraf ett n:r ntJcommer hvarje belgfri lördag, prenume- 
reras för helt &r med 4 kronor, poatbefordrlngaaf giften oberäknad. Redaktio- 
nens adress är Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hvarå priset 
är 10 öre för petitrad, böra, för att kanna intagas i näst utkommande nam- 
mer, senast föregående torsdags afton hafva kommit red. tillhanda. 


den 20 Juli 1878. 


Inställelsedagen i Bokhandlaren Ludvig Tullgrens vid 
Stockholms Rådstufvurätt anhangiga konkurs är utsatt till 
den 23 nästkommande augusti. Bevakningshandlingar 
kunna i god tid dessförinnan insändas till undertecknad, 
som i så fall åtager sig att ombesörja deras ingifvande 
till rätten i behörig tid. 

F F. Winroth. 


En internationel bibliograflsk kongress sam- 
manträdde den 2 juli i Paris i bibliografiska sällskapets 
derstädes lokal (Rue de Grenelle n:r 84). 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samson 4* W allin .) 

För d. 11—17 juli 1878. 

A lin, Oscar, Kristina Nilsdotter (Gyllenstjerna). 8:o, 23 s. 
[Intagen i Redogörelse för högre elementarläroverket i Up* 
sala, läseåret 1877—78.] Upsala, nämda läroverk. Ej i bokh. 
Församlings-sångbok. Andeliga sånger för gemensam och en- 
skild uppbyggelse. 16:o, 390 s. Sthm, P. Palmqnists aktieb. 
vb. 1 kr., skb. 1: 25. 

v. Hellvald, F., Jorden och dess folk. Allmän geografi. 15:e 
hft. 8:o, (II) 8. 449- 528. Sthm, C. E. Fritzes bokh. 1 kr. 
Re b ans naturhistoria. H. 6 o. 6. 8:o, 8. 257—384 o. 6 pl. 
Sthm, O. L. Lamm. 2 kr. 

Strandberg, C. V. A., Samlade vitterhetsarbeten. 16:e hft. 

8:o, (IV) s. 137 — 232. Sthm, O. E. Fritzes bokh. 1 kr. 
Utkast till vexellag. Utarbetadt af de dansk-norsk-svenska 
komiterade. [Svensk o. dansk text.] 4:o, 43, 10, 59, 11, 52, 
6, 23, 35 o. 4 8. Sthm, Samson A Wallin. (Tr. i Sthm o. 
Kjöbenhavn.) 2 kr. 

Åslund, Daniel, Beskrifning öfver Vesternorrlands lån. l:a 
hft. 8:o, 48 s. Hernösand, W. Lundquiat. 75 öre. 
Östling, Er. Engelb., Sorgeqv&de öfver prof. skytteanus 
Olof Kolmodin i Upsala f 1838, 14 juli. (Skrif vet och tryckt 
pä latin 1839.) öfvers. från latinet af J. F. B. 8:o, 9 s. 
Hernösand, W. Lundquist. 25 öre. 


' Förteckning öfVer muaikalier 

meddelad genom Julius Bagge . 

Från den 1 april— 30 juni 1878. 

Bizet, G., Carmen. Komisk opera. Arr. f. piano solo. 1 kr. 
Sthm, Abr. Hirsch. 

— , Carmen. Komisk opera. Arrangement f. piano. 1: 50. 
Sthm, Abr. Lundquist. 

Collan, K., Fåfäng önskan. »Bas-Sångarens Album» n:r 25. 50 
öre. 8thxn. Elkan St Schildknecht. 


Bente, Josef, Tre sånger till ord af Runeberg, komponerade 
för en röst och piano. 1 kr. Sthm, Huss & Beer. 

Donizetti, G., Kupletter ur Leonora. »Bassisten n:r 11. 75 
öre. Sthm, Abr. Lundquist. 

Folkvisor, svenska, sjungne af Signe Hebbe. N:r 6. Polska 
från Småland. 60 öre. Sthm, Abr. Lundquist. 

Forsström , E ., Jenny-polka. 50 öre. Sthm, Elkan k Schild- 
knecht. 

Franz, K., Skobeleff-marsch. Arrangement för piano. 75 öre. 
Sthm, Elkan k 8childknecht. 

Gounod, Ch., Kupletter ur operan Faust. »Lilla blomma» 
etc., f. M-8. eller T. »Valda sånger» n:r 15. 75 öre. Sthm. 
Abr. Lundquist. 

— , Margareta vid Spinnrocken, ur operan Faust, för M-8. eller 
T. »Valda såDger» n:r 16. 76 öre. Sthm, Abr. Lundquist. 

Halévy, F., Cavatina ur operan Judinnan. »Bas-sångarens 
Album» n:r 26. 75 öre. Sthm, Elkan k Schildknecht. 

H all st r fan, Ivar , Upsala minne. Kantat för Boli och kör af 
mansröster med piano (Upsala Erinnerungen. Cantate fiir 4 
Männerstimmen, Soli und Chor mit Begleitung des Pianoforte). 
4 kr. Sthm, Abr. Hirsch. 

— , Isola bella. »Favorit-duetter.» 4:de samlingen n:r 6. 76 
öre. Sthm, Abr. Lundquist. 

— , Duett, för sopran och alt. Favorit-duetter. 4:de samlingen 
n:r 6. 75 öre. Sthm, Abr. Lundquist. 

Heintze, WUh ., Minne från Limugnen. Marsch till hemmet. 
Arrangerad för piano. 50 öre. Jönköping, Nordströmska 
bokhandeln. 

— , Bröllopsmarsch för pianoforte. 50 öre. Jönköping, Nord- 
strömska bokhandeln. 

Kjerulf, Hal f dan. Sånger och visor. Lieder und Gesänge. Die 
nordischen und englischen Gedichte deutsch von Edmund 
Lobedanz. Band II. 4 kr. Sthm, Abr. Hirsch. 

Kärlek och död eller mohrens sista suck. »Opera seria» i tre 
akter. Klaverutdrag med text. Ny upplaga. 3 kr. Sthm, 
Julius Bagge. 

Moscheles, I., op. 70. Studien fiir das pianoforte H. I, II å 
3 kr. Sthm, Abr. Lundquist. 

Möller , Göran, Till fru O. Torssell, född Moe. Tre sånger. 
Sommarnatten (Runeberg), Den första kyssen (Runeberg), 
En liten fogel (Math. Langlet), komponerade för en röst och 
piano. 1 kr. Sthm, Huss k Beer. 

Norman , L ., op. 45. Till fru Olena Rabenius, född Falkman. 
»Rosa rörans bonitatem». Hymn till den heliga Birgitta af 
Nicolaus Hermanni för mezzosopran, solo, kör och orkester 
(utan violiner). Klaverutdrag med text och körstämmor. 2 
kr. Lösa stämmor å 20 öre. Sthm, Julius Bagge. 

Nyblom , C. R ., Ungdomsminnen. Sånger vid pianoforte. N:r 
1. En gammal student. N:r 2. Sångaren. N:r 3. Ack, 
le igen. N:r 4. Visa ur Blanka Märeta. N:r 5. Farväl. 
N:r 6. Chanson. N:r 7. Du andra nejders son. 1 kr. 
50 öre. 8thm, Julius Bagge. 

Re i ch ar dt. C., Den första svalan. Polka för piano. »Favo- 
rit-n:r utförda af orkestrarne i Berns Salong m. fl.» N:r 6. 
50 öre. Sthm, Abr. Lundquist. 

Saint-Saens, C., Gavotte. »Piano-Virtuosen». N:r 17. 75 
öre. Sthm, Elkan k Schildknecht. 

Schumann, R., Impromptu. (Bilder aus Osten op. 66 N:r 4.) 
»Piano-Virtuosen» N:r 16. 60 öre. Sthm, Elkan k Schild- 
knecht. 

Strauss, Joh., Cagliostro. Operett. Arrangement för piano. 
1: 50. Sthm, Elkan k Schildknecht. 

— , Cagliostro. Operett. Arrangement för piano af A. Anders- 
son. 1: 50. Sthm, Abr. Lundquist. 

8trobl, H., Telegram-vals. »Dansmusik för piano och 4 h.» 
1 kr. Sthm, Elkan k Schildknecht. 

Suppé, F. v., Frangaise ur Fatinitza. »Dansmusik för piano 
och 4 h.» 1 kr. Sthm, Elkan A 8childkneoht. 

Svenska National-Sångarnes Album. l:a häftet. 12 favorit- 
qvartetter. Partitur. 3:dje uppl. 1 kr. 


Digitized by kjoogie 


120 


Svenska National-Sångarnes Album. 6:te häftet. 16 favorit- 
qvartetter. Partitur. 1 kr. Sthm, Elkan k Schildknecht. 


Herrar musikförläggare 

ombedjas härmed vördsamt att utan reqvisition sända ett ex. 
af alla utkommande nyheter å cond. till undertecknads musik- 
handel. 

Stockholm den 5 juli 1878. 

Julius Bagge. 


Dansk bokförteckning. 

.Meddelad af G. E. C. G ad i Kjöbenhavn; ur Nord. Bogh.-Tidn. 

Från den 5—11 juli 1878. 

An der sen, H. C., saml. Skr. 2 Udg. H. 37. 96 Sid. i 8. 
Reitzel. 50 öre. 


Di eken 9, C., saml. V®rk. O vers. af L. Moltke. 3 Udg. H. 

89. 96 Sid. i 8. Eibe. 60 öre. 

Eng, J. T., Postkvittering9b. med kortf. Yejledn. til Postens 
Benyttelse. 2 Opl. 10 Sid. i 8. og 9 Schemaer. (Jorgensen.) 
50 öre. 

Fri is, F. R., Saml. til d. Bygn.- og Kunsthist. H. 7. (Efter* 
retn. om Kronborg Slot.) 48 Sid. i 8. (Gyldendal.) 86 öre. 
Luckow, D., prakt. Strikkeb. indeh. Yeiledn. i Udfor. af 
strikkede Bruksgjenst. samt Monsterstrikn. 2 foreg. Udjj. 
112 Sid. i 8. Gad. 1: 26. 

Lundia, Claes, i Tydskland. Minder fra en Reise 1876 — 
77. Overs. af P. Hansen. 378 Sid. i 8. Schou. 3: 50. 
Mau, E., den d. Ordsprogskat eller Ordsprog, Skjsemteaprog, 
Rimsprog, Mundheld, Talemaader, Tankesprog m. m. Efter 
tr. og utr. Kilder saml., ordn. og udg. H. 2. 80 Sid. i 8. 
Gad. 1 kr. 

Shakspeare, W., dram. Vserk. 2 Udg. H. 12. 164 Sid. i 8. 
Schubothe. 1 kr. 

Thackeray, (W. M.), Forfsengelighedens Marked. H. 27. 48 
Sid. i 8. Blochs Efterf. 60 öre. 

T h om s en, A., Naturkraft, i Menneskcts Tjeneste. 2 Udg. H. 

7, 8. 128 Sid. i 8. Philipsen. 2 kr. 

Tid9kr., Geogr., udg. af Bestyr, f. d. k. d. geogr. Selsk. ogred. 
af E. Erslev. Extrahefte 1878. 26 tosp. Sid. og 3 Tavl. i 
4. Bergmana k Hansen.) 2 kr. (for Abon. 1: 50.) 


Afiärs-Cirkulär : 

Undertecknad, som blifvit anta- 
gen till Finska Förlagsförenin- 

f ens kommiasionär härstädes, an- 
åller ödmjukast att äfven de ärade 
Svensk^ Förläggare, hvilka vilja 
lemna mig lager, godhetsfullt till- 
sände mig inventani-blanketter, då 
jag med första skall tillåta mig in- 
sända reqvisition. 

Jemte inventarii-blanketterna ta- 
ger jag mig äfven friheten anhålla 
om noviteter i 3 å 5 exemplar. 

Herrar Seelig & 0:0 i Stockholm 
hafva godhetsfullt åtagit sig vara 
mina kommissionärer. 

Viborg i juni 1878. 

(4 g:n) J. C. Lagerspetz. *) 


*) Icke svenska bokförläggareföreningens 
kommissionär. Red. 


Böcker som utkommit: 

I Commission hos Undertegnede 
er udkommet og sendes kun paa 
Forlangende å Cond.: 

Altitalische Studien 

von Sofos Bugge, Prof. Dr. 

Herausgegeben von der Gesellschaft 
der Wissenschaften zu Christiania. 
8vo. 88 Sider. Pris 1 Kr. 50 0re. 
Christiania i Juli 1878. 

Jacob Dybwad. 


Böcker under tryckning: 

L’idée de Jean Téterol 

par M. Victor Cherbuliez 

är under öfversättning och utkom- 
mer i medio af juli månad. 

Isaac Marcus’ Boktr. Aktieb. 

(3 g:n) 


Till kollisions undvikande 

tillkännagifves, att en svensk öfver- 
sättning af Alphons Daudets ny- 
aste roman 

Les Rois en éxil 

förberedes att utkomma på under- 
tecknades förlag. 

Den 11 juli 1878. 

(2 g:n) Jos. Seligmann & C:o. 


Vid nästa månads början utkom- 
mer l:sta delen af en öfversättning 
utaf 

'1 capitain de quinze ans" 

af Jules Verne. 

Hrr bokhandlare torde med sna- 
raste insända ordres å erforderligt 
antal ex. häraf till 
Stockholm i juli 1878. 

G gm) Oscar L. Lamm. 


A nobel life 

af förf. till »John HalifaxD, 

Bois-Gentil 

af Madame de Pressensé 
utkomma i svensk öfversättning hos 

Oscar L. Lamm. 


Tredje upplagan af 

Angsbnrgiska Bekännelsen. 

till skolors tjenst, med förklaringar 
och skriftbevis utgifven af 0. W* 
Lemke, utkommer under loppet af 
augusti månad, hvadan herrar bok- 
handlare behagade hos vår kommis- 
sionär i Stockholm, herr Nils Glee- 
rup, med första reqvirera behöfligt 
antal exemplar. 

För Ootlands Tryckeriaktiebolag 

(1 g:n) Ossian Jeurling. 


Att 

Le Journal Inne Fetnme 

par Octave Feuillet 

är under öfversättning för att ofor- 
töfvadt utkomma på mitt förlag» 
tillkännagifves till undvikande af 
kollision. 

(i gm) G. J* Leufstedt. 


Digitized by ^»oos le 


121 


Samla Testamentet 

utgifvet af 

Bibelkommissionen, 

Senare delen, 

är inom några dagar färdig till ut- 
skickning och utbedes pr omgående 
reqvisitioner å behöfligt antal exem- 
plar deraf. 

Stockholm den 18 juli 1878. 

A. L. Normans Förlagsezp. 


k ic idbb ti dbbbb bg 


Till kollisions undvikande. 

Dt F. W. Farrars 

arbeten komma att af oss ut-' 
gifvas i öfversättning. 

2 volymer utkomma under 
hösten. Af särskilda skäl 
kommer ordningsföljden vid 
utgifvandet ej att på förhand 
tillkännagifvas. 

Sthlm d. 19 juli 1878. 

(i g: n) Fahlcrantz & C:o. 





Återbegärda böcker: 
Retur. 

Med anledning deraf att uti cir- 
kuläret den 20 juni detta år 14:de 
Upplagan af Lundequists Lagbok 
blitVit upptagen bland återbegärda 
böcker, tår jag härmed anhålla, att 
icke n&gra ezemplar af nämde 
upplaga återsändas. Deremot åter- 
begäras alla os&lda ez. af 13:de 
Upplagan med dertill hörande supp- 
lement. 

Begagnande tillfället får anhålla, 
att ötverflödiga exemplar af P. de 
Kocks romaner Vm (Bulevardens 
barn) äfven måtte returneras. 

Stockholm den 5 juli 1878. 

P. A. Huldberg 

för P. A. Huldbergs Bokförl.-Aktieb. 

(2 g:n) 


Återbegäres 

osålda exemplar af 

Redogörelser för 
Verldsutställningen i Filadelfia 
1876. 

Stockholm den 8 juli 1878. 

(2 gm) Samson A Wallin. 


Öfverflödiga exemplar af 
Griffiths, 

LO LA 

återbegäras med första. 

Looström A Komp. 

i Stockholm. 


Betur. 

Hrr bokhandlare torde genom 
resp. kommissionärer med görligaste 
första återsända hvad som icke be- 
h&lles i f. r. af 

Illustr. vägvisare i Stockholm och 
dess omgifningar, 

Rydberg-, Den siste Athenaren, 

inb. k 6 kr., 

Valda böcker för hemmet, I, 
Flach, Schlftssel zu deutscheu 
Extemporalien, 

samt alla ex. af 
Erslev, Geografi N:o 2. 
Flach, Tysk Språklära, der dessa 
icke såsom läroböcker användas. 

Stockholm den 18 juli 1878. 

O gm) Albert Bonnier. 


Angelägen retur. 

Herrar bokhandlare torde före ut- 

f ången af nästkommande augusti 
afva returnerat alla OSålda ex. af: 

Sions Sånger, vb. o. skb., 
Andeliga Sånger å 25 öre, 

Guds namn h. 20 o. 25 öre. 
Fotatvaguiugeu b 10 öre. 

En negers omvändelse k 5 öre, 
Kopparbågen k 4 öre, 

Hvad är evangelinm? k 12 öre, 
Himmelska staden k 3 öre, 

Sions barns glädje k 3 öre, 

Min vrä hos Jesus k 3 öre. 
Stockholm den 18 juli 1878. 

Nya Förlagsexpeditionen. 


Angelägen retur. 

Hrr bokhandlare behagade på vår 
bekostnad med omgående, och se- 
nast inom juli månads utgång, re- 
turnera alla osålda ex., som icke 
behållas i fast räkning, af 

Mathesius, Engelsk elementarbok, 
häft. & inb. 

Lindman, Samling af exempel och 
problem och 

Sjögren, Historisk Läsebok II. 

Af dessa arbeten utkomma snart 
nya upplagor. 

Af följande läroböcker anhålles 
om retur af alla osålda ex., med 
undantag af 5 ex., karton. eller inb., 
hvilka få behållas i kommission en- 
dast på de ställen der arbetena an- 
vändas : 

Pallin, Allmänna historia, häft., 
kart. & inb., 

SchOtte, Gamla tidens historia, kar- 
ton. & inb.- och 

Lindman, Elementarlärobok i Al- 
gebra. 

I förhoppning att dennå vår be- 
gäran måtte allmänt observeras och 
efterkommas, få vi uttryckligen till- 
kännagifva, att sedan nya upplagor 
utkommit vi icke mottaga returer 
af föregående upplagor deraf. 
Stockholm den 18 juli 1878. 

P. A. Norstedt & Söner. 

(1 g:n) 


Retur. 

Herrar bokhandlare anmodas att 
skyndsammast återsända alla osålda 
ex., som icke behållas i fast räk- 
ning, af 

Lundblad, Rättskrifning, 
Thomas a Kompis, Chri- 
sti efterföljelse. 12:o. 

Å de orter, der den först nämda 
användes som lärobok, kunna dock 
några ex. qvarstå A COnd. 

Stockholm den 12 juli 1878. 

(2 g:n) Adolf Bonnier. 


Herrar Bokhandlare 


behagade med omgående återsända 
alla ex., som icke i fast räkning be- 

of* 

”Tidtabellen ff:o 16”. 


Digitized by Ljoogie 



122 


Ovilkorlig retur 

begäres med snaraste af 

Calwagen, Tysk Språklära. 

„ Elementarbok, 

„ Läsebok, 

hvilka läroböcker fr. o. m. denna 
dag till dess de nya, oförändrade 
upplagorna hunnit fardigtryckas, ut- 
1 6in nas endast i fast räkning. 

D. 11 juli 1878. 

(2 g:n) Jos. Seligmann & C:o. 

Blandade annonser: 
Herrar Bokhandlare! 

Undertecknad f&r härmed rekom- 
mendera sitt rikhaltiga och välsor- 
terade lager af väl inbundna Psalm- 
böcker i större och mindre format 
från de enklaste till de finaste band. 

Då min verkstad nu blifvit för- 
sedd med nya och tidsenliga ma- 
skiner m. m., är jag i tillfälle lemna 
de billigaste priser. 

Uddevalla i juni 1878. 

(3 g:n) Ferd. Garlberg. 

i. 0. Öberg & Sons 

lontorsboksfabrik, EsUstia. 

Vi fä härmed rekommendera vår 
tillverkning af kontors- samt kontra- 
böcker m. m. såsom väl linierade, 
solidt bundna och i förhållande der- 
till verkligt billiga. 

Obs. Beställningar verkställas på 
möjliga kortaste tid. Priskuranter 
å lagerböcker samt d:o å bruks- 
böcker och enskilda beställningar 
erhållas på begäran pr omgående. 

Obs. De herrar bokhandlare, som 
vilja hedra oss med sina höstbeställ- 
ningar, anmodas att så tidigt som 
möjligt insända sina ärade reqvisi- 
tioner. (2 g:n) 


Utländskt Sortiment 

expedieras skyndsamt och billigt. 
Stockholm. 

(21 g;n) C. A. Lindqvist. 



Vi tillåta oss fästa hrr bokhand- 
lares uppmärksamhet på nu varande 
lämpliga tidpunkt till vinnande af 
en större afsättning af denna för- 
tjenstfulla och nyttiga handbok. Då 
nu och under den närmaste tiden 
omvalen till riksdagens andra kam- 
mare allmänt företagas, bör den per- 
sonalkännedom, som kan vinnas ge- 
nom riksdagskalendern, blifva val- 
männen till stort gagn. Hrr bok- 
handlare behagade derför söka ver- 
ka för kalenderns spridning i alla 
de valkretsar, der den ej redan är 
känd, och ställa vi för detta ända- 
mål exemplar k cond. till förfogande. 
Sthm d. 18 juli 1878. 

(i g:n) Jos. Seligmann & 0:0. 


Herrar Förläggare. 

Vi erbjuda en nu färdigtryckt 
upplaga af romanen 

Daniel Deronda 

af 

George Elliot, 

bearbetning från eng. af 

M. A. Ooldschmidt. 

Arbetet består af 3 delar utgö- 
rande tillsammans 47 ark 8:o samt 
är tryckt på vackert, satineradt pap- 
per i 1,600 exemplar. Titlar och 
omslag ännu otryckta, så att en 
blifvande förläggares namn kan in- 
sättas dei^å. Pris jämte förlagsrätt 
till möiligen kommande upplagor 
samt inberäknadt tryck och papper 
för titlar och omslag är 3,2u0 kr., 
motsvarande 2 kr. per exemplar. 

Stockholm i juli 1878. 

Isaac Marcus’ Boktr.-aktieb. 

(3 g:n) 


Kommissioner på utländskt sor- 
timent öfvertagas under billigaste 
vilkor. Korrespondens på svenska, 
franska, engelska etc. språken. 

Schmidt & Gtinther, 

Commissions- u. Verlagsbuchhandlung 

in Leipzig. 

Kommissibnår af Sy. Bokförl.-Föreningen. 
(1 g:n) 


Ett bokförlag 

är till salu för billigt pris. När- 
mare meddela herrar Seelig & C:o. 
Stockholm. (l 


Lediga platser: 

En 17 års yngling söker till hö- 
sten plats i någon bokhandel. Svar 
torde adresseras till J. P. L. Skara 

(2 g:n) 

En 35 års man, som i 20 år ar- 
betat inom bokhandelsfacket, ©r- 
skar sig en passande plats. Reflek 
terande torde hänvända sig till k 
Seelig & C:o, som uppgifva den 
sökandes adress. (i g- 

En 16 års yngling, som under 
4 år tjenstgjort i bokhandel, önska: 
sig med snaraste plats. Vidare med- 
delar Gust. Andersson i Skara. 

0 P 

En ung man, 23 år gammal 
i 8 års tid varit anstäld i Konst - 
och Pappersbandel, önskar med de: 
snaraste plats i samma affärabranche. 
hvari han eger fullkomlig känne- 
dom. Reflekterande torde insända 
förseglad biljett, märkt M. S. Malmö, 
poste restante. Närmare underrät- 
telse om den sökande har godhets- 
fullt pappershandlaren Nils Seger- 
ström i Malmö lofvat meddela. 

(3 g:n) 

En yngling, 18 år gammal, son 
genomgått 6 klasser af h. elemen- 
tarläroverk, önskar sig nu genas: 
eller till hösten plats i bokhandel 
På lön göres intet afseende. När- 
mare underrättelse om den sökande 
meddelas af Henrik Carlsons bok- 
handel i Linköping. (a ga) 

En student önskar sig i höst ar* 
ställning vid bokhandel. Hedrande 
betyg kunna företes. Meddelande 
från dem, som härå reflektera, be- 
svaras af »P. G. V. P.n Brunnebv. 
Borensberg, poste restante. 


Stockholm, 

tryckt hot A. L. Normans Boktryckeri-Aktithola^. 
1878. 


Digitized by LjOos le 



SVENSK BOKHANDELS-TIDNING 



N:r 30. Lördagen 


P4 denna tidning, hvaraf ett n:r ntkommer hvarje helgfri lhrdag, prenume- 
rerat för helt &r med 4 kronor, postbefordrlngsafgiften oberäknad. Redaktio- 
nens adress Kr Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hrarå priset 
Kr 10 öre för petitrad, böra, för att kunna intagas 1 nKst utkommande num- 
mer, senast föreg&ende torsdags afton hafra kommit red. tillhanda. 


den 27 Juli 1878. 


Jubileum. Den 19 juli firade hr Raymund Härtel, 
chef for firman Breitkopf & Härtel i Leipzig, sitt 50-åriga 
bokhandlarejubileum. Utom lyckönskningar från firmans 
delegare samt den hos densamma anstälda personalen, in- 
gingo dylika äfven från k. vetenskaps-akademien i Leipzig, 
Styrelsen för Börsenverein der deutschen Buchhändler, 
Leipzigs bokhandelsförening, hvars mångårige ordförande 
hr Härtel är, samt frän talrika personliga och affärsvänner. 


Svensk bokkatalog 1866 — 75 recenseras utförligt 
i Börsenblatt fiir den deutschen Buchhandel n:r 168 för 
22 juli 1878, af herr Otto Miihlbrecht i Berlin. 


Om bokhandelsköpen. 

ii. 

(Insändt.) 

Till Red. af Sv. Bokhandelstidning. 

I denna tidning n:r 27 för den 6 juli har en ins., 
som tecknar sig »bokförläggare*, framfört sina bekymmer, 
dels öfver omöjligheten för bokhandelselev att nu mera 
kunna erhålla någon bokhaudel, sedan den nu blifvit en 
handelsvara, och dels deröfver, att säljaren vanligen be- 
tingat sig nog kort betalningstid och köparen icke egt 
nog kapitalstyrka, hvilket har haft till följd, att förlägga- 
ren icke pä öfverenskommen och faststäld tid erhållit sina 
tillgodohafvanden. Huru skola dylika obehag kunna före- 
kommas? frågar slutligen bokförläggaren. 

Hvad nu svårigheterna för bokhandelselev vidkommer 
att, efter m&ngårig förvärfvad kännedom om bokhandel, 
kunna fä egen sådan, så tro vi för vår del att dessa svå- 
righeter icke äro större nu än förr. Just derigenom att 
bokhandlaren genom öfverlåtelse till »kompetent person» 
kan betinga sig en affären motsvarande afträdessumma, 
gör, att han vid aftagande krafter eller hög ålder till sitt 
biträde eller annan bokhandelselev öfverlemnar sin affär, 
hvilket i annat fall antagligen ej egt rum, utan han, till 
nackdel för förläggaren, ännn flera &r fortsatt med bok- 
handeln. Samma fall kan antagas inträda efter gift bok- 
handlares död, då efterlefvande enka, för att kunna för- 
sörja sig och barn, måste uppbjuda allt för att fä fort- 
sätta mannens affär, i händelse en Öfverlåtelse eller för- 
säljning deraf skulle af svenska bokförläggareföreningen 
omöjliggöras. Detta är en sak, som snarare bör vara 
tryggande för dem, som egna sig åt bokhandeln, än väcka 
bekymmer. Det ligger för öfrigt i handelns natur att så 
sker, och vore ej heller välbetänkt att dervid söka göra 
inskränkningar. Den ifrågavarande artikelförfattarens be- 
kymmer häröfver synes ej heller vara så särdeles allvarligt 
menadt, det är egentligen den korta betalningstiden, »hvar- 
igenom svårigheter och förvecklingar uppstå förköparen», 


som oroar »bokförläggaren*. Detta är ju Martas bekym* 
mer. Vilkoren äro ju olika för hvarje fall, och den kö- 
pare, som icke förstår att bedöma och afväga vilkoren för 
den affär han är sinnad att uppgöra, får skylla sig sjelf 
för följderna. För öfrigt har svenska bokförläggareföre- 
ningen alltid fordrat flere års borgen af hvarje ny bok- 
handlare, hvarigenom förläggaren är tillförsäkrad att »på 
öfverenskommen och faststäld tid» få sin liqvid för för- 
såldt lager. Vi tro således, att om bokhandeln blifvit *eu 
handelsvara», förläggaren deraf icke har anledning till be- 
kymmer. 

En annan fråga, som häraf, ehuru icke i direkt sam- 
manhang med förestående, framgår, är långt vigtigare, 
nämligen den, huruvida förläggarne icke böra vara be- 
tänkta på en förändring af hela det system, hvarpå bok- 
handeln i Sverige grundar sig. 

Den, som hos oss öppnar bokhandel, har sedan gam- 
malt den föreställning, att hvarje förläggare bör sända 
sina förlag i kommission till försäjning, han behöfver så- 
ledes dertill icke något eget kapital. Allt, som framdeles 
reqvireras, och allt det nya, som utkommer, fås äfvenledes 
i kommission. Bokförläggaren, som har att på detta sätt 
sortera öfver 100 bokhandlare i riket, måste bestämma 
sig för stora upplagor af sina förlag, hvilket medför ökade 
kostnader för papper, tryck och bindning. Det är ofta 
fallet, att bokhandlaren reqvirerar större antal exemplar än 
hvad han under ett helt år kan sälja; deraf följer ingen 
risk för honom, ty vid årets slut får han bona fide upp- 
gifva det osålda lagret. Ett sådaDt lager växer år från 
år. Den lätthet, med hvilken han skaffar sig lager, gör 
ock, att hans verksamhet och drift för afsättningqn af böc- 
ker snarare förslappas än starkes, och att han deraf får 
både medel och tid att vid sidan af bokhandeln drifva 
annan handel. Han hänvisas äfven ofta dertill, emedan 
den provision han åtBjuter af bokhandeln icke på alla 
orter är fullt tillräcklig för en familjs underhåll. Vi vilja 
derför uttala den åsigt, att fast räkning med ökad rabatt 
borde vara öfvervägande i bokhandeln , och att endast nova 
sändas i kommission under bestämd tid , ej för att fylla bok- 
handlarnes hyllor år från år. 

Hvarje solid affär fordrar som regel något grund- 
kapital. Så bör ock den, som öppnar bokhandel, ega. så- 
dant, dervid blir det mindre betänkligt att å fast räk- 
ning sortera sin handel. Att vinsten genom ökad rabatt 
bättre motsvarar behofvet är gifvet, liksom deraf följer att 
bokhandlaren finner sig manad att uteslutande egna tid 
och krafter åt framgången, af sin bokhandel. 

Att i en ej aflägsen framtid ett så beskaffadt förhål- 
lande inom bokhandeln skall uppstå, är vår fasta öfver- 
tygelse, och ha vi kommit att uttala denna åsigt med an- 
ledning af den nämda artikeln i nummer 27 af denna 
tidning. 

A. 


Digitized by ^»oos le 


124 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samson 4 Wallin .) 

För d. 18—24 juli 1878. 


Arkiv, Nordiskt medicinskt. Redigeradt af Axel Key. X, 2:a 
hft. 8:o, 44, 30, 43, 10, 15, 43 o. 8 s. samt 2 pl. Sthm, 
Samson & Wallin. 4 kr. 

Betankande, Underdånigt, med förslag till författningar angå- 
ende mätt och vigt, afgifvet af i nåder förordnade komite- 
rade d. 3 jnni 1878. 4:o, 107 s. Sthm, Samson A Wallin. 
1 kr. 

Bidrag till Sveriges officiela statistik. K) Helso- och sjuk- 
vården. I. Ny följd. 16. Sundhetskollegii underd. berät- 
telse för år 1876. 4:o, iv, 79 o. xlvij. Sthm, Samson & Wal- 
lin. 1: 60. 

— N) Jordbruk och boskapsskötsel. Hushållningssällska- 
pens berättelser för år 1876. Jemte sammandrag, utarb. i 
statist, central-byrån. 4:o, 20, 4. 6, 6, 4, 10, 6, 6, 10, 3, 4, 
4, 22, 10, 6, 4, 6. 20, 9, 11, 10, 5, 6, 6, 4, 4 o. 5 s. Sthm, 
Samson k Wallin. 2 kr. 

Sammandraget ensamt, 20 s. 40 öre. 

Blomstermissionen i England, Om, en verksamhet till hugnad 
för sjuka och olyckliga medmenniskor, af E. G. K. 8:o, 31 
8. Sthm, A. L. Normans Förlagsexpedition. 35 öre. 
Ehrensvärd, Joh. Gust., Dagboksanteckningar förda vid 
Gustaf 111:8 hof. Utg. af E. V. Montan. II. Journal för 
1780, Bref och minnen 1770 — 79 samt ministerdepescher 1780 
—83. 8:o, xx o. 612 s. Sthm, P. A. Norstedt k 8öner. 6: 50. 
Ekbohrn, C. M., Förklaringar öf ver främmande ord och namn 

1 svenska språket, tillika med deras härledning och uttal. 
En* handbok för vetgirige af alla samhällsklasser. 9:e hft. 
8:o, (II) 8. 266 — 392. 

Flaoh, Perd., Tysk språklära för elementar-läroverken. 5:e 
genomsedda uppl. 8:o, 164 s. Sthm, Alb. Bonnier. Vb. 

2 kr. 

Hasselgren, O. S., Om torfindustrien. 8:o, 28 s. Sthm, P. 
A. Norstedt k Söner. 50 Öre. 


O li ve c ron a, S. R. D. K., Om makars giftorätt i bo. 4 :e 
omarb. o. betydligt tillökade uppl. 8:o, viij, 219, 266 o. xi 
s. Ups., W. 8chultz. 7: 60. 

Riksdags-protokoll, Sveriges ridderskaps och adels, frio och 
med år 1719. IV. 1726 — 27. I, 2:a hft. Jan. — april 1727. 
8:o, s. 273—687. Sthm, P. A. Norstedt k 8öner. 3: 60. 

Routledge, Rob., Nittonde århundradet. En populär fram- 
ställning af de vigtigaste momenten i vårt århundrades ma- 
teriela utveckling. Med omkr. 350 illustr. öfv. och bearb. 
för svenska förhållanden af sakkunnige män. Redaktör: L. 
A. For 88 man. 9:e [slut-]hft. 8:o, s. 641—699. Sthm, Ccn- 
tral-tryckoriet. 1 kr. 

Riidorff, Fr., Kemiska laborations-öfningar och analys for 
nybörjare, öfv. af Pehr Hallberg. 8:o, 56 s. Halmstad, J. 
A. Svensson. 76 öre. 

Scott, Walter, Romaner. Illustr. uppL utg. af M. A. Gold- 
schmidt. IV. Talismannen. H. 3 o. 4. 8:o, s. 193 — 384. 
Sthm, N. Gleerups förlagsexp. 1: 50. 

Skrift, Den heliga, i berig tigad öfversättning och med nödigt 
förklaringar af H. M. Me lin. II. Det gamla testamentet. 
7:e hft. Apokrypha. 8:o, s. 13—124. Sthm, Central-trycke- 
riet. 1 kr. 

Tidskrift för Sveriges landsting och större kommuner, utg. tf 
en utaf Stockholms läns landsting för ändamålet nedsatt 
komité. Med tabeller öfver landstingens och städernas finan- 
ciella förhållanden samt statist, öfversigter öfver jordbruks- 
näringen, allmänna arbeten, egendomshandeln m. m., äfven- 
som ett sammandrag af hushållningssällskapens årsberättel- 
ser för 1877. 10:e årg. 1878. 8:o, ix o. 232 s. Sthm, C. 
Deléen & K. 4 kr. 

Uppgifter, Topografiska och statistiska, om Kronobergs län, 
utg. af generalstabens topografiska afdelning. 8:o, 362 s. o. 
2 kartor. Sthm, Ad. Bonnier. 2 kr. 

Wallin, J. O., 8amlade vitterhetsarbeten. 5:e hft. 8:o, «. 
385*-488. Sthm, C. E. Fritzes bokh. 50 öre. 

Verldshistoria, Illustrerad, från äldsta till nyaste tid. IV, nn- 
der redaktion af Ernst Wall is. l:a hft. 8:o, 80 s, Sthm, 
Central-tryckeriet. 1 kr. 

Vetenskap för alla efter Rob. Browns engelska originiL 
Svensk pppl. under redaktion af Th. M. Fries. 6» hft. 
4:o, spalterna 306—368. Sthm, Fahlcrantz k K. 75 öre, 


Böcker som utkommit: 

Nytt i bokhandeln. 

C. Sallustii Crispi 
De Bello Jugurtkino 

Liber, med förklarande anmärknin- 
gar för elementarläroverkens behof, 
utgifven af R. Törnebladh, Rektor 
vid Kalmar högre elementarläroverk. 
Pris 1 krona 60 öre. 

Xenophons Anabasis. 

Text, kommentar och lexikon, med 
framställning om krigsväsendet i 
Cyri legohär, af L. A. Aulin. Tredje 
upplagan, öfversedd och omarbetad 
af Z. Göransson, Lektor i grekiska 
språket vid Stockholms gymnasium. 
Fris 5 kronor. 

Homeros’ Odyssé, 

Säng I — VI, med förklarande an- 
märkningar af M. Dalsjö, Lektor i 
grekiska och latinska språken vid 
Kristianstads högre elementarläro- 
verk. Pris 2: 50, 


Homeros’ lliad, 

Sång I — VI, med förklarande an- 
märkningar af M. Dalsjö. Pris 
2: 50. 

Grekisk Läsebok 

med Ordbok af L. A. A. Aulin. 
Prie 1: 50. 

Stockholm d. 24 juli 1878. 

(i g:n) J. Arrhenins. 


Böcker under tryckning: 

Vid nästa månads början utkom- 
mer lista delen af en öfversättning 
utaf 

'1 capitais de pn aas" 

af Julas Verne. 

Hrr bokhandlare torde med sna- 
raste insända ordres & erforderligt 
antal ex. häraf till 
Stockholm i juli 1878. 

(2 g :n) Oscar L. Lamm. 


Hos undertecknad har utkommit: 

Topografiska 

och 

Statistiska Uppgifter 

om 

Kronobergs län 

utgifna af 

Generalstabens topografiska af 
delning. 

Pris 2 kronor ordin.; 1: 60 netto. 

De herrar bokhandlare, som icke 
flått sig exemplar tillsända, men tro 
sig hafva afsättning för detta arbete, 
behagade reqvirera. 

Stockholm den 24 juli 1878- 

Adolf Bonnier. 


Digitized by ^»oosie 


125 


Att 

Le Journal dnne Feme 

par Octave Feuillet 

är under öfversättning för att oför- 
töfvadt utkomma på mitt förlag, 
tillkännagifves till undvikande af 
kollision. 

(2 gm) O. J. Leufstedt. 


« 

< 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

- 

* 



Till kollisions undvikande. 

D:r F. W. Farrars 

arbeten komma att af oss ut- 
gifvas i öfversättning. 

2 volymer utkomma under 
hösten. Af särskilda skäl 
kommer ordningsföljden vid 
utgifvandet ej att på förhand 
tillkännagifvas. 

Sthlm d. 19 juli 1878. 

(2 g:n) Fahlcrantz & C:o. 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 


M M M B B M M MM M B 

t 


Återbegärda böcker: 
Betor. 

J. 0. Wallins 


Betor. 

Hrr bokhandlare torde genom 
resp. kommission&rer med görligaste 
första återsända hvad som icke be- 
h&lles i f. r. af 

Illustr. vägvisare i Stockholm och 
dess omgifningar, 

Rydberg-, Den siste Athenaren, 

inb. k 6 kr., ' 

Valda böcker för hemmet, I, 
Flach, Schliissel zn deutschen 
Extemporalien, 

samt alla ex. af 
Erslev, Geografi N:o 2. 
Flach, Tysk Språklära, der dessa 
icke såsom läroböcker användas. 

Stockholm den 18 juli 1878. 

(2 g.-n) Albert Bonnier. 


Angelägen retur. 

Herrar bokhandlare torde före ut- 
gången af nästkommande augusti 
nafva returnerat alla OSålda ex. af: 

Sions Sänger, vb. o. skb., 
Andeliga Sänger ä 25 öre, 

Guds namn k, 20 o. 25 öre. 
Fotatvagningen a 10 öre. 

En negers omvändelse k 5 öre, 
Kopparbägen a 4 öre, 

Hvad är evangelium? k 12 öre r 
Himmelska staden k 3 öre, 

Sions barns glädje k 3 öre, 

Win vrå hos Jesus k 3 öre. 
Stockholm den 18 juli 1878. 


Samlade Vitterhetsarbeten, 

godtköpsupplagan, häftena 2 och 
följande, återbegäras, så när som på 
högst tre exemplar, med första bil- 
liga lägenhet. 

Stockholm den 24 juli 1878. 

(i gm) C. E. Fritzes Bokhandel. 


Alla osålda ex. af 


Nya Förlagsexpeditionen. 

(2 g:n) 


Betnr. 

Herrar bokhandlare anmodas att 
skyndsammast återsända alla osålda 
ex., som icke behållas i fast räk- 
ning, af 


”Agnes Ellmén” 

i häften böra under årets lopp ovil- 
korligen returneras; och erkänner 
jag inga häften af detta arbete så- 
som disponerade till år 1879. 

Ex. for komplettering kunna re- 
kvireras i fast räkning. 

Stockholm i juli 1878. 

(i gm) G. J. Leufstedt. 


Lundblad, Rättskrifning, 
Thomas a Kempis, Chri- 
stl efterföljelse. 12:o. 

Å de orter, der den först nämda 
användes som lärobok, kunna dock 
några ex. qvarstå å COnd. 

Stockholm den 12 juli 1878. 

O gm) Adolf Bonnier. 


Angelägen retur. 

Hrr bokhandlare behagade på vår 
bekostnad med omgående, och se- 
nast inom juli månads utgång, re- 
turnerg alla osålda ex., som icke' 
behållas i fast räkning, af 

Mathesius, Engelsk elementarbok, 
häft. & inb. 

Lindman, Samling af exempel och 
problem och 

Sjögren, Historisk Läsebok II. 

Af dessa arbeten utkomma snart 
nya upplagor. 

Af följande läroböcker anhålles 
om retur af alla osålda ex., med 
undantag af 5 ex., karton. eller inb., 
hvilka få behållas i kommission en- 
dast på de ställen der arbetena an- 
vändas : 

P allin, Allmänna historia, häft., 
kart. & inb., 

Schotte, Gamla tidens historia, kar- 
ton. & inb., och 

Lindman, Elementarlärobok i Al- 
gebra. 

I förhoppning att denna vår be- 
gäran måtte allmänt observeras och 
efterkommas, få vi uttryckligen till- 
kännagifva, att sedan nya upplagor 
utkommit vi icke mottaga* returer 
af föregående upplagor deraf. 
Stockholm den 18 juli 1878. 

P. A. Norstedt & Söner. 

(2 g:n) 


Blandade annonser: 


J. 0. Öberg & Sons 



Vi få härmed rekommendera vår 
tillverkning af kontors- samt kontra- 
böcker m. m. såsom väl linierade, 
solidt bundna och i förhållande der- 
till verkligt billiga. 

Obs. Beställningar verkställas på 
möjliga kortaste tid. Priskuranter 
å lagerböcker samt d:o å bruks- 
böcker och enskilda beställningar 
erhållas på begäran pr omgående. 

Obs. De herrar bokhandlare, som 
vilja hedra oss med sina höstbeställ- 
ningar, anmodas att så tidigt som 
möjligt insända sina ärade reqvisi- 
tioner. (3 g:n) 


Digitized by Ajoogie 



!! Herrar bokförläggare!! 

J. A. W, Lindmanssons 

Bokbinder i 

n:r 25 Malmskilnadsgatan n:r 25 
Stockholm. 

Härmed tager jag mig friheten rekommendera mig till ut- 
förande af alla slags Dokbinderiarbeten, såsom häftningar, bind- 
ningar af välska, halffranska, cloth- och praktbhnd. 

Såsom prof å sistnämda hänvisas till svenska målares t&flor, 
Frithiofs saga, praktupplagan, Upptäcktsresor i lufthafvet m. fl. 

Ett stort sortiment af profver å permar med pressningar 
och förgyllningar i nyaste mönster finnes att tillgå. 

Särskildt graverade stämplar för förgyllning och färgtryck 
anskaffas från ae bästa utländsxa gravöranstalter. 

För kartors och planschers uppfodring och femissning i 
parti finnes särskild derför inrättad verkstad. 

Då mitt bokbinderi bedrifves med omkring 50 arbetare, kan 
jag utlofva skyndsam expedition i förening med billiga priser. 

(3 g:n) 


Riksdagskalender M 

Yi tillåta oss fasta hrr bokhand- 
lares uppmärksamhet på nu varande 
lämpliga tidpunkt till vinnande af 
en större afsättning af denna för- 
tjenstfulla och nyttiga handbok. Då 
nu och under den närmaste tiden 
omvalen till riksdagens andra kam- 
mare allmänt företagas, bör den per- 
sonalkännedom, som kan vinnas ge- 
nom riksdagskalendern, blifva val- 
männen till stort gagn. Hrr bok- 
handlare behagade derför söka ver- 
ka för kalenderns spridning i alla 
de valkretsar, der den ej redan är 
känd, och ställa vi för detta ända- 
mål exemplar k cond. till förfogande. 

Sthm d. 18 juli 1878. 

(2 gm) Jos. Seligmann & C:0. 

Herrar Bokhandlare! 

Med anledning af herr 
M. Sahlströms 

härstäde» konkurs behagade herrar 
bokhandlare skyndsamt retnrnera 
det osålda lagret samt insända redo- 
visning och liqvid för det sålda före 
den 15 inst. augusti. 

Stockholm den 24 juli 1878. 
Wilhelm Selander. J. A. Dahlström. 
Gode män i M. Sahlströms konkurs. 
G g-n) 


Utländskt Sortiment 

expedieras skyndsamt och billigt. 
Stockholm. 

(22 g-.n) C. A. Lindqvist 


Obs.! Prisnedsättning å 

Amerikanska GriffeMor. 

Genom att intaga ett betydande 
parti af dessa goda och välgjorda 
taflor, hafva vi lyckats betinga oss 
ännu billigare priser, och äro nu i 
tillfälle erbjuda resp. afnämare sor- 
ten 

N:r 1, format 8x1172 verktum, ra- 
men inberäknad, till 3 kronor pr 
dussin. 

N:r 2, format 10x14 verktum, ra- 
men inberäknad, till 4 kronor pr 
dussin, 

med 15 % rabatt. 

Då hel låda (af N:r 1 innehåller 
en sådan 12 dussin och af N:r 2, 8 
dussin) rekvireras, lemnas emballaget 
kostnadsfritt. 

Svanström & C:o, 

(5 g:n) Stockholm. 


Ett bokförlag 

är till salu for billigt pris. När- 
mare meddela herrar Seelig & C:o, 
Stockholm. (2 g;n ) 


Lediga platser: 

En 35 års man, som i 20 &r ar- 
betat inom bokhandelsfacket, ön- 
skar sig en passande plats. Reflek- 
terande torde hänvända sig till hrr 
Seelig & C:o, som uppgifva den 
sökandes adress. (2 gm) 


En 16 års yngling, som under 
4 år tjenstgjort i ookhandel, önskar 
sig med snaraste plats. Vidare med- 
delar Gust. Andersson i Skara. 

(2 gm) 


En yngling, 18 &r gammal, som 
genomgått 6 klasser af h. elemen- 
tarläroverk, önskar sig nu genast 
eller till hösten plats i bokhandel 
P& lön göres intet afseende. När- 
mare underrättelse om den sökande 
meddelas af Henrik Carlsons bok- 
handel i Linköping. (S t*) 


En student önskar sig i höst an- 
ställning vid bokhandel. Hedrande 
betyg kunna företes. Meddelande 
från dem, som härå reflektera, be- 
svaras af >P. G. V. P.» Brunneby, 
Borensberg, poste restante. 


Plats i bokhandel, helst i landsorten, 
som elev sökes af en 16 års yngling, 
tagit inträdes-examen å gymnasium. D*® 
sökande eger någon vana vid bokhandel* 
göromål. Svar härå torde adresseras tu 
mademoiselle Glassel, Mariagatan 16 B, 
Stockholm, hvarest åfven mundtliga un- 
derrättelser kunna erhållas alla söcknea* 
gar mellan kl. 11 förmiddagen och 6 efter 

middagen. 


En yngling, som i öfver 4 1 /* & 
varit anstäld i bok- och pappershan* 
del, önskar till 1 september en dy- 
lik plats. Adress uppgifves af her* 

rar Seelig & C:o, Stockholm. 

(1 ga) 


Stoekfaolm, 

tryckt hos A. L. Normans Bokfcrycksrl-AkUtb°l*& 
1878. 


Digitized by Ajoogie 






SVENSK BOKHANOELS-TIDNING. 


'(bodljlicr)' 

H^/odicJ^ 


N:r 31. Lördagen 


P4 denna tidning, bvaraf ett n:r utkommer hvarje helgfri lördag, prenume- 
rera» för helt ar med 4 kronor, postbefordringsafgiften oberäknad. Bedaktio- 
nen» adress Är Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hvarå priset 
är 10 öre för petitrad, böra, för att kunna intagas l näst utkommande num- 
mer, senast föregående torsdag* afton hafva kommit red. tillhanda. 


den 3 Aug. 1878. 


Den internationella literära kongressen i Pa- 
ris, under förl. juni månad, fattade följande beslut: 

1. En författares rätt till sina arbeten beror icke 
på ett- medgifvande af lagen, utan är en egendomsform, 
som lagstiftaren är förpligtigad att skydda. 

2. Författarens, hans arfvingars och rättsinnehafva- 
res rätt är evig. 

3. Sedan den genom bestående lagar utsatta skydds- 
terminen för författares rätt förflutit, kan en hvar obe- 
hindradt offentliggöra hans literära arbeten, så vidt han 
betalar arfvingarne eller rättsinnehafvarne en vinstandel. 

4. Hvarje literärt, vetenskapligt eller konstnärligt 
verk behandlas i utlandet efter samma lagar, som de i 
hvarje land af inhemska förf. alstrade arbetena. Sak 
samma gäller för uppförandet af musikaliska och dra- 
matiska arbeten. 

5. För att försäkra sig om detta skydd, behöfver 
författaren blott hafva uppfylt de formaliteter, som erfor- 
dras i det land, der verket först utkommit. 

6. Kongressen anser, att förbättringen af skriftstäl- 
lares sedliga och materiella läge, väsentligen beror p& 
grundandet och utvecklandet af föreningar till skydd för 
författares rätt, samt af understöds- och pensionsfonder. 

7. Kongressen gillar förslaget att grunda en inter- 
nationel literär förening, i hvilken dylika, redan bestående 
föreningar, äfvensom skriftställare från alla länder kunna 
vinna inträde. 

Derjemte beslöt kongressen uttala följande önskningar : 

1. Att de internationella fördragen borde förbehålla 
åt författaren uteslutande rätt att medgifva en öfversätt- 
ning eller bearbetning af sina verk. 

2. Att literära fördrag framdeles skulle vara full- 
komligt oafhängiga af handelsfördrag. 

3. Att franska regeringen borde taga initiativet till 
en internationel sammankomst, i hvilken de resp. rege- 
ringarna genom särskilde fullmäktige borde öfverenskomma 
om ett för alla länder lika lydande fördrag öfver utöf- 
vandet af den literära eganderätten i andan och syftet af 
de vid kongressen antagna besluten. 


Pressförhällandena i Finland. Tidningspressen 
i Finland har öfver 100-åriga anor. År 1771 utkom näm- 
ligen den första tidning i Finland; den var på svenska 
språket samt tryckt i Åbo. År 1776 började en tidning 
på finska språket utgifvas, men desa lifslängd blef ganska 
kort. Andra i Finland ungefär samtidigt utkommande 
tidningar på svenska rönte samma öde, och i ungefär 50 
år, eller till 1818, hade Finland blott en enda tidning. 
Denna enda tidning var officiel. Till 1840 funnos en- 
dast några få tidningar och dessa i mycket litet format. 
Efter sist nämda tidpunkt började en och annan finsk 
tidning antaga en politisk färg, men censuren låg som en 
förtryckande tyngd öfver dem, och hindrade snart sagdt 
hvarje offentlig utredning af andra allmänna angelägenhe- 
ter än religionen och ekonomien. Den politiska vändning, 


som i Finland egde rum med 1863, då den första finska 
landtdagen sammanträdde, har alldeles förändrat den fin- 
ska pressens ställning. Censuren finnes väl ännu till, 
men tyckes sällan tillämpas, och aldrig med den fordna 
hänsynslösheten, och i allmänhet är finska tidningspres- 
sens språk för närvarande lika sjelfständigt och fritt som 
pressen i andra konstitutionella länder. De finska tid- 
ningarnas spridning har ock på de senare åren, i följd af 
utvidgade och lättade kommunikationer samt ökad läslust 
hos folket, betydligt tilltagit. Den finske bonden kan ej 
endast läsa, utan han läser gerua och skrifver till och 
med sjelfvilligt i tidningarna. Både hufvudstads- och 
landsortsbladen, i synnerhet de på finska språket redige- 
rade, innehålla många korrespondenser från landsbygden, 
af hvilka ej så få skrifvas af allmogemän. I allmänhet är 
dock tidningsskrifvandet i Finland ännu ej ett särskildt 
yrke, detta e till en del i följd af det ringa antalet stora 
tidningar. År 1863 uppgick som sagdt ett nytt tidehvarf 
för finska pressen, som sedan dess nått en snabb utveck- 
ling såsom nedan stående statistik visar: 

Tidningar 


År 

på svenska språket. 
Antal. Nummer. 

O ■ 

på finska språket. 
Antal. Nummer. 

1820 

. . 3 

364 

1 

52 

1830 

. . 6 

676 

2 

104 

1840 

. . 10 

993 

3 

116 

1850 

. . 9 

901 

4 

162 

1860 

- . 14 

1,057 

14 

626 

1870 

. . 17 

1,561 

12 

620 

1878 

. . 24 

3,906 

30 

1,957. 


Anmärkningsvärdt är, att tidningarna på finska språ- 
ket under de senaste 8 åren mer än fördubblats: eller 
från 12 till 30. 

Invånarne i Finland, af hvilka 6 / 7 tala finska och 1 / 1 
svenska språket, utgöra för närvarande omkring 1,980,000- 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samton 4* Wallin.) 

För d. 25 — 31 juli 1878. 


van De vall, Johannes, Hemligheten. Berättelse från Un- 
I 7^-aa ** °: H ’ WAllber &- * 2: <>, 415 s. Linköping, C. 


F. Bidderstads förlagsexp. 1: 75. 

F arrar, F. W., Jesu lif. Ofv. o. bearb. af Fr. Fehr. 13:e hft. 

4:o, spalterna 849—912. Sthm, Fahlcrautz & K. 75 öre. 
Marryat, Florence, Mitt eget barn. Boman. öfv. från 
eng, af —11. 2 dir. 8:o, 219 o. 205 s. Linköping, C. F. 
Bidderstads förlagsexp. 3: 60. 

Matrikel, Frimurare-ordens, för år 1878. På befallning utg. af 
IX Prov. loge-direktorium. 8:o, 207 8. Sthm, P. A. Norstedt 
& Söner. 1 kr. 

Meddelanden, Numismatiska, utg. af svenska numismatiska för- 
eningen. V, 8:o, 88 s. o. 1 pL Sthm, Klemmings an tia v a- 
riat. 5 kr. 


Digitized by LjOos le 



128 


Nyström, C. A., Lärobok i telegrafi. 2:a uppl, 8:o, vj o. 
614 s. samt 3 pl. Sthm, F. & G. Beijer. 10 kr. 

Rittmeijer, M. J., Eommunionbok, kallad Guds barns him- 
melska fröjdem&ltid på jorden. Ny uppl. Tvär 16:0, 338 s. 
Sthm, A. L. Normans förlagsexp. Vb. 1 kr. 

Strandberg, C. Y. A., Samlade vitterhetsarbeten. 17:e hft. 
8:0, (IV) s. 233—328. Sthm, C. E. Fritzes bokh. 1 kr. 

Testamentet, Gamla, öfversättning, utgifven 1878, af Bibel- 
kommissionen. Senare delen. 8:o, 424 s. Sthm, A. L. Nor- 
mans förlagsexp. 5 kr. 

Trehörning, Jonas, Resan till helvetet eller djefvulens sista 
stunder. 8:o, 56 8. Sthm, A. M. Dahl. 75 öre. 

Wallin, Joh. Olof, Samlade vitterhetsarbeten. 6:e hft. 8:o, 
(II) 8. 1 — 88. Sthm, C. E. Fritzes bokh. 50 öre. 

Öfverblick af skolan och hemmet. Tal vid terminsafslutnings- 
f esten pä gymnasium i Arensburg den 18 dec. 1876. Med 
ett bihang, innehållande anvisning att leda kroppsöfningar, 
lånade från k amm argymnastiken, med ett större antal elever. 
Af öfverlärare J. B. Holzmayer. Utg. af S. Ritter. 8:o, 
58 s. o. 2 tabb. S:t Petersburg, J. 1. Wallenius. (1877.) 50 
kop. (1: 35.) 


Dansk bokförteckning. 


Lorenz, L., kortf. Naturl. 3 Udg. 128 Sid. i 8. Q ad. Pb 
1: 75. 

Lsesebog, dansk. Udg. af C. Agerskov, N. Norregaard og T. 

Strom. 6 Afd. 208 Sid. i 8. Reitzel. Indb. 2: 25. 

Moe, J., Försoningen, et Ord til alle Eirker og Kirkesamfand, 
også til Israeliterne. Overs. fra Tydsk. 112 Sid. i 8. (Scbw- 
berg.) 1: 20. 

Petersen, J., Theorie der algebr. Gleichungen. 348 Sid. i 8. 
Host. 9 kr. 

T an g, J. T. A., Faedrelands-Hist. i Småfortsell., med BilL af 
navnkundige d. Msend og Evinder, for Folkesk. 6 Opl 160 
Sid. i 8. Gad. Indb. 1 kr. 

Til Juletreet. Uddr. af en Skolepiges Dagb. 46 8id. i 32. 
(Axel Andersen.) 10 öre. 

Tuxen, J. C., Sofarten og Skibsbygn.-kunsten. En fttnutai 
Sovsesenet og dets hist. Udvikl. H. 8. 48 Sid. og’2BilU 
8. Philipsen. 1 kr. 


Bibliotheca Scandinavica. 

En förteckning öfver till främmande språk öfversatta arbetes 
af skandinaviske författare, samt utländska skrifter 
behandlandé skandinaviska ämnen. 

Jan. 1875—1877 Juni. 


Meddelad af G . E . C, Gad i Ejöbenhavn; ur Nord. Bogh.-Tidn. 

Från den 12 — 18 juli 1878. 

Andersen, H. C., Breve. Udg. af C. St. A. Bille og N. Bogh 
H. 4. 164 Sid. i 8. Reitzel. 2 kr. 

Arnds-Parelius, J. F., Tanker ved Gravens Rand. 40 Sid. 
i 8. Odense, Milo. 40 öre. 

Arrhenius, J., Veiledn. i Froavl. Med Forf. 8amt. på Dansk 
ved J. Meincke. 64 Sid. i 12. Rom. 50. 

Di eken 8, C., saml. Yserk. O vers. af L. Moltke. 3 Udg. H. 

90. 96 Sid. i 8. Eibe. 50 öre. 

Jorgensen, A., Naturhist. til Skolebr. Med Af b. 80 Sid. i 
8. Salmonsen. 75 öre. 

Landbr.-Ordb. for den prakt. Landm. H. 19. 64 8id. i 8. 
Gyldendal og Lind. 1 kr. 

Lttbke, V., Kansthist. 2 Udg. H. 5. 64 Sid. i Imp. 8. Phi- 
lipsen. 1: 50. 

Lyn g, G. V., Til svar til hr. pastor Birkedal angående kristend. 
som den storste åndsmagt. (S»rtr. af aNord. månedsskr.p) 
16 Sid. i 8. Odense, Milo. 25 öre. 

Lmrken. Borne-Sangb. til Oplivelse i Hjem og Skole saml. af 
M. Eskesen. 84 Sid. 12. Odense, Milo. 30 öre. 

Medd. fra Carlsberg Laborat. Udg. af Laborat. Bestyr. H. 1. 
122 4" (Resumé fran^aise) 48 Sid. i 8. og 3 lith. Tavl. (Ha- 
ge rup.) 2 kr. 

Poulsen, Y. A., lille Plantelsre. Beskr. af nogle Blomsterpl- 
som Indi. til den forste Underv. i Botanik. 42 Sid. i 8. Sal. 
monsen. 60 öre. 

Spry, Eorvetten Challengers Reise omkr. Jorden. H. 4 — 5. 
96 Sid. i 8. Philipsen. 2 kr. 

Starbmk, G., Eong Carls Test. Hist. Roman i 3 Dele. H. 
1 & 2. 64 Sid. i 8. Rée. 50 öre. 

Landkort, Porträtter etc. 

Leonhard, P. H., Verdenskort i 8 Blade. Til Br. i Borger- 
og Almuesk. samt priv. Inst. 3 Udg. Odense, Milo. 4 kr. 
Opkl. 8 kr. 


Från den 19 — 25 juli 1878. 

Bech, H., Gunni Busck, et Levnetslob i en Prasstegård. 2 
forog. Udg. med 2 Bill. af Busck. H. 2. 96 Sid. i 8. Schon- 
berg. 1 kr. 

Brehm, A. E., Erybdyrenes og Paddernes, Fiskenes samt de 
lavere Dyrs Liv, pop. fremst. På Dansk udg. afP. Mariager 
og A. Feddersen* H. 17. 48 Sid. og 1 Tontr. i 8. Philip- 
sen. 1 kr. 

Gutten fra Norge. Tilegnet den fattige Ungdom i Ejöbenhavn. 
12 Sid. i 12. (Axel Andersen.) 25 öre. 

Helmholtz, H., de nyere Fremskr. i Laeren om Synet. På 
Dansk ved Emil Fischer. (Pop. Småskr. af frem. Forf. II.) 
118 Sid. i 8. Gandrup. 1: 75. 


Svensk Bokhandelstidning meddelad af JT. 

N. B. Alla på främmande språk i Sverige tryckta och utgifni 
arbeten äro naturligtvis icke upptagna i denni för- 
teckning. (Forts. fr. n:r 26.) 

Uyfalvy, Ch. E. de, -et Hertzberg, Raph., Grammairt 
finnoise d’aprés les principes d’Eurén et de I. Budenz, soine 
d’un recueil de morceaux choisis. 8:o. 1876. Paris. Miuo* 
neuve & C:o. Fr. 6. 

Unibetfal-Sibliotljel. gt. 16:o. SetpatQ. Äedan ja 
$ft å TI. 0, 20. 

£ft 592. ©ie 9leui>ennäf)lten. JBuftfpicl in 2 aufaä8ento.S9jhv 
|l|etne ^ *B. ® 

„ 623—625. Slutta. dpijtbe ©idjtung b. <5ttf 

©tagneltug. 2lug b. ©toeb. b. 9tub. SöcUwnL (266) 

1875. 

, 628. ©ie öodbacit au Rlfofa. ©cfjaufpiel in 4 
b. g. fieobetg. grei a. b. ©d)toel> öberf. b. fr 
Uét (100) 1875. 

„ 633—636. 9htt ein ©eiget. SRoman b. (L flnbetjeiL 
Hug b. ©ån. b. (5b m. 3ottet. (852) 1875. , 

0 656. ©pnnbbe SoltaReit b. Si&tnflietne JBifttuiott. 
Äug b. Stottoeg. b. 28. Sange. (117) 1875. 

- 688. ©ie Hönige auf ©alamtg. Stauerfbiel ht 5 a# 5 

gen b. 3oIj. Subto. Runeberg, ubetf. b. fr»® 
tatbt. (104) 1875. _ „ 

- 691-700. lnbetfen’3 fåmnttttdbe wrtj 

£>. ©enfjarbt 2 2%le. (649, 498) 1875. fieb.JW.fc50. 
„ 714-716. ©ie ©eföitye flatU XH. Jtönifig b. 
b. Soltaire. b. 2lugg. b. Seudjot 1829. 
b. *bf. ©euberi (277) 1876. ^ . 

w 747. 2ljeL 6ine poet. 6xaåbhtng b. öfaiag Xeaiut 
jn freiet iiberj. a. b. ©djtoeo. (54) 1876. geb. 

0 750. 3totWen ben ©cfcladjten. ©qanfpiel tn 1 
b. Siötnftierne Siötnfon. 9tadj o. !ltoxtöeg. b.»* 
Sange. (37) 1876. 

w 778. fen gfattigfenteni ©djautotel in 4 
Sjörnftjetne Sjörnfon. 2fog b. 

(110) 1876. „ v w 

„ 781-784. ©ie <5bba. ©ötterlieber u. ^elbenliebcr. » 
b. HUnotb. b. #ang b. 28olaogen. (408) 1876. 9» 

m. 1 : 20 . 

- 786,787. gtalienifäe flobettenb.2Btlb. SetfigK *» 

b. ©ån. b. 2BiI$. Sange. (201) 1876. t 
, 791. 792. (Staå^lungen b. JWflerg an ©anbertib. n*»* 
Slanke, gtei ang b. ©<$toeb. ftbetf. b. ©wta®* 
(252) 1876. ^ ^ 

0 814—817. ©« Sntptobtfatot. iRontan b. & Ä . S 

fen. gftci ang b. ©ån. iibetf. b. & ©en^orbt (41 

1876. geb. 2R. 1: 20. m v 

0 858, 859. ©ag gifÄermåtaften b. S. Sjötnfö* 

bem 9hmoeg. b. 2B. Sange. (195) 1877. ^ ot ^) 


Digitized by ooQie 


129 


Affärs-Cirkulär : 

Som jag med Sv. bokförläggare- 
föreningens tillstånd öfvertagit herr 
Rektor Johan Pipons bokhandel här- 
städes, torde herrar förläggare hä- 
danefter adressera sina sändningar 
till 

“B. Hammaréns Bokhandel" 

Min kommissionär i Stockholm 

är Herr Nils Gleerup. 

Haparanda den 23 juli 1878. 

E. Hammarén. 


Böcker som utkommit: 

På undertecknads förlag har ut- 
kommit: 

Pappersfabrikationens grnnddray, 

sammanförda till praktikens och den 
tekniska undervisningens tjenst, med 
fem litograherade planscher, af Elis 
Bedoire, Civilingeniör. Pris 1: 50. 

Som bokens upplaga ej är till- 
räckligt stor för distribution till alla 
rikets boklådor, så torde de hrr bok- 
handlare, som ej erhållit boken men 
anse sig hafva utsigt att afsätta expl. 
af den samma, benäget reqvirera 
deraf. 

Norrköping den 31 juli 1878. 

(i g*.n) M. W. Wallberg. 

I kommission hos Oarl Nordins 
Bokhandel i Falun har nu utkom- 
mit: 

Populär Lärobok 

i 

Grufbrytning 

med åtföljande atlas 

innehållande 400 afbildningar, 
af 

O. L. Wetterdahl. 

Pris med atlas 10 kronor. 

Vi utsända arbetet under de när- 
maste dagarna, dock endast till de 
platser, som vi antaga behöfva det- 
samma. öfrige hrr bokhandlare er- 
hålla det efter beställning, helst 
stäld i f. r. 

Provision 15 %. (1 g ;n ) 


Nytt i bokhandeln. 

C. Sallustii Crispi 
De Bello Jugurthino 

Liber, med förklarande anmärknin- 
gar för elementarläroverkens behof, 
utgifven af R. Törnebladh, Rektor 
via Kalmar högre elementarläroverk. 
Pris 1 krona 60 öre. 

Xenophons Anabasis. 

Text, kommentar och lexikon, med 
framställning om krigsväsendet i 
Cyri legohär, af L. A. Aulin. Tredje 
upplagan, öfversedd och omarbetad 
ai Z. Göransson, Lektor i grekiska 
språket vid Stockholms gymnasium, 
rris 5 kronor. 

Homeros’ Odyssé, 

Sång I — VI, med förklarande an- 
märkningar af M. Dalsjö, Lektor i 
grekiska och latinska språken vid 
Kristianstads högre elementarläro- 
verk. Pris 2: 50. 

Homeros’ lliad, 

Sång I — VI, med förklarande an- 
märkningar af M. Dalsjö. Pris 
2: 50. 

Grekisk Läsebok 

med Ordbok af L. A. A. Aulin. 
Pris 1: 50. 

Stockholm d. 24 juli 1878. 

(2 g:n) J. Arrhenius. 

Eongl. Maj:ts nådiga Stadga 

angående 

Skjutsväsendet, 

gifven 

Stockholms Slott den 31 maj 1878. 
Pris 25 öre. 

Herrar bokhandlare torde insända 
reqvisition å behöfligt antal exem- 
plar till 

(i g:n) Falu Boktr.-Aktiebolag. 

Böcker under tryckning: 

Att 

le Journal dme Femme 

par Octave Feuillet 

är under öfversättning för att oför- 
töfvadt utkomma på mitt förlag, 
tillkännagifves till undvikande af 
kollision. 

(3 gm) G. J. Leufstedt. 


Till undvikande af kollision till- 
kännagifves, att en öfversättning af 

W. Jensens roman 

Karin von Schweden 

är under förberedning att utkomma 
på mitt förlag. 

Albert Bonnier. 


Återbegärda böcker: 
Retur. 

J. 0. Wallins 

Samlade Vitterhetsarbeten, 

godtköpsupplagan, häftena 2 och 
följande, återbegäras, så när som på 
högs^ tre exemplar, med första bil- 
liga lägenhet. 

Stockholm den 24 juli 1878. 

(2 g :n) C. E. Fritzes Bokhandel. 

Alla osålda ex. af 

"Agnes Ellmén" 

i häften böra under årets lopp ovil- 
korligen returneras ; och erkänner 
jag inga häften af detta arbete så- 
som disponerade till år 1879. 

Bx. för komplettering kunna re-, 
qvireras i fast räkning. 

Stockholm i juli 1878. 

(2 gm) G. J. Leufstedt. 

Retur. 

Herrar bokhandlare anmodas att 
skyndsammast återsända älla osålda 
ex., som icke behållas i fast räk- 
ning, af 

Lundblad, Rättskrifning, 
Thomas a Kempis, Chri- 
sti efterföljelse. 12:o. 

Å de orter, der den först nämda 
användes som lärobok, kunna dock 
några ex. qvarstå å COnd. 

Stockholm den 12 juli 1878. 

(4 g:n) Adolf Bonnier. 


Digitized by ^ooQie 




130 


Angelägen retnr. 

Före den 31 nästa augusti 

torde returneras genom hr Nils Gleerup i Stockholm, eller direkt, hvad 
som icke beh&lles i fast räkning af: 

Floderus, Fysiken, n.a delen : 1. Akustik och Optik, 

2:dra upplagan, k 1 kr 50 öre. 

Senare kan intet deraf återtagas eller erkännas 

qvarstående. 

§|il|p ä ’ Allt öfrigt af »Floderus, Fysiken», lemnas nu å cond. 
NB. öfnings-exemplen uti begränsadt antal. 

Landskrona den 29 juli 1878. 

(i g:n) - J. L. Tömqvist. 


Angelägen retnr. 

AUt (enligt sista inventariet qvar- 
varande) osåldt af mina förlager 
torde herrar bokhandlare med gör- 
ligaste första benäget återsända ge- 
nom hrr Seelig & C:o, i så god tid, 
att alla paketer från samtlige hrr 
kommisionärer kunna vara till näm- 
de herrar anlände inom instundan- 
de augusti månads utgång, efter 
hvilken tid intet erkännes som 
disponenda. Redovisning och slut- 
liqvid för försäljningen förväntas 
samtidigt. 

Wexiö den 27 juli 1878. 

(i g :n) 0. O. Södergren. 


Herrar Bokhandlare! 

Undertecknad får härmed rekom- 
mendera sitt rikhaltiga och välsor- 
terade lager af väl inbundna Psalm- 
böcker i större och mindre format 
från de enklaste till de finaste band. 

Då min verkstad nu blifvit för- 
sedd med nya och tidsenliga ma- 
skiner m. m., är jag i tillfälle lemna 
de billigaste priser. 

Uddevalla i juni 1878. 

(4 g:n) Perd. Oarlberg. 


OYilkorlig retur 

begäres med snaraste af 

Calwagen, Tysk Språklära, 

„ Elementarbok, 

„ Läsebok. 

hvilka läroböcker fr. o. m. denna 
dag till dess de nya, oförändrade 
upplagorna hunnit fårdigtryckas, ut- 
lemnas endast i fast räkning. 

Den 11 juli 1878. 

(3 g:n) Jos. Seligmann & C:o. 


Blandade annonser: 
Ett mindre bokförlag 

är tUl salu för billigt pris. Adress 
uppgifves af herrar Seelig & C:o i 
Stockholm. (l gm) 


Herrar Bokhandlare! 

Med anledning af herr 
M. SahUtröms 

härstädes konkurs behagade herrar 
bokhandlare skyndsamt returnera 
det osålda lagret samt insända redo- 
visning och liqvid för det sålda före 
den lo inst. augusti. 

Stockholm den 24 juli 1878. 
Wilhelm Selander. J. A. Dahlström. 

Gode män i M. Sahlströms konkurs. 

(2 g:n) 

Utländskt Sortiment 

expedieras skyndsamt och billigt. 
Stockholm. 

(23 g:n) C. A. Lindqvist 


Hrr bokhandlare torde hafva god- 
heten att till instundande höstter- 
min förse sig med tillräckligt antal 
expl. af de på mitt förlag utkomna 
läroböcker, som äro på deras resp. 
orter afsättlige. 

Obs. Af »Försök till lärobok i 
Svensk Historia för folkskolor och 
nybegynnare», af C. Georg Starbäck, 
har 10:de, af rektor O. Ingstad gran- 
skade, upplagan utkommit till 50 
öre för inbundet exemplar. 

Norrköping den 31 juli 1878. 

(i g:n) M. W. Wallberg. 


Observera. 

I anseende till den uppenbara 
dåliga vilja de flesta herrar bok- 
handlare ådagalagt vid liqvids in- 
sändande för »Vetandet» af Tezola, 
1—5, kommer fortsättning deri 
hädanefter endast att sändas mot 
förut insänd kontant liqvid. 

Om redovisning och liqvid för 
Vetandet 1—5 inom den 10 aug. 
detta år anhålles benäget. Efter 
nämde dato låter Förlagsbyr&n ge- 
nom lagens biträde indrifva sina 
utestående fordringar. 

Högaktningsfullt 

Förlagsbyr&n 


Lediga platser: 

En 16 års yngling, som under 
4 år tjenstgjort i ookhandel, önskar 
sig med snaraste plats. Vidare med- 
delar Gust. Andersson i Skara. 

/O Mil 


En student önskar sig i höst an- 
ställning vid bokhandel. Hedrande 
betyg kunna företes. Meddelande 
från dem, som härå reflektera, be- 
svaras af »P. G. V. P.» Brunneby, 
Borensberg, poste restante. 

(3 gm) 


Ett bokförlag 

är till salu för billigt pris. När- 
mare meddela herrar Seelig & C:o, 
Stockholm. O g. n ) 


En yngling, som i öfver 4 l /s & 
varit anstäld i bok- och' pappershan- 
del, önskar till 1 september en dy- 
lik plats. Adress uppgifves af her- 
rar Seelig & C:o, Stockholm. 



SVENSK BOKHANDELS-TIDNIN 



N:r 32. Lördagen 


På denna tidning, hvaraf ett n:r ntkommer h varje helgfri lördag, pre nu me* 
reras för helt &r med 4 kronor, postbefordringsafgiften oberäknad. Redaktio- 
nen* adress är Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hvarå priset 
är 10 öre för petitrad, böra, för att kunna intagas i näst utkommande num* 
mer, senast föregående torsdags afton hafva kommit red. tillhanda. 


den 10 Aug. 1878. 


I 


Firman Hachette & C:o i Faris. *) 

Det finnes ingen industri, som ar närmare förbunden 
naed den bildade verldens lif, än bokhandeln. Dess pro- 
dukter förbinda sig med alla v&ra dagliga sysselsättningar. 
Adla de, hvilka genom tryck vilja sprida sina tankar (och 
deras antal är icke ringa), se en del af bokhandelns in- 
dustriela produktion försiggä inför sina ögon, deltaga sjelfva 
deri, ja, m&nga hafva till och med ett direkt eller indirekt 
intresse vid dessa operationer, och likväl är bokhandels- 
indnstrien den, hvars organisation är minst känd; det fin- 
nes t. o. m. m&nga, som förundra sig öfver, att man kal- 
lar bokhandeln en industri, och som tro, att den är blott 
handel. 

I sjelfva verket är äfven bokhandlaren en detail, sorti- 
mentsbokhandlaren, hvilken säljer böcker till allmänheten, 
en handlande. Men bokhandlaren en gros, förlagsbok- 
h and 1 aren, som för egen risk och räkning företager ut- 
gifning af arbeten, är en verklig industriidkare, som till- 
verkar alster af en särskild art, och derefter söker om- 
satta dem, antingen sjelf genom en egen bodaffär, eller 
genom mellanhand, hvilken i så fall är sortiraentsbok- 
handeln. 

Vi vilja i korthet beskrifva en stor bokhandelsaffärs 
organisation, och taga såsom illustration den största firma 
i denna affärsgren, som för närvarande finnes till, nämligen 
firman Hachette & C:o. 

Vi hafva en gång sagt, att grufvorna vid Anzin * # ) 
med sina 15,000 arbetare och sin produktion af 2 milli- 
oner tunnor kol utgör ett af de förnämsta kolbrytnings- 
bolagen i Europa. Det representerar ungefär en affär med 
25 millioner fres årlig omsättning. Bolaget i Creuzot, ***) 
det förnämsta industriela företag, som är i verksamhet, 
uppnår en omsättning af omkring 50 millioner fres. 

Den ofvan nämda bokhandeln h&ller sig icke så aflägse 
från dessa siffror, som man skulle förmoda. Firman Hachette 
& C:o omsätter årligen för 15 millioner fres och sysselsätter 
nära 5,000 personer, nämligen 300 biträden, 250 arbetare i 
cartoneringsbranchen, 700 för »Bibliothek des chemins de 
fer», slutligen minst 3,500 arbetare, som sysselsättas med 
sådana arbeten, som utföras i boktryckerier, bokbi nderier, 
pappersafdelningen samt gravur- och träsnideri-atelierer. 
Härtill borde man dess utom räkna författare af högre eller 
lägre rang. Denna omsättningssiffra uppnås med en om- 
kostnadssumma å omkring 1,300,000 fres, d. v. s. 8 — 9 S, 
hvilket utgör en förhållandevis obetydlig procent vid en 
dylik industri. Man bör nämligen icke glömma att taga 

*) Bearbetning efter »Republique Frangaiser. 

**) Anzin eller Anzain är en by i Frankrike, som ligger i 
Dep. Hord, Arrond. Douai. Här finnas de största och djupaste 
k^igrufvor i Frankrike, hvilka sträcka sig ända till 1800 meter 
nnder Nordsjöns yta. 

•**) Crenzot är en by i Frankrike, Dep. 8aöne*Loire, 
Arrond. Antun. Creuzotfs masugnar, järnverk, gjuterier, äng- 
och maskinfabriker äro verldsbekanta. 


i betraktande, att den stora totalsumman, 15 millioner, 
uppkommer genom omsättningen af ytterst obetydliga be- 
lopp, om man jemför den med omsättningen vid kol- och 
jernindustrien, och att den följaktligen rör sig i talrika 
och helt olika kretsar. Firman Hachette & C:o är i sjelfva 
verket ej långt ifrån att gifva ut en bok om dagen, stor 
eller liten, och afsänder hvarje år 200,000 colli till alla 
verldens delar. Det är klart, att hvarken Anzins 25 eller 
Creuzofs 50 millioner representera ett sådant antal colli 
eller en sådan olikhet i innehållet. I frågan om industriens 
concentration, hvilken i vår tid så ifrigt sysselsätter våra 
statsekonomer, är denna olikhet ännu mera beaktansvärd, 
och erfordrar en kanske ännu större handlingskraft i sty- 
relse och organisation. 

Firman Hachette är knappt äldre än 50 år. Dess 
grundläggning härleder sig från ett statsstreck vid uni- 
versitetet under restaurationstiden år 1822. Universitetet 
fortfor nämligen, trots alla försigtighetsmått derimot, att 
besätta de kongl. collegierna med professorer, hvilka voro 
förderfvade af de nya idéerna, h varför regeringen beslöt 
att helt och hållet upphäfva detsamma. Studefiterna sän- 
des hem och skulle välja en ny lefnadsbana. En af desqa, 
Louis Hachette, beslöt att uppsätta en bokhandel för 
classiker, och valde till sitt valspråk »sic quoque docebo* 
(äfven på detta sätt skall jag meddela lärdom), hvilket 
valspråk väl hade afseende på regeringens ofvan nämda 
handling. 

Vid senare tillfällen har firman nogsamt haft orsaken 
till sitt grundande i minne. Så fann, efter statsstrecket 
den 2 december, Jules Simon, sedan han blifvit förjagad 
från sin lärostol, _ här en tillflyktsort, och utgaf en rad 
populära verk. Äfven andra betydande franska författare 
hafva här trädt i literaturens tjenst och arbetat i denna 
bokhandels byråer. 

Hachettes bokhandel var såsom ofvan antydt ursprung- 
ligen ett slags skolbokhandel, och trots den betydliga ut- 
veckling den sedan fått, har den ständigt sökt att i det 
stora hela bibehålla detta grunddrag. Firmans nu varande 
5 chefer, hvilka samtlige härstamma från grundläggarens 
familj, hafva troget bevarat firmans tradition. 

Det skulle vara omöjligt att här, till och med grupp- 
vis, kunna uppräkna de ofantligt många verk, som Ha- 
chette A C:o har förlagt, men vi vilja likväl anföra några 
få, hvilka bäst beteckna produktionens art, och på samma 
gång visa månget framåtskridande, som är dess verk. 

(Forts.) 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Sameon W allin.} 

För d. 1—7 aug. 1878. 

Bernhard, A., Replik & biskop Landgrens förvända asvara, 
rörande Magdeburgs brand, 8tockholms blodbad, m. fl. dylika 
frågor, jemte det genmäle, som gifvit anledning till svaret. 
(Särskildt aftryck nr bilagan till d:r M. Luthers rättfärdig- 
görelselära.) 8:o, 48 s. Sthm, C. A. Lindqvist. (1877.) 60 öre. 


Digitized by v^oogie 


132 


Förhandlingar, Geologiska föreningens i Stockholm. IV, 4 o. 
5, (N:o 46 o. 47). 8:o, s. 87—174 o. 6 pl. Sthm, Samson 
k Wallin. För häfte 75 öre. 

Ord. Några, i sinom tid. Tolf andeliga föredrag af S — d. I. 
8:o, 188 s Kristinehamn, F. Broström k K. (1877.) 76 öre. 

Keid, William, Nådens ord för ung och gammal. Öfv. 8:o. 
80 8. Kristinehamn, F. Broström k K. (1877.) 50 öre. 

Reselektyr. 8:o. Sthm. N. Gleerups förlagsexpedition. 

2. Hartm ann, Moritz, Slottet i alperna. Novell. Från 
tyskan af M. A. Goldschmidt. 25 a. — &ouve9tre, 
Emile, Madame de Solanges man. Novell. Från fran- 
skan af M. A. Goldschmidt. 49 8. — v. Gall, Louise, 
Ett fromt bedrägeri. Novell. Från tyskan af M. A. 
Goldschmidt. 46 s. — Burnett, Frances H.. Esme- 
ralda. Novell. Fr^p eng. af M. A. Goldschmidt. 30 s. 
— Burnett, F. H., Lilla fruns man. Novell. Från eng. 
af M. A. Goldschmidt. 35 s. (Tr. i Upsala.) 2 kr. 

Romanbibliotek, Adolf Bonniers. 8:0. Sthm, Adolf Bonnier. 

8 & 9. Ouida, Ariadne. Berättelsen om en dröm. Öfv. 
2 dir. 272 o. 251 s. För del 2: 25. 

Skönliteratur. 8:o. Sthlm, Central-tryckeriet. 

2. De besegrades seger, af förf. till »Familjen Schönberg- 
Cottas krönika», m. m. Öfv. Med förord af Fr. Graf* 
ström. 327 s. 3 kr. 

Xenofons Anabasis jämte lexikon o. anmärkningar, utg. af 
L. A. A. Au lin. 3:e genomsedda o. bearb. uppl. I— III. 
8:o, 184, 144 o. 123 s. Sthm, J. Arrhenius. (l:a din tr. 1876, 
2:a 1875.) 5 kr. 


Roth, Magnus, Atlas öfver Sveriges lån och städer. Sthm, 
A. L. Normans förlagsexpedition i komm. 

1. Karta öfver Malmöhus län, med härads- och socken- 
gränser samt nyaste stadsplaner. 1 blad. 1: 50, upp- 
klistrad på väf i kartoneradt omslag 2: 50. 

2. Karta Öfver Kristianstads läu, med etc. 1 blad. 1: 
50, 2; 60. 

4. Karta öfver Kronobergs län, med etc. 1 blad. 1: 50, 
2: 50. 

5. Karta öfver Hallands län, med etc. 1: 50, 2: 50. 

— , Geografisk atlas öfver Sverige. Serien II, l:a lift. Fo- 

lio, 6 kartor, Sthlm, A. L. Normans förlagsexp. i distrib. 
7: 50. 


På förekommen anledning meddelas, att skrifter, 
hvilkas pris understiga 10 öre, $j upptagas i denna 
bokförteckning. 


Dansk bokförteckning. 

Meddelad af G. E. C \ God i Kjöbenhavn; ur Nord. Bogh.-Tidn. 

Från den 26 juli — 1 aug. 1878. 

And er sen, H. C., saml. Skr. 2 Udg. H. 38. 96 Sid. i 8. 
Reitzel. 50 öre. 

Baruel, E. og O. Michelsen, fr. Prosast. af nyere Forf. til 
Brug for de överste Undervisn., udv. og forsyn. med Noter. 
504 Sid. i 8. Gyldendal. Indb. 4: 75. 

Carstensen, E., Hjorlunde Sogns Hist. Udg. ved Underst. 

af det k. d. Landhush.-selsk. 360 Sid. i 8. Gad. ‘3 kr. 
Cristiani, Håndb. for Christne til Opb. på Troens Grund. 2 
Opl. 164 Sid. i 8. Woldike. Indb. 1: 40. 

Evald, H. F., Svenskerpe på Kronborg. Hist. Roman i2Dele. 

4 Opl. 664 Sid. i 8. Gyldendal. 5 kr. Indb. 6: 75. 
Gandil, J. C., 13:de Bat. Hist. 1778—1878. Med Krigsminist. 
Underst, og ved Bist. af Capit. L. Duns af 13:de B at ail lon 
saml. og udg. Til Minde om Afd. 100-åriga Beståen. 32 
Sid. og et farvetr. Bill. i 8. Gyldendal. 1 kr. 

Meyer, L. Fremmedordb. 6 Udg. H. 13. 64 tosp. Sid. i 8. 
Schubothe. 85 öre. 

Molbech, C. KF., Ambrosius. Skuespil i 4 Akter. 2 Opl. 

184 Sid. i 8. Gyldendal. 2 kr. 

Mehrlin, F. y Peter Schmidts Lsereår. En Fort. for Landbo- 
standen. På Dansk ved H. B. I. 112 Sid. i 8. Topp. 1:15. 
Opfindelsernes Bog. H. 22. 80 Sid. i 8. Forlagsb. 1 kr. 


BasmusBen, 8. og T. Thorbjornsen, Tavleregn.-opg. H 
(Brok.) 1877. 56 Sid. i 8. Aalborg, M. A. 8chultz. 65 öre. 
Starbsek, G., Kong Carls Test. H. 3. 32 Sid. i 8. Bée og 
Fries*. 25 öre. 


Norsk bokförteckning. 

Meddelad til Nord. Bogh.-Tidendeaf Feilberg k Landmark 
i Christiania. 

Från den 1 juni— 31 juli 1878. v 

Aga, J. J., ^lsegttavler, vassen tlig vedk. Ullensvang. AamoiHi 
Berven. 2: 40. 

Agnes, Fire Fort. for Bern. Pb. 60 öre. 

Anvisn. for Tilbered. og Anlaegg. af antisept. Forb. (Carbol- 
juteforb., Salicyljuteforb.) H. Ascheboug k C:o. 40 öre. 
Ashworth, J., Hist. fra Hverdagslivet. Udg. af Storjohann, 
Th. Steen. 25 öre. 

— , Sels. Fort. fra Dybet af Folkelivet. Overs. fra Engelsk. 
Med Forord af Storjohann. I. 2 Opl. Bergen, Ed. B. Giert- 
sen. 1: 60, indb. 2 kr. og 2: 65. 

Bergens Borgerbref 1650 — 1751 udg. efter off. Foranst. af N. 

Nicolaysen. I Komm. bos Feilberg k Landmark. 2: 25. 
Biskop Eysteins Jordeb. (den rede Bog). Fortegn. over det 
geistl. Gods i Oslo Bispedemme omkr. år 1400. Efter offentl 
Foranst, udg. ved H. J. Huitfeldt. H. 3. I Komm. hos Feil- 
berg k Landmark. 1: 60. 

Bonnevie, Chr., Fr. Laeseb. med Stilevelser. II. For Vi- 
derekomne. A. Cammermeyer. Indb. 2: 50. 

Bo ur ne, F. W., Den lovpris. Lsegmandspred. Billy Bray. Udg. 

af Storjohann. Th. Steen. 80 öre. 

Bugge, S., Altitalische Stud. Herausgeg. von der Geselisch. 

der Wissensch. zu Christiania. I Komm. hos J. Dybwad. 1:5(1 
Dy ring, J., Fremst. af Rnmlssren med tegne- og regneopg. 
samt anvisn. til simpel landmåling. Nasrmest for laererok, 
amts- og aftensk. samt almind. folkesk. A. Cammermeyer. 
Pb. 75 öre. 

Fortegn. over den Tilvext, som det k. Fredriks Univere. BibJ. 
har erholdt i Årene 1871—1875. I Komm. hos H. AscWweg 

6 C:o. 2 kr. 

Fries, N., Herrens Veie. To Fort. til det 6 Bud. Udg. rf 
Storjohann. Th. Steen. 60 öre. 

F un eke, O., Beisebill. Udg. på Norsk af Th. C. Benmoft. 

2 Saml. Bergen, F. Beyer. 1: 60, indb. 2: 10 og 2: 30. 

Gr un g, F., Kristendom og Theologi. En krit. Unders. ?.!• 
Mallings Bogh. 2 kr. 

Handl., de kirk. Forts, af »En Landsbypr. Erindr.» Bfterdet 
Tydske, Udg. af Storjohann. Th. Steen. 60 öre. 

Ha b s teen, A as ta, Kvinden skabt i Guda Bill. H. 1- W. 
Kriedt. 60 öre. 

Hellwald, F., Jorden og dens Beboere. Overs. med Forf. 

Samt. ved J. Hazeland. H. 10, 11. M. A ske land. å 60 öre. 
Holm er z, C. G., Veiledn. i Skogens Behandl. for Svensk Norr- 
land. Bt af den k. sv. Skogsstyr. prisbelennet Konkur.-skr. 
Overs. med Forf. Tilladelse af E. Elieson. Med en Anbet 
af Skovdir. M. Selmer. A. Cammermeyer. 60 öre. 

Hov land, J. f En liden Bjmlpeb. under Oph. i Paris. Oj*®* 
nems. og rettet Udg. P. T. Mallings Bogh. Pb. 1 kr. 
Janson, K, Han og Ho. 2 Uppl. Bergen, Ed. B. Giertsen. 
2 kr. 

Indkomstskatten. Sser. Aftr. af »Verdens Gang». I Komm.boi 
A. Cammermeyer. 40 öre. 

Katharina af Bora. Udg. af Storjohann. Th. Steen. 25 ört 
Kundgj., k., ang. Toldafg. fra 1 juli 1878. Gr0ndahl & 86® 
50 öre. 

Lomme-Reiseroute for 1878, indeh. Stedreg., Bestem. om Skyd»- 
v®s., Veirouter, Turistrouter, Jagt- og Fredningabest.,Ronttf 
og Taxter for Diligencebef., Fortegn. over Mileafst. mells» 
Dampskibsanlobsst., Jernbanerouter i Norge och Sverige s*®* 
Dampskibsrouter på Ind- og Udl. tilligemed Kort over det 
sydl. Norge. J. C. Abelsted. 1: 30. 

Love vedkom. det n. Apothekervses., en chronoL SamL af Lori 
Besolut., Plakater, Skriveleer etc. fra 1668 — 1877, tållige»*® 
et Tillrng indeh. et Uddr. af de gjpld. Bestemm. ang. 
alm. Enkekasse, samt om Vexler og BogferseL 8aml ot 
udg. af M. Nyegaard. I Komm. hos H. Ascheboug å 

7 kr. (Forts.) 


Digitized by v^oogie 


133 


Affärs-Cirkulär : 

Att, med Sv. Bokförläggareföre- 
ningens bifall, undertecknad den 1 
nästa oktober kommer att till herr 

O. W. Lundin 

öfverlåta den af mig härstädes se- 
dan år 1854 idkade bok- och musik- 
handel, har jag härmed äran till- 
kännagifva och på samma gång af- 
lägga min förbindligaste tacksamhet 
för herrar förläggares mig städse 
bevisade välvilja och förtroende, 
som godhets fullt torde i samma om- 
fattning förlänas min efterträdare. 

Falköping i augusti 1878. 

Högaktningsfullt 

G. Th. Mattsson. 

Hänvisande till ofvanstående får 
jag härmed tillkännagifva, att jag 
under firma 

G. W. Lundin 

från och med den 1 oktober detta 
år fortsätter ofvan stående bokhan- 
delsaflar, och behagade herrar för- 
läggare på mig öfverföra så väl la- 
gerbehållningen den 1 januari detta 
år, som ock alla sedermera intill 
först nämde dato till hr G. Th. Matts- 
son expedierade sändningar. Ut- 
bedjande mig af herrar förläggare 
få åtnjuta deras välvilja och förtro- 
ende, försäkrar jag att genom punkt- 
lighet och flit städse söka befrämja 
herrar förläggares intressen. Her- 
rar Seelig & C:o hafva benäget åta- 
git sig att vara mina kommissio- 
närer. 

Falköping i augusti 1878. 

Högaktningsfullt 
(i g*.n) G. W. Lundin. 


Böcker som utko mmi t: 

På undertecknade förlag har ut- 
kommit: 

PappersfabÉatiiiw grunddrag, 

sammanförda till praktikens och den 
tekniska undervisningens tjenst, med 
fem litografierade planscher, af Elis 
Bedoire, Civilingeniör. Pris 1: 50. 

Som bokens upplaga ej är till- 
räckligt stor för distribution till alla 
rikets boklådor, så torde de hrr bok- 
handlare, som ej erhållit boken men 
anse sig hafva utsigt att afsätta expl. 
af den samma, benäget reqvirera 
deraf 

Norrköping den 31 juli 1878. 

(2 gm) M. W. Wallberg. 


I kommission hos mig har utkom- 
mit: 

Replik 

å biskop Landgrens förvända »Svari> 
rörande »Magdeburgs brandj>, 
»Stockholms blodbad» med flera dy- 
lika frågor rörande Sveriges och 
den allmänna kyrkans historia, af 
A. Bernhard. 

Pris 50 öre. 

Stockholm den 10 aug. 1878. 

0 . A. Lindqvist. 


Hos undertecknad har utkommit: 

Topografiska 

och 

Statistiska Uppgifter 

om 

Kronobergs län 

utgifna af 

Generalstabens topografiska af- 
delning. 

Pris 2 kronor ordin.; 1: 60 netto. 

De herrar bokhandlare, som icke 
Ätt sig exemplar tillsända, men tro 
sig hafva afsättning för detta arbete, 
benagade reqvirera. 

Stockholm den 24 juli 1878. 

(2 g :n) Adolf Bonnier. 


I kommission hos Oarl Nordins 
Bokhandel i Falun har nu utkom- 
mit: 

Populär Lärobok 

i 

Grufbrytning 

med åtföljande atlas 
innehållande 400 afbildningar, 
af 

G. L. Wetterdahl. 

Pris med atlas 10 kronor. 

Vi utsända arbetet under de när- 
maste dagarna, dock endast till de 
platser, som vi antaga behöfva det- 
samma. Ofrige hrr bokhandlare er- 
hålla det efter beställning, helst 
stäld i f. r. 

Provision 15 %. (2 gm) 


Böcker under tryckning: 

Hesterlorley 3 Fromise 

by Hesba Stretton 

är öfversatt och under tryckning, 
hvilket till förekommande af kolli- 
sion tillkännagifves. 

(i gm) Gefle Tryokeri- Aktiebolag. 


Återbegärda böcker: 
Retur. 

J. 0. Wallins 

Samlade Vitterhetsarbeten, 

godtköpsupplagan, häftena 2 och 
följande, återbegäras, så när som på 
högst tre exemplar, med första bil- 
liga lägenhet. 

Stockholm den 24 juli 1878. 

(3 g:n) C. E. Fritzes Bokhandel. 


Alla osålda ex. af 

"Agnes Ellmén” 

i häften böra under årets lopp ovil- 
korligen returneras ; och erkänner 
jag inga häften af detta arbete så- 
som disponerade till år 1879. 

Ex. for komplettering kunna re- 
qvireras i fast räkning. 

Stockholm i juli 1878. 

(3 gin) G. J. Leufstedt. 


Angelägen retur. 

AUt (enligt sista inventariet qvar- 
varande) osåldt af mina förlager 
torde herrar bokhandlare med gör- 
ligaste första benäget återsända ge- 
nom hrr Seelig & C:o, i så god tid, 
att alla paketer från samtlige hrr 
kommisionärer kunna vara till näm- 
de herrar anlände inom instundan- 
de augusti månads utgång, efter 
hvilken tid intet erkännes som 
disponenda. Redovisning och slut- 
liqvid för försäljningen förväntas 
samtidigt. 

Wexiö den 27 juli 1878. 

(2 gm) O. G. Södergren. 


Digitized by v^oogie 


134 


Angelägen retnr. 

Före den 31 nästa augusti 

torde returneras genom hr Nils Gleerup i Stockholm, eller direkt, hvad 
som icke behålles i fast räkning af: 

Fl o der us, Fysiken, U:a delen : 1 . Akustik och Optik, 

2:dra upplagan, k 1 kr 50 öre. 

WtT’ Senare kan intet deraf återtagas eller erkännas 
qvarst&ende. 

Allt öfrigt af »Floderus, Fysiken», lemnas nu å COnd. 
NB* öfnings-exemplen uti begränsadt antal. 

Landskrona den 29 juli 1878. 

(2 g-.n) J. L. Törnqvist. 


Blandade annonser: 

Ett mindre bokförlag 

är till salu för billigt pris. Adress 
uppgifves af herrar Seelig & C:o i 
Stocxholm. (2 g:n)* 


Herrar Bokhandlare! 

Med anledning af herr 
M. Sahlströms 

härstädes konkurs behagade herrar 
bokhandlare skyndsamt returnera 
det osålda lagret samt insända redo- 
visning och liqvid för det sålda före 
den 15 inst. augusti. 

Stockholm den 24 juli 1878. 

Wilhelm Selander. J. A. Dahlström. 

Gode män i M. Sahlströms konkurs. 
(3 g:n) 

Obs.! Prisnedsättning å 

Amerikanska UriffeMor. 

Genom att intaga ett betydande 
parti af dessa goda och välgjorda 
taflor, hafva vi lyckats betinga oss 
ännu billigare priser, och äro nu i 
tillfälle erbjuda resp. afnämare sor- 
ten 

N:r 1, format 8x1172 verktum, ra- 
men inberäknad, till 3 kronor pr 
dussin. 

N:r 2, format 10x14 verktum, ra- 
men inberäknad, till 4 kronor pr 
dussin, 

med 15 % rabatt. 

Då hel låda (af N:r 1 innehåller 
en sådan 12 dussin och af N:r 2, 8 
dussin) rekvireras, lemnas emballaget 
kostnadsfritt. 

Svanström & C:o, 

(6 g:n) Stockholm. 


Hrr bokhandlare torde hafva god- 
heten att till instundande höstter- 
min förse sig med tillräckligt antal 
expl. af de på mitt förlag utkomna 
läroböcker, som äro på deras resp. 
orter afsättlige. 

Obs. Af »Försök till lärobok i 
Svensk Historia för folkskolor och 
nybegynnare», af C. Georg Starbäck, 
har 10:de, af rektor O. Ingstad gran- 
skade, upplagan utkommit till 50 
öre för inbundet exemplar. 

Norrköping den 31 juli 1878. 

(2 g:n) M. W. Wallberg. 


Starka, eleg. Permar till 

Ekbohms Ordbok 

i 1 band å 1 kr. pr st. 
i 2 » å 75 öre » » 

Eleg. Almanackspermar å 18 kr. 
pr 100, 

Eleg. Fickkalenderpermar a 15 

kr. pr 100, 

med 20 % rabatt för herrar bok- 
handlare, kunna reqvireras genom 
herrar Seelig & C:o. 

P. Herzog, 

(1 g:n) Stockholm. 


Från undertecknad kan erhållas i 
f. r. mot 20 % rabatt: 

Minnespenning 

öfver landtbruks- och industrimötet 
i Eskilstuna. Pris 1 kr. med ask. 

Minnespenning 

öfver landtbruks- och industrimötet 
i Jönköping. Pris 1 kr. med ask. 

M. Barkens Förlagsbokhandel. 


Af förekommen anledning erinras här- 
med om boktryckaren J. A. Granbergs an- 
nons i n:r 3 af denna tidning, att distribu- 
tionen af Salomos Tempel är öfverlåten 
på undertecknad, och får jag derför an- 
hålla, att redovisningen för 1877 utta 
längre uppskof insändes till mig, förläg- 
garen. Göteborg den 8 aug. 1878. 

(i g:n) J. W:m Wennerberg. 


Till salu. 

Anbud å M. Sahlströms bokför- 
lager mottagas, samt närmare un- 
derrättelser lemnas ä kontoret, 

Skeppsbron n:r 4. 

(1 g:n) 


Lediga platser: 

En student önskar sig i höst an- 
ställning vid bokhandel. Hedrande 
betyg kunna företes. Meddelande 
från dem, som härå reflektera, be- 
svaras af »P. G. V. P.» Brunneby, 
Borensberg, poste restante. 

(4 g:n) 


En yngling, sona i öfver 4 1 /* h 
varit anstäld i bok- och papperahan* 
del, önskar till 1 aeptember en dy- 
lik plats. Adress uppgifves af her- 
rar Seelig & C:o, Stockholm. 

(3 ga) 


En stadgad yngling i 16:de året, 
konfirmerad, som 1 år varit anstäld 
i bokhandel, önskar med första en 
dylik plats. Hedrande betyg öfver 
duglighet och ordentlighet xan före- 
tes. Reflekterande torde vända sig 
till Apotekaren C. O. Remahl, Ron- 
neby. (l g*.n) 


Ett äldre tyskt bokhandelsbiträde, 
fullkomligt hemmastadt i utlandet* 
literatur, och för närvarande anstäldt 
i en af Sveriges större sortiment- 
affärer^ söker ombyte af plats. D® 
sökande kan förete de mest hedran^ 
rekommendationer, och behagad 
reflekterande härå insända svar till 
»M. K. 78», som herr C. A. Lind- 
qvist i Stockholm, Drottninggatan 65, 
benäget lofvat mottaga. 


Stockholm, 

tryckt hot A. L. Normans Boktryckeri*AA*t* &oU ®’ 
1878. 


Digitized by Ajoogie 


(bodulirp' 




SVENSK BOKHANDELS-TIDNING. 


^!ODlO*) 


N:r 33. Lördagen 


På denna tidning, hvar af ett n:r utkommer hvarje helgfri lördag, prenume- I 
rerasför helt år med 4 kronor, poetbefordringsafglften oberäknad. Redaktio- i 

5 ^* 1 ! Ir 8t0ckh0lm ' DfottntaKgaUn n:r 11 . Annoneer, hvarå pritet QAI] 17 Allfif 1878 

är 10 öre för petitrad, böra, för att kunna intagas i näst utkommande num- 1 ■ XI. Ug# 10 4 0# 

mer, senast föregående tortdags afton hafra kommit red. tillhanda. 


Firman Hachette & C:o i Paris. 

(Forts.) 

I fr&ga om läroböcker för den första undervisningen 
har firhian väsendtligt bidragit att i Frankrike utbreda 
åskådningsundervisningen, genom illustrerade böcker af 
första rang, hvartill i synnerhet de af fru Pape-Char- 
pentier *) böra räknas. Sedan &r 1867 har hon utgifvit 60 
arbeten, som äro afsedda för special* och primär-under- 
visningen, samt ett hundratal mindre häften i populära 
ämnen, till ett ytterst billigt pris. Dess utom har hon 
grundlagt »Journal de la jeunesse» samt »Bibliothéque 
Itose», som är indelad i olika serier, hvilka motsvara barn- 
och ungdoms&lderns olika äldersklasser. Detta bibliotek, 
hvars framgång är nästan gränslös, är en af de mest an- 
märkningsvärda foretag, som i Frankrike utgifvits på skol- 
literaturens område. Till detta område torde man kanske 
äfven kunna räkna den beundransvärda samling af franska 
klassiska författare, som utgifvits under redaktion af A. 
Begnier; den består af praktfulla arbeten, som hafva ett 
måttligt pris, men värdet härrör icke från illustrationerna, 
utan af "de mycket vigtigare egenskaperna: textens renhet 
och anmärkningarnas talrikhet. 

På ,! den högre undervisningens område är mångfalden 
nästan oändlig. Hvad som är ännu mera anmärknings- 
▼ftrdt, äro arbetena på det geografiska området. De om- 
fhfta omkring 100 läroböcker. Deribland må anföras den 
nya allmänna geografien, af Elisée Reclus, ett verk utan 
like; ordboken af Vivien de s:t Martin, samt den stora 
atlas, hvars utgifning har börjat och som för första gån- 
gen skall göra det möjligt att utan fara för fel arbeta 
eftgr franska kartor; slutligen hr A. Joannes arbeten, af hvars 
små häften hvart och ett omfatta ett franskt departement; 
vidaire dén sam mes samling af resehandböcker, som en 
hvar begagnar på resan, men som med lika stor rätt för- 
tjenar att läsas i hemmet. Vi böra icke heller förglömma 
tidskriften »Tour de Monde», som redigeras af senatorn 
Cbarton ; den är den kanske mest spridda illustrerade rese- 
journal, som finnes i Europa. Denna tidskrift har i en 
eller annan form tjenat till förebild för en mängd illu- 
strerade verk af alla möjliga format och pris, som firman 
Hachette årligen utgifver. Charton redigerar äfven »Bi- 
bliothéque des merveilles», som förtjenar det största be- 
röm ur den synpunkt, som företrädesvis utgör dess ända- 
mål: utbredandet af nyttiga kunskaper till billigt pris. 

Slutligen finnas äfven 14 stora lexikon, hvilka så att 
säga innehålla hela bibliotek och motsvara hel* encyklope- 
dier. Bland dessa nämna vi Wurtz, lexikon för kemi; 
Baillon, lexikon fir botanik; Vapereau, lexikon öfver 
literatur och våra samtida; Daremsberg och Saglio, lexi- 
kon öfver grekiska och romerska antiqviteter, och, framfor 
alla andra, Littré, ordbok öfver franska språket, det för- 
nämsta literära företag i vårt århundrade, hvilket kanske 
representera- den största summa arbete. 

•) Fru Pape-Cbarpentier har nyligen aflidit. 


Firman Hachette dt C:o har äfven velat hafva sitt 
typografiska mästerverk. Detta utgöres af »Les saints évan- 
giles» (de fyra evangelierna), två beundransvärda illustre- 
rade folioband med 128 stora kompositioner af Bida; ett 
verk, som blifvit verldsbekant. Tolf år voro nödvändiga 
för att fullända detta arbete, som kostat öfver 1 million. 
Man måste betvifla, att i vårt århundrade någon förläg- 
gare finnes, som företager utgifningen af ett dylikt verk, 
- utom firman Hachette 6 l C:o sjelf, som i »Récits de temps 
Mérovingiens», af Augustin Thierry, utgifver ett motstycke 
till »les saints évangiles». 

Vi hafva här endast att bedöma bokproduktionen ur 
industriel synpunkt. Likväl bevisa väl redan de summa- 
riska uppräkningar af titlar, som vi anfört, att en förläg- 
gare icke endast och allenast är en bokfabrikant. Många 
verk, som utgifvas, skulle aldrig hafva kommit till stånd 
utan hans initiativ. Det är han, som gifver första anled- 
ningen till dem. Utan tvifvel hafva en Claude Bernard s 
erfarenheter eller en Descartes’ skapelser ingenting att 
göra med en förlagsbokhandlares program, men lika så 
litet kan man bedöma det samma efter de mindre, enstaka 
verk, som utgifvas af honom, utan hellre af större verk, 
encyklopedier, företag, som han ensam kallat till lif, och 
som hafva till ändamål att bana väg for spridandet af 
vetande, af kunskap, och att föröka menniskosamhällets 
intellektuella förmögenhet. Men, då det är fråga om att 
utbreda stora grundsatser eller öppna nya vägar för de 
samma, så är detta icke vidare någon industri, utan då 
kommer äfven en andlig verksamhet med i spelet, som 
vida står öfver, och är af helt annat slag, än den vanliga 
fabrikantens verksamhet. 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samson t Wallin.) 

För d. 8—14 aug. 1878. 

Forskning, Ur vår tids. Populära skildringar, utg. af Axel 
Key o. Gust. Retzius. 8:o. Sthm, Samson k Wallin. 

2. Abelin, Hjalmar, Om värden af barn under de för- 
sta lefnadsåren. 2:a uppl. 80 8. 1: 50. 

Hellström, C. G., Elementar-geometri. I. Plan geometri. II. 
Rymdgeometri. 2:a omarb. uppl. 8:o. (I) 332 o. (II) 164 s. 
Sthm, P. A. Norstedt k Söner. I 3: 75. II 2: 25. 
Holmers, C. G., Studier i skogstaxation. Senare delen. 123 
9. Sthm, P. A. Norstedt k Söner. 2: 26. 

Lindman, C. F., Samling af exempel och problem till alge- 
bra och eqvationsl&ra. 2:a uppl. 8:o, 117 s. Sthm. P. A. 
Norstedt k Söner. 1: 25, kart. 1: 60. 

Philp, Hugo W., Franska skriföfningar och temata, med ord- 
förklaringar samt hänvisningar till Oldes och Lidforss’ fran- 
ska grammatikor. 8:o, 184 s. Sthm, P. A. Norstedt k Söner. 
1: 75, kart. 2 kr. 

Strandberg, C. V. A., Samlade vitterhetsarbeten. 18:e hft. 
8:o, (IV) 8. 329—365 o. (V) 64 s. Sthm, C. E. Fritzes bokh. 
1 kr. 


Digitized by 


Google 





136 


Welander, P. 0., Svensk och engelsk parlör. Samtalsöfnin- 
gar i svenska och engelska språken. Med en särskild af- 
delning för de engelska språkegenheterna, så väl för skolor 
som till sjelfondervisning för utvandrare. 5:e uppl., genom- 
sedd af Carl Wingstedt. Liten 8:o, viij o. 248 8. 1 kr., 
kart. 1: 25. 

Wetterdal, G. L., Populär lärobok i grufbrytning. Stor8:o, 
364 8. o. 38 pl. Falun, C. Nordins bokb. 10 kr. 


Norsk bokförteckning. 


Meddelad til Nord. Bogh.-Tidende af Feilberg k Landmark 
i Christiania. 


Från den 1 juni — 31 juli 1878. 

(Forts.) 

Medd. fra norsk Jasger- og Fisker-Foren. 7 Arg. H. 1. IEomm. 
hoB N. Lund. 1: 50. 

La Norvége. Catalogue spécial pour 1’exposition univ. de Paris 
1878. 1 Komm. hos P. T. Mallings Bogh. 2 kr. 

Ord, En Faders, til sin Datter på hendes Bryllupsdag. Af en 
Prsest. Bergen, C. Floor. 2: 50. Indb. 3: 50. 

Peter 8 en, C. T.. Man0vrer for at klare en Orkan. Udarb. til 
Brug ved Undervisn. i Somandskab på Sokrigssk. H. Asche- 
houg k C:o. 2 kr. 

Philip pi, F. A., Forkl. over Brevet til de Romer. I Overs. 
og Uddr. ved W. Kaurin. 2 gjennems. Opl. Bergen. C. 
Floor. 2: 40. Indb. 3 kr. og 3: 40. 

Repert. for prakt. Lovkyndigh. Udg. af S. Aall. 3 Sami. H. 
1. J. C. Abelsted. 2 kr. 

Ren sch, H. H., Element, af Mineralogi og Geologi for Mid- 
delsk. H. Aschehong & C:o. 60 öre. 

Sk a ar, J. N., Norsk Salmehist. H. 4. Bergen. F. Beyer. 
2 Er. 

Sars, G. O., Bidr. til Eundsk. om Norges arkt. Fauna. I. 
Mollusca regionis arcticse norv. Overs. over de i Norges 
arktiBke Region förek. Bloddyr. Med 1 Eart og 52 autogr. 


Pl. Univers.-pr. for 1 Halvår 1878. I Komm. hos H. Aiche- 
houg k C:o. 12 kr. 

de Seue, C. M„ Bisi. beretn. om NoTges geogr. opm&l. fra 
dens stiftelse i 1773 indtil udg. af 1876, udg. af Norges geogr. 
opmål. 3 kr. 

Shipton, A., Sig det til Jesus. Erindr. af Emilie Gosses Lir. 
Udg. af Storjobann. Th. Steen. 30 Öre. 

Små-Skitser fra alle Lande. Jernbane- og Dampskiba-Lem. I. 
Med Portraet af Eeiser Augustus. A. J. Lange. 1 kr. 

Stanley, H. M., Gjennem det m0rke Fastland eller Nilens 
Eilder, rundt iEquatorial- Afrikas store Indseer, nedad Li- 
vingstone-Floden, til Atlanterhavet. Autor. Udg. for Norge 
og Danmark, overs. ved Th. Erag. Med omtr. 160 Illustr. 
og ilere vigtige Earter. H. 1, 2. P. T. Mallings Bogh. i 

Svartengren, T. H., Nogle Ord om ^orskjellen mellem Lu- 
thers og Waldenströms Lsere. W. Gram. 75 öre. 

Thaulow, H . Et Lseredigt. Tilegn. Norges Ungdom. - 2 Udg. 
Feilberg St Landmark. 1 kr. 

Tidsskr., Nyt norsk, udg. af J. E. Sars og J. Lieblein. III, 4, 
5. H. Aschehong k C:o. 1 kr. pr H. 

Tidsskr., Polytekn. Udg. af den polytekn. for. i Christiam 
Med bist. af C. M. Guldberg, L. E. HoflF, J. Jenssen, H. Hohn, 
A. J. Petersson, P. Waage, red. af H. Grilner. 25 årg. H. 
1 — 4. I Eomm. ved P. F. Stensballe. Pris pr årg. 6: 40. 

Turistfor., den norske, Årbog for 1877. Udg. af N. G. Dietrich* 
son. 1 Eomm. hos A. Cammermeyer. 2: 50. 

U h 1 h o r n , G., Arbeidet i Evangeliets Lys. Foredr. holdt i 
Bremen den 8 febr. 1877. Udg. af Storjohann. Th. Steea. 
15 öre. 

Undset, J., Univers. Sami. af nord. Oldsager. Kort Veiledn. 
for Besogende. A. Cammermeyer. 80 öre. 

Verden8hist., Illustr., fra den aeldste til den nyeste Tid. Efter 
den svenske ved E. Wallis red. Orig.-udg. ved L. Dase og 
A. C. Drolsum. III, 8 og V, 7. A. Cammermeyer. å 1 b. 

Wergeland, N., Vore lnd90ers og Elves statsokonomiske Terd 
som Felt for Fiskeavl. (Saers. Aftr. af N. Jaeger- og Fisker- 
Foren. Medd., 7 Årg.) I Eomm. hos N. Lund. 1: 60. 

Vogt, V., Det hell. Land. Med omkr. 100 Illustr. H. 3. P- 
T. Mallings Bogh. 80 öre. 

Voss, V. og H. Slang, Facitbog til Regneb. for MhHelsko- 
lens överste Klasser efter det metr. Mynt-, Mål- Og Vagt* 
system. H. 4. Reguladetri og Brok. A. Cammeraejet. 
25 öre. 


Affars-Cirkulär : 


Att, med Sv. Bokförläggareföre- 
ningens bifall, undertecknad den 1 
nästa oktober kommer att till herr 

G. W. Lundin 

öfverlåta den af mig härstädes se- 
dan år 1854 idkade bok* och musik- 
handel, har jag härmed äran till- 
kännagifva och på samma gång af- 
l&gga min förbindligaste taclcsamhet 
för herrar förläggares mig städse 
bevisade välvilja och förtroende, 
•om godhetsfullt torde i samma om- 
fattning förlänas min efterträdare. 

Falköping i augusti 1878. 

Högaktningsfullt 

G. Th. Mattsson. 


Hänvisande till ofvanstående får 
jag härmed tillkännagifva, att jag 
under firma 

G, W. Lundin 

från och med den 1 oktober detta 
år fortsätter ofvan stående bokhan- 
delsafFär, och behagade herrar för- 
läggare på mig öfverföra så väl la- 
gerbehållningen den 1 januari detta 
år, som ock alla sedermera intill 
först nämde dato till hr G. Th. Matts- 
son expedierade sändningar. Ut- 
bedjande mig af herrar förläggare 
ft åtnjuta deras välvilja och förtro- 
ende, försäkrar jag att genom punkt- 
lighet och flit städse söka befrämja 
herrar förläggares intressen. Her- 
rar Seelig & C:o hafva benäget åta- 
git sig att vara mina kommissio- 
närer. 

Falköping i augusti 1878. 

Högaktningsfullt 
(2 g :n) G. W. Lundin. 


De herrar förläggare, somlemnat 
mig kommissionslager, få vördsamt 
delgifvas, att hr Nils Gleerup be- 

näget åtagit sig kommission&rsbe* 
fattningen för mig. Derjemte har 
hos hr Gleerup deponerats borgens- 
förbindelse, så att ingen risk kaa 
uppstå för öfrige hrr bok- och mo* 
sikförläggare, hvilka godhetsfullt 
vilja hedra mig med samma förtro- 
ende, samt benäget tillsända mig 
inventarieblanketter och af de för* 
lagsartiklar, som här på orten kunna 
anses vinna afsättning. Mitt bemö- 
dande skall städse blifva, att efter 
hästa förstånd med all flit befrämja 
hrr förläggares intressen, hvilketjag 
hoppas mitt fyraåriga idkande af 
pnvat bokhanael här på platsen be- 
tydligt skall underlätta. 

Falköping i augusti 1878. 

Odmjukligen 

( i gm) A. J • Lindgren* ) 

*) Icke Svenska BokförläggarettTenfog* 01 
kommissionir. Red*»®®- 


Digitizéd by v^oogie 


137 


Böcker som utkommit: 

2:dra häftet af 

Beskrifning öfver 

Yestemorrlands IM 

af Daniel Åslund 

or nu utkommet och sändes endast 
på reqvisition. 

Hernösand d. 14 aug. 1878. 

(i g:n) Wilh. Lundquist. 

På O. W. K. Gleerups i Lund 
förlag ha utkommit: 

Billing, Gottfrid, Lutherska Kyr- 
kans Bekännelse. Tredje häftet. 
Rätt färdiggörel seläran och dess 
konseqvenser. 1 kr. 25 öre. 
Reiff, Fr., Den kristliga Trosläran 

såsom grundval för aen kristliga 
verldröskådningen. öfvers. af t. 
Bager och J. Coll nder. Andra 
bandets första afdelning. 3 kr. 
50 öre. 

Ljunggren, Gustaf, Svenska Vitter- 
hetens Häfder elter Gostaf III:s död. 

Tredje delen. Svenska vitterheten 
under Gustaf IV Adolfs regering. 
Första häftet. 1 kr. 50 öre. 
Kock, Axel, Språkhistoriska under- 
sökningar om Svensk Akeent. 2 
kr. 75 öre. 


Petersson, A., Grekisk Forinlära till 
läroverkens tjenst. Inb. 2 kr. 50 
öre. 

Petersson, A., Grekisk Läsebok till 
läroverkens tienst. Inb. 2 kr. 50 
öre. 

Kätnrlära för Elementarläroverken. 
I. Läran om Djuren i samman- 
drag af Ivar A. Lyttkens. Inb. 1 
kr. 25 öre. II. Läran om Väx- 
terna i sammandrag af F. W. C. 
Areschoug. Inb. 1 kr. 25 öre. 

P. J. Pihlstrands Lärobok i Räkne- 
konsten. Sjunde fullständigt om- 
arbetade upplagan. Med Meter- 
systemet. Andra knrsen: öm bråk. 
Pris 60 öre. 


Kongl. Maj:ts nådiga Stadga 

angående 

Skjutsväsendet, 

gifvcn 

Stockholms Slott den 31 maj 1878. 
Pris 25 öre. 

Herrar bokhandlare torde insända 
reqvisition å behöfligt antal exem- 
plar till 

(? g:n) Falu Boktr.- Aktiebolag. 


Af 

Abelin, Om vården af barn 

under de första lefnadsåren, ut- 
görande N:o 1 1 af ”Ur vår tids 
Forskning”, hafva vi i dag utsändt 
2:dra uppl., pris 1: 50, till alla her- 
rar bokhandlare, och kunna ytter- 
ligare exemplar fils å cond. aå re- 
qvisition insändes. 

Stockholm den 13 aug. 1878. 

Samson & Wallin. 


Böcker under tryckning: 

HesterHorleys Promise 

by Hesba Stretton 

är öfversatt och under tryckning, 
hvilket till förekommande af kolli- 
sion tillkännagifves. 

(2 g:n) Gefle Tryckeri- Aktiebolag. 


Hyart ll:e såldt ex. gratis! 

Af 

Rcbaus Natnrhistoria 

utkommer inom kort 7:de och 8:de 
häftena. 

Sedan numera åter finnes tillgång 
å ex. af 1 — 6 häftet, torde de hrr 
bokhandlare, som, i och för anskaf- 
fande af nya subskribenter, önska 
rekrytera lagret häraf, med snaraste 
insända reqvisitioner härå till 

Oscar L. Lamm. 


Tredje upplagan af 

Angsbnrgiska Bekännelsen, 

till skolors tjenst, med förklaringar 
och skriftbevis utgifven af O. W. 
Lemko, utkommer under loppet af 
augusti månad, hvadan herrar bok- 
handlare behagade hos vår kommis- 
sionär i Stockholm, herr Nils Glee- 
rup, med första reqvirera behöfligt 
antal exemplar. 

För Gotlands Tryckeriaktiebolag 

(2 g:n) Ossian Jeurling . 


Att 

VALERIE 

af Kapten Marryat 

utkommer hos mig i svensk öfver- 
sättning tillkännagifves för undvi- 
kande af kollision. 

Osoar L. Lamm. 


Af förekommen anledning tillkän- 
nagifves å nyo, att följande arbeten 
äro dels under öfversättning, dela 
under tryckning, för att hos mig 
utkomma : 

Un capitaine de quinze ans, af 
Jules Verne, 

La princesse Ogaxéf, af H. Gréville, 
L’expiation de Saveli, af H. Gré- 
ville, 

Barbarossa, Das Seeweib,Der ver- 
lorene Sohn, Das schöne Kät- 
chen, Geoffroy und Garcinde 
och Die Pfadnnderin, berättel- 
ser af Panl Heyse, 

Die Tochter des Försters, af U. 
Oliviér, 

Le roi misére, af P. Sauniére, 
Peter Simpel, af O. Hofmann, 
Abentener in Afrika, af O. Hoff- 
man, 

Bois-Gentil, af Madame de Pres- 
sensé 

A nobel life, af förf. till »John 
Halifax». 

Stockholm i augusti 1878. 

Osoar L. Lamm. 


I slutet af innev. månad utkom- 
mer: 

Maniers Mulära, 

2:dr& tillökade upplagan. 

2572 ark 8:o, med 13 pl. Pris 
kartonnerad 6 kr. 

Hrr bokhandlare, som önska ex. 
häraf, behagade reqvirera. 

Göteborg, 14 aug. 1878. 

(i gm) D. F. Bonnier. 


Att en svensk öfversättning af 
Balduin Möllhausens nyaste roman 

”Einer flir Alle” 

är under arbete och utkommer pi 
undertecknads förlag, tillkännagifves 
härmed. 

Göteborg, 14 aug. 1878. 

(i g.-n) D. F. Bonnier. 


Digitized by 


Google 



138 


Återbegärda böcker: 

Angelägen retur. 

Allt (enligt sista inventariet qvar- 
varande) osåldt af mina förlager 
torde herrar bokhandlare med gör- 
ligaste första benäget återsända ge- 
nom hrr Seelig & C:o, i så god tid, 
att alla paketer från samtlige hrr 
kommisionärer kunna vara till näm- 
de herrar anlände inom instundan- 
de augusti månads utgång, efter 
hvilken tid intet erkännes som 
disponenda. Redovisning och slut- 
liqvid för försäljningen förväntas 
sam tidigt. 

Wexiö den 27 juli 1878. 

(3 g :n) 0. G. Södergren. 


I retur begäres alla osålda exem- 
plar, som ej liehållas i fast räkning, 
af 

Naturvetenskapens 
fSrsta grunder 

N:o 2 : Roscoe, Kemi. 

Endast på de ställen, der boken 
användes i skolor, kunna några ex. 
behållas k cond. 

Stockholm den 13 aug. 1878. 

(i g :a) Samson A Wallin. 


Blandade annonser: 

För Hrr Bokförläggare 

fä undertecknade tillkännagifva, att 
boklådan är oberörd af branden 
härstädes. 

Hudiksvall den 10 aug. 1878. 

Sam. Hellströms Bokhandel. 


Manuskript till salu. 

Gerstäckers humoristiska berät- 
telse: Herr M&hlhubers resäfven- 
tyr, öfvers. från 4:de originalupp- 
lagan, finnes till salu för godt pns 
hos undertecknad (öfversättare af 
»Försoning», »Luther i Rom», »Clara 
Vere», »Trimborn & C:o» m. m.), 
som omsorgsfullt verkställer öfver- 
sättningar. Stockholm, Karduans- 
makaregatan 14. 

(i g ;n) Fr. Joh. Huss. 


Af förekommen anledning erinras här- 
med om boktryckaren J. A. Granbergs an- 
nons i n:r 3 af denna tidning, att distribu- 
tionen af Salom 08 Tempel är öfverlåten 
på undertecknad, och f&r jag derför an- 
hålla, att redovisningen för 1877 utan 
längre uppskof insändes till mig, förläg- 
garen. Göteborg den 8 aug. 1878. 

(2 g;n) J. W:m Wennerberg. 


Till salu. 

Anbud å M. Sahlfltröms bokför- 
lager mottagas, samt närmare un- 
derrättelser lemnas å kontoret, 

Skeppsbron n:r 4. 

(2 g:n) 


Starka, eleg. Permar till 

Ekbohms Ordbok 

i 1 band k 1 kr. pr st. 
i 2 » k 75 öre » » 

Eleg. Almanackspermar med äkta 
förgyllning k 18 kr. pr 100, 
Eleg. Fickkalenderperinar med 
äkta förgyllning k 15 kr. pr 100, 
med 20 S rabatt för herrar bok- 
handlare, kunna reqvireras genom 
herrar Seelig & C:o. 

P. Herzog, 

(2 g:n) Stockholm. 


Kommissioner på utländskt sor- 
timent öfvertagas under billigaste 
vilkor. Korrespondens på svenska, 
franska, engelska etc. språken. 

Schmidt & Giinther, 

Commissions- u. Verlagsbuchhandluug 

in Leipzig. 

Kommissionår af Sv. Bokförl.-Föreningen. 
(2 g:n) 


Herrar Bokhandlare! 

Undertecknad ftr härmed rekom- 
mendera sitt rikhaltiga och välsor- 
terade lager af väl inbundna Psalm- 
böcker i större och mindre format 
från de enklaste till de finaste band. 

Då min verkstad nu blifvit för- 
sedd med nya och tidsenliga ma- 
skiner m. m., är jag i tillfälle lemna 
de billigaste priser. 

Uddevalla i juni 1878. 

(3 g:n) Ford. Oarlberg. 


Subskriptionslistorna & 

Ekdabls Fretikosanliii 

torde benäget med omgående genom 
herrar Seelig & C:o återsändas till 

L. Littorins bokhandel. 

A . V. Litiorin. 


De herrar bok- och pappershand- 
lare, hvilka till denna termins bör- 
jan ej försett sig med den nya sor- 
tens engelska stålpennor för em- 
betsverk och skolor, 

Ecklesiastikpenuojr 

ET., T., BL, 

erinras, att dessa kunna erhållas di- 
rekte från oss eller genom ham- 
rande kommissionär pr kontant k 
1: 25 pr gross. 

Stockholm den 16 aug. 1878. 

C. F. Strömbiok A C:o bokhandel 

(1 g:n) (Axel Wahlin). 


Lediga platser: 

En stadgad yngling i 16:de året, 
konfirmerad, som # 1 &r varit anstald 
i bokhandel, önskar med första en 
dylik plats. Hedrande betyg öfver 
duglignet och ordentlighet kan före- 
tes. Reflekterande torde vända sig 
till Apotekaren C. O. Remahl, Ron- 
neby. (2 g:n) 


En yngling Vid 18 års ålder, som 
genomgått 6 klasser vid högre ele- 
mentarläroverk, önskar mea första 
plats i bokhandel, och bekostar han 
sjelf mat och logi. Vidare meddelar 
M. W. Wallbergs bokhandel 
(1 g:n) i Norrköping. 


En yngling, 16 år gammal, som 

f genomgått 5 klasser af elementar* 
äroverket och son till en lärare 
derstädes, söker plats inom bokhan- 
deln nu eller längre fram. Närmare 
meddelar bokhandlare J.L . Tömqvist t 
Landskrona . (1 g») 


Stockholm, 

tryckt bos A. L. Normans Boktrjrcksri-Aktisboi*** 
18T8. 


Digitized by v^oogie 


SVENSK BOKHANDELS-TIONIN 


<5BHg^s 

(BODULIER) 

'^SlOD\C^ 


N:r 34. Lördagen 


Pi denna tidning, hvaraf ett n:r utkommer hvarje heigfri lördag, prenume- 
reras för helt år med 4 kronor, postbefordringsafgiften oberäknad. Redaktio- ] i *) 1 A , iQ^O 
nens adress Kr Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hvarå priset ! Q0H ixllli'* lO i öi 

är 10 Öre för petitrad, böra, för att kunna intagas i näst utkommande num- , 
mer, senast förebrående tortdag» afton hafva kommit red. tillhanda. 


Dödsfall. Förre bokhandlaren och boktryckaren 
Jöns Torell har den 16 d:s aflidit i Lund, nära 81 år 
gammal. Den aflidne idkade bokhandel i Helsingborg åt- 
skilliga år innan Sv. Bokförläggareföreningen stiftades, 
1843, och fortsatte med utöfvandet af denna verksamhet 
ända till år 1872, då han öfverlemnade sin bokhandel åt 
hr N. Segerström, Hr Tpfrell utgaf &fve.u en tidning der- 
städea, Helsingborgs-Posteo, som fick ett ganska stort 
anseende, då utgifvaren hade att som medarbetare på- 
räkna sådana män som professor Eberstein, dr Andrée ra. 
fl. Längre fram och då dr O. P. Sturzenbecker uppsatt 
Öresunds-Posten, blef det imellertid svårt för Helsing- 
borgs-Posten att uthärda konkurreusen med den talang- 
fulle medtäflaren; den upphörde slutligen, efter att åtskil- 
liga gånger hafva ombytt egare. 


Dödsfall i Utlandet. Herr Th . Einhorn , innehaf- 
vaie af förlags- och komraissionsbokhaudelsfirmaii E. F. 
Steinacker i Leipzig, samt sedan 1864 skattmästare i sty- 
relsen för »Börsenverein», afled den 13 aug. af slag, i en 
ålder af 43 år. 


Kongl. biblioteket. I Neuer Anzeiger fur Biblio- 
graphie & Bibliothekwissenschaft 1878, August & Septem- 
ber, förekommer bland annat en uppsats öfver: Die köuig- 
liche oder Reichsbibliothek in Stockholm, af D:f B. Dudik. 


Statistiskt. Italien importerade under första half- 
året 1878 böcker och papper för 3,256,363 fr., mot 
3,654,505 fr. under samma tid 1877. Exporten utgjorde 
under första halfaret 1878 3,101,555 fr., mot 3,389,902 
fr. under samma tid 1877. Den italienska bokhandeln 
har således under aret gått tillbaka både hvad import och 
export beträffar. 


Om bokhandelsköpen. 

ni. 

(Insändt.) 

Till Red. af Sv. Bokhandebtidning. 

Insändaren A. i n:r 30 af denna tidning tyckes ej 
hafva riktigt klart för sig, hvarför bokhaudlaren har böcker 


i kommissiou, eftersom han uttalar den äsigten, att nova 
endast böra sändas i koram. under bestämd tid. Hade han 
praktiserat i bokhandel, eller på aunat sätt satt sig in i 
bokhandelsgöromål, skulle han lätt inse det omöjliga i att 
hafva böcker i komm. på sådana vilkor. Han tyckes för- 
utsätta, att bokhandlare i allmänhet skulle hafva en myc- 
kenhet tid öfrig, för att kunna fullgöra sådana åligganden, 
som att återsända böcker inom bestämd tid, h vilket ej är 
enligt med verkliga förhållandet. Bokhandlaren har näm- 
ligen redan under nuvarande förhållanden så fullt upp med 
att göra, att något, tillskott i göromålen ej är att tillråda, 
och någon tillökning i personalen torde på de allra flesta 
håll vara en omöjlighet, till följe af den ringa vinst, som 
affären lenriuar. Dess utom, hur skulle en bokhandel se ut, 
om noviteter efter en bestämd tid, t. ex. ett år, återtogos 
af förläggaren. Följden skulle .naturligtvis blifva den, att 
man på lager ej skulle hafva atidra böcker än noviteterna 
för året och skolböcker, , samt de få böcker, på hvilka man 
säkert kunde räkna afsäitniug, öck derför hafva i fäst räk- 
ning. I sanuing ett högst ofullständigt lager, i synner- 
het vid redovisningstiden, då hyllorna blefvo så godt som 
tomma, ty skulle lagren återsändas, så borde det uaturligt- 
vis ske da, i fall bokbanal, ej skulle betungas med allt 
för mycket arbete. Den bokköpande allmänheten skulle 
vara bra litet belåten med att, när en ej nyligen utkommen 
bok efterfrågades, få det svar, att den ej funnes inne, men 
skulle anskaffas inom en kort tid. Klokast synes derför 
vara sora det nu, är, och hrr bokförläggare få allt finna 
sig j denna uppoffring (bestående i upplagornas storlek; 
för afnäraares och bokhandlares beqvämligket. 

Insändarens uttalade åsigt att: »Den lätthet, med 
hvilken en bokhandlare skaffar sig lager, gör, att hans 
verksamhet för afsättningen af böcker snarare slappas än 
starkes, och att han deraf får både medel och tid att vid 
sidan af bokhandeln drifva annan handel», är en åsigt. 
som möjligen eger sin riktighet då det gäller den, som 
en längre tid innehaft bokhandel, men som ej håller streck 
då det gäller nybörjare, utan är det dels till följe deraf, 
att förtjensten å bokförsäljuiugen är otillräcklig för haus 
uppehälle, och dels till följe deraf, att han vid öfverta- 
gandet af en boklåda vanligen också måste öfvertaga etr 
kortvarulager, som han derjerate måste drifva annan hande). 

Det långa ordandet om insändarens i u:r 27 onödiga 
bekymmer om bokhandelsköpen, vitnar tydligt om den 
ringa iusigt insänd. A. eger i bokhaudelsangelägenheter. 
Tvärt imot hans åsigt, är den i n:r 27 framstälda frågan 
fullt berättigad, samt hoppas vi, att den måtte mana åt- 
skilliga inom bokhandelsverlden slumrande förmågor att 
yttra sig i ämnet, på det att frågan må inom snaraste 
framtid på ett tillfredsställande sätt blifva besvarad. 

J. A . H. 


Digitized by Ljoogie 



140 : 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Sa mson 4' W al lin.) 

- För d. 15—21 aug. 1878. 

Bibliotek för resebeskrifningar. 8:o. Sthm, Alb. Bonnier. 

7. Stanley, Henry M:, Genom de svartes verldsdel. 
Nilens källor; kring de stora sjöarne och utför Living- 
stone-floden till Atlantiska hafvet. 3:e hft. S. 129 — 192, 
4 pl. o. 1 karta. 1 kr. 

Billing, Gottfrid, Lutherska kyrkans bekännelse. 3:e hft. 
Rättfärdiggörelseläran och dess konseqvenser. 8:o, viij s. o. 
s. 393—663. Lund, C. W. K. Gleerup. 1: 26. 

, Om »den sköna herrens gudstjenst» sådan den bland 

oss firas. 3:e up.pl. 8:o, 16 s. Lund, C. W. K. Gleerup. 16 
öre. 60 ex. 2: 50. 

Blanche, August, Samlade arbeten. Ny uppl. H. 19 & 20. 
Berättelser. Bilder ur verkligheten. III. 8:o, 224 s. Sthm, 
Alb. Bonnier. 2 kr. 

Calwagen, E. G., Tysk elementarbok för skolans tre lägsta 
klasser. 3:e uppl. 8:o, x o. 169 s. Sthm, J. Seligmann & K. 
Vb. 1: 76. 

Familjebok, Nordisk. Konversationslexikon och rcalencyklo* 
pedi, utg. af N. Linder. II, 10:e hft. 8:o, spalterna 1441 
—1584. 

Fischier, P. B. M., Biblisk historia, framstäld med bibelns 
egna ord. 8:o, viij o. 119 s. Sthm, P. A. Norstedt & Söner. 
85 öre, kart. 1 kr. 

Holm, Samuel, Bref till en andeligen bekymrad menniska. 
Tryckt efter forf:s manuskript. 4:e uppl. 8:o, 32 s.* Lund, 
C. W. K. Gleerup. 15 Öre. 

Höjer* Magnus, Konungariket Sverige. En topogr.-statist. 
beskrifning med hist. anm:r. H. 26 o. 27. 8:o, (II) s. 673— 

768. Sthm, J. Seligmann & K. För häfte 76 öre. 

Kast man, Karl o. Knut, Läsebok för småskolan. 26:e uppl. 
12:o, 120 8. Sthm, P. Palmquists aktiebolag. Kart. 50 öre. 

Samma bok, 27:e uppl. (omarbetad och tillökad). 12:o, 168 
s. Kart. 60 öre. 

Keyser, Oarl Joh., Kort lärobok i organisk kemi, till tek- 
niska elementarskolornas tjenst utgifven. 8:o, 136 s. Sthm, 
P. A. Norstedt & Söner. 1: 60, inb. 2 kr. 

» Kock, Axel, Språkhistoriska undersökningar om svensk ak- 
cenrt. 8:o, 211 8. Lund, C. W. K. Gleerup. 2: 76. 

Ljunggren, Gust. , Svenska vitterhetens häfder efter Gustaf 
IH:s död. III. Svenska vitterheten under Gustaf IV Adolfs 
regering. l:a hft. 8:o, 160 8. Lund, C. W. K. Gleerup. 1: 60. 

Meilhac, Henri, o. Halévy, Ludovic, Sångtext till Lille 
hertigen. Operett i tre akter. Musiken af Ch. Lecocq. öfv. 
af Ernst Wallmark. 12:o, 36 s. Sthm, Alb. Bonnier. 25 öre. 

Naturlära för elementarläroverken. 8:o. Lund, C. W. K. 
Gleerup. 

1. Lyttkens, Ivar A., Läran om djuren i sammandrag. 
148 s. Kart. 1: 25. 

2. Areschoqg, F. W. C., Läran om växterna i samman- 
drag. 121 s. Kart. 1: 25. 

Opera-repertoire. 12:o. Sthm, Alb. Bonnier. 

78. Meilhac, Henri, o. Halévy, Ludovic, Lille her- 
tigen. Opera-comique i tre akter. Musiken af Ch. Le- 
cocq. 82 8. 50 öre. 

Petersson, A., Grekisk formlära, till läroverkens tjenst ut- 
arbetad. 8:o, 149 s. Lund, C. W. K. Gleerup. Yb. 2: 50. 

• , Grekisk läsebok, till läroverkens tjenst utarbetad. 8:o, 

169 s. Lund, C. W. K. Gleerup. Vb. 2: 50. 

Pihlstrand, P. J., Lärobok i räknekonsten. 7:e fullst. omarb. 
uppl. Med metersystemet. 2:a kursen: om bråk. 8:o, s. 75 
— 146 o. (facitb.) s. 15 — 32. Lund, C. W. K. Gleerup. 60 öre. 

Pipon, J., Svensk språklära för mellan-skolorna (elementar- 
läroverken) och till sjelf-id. 12:o, 230 s. Sthm, Alb. Bonnier. 
Kart. 1: 60. 

Keiff, Fr., Den kristliga trosläran såsom grundval för den 
kristliga verlds&sk&dningen. öfv. af E. Bager o. J. Collian- 
der. II, l:a afd. 8 :q, 394 s. Lund, C. W. K. Gleerup. 3: 60. 

Samarow, Gregor, Guld och blod. Social roman. öfv. af 
Sigfr. Nyberg. 3:e hft. 8:o, s. 481—720. Sthm, Alb. Bon- 
nier. 1: 50. 

Söderén, O. W., Försök till framställning af naturlärans grun- 
der (fysik). Med 32 illustr. 16:o, 96 s. Sthm, Alb. Bonnier. 
Kart. 60 öre. 


Thomaader, Joh. Henr., Skrifter.’ 11; Upgateer % kyrkl. o. 
teolog, frågor. 8:e hft. 8:o, 96 s. Lund, C. W. K. Gleerup. 
1: 25. 

Thomasson, Pehr, En firad flicka. Pennritning. 3:e uppl. 
8:o, 54 s. Sthm, Alb. Bonnier. 35 öre. 

, En läserska. Pennritning. 8:o, 22 s. Sthm,’ Alb. Ben- 

nier. 25 öre. 

, Riksdagsmannen eller äresjukan. Teckning efter natu- 
ren. 2:a uppl. 8:o, 75 s. Sthm, Alb. Bonnier. 60 öre. 

, En arbetares lefnadsöden, eller slaflifvet i Sverige. 2:a 

uppl. 8:o, 120 s. Sthm, Alb. Bonnier. 75 öre. 

, Vallgossen och inspektören. Berättelse. 8:o, 112 %. 

Sthm, Alb. Bonnier. 76 öre. 

Wallin, Joh. Olof, Samlade vitterhetsarbeten. 7:e hft. 8:o, 
(II) 8. 89 — 184. Sthm, C. JS. Fritzes bokh. 50 öre. 
Vittnesbörd om nådemedlen, i synnerhet den heliga nattvar- 
den. Trenne predikningar, hållna vid p res tmöte t i Göteborg 
d. 18 — 20 juni 1878 af Lechard Josias Hegardt, (Jarl 
Fredr. Svensson o. Jak. Vict. Thuresson., 8:0, 67 8. 
Göteborg, D. F. Bonniers bokh. 60 öre. 
öreskrifter för folket. 12:ö. Sthm', Alb. Bonnier. 

57. Björnson, Björns tjerne, En glad själ. Berättelse. 

Öfv. af H. Hörner. 2:a uppl. 99 s. 60 öre. 

92. Claude Gerard, Linné i Upsala och i Amsterdam. 
Skizz. Med 4 illustr. 30 s. 26 öre. 


Dansk bokförteckning. 

Meddelad af G. E. C . Gad i Kjöbenhavn; ur Nord. Bogh.-Tidu. 

Från den 2—9 aug. 1878. 

B oi sen, P. O., bibelske og kirkehist. Salmer og Bange for 
Skolen. 7 Udg. 392 Sid. i 32. Thaarnp. 1 kr. 
Dickens, C., Sami. Värker. Overs. af L. Moltke. 3 Udg. 

H. 91. 96 8id. i 8. Eibe. 60 öre. 

Hindenburg, ^., jur. Formularb. H. 3. 64 Sid i 8. Philip* 
sen, 1: 20. 

Hjorth, J., alm. Varelex, H. 2. 32 tosp. Sid. i 8. Philipsen. 
60 öre. 

Mindebi. om Peter Andreas Fenger. ' Udg af C. J. Brandt og 
Fr. Nielsen. 116 Sid. i 8. Schonberg. 1: 26. 

Moller, O., »den d. Hoiskole i Soro» betr. söm en dansk Vel* 
faerdssag. 160 Sid. i 8. Sohonberg. 1: 85. 

Sami. af Love og Anordn. m. v. af mere alm. Intr., udg. efter 
Indenrigsminist. Foranst. 1876 — 79. H. 4. 1 apr. 1877—30 

juni 1878. 78 Sid. i 8. (Lind.) 40 öre. 

8 ch o u , A., Vare-Lex. og Handels-Geogr., udarb. efter de nyeste 
og bedste Kilder. H. }. 64 Sid. i 8. Aarhus. (Kbhvn. 
Thaarup.) 76 öre. 

Shakspeare, W., dram. V®rker. 2 Udg. H. 13. 114 Sid. i 
8. Schubothe. 1 kr. 

St ar b »k. G., Kong Carls Test. Hist. Roman i 3 Dele. B. 

4, 6 å 32 Sid. i 8. Rée og Friess. å 25 öre. 

Stephens, G., Thunor the Thunderer, carved on a scand. 
font of about the year 1000. The first yet found god-figure 
of our Scando-Gothic forefathers. 68 Sid. i 4. (Lynge.) 
6 kr. 

— , Tordneren Thor, fremst. på en skand. Dobefont fra omtr. 
År 1000. Det eneste hidindtii fundne Gudebill., efterladt 
os af vore Scando-gotiske forfaedre. 58 Sid. i 4. (Lynge.) 
3: 50. . i .. 

SoreDsen, Peter, Barn i Kirke. Fatce med Sange i 4 Ar- 
ter. Ideen efter det Fr. 116 Sid. i 8. Lose’s Bogh. 


Landkort, Porträtter etc. 

Orienteriugsk. o ver Jaegersborg Dyrehave, opt. af C. Carlsen. 
Schou. Illum. 40 öre. 


Digitized by kjoogie 



141 


Affärs-Cirkulär : 

De herrar förläggare, som lemnat 
mig kommissionslager, få vördsamt 
delgifvas, att hr Nils Gleerup be- 
näget åtagit sig kommissionärsbe- 
fattningen för mig. Deijemte har 
hos hr Gleerup deponerats borgens- 
förbindelse, så att ingen risk kan 
uppstå för öfrige hrr bok- och mu- 
sikförläggare, hvilka godhetsfullt 
vilja hedra mig med samma förtro- 
ende, samt benäget tillsända -mig 
inventarieblanketter och af de för- 
lagsartiklar, som här på orten kunna 
anses vinna afsättning. Mitt bemö- 
dande skal 1 städse blifva, att efter 
bästa förstånd med all flit befrämja 
hrr förläggares intressen, hvilketjag 
hoppas mitt fyraåriga idkande af 
privat bokhandel här på platsen be- 
tydligt skall underlätta. 

Falköping i augusti 1878. 

Ödmjukligen 

(2 g-.n) A. J. Lindgren. *) 


*) Icke Svenska Bokförläggareföreningens 
kommissioner. Red. anm. 


Böcker som utkommit: 

2:dra häftet af 

Beskrifning öfver 

Vesternorrlands Län 

af Daniel Åslund 

är nu utkommet och sändes endast 
på reqvisition. 

Hernösand d. 14 aug. 1878. 

O g:n) Wilh. Lundquist. 


Tidskrift; för 

Veterinärer 

1878 , häft. 2 och 3 

iiro utkomna; expedieras endast på 
reqv. i f. r. 

Looström & Komp. 


Böcker under tryckning: 

% ✓ 1 • ' 

HesterMorleys Promise 

by Hesba Stretton 

är öfversatt och under tryckning, 
hvilket till förekommande af kolli- 
sion tillkiinnagifves. 

(3 gm) Gefle Tryckeri -Aktiebolag. 


I slutet af innev. månad utkom- 
mer : 



2:dra tillökade upplagan. 

25V2 ark 8:0, med 13 pl. Pris 
kartonnerad 6 kr. 

Hrr bokhandlare, som ox. 

häraf, behagade reqvirera. 

Göteborg, 14 aug. 1878. 

(2 gm) D. F. Bonnier. 


Att en svensk öfversättning af 

Balduin MöILhausens nyaste roman 

”Einer fur Alle” 

är under arbete och utkommer på 
undertecknads förlag, tillkännagifves 
härmed. 

Göteborg, 14 aug. 1878. 

(2 gm) D t F. , Bonnier. 


Återbegärda böcker: 

I retur begäres alla osålda exem- 
plar, som ej behållas i fast räkning, 
af 

Naturvetenskapens 
första grunder 

N:o 2: Roscoe, Kemi. 

Endast på de ställen, der boken 
användes i skolor, kunna några ex. 
behållas k cond. 

Stockholm den 13 aug. 1878. 

(2 g:n) Samson & Wallin. 


Angelägen retur. 

Genom hrr Seelig & C;o i Stock- 
holm begäres i retur 

alla öfverflödiga exemplar af 

Anjou & Kastman, 

Pedagogik, 5:te häftet, 

Segerstedt, 

Geometrien i folkskolan. 

Karlstad i aug. 1878. 

(i gm) Hjalmar Petersson & 0:o. 


Angelägen retur. 

Öfverflödiga exemplar af. 

Småskolans ABC-bok, 

lämpad efter ljud- och skfifläse-me- 
toden af Fred. Sandberg , som icke 
behållas i fast räkn., torde med första 
benäget återsändas genom hrr Seelig 
& C:o, enär sista upplagan är ut- 
gången från vårt lager. 

Norrköping den 15 au». 1878. 

(i gm) Lithografteka Aktie-Bolaget. 


Blandade annonser: 

Manuskript till salu. 

Gerstäckerd humoristiska berät- 
telse : Herr Mahlhnbers resäfven- 
tyr, öfvers. från 4:de originalupp- 
lagan, finnes till salu för godt pris 
hos undertecknad (öfversättare af 
»Försoning», »Luther i Rom», »Clara 
Vere», »Trimborn & C:o» m. m.), 
som omsorgsfullt verkställer öfver- 
sättningar. Stockholm, Karduans- 
makaregatan 14. 

(2 g:n) Fr. Joh. Hus 8. 


Starka, eleg. Permar till 

Ekbohms Ordbok 

i 1 band a 1 kr. pr st. 
i 2 j> k 75 öre » » 

Eleg. Almanackspermar med äkta 
förgyllning k 18 kr. pr 100, 
Eleg. Fickkalenderpermar med 
äkta förgyllning k 15 kr. pr 100, 
med 20 % rabatt för herrar bok- 
handlare, kunna reqvireras genom 
herrar Seelig & C:o. 

P. Herzog, 

(3 g:n) Stockholm. 


Digitized by kjoog K 


142 




Till salu. 

Anbud å M. Sahlströms bokför- 
lager mottagas, samt närmare un- 
derrättelser lemnas å kontoret, 

Skeppsbron n.r 4. 

(3 g:n) * 


Från Teknisk Tidskrifts expe- 
dition utlemnas efterföljande arbe- 
ten endast mot extra kontant till 
vidsatte priser, dervid bokhandels- 
försäljningsprisen stälts inom paren- 
tes: 

Bränvinstillverkningen i Sverige. 
Historiska och tekniska bidrag 

af A. Werner Cronquist och Al- 
bert Seberg. I. Historisk öfyer- 
sigt. II. Öra bränvins värdering. 
8:o, med tabeller och 3 planscher. 
1: 50 (2: 50). 

Kemiskt tekniska byråns verk- 
samhet. 4:o. af A. Werner Cron- 
quist. 

II. De eldfasta råämnena i Skå- 
nes kolförande formation, med 
2 pl. 1: 75 (3: 00). 

VI. Handelskemistens i Stock- 
holm berättelse för 1877. 75 
öre (1: 50). 

Undersökning af enkelrenadt 
bränvin, af A. Werner Cronquist. 
Brochyr. 37 öTe (75 öre). 


Hos P. W. Karström i Mariestad 
säljes : 


Ett ex. 

Histoire de la révolution fran- 
caise par A. Thiers. Bruxelles. 
1845. 

Histoire de consulat et de 1’empire 

par A. Thiers. Bruxelles. 1847. 

Pris för dessa 2:ne arbeten, 
snygt Bundna i. 8 band: 40 kr. 

Valda skrifter af Israel Hwasser. 

Stockholm. 1868. Pris 7 kr. 

Tidskrift för lagstiftning, lagskip- 
ning och förvaltning, utgifven af 
Christian Naumann. Arg. 1868 
och 1869. Pris 2: 50 pr årgång. 

(l g:n) 


Prisbelönt med 

l:sta priset 

å 

Eskilstuna 

Industriutställning 

1878. 


Skol- 

skrif- 

böcker 


till billigaste priser från 

J. 0. Öberg & Sons 

KontorsMsfakik, Eskilstuna. 

Obs. Å våra förut kungjorda pri- 
ser lemnas å skolskrif- och 
them aböcker: 

10 % rabatt pr 100 st. 

12 » » x> 300 d 
15 » , 7> » 500 » 

(1 g:n) 


Herrar Bokhandlare! 

Undertecknad får härmed rekom- 
mendera sitt rikhaltiga och välsor- 
terade lager af väl inbundna Psalm- 
böcker i större och mindre format 
från de enklaste till de finaste band. 

Då min verkstad nu blifvit för- 
sedd med nya och tidsenliga ma- 
skiner m. m., är jag i tillfälle lemna 
de billigaste priser. 

Uddevalla i juni 1878. 

(6 g:n) Ferd. Oarlberg. 


De herrar bok- och pappershand- 
lare, hvilka till denna termins bör- 
jan ej försett sig med den nya sor- 
tens engelska stålpennor för em- 
betsverk och skolor, 

Ecklesiastikpennor 

EF., F., M., 

erinras, att dessa kunna erhållas di- 
rekt från oss eller genom härva- 
rande kommissionär pr kontant k 
1: 25 pr gross. 

Stockholm den 16 aug. 1878. 

C. F. Strömbäok & C;o bokhandel 

(2 g:n) (Axel Wahlin)* 


Bokhandel till salu! 

- En bokhandel i landsorten ur till 
salu genom Nils Gleerup i Stock 
holm. 

Omsättningen har senaste åren 
varit cirka 55 ä 60,000 kronor. 

O g:n) 


Lediga platser: 

Plats i bokhandel, helst i Stock 
holm, sökes af en ung man med 
mångårig vana vid alla inom bok 
handeln förekommande göromål. Dt 
mest hedrande betyg om duglig 
och ordentlighet kunna prestera 
Hrr Seelig & C:o lemna närmar 
upplysningar. (l pr 


En stadgad yngling i 16:de m. 
konfirmerad, som 1 år varit anstii* 
i bokhandel, önskar med första en 
dylik plats. Hedrande betyg öfver 
duglighet och ordentlighet kan före- 
tes. Reflekterande torde vändask 
till Apotekaren C. O. Remahl,Bon- 
neby. (3 pn) 


En yngling, vid 18 års ålder, som 
genomgått 6 klasser vid högre ele- 
mentarläroverk, önskar mea första 
plat9 i bokhandel, och bekostar bar 
sjelf mat och logi. Vidare meddela: 

M. W. Wallbergs bokhandel 

(2 g:n) i Norrköping. 


En yngling, 16 år gammal, sott 

f jenomeått 5 klasser af elementar 
äroverket och son till en läran: 
derstädes, söker plats inombokhan 
deln nu eller längre fram. Nårm< 
meddelar bokhandlare J . L . Törtupd 
Landskrona . (2 gn»i 


Stockholm, 

tryckt hos A. L. Normans Boktryckeri-i-kti*^ 
1878. 


Digitized by ^»oos le 



SVENSK BOKHAN DELS-TI DN IN G. 


N: 


r 35. Lördagen 


P& denna tidning, bvaraf ett n:r utkommer fararje helgfri lördag, prenume- 
reras för helt Är med 4 kronor, postbefordringsafglften oberSknad. Redaktio- 
nens adress är 9tockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hvarå priset 
Ar 10 öre för petitrad, böra, för att kunna intagas i iiiist utkommande num- 
mer, senast föregående torsdag t afton hafva kommit red. tillhanda. 


I 


= 7 ^ 


den 31 Aug. 




Grai*antifbi*enirLgen 

för utgifvandet af tioårskatalogen för år 

1806—75 

sammanträder till ordinarie bolagsstämma mån- 
dagen den 23 september 1878, kl. 7 e. m., i 
Samson & Wallins bokhandel, Drottninggatan 7. 

Styrelsen. 


& 


Landsortspressen. En ny tidning, den åttonde 
inom Gefleborgs län, kommer under namn af Söderhamns 
Tidning att från och med den 17 nästkommande septem- 
ber utgifvas i Söderhamn. 


Tidningspressen i Roma. Först när påfven år 1870 
förlorade sin verldsliga makt, erhöll tidningspressen med- 
borgarerätt i Roma; ända till den tiden fans ingen sjelf- 
ständig tidning i den eviga staden. Till och med ut- 
ländska blad voro förbjudna. I kaféerna och läsesalarna 
såg man endast de klerikala organerna; dess utom åtnjöto 
Times, Journal des Débats och Augsburger Zeitung det 
afundade privilegiet att läsas derstädes. Likvisst blefvo 
äfven dessa indragna flera gånger i veckan. Romaren, 
som sällan förstår något främmande språk, följde dock 
tillräckligt med sin tid för att icke finna behag i Osser- 
vatore Romano och dylika blad, samt afhöll sig från hvarje 
tidningslektyr. Se här skälet, hvarför Roma ännu i vårt 
århundrade var en stad, som, på det hela taget, ej kände 
behofvet af en tidningspress. Dock vaknade det samma 
med en beundransvärd snabbhet, och i den dag som är, 
utöfvar den romerska journalistiken ett mäktigt inflytande 
i politiska frågor. En stor förtjenst här vid lag tillkom- 
mer hufvudredaktören för La Libertå, Edoardo Arbib, en 
af Italiens mest framstående publicister. År 1870 öfver- 
svämmades Roma af tidningar. De begge förnämsta italienska 
tidningarna, Opinioné och Fanfulla, förläde sina byråer 
till den nya hufvudstaden. Oppositionens organer med 
Diritto i spetsen gjorde sammaledes, och dess utom sågo 
en mängd nya publicistiska företag dagen. Antalet öfver- 
steg snart efterfrågan, och inom kort gingo dc nyfödda 
bladen döden till mötes. Bland de äldre tidningarna lyc- 
kades det endast Capitale, som leddes af den visserligen 
talangfulle, men karakterssvage Sonzoga , , och Arbibs Li- 
bertå att hålla sig uppe. Det var svårt för dessa dagblad 
att existera i Roma, ty publiken saknade den för en sådan 
lektyr nödiga bildningen. Sonzoga valde den genaste ut- 


vägen; han fylde Capitale med den gröfsta skandal, då 
han nogsamt visste, att denna genre är omtyckt inom en 
obildad läsarekrets. Och han vann sitt ändamål; Roraas 
publik slukade begärligt Capitale’s innehåll, och om äfven 
redaktören härigenom förlorade i aktning och anseende, 
så såg han dock på samma gång sitt företag betryggadt. 
Men den unga tidningsliteraturen råkade genom Sonzogas 
uppträdande i fara att missaktas af den offentliga opini- 
onen och skulle knappast nu stå på den ståndpunkt, till 
hvilken den höjt sig, om icke en annan af lyckan gynnad 
publicist bibragt befolkningen rätta begrepp om tidnings- 
pressens betydelse. Denne man var den ofvau nämde 
hufvudredaktören för och grundläggaren af tidningen Li- 
bertå, Edoardo Arbib. Han är en af de yngre journalister, 
som åtnjuta allmänhetens högsta bevågenhet; han är en 
skriftställare med talang och karakter. Arbib, en ännu 
ung man, med grundlig vetenskaplig och literär bildning, 
är sin uppgift vuxen och kau med rätta anses såsom en 
af pressens förnämsta representanter; han för sin penna 
med skicklighet och elegans, och besitter den svåra kon- 
steu att öfvertyga. Till sin politiska trosbekäunelse är 
han liberal-konservativ. Men detta hindrar honom ej att 
låta andra partier vederfaras rättvisa; han iakttager den 
för en publicist så nödvändiga omständigheten att hålla 
personliga motiv borta från sina allvarliga diskussioner, 
och förledes aldrig, oaktadt sitt sydländska temperament, 
till några ytterligheter. Det parti Arbib tillhör har han 
bevisat de största publicistiska tjenster; hans penna är en 
af de mest omtyckta i hela Italien, och styrkan, trofast- 
heten i hans öfvertygelse gifver ett obestridligt anseende 
åt den sak han förfäktar. På de mest omvexlande plat- 
ser har Arbib, oaktadt sin ungdom, tjenat sitt fädernes- 
land. Ehuru en motståndare till Garibaldis politiska och 
sociala tendenser, slöt han sig likvisst till dennes friska- 
ror, när det gälde att befria Italien från främmande ok. 
Han stred med tapperhet och dödsförakt som simpel sol- 
dat i Garibaldis led, och steg snart i graderna. Han har 
bibehållit krigarens öppenhet och mod vid sitt återinträde 
i det borgerliga lifvet, och bevisar detta genom att alltid 
öppet, men under en höflig, hofsam form, uttala, hvad 
han anser för sanning. 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samsan T Vallin.} 

För d. 22—28 aug. 1878. 

Almanack för året efter frälsarens Christi börd 1879. Till 
Stockholms horisont. 16:o, 48 s. Sthm, P. A. Norstedt k 
Söner. 14 öre, i exemplar 13 öre. 

Samma almanack finnes äfven utgifven för Lunds, Göte- 
borgs och Haparandas horisont, den senare äfven på fin 9 ka 
och lappska språken. 


Digitized by ^»oosie 



144 


Bekännelsen, Den oförändrade augsburgiska, för vår kyrkas 
medlemmar i allmänhet och särskildt till brak vid skolunder- 
visningen, öfversatt samt med förklaringar och skriftbevis 
försedd af O. W. Lemke. 3:e uppl., jemte ett bihang. inneh. 
de tre symbola oecumenica. 8:o, 100 s. Sthm, N. Gleerup i 
distrib. (Tr. i Visby.) 75 öre. 

Brad don, M. E., Josua Haggards dotter, öfv. af 8. Nyberg. 
2 dir. 8:o, 330 o. 331 8. Göteb., Torsten Hedlund. (1877.) 
2 kr. 

Calwagen, E. G., Öfversättningsöfningar till tyska. Såsom 
bihang: uppgifter för maturitet9-pröfningen, utg. af kongl. 
ecklesiastik-departementet. 2:a tillökade uppl. 8:o, 99 s. 
Sthm, J. Seligmann k K. 1 kr. 

Cherbuliez, Victor, Jean Téterols idé. Öfv. 8:o, 243 s. 
Sthm, Ad. Bonnier. 2 kr. 

Ekbohfn, C. M., ''Förklaringar öfver 37,000 främmande ord 
och namn m. m. i svenska språket, tillika med deras här- 
ledning och uttal. En handbok för vetgirige af alla sam- 
hällsklasser. 10:e [slut-]hft. 8:o, (II) s. 393 — 690 o. 1 tab. 
Sthm, P. A. Huldbergs bokförlags-aktieb. 1 kr. Kompl. 10 
kr. Inb. 11: 25, d:o i 2 band 12 kr. 

, Förklaringar öfver 30,000 främmande ord etc. Godt- 

köpsupplaga. 2 dir. 8:o, 515 o. 452 s. samt 1 tab. Sthm, 
P. A. Huldbergs bokförlags-aktieb. 5 kr., inb. 6 kr. 

Eliot, George, Daniel Deronda. Roman. I sammandrag 
från eng. af M. A. Goldschmidt. 3 dir. 8:o, 250, 264 o. 224 
s. Sthm, Ad Bonnier. 5: 50. 

v. Hellwald, F., Jorden och dess folk. Allmän geografi. Med 
illustr., kartor och tabeller, öfv. o. bearb. af E. Hildebrand. 
16:e hft. 8:o, (II) s. 529—608. Sthm, C. E. Fritzes bokh. 
1 kr. 

v. Hellwald, Fr. o. Beck, L. C., Turkiet i våra dagar. Bil- 
der och skildringar från alla delar af det osmaniska riket. 
8:e hft, 8. 561 — 406. Sthm, E. T. Bergegrens bokh. 1 kr. 

Häger man, A., Läro- och läsebok i geografi, jemte det vig- 
tigaste af naturläran och statistiken. I trenne kurser för 
folkskolor. 15:e öfvers. uppl. 12:o, 108 s. Köping, M. Bar- 
kéns förlagsbokh. Kart. 50 öre. 

Kindberg, N. C., Om menniskans kroppsbyggnad. Kortfattad 
framställning. 3:e uppl. med 25 i texten intryckta figurer. 8:o. 
24 s. Linköping, P. M. Sahlströms bokh. (Tr. i Norrk.) 
35 öre. 

Klingspor, Carl Arvid, o. Schlegel, Bernb., Uplands 
herregårdar. 6:e hft. Tvär 4:o, 22 s. o. 3 pl. Sthm, Central- 
tryckeriet. 5 kr. 

Malin K., Förskjuten. Svensk original-roman. 8:o, 298 8. Gö- 
teb., Torsten Hedlund. 1: 75. 

Mathesius, N. A., Engelsk skolgrammatik. 8:o, 154 s. Sthm, 
P. A. Norstedt k Söner. Inb. 1: 50. 

Montelius, Oscar, Om lifvet i Sverige under hednatiden. 
2:a öfvers. uppl. Med 97 träsn. 8:o, Sthm, P. A. Norstedt 
k Söner. 1 kr. 

Novell- och romanbibliotek, utg. af M. A. Goldschmidt. 8:o. 
Sthm, J. Seligmann 6c K. 

1. Heyse, Paul, Valda noveller. Öfv. af C. J. Back- 
man. I. 2:a uppl. 213 s. 1: 75. 

12. Gréville, Henry, Sonja. öfv. af E. F. Lönnrot. 
247 s. (Tr. i Norrk.) 2: 25. 

Segerstedt, Albr., Tafvelräknings-exempel för folkskolor 
och nybegynnare. 3:e hft. Räkneöfningar med metriska sy- 
stemet. 8:o, 16 s. Karlstad, Hj. Petersson k K. 15 öre. 

Skrift, Den heliga, i berigtigad öfversättning och med nödiga 
förklaringar af H. M. Me lin. II. Det gamla test. 8:e 
[slut-]hft. 8:o, s. 125—216. Sthm, Central-tryckeriet-, 1 kr. 

. III, det nya test. 5:e [slut-]hft. 8:o, 8. 95—260. 1: 50. 

Strandberg, C. V. A., Samlade vitterhetsarbeten. 19:e hft. 
8:0, (V) s. 65 — 160. Sthm, C. E. Fritzes bokh. 1 kr. 

Teater-galleri, Svenskt. 4:e hft. 4:o, s. 31—38 o. 4 pl. Sthm, 
Percy F. Luck. 3: 60. 

Torin, Karl, Grundlinier till zoologiens studium. 6:e uppl., 
omarb. af Sigfrid Almquist. 8:o, 272 s. Sthm, P. A. Nor- 
stedt & Söner. Inb. 3: 25. 

Wilma, Tvenne julmorgnar. 8venskt original. 8:o, 32 s. Gö- 
teb. Torsten Hedlund. (1877.) 50 öre. 


Rättelse till svensk bokförteckning i föregående n:r: 
»Vittnesbörd om nådemedlen» är på D. F. Bonniers förlag. 


Bibliotheca Scandinavica. 

En förteckning öfver till främmande språk öfversatta arbeten 

af skandinaviske författare, samt utländska skrifter 
behandlande skandinaviska ämnen. 

Jan. 1875—1877 Juni. 

Svensk Bokhandelstidning meddelad af K. 

N. B. Alla på främmande språk i Sverige tryckta och utgifna 
arbeten äro naturligtvis icke upptagna 4 denna för- 
teckning. (Forts, och slut fr. n:r 31.) 

Unibetfal*33ibliothef. gt. 16:o. Seipaig. *Bb. Stoclam iun. 
©ft å 3 JL 0, 20. 

I denna samling hafva förut utkommit: 

©ft Bl. ©^affpeate, ©amlet. 

„ 190. ©erfc, Jfönig Stonéd 2tod(jtet. 

„ 198. ©ölberg, 2)er politijdje itottnengiedfet. 

„ 201, 202. ©tabbe, ©erjog 23>eobot bon ©otljlanb. 

, 218, 219. b. b. Söeloe, 3lttoeb ©pllenfiietna. 

„ 284. Sttfittnet, Äöitig ?)ngurb. 

, 299. Seet, ©ttuenfee. 

, B27. SBaluban 2Rtiuet, fiiebe am ©ofe. 

„ 352. ©eijer, ©ebidbte. 

, 381. Slnbetfen, SBilberbudf) oljne SBilber. 

* 422, 423. iegnér, grtitijiofdséage. 

„ 538. 2egnér, 3lbenbnta4l3«finber. 

Usinger, Bud., officium sancti Kannti ducis. gr. 8:o (72), 
1876. Kiel. Uni versi tätsbuchh. M. 1: 60. 

Vade-Mecum, or, ABC Guide to Denmark, Sweden and 
Norway. 12:o, 1875. London. Provo9t. 3 sh. 6 d. 

Vandal, Al b.. En Karriole å travers la Suéde et la Norwége. 
Avec grav. 12:o, 1876. Paris. Pion k C:o. Fr. 4. 

Vigfusson, Gudbrand, An icelandic-english dictionary. 
Based on the M. 8. Collections of the late Richard Cleas- 
by. Enlarged and completed. With an introduction and 
life of Richard Cleasby by Georg Webbe Dasent. 4:0 
(CV1II k 780), 1877. London. Trubner. cloth. 3 £ 7 sh. 

JBidfeting, 2$., Äfiflet, ©. unb ©etten, ©. b. b., bad 2JtoHe* 
teitoefen in Stänematf, ©djtoeben u. ©d)ledn>igs©olflein. Äeife* 
beridtjte. Stebft SBeticbten fib. bie 2Mferei*3ludftettufia $u gram* 
fart a. Tt. b. 2):t ©. Sufeb k ©. Sopfen. [3lui 'ffcotocolle b. 
©enttal^udfdpudfed b. fgl. fonbto.*©efettf(h. ju ©ette*;l gr. &o 
(105), 1876. 6ette. ®$ulae»fd&e S3u*i 1: 80. 

SMcfetling, 311 b., ©öron SBerdfon. Xtauetfpiel in 5 Rftcn. 8;o 
(114), 1876. öetlin. ». M fftu 3R. 2: 25. 

Soltaire, $ie ©efd&idfcte Äarld XII. (Se Universal-Bibliothek 

. N:r 714—716.) 

-, ©efåid&te flatld XII. (Se ©audbibliotpef.) 

— , Histoire de Charles XII. New edit. by E. B r och ar d- 
Dauteuille. 12:o, 1875. London. Hachette. 2 sh. 

— , histoire de Charles XII, roi de Suéde. Hrsg. u. m. An- 
merkgn versehen v. D:r Alf. v. d. Veide. gr. 8:o (VII, 200), 
1875. Liegnitz. Cohn. M. 1. 

— , histoire de Charles XII, roi de Suéde. Avec des notes 
grammaticales et historiques et un vocabulaire. A Pusage 
des écoles. 19 éd. 8:o (240), 1875. Leipzig. E. Fleischer. 
M. 1. 

ttöatt, Stobett, 3lué bem Saitbe bet 3legppter. Qud b. Sön 
beutfc© bon 2):t 31 u g. 2B. $ eter B. 2 (2ttel) 3ludg. 8:o (218> 
1876 (1871). SBreraen. Ättptmann k ©:o. 2 Ji. 2. 

Söattenbaé, 2Ö., ©todfbolm. ©in SBlicf auf ©cptoebend ©aupt* 
ftabt unb ©cptoebend ©efqjidffte. 3nt SBerliner teiifeitfcpaftL Sttein 
botgetr. 8:o (32) 1875. SBerlin. SBedfer^fcpe SR. 1. 

Watts, W. L., Snioland, or, Iceland. its Jokulls and Fjallf. 
8:o, 1875. London. Longmans. 7 sh. 6 d. 

Williams, W. M., Through Norway with ladies. Crown 8:o. 
cloth. 1876. With map k ill. London. Stanford. 

— , Through Norway with a knapsack. 

Söincflet, 3L, ©teaot VII unb bte Stormannen. (Se ©ammluug 
gemein. toidfenfcp. sBorträge.) 

2Botm SRilttet, 3„ ttntetfudbungen fiber gifidfigleitdletten. 3töt 
1 Uti). Xafel. 1877. Seipaig. Sreitfopf & ©örtel. 3JL 4: 50. 

3otn, Biaat unb Äitcpe in Stortoegen bid aum ©djludfc b. 
13 gaptp. ©ine ttntetfuc^ung jut ©efd^. b. canon. Stod^ted tu 
b. Rämpfe atoi|dben ©taat u. Äitd^e. gr. 8:o (VIII, 278), 1875. 
SRfind^en. 2^. pdfetmann. 5. 

ifetman, SL, Uber ben ©influg bon ©ilicium, @d^toefel, $4^ 
pbot unb 3Jtongan auf bie ©igenfAaften bed ©ifend unb fiber bie 
Seaiefjungen bon SBolftam unb Xitan ju ©ifen. 91ad4 b. ©ngL 
(Iron 1875) in’d SDeutfd^e fibertragen u. ^eraudgegeben bon Jo* 
fef bon ©l)tentoett4. 8m (67), 1877. Seoben. $to^« g L 1. 


Digitized by 


/Google 



145 


Affars-Cirkulär : 

De herrar förläggare, som lenmat 
mig kommissionslager, få vördsamt 
delgifvas, att hr Nils Gleerup be- 
näget åtagit sig kommissionärsbe- 
fattningen för mig. Derjemte har 
hos hr Gleerup deponerats borgens- 
förbindelse, så att ingen risk kan 
uppstå för öfrige hrr bok- och mu- 
sikförläggare, hvilka godhetsfullt 
vilja hedra mig med samma förtro- 
ende, samt benäget tillsända mig 
inventarieblanketter och af de för- 
lagsartiklar, som här på orten kunna 
anses vinna afsättning. Mitt bemö- 
dande skall städse blifva, att efter 
bästa förstånd med all flit befrämja 
hrr förläggares intressen, hvilketjag 
hoppas mitt fyraåriga idkande af 
privat bokhandel här på platsen be- 
tydligt skall underlätta. 

Falköping i augusti 1878. 

Ödmjukligen 

(3 g:n) A. J. Lindgren. *) 


*) Icke Svenska Bokförläggareföreningens 
kommissionär. Red. anm. 


Böcker som utkommit: 

Nytt i bokhandeln. 

Josua Haggards Dotter 

af Braddon, pris 2 kronor. 

Tvenne Julmorgnar 

af Wilma, pris 50 öre. 

Förskjuten 

af Malin K., pris 1: 75. 

Torsten Hedlund. 


Hos undertegnede er udkommet: 
Scener fra en Jagttur, tegnede af 
A. O. med Text af D. Pris 1 kr. 
Scener fira en Fisketur, tegnede af 
A. O. med Text af D. Pris 1 kr. 
Kristiania i august 1878. 

(i g:n) Alb. Cammermeyer. 


I Kommission hos Undertegnede 
er udkommet: 

Gymnastik-Tabeller for den norske 
Almueskole af J. Björnstad, Kap- 
tein. 15 S. liden 8vo. Pris 10 öre. 
Kristiania i august 1878. 

Alb. Cammermeyer. 


Böcker under tryckning: 

Under Trykken er og vil om kort 
Tid udkomme paa Svensk paa Un- 
dertegnedes Forlag: 

Lov og Naade 

°g 

LM Vand 


af John Bunyan, oversat fra den 
norske Udgaves fjerde Oplag. 
Kristiansund den 21e august 1878. 


I A. 

I 


Thoresen. 


Till kollisions undvikande tillkän- 
nagifves härmed, att 


”Marier sa lille” 


par Henri Gréville är under öfver- 
sättning. 

A. Bredberg. 


Återbegärda böcker: 
Angelägen retur. 

Genom hrr Seelig & C:o i Stock- 
holm begäres i retur 

alla öfverflödiga exemplar af 

Anjou & Eastman, 

Pedagogik, 5:te häftet, 
Segerstedt, 

Geometrien i folkskolan. 

Karlstad i aug. 1878. 

(2 g :n) Hjalmar Petersson & C:o. 


Högst angelägen retur,! 

Herrar bokhandlare bedes att 
genast returnera alla på lager 
varande exemplar af 

Erslev, Geografi N:o 2, och 
Flach, Språklära, 4:de uppl., 

som ej behållas i fast räkning. Dis- 
ponenda af dessa artiklar erxännas 
under inga vilkor i biifvande redo- 
visning. 

Stockholm den 30 augusti 1878. 

(i g:n) Albert Bonnier. 


Öfverflödiga exemplar af 

Brag, I Dalarne, 

torde godhetsfullt returneras genom 

hrr Seelig & C: 0 . 

Lund d. 27 aug. 1878. 

Philip Lindstedt. 


Angelägen retur. 

Öfverflödiga exemplar af 

Småskolans ÄBC-bok, 

lämpad efter ljud- och skrifläse-me- 
toden af Fred. Sandberg , som icke 
behållas i fast räkn., torde med första 
benäget återsändas genom hrr Seelig 
& C:o, enär sista upplagan är ut- 
gången från vårt lager. 

Norrköping den 15 aug. 1878. 

(2 g:n) Lithografiska Aktie-Bolaget. 


Blandade annonser: 

Starka, eleg. Permar till 

Ekbohms Ordbok 

i 1 band ä 1 kr. pr st. 
i 2 » k 75 öre x> x> 

Eleg. Almanackspermar med äkta 
förgyllning k 18 kr. pr 100, 
Eleg. Fickkalenderpermar med 

äkta förgyllning k 15 kr. pr 100, 
med 20 % rabatt för herrar bok- 
handlare, kunna reqvireras genom 
herrar Seelig & C:o. 

P. Herzog, 

(4 g:n) Stockholm. 


Hos P. W. Karström i Mariestad 
säljes : 

Ett ex. 

Histoire de la révolution fran- 
gaise par A. Thiers. Bruxelles. 
1845. 

Histoire de consulat et de 1’empire 

par A. Thiers. Bruxelles. 1847. 

Pris för dessa 2:ne arbeten, 
snygt bundna i 8 band: 40 kr. 

Valda skrifter af Israel Hwasser. 

Stockholm. 1868. Pris 7 kr. 

Tidskrift för lagstiftning, lagskip- 
ning och förvaltning, utgifven af 
Christian Naumann. Årg. 1868 
och 1869. Pris 2: 50 pr årgång. 
(2 g:n) ° 


Digitized by ^»OOS Le 



146 


X i ciddddddddd fcfe 





P. Herzogs Bokbinderi, 

Stockholm. 

flF* Genom den stora arbetspersonalen och 
tidsenliga maskiner kan hvilket arbete som 
helst utföras inom få dagar! 

(1 g:n) 


pqqq re p f ^^ 


Prisbelönt med 

l:fita priset 

å 

Eskilstuna 

Industriutställning 

1878. 


Skol- 

skrif- 

böcker 


till billigaste priser från 

J. 0. Öberg & Sons 


Med anledning deraf, att uti annons i 
denna tidning utbjudes en öfversättning 
af Fr. Gterstäckers berättelse »Herr Mdhb 
kuber», bör jag för ordningens skull upp- 
lysa, att en svensk öfversättning (fri be- 
arbetning) af nämde bok redan år 1869 
utkom pä mitt förlag under titel »Herr 
Bmktpatron Trägetens reseäfventyr» och 
ännu finnes tillgänglig i bokhandeln å 1 kr. 

Göteborg, 26 aug. 1878. 


D. F. Bonnier. 


till 


Obs. Å våra förut kungjorda pri- 
ser lemnas å skolskrif- och 
themaböcker: 

10 % rabatt pr 100 st. 

12 d p d 300 h 
15 h x> h 500 d 

(2 g:n) 


Bokhandel till salu! 

En bokhandel i landsorten är till 
salu genom Nils Gleerup i Stock- 
holm. 

Omsättningen har senaste åren 
varit cirka 55 k 60,000 kronor, 
g*) 


Moodys Nykterhetsföredrag jemte lef- 
nadsskildringar och tilldragelser i samband 
med nykterhetsverksamheten i Boston, sam- 
lade och utgifna af Bev. James B. Dunn. 
Öfversättning af B. Strömberg. Pris 1 kr. 
Kan reqvireras hos föreningen Strid och 
8eger, Göteborg. Då minst 10 ex. reqv. 
lemnas vanlig rabatt. (1 g:n) 


Almanackan 1879 

expedieras efter reqvisition i fast 
räkning af 

(i g:n) I. Elkan. 


Alla exemplar af Bibel-Atlas till 
Gamla och Nya testamentet, utg. af 
D:r G. J. Keyser, torde hrr bok- 
handlare benäget öfverföra till herr 
A. Y. Carlson, som hädanefter ex- 
pedierar nämda förlag. 

Stockholm d. 29 Ang. 1878. 

Klemmings Antiqv. & Sortiment, 

N. Eskilsson. 

Med anledning af ofvan stående 
behagade hrr bokhandlare till mitt 
konto öfverföra alla bekomna ex. af 
Bibel-Atlas till Gamla och Nya testa- 
mentet, af D:r G. J. Keyser, och 
till mig insända reqvisitioner derå. 

Stockholm d. 29 aug. 1878. 

(i g:n) A. V. Carlson. 


Lediga platser: 

Plats i bokhandel, helst i Stock- 
holm, sökes af en ung man med 
mångårig vana vid alla inom bok- 
handeln förekommande göromål. De 
mest hedrande betyg om duglighet 
och ordentlighet kunna presteras. 
Hrr Seelig & C:o lemna närmare 
upplysningar. (2 g:n ) 


En yngling vid 18 års ålder, som 
genomgått 6 klasser vid högre ele- 
mentarläroverk, önskar mea första 
plats i bokhandel, och bekostar han 
sjelf mat och logi. Vidare meddelar 
M. W. Wallbergs bokhandel 
(3 g:n) i Norrköping. 


En yngling, 16 år gammal, som 

{ genomgått 5 klasser af elementar- 
äroverket och son till en lärare 
derstädes, söker plats inom bokhan- 
deln nu eller längre fram. Närmar* 
meddelar bokhandlare J. L . Tömqvist i 
Landskrona . (2 ga) 


Plats i bokhandel. 

Ett yngre, anspråkslöst fruntim- 
mer, som förut konditionen# i bok- 
handel och således är hemmastadt 
i derstädes förefallande göromål, äf- 
vensom i bokföring, kan erhålla 

f )lats nu genast eller i höst i en 
andsortsstad. Adress fås hos hrr 
Seelig & C:o i Stockholm. 


En student, 2l år gammal, som 
ett års tid varit på kontor, önskar 
egna sig åt bokhandeln samt söker 
plats. Den sökande är kunnig \ 
tyska, franska och engelska språken 
samt skrifvér dem alla. Närmare 
meddela Rektor F. Isander och bok- 
handlaren H. W. Tullberg i Lin- 
köping. (i g*) 


På grund af öfverenskommel> e 

mellan "Nordisk Boghandlertidenfle 
och "Svensk Bokhandelstidniag" t®» 1 
annonser, som införas i ett af de 9 sa 
åfven blifva införda i båda tidning** 0 * 
mot en afgift af 20 öre pr petirad. 


Stockholm, 

tryckt hos A. L. Normans Boktryckeri-Akt^ 1 * 11 *' 
1178. 


Digitized by ^»oos le 


SVENSK BOKHANDELS-TIDNING. 


N:r 36. Lördagen 


På denna tidning, hvaraf ett n:r utkommer h varje helgfri lördag, prenume- 
reras för helt år med 4 kronor, postbefordringsafglften oberäknad. Redaktio- 
nens adress är Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hvarå priset 
är 10 öre för petitrad, böra, för att kunna intagas i näst utkommande num- 
mer, senast föreg&ende torsdags afton hafva kommit red. tillhanda. 


den 7 Sept. 



r 


"9 


Graj^aiitiibreniiigeri 

för utgifvandet af tio&rskatalogen för år 

1866-75 

sammanträder till ordinarie bolagsstämma mån- 
dagen den 23 september 1878, kl. 7 e. m., i 
Samson & Wallins bokhandel, Drottninggatan 7. 

Styrelsen. 


fe 


Svenska Bokförläggare-föreningen 

sammantrSder onsdagen den 1 8 sept. 1878, kl. 8 e. m., 
I tr. upp i huset n:r 18 vid Stora Vattugatan (hörnet 
af denna «ata ooh Clara vestra kyrkogata). 


JODlCj 

78 s. samt 16 pl. 


8:o, vj 8. o. 8. 79—210. Kart. 


l:a hft. Läran om växterna. 8:o, vj o. 

Kart. 2 kr. 

2: a hft. Läran om djuren, 

1: 60. 

Anteckningar efter prof. E. V. Nordlings föreläsningar öfver 
ärfda balken. Utg. af juridiska föreningen i Upsala. 2:& 
uppl. 8:o, 416 9. o. 1 pl. Upsala, Lundequistska bokh. i 
komm. 4: 50. 

Berg, J. F., o. Grön blad, A. M. y Stafnings- och läsebok för 
småskolan. 8:o, 96 8. Jönköping, Jönköpings litografiska 
aktiebolag. Kart. 60 öre. 

Berndtson, C. I. B., Variétés littéraires å Fusage desjeunes 
gen9 qui s’adonnent å Fétude de la langue fran<?aise. 3:éme 
livraison. 4:éme édition. 8:o, s. 166 — 236. Upsala, Lunde- 
quistska bokh. (1877.) 75 öre. 

B lsed el, N. G., Utförligare konfirmations-undervisning, eller 
evangelisk-luthersk kyrkolära. Öfv. af C. A. Möller. 7:e hft. 
8:o, s. 481 — 560. Sthm, Förlagsföreningen. (Tr. i Kristian- 
stad.) 75 öre. 

Oronquist, A. Werner, Om undersökning af renadt brän- 
vin. (Aftr. ur Teknisk tidskrift 1878.) 8:o, 15 s. Sthm, förf. 
76 öre. 

, Ur kemiskt-tekniska byråns verksamhet. 4:o. Sthm, 

Teknisk tidskrifts expedition. 

2. De eldfasta räämnena i Skånes kolförande formation. 
(Aftr. ur Ingeniörs-föreningeus tidskrift. 1877.) 41 s. o. 
2 pl. 3 kr. 

6. Handelskfcmistens i Stockholm berättelse för 1877. 20 
s. 1: 50. 


k sammanträdet kommer dels att förrättas val af ord- 
förande, vice ordförande , kassaförvaltare samt två reviso- 
rer jemte två deras suppleanter för granskning af före- 
ningens räkenskaper och handlingar, dels förteckningen å 
föreningens kommissionärer att genomgås, på det att leda- 
mot, som ej erhållit redovisning och liqvid, må anmälan 
derora kunna göra, och dels de hos föreningen depone- 
rade borgensförbindelserna att granskaa. 

På sammankomsten kommer äfven att handläggas: 
Gustaf Sandells anhållan om öfverlåtelse af kommissionär- 
skapet i Oskarshamn å Oscar Sandberg och dennes ansö- 
kan att fä samma kommissionärskap öfvertaga. C. J. 
Björklunds ansökan att varda antagen till kommissionär i 
Falun; M. Barkéns förlagsbokhandels ansökan att blifva 
ledamot; Onst. Anderssons ansökan om erhållande af kom- 
missio närskap i Skara . Aug. Strokirks anmälan om upp- 
rättande af filial i Carlsborg; J. C. Lagerspetzs ansökan 
om erhålhuide af kommissionärskap i Viborg ; H. H. Mess- 
noans ansökan om erhållande af kommissionärskap i Uleå- 
borg. 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Sanuon Wallin.) 


Pör d. 29 aug. — 4 sept. 1878. 

älmquist, 8., o. Lagerste dt, N. G. W., Lärobok i natur- 
kunnighet, L Läran om växterna och djuren. 8: o, vj o. 
210 8. samt 16 pl. Sthm, P. A. Norstedt A ööner. Kart. 3: 50. 


Dahl and er, G. R Inledning till maskinläran. En framställ- 
ning af de vetenskapliga grunderna för maskiners konstruk- 
tion. l:a A.fd, : Läran om kraftmaskiner. 2:a uppl. 8:o, 400 
s. o. 13 pl. Göteb., D. F. Bonnier. Kart. 6 kr. 

Genius, Kyrkogårdens. Fantastisk berättelse. Öfv. frän fran- 
skan af J. M. Lindblad. 2:a uppl. 8:o, 212 8. Sthm, F. C. 
Askerberg. 1: 76. 

Kjellberg, Isidor, Dikter. (Tillegnade redaktör F. T. Borg.) 
8:o, 80 s. Linköping, förf. 1 kr. 

Kurts, Joh. Heinr., Christelig religionslära enligt den evan- 
geliska kyrkans lärobegrepp, öfv. af J. A. Asping. 3;e uppl. 
8:o, 160 s. Sthm, F. C. Askerberg. (Tr. i Norrk.) 1: 50. 

Lee, William, Bränvin och salt, ett läkemedel mot gikt, 
rheumatism, andtäppa, lungsot och andra krämpor, öfv. 
från eng. 12:o, 48 s. Sthm, F. C. Askerberg. (Tr. i Norrk.) 
26 öre. 

Lind, OaTl, Bibelspråk och exempel till Luthers lilla kate- 
kes. l2:o, 47 8. Karlstad, C. Kjellin k K. (1877.) 26 öre. 

Lindblad, Joh. Mich., Christelig bön-bok för huslig andakt. 
9:e omarb. uppl. 12:o, 160 s. Sthm, F. C. Askerberg. 60 
öre, inb. 1: 26. 

Lindvall, C. A., Försök till förklaring öfver tillkomsten af 
våra rullstensäsar, refflorna i bergen m. m., tillhörande de 
qvartära bildningarna i vårt land. 8:o, 16 s. o. 2 pl. Sthm. 
P. A. Norstedt A 8öner. 30 öre. 

Lundberg, Christina, Kokbok. Oumbärlig h jelpreda i hus- 
hållet, innehållande fullständiga anvisningar, efter hvilka man 
hushållsaktigt, men godt, kan tillaga all bruklig mat, samt 
inlägga och förvara födoämnen, tillreda drycker, brygga och 
baka. Grundad pä 28 års erfarenhet. Med en planch. Ny 
tillökad o. förbättrad uppl. 12:o, 128 s. Sthm, F. C. Asker- 
berg. 50 öre. 

Mérimée, Prosper, Från Bartolomeinattens tid. Öfv. 12:o, 
300 s. Karlstad, C. Kjellin k K. (1876.) 1: 60. 

Olb ers, C., I bibelöfversättningsfr&gan. 4:de hft. Underdå- 
nigt utlåtande, afgifvet af theologiska fakulteten i Lund öf- 
ver 1877 &r8 proföfversåttning af Nya testamentet, och ut- 
gifvet med förord. 8:o, 24 s. Lund, C. W. K. Gleerup. 30 öre. 

Pallin, J. R., Lärobok i allmänna historien för elementarläro- 
verkens mellanklasser. 6:e uppl. 8:o, 186 s. Sthm, P. A. 
Norstedt k Söner. Vb. 2 kr. 


Digitized by 


Google 



148 


Petterson, C. Fr.) Biblisk historia för folkskolor med ut- 
vecklingar, förklaringar och tillämpningar. 14:e uppl., till- 
ökt med ett bihang: De vigtigaste profetiorna om frälsaren. 
Tvär 12:o, 108 s. o. 1 karta. Sthm, Fr. Skoglund. (Tr. i 
Falun 1877.) Inb. 30 öre. 

Betzius, Lorente Christo£fer, Christeliga predikningar 
öfver de årliga sön- och högtids d agarn es evangelier. Stereot. 
uppl. 8:o, 676 s. Sthm, F. C. Askerberg. Vb. 1: 75. 

Busssel, W. Clark, Andre styrmannen. Berättelse ur sjö- 
manslifvet. öfv. af H. F. Ekwurzel. 8:o, 367 s. Sthm, För- 
lagsf öreningen. (Tr. i Norrk.) 3 kr. 

Samling af arbeten i skönlitteratur af svenske och utländske 
författare, 8:o. Sthm, F. C. Askerberg. 

18. Eli mar, Borgfruns historia. s Svenskt original. 627 
8. 4: 25. 

Sammanfattning, Systematisk, af nya utsökningslagen af den 
10 aug. 1877, Med anmärkningar till hjelpreda vid lagens 
tillämpning. 8:o, 59 s. (tryckta i Askersund) o. 30 8. (tr. i 
Örebro). Sthm, Looström & K. 1: 25. 

Stadga, Kongl. inaj:ts nådiga, angående Skjutsväsendet, gifven 
Stockholms slott d. 31 maj 1878. 8:o, 31 s. Falun, Falu 
boktryckeri-aktiebolag. 25 öre. 

Strandberg, C. V. A., Samlade vitterhetsarbeten. 20:e hft. 
8:o, (V) s. 161 — 256. Sthm, C. E. Fritzes bokh. 1 kr. 

Tidtabellen. Officiel underrättelse om bantågens afgång från 
och ankomst till stationerna å statens jernvägar, jemte 3 
kartor öfver svenska jernvägarne, äfvensom tidtabeller för 
de förnämsta privata jernvägarne, samt ångbåts- och jern- 
vägslinien Göteborg — Fredrikshavn— Hamburg — Berlin. J£ 
17, d. 8 aug. 1878. 8:o, 46 s. o. 3 kartor. Sthm, J. A. Fors- 
ström. 26 öre. 

Topelius, Z., Fältskärns berättelser. 5:e cykeln. Fritänka- 
ren. — Aftonstormar. — Morgonljusning. 3:e uppl. 12:o, 
456 s. Sthm, Alb. Bonnier. 3 kr. 

Westberg, Oscar, Vägen till den sanna #torheten. Predi- 
kan för skolungdom, hållen i Clara kyrka d. 17 mars 1878. 
6:o, 16s. Sthm, A. L. Normans förlagsexp, i komm. 25 öre. 


Dansk bokförteckning. 

Meddelad af Q, E. C . O aå i Kjöbenhsvn; ur Nord. Bogh.-Tidn. 

Från den 10 — 16 aug. 1878. 

Barfoed, C. T., de org. Stoffers qvaL Analyse. H. 2. 176 
Sid. i 8. Gyldendal. 2 kr. 

B i lie, C. St. A.. Erindr. fra Beiser i Italien. H. 4. 80 Sid. 
i 8. Gyldendal. 1 kr. 

Flinchs Alm. eller Huskal. for det År efter ChristiFadael 1879. 
som er det 3 År efter Skudår. 96, 144 og 192 8id. i 8, En- 
lev. 60 öre, 75 öre og 1 kr. 

Folkets Almanak for 1879, ndg. af N. C. Bom og C. AThyie- 
god. Med den alm. Almanak 114, 162 og 204 Sid. i 8. Bma. 

60 öre, 75 öre og 90 öre. 

Fortegn., off., over Skibe henh. til d. d. Krigs- og Håndel*- 
Flåde, der ere tildelte Kjendings-Bign. Udg. ved Indenrig» 
og Marineminist. Foranst. som Anh. til det »Intern. Sign.- 
Syst.» Med Udtog af 80farts-Love samt off. Bekjendtgj* d 
Interesse for d. Skibsförere. 6 Udg. 138 8id. og 1 FlagUb, 
i 8. (Gyldendal.) 1: 60. S 

Henrichsen, B. J. F., Opg. til O vers. fra Latin p& Dansk, 1 

4 Udg., beserget af O. Siesbye. 228 8id. i 8. Gyldendii 
Indb, 2: 75. 

I b s e n , H., Haermaandene på Helgeland. Skuespil i 4 HandL 

5 Udg. 1: 60. Indb. 2: 75. 

Petersen, J., Lsereb. i den elem. Plangeom. - 3 Udg. 78 Sid. 
i 8. Sohonberg. Pb. 1: 60. 

Spry, W. J. J., Korvetten Challengers Beise omkr. Jorden. E 
6. 48 Sid. i 8. Philipsen, 1 kr. 

St ar b sek, G., Kong Carls Test. Hist. Boman i 3 Dele. E 
6. 32 Sid. i 8. Bée og Friees. 26 öre. 

Trap, J. P„ stat.-topogr. Beskr. af K. Danmark. 2 Udg. E 
44. 64 Sid. og 7 Bill. i 8. Forlagsb. 1 kr. 1 

Tusind og een Nat. I fuldat. Overs. og fors. med Anm. ved G. | 
Weil. H. 54. 32 Sid. i 8. Nyt dansk Forl.-konBort 50 öre. 
Udkast til Vexellov. Udarb. af de dansk-norsk-svenske Kom- , 
miterede. Sv. og. d. Text. Med d. og ev. Motiver og S Bi* | 
lag til samme. 246 tildeli tosp. Sid. i 4. (Gad.) 1 kr. 
Wimmer, K. A., Po9tkvitt.-Bog. 96 Sid. i 8. Bée. Inb. 1kr. 
(48 Sid. 50 öre.) 

Landkort, Porträtter eter 

Tegn. af seldre nord. Architectur. Sami. og udg. af V. Dihlenp, 

H. J. Holm og H. Storck. III R. H. 8. S autogr. BL i Fol 
Hagerup. 1 kr. 


Böcker som utkommit: 

Hos undertegnede er udkommet: 
Scener fira en Jagttur, tegnede &f 
A. O. med Text af D. Pris 1 kr. 
Scener fra en Fisketur, tegnede af 
A. O. med Text af D. Pris 1 kr. 
Kristiania i august 1878. 

(2 g:n) Alb. Cammermeyer. 


Psalm- och Ev.-bok 

med grof stil, 

den mest lämpliga för personer med 
svag syn, är å nyo upplagd, tillökt 
mea ae nya bönerna på högtidsda- 
gar m. fl., och sälies deraf så väl 
bundna i starka och vackra läder- 
band som i ex. (obundna) till billi- 
gaste N pris. Samma bok i mindre I 
format' med corpus, nonpareille och I 


perlstil finnes äfven med och utan 
band. Reqvisitioner förväntas. 
Vestervik i september 1878. 

(i g:n) C. O. Ekblad &. C;o. 


Paa den norske Forlagsforenings 
Forlag er udkommet: 

Pharaakologisk Conpdimn, 

udarbeidei i Henhold til de nordiske 
Pharmacopoeer, for Medicinere, Phar- 
macenler, Lsger og Apotheker-Revi- 
sorer, af Cand. medicinte & pbarma- 
cite, Garnisonsltege F. Hoch. I. Lse- 
gemidlerne (Droguerne) af Plante- 
riget. I2V2 Ark 8vo. Pris heftet 
3 kr., indb. 4 kr. 

H. Aschehoug & C:o. 

Alb. Cammermeyer. J. W. Cappelen. 

P. T. Mallings Bogh. 

(1 pn) 


Böcker under tryckning: 

Till undvikande af kollision till- 
kännagifves, att en ny upplag» »i 

Macanlay, 

Englands historia, 

öfversatt och å nyo genomsedd af 

D:r O. W. Alund, utkommer under 

loppet af instundande vinter, samt 
att i sammanhang dermed samtidigt 
som fortsättning till denna och 
föregående upplagor utgifves af D* 

O. W. Ålund öfversatt: 

”History of England 

in the 18 :th centuiy 

by W. E. H. Leehy,” 

hvilket arbete i England mottagit® 
med stort bifall och på ett utmärkt 
sätt kompletterar Macaulay’s arbete. 

Stockholm den 5 sept. 1878. 
d g:n) Fr. Skogluii 


Digitized by ^»oosie 



149 


På undertecknade förlag utkom 
mer i svensk öfversättning: 

Platt-Land, af Fr. Spielhagen, 

La sultane parisienne, af Adolphe 
Bélot, 

La flévre de rinconnu, af Adolphe 
Bélot, 

La Véntusnoire, af Adolphe Bélot, 

hvilket för undvikande af kollision 
tillkännagifves. 

(x gm) Oscar L. Lamm. 


- Återbegärda böcker: 

Angelägen retur. 

Genom hrr Seelig & C:o i Stock- 
holm begäree i retur 

alla öfverflödiga exemplar af 

Anjou & Eastman, 

Pedagogik, 5:te häftet, 

Segerstedt, 

Geometrien i folkskolan. 

Karlstad i aug. 1878. 

(3 gm) Hjalmar Petersaon & C:o. 


Högst angelägen retur! 

Herrar bokhandlare bedes att 

genast retnnxera alla på lager 

varande exemplar af 

Erslev, Geografi N:o 2, och 
Flach, Spräklära, 4:de uppl., 

som ej behållas i fast räkning. Dis- 
ponenda af dessa artiklar erkännas 
under inga vilkor i biifvande redo- 
visning. 

Stockholm den 30 augusti 1878. 

(2 g:n) Albert Bonnier. 


Retur. 

Alla de bokhandlare i landsorten, 
som ha J. H. Chronwalls skrifter i 
kommission, anmodas att med det 
första återsända dem alla, tillika 
med redovisning för det sålda, un- 
der adress: Seelig & C:o, Stockholm. 
Högaktningsfullt J. H. Chronwall. 


Angelägen retur. 

Öfverflödiga exemplar af 

Småskolans ABC-bok, 

lämpad efter ljud- och skrifläse-me- 
toden af Fred. Sandberg , som icke 
behållas i fast räkn., torde med första 
benäget återsändas genom hrr Seelig 
& C:o, enär sista upplagan är ut- 
gången från vårt lager. 

Norrköping den 15 aug. 1878. 

(3 gm) Lithogrtfiska Aktie-Bolaget. 


Naturvetenskapens 
första grunder 

N:o 2: Roscoe, Remi, 

torde återsändas innan oktober må- 
nads slut. 

Stockholm den 18 sept. 1878. 

(i gm) Samson & Wallin. 


Blandade annonser: 

Starka, eleg. P armar till 

Ekbobms Ordbok 

i 1 band k 1 kr. .pr st. 

i 2 b k 75 öre i> b 
Eleg. Almaaackspermar med äkta 
förgyllning k- 18 kr. pr 100, 
Eleg. Fickkalenderpermar med 
äkta förgyllning k 15 kr. pr 100, 
med 20 % rabatt för herrar bok- 
handlare, kunna reqvireras genom 
herrar Seelig & C:o. 


(5 g:n) 


P. Herzog, 

Stockholm. 


Angelägen retnr. 

Alla exemplar af 

Norbecks Teologi, 

hvilka ej behållas i fast räkning, 
torde med omgående paketpost åter- 
sändas. 

Efter den 24råe i denna månad 
återtages icke något exemplar. 

Stockholm den 6 september 1878. 

P. A. Huidbergs Bokförlags-Aktieb, 

G gm) 


Angelägen retur! 

De herrar bokhandlare, 'hvilka 
hafva på lagér af 

Sandbergs Läsebok, 

torde desamma med det aldra företa 
returnera. Disponenda häraf kan 
jag på inga vilkor godkänna i nästa 
redovisning. 

Stockholm, 4 sept. 1878. 

(i g;n) Nils Gleerup. 


Prisbelönt med 

l;sta priset 

å 

Eskilstuna 

Industriutställning 

1878. 


Skol- 
skrif- 
böcker 

till billigaste priser från 

J. 0. Öberg & Sons 

Kanlorsboksfatirik, Eskilstuna. 

O b». Å våra förut kungjorda pri- 
ser lemnas å skolskrif- och 
themaböcker : 

10 % rabatt pr 100 st. 

12 b b b 300 B 

15 b b j> 500 B 

(3 g:n) 


Moodys Nykterhetsföredrag jemte lef- 
nadsskildringar och tilldragelser i samband 
med nykterhetsverksamheten i Boston, sam- 
lade och utgifna af Rev. James B. Dunn. 
öfversättning af B. Strömberg. Pris 1 kr. 
Kan reqvireras hos föreningen Strid och 
Seger, Göteborg. Då minst 10 ex. reqv. 
lemnas vanlig rabatt. (2 g:n) 


till 


Almanackan 1879 

expedieras efter reqvisition i fast 

räkning af 


(2 gm) 


I. Elkan. 


Digitized by 


Google 


190 


P. Herzogs Bokbinderi, 

Stockholm. 

(T Genom den stora arbetspersonalen och 
tidsenliga maskiner kan hvilket arbete som 
helst utföras inom få dagar! 


(2 g:n) 


> qpp p p p ppppp p ^ppppppp 


Alla exemplar af Bibel-Atlas till 
Gamlr och Nya testamentet, utg. af 
D:r G. J, Keyser, torde hrr bok- 
handlare benäget öfverföra till herr 
A. V. Carlson, som hädanefter ex- 
pedierar nämda förlag. 

Stockholm d. 29 Aug. 1878. 

Klemmings Antiqv. & Sortiment, 

N. Eskilsson. 

Med anledning af ofvan stående 
behagade hrr bokhandlare till mitt 
konto öfverföra alla bekomna ex. af 
Bibel-Atlas till Gamla och Nya testa- 
mentet, af D:r G. J. Keyser, och 
till mig insända reqvisitioner derå. 

Stockholm d. 29 '»tig. 18,78. 

(2 gm) Ä. V. Carlson. 


Hrr bokhandlare behagade från 
mitt till hr 

A. V. Carlsons 

BOparat-COntO öfverföra disponenda 
af den 31 december 1877, äivensom 
detta årets sändningar. 

Stockholm den 5 sept. 1878. 

H. G. Cantzler. 

På grund af ofvanstående beha- 
gade hrr bokhandlare till mitt se- 
parat-COnto öfverföra disponenda 
31 dec. 1877, äfvensom detta årets 
sändningar af hr H. Q. Cantzlers 
lager, och till mig insända reqvisi- 
tioner derå. 

Obs. Reqvisitioner å behöflig la- 
gerkomplettering torde benäget in- 
sändas. 

Stockholm som ofvan. 

(i g:n) A. V. Carlson. 


I likhet med föregående år till- 
handahåller undertecxnad 

Almanack»- och 
Fick-kalenderspermar 

i flera mönster och färger, med och 
utan inbindning med linieradt pap- 
per. 

Vanlig storlek med inbindning 21 

kr. pr 100. 

Lösa permar . . . 14 » » 100. 

Octgvpermar med 
inbindning . . . 25 i d 100. 

Lösa permar , . . 17 a. b 100. 

'Fick-kalenderspermar 12 » » 100. 

Obs. Permarne äro cloth och guld- 
tryck. Pris pr kassa. Vid större 
reqvisitioner 8 proc. rabatt. 

C. B. EHoksson. 

Stockholm, Stora Nygatan 23. 
(1 g:n) 


Herrar Bokhandlare. 

Med tacksamhet för herrar bok- 
handlare^ tillmötesgående att till 
subskription mottaga underteck- 
nads 

”Visor och kupletter”, 

anhåller jag härigenom vördsamt att 
endast uppgift å antalet af de före 
den 30 dennes å listorna tecknade 
namn täcktes till herr musikforlägga- 
ren Abr. Hirsch insändas, kunnande 
såmedelst subskriptionen å listorna 
äfven efter denna tid obehindradt 
fortgå. 

Stockholm den 4 sept. 1878. 

Ernst Wallmark. 


Herrar Bokhandlare 

underrättas, att ny upplaga utkom- 
mit af 

Pallins Muta histom 

och expedieras på reqvisition i öf- 
verensstämmelse med vårt senaste 
cirkulär. 

Sedan returer nu inkommit af 

Sjögren, Historisk ' läsebok, - 

andra delen, kunna ett mindre an- 
tal ex. erhållas i kommission om re- 
qvisition insändes. 

Derjemte meddelas, att Pallins 
Nya tidens historia kommer med 
säkerhet att utsändas de första da- 
garne af nästa veeka. 

Stockholm den 5 sept. 1878. 

P. A. Norstedt & Söner. 


Lediga platser : 

Plats i bokhandel, helst i Stock- 
holm, sökes af en ung man med 
mångårig vana vid alla inom bok- 
handeln förekommande göromål. De 
mest hedrande betyg om duglige! „ 
och ordentlighet kunna presteras. 
Hrr Seelig & C:o lemna närmare 
upplysningar. (3 po) 


”En student, 21 år gammal, som 
ett års tid varit på kontor, önskar 
egna sig åt bokhandeln samt söker 
plats. Den sökande år kunnig i 
tyska, franska och engelska språken 
samt skrifver dem alla. Närmare 
jneddela Rektor F. Isander och bok- 
handlaren H. W. Tullberg i Lin- 
köping. (2 gm) 


En yngling med flerårig vana vid 
bok- och pappershandel önskar sig 
plats, helst genast. Adress unpgu’ 
ves af herrar Seelig & C:o, Stock- 
holm. (l gm) 


Jpg"* På grund af öfverenskommelse 

mellan ”Nordisk Boghandlertidewle 
och ”Svensk Bokhandelstidning'’ knnn * 
annonser, som införas i ett af dessa blwi 
äfven blifva införda i häda tidningarna 
mot en afgift af 20 öre pr petirad. 


Stockholm, 

tryckt hos ▲. L. Normans Boktryckerl-AktleboUf* 
1878. 


Digitized by v^oogie 


SVENSK BOKHANDELS-TIDNING. 


N:r 37. Lördagen 


Pi denna tidning, hvaraf ett n:r utkommer hvarje helgfri lördag, prenume- 
reras för helt &r med 4 kronor, postbefordringsafgiften oberäknad. Redaktio- 
nens adress är Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hvarå priset 
är 10 öre för petitrad, böra, för att kunna intagas i näst utkommande num- 
mer, senast föregående torsdags afton hafva kommit red. tillhanda. 


den 14 Sept. 1878. 


Grarantiforeningen 

för utgifvandet af tioårskatalogen för år 

1866-75 

sammanträder till ordinarie bolagsstämma mån- 
dagen den 23 september 1878, kl. 7 e. m., i 
Samson & Wallins bokhandel, Drottninggatan 7. 

Styrelsen. 


Svenska Bokförläggare-föreningen 

sammanträder onsdagen den 18 sept. I878 f kl. 6 e. m., # ) 
I tr. upp i huset n:r 18 vid Stora Vattugatan (hörnet 
af denna gata ooh Clara vestra kyrkogata). 

Å sammanträdet kommer dels att förrättas val af ord - 
förande , vice ordförande , kassaförvaltare samt två reviso- 
rer jemte två deras suppleanter för granskning af före- 
ningens räkenskaper och handlingar, dels förteckningen å 
föreningens kommissionärer att genomgås, på det att leda- 
mot, som ej erhållit redovisning och liqvid, må anmälan 
derom kunna göra, och dels de hos föreningen depone- 
rade borgensförbindelserna att granskas. 

P& sammankomsten kommer äfven att handläggas: 

Gustaf Sandells anhållan om öfverlåtelse af kommissio- 
närakapet i Oskarshamn å Oscar Sandberg och dennes an- 
sökan att få samma kommissionärskap öfvertaga. 

C. J. Björklunds ansökan att varda antagen till kom- 
missionär i Falun; 

' M. Barkéns förlagsbokhandels ansökan att blifva le- 
damot; 

Gust. Anderssons ansökan om erhållande af kommis- 
sionärskap i Skara; 

Aug. Strokirks anmälan om upprättande af filial i 
Carlsborg ; 

J. C. Lagerspetz’s ansökan om erhållande af kom- 
missionärskap i Viborg; 

H. H. Messmans ansökan om erhållande af kom- 
missionärskap i Uleåborg; 

B. Törners och Hanna Ouchterlonys ansökan om 
erhållande af kommissionärskap i Vemamo. 

Skrifvelse från Gust. Anderssons i Skara löftesmän 
om uppgörelse. 

Hjalmar Barkéns ansökan att blifva andre kommissio- 
när i Jönköping; 

Aléthe Åkerhjelms ansökan om att blifva antagen till 
kommissionär i Waldemarsvik. 

*) Obs. Ändrad tid. 



Vi kunna ej aflnat än till fullo instämma med den 
värde insändaren i mr 30 af denna tidning, beträffande 
hans uttalade åsigter om bokhandelsköpen, och tro vi i 
likhet med honom, att berättigandet att öfverlemna eller 
sälja sin affär till den, för h vilken han har förtroende, 
bör vara icke allenast betryggande för forlagsbokhandlarne, 
hvilka dess utom affordra obegränsad borgensförbindelse 
för de tre första årens försäljning, utan äfven synnerligen 
lugnande för alla dem, som egna sig åt sortimentsbok- 
handeln. Det skulle för öfrigt vara höjden af despotism, 
att förvägra inuehafvaren af en bokhandel rättigheten att 
till kompetent person öfverlemna sin affär. 

För den obemedlade unge mannen vore det ju dess 
utom så godt som alldeles omöjligt att tänka på egen 
affär, ty hvera skulle vilja hjelpa honom med penningar 
eller borgen, om det ginge derhän, att, i händelse af döds- 
fall, affären icke skulle kunna öfverlåtas till annan person, 
utan koramissionärskapet annonseras ledigt till ansökning 
och fast-räknings-lagret således realiseras till hvad pris 
som helst. 

Till den bekymrade »bokförläggaren» i n:r 27 af denna 
tidning vilja vi framställa den åsigten, att derest icke bok- 
förläggarne sjelfva gynnade de höga afträdesbelopp, som 
under senaste åren gjort sig gällande vid bokhandelsköp, 
så vore det eljest ganska lätt att förekomma desamma, 
genom att inrätta ett andra kommissionärskap på alla så- 
dana platser, der konkurrens anses möjlig. 

Då det kan vara möjligt att betala ända till 50,000 
kronor i afträde för en bokhandelsaffär, låt vara i förening 
med korta varor, så tyckes väl redan detta innebära ett 
dräpande bevis för möjligheten af konkurrens, och hvarföv 
icke då lem na tillfälle för unga män af facket att försöka 
sin lycka. Under många år har t. ex. i hela provinsen 
Dalarna endast funnits en kommissionär. Att det borde 
kunna bära sig för flera, torde icke ens bokförläggare- 
föreningen förneka, synnerligast då det finnes provinser 
med vida mindre antal inbyggare, der Sv. bokförläggare- 
föreningen har fem å sex kommissionärer. Vare nog sagdt 
härom, reflexionerna göra sig sjelfva! 

Beträffande den sak, hvari ins. i n:r 30 vidare ut- 
talar sig, nämligen, att noviteter endast skulle utlemnas 
i kommission på bestämd tid, så kunna vi så mycket 
mindre instämma deri, som det ju är förlagsbokhandlaren 
obetaget att, när helst han vill, återbegära sitt lager. 
Derimot skulle äfven vi anse det vara högeligen önsk- 
värdt, att läroböcker och andra kuranta artiklar endast 
utlemnades i fast räkning mot högre rabatt, h varigenom 
det blefve en nödvändighet för bokhandlaren, att noga 
tillse, att icke större partier reqvirerades, än hvad som 
vore behöfligt, samt att å andra sidan förlagsbokhandlaren 


Digitized by ^»oos le 



152 


sålunda blefve i tillfälle att närmare beräkna, när ny upp- 
laga verkligen vore erforderlig. Risken att i fast räkning 
reqvirera kuranta böcker borde vara vida mindre, än att 
inköpa en mängd mer eller mindre dyrbara galanteri- 
artiklar, som man ofta får se i boklådorna. Såsom ett 
talande exempel på huru kommissionsrätten kan missbru- 
kas, må anföras: 

Hos en kommissionär fans vid en inventering 700 
exemplar af en mycket kurant lärobok upptagna å inven- 
tarium, hvilket föranledde till returbegäran af öfverflödiga 
exemplar, hvarpå det svar lemnades, att inga ex. kunde 
undvaras, utan att än flera snarligen behöfdes. Nå, det 
låter höra sig, tänkte bokens förläggare, men hvad hände 
— vid nästingående redovisning befans det, att af de 
disponerade 700 exemplaren voro endast 42 sålda! 

Att en forlagsbok handlare under sådana förhållanden 
gerna och med tacksamhet säljer huru litet parti som 
helst mot vanlig rabatt till enskilda reqvirenter, är ju all- 
deles solklart. 

Vill bokhandlaren söka förebygga detta, så tro Vi 
för visso, att bästa medlet vore att reqvirera dylika artik- 
lar i fast räkning mot högre rabatt. 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samton Sf W allin.} 

För d. 5 — 11 sept. 1878. 

Baelter, Sven, Nåden i Kri9to, förestäld i predikningar öfver 
de årliga sön- och högtidsdagarnes evangelier. 6:e hft. 8:o, 
8. 481 — 676. Norrköping, M. W. Wallberg. 60 öre. 


Blanche, lugnst, Samlade arbeten. H. 21 k 22. Bilder 
ur verkligheten. IV. 3:e uppl. 8:o, 266 s. Sthm, Ålb. Bon- 
nier. 2 kr. 

Calwagen, E. O., Tysk språklära för elementar-undervisnin* 
gen. 3:e uppl. 8:o, 188 s. Sthm, J. Seligmann k E. Vb. 
2 kr. 

Christie, H., Lärobok i fysik. öfv. o. delvis bearb. af K. 
M. Lindeberg. 2:a uppl. Med 163 figg. 8:o, 225 a Upsala, 
W. Schultz. (Tr. i Sthm.) Kart. 2 kr. 

Feuillet, Octave, En ung qvinnas dagbok, öfv. af Aug. 

Th. Paban. 8:o, 155 s. Sthm, G. J. Leufstedt. 1: 26. 
Keyser, C. Joh., Tillägg till prof. C. W. Blomstrands Kort 
lärobok i oorganisk kemi. (Tryckt som manuskript.) 8:o, 
68 s. Norrk., M. W. Wallberg. 2 kr. 

P al lin, J. R., Lärobok i nya tidens historia för elementar* 
läroverkens högre klasser. 8:o, 260 s. Sthm, P. A. Nor- 
stedt k Söner. Vb. 2: 50. 

Samarov, Gregor, Guld och blod. Social roman. 4:e hft. 

8:o, s. 721 — 960. Sthm, Alb. Bonnier. 1: 60. 

Stanley, Henry M., Genom de svartes verldsdel. Nilens 
källor; kring de stora sjöarne och utför Livingstone-floden 
till Atlantiska hafvet. 4:e hft. 8:o, s. 193 — 246 o. 4 pl. 
Sthm, Alb. Bonnier. 1 kr. 

. Kartbilagor till Stanley, Genom de svartes verldsdel. 2 
kartor. Sthm, Alb. Bonnier. För subskr. 2 kr., för köpare 
4 kr. 

Sättervall, Th. A., Redogörelse för Gotlands läns folkhög- 
skolas verksamhet under läsåret 1876 — 77. 8:o, 36 s. (Tr.i 
Visby 1877.) 

, D:o d:o 1877-78. 8:o. 29 s. (Tr. i Visby 1878.) 

Uppgifter vid den skriftliga mogenhetspröfningen i modermå- 
let och latinska språket under läsåren 1864 — 78. 16:o, 52 8. 
Kalmar, J. A. Almquist. 60 öre. 

Westling, G., Hufvuddragen i Bibelns böcker till elementar- 
läroverkens tjenst. 8:o, 35 s. Sthm, P. A. Norstedt A Söner. 
60 öre. 

Åslund, Daniel, Beskrifning öfver Westernorrlands län. 2:a 
hft. 8:o, s. 49 — 96. Hernösand, Wilh. Lundquist. 76 öre. 


Böcker under tryckning: 

På undertecknade förlag utkom- 
mer i svensk öfversättning: 

Platt-Land, af Fr. Spielhagen, 

La snltane parisienne, af Adolphe 
Bélot, 

La fiévre de 1’inconnu, af Adolphe 
Bélot, 

ha Vénns noire, af Adolphe Bélot, 

hvilket för undvikande af kollision 
tillkännagifves. 

(2 g:n) Oscar L. Lamm. 


Till kollisions undvikande med- 
delas att 

fiohlves' MarmeiMi 

är öfversatt och under tryckning, 
för att på undertecknads förlag in- 
om kort utkomma. 

Stockholm den 9 sept. 1878. 

J. Beckman. 


Till undvikande af kollision till- 
kännagifves., att en ny upplaga af 

M&caulay, 

Englands historia, 

öfversatt och å nyo genomsedd af 
D:r O. W. Alund, utkommer under 
loppet af instundande vinter, samt 
att i sammanhang dermed samtidigt 

som fortsättning till denna och 

föregående upplagor utgifves af D:r 

O. w. Ålund öfversatt: 

”History of England 

iu the 18 :th century 

by W. E. H. Leehy,” 

hvilket arbete i England mottagits 
med stort bifall och på ett utmärkt 
sätt kompletterar Macaulay’s arbete. 
Stockholm den 5 sept. 1878. 

(2 g: u) Fr. Skoglund. 

Till undvikande af kollision med- 
delas, att 

"Soll und Haben” 

von Gustaf Freytag 
är under öfversättning. 

C. Cederström. 


Böcker som utkommit: 

Psalm- och Ev.-bok 

med grof stil, 

den mest lämpliga för personer med 
svag syn, är å nyo upplagd, tillökt 
med de nya bönerna på högtidsda- 
ar m. fl., och sälies deraf så väl 
undna i starka och vackra lädet- 
band som i ex. (obundna) till billi- 
gaste pris. Samma bok i mindre 
format med corpus, nonpareille och 
erlstil finnes äfven med och utan 
and. Reqvisitioner förväntas. 

Vestervik i september 1878. 

(2 g:n) C. O. Ekblad & C:o. 


I Kommission hos Undertegnede 
er udkommet: 

Kristofer Janson, 

Skildringer fra Italia. 

Pris heftet 1 kr. 

Indb. i Shirtingbd 1: 80. 
Kristiania i august 1878. 

(i g:n) Alb. Cammermeyer. 


Digitized by ^ooq le 



153 


På Jönköpings Lithografl8ka 
Aktiebolags förlag har utkom- 
mit: 

Mbok i fes kurser, 

innehållande 

Stilöfningar och 
Rätts tafningsregler, 

utarbetad af 

J. F. Berg och A. M. Grönblad, 

Folkskolelärare. 

Pris: 10 öre pr kurs. 

Den första för några måna- 
der sedan utgifna stora upp- 
lagan af detta högst förtjenst- 
futla arbete vann så stort er- 
kännande, att hon slutsåldes 
på ganska kort tid, h varför an- 
dra upplagan nu erbjudes. 

Att belåtenheten med arbe- 
tet varit ganska stor kan man 
sluta till, utom af omnämnda, 
särdeles raska afsättning, äfven 
af den fördelaktiga kritik det- 
samma åtniutit i d Veckoblad 
för Folkundervisningen]). 
Sagda tidning afgifver följande 
förmånliga omdöme: 

» Tvenne erfarne lä- 

rare hafvu här sökt gifva material 
för skrifundervisningen, och hafva 
de, efter vårt förmenande, lyckats 
väl, i det att bokstafsformerna äro 
enkla och vackra, samt fortskrida i 
systematisk ordning. En god tanke 
synes det oss vara att med välskrif- 
ningen förena rättskrifning, som här 
skett i de två sista kurserna.» 

Vid kontant reqrisition, eller 
liqvid genom postförskott eller 
jernrägsefterkraf, af minst 100 
exemplar lem nas 23 proc. ra- 
batt, och vid reqrisition af 1000 
ex. lemnas de fraktfrilt rid den 
reqvirenten närmaste Jernvägs- 
8talionen. — Profsändning på 
begäran. (i g:n) 


riget. 12'/2 Ark 8vo. Pris heftet 
3 ler., indb. 4 kr. 

H. Asohehoug & C;o. 

Alb. Cammermeyer. J. W. Cappelen. 

P. T. Mailing» Bogh. 

(2 g:n) 


På Jönköpings Lithograflska 
Aktiebolags förlag har utkom- 
mit och säljes i bokhandeln: 

Stafnings- och Läsebok 

för 

Småskolan 

af 

J. F. Berg och A. M. Grönblad, 

Folkskolelärare. 

Pris: 60 öre. 

Detta arbete, som före tryck- 
ningen granskats af framstå- 
ende skolmän, har erhållit de 
amplaste loford. Af dessa till- 
låta vi oss anföra folskolein- 
spektören Ahnstrands i Wexiö: 

» Detta arbete, som 

är med mycken sorgfällighet och sak- 
kännedom ntarbetadt, utmärker sig 
för enkelhet och grundlighet och 
gifver de bästa förhoppningar om 
att blifva en synnerligen god staf- 
nings- och läsebok för smäskolor, 
hvarför jag p& det varmaste föror- 
dar arbetets utgifvande från trycket 
och hyser den öfvertygelsen, att bo- 
ken skall blifva mycket använd i 
småskolorna, synnerligast i sådana, 
der den s. k. stafningsmetoden an- 
vändes.» (1 g:n) 


Angelägen retnr. 

Alla exemplar af 

Norbecks Teologi, 

hvilka ej behållas i fast räkning, 
torde med omgående paketpost åter- 
sändas. 

Efter den 24:de i denna månad 
återtages icke något exemplar. 

Stockholm den 6 september 1878. 

P. A. Huldbergs Bokforlags-Aktieb. 

(2 g:n) 


Paa den norske Forlagsforenings 
Forlag er udkommet: 

Fharmakologisk Compendium, 

odarbeidet i Henbold til de nordiske 
Pharmacopoeer, for Medicinere, Phar- 
maceater. Leeger og Apotheker-Reri- 
sorer, af Cand. medicinee & pbarma- 
c '«» Garnisonslaege F. Hoch. I. L®- 
gemidlerne (Droguerne) af Plante- 


Återbegärda böcker: 

Naturvetenskapens 
första grunder 

N:o 2 : Roscoe, Kemi, 

torde återsändas innan oktober må- 
nads slut. 

Stockholm den 18 sepfc. 1878. 

(2 g :n) Simson & Wallin. 

Öfverflödiga exemplar af* 

Billig Skönlitteratur: 

2:dra t. o. m. 6:te delarna torde vid 
första tillfälle återsändas till 

Osoar L. Lamm. 


Angelägen retnr! 

De herrar bokhandlare, hvilka 
hafva på lager af 

Sandbergs Läsebok, 

torde desamma med det aldra första 
retumera. Disponenda häraf kan 
jag på inga vilkor godkänna i nästa 
redovisning. 

Stockholm, 4 sept. 1878. 

(2 g:n) Nils Gleerup. 


Blandade annonser: 

Starka, eleg. Permar till 

Ekbohms Ordbok 

i 1 band k 1 kr. pr st. 
i 2 » k 75 öre d d 

Eleg. Almanackspermar med äkta 
förgyllning k 18 kr. pr 100, 
Eleg. Fickkalenderpermar med 
äkta förgyllning k 15 kr. pr 100, 
med 20 % rabatt för herrar bok- 
handlare, kunna reqvireras genom 
herrar Seelig & C:o. 

P. Herzog, 

(6 g:n) Stockholm. 


Clothpermar 

till 

Almanackan 1879 

expedieras efter reqvisition i fast 
räkning af 

O g:n) I. Elkan. 


Digitized by 


Google 




154 


Hrr bokhandlare behagade från 
mitt till hr 

A. V. Carlsons 

separat-conto öfverföra disponenda 
af den 31 december 1877, äivensom 
detta årets sändningar. 

Stockholm den 5 sept. 1878. 

H. G. Cantzler. 

På grund af ofvanstående beha- 
gade hrr bokhandlare till mitt se- 
parat-COnto öfverföra disponenda 
31 dec. 1877, äfvensom detta årets 
sändningar af hr H. O. Cantzlers 
lager, och till mig insända reqvisi- 
tioner derå. 

Obs. Reqvisitioner å behöflig la- 
gerkomplettering torde benäget in- 
sändas. 

Stockholm som ofvan. 

(2 g:n) A. V. Carlson. 


I likhet med föregående år till- 
handahåller undertecknad 

Almanacks- och 
Fick-kalenderspermar 

i flera mönster och färger, med och 
utan inbindning med linieradt pap- 
per. 

Vanlig storlek med inbindning 21 

kr. pr 100. 

Lösa permar ...Udd 100. 
Octavpermar med 
inbindning . . . 25 » » 100. 

Lösa permar . . . 17 » d 100. 

Fick-kalenderspermar 12 » d 100. 

Obs. Permarne äro cloth och guld- 
tryck. Pris pr kassa. Vid större 
reqvisitioner o proc. rabatt. 

C. B. Ericl son. 

Stockholm, Stora Nygatan 23. 
(2 g:n) 


Lidner. 

Af denne författare utkommer 
med snaraste 

första häftet af en 

Godtköpsupplaga, 

som blir komplett under loppet af 
hösten i 5 häften å 50 öre ord. 
35 öre netto. I fast räkning l3 /is 
& 55 Ao : . . 

Seqvisition & subskriptionslistor 
och behöfligt antal exemplar af l:sta 
häftet motses. 

Stockholm den 13 sept. 1878. 

Adolf Bonnier. 


Vackra svarta pressade 

Skinnpermar 

till 

Fjellstedts Bibelförklaring. 

utgifven af P. Palmquists Aktiebo- 
lag, Gamla Testam. i 2 band, Nya 
Testam. i 1 band, säljas hvar för 
sig om så önskas a 1: 50 pr st. pr 
kassa mot 20 % rabatt för herrar 
bokhandlare. Reqvireras genom hrr 
Seelig & C:o hos 
(1 g:n) P. Herzog. 


Piitz, 

Nyare tidens historia. 

Af detta arbete, som en kort 
tid varit utsåldt, är en ny upp- 
laga under pressen och blir 
densamma antagligen färdig 
till utsändning om ungefärli- 
gen 3 veckor, hvarom vi här- 
med velat underrätta de her- 
rar bokhandlare, som reqvire- 
rat denna lärobok. 

Pallin, 

Nya tidens historia 

är nu färdig och pågår utsänd- 
ning deraf så fort sig göra lå- 
ter. Reqvisitioner motses från 
de ställen, der densamma an- 
tagits till lärobok. 

Stockholm 11 sept. 1878. 

P. A. Norstedt & Söner. 

(1 g:n) 


Obs! Redoyisning! 

Undertecknad har öfvertagit lito- 
grafen herr 

8. A. Petersons 

utestående lager (»Krafs till Ju- 
len» etc.) och alla utestäende for- 
dringar hos herrar bokhandlare, och 
får med anledning häraf anhålla om 

omffäende redovisning 
och betalning. 

Stockholm den 12 sept. 1878. 

Adolf Bonnier. 


Prima 

italienska strängar 

nu inkomna. 

Padua V:lin E pr stock 13 kr. 
Verona » E »10 kr. 

» »A » 10 kr. 

» » D » 12 kr. 

» V:cellA » 12 kr. 

» » D » 18 kr. 

Italienska, franska och tyska öf- 
verspunna strängar. 

Pr kassa 10 proc. rabatt 
(i g:n) Julius Bagge. 


Lediga platser: 

En yngling, 16 år gammal, m 
genomgått 5 klasser af elementu- 
läroverket och son till en lärare 
derstädes, söker plats inom bokhan- 
deln nu eller längre fram. Närm 
meddelar bokhandlare J. L. Tömqru<\ 
Landskrona . (3 ga) 


En student, 21 år gammal, som 
ett års tid varit på kontor, önskar 
egna sig åt bokhandeln samt söker 
plats. Den sökande är kunnig i 
tyska, franska och engelska språken 
samt skrifver dem alla. Sannare 
meddela Rektor F. Isander och bok- 
handlaren H. W. Tullberg i Lin- 
köping. (3 ga) 


En yngling med flerårig vanare 
bok- och pappershandel önskar s| 
plats, helst genast. Adress uppgi- 
ves af herrar Seelig & C:o, Stod 
holm. (2 g* 


En yngling vid 18 års ålder, som 
genomgått 4 klasser vid högre ele- 
mentarläroverk och sedan 1 ån 
varit anstäld i en af Stockholms 
större boklådor, önskar med 
göra platsombyte, helst i landsorten 
Betyg om duglighet samt ett i ^ 
hedrande uppförande kanprestei» 
Vidare upplysningar meddelas be- 
näget af hr Alex. d’Aubigné. 


Ett bokhandelsbiträde, som i 
år konditionerat i bok-, musik- oå 
pappershandel, önskar göra ombyte 
af plats. Reflekterande torde vånd* 
sig till herrar Seelig & C:o, 8°® 
meddela adressen. 0 ^ 


Stockholm, 

tryckt hoa JL L. Normans Boktrycktri-Akli*^ 
1878. 


Digitized by Ajoogie 



SVENSK BOKHANDELS-TIDNING. 


N:r 38. Lördagen 


Pä denna tidning, hvaraf ett n:r ntkommer h varje helgfri lördag, prenume- 
reras för helt är med 4 kronor, poetbefordringeafglften oberäknad. Redaktio- 
nens adress kr Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hvarå priset 
kr 10 öre för petitrad, böra, för att kanna intagas i nkst åtkommande num- 
mer, senast föregående torsdags afton hafva kommit red. tillhanda. 


den 21 Sept. 18' 



Svenska Bokförläggare-föreningens 

ordinarie sammankomst den 18 sept. 1878. 

Närvarande: Hrr Beijer, Alb. Bonnier, I. A. Bonnier, 
A. V. Carlson, d’Aubigné, Fahlcrantz, S. Flodin, Gartz, 
Geber, N. Gleerup, Hmggström, Hirscb, Jreger, Jansson, 
Lindberg, Lindqvist, Cl. Looströra, K. R. Looström, F. 
W. Lundqnist, Samson, Schultz, Skoglund, Wallberg. 

Protokollet för deu 12 sistl. juni justerades. 

Herrar N. Gleerup och I. A. Bonnier utsagos att 
justera detta referat. 

Till ordförande, vice ordförande, kassaförvaltare, re- 
visorer och revisorssuppleanter Återvaldes de som förut 
innehaft dessa befattningar, eller resp. hrr Alb. Bo n nier, 
J. Arrhenius, A. Samson, I.A.Bonnier, Fr.P:son 
Beijer, N. Gleerup och Fr. Skogluud. 

Vid genomgående af förteckningen öfver föreningens 
kommissionärer och granskningen af de hos föreningen 
deponerade borgensförbindelserna framstäldes anmärknin- 
gar mot åtskilliga af dem, och beslöt föreningen att in- 
fordra borgen af sja kommissionärer. 

Fröken Hanna Ouchterlonys, bokhandlaren Ja- 
kob Christian Lagerspetz’ och filosofie magister H. 
H. MesBmans särskilda ansökningar att varda antagne 
till föreningens kommissionärer i resp. Vemamo, Viborg 
och Uledborg biföllos och godkändes deras borgensförbin- 
delser. 

Fröken Aléthe Åkerhjelros och filosofie doktor 
Hjalmar Barkéns särskilda ansökningar att varda an- 
tagne till föreningens kommissionärer i resp. Waldemars - 
vik och Jönköping bordlädes. 

Gustaf Sandells ansökan att få på herr Oscar 
Sandberg öfverlåta kommissionärskapet i Oskarshamn 
och denne senares ansökan att få samma kommissionär- 
skap öfvertaga biföllos med vilkor, att hr Sandberg öf- 
vertager ansvaret för försäljningen från innevarande års 
början och ställer borgen för åren 1879, 1880 och 1881. 

C. J. Björklunds, lektoren Adolf Waldemar 
Jahn sons och Gu st. Anderssons särskilda ansöknin- 
gar att varda antagne till föreningens kommissionärer i 
resp. Falun , Åbo och Skara afslogos. 

Au g. Strokirki Skö/de anmälde, att han ämnade 
inrätta en filialbokhandel i Karlsborg . 

M. Barkéns förlagsbokhandel antogs till ledamot 
och tillerkändes två röster. 


Meddelande. 

Auguftana College A Seminary i Rock Island, 
Illinois, Förenta staterna, har till svenska bokförläggare- 
föreningen inlem nat en skrifvelse med anhållan om gåfvor 
af böcker till dess bibliotek. Hr J. A. Enander, under 
många år hufvudredaktör af »Gamla och nya hemlandet, a 


mottager och befordrar möjligen lemnade gåfvor, om de 
sändas till Fristads jernvägsstation, Gingrid, 8t. Budgår- 
den, under loppet af denua månad. 


Om bokhandelsköpen. 

v.-) 

(Insandt.) 

Till Red. af Sv. Bokhandelstidning. 


Under ofvanstående rubrik har i denna tidning varit 
synliga artiklar, betecknade med I, II, III för den 6 och 
27 juli samt deo 24 aug. Vi våga icke tillerkänna nå- 
gon af dessa artiklar så stort värde, att deras innehåll, 
med en mellantid af nära en månad, ännu kan vara fäst 
i läsarens minne. Vi anhålla derför, att de, som kunna 
vara intresserade af frågan, ännu en gång behagade genom- 
ögna dessa artiklar. 

MaD skall då af artikeln I finna, att i vår uppsats (art. 
II för den 27 juli) framgår ett tillmöteskommande, en 
uppmärksamhet mot så väl den frågande »bokförläggaren», 
som redaktionen af denna tidning. Denna uppfattning 
tyckes imellertid icke delas af den frågande bokförlägga- 
ren, — vi antaga nämligen, att denne och insändaren »J. A. 
H.» i n:r 34 (III artikeln) är en och samma person. — **) 

Att hr J. A. H. börjar sin gensaga med behandling 
af det af oss framstälda nya ämne, som vi antydde icke 
egde direkt sammanhang med den framstälda frågan i ar- 
tikeln I (n:r 27 af denna tidning), och sedermera öfver- 
går till denna sin fråga, h vilken vi grundligen sökt be- 
svara, är hans ensak, derimot vitnar det om bra mycket 
laisser aller, då han i sin egen sak icke har annat att 
anföra, än att »A. eger ringa insigt i bokhandelsangelä- 
genheter» och att »tvärt imot As åsigt, är den i n:r 27 
framstälda frågan fullt berättigad». Någou skymt till an- 
nan vederläggning finnes icke. 

Vi kunna således lemna denna del af artikeln å sido 
och lngnt afvakta hr J. A. H’s »slumrande förmågor», 
hvilka vi med honom önska m& snart komma till lifs för 
vidare utredning af ämnet. 

Derimot äro vi hr J. A. H. tacksamma för den stora 
uppmärksamhet han egnar den åsigt vi uttalat, nämligen 
att fast räkning med ökad rabatt borde vara öfvervågande 
i bokhandeln , och att endast nova sändas i kommission un- 
der bestämd tid, dervid g erna medgifvande, att några af 
hans invändningar kunna vara befogade. Vi anse oss dock, 
i trots af den ringa kännedom han tillerkänner oss ega i 
bokhandelsgöromål m. m., böra upptaga det mest väsendt- 
liga af hans yttranden till genroäle. 

Mot vår åsigt, att endast nova sändas i kommission 


*) Inlemnad till red. innan art. IV varit införd. 

**) Bed. är i tillfälle att upplysa, att signaturen J. A. H. 
och signaturen »Bokförläggare» icke tillhöra samma person. 
Signaturen »H » i nummer 37 tillhör en tredje person. 


Digitized by ^»oos le 


156 


under bestämd tid , invänder h&n, att bokhäpdlgroft redaa 
är så öfverhopad af gäropiftl, att an tillökning dtraf ej är 
att tillråda, d& en tillökning af personalen på de allra flesta 
håll torde vara en omöjlighet, med anledning af affärens 
ringa vinst. Det är just de nuvarande förhållandena, som 
vi önska omgestalta. Det är ju ganska gifvet, att om 
fast räkning blifvar öfvervägande, skall bokhandlaren vinna 
någon lättnad vid sitt arbete med de respektive förläg- 
garne. Vår reform skulle således alls icke betinga till- 
ökning i göromålen eller ökadt antal biträden. 

Hvad returer for öfrigt vidkommer, så få vi, oaktadt 
den »ringa praktiska erfarenhet» vi ha i bokhandeln, er- 
inra hr J. A. H. derom, att de under hela årets lopp nu 
förekommande retursändningarne, hvarom hvarje nummer 
af Sv. bokhandelstidning är ett vittnesbörd, i icke mindre 
grad tager bokhandlarens tid i anspråk. 

Vidare invändes: »Hur skulle en bokhandel se ut, om 
noviteter efter en bestämd tid, t. ex. ett år, återtogos af 
förläggaren?» Derpå kunde helt naivt svaras: Se bra ut. 
Men vi vilja dock något allvarligare gå iu på frågan. Det 
är ju bekant för hr J. A. H., att i den tyska bokhandeln, 
der som regel gäller återsäudandet af nova, förekommer 
disponenda för ett eller annat år af arbeten, hvilkas af- 
sättning bokhandlaren med någon säkerhet påräknar. Detta 
hindrar likväl icke, att fast räkning med ökad rabatt är 
öfvervägande. Dess utom skall bokhandlaren, enligt vår 
åsigt, i en framtid ofta finna sig föranlåten att underhandla 
med förläggaren om öfvertag&nde i fast räkning af de 
osålda noviteterna. Af allt detta uppkommer icke något 
större arbete för bokhandl., såsom vi tillförene sagt, vin- 
sten af affären bör derimot blifva större, och hans om- 
sorg for ökad afsättning stegras. 

Det öfriga af hr J. A. H’s invändningar torde han 
ursäkta om vi här förbigå. Det säkra ooh vissa är, att 
fast räkning med ökad rabatt och nova endast sända 
i kommission under bestämd tid med den ständigt stigande 
konkurrensen skall i en snar framtid göra sig gällande, 
men dertill fordras, att man är i stånd att se utöfver de 
nuvarande förhållandena. 

A. 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samson 4' 1 Vallin .) 

För d. 12—18 sept. 1878. 

B&rth, C. G., Två gånger två och femtio bibliska historier. 
Lärobok för skolan och hemmet, (med afbildningar). På 
svenska bearb. af C. W. Skarstedt. ll:e uppl. 12:o, 224 s. 
Lund, C. W. K. Gleerup. Vb. 55 öre. 

Björck, G. D., Några tankar angående proföfversåttningen af 
Nya testamentet, för 1878 års kyrkomöte vördsamt framlagde. 
8:o, 14 s. Stäm, Holmbergska bokh. (Tr. i Göteb.) 10 öre. 

Chronwall, J. H., Dikter af åtskilligt innehåll. 8:o, s. 366 
—428. Sthm, förf. (Tr. i Eskilstuna 1877.) 40 öre. 

[- *.], Humoristiska dikter och sånger, af C— o— 11. 8:o. 18 

s. Sthm, fört (Tr. i Malmö 1876.) 17 öre. 

— — , Norden förr och nu, skildring öfver forntiden, medel- 
tiden och den nuvarande tiden. 3:e uppl. 8:o, 16 s. Sthm, 
förf. (Tr. i Åmål 1876.) 17 öre. 

— — , Reseminnen på vers och prosa, samlade under en färd 
från Falsterbo till Haparanda genom alla Sveriges 90 städer 
under åren 1873—77. 8:o, 64 s. Sthm, förf. (1877.) 40 öre. 

, Smärre dikter. 1. Ångskeppet Austrias brand. 2. 

Trumslagare Dunder. 4:e uppL 8:o, 14 s. Sthm, förf. (Tr. 
i Malmö 1876.) 12 öre. 

Samma bok. 5:e uppl. Tr. i 8thm 1877. 


Chronwall, J. H„ I. Svenska skaldekonsten från forntiden 
tjll ii»eva*ande tid. II. Edvard och Brynhilda, en tgflaur 
emigrant- oeb siaiiifvet. 1:* din. 3:e uppL 8:o, 16 o. 28 s., 

1 portr. o. 1 pl. Sthm, förf. (Tr. i Malmö 1876.) 37 öre. 
Samma bok. 4:e uppl. 48 8. (Tr. i Göteb. 1877.) 

, Andra delen af Edvard och Brynhilda, en tafla ur emi- 
grant- och slaflifvet. 8:o, 132 8. o. 4 pL Sthm, förf. (Tr. i 
Göteb. 1877.) 90 öre. 

Fagerström, P. J., Multiplikationstabell för alla hela tal 
från 1 — 99,999. Aflång 8:o, viij s. o. 40 dubbla blad. Sthm, 
Z. Hreggströms förlagsexp. Kart. 1: 60. 

Far rar, F. W., Jesu lif. Öfv. o. bearb. af Fr. Fehr. 15:e 
hft. 4:o, spalterna 993—1056. Sthm, Fahlcrantz & K. 75 
öre. 

Folkmängden inom härad, tingslag, domsagor, städer och län 
d. 31 dec. 1877. På nådigste befallning till ledning vid blif- 
vande riksdagsmannaval meddelad af kungl. statist, central- 
byrån. 4:o, 16 s. Sthm, Samson & Wallin. 50 öre. 

Förhandlingar, Jngeniörs-föreningens 13:e årg. 1878. Redak- 
tör: C. A. Ångström. 4:o. Sthm, Samson A Wallio. För 
årg. (6 hfn) 10 kr. 

Förlag, Militärlitteratur-föreningens. 8:o. Sthm, P. A. Nor- 
stedt & Söner. - 

34. v. Trotha, T h il oj Striderna om Plevna, taktisk sta- 
die. Öfv. från tyskan af Ad. Billmanson. v o. 175 8. o. 
1 karta. 2 kr. 

Gréville, Henry, Furstinnan Ochérof. Öfv. af A. B. 12:o, 
319 9. Sthm, O. L. Lamm. (Tr. i Lund.) 2 kr. 

v. Hellwald, F., Jorden och dess folk. Allmän geografi. öfT. 
o. bearb. af E. Hildebrand. 17:e hft. 8:o, (II) s. 609—688. 
Sthm, C. E. Fritzes bokh. 1 kr. 

Historia, Sveriges, från äldsta tid till våra dagar, förf. af 0. 
Montelius, H. Hildebrand, O. Alin, M. Weibull, R. 
Tengberg o. J. Hellstenius. IV, l:ahft. 8:o, 64 s. Sthm, 
Hj. Linnström. 1 kr. 

Lind au, Rud., En afvecklad affär. Novell. 8:o, 215 s. Sthm, 
J. W. Löfving. (Tr. i Köping.) 1: 60. 

Lindforss, C. M., Rysk läsebok med anmärkningar, biogr. 
notiser och ordbok. 8:o, 265 s. Helsingfors, G. W. Edland. 
Vb. 4: 60. 

Lindman, C. F., Samling af problem, hufvudsakligen afsedda 
att användas vid skolungdomens skriföfningar. 2:a omarb. 
uppl. 8:o, 108 s. Sthm, P. A. Norstedt & Söner. 1:25, kart 
1: 60. 

Mel an der, H. L., Lärobok i nyaste tidens historie. 4:e förb. 
uppl. 8:o, 182 s. Sthm, Alb. Bonnier. (Tr. i Helsingf.) Kart 
2: 25. 

Olivier, Urbain, Jägmästarens dotter. Fri öfversåttning. 
12:o, 195 s. Sthm, O. L. Lamm. (Tr. i Lund.) 1: 50. 

Rimfrost, Litet, att strö på julklappar. Samling af 220 jul- 
klappsverser, alla gnistrande— friska och nya för i år. 16:o, 
112 s. Sthm, J. W. Löfving. (Tr. i Köping.) 50 öre. 

Rosendoft, Reinhold, Skålf En samling af gratulationer, 
tal och skålar vid festliga tillfållen, såsom ny&r, födelse- och 
namnsdagar, förlofningar, bröllop och fadderskap samt an- 
dra familjehögtider och glada gillen, jemte verser for min- 
nesböcker. 8:o, 173 s. Sthm, J. W. Löfving. (Tr. i Köping.) 
1 kr. 

Rydin, H. L., 8 venska riksdagen, dess sammansättning och 
verksamhet. Afhandling i statsrätt Senare delen, 1. 8:0, 
xij o. 387 s. Sthm, P. A. Norstedt Sc Söner. 4: 25. 

Scott, Walter, Romaner. Illustr. uppl. utg. af M. A. Gold- 
schmidt. V (Guy Mannering), l:a o. 2:a hft. 8:0, 192 s. 
8thm, N. Gleerups förlagsexp. 1: 50. 

Seglings-beskrifning öfver östra kusterna af England och Skott- 
land från Flamborough till Cape Wrath, inneslutande Ork- 
ney- och Shetlands-öarne. öfv. från eng. af Kurt Asker. 
[På omslaget: Den engelske lotsen.] 8:0, viij o. 126 s. Lands- 
krona, G. Petterssons bokh. i distrib. 2 kr. 

Sjöberg, Gust., Bidrag till Nya elementarskolans historia 
under de första femtio åren af hennes tillvaro. I. 1828—48. 
8:0, 85 8. Sthm, Samson Sc Wallin. 1 kr. 

Strindberg, Aug., Mäster Olof. Ett skådespel. 4:o, 109 b. 
Sthm, N. Gleerups förlAgsexp. i distrib. 3 kr. 

Strömberg, Th. Bilder ooh minnen från södra Mälarstran- 
den. 8:0, 134 s. Sthm, O. L. Lamm. 1: 75. 

Tonarterna, De antika. Kritiska studier med serskild håniyn 
till Hreffners och Josephsons koralbearbetningar, af en sen* 
ningsvän. 8:0, 112 s. Sthm, C. E. Fritzes bokh. I: 50. 

Verne, Jul eg, En kapten om femton år. Förra din. Ofr. 
af C. A. Swahn. 8:o, 213 s. Sthm, O. L. Lamm. 2 kr. 


Digitized by 


Google 



157 


Danak bokförteckning. 

Med iciad af G, E. C . (rad i Kjöbenhavu; nr Nord. Bogh.-TM». 

Frln den 17—23 aug. 1878. 


A aga ar d, O. H., om Hovedårsagerne til Frankrigs Fald og 
Ojenopreisning under den 100-årige fr. -eng. Krig, samt ct 
alm. Overblik p& den herhenhprende hist. Lit. Vcerd og Be- 
tydn. Et hist. Studie. 402 Sid. i 8. (Gyldendals Sort.) 5 kr. 
Andersen, H. C, saml. Skr. 2 Udg. H. 39. 96 Sid. i 3. 
Heitzel. 50 öre. 

Bo hr, H. G., forbered. Laereb. i Verdenshist. 1 Afsn. For- 
tiell. og Skildr. af den gamle Hist. 2 Udg. 204 Sid. i 8. 
Heitzel. 2 kr. 

Dickens, C., Sami. Vasrker. O vers. af L. Moltke. 3 Udg. 

H. 92. 96 Sid. i 8. Eibe. 50 öre. 

Lund, H. V., Lserek i Geogr. for Beg. og Almuesk. 104 Sid. 

i 12. Thomson Sc Bojesen. 50 öre. 

Mém. de la Soc. Royale des antiq. du Nord. Nouvelle série. 

1877. 70 8id. i 8. (Gyldendal.) 1 Kr. 

Sch mi dt. K., Laereb. i Exper.-fys. & Grundtr. af Meteorolog., 
Astron. og den fys. Geogr., naermest til Brug for de laerde 
Skolers math.-nat.-vidensk. Afd. 11,1. 224 Sid. i 8. Odense, 
Hempel. 6 kr. 

Webcr, T., Glossar. til Brug ved Overs. på Eng. af DEnten 
elskes eller do». 8 Sid. i 8. Webers Sprog-Akad. 50 Öre. 
— , Outlines of engl. gram. 8 Sid. i 8. Webers 8prog-Akad. 
40 öre. 


Från den 24 — 30 aug. 1878. 

Goos, C., den danske Strafferet. II: Om Forbrydelsen. 482 
Sid. i 8. Gyldendal. 7 kr. 

Helene. Skuesp. i 4 Handi. af M. L. 142 Sid. i 8. (Hoffens- 
berg, Jespersen k Trap ) 1 kr. 

Jens en, N. J., Verdenshist. til Lmsn. for Folket. I. (Old tiden.) 
3 Opl. 220 8id. i 8. Schonberg. 1: 85. 

Jesu liv. Efter F. W. Farrar: »Life of Christ» ved E. Cbristi- 
ani. Med Illnstr. af G. Doré. H. 2. 16 tosp. Sid. i Fol. 
Wpldike. 60 öre. 

Jesu liv. Efter F. W. Farrar: »Life of Christ» ved E. Christi- 
ani. (Gudtkjobaudg.) H. 2. 32 Sid. i 8. Woldike. 20 öre. 

Kurtz, J. H., Lsereb. i Kirkehist. for Stud. Efter Orig. 7 
Udg. bearb. på Dansk af J. P. V. Petersen. H. 1. 80 Sid. 
i 8. Schonberg. 1 kr. 


Landbr.-Ordb. for den prakt. Landm. H. 20. 64 Sid. i 8. Gyl- 
dendal og Lind. 1 kr. 

Magasin, Danske, R. IV. Udg. af det k. d. Selsk. för Faadrel. 
Hist. og Sprog. IV, 4. 148 Sid. og 2 Bil!, i 4. (Gyldendal.) 
1: 50. (IV kplt. 6 kr.) 

Martensen, H, den christ. Etbik fremst. Den specielle 
Del. 2 Opl. I Afd.: Den individuelle Ethik. 624 Sid. i 8. 
II Afd.: Den sociale Ethik. 482 Sid. i 8. Gyldendal. Tils. 
14 kr. 

Mikkelsen, K., Lat. Lseseb. for Beg. Med et 8chema over 
Forralseren. 128 Sid. i 8. Gyldendal. Pb. 1: 5. 
Morgensange og Salmer for Mulernes Legatsk. 1876. 42 Sid. 
i 8. Odense, Hempel. 60 öre. 

Opfindelsemes Bog. H. 23. 96 Sid. i 8. Forlagsb. 1 kr. (III 
kplt. 8 kr.) 

Retsencyklopaedi, nord. Sami. og udg. af T. H. Aschehoug, K. J. 

Berg og A. F. Krieger. H. 1. 168 Sid. i 8. Gyldendal. 2:75. 
Skram, H., eng. Stilpvelser. I (svarende til eng. Lseseb. for 
Pigesk. I). 2 Udg. 80 Sid. i 8. Lind. 1 kr. 

St ar b »k, G., Kong Carls Test. Hist. Roman i 3 Dele. H. 

7. 32 8id. i 8. Rée og Friess. 25 öre. 

Statistik, Danmarks. Udarb. af V. Falbe-Hansen og W. Schar- 
ling. H. 6. 116 Sid. og 2 Kort i 8. Forlagsb. 2: 80. (III 

kplt. 9: 80.) 

Wisbechs illnstr. Alm. for 1879. 27 Arg. Med den almind. 
Alm. 100, 148, 190 og 268 Sid. i 8. (Kbhvn.) Kolding, Wis- 
becb. 60 öre, 75 öre, 1 kr., 1: 25. 


Från den 31 aug. — 5 sept. 1878. 

Andersen, H. C., Breve. Udg. af C. St. A. Bille og N. Bpgh. 
H. 5. 160 Sid. i 8. Reitzel. 2 kr. 

, Lykkens Blomst. Eventyr-Com. i 2 Acter. Musikken af 

H. Rung. 2 Udg. 74 Sid. i 8. Reitzel. 75 öre. 

Brehm, A. E , Krybdyr. og Paddernes, Fiskenes samt de la- 
vere Dyrs Liv, pop. fremst. På Dansk udg. af P. Mariager 
og A. Feddersen. H. 18. 48 Sid. i 8. Philipsen. 85 öre. 

C ar Isen, F„ Efterretn. om Gammelkjogegård og Omegn. II 
214 Sid. i 8. (Reitzel.) 3: 60. 

Dickens. C., saml. V»rker. O vers. af L. Moltke. 3 Udg. H. 

93. 96 Sid. i 8. Eibe. 50 öre. 

Han sen. C., og R. HorlUck, Bi lledlreseb. for Skolen ogHjem- 
met. H. 2. Småfö rt. 6 Udg. 48 Sid. i 8. Schubothe. Indb. 
40 öre. 

Kok, J., Livets Kamp. En Opbyg.-b. for Kristne, saml. af Dr. 
Morten Luthers Skr. 2 Udg. H. 1. 48 Sid. i 8. Philipsen. 
50 öre. (Forts.) 


Affärs-Cirkulär : 
Herrar bokförläggare! 

På grund af Sv. bokförläggare-för- 
eningens den 18 dennes fattade be- 
slut, är undertecknad antagen till 
föreningens andre kommissionär i 

Gleåborg.' 

Med anledning höraf Är anhålla, 

att hvad af böcker och musikalier 
anses lämpliga att hitsändas god- 
hetsfullt mea första aflemnas till 
min kommissionär herr Nils Glee- 
rup i Stockholm. 

Ule&borg, 19 sept. 1878. 

tfessmouska bokhandeln. 

Qb*. Som sjöfarten på Uleåborg 
vanligtvis upphör i böijan af okto- 
ber, motser jag med första lager- 
sändningar till ofvanstående firma. 

(i gm) Kils Gleerup. 


Böcker under tryckning: 

Till kollisions ond- 

vikande tillkännagifves, att en 

svensk öfversättning af Henry Gré- 
villes senaste roman L\iniie med 
snaraste utkommer på underteckna- 
des förlag. 

Jos. Seligmann & C:o. 


Till undvikande af kollision till- 
kännagifvee, att en öfversättning af 

MM ler iparellmalerei 

af Fr. Jaenicke 

är under tryckning för att utgifvas 

af Oecar L. Lamm. 


Till undvikande af kollision till- 
kannogifves, att en ny upplaga af 

Macaulay, 

Englands historia, 

öfversatt och å nyo genomsedd af 
D:r O. W. Ålund, utkommer under 
loppet af instundande vinter, samt 
att i sammanhang dermed samtidigt 

som fortsättning till denna och 
föregående upplagor utgifves af D:r 
O. w. Åluna öfversatt: 

”History of England 

in the 18 :tli century 

by W. E. H. Leehy,” 

hvilket arbete i England mottagits 
med stort bifall och på ett utmärkt 
sätt kompletterar Macaulay’8 arbete. 
Stockholm den 5 sept. 1878. 

(3 gm) Fr. Skoglund 


Digitized by ^ooq le 



158 


Lidner. 

Af denne författare utkommer 
med snaraste 

första häftet af en 

Godlköpsupplaga, 

som blir komplett under loppet af 
hösten i 5 häften å 50 öre ord. 
35 öre netto. I fast räkning l3 /u 
& M Ao. 

Reqvisition å subskriptionslistor 
och behöfligt antal exemplar af l:sta 
häftet motses. 

Obs.! Med anledning af från 
flera håU inkommen anhållan 
om direkt af sändning, ber 
jag få meddela, att sådan ej 
kan ske, utan torde vederbö- 
rande kommissionär benäget 
erhålla ord/reangående spe- 
diUonssättet. 

Stockholm den 13 sept. 1878. 

(2 g:n) Adolf Bonnier. 

Till undvikande af kollision till- 
kännagifves, att en svensk öfver- 
sättning af 

Jnnge Liebe 

von 

Karl Emil Franzos 

förberedes att utkomma på under- 
tecknade förlag. 

Stockholm a. 18 september 1878. 

Z. Hseggströms Förlagsexpedition. 

(1 g:n) 


I böljan af nästa mänad utkom- 
mer på mitt förlag: 



Ett stycke studentlif 
skildradt i resebref 
af 0. 0. Montan och Karl Warburg. 


Arbetet blir omsorgsfullt utstyrdt 
och försedt med en titelplanch. Pri- 
set omkring 1 kr. 50 öre. 

Reqvisitioner motses. Mot fast- 
r&kningsreqvisition lemnas friexem- 
plar. 

Stockholm den 19 sept. 1878. 

(i gm) Fr. Skoglund. 


För att undvika kollision medde- 
las, att svensk öfversättning af 

v i VA 

by Mrs Forrester 

är påböljad att snarligen utkomma. 
Stockholm d. 16 september 1878. 

C. E. Fritzes kongl. Hofbokhandel. 

(1 g:n) 


Böcker som utkommit: 


På Jönköpings Lithograilska 
Aktiebolags förlag har utkom- 
mit och säljes i bokhandeln: 


StaMnos- och 


Smaskolan 

af 

J. F. Berg och A. M. Grönblad, 

Folkskolelärare. 

Pris: 60 öre. 

Detta arbete, som före tryck- 
ningen granskats af framstå- 
ende skolman, har erhållit de 
amplaste loford. Af dessa till- 
låta vi oss anföra folskolein- 
spektören Ahnstrands i Wexiö: 

» Detta arbete, som 

är med mycken sorgfällighet och sak- 
kännedom utarbetadt, utmärker sig 
för enkelhet och grundlighet och 
gifver de bästa förhoppningar om 
att blifva en synnerligen god staf- 
nings- och läsebok för småskolor, 
hvarför jag på det varmaste föror- 
dar arbetets utgifvande från trycket 
och hyser den öfvertygelsen, att bo- 
ken skall blifva mycket anviind i 
småskolorna, synnerligast i sådana, 
der den s. k. stafningsmetoden an- 
vändes.» (2 g:n) 


På Jönköpings Lithograilska ♦ 
Aktiebolags förlag har utkom- o 
mit: JJ 

Skrifbok i fem knrser. ii 

innehållande < > 

Stilöfningar och !t 
Rättstafningsrcgler, !! 

utarbetad af ] [ 

J. F. Berg och A. M. Grönblad, o 
Folkskolelärare. J J 

Pris: 10 öre pr kurs. \\ 

Den första för några måna- 
der sedan utgifna stora upp- ° 
lagan af detta högst förtjenst- o 
fulla arbete vann så stort er- \\ 
kännande, att hon slutsåldes o 
på ganska kort tid, hvarför an- | f 
dra upplagan nu erbjudes. ° 

Att belåtenheten med arbe- o 
tet varit ganska stor kan man J [ 
sluta till, utom af omnämnda, o 
särdeles raska afsättning, äfven J \ 
af den fördelaktiga kritik det- o 
samma åtnjutit i »Veckoblad \\ 
för Folkundervisningen». 
Sagda tidning afgifver följande 
förmånliga omdöme: 

» Tveune erfarne lä- 

rare hafva här sökt gifva material 
för skrifundervisningen, och hafva 
de, efter vårt förmenande, lyckats 
vål, i det att bokstafaformerna äro 
enkla och vackra, samt fortskrida i 
systematisk ordning. En god tanke 
synes det oss vara att med välskrif- 
ningen förena rättskrifning, som här 
akett i de två sista kursernas 

Vid kontant reqvisition, eller 
lii|viil genom postförskott eller 
jernvägsefterkraf. af minst 100 
exemplar lemnas 25 proc. ra- 
batt, och vid reijvisition af 1000 
ex. lemnas de fraktfritt vid den . 
reqvirenlen närmaste jernvägs- f 
stationen. — Profsåndning på ♦ 
begäran. (2 g : 0 ) i 


I kommission hos undertecknad 
har utkommit å 4: 50: 

Anteckningar 

efter Prof. E. V. Nordlings 

Föreläsningar öfver 
Ärfdabalken, 

utgifven af Juridiska Föreningen i 
Upsala. 

Andra upplagan. 
Lundequistska Bokhandeln. 


I Kommission hos Undertegnede 
er udkommet: 

Kristofer Janson, 

Skildringer ira Itaiia, 

Pris heftet 1 kr. 

Indb. i Shirtingbd 1: 80. 
Kristiania i august 1878. 

(2 gm) Alb. Cammermeyer. 


Digitized by ^ooq le 





159 


Bibelspråk och Exempel, 

af sedda att an våndas vid ka tekesunder vis- 
ningen, efter Lathets lilla Katekes ord- 
nade i 3 kurser af 

A. F. Liljeholm, 

Skollärare i Göteborg. 

Pris 26 öre. 

Vid reqvisition ätföljd af liqvid lemnar 
ntgifvaren hvart femte exemplar gratis. 

Återbegärda böcker: 

Innan den 1 oktober. 

Allt, som ej behålles i fast räk- 
ning af nedan stående artiklar, torde 
genast återsändas: 

Å förlagakonto: 

B ring, Minnesbok för Conflrmander, 
Kyi dberg, Läsebok, 
Norrby-Missen, Kyrkohistoria, 
Björling, Problemer, l:a saml. 

Å diatributionskonto : 
Ahnfelt, Andeliga Sånger, text, större 
format, 

Budin, Predikningar, del 2 — 5, 
Skarstedt, Psaltaren, 

Tidning för trädgårdsodlare, 
Tidskrift för Veterinärer, 1876, 1877, 
Vittnet, 1877, i lösa häften. 
Stockholm den 14 sept. 1878. 

A. L. Normans FöHsgs-Exp. 

(1 g:n) 

Angelägen retur! 

Herrar bokhandlare bedjas att ge- 
nast retumera alla på lager varande 
exemplar, som icke behållas i fast 
räkning, af: 

A. L. O. E., Den ryktbare läkaren, 
d Familjen Roman, 

a Jättarnas besegrare, 

Barnens Tidning, Årg. 1858—1874, 
Baxter, De heligas eviga ro, 

Det glada budskapet, 

Eltens blommor, 

Fader vår med illustrationer, 
Fjellstedt, Om döpelsen, 

Hersleb, LifVeta ord i dödens stund, 
Mac Gheyne, Åter en upphemtad ros, 
Boos, Soldatsamtal, 

Schultze, Liknelsen om den förlora- 
de sonen. 

Ur lejonets mun, 

Pilgrimsharpan, melodier i notskrift, 

Kristens ooh Kristinnas resa, prakt- 



Den gode herden. 


Disponenda af dessa artiklar er- 
kännes under inga vilkor i blifvande 
redovisning. 

Stockholm d. 18 september 1878. 

Foaterl.-Stiftelsens Förlagsexp. 

(1 g:n) 


Angelägen retur! 

De herrar bokhandlare, hvilka 
hafva på lager af 

Sandbergs Läsebok, 

torde desamma med det allra första 
retumera. Disponenda häraf kan 
jag på inga vilkor godkänna i nästa 
redovisning. 

Stockholm, 4 sept. 1878. 

(3 g:n) Nils Gleerup. 

Från herrar bokhandlare i lands- 
orten återbegäras med allra sna- 
raste genom deras härvarande kom- 
missionärer : 

Jökai, En lyckans Guldgosse och 
Samarow, Kavaljer eller dam, 
med undantag af ett, högst två ex., 
samt alla ex. af följande, som ej 
behållas i fast räkning: 

Dickens, Mugby Föreningsstation, 
Leonhard, Mineralogi och Geognosi, 
MftMbach, Joseph och Maria Thereaia , 
„ Joseph som sjelfherrskare, 
Nyberg, Skattgräfvaren , 

Beade, En förfärlig frestelse, 

Sylvia, Fosterbarnet , 
d Aurora Trampe , 

Trolle, Svenska flottan , och 
Upp och ned. 

Stockholm den 20 sept. 1878. 

(i g:n) Albert Bonnier. 

Alla osålda ex. af 


Redogörelse för 



1876 torde återsändas före nastk. 
oktober månads utgång, efter hvil- 
ken tid ex. ej kunna återtagas. 
Stockholm d. 18 september 1878. 

(i g:n) Samson & Wallin. 

Retur! 

Med allra snaraste torde benäget 
återsändas alla öfverftödiga ex. af 
Armstrong, Sjöhjelten, ocn 
Gréville, Dosia, 

samt alla osälda — utom 1 ex. — 
af Ooida, Pascarél: l:sta delen; 
Veme, Kapten Grant: l:sta delen, 
liksom kompl. karton. ex.; 

Veme, Den hemligh. ön: 3:dje de- 
len, liksom kompl. inb» ex. 
Stockholm i september 1878. 

Ö8oar L. Lamm. 


Böcker som sökas: 

J. G. Kiörkanders bokhandel i 
Arboga önskar köpa; 

1 ex. Dumas, ÖBÄ 8tyT0P. 

Blandade annonser: 

I likhet med föregående år till- 
handahåller undertecknad 

Almanacka- och 
Fick-kalenderspermar 

i flera mönster och färger, med och 
utan inbindning med lmieradt pap- 
per. 

Vanlig storlek med inbindning 21 

kr. pr 100. 

Lösa permar . . . 14 d p 100. 

Octavpermar med 
inbindning . . . 25 d x> 100. 

Lösa permar. . . 17 » i> 100. 

Fick-kalenderspermar 12 i> » 100. 

Obs. Permarne äro cloth och guld- 
tryck. Pris pr kassa. Vid större 
reqvisitioner o proc. rabatt. 

C. B. Erioksaon. 

Stockholm, Stora Nygatan 23. 

(3 g:n) 

PUtz, 

Nyare tidens historia. 

Af detta arbete, som en kort 
tid varit utsåldt, är en ny upp- 
laga under pressen och blir 
densamma antagligen färdig 
till utsändning om ungefärli- 
gen 3 veckor, hvarom vi här- 
med velat underrätta de her- 
rar bokhandlare, som reqvire- 
rat denna lärobok. 

Pallin, 

Nya tidens historia 

är nu färdig och pågår utsänd- 
ning deraf så fort äg göra lå- 
ter. Reqvisitioner motses från 
de ställen, der densamma an- 
tagits till lärobok. 

StockHolm 11 sept. 1878. 

F. A. Norstedt & Söner. 

(2 g:n) 


Digitized by Ajoogie 


160 




P. Herzogs Bokbinderi, 

Stockholm. 

19* Genom den stora arbetspersonalen och 
tidsenliga maskiner kan hYilket arbete som 
helst utföras Inom få dagar! 

(3 ga>) 


jnpppppPffZFPPPPPPPPPPPPP PP* 


YITIDEV 

De herrar bokhandlare, hvilka ännu icke bekommit profnummer af 
»Nutiden» samt porträtt af Gustaf n Adolf, anmodas sända under- 
rättelse härom antingen till tidningens hufvudkommissionär i Stockholm, 
hr Nils Gleerup, eller direkte till expeditionen, Stora Nygatan 48 A, 
Malmö. 

De, hvilka önska fler än de redan erhållna subskriptionsinbjud- 
ningarna och profnumren, behagade med det snaraste reqvirera det an- 
tal som önskas. 

N:r 1 af tidningen utkommer den 6 okt., och anhålles, det möjli- 

f en blifvande prenumeranter till den tiden anmälas, helst direkt på sända 
refkort. 


Prima 




nu inkomna. 

Padua V:lin E pr stock 13 kr. 
Verona » E » 10 kr. 

» »A » 10 kr. 

» » D » 12 kr. 

» V:cellA » 12 kr. 

» » D » 18 kr. 

Italienska, franska och tyska öf- 
verspunna strängar. 

Pr kassa 10 proc. rabatt. 

(2 g:n) Julius Bagge. 


Arméns Rangrulla 

för 1878 

finnes & lager hos undertecknade i 
f. r. 

Loostrfim &. Komp. i Stockholm. 


Vackra svarta pressade 


Skinnpermar 

tm 



Starka, eleg. Permar till 

Ekbohms Ordbok 

i 1 band ä 1 kr. pr st. 
i 2 i> a 75 öre » » 

Eleg. Almanackspermar med äkta 
förgyllning ä 18 kr. pr 100, 
Eleg. Fickkalenderpermar med 
äkta förgyllning ä 15 kr. pr 100, 
med 20 % rabatt för herrar bok- 
handlare, kunna reqvireras genom 
herrar Seelig & C:o. 

P. Herzog, 

(7 g:n) Stockholm. 


Obs.! Redovisning! 

Undertecknad har öfvertagit lito- 
grafen herr 

S. A. Petersons 

utestående lager (»Krafs till Ju- 
len» etc.) och alla utestående for- 
dringar hos herrar bokhandlare, och 
får med anledning häraf anhålla om 
omgående redovisning 
och betalning. 

Stockholm den 12 sept. 1878. 

(2 g :n) Adolf Bonnier. 


Redovisning. 

De herrar bokhandlare, som ännu 
icke fullt redovisat for de första 
sex upplagorna af undertecknads 

[lingar i BättskriMng, 

äfvensom öf Vigt från mig erhållet la- 
ger, torde ofördröjligeninsändaslut- 
redovisning jemtc saldo till förlags- 
firman Adolf Bonnier i Stockholm. 

Skara i sept. 1878. 

P. S. W. Lundblad. 


Lediga platser: 

En yngling med flerårig vana vid 
bok- och pappershandel önskar sig 
plats, helst genast. Adress uppgif- 
ves af herrar Seelig & C:o, Stock- 
holm. (3 gen) 


Kommissioner på utländskt sor- 
timent öfvertagas under billigaste 
vilkor. Korrespondens p& svenska, 
franska, engelsxa etc. språken. 

Schmidt 4 Gimther, 

Commisflions- u Verlagsbachhandlnng 

in Leipzig. 

Kommission&r af Sv. Bokförl.-Föreningen. 
(3 g:n) 


utgifven af P. Palmquists Aktiebo- 
lag, Gamla Testam. i 2 band, Nya 
Testam. i 1 band, säljas hvar for 
sig om så önskas å 1: 50 pr st. pr 
kassa mot 20 % rabatt för herrar 
bokhandlare. Reqvireras genom hrr 
Seelig & C:o hos 

(2 gm) P, Herzog. 


Ett bokhandelsbiträde, som i sex 
år konditionerat i bok-, musik- och 
pappershandel, önskar göra ombyte 
af plats. Reflekterande torde vända 
sig till herrar Seelig & C:o, som 
meddela adressen. (2 g*.n) 


Stockholm, 

tryckt hoa A. L. Normans Boktryokeri-AktieboUff. 
1870. 


Digitized by ^»oos le 




SVENSK BOKHANDELS-TID 



N.t 39. Lördagen 

På denna tidning, hvaraf ett n:r utkommer hvarje helgfri lördag, prenume- 
reras för helt år med 4 kronor, postbefordrlngsafglften oberäknad. Bedaktio- 
nens adress är 8tockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hvarå priset 
är 10 öre för petitrad, böra, för att kunna intagas i näst utkommande num- 
mer, senast föregående torsdag t afton hafva kommit red. tillhanda. 

den 28 Sept. 1878. 

I 


Bokhandlaren Conrad Krogh i Södertelge har blifVit 
försatt i konknrs. 

Med anledning häraf mottager undertecknad och åta- 
ger sig att till konkursdomstolen ingifva de bevaknings- 
handliogar, hvilka i två exemplar i god tid fore instäl- 
Jelscdagen, den 28 nästkommande oktober, till mig insändas. 

Tillika och som beslut fattats att af Kroghs löftes- 
män, handlandena Axel Krogh i Stockholm och G. F. Bo- 
berg i Nyköping utkräfva liqvid for bokhandlaren Kroghs 
skulder intill nästlidne års utgång, h varmed den af löf- 
tesmännen för bokh. Krogh tecknade borgen löper till 
ända, har till här boende ledamöter kringsändts fullmakt 
för ändamålet, hvadan såväl dessa som de i landsorten 
boende, hvilka vilja förena sig härom och deltaga i härför 
möjligen nödiga rättsliga åtgärder, torde med första till 
undertecknad sända bokhandlaren Kroghs originalkonto- 
k uran t öfver mellan varande affärer jemte afskrift deraf, 
eller, om han ej skulle sådan aflemnat, en kontokurant 
angifvande ställningen vid 1877 års sluti 

Den till ledamöterna i Stockholm kringsända full- 
makten har följande lydelse: 

Fullmakt för herr V. F. Winroth eller den han i 
sitt ställe förordnar att vid samtliga öfver- och under- 
domstolar, exekutionssäten och öfriga myndigheter i 
Sverige anhängiggöra, utföra och bevaka vår talan så- 
väl i bokhandlaren Conrad Kroghs vid Södertelge Råd- 
stufvurätt anhängiga konkurs som mot hans löftesmän, 
grosshandlaren Axel Krogh och handlanden i Nyköping 
G. F. Boberg, angående skuldfordran, att jemväl utom dom- 
stolen vid alla de tillfallen, då min (vår) rätt kan vara i 
fråga, densamma iakttaga och bevaka; att uppbära och 
qvittera alla mig (oss) uti ifrågavarande sak tillkommande 
medel samt att antaga eller förkasta förlikning eller ackord; 
godkännande jag (vi) hvad ombudet lagligen gör och lå- 
ter. Ort och tid. 

(Namn.) 

(Vittnen eller sigill.) 

För likformighetens skull torde helst detta formu- 
lär användas jemväl af dem i landsorteu boende, hvilka 
insända fullmakt för ifrågavarande ändamål. 

V. F. Winroth 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samson $ Wallin .) 

För d. 19—25 sept. 1878. 

An ge lin, N. P., Palseontologia scandinavica. Cura ot auspi- 
eiis academiae regiae scientiarnm suecanse, add i tamen tis in* 
strncta, post mortem auctoria i terum emissa. I. Crustacea 
formationis transitionis. 4:o, 96 p. et 48 tabulae. Sthm, Sam- 
son & Wallin i distrib. 35 kr. 

Betänkande, Underdånigt, och förslag till döfstummeundervis- 
ningens ordnande, afgifvet af dertill i nåder ntsedde komi- 


terade d. 16 ang. 1878. 4:o, 140 s. Sthm, O. B. Fritzes 
bokh. i distrib. 1 kr. 

Bl sedel, N. Q., Utförligare konfirmationsundervisning eller 
evangelisk-luthersk kyrkolära. öfv. af C. A. Möller. 8:e hft. 
8:0, s. 661—640. 8thm, Förlagsföreningen. (Tr. i Kristian- 
stad.) 75 öre. 

Bok, Kyssiirnes. Teoret. o. prakt, studier i ndet muntliga för- 
farandet» af . Med illustr. af G. Sund blad. Öfv. 8:o, 

viij o. 56 s. Sthm, P. A. Huldbergs bokförlags-aktieb. 75 öre. 

Oalwagen, E. G., Tysk läsebok för skolans mellersta och 
högre klasser, med ordförklaringar och anmärkningar. 2:a 
tillök, uppl. 8:o, 368 s. Sthm, J. Seligmann & K. (Texten 
tr. i Leipzig, förord, innehåll och kommentarier i Sthm.) Vb. 
8 kr. 

Bkman, E. J., Det lef vande hoppet. BetrAktelse öfver iPetr. 
1: 3 — 9. 12:o, 36 s. Sthm, Bedakt. af Sanningsvittnet. (1877.) 
15 Öre. 

Hemlandssånger. En samling andliga sånger af K. P., N. F. f 
— én m. fl. förf., utg. af tidn. »Sanningsvittnets* redaktion. 
16:o, 64 8. Sthm, Bedakt. af Sanningsvittnet. (1877.) Kart. 
80 öre. 

Lin dal, P. J., Carl von Linné i Smålands nation* Anteck- 
ningar. 8:o, 29 s. Upsala, förf. (Uppl. 100 ex.) Ej i bokh. 

Liebesheim, J. B., Tillförlitliga anvisningar och råd för 
giftaslystna unga män, som önska sig en i alla afseenden 
god, älskvärd och förståndig hustru, öfv. 16:o, 40 s. Sthm. 
P. A. Huldbergs bokförlags-aktieb. 30 öre. 

, Tillförlitliga anvisniDgar och råd för unga damer, som 

önska sig en i alla afseenden god, treflig och ordentlig man. 
öfv. 16:o, 39 s. Sthm, P. A. Huldbergs bokförlags-aktieb. 
30 öre. 

Lundblad, P. S. W., Vestergötlands gränser och vigtigare 
indelningar från äldre till nyare tider. 2:a uppl. 8:o, 70 s. 
Skara, förf. 75 öre. 

Meddelanden från svenska riks-archivet, utg. af B. M. Bo w al- 
li us. II. 8:o, 95 8. Sthm, P. A. Norstedt k Söner. 1 kr. 

Mission, Qvinnans, bland qvinnor, eller verksamhet i Brighton. 
[Af Fanny Vicars.] Fri öfv. från eng. 8;o, 47 8. Sthm, 
C. A. V. Lundholm. (Tr. i Norrk.) 40 öre. 

O Ide, E. M., Fransk språklära för högre och lägre elementar- 
läroverk. 9:e uppl 8:o, 368 a Sthm, Alb. Bonnier. Vb. 
3: 10. 

Ploetz, Carl, Petit vocabulaire fran<?ais. En liten parlör, 
hjelpreda för dem som börja tala franska språket. Bearb. 
af C. Löfving. 2:a uppl. 8:o* 64 8. Sthm, P. Fr. Sievera. 
(1877.) 60 öre. • 

Psalmer till begagnande vid gudstjensten inom mosaiska för- 
samlingen i Göteborg. Liten 8:o, 179 s» Göteborg. D. F. 
Bonnier. Kart. 2 kr., clb. 3 kr. 

Samling af arbeten i skönlitteratur af svenske och utländske 
författare. 8:o. Sthm, F. C. Askeberg. 

19. Kj ell man- Göran 88 on, Vesterlånggatans engel. (På 
omslaget:) 2:a uppl. 317 8. 2: 25. 

Sanningsvittnet. Evangelisk-luthersk veckotidning för den inre 
missionen. 4:o* Sthm, Expeditionen. 
l:a årg. 1876. 132 s. 76 öre. 

2:a årg. 1876. 424 s. 2 kr. 

3:e årg. 1877. 416 s. 2 kr. 

8tyril8i, Um, kununga ok höfjfinga. Normaliserad uppl., utg. 
af Bob. Geete. 8:0, viij och 126 s. Sthm, P. A. Norstedt & 
Söner. Kart. 8 kr. 

Sjöholm, P., Om den enskilda själavården inom fängelserna. 
Afhandling. 8:0. 43 s. Malmö, förf. 50 öre. 

Söndagsskolebibliotek, Nytt. l:a — 4:e hft. 16:o, hvarje häfte 32 
s. Sthm, Sanningsvittnets expedition. (l:a o. 2:a hft 1877.) 
För häfte 10 öre. 

Valerius, J. D., Visor och sångstycken. Ny uppl. 12:o,iv, 66 
o. 220 s. Sthm, Fahlcrantz & K. 2: 76. 

Wallin, Joh. Olof, Samlade vitterhetsarbeten. 8:e hft. 8:o, 
(II) 8. 186—280. Sthm, C. E. Fritzes bokh. 60 öre. 


Digitized by 




i6a 


Zetterlund» 0. O., Om jordanakrseni nytta ooh användning 
vid jordbruket Aftr. ur teknisk tidskrift. 8», 7» s. Sthm, 
Klemmings antiqvariat o. sort. 25 öre. 


Rättelser till föregående nr: 

Fagerström, Multiplikationstabell etc. från 1—99,890. — 
Skall vara 1—999,999. 

Gré ville, Furstinnan Ochérof. — Skall vara Ogbérof. 


R*nak bokförteckning- 

Meddelad af O . E . C. 6 ad i Kjöbenhavnj ur Nord. Bogh.-Tidn. 
Från den 17—23 aug. 1378. 

(Forts.) 

Reynolds, M., Lokomotivkj0rs., en prakt, Håndb. for Lokomo- 
tivfexeie. Efter det Eng. ved H. A. Bambusoh. Med lllustr. 
200 Sid. i 8. Fxederlkshavn. (Kbhvn. Gad.) 3 kr. 


By dberg, V., den sidste Athenienser. Overs. af O» Borcbse* 
nins. 2 Udg. 640 Sid. i 8. Sokou. 6 kr. indb. 8 kl* 

Secber, V. A., om teksterne af kong Kristian V d. lov og lo- 
vens udg. Saertr. af »Ugeskr. for Retsv.i> 1878. 32 Sid. i 8. 
Gad. 60 öre. 

Shakspearc, W., draxn. Y«rk. 2 Udg. H. 14. 168 Sid. i 8. 
Sohnbothe. 1 kr. 

St ar b »k, G., Kong Carls Test. Hist. Roman i 3 Dele. H. 
8. 32 Sid. i 8. Rée og Friess. 25 öre. 

Tuxen, J. C., Sofarten og Skibsbygn.-kunsten. En Fremst 
af S 0 v» 8 . og det8 hist. Udvikl. H. 9. 48 Sid. og 1 Bill. i 8. 
Philipsen. 1 kr. 

Web er, T., eng. L»se0velser. Hjselpemiddel til T. Weber» 
prakt. Materialier i Eng. 8 Sid. i 8. Webere Sprog-Akad. 
40 öre. 


äfpars-Cirkulär: • 
Herrar bokförläggare! 

På grund af Sv. bokförläggare-för- 
eningem de» 18 dennes fattade be- 
slut, är undertecknad antagen till 
föreningens andre kommissionär i 

Ule&borg. 

Med anledning häraf får anhålla, 
att hvad af böcker och musikalier 
anses lämpliga att hitsändas god- 
hetsfullt med första a&emnas till 
min kommissionär herr Nife- Glee- 
rup i Stockholm. 

Uleåborg, 19 sept. 1878. 

IXessmaaska bokhandeln. 

Qbå Som sjöfarten på Uleåborg 
vanligtvis upphör i början af okto- 
ber, motser jag med första lager- 
sändningar till ofvanstående firma. 
(2 gm) Nils Gleerup. 


D& undertecknad den 18 dennes 
af Sveneka bokförläggareföreningen 
blifvft antagen till kommissionär när 
på platsen, får jag anhålla, det hrr 
förläggare tillsända mig lager genom 
hrr Seelig & C:o i Stockholm, hvil- 
ka jag antagit till miiia kommissio- 
närer. 

Wernamo d. 25 sept. 1878. 

(i g:n) Hanna OtteMeqloay' 


Böcker under tryckning: 

För kollisions undvikande tillkän- 
nagifves, att en öfversättning af 

Tit story of a M boy 

af Bl. B. Aldrich utkommer hos 

Qooar L. Lwmb. 


Lidner. 

Af denne författare utkommer 
med snaraste 

första häftet af en 

Gedtköpsttpplaga, 

Bom blir komplett under loppet af 
hösten i 5 häften å BO öre ord. 
35 öre netto. I fast räkning l3 /ia 
& “/so». 

Rekvisition å subskriptionslistor 
och beböfligt antal exemplar af l:sta 
häftet motses. 

Obs.! Med anledning af från 
flera håll inkommen anhållan 
om direkt af sändning, her 
jag få meddela^ att sådan ej 
kan ske, utan torde vederbö- 
rande kommissionär benäget 
erhålla ordre angående spe- 
ditionssättet. 

Stockholm den 13 sept. 1878. 

(s g :n) Adolf Bonnier. 


1 böijan af nästa mänad utkom- 
mer på mitt förlag: 



Stt. stycke studentlif 
skildradt i resebref 
af 0. 0. Montan och Karl Warbnrg. 


Arbetet blir omsorgsfullt utstyrdt 
och försedt med en titelplanch. Pri- 
set omkring 1 kr. 50 öre. 

Reqvisitioner motses. Mot fast- 
räkningsreqvisition lem nas friexem- 
plar. 

Stockholm den 19 sept. 1878. 

(2 g:n) Fr. Skoglund. 


Att en öfversättning af 

"La toniertii da la tem' 

af Jules Verne 

oförtöfvadt utkommer hos under- 
tecknad} tillkännagifyes i och för 
undvikande af kollision. 

Stockholm i september 1878, 

(i g:n) Oscar L* Lamm. 


För att undvika kollision medde- 
las, att svensk öfversättuing af 

VIVA 

by BErs Forrester 

är påbörjad att snarligen utkomna. 
Stockholm d. 16 september 1878. 

C. E. Fritzes kongl. HofbokhsndeL 

(2 g:n) 


Till undvikande af kollision. 

På grund af annons i Aftonbla- 
det och Dagl. Allehanda om en öf- 
versättning af Karl Detlefe i*Unlös- 
liche Bände», får jag äran meddela, 
att denna bok i öfversättning 

Olösliga band, 

öfvers. af Fredr. Lund, 
redan är färdigtryckt på mitt förlag 
och fördig att i bokhandeln utlem- 
nas. 

Albert Bonnier. 


Norbeqks Teologi. 

Ny upplaga är unider tryckning 
och utkommer inom c: a 14 dagar. 
Stockholm d. 27 sept. 1878. 

P. A. Hddbergt BokförL-Aktiek 

(I g®) 


Digitized by kjoogie 







163 


Till undvikande af kollision till- 
kännagifves, att en svensk öfver- 
sättning af 

Junge Licbe 

von 

Karl Emil Franzos 

förberedes at,t utkomma på under- 
tecknads förlag. 

Stockholm a. 18 september 1878, 

Z. Haeggströms Förlagsexpedition. 

(2 g:n) 


Böcker som utkommit: 


På undertecknads förlag har 
i dag utkommit: 

Visor och Sångstycken 

af 

J. D. Valerius. 

Ny uppl. Med förf:s porträtt. 

Pris: 2: 75. 

jgtr I anseende till de stora 
reqvisitionerna a detta ar- 
bete kunna vi ej sända det 
samtidigt till alla bok- 
handlare, utan sker ut- 
sändningen först till Stock- 
holm och derefter till 
landsorten efter hand, i 
den mon ex. blifva till- 
gängliga. Om sadant vi- 
sar sig vara af nöden, skola 
vi besörja en ny upplaga 
till medlet af november. 

Stockholm d. 24 sept. 1878. 
(i g:n) Fahlcrantz & C:o. 


Återbegärda böcker; 

Alla osålda ex. af 

Redogörelse för 

Filadelfiantställningen 

1876 torde återsändas före nästk. 
oktober månads utgång, efter hvil- 
ken tid ex. ej kunna återtagas. 
Stockholm d. 18 september 1878. 

(2 g :n) Samson 6c Wallin. 


Angelägen retur. 

Nedanstående återbegäres med 
omgående från alla de orter, der 
de icke såsom läroböcker användas. 
Paban, franska skriföfningar 1, 2. 
Cornelius, Lärob. i kyrkohist. å 1 kr. 
Josephsson, Sångstycken, 1, 2, 
Upsala d. 25 sept. 1878. 

Lundequistska bokhandeln. 


Angelägen retur \ 

Herrar bokhandlare bedjas att ge- 
nast returnera alla på lager varande 
exemplar, som icke behållas i fast 
räkning, af: 

A. L. O. E., Den ryktbare läkaren, 
x> Familjen Roman, 

j > Jättarnes besegrare, 

Barnens Tidning, Årg. 1858—1874, 
Baxter, De heligas eviga ro, 

Det glada budskapet, 

Ellens blommor, 

Fader vår med illustrationer, 
Fjellstedt, Om döpelsen, 

Hersleb, Lifvets ord i dödens stund, 
Mac Oheyne, Äter en upphemtad ros, 
Roos, Soldatsamtal, 

Schultze, Liknelsen om den förlora- 
de sonen, 

Ur lejonets mun, 

Pilgrimsharpan, melodier i notskrift, 
Kristens och Kristinnas resa, prakt- 



Den gode herden. 


Disponenda af dessa artiklar er- 
kånnes under inga vilkor i blifvande 
redovisning. 

Stockholm d. 18 september 1878. 

Fosterl.-Stiftelsens Förlagsexp. 

(2 g:n) 

Från herrar bokhandlare i lands- 
orten återbegäras med allra sna- 
raste genom deras härvarande kom- 
missionärer: 

JÖkai, En lyckans Guldgosse och 
Samarow, Kavaljer eller dam , 
med undantag af ett, hpgst två ex., 
samt alla ex. af följande, som ej 
behållas i fast räjeping: 

Dickens, Mugby Förenings-station, 
Leonhard, Mineralogi och Geognosi , 
Muhlbach, Joseph och Maria Theresia, 
„ Joseph som sjelfherr skare , 
Nyberg, Skattgräfvaren , 

Reade, En förfärlig frestelse, 

Sylvia, Fosterbarnet , 

» Aurora Trampe , 

Trolle, Svenska flottan , och 
Upp och ned. 

Stockholm den 20 sept. 1878. 

(2 g:») Albert Bonnier. 


Innan den 1 oktober. 

Allt, som ej behålles i fast räk- 
ning af nedan stående artiklar, torde 
genast återsändas: 

Å förlagskonto: 

Bring, Minnesbok för Confirmyidw, 
Kyhlberg, Läsebok, 

Norrby-Nissen, Kyrkohistoria, 
Björling, Problemer, Isa saml. 

Å distributionskonto : 

Ahnfelt, Andeliga Sånger, text, Btög;? 
format, 

Rudin, Predikningar, del 2 — 5, 
Skarstedt, Psaltaren, 

Tidning för trädgårdsodlare, 
Tidskrift för Veterinärer, 1876, 1877, 
Vittnet, 1877, i lösa häften. 
Stockholm den 14 sept. 1878. 

A. L. Normans Förlags-Exp. 

(2 g:n) 


Blandade annonser: 

I likhet med föregående år till- 
handahåller undertecknad 

Almanacks- och 
Fick-kalenderspermar 

i flera mönster och färger, med och 
utan inbindning med linieradt pap- 
per. 

Vanlig storlek med inbindning 21 

kr. pr 100. 

Lösa permar . . . 14 x> » 100. 

Octavpermar med 
inbindning . . . 25 » d 100. 

Lösa permar . . . 17 d d 100. 

Fick-kalenderspermar 12 d » 100. 

Obs. Permarne äro cloth och guld- 
tryck. Pris pr kassa. Vid större 
reqvisitioner 8 proc. rabatt. 

C. B. Ericksson. 

Stockholm, Stora Nygatan 23. 
(3 g:n) 


Vackra svarta pressado 


SkiinipcFuiar 

tiu 



utgifven af P. Palmquists Aktiebo- 
lag, Gamla Testarn, i 2 band, Nya 
Testam. i 1 band, säljas hvar lor 
sig om så önskas ä 1: 50 pr st. pr 
kassa mot 20 % rabatt för herrar 
bokhandlare. Keqvireras genom hrr 
Seelig & C:o hos 

(3 g:n) p. Herzflfr 


Digitized by Ajoogie 



1C>4 


! ! Herrar bokförläggare ! ! 

I A, W, Lindmanssons 

B okbinder i 

n:r 25 Malmskilnadsgatan n:r 25 
Stockholm. 

Härmed tager jag mig friheten rekommendera mig till. ut- 
förande af alla slags bokbinderiarbeten, såsom häftningar, bind- 
ningar af välska, halffranska, cloth- och praktband. 

S&som prof å sistnämda hänvisas till Svenska och nordiska 
målares taflor, Frithiofs saga, praktupplagan, m. fl. 

Ett stort sortiment af profver å permar med pressningar 
och förgyllningar i nyaste mönster finnes att tillgå. 

Särskildt graverade stämplar för förgyllning och färgtryck 
anskaffas från ae bästa utländska gravöranstalter. 

För kartors och planschers uppfodring och fernissning i 
parti finnes särskild derför inrättad verkstad. 

Då mitt bokbinderi bedrifves med omkring 50 arbetare^kan 
» jag utlofva skyndsam expedition i förening med billiga priser. 


Redovisning. 

De herrar bokhandlare, som ännu 
icke fullt redovisat for de första 
86X upplagorna af undertecknad s 

ttfningar i Rättskrifbing, 

äfvensom öfrigt från mig erhållet la- 
ger, torde ofördröjligeninsända slut- 
redovisning iemte saldo till förlags- 
firman Adolf Bonnier i Stockholm. 
Skara i sept. 1878. 

(2 g:n) P. S. W. Lundblad. 


Obs.! Redovisning! 

Undertecknad har öfvertagit lito* 
grafen herr 

S. A. Petersons 

utestående lager (»Krafs till Ju- 
len» etc.) och alla utestående for- 
dringar hos herrar bokhandlare, och 
får med anledning häraf anhålla om 
omgående redovisning 
och betalning. 

Stockholm den 12 sept. 1878. 

(3 gtn) Adolf Bonnier. 


Starka, cleg. Permar till 

Ekbohms Ordbok 

i 1 band å 1 kr. pr st. 
i 2 > å 75 öre » » 

Eleg. Almanackspermar med äkta 
förgyllning å 18 kr. pr 100, 
Eleg. Fickkalenderpesmar med 
äkta förgyllning å 15 kr. pr 100, 
jned 20 % rabatt för herrar bok- 
handlare, kunna reqvireras genom 
herrar Seelig & C:o. 

P. Herzog, 

(8 g:n) Stockholm. 


Om någon af herrar bokhandlare har 
sig bekant S. M. kand. GllSt&f Ahls adress, 
förblefve undertecknad tacksam för under- 
rättelse om samma. 

Norrköping 23 sept. 1878. 

Axel Randel. 


E. Wagners 

adress år från l:sta oktober förän- 
drad från 
Drottninggatan 36 
till 

Karduansmakaregatan N:r Ii. 


Tillkännagifvande. 

Undertecknade förlagsexpedition 
flyttas från och med l:sta oktober 
till David Bagares gata N:r 20. 
Stockholm d. 25 sept. 1878. 

(i g :n ) A« V. Carlson. 


Lediga platser: 

Ett bokhandelsbiträde, som i sex 
år konditionerat i bok-, musik- och 
pappershandel, önskar göra ombyte 
af plats. Reflekterande torde vända 
sig till herrar Seelig & C:o, som 
meddela adressen. (3 g:n) 


En 20 års yngling, som tjenst- 

f jort i en mindre bok- och pappers- 
andel cirka 3 ! / 2 år, önskar sig plats, 
helst i en någorlunda större lands- 
ortsstad. Hedrande betyg kunna 
presteras. Herrar Seelig dt C:o haf- 
va lofvat lemna närmare underrät- 
telse om personen. (i gm) 


Stockholm, 

tryckt hoa A. L. Normans Boktryckeri-Akiiebolsffr 
1*7*. 




P. Herzogs Bokbinderi, 

Stockholm. 

W Genom den stora arbetspersonalen och 
tidsenliga maskiner kan hvilket arbete som 
helst utföras inom få dagar! 

(4 rn) 


!L 


^P PPPPPPP I ^PRPPPPPPP PP P t 


Digitized by ^»oos le 







SVENSK BOKHANDELS-TIDNING. 


N:r 40. Lördagen 


P& denna tidning, hvaraf ett n» åtkommer hrarje helgfri lördag, prennme* 
reras för helt år med 4 kronor, postbefordringsafglften oberäknad. Bedaktio- 
nens adress är Stookholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hvarå priset 
är 10 öre för petitrad, böra, för att kanna Intagas i näst åtkommande num- 
mer, senast föregiende t ortdag t afton hafra kommit red. tillhanda. 


den 5 Okt. 1878 


Svenska Bokförläggare-föreningen 

sammanträder onsdagen den 16 okt. 1878, kl. 6e. m., 
I tr. upp i huset n:r 18 vid Stora Vattugatan (hörnet 
af denna gata ooh Clara vestra kyrkogata). 

l)e ämnen, som på denna sammankomst skola hand- 
läggas, komma att tillkänn&gifvas i nästa tidningsnummer. 


För att talan mot bokhandlaren Conrad Kroghs löf- 
tesmän må kunna i ett sammanhang anhängiggoras, an- 
hållas, att de handlingar, som i föregående tidningsnum- 
mer omförmälas såsom erforderliga för berörda äudamål, 
måtte till mig insändas sist den 15 dennes. 

V. F. Winroth. 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samson 4* Wallin,') 

För d. 26 sept. — 2 okt. 1878. 

Agardh, Fre dr., Om borgen, företrädesvis enligt svensk all- 
män civilrätt. Akad. afh. 8:o, 96 s. Land, C. W. K. Gleerup. 
1: 60. 

Almqvist, C. J. L., Valda skrifter. l:a serien. H. 4 o. 6 
(Blnth&fte). 8:o, s. 81—414. Sthm, Alb. Bonnier. (Tr. i Lund.) 
2 kr. 

Arbetet, Om, och den sociala ir&gan. Föredrag, öfv. af H. O. 
Indebetou. 1. G. Uhlhorn, Om arbetet. 2. Cbr. Rrnst 
Luthardt, Om den soeiala frågan. 8:o, 44 8. Nyköping, 
8. O. Indebetou. 76 öre. 

Auerbach, Berthold, En sällsynt qvinna. Lustspel i en 
åkt. Åt fört . autoris. öfversättu. af Gust. Noring. 8:o, 48 8. 
Lund, O. W. K. Gleerup i distrib. (Tr. i Malmö.) 1 kr. 
Berftttelssr från Norra Ishafret. öfv. Med illustr. 8x>, 70 s. 
8thm, Palm Sc Stadling. (Tr. i Örebro.) 60 öre, kart. 76 
öre, vt>. 80 öre, oM>. 1 kr. 

Bibliotek för söndags-skdllärare. 6 m hft. Sio, 8. 129 — 144. 
Örebro, SÖndagtt&olfiöreningen. 

filanche, August, Samlade arbeten, fi. 23 Sc 24. Bilder 
ur verkligheten. V. ffea uppl. 8:o, 208 a. Sthm, Alb. Bon- 
nier. 2 kr. 

Broberg, A. V., Bidrag frän vår folkmedicins vidskepelser till 
kännedomen em vém äldsta tider. Förra afd. 8;o, 114 s. 
8tbm, Samson St Wallin i distrib. 8 kr. 

B un t in g, J., Evangelii kallelse, dess vilkor och löften, öfv. 
af J. Pedersen. 8:o, f 24 s. Sthm, N. Gleerups förlagsexp. 
(Tr. i Linköping 1877.) 16 öre. 

, Satans åstundan att sålla de troende. Predikan, öfv. 

8:o, 16 s. Sthm, N. tileetups föltogstexp. (Tr. i Linköping 
1877.) 12 öre. 

C Park e, Adam, Psroli bréf Mil remarne. Med förklaringar 
oeh anmärkningar. 1 sammandrag, samt med åtskilliga än- 
dringar och tillägg af Rob. Newton Toaog. 'öfv. 8:o, 
160 s. Sthm, N. Gleerups förlagsexp. (Tr. i Göteb. 1877.) 
1 kr. 

Claude Gerard, Samlade berättelser. Svenskt orig. 18:e 
4ft. -*«• djpasdags UL Gröna hl*d. IJO s. Sthm, 

Alb. Bonnier. 1: 60. 


C r o n h j e 1 m , P. K., Elementerna af arithmetlken och plani- 
metrien. 7:e uppl., omarb. o. tillökad af Otto Chr. Sylvan. 

I. Arithmetik och algebra. 8:o, 261 s. Kristianstad, L. 
Littorin. (1876.) 1: 50. 

Croomard -Magnus, Skrifskola. Korrespondens- och affärs - 
stii. 4:o, 22 8. Lund, C. W. K. Gleerup. 76 öre. 

i Förskrifter af Croomard-Magnus* skrif-skola. Kor- 
respondens- o. affärsstil. 32 lappar. Lund, C. W. K. Gleerup. 
60 öre. F 

Dahlander, G. R., Problem ocb öfningar i fysik för under- 
visningens behof och till' ledning vid ^sikens tillämpningar. 
l:a hft. 8:o, 128 8. Sthm, Alb. Bonnier. 2 kr. 

Djur, Bibelns. Innehållande en kort beskrifning öfver åtskil- 
liga däggdjur, foglar, kräldjur, insekter m. m., som äro om- 
nämnda i den heliga skrift. Rikt illustrerad. Öfv. från eng. 
Genomsedd o. bearb. af Mag. Ad. Hallberg, 8:o, 180 s. 
Örebro, Söndagsskolföreningen. 1: 60, inb. 2 kr. 

Dräper, Gideon, Den Helige andes verk eller den ljufva 
rösten till en lyssnande själ. öfv. 3:e uppl. 8:o, 94 s. 
Sthm, N. Gleerups förlagsexp. (Tr. i Göteb. 1877.) 60 öre. 

Edmoudsson, J., Råd till unge män. Predikan, öfv. 8:o, 
32 8. Sthm, N. Gleerups förlagsexp. (Tr. i Linköping 1877.) 
26 öre. 

, Uppmuntran för de frestade. Predikan, öfv. 8:o, 16 

s. Sthm, N. Gleerups förlagsexp. (Tr. i Link. 1877.) 10 öre. 

Ellen Carrol. öfv. 12:o, 72 s. 8tbm, Palm & Stadling. (Tr. 
i Gefle.) 30 öre, kart. 40 öre. 

Eusebii Pamphili, biskopens i Cesarea, kyrkohistoria i 10 
böcker. För första gången på svenska öfversatt och med 
upplysande anmärkningar försedd af O. W. Lemke. 6:e 
[slut-]hft. 8:o, s. 401—610 o. x s. Norrköping, M. W. Wall- 
berg. 1 kr. 

F arrar, F. W., Jesu lif. öfv. o. bearb. af Fr. Fehr. 16:e 
hft. 4:o, spalterna 1067 — 1136. Bthm, Fahlcrantz k K. 76 
öre. 

Gåfvan, Den allt omfattande. [Pred:n af J. Bunt ing.] 8:o, 
15 s. Sthm, N. Gleerups förlagsexp. (Tr. i Karlshamn.) På 
sämre papper 10 öre, p& bättre 15 öre. 

Historia, Sveriges, från äldsta tid till vära dagar, förf. af O. 
Montelius, H. Hildebrand, O. Alin, M. Weibull o. 

J. Hellstenius. V, l:a hft. 8:o, 64 s. Sthm, Hj. Linnström. 

1 kr. 

Lagsamling rörande kyrkans och skolans samtliga lägre tjen- 
stemäns tillsättning, åligganden och rättigheter. Utg. af P. 
Pauls son. 8:o, xv o. 400 s. Norrköping, M. W. Wallberg. 
3: 25. 

Lys and er, A. T b., C. J. L. Almqvist. Karakten- ooh lef- 
sads teckning. Särtryck ur Valda skrifter af C. J. L. Alm- 
qvist, femte din (Strödda skrifter). 8:o, 414 s. o. 1 portr. 
Sthlm, Alb. Bonnier. (Tr. i Lund.) 3 : 76. 

Lyttkens, Ivar A, Praktisk hjelpreda i metriska systemet 
för menige man. Liten 8:o, 16 s. Norrköping, Litogr. aktie- 
bolaget. 25 öre. 

Mailing, Jörgen, Rytmiska läsöf ningar utan ord till bruk 
vid sångundervisningen efter den Ohevéska metoden, jemte 
en samling af canons af olika kompositörer. 16.*o, ix o. 90 
s. Örebro, Söndagsskolföreningen. Kart. 60 öre. 

Minnen från Upsaim tå ngara ss pariseefaed XäJft, apptacknad af 
en deltagare. 8:o, 48 s. Sthm, Immanuel Sellin. 50 öre. 

Newton, R., Den store konungens väg. öfv. 8:o, 203 s. Öre- 
bro, Söndegssikolförenlageii. 1: 90, kört. 1: 45, clb. 1: 70. 

, Jättarne och huru man bör bekämpa dem. öfv. från 

eng. af G. U. 2:a uppl. 12:o, 71 s. Sthm, falm Sc Stadling. 
(Tr. i Gefle.) 40 öre, kart. 50 öre. 

Pedersen, J., Kristi gudom och försoningen. En bliok på 
grunderna för Guds moraliska styrelse af den fallna men- 
aiskan. 8:o, 158 s. Sthm» N. Gleerups förlagsexp. (Tr. i 
Karlshamn.) 1: 50. 

— — , Läran om Hexiens nattvard, de*s inatittelsp, betydelse, 
ändamål och bruk. 8:o, viij o. 64 s. Sthm, N. Gleerups för- 
lagsexp. (Tr. i Link. 1877.) 40 Öre. 


Digitized by 


Google 


166 


Plöts, Carl, 8yllabaira fran$ais Inledning till franska språ- 
kets studium, i synnerhet för flickskolor och för enskild un- 
dervisning, bearb. efter Seidensttlckers gradvis framskridande 
metod. För svenska skolor bearb. af H. W. Stabi. 7:e uppl. 
8:o, 160 s. Sthm, Bokförlagsbyr&n. Kart. 1: 26. 

Samling af arbeten i skönlitteratur af svenske och utländske 
författare. 8:o. Sthm, F. C. Askerberg. 

20. Kjellman-Göranson, Den blifvande konungen. 
Bomantiserad berättelse. 2:a uppl 213 s. 1: 60. 

Schenson, Emma, Lätta teckningar för nybegynnare. 3» 
hft. 4:o, 18 s. Upsala, W. Schults. Kart. 1: 26. 

Sjögren, Anton, Kort handledning i svenska gruf brytningen 
med särskildt afseende pä malmernas förekomst och upp- 
sökande, för lägre bergsskolor, grufegare, förmän m. fl. 8:o, 
113 s. Filipstad, Bronell A Håkansson. (Tr. i Karlstad.) 
1: 60. 

Stanley, Henry M., Genom de svartes verldsdel. Nilens 
källor; kring de stora sjöarne och utför Livingstone-floden 
till Atlantiska hafvet. H. 6 o. 6. 8:o, s. 267 — 400 o. 4 pl. 
Sthm, Alb. Bonnier. 2 kr. 

Sundén, D. A., Svensk rättskrifflingslära. 6:e uppl. Hed om- 
arbetade ooh flere råttskrif ningsöfni ngar. 8:o, 80 S. Sthm, 
J. Beckman. Kart. 60 öre. 

Stuhlmann, A., Lärobok i frihandsteckning för elementar- 
läroverk, seminarier ooh folkskolor. Af förf. autoriserad öf- 
versättning. Förordad af komitéerna för tekniska undervis- 
ningen ooh för ritundervisningen i skolorna. l:a hft. 8:o, 
47 s. o. 18 pl. Sthm, Oen tral-tryckeriet Kart. 1: 60. 

8ödling, C. E., 8 venska folkets choralmelodier, efter de äld- 
sta källor ooh folkets sång framstälda och till bruk för kyr- 
kan, skolan ooh hemmet, med accompagnement för orgel, 
harmonium eller piano. Tvår-8:o, xxiv o. 200 s. Sthm, P. 
Palmquists aktieb. 3 kr., clb. 3: 60. 

Thomander, Joh. Hrar., Skrifter. 9:e hft. 8:o, (II) s. 97 
—192. Lund. O. W. K. Gleerup. 1: 26. 

Tom Browns skollif, innefattande en gammal lärjunges skil- 
dring rörande tillståndet i Bugby skola i England under den 
utmärkte rektorn Thomas Arnolds ledning på 1830-talet. Fri 
öfversättning i sammandrag ifrån eng. af H. O. Indebetou. 
8:o, viij o. 216 s. Nyköping, 8. O. Indebetou. 2 kr. 

Topelius, Zaoh., Läsning för barn. Lekar, visor ooh sagor. 
6:e o. 7:e hft. III. Visor ooh sagor. 3:e uppL 8:o, 144 s. 
o. 3 pl. Sthm, Alb. Bonnier. 1 kr. 

Traktater till ntdelning åt barn i skolor, familjer, på gator, 
vägar, stigar m. m. l:a o. 2:a ser. 32:o, h varje serie 8 n:r å 
8 s. Örebro, Söndagsskolföraningen. För serie 26 öre. 

Watson, Bich., Nådastolen och de troendes berömmelse af 
Kristi kors. Tre predikningar. Fri öfv. från eng. af J. P. 
8:o, 48 s. 8thm, N. Gleerups förlagsexp. (Tr. i Karlshamn.) 
30 öre. 

Wieselgren, Sigfrid, Ur Göteborgs håfder. Om de sty- 
rande och de styrde, 1621—1748. 8 k>, 232 s. Sthm, P. A. 
Norstedt A Söner. 3: 26. 

Wijkander, The od or, Om preskription i brottmål enligt 
svensk allmän lag. Akad. afh. 8:o, 118 8. Lund, C. W. K. 
Gleerup. 1: 76. 

Åkerman, Bich., Om den svenska jernh andteringen. [Sär- 
tryck nr Nordisk Tidskrift.] 8:o, s. 297 — 326 o. 1 karta. 
8thm, 8amson A Wallin i distrib. 8 kr. 

öreskrifter för folket. 12:o. Sthm, Alb. Bonnier. 

93. af Tro lie, H., Carl XII och sjöbussen. Historisk 
skiss. 19 s. 16 öre. 

94. Segerstedt, Albr.. Nio sagor. Med sex teckiur 
af C. Larsson. 48 s. 26 öre. 

96. , Tio sagor. Med fyra teckntr af C. Larsson. 

62 s. 26 öre. 


Dansk bokförteckning. 

Meddelad af B. B. O. Bmd iKjöbenhavn; ur Nord. Bogh.-Tidn. 
Från den 6 — 18 sept. 1878. 

Andersen, H. O., samL Skr. 2 Udg. H. 40. 96 8id. i 8 
Beitsel. 60 öre. 

Dall, J., Beduct-Tab. af Beiohsmark og Fränes pr. Métre samt 
Sh. og Pence pr. Yard til Kr. og 0re pr. d. Alen. 8 Opl. 
(G. w. Hansen.) 86 öre. 


Feil b er g, C., Husdyr. Fodr. Ledetr. ved Bedem., Valg. og 
Sammensmtn. af Husdyr. Foder. 96 8id. i 8. 8 teen. 1: 26. 
Mau, E., dansk Ordsprogskat. H. 3. 80 8id. i 8. Gad. 1kr. 
Na vi lie, E., det evige Liv, övers, af W. F. de Coninck. 2 
Opl. 282 8id. i 8. Delbanco. 3 kr. 

Overa. over det k. d. Vidensk. Selsk. Forh. og dets Medl. Arb. 
år 1876. Med Bil. samt en Besumé fran$ais Nr. 3. 300 8id. 
og 4 Tavl. i 8. (Hest.) Ssera. 2: 60. 1876 kpl. 3 kr. 

1877 Nr. 3. 118 Sid. og en Tavl. i 8. (Hest) Smrs. 

1 kr. (1877 kpl. 3 kr.) 

Plan af det k. Theater i Kbhvn. 8 Sid. i 8. Stinek. 30 öre. 
Strandberg, J., Md. Peteraens Logerande. Humor. Fort L 
3 Tusinde. 172 Sid. i 8. Strandberg. 1 kr. 


Från den 14 — 20 sept. 1878. 

Årb., Meteorolog., for 1877. Udg. af d. d. meteorolog. Inst L 
— Annuaire Météorolog. pour Tannée 1877. Publié par lin- 
stitut météorologique Dafiois. L 140 8id. og 2 Kart i FoL 
(Hauberg.) 6 kr. 

Almanak for det År efter Ohristi Fedsel 1879, som er det 3 

t efter Skudår; beregn. til Kjebenhavns Observatorium af H. 
C. F. C. Sohjellerup. 48 Sid. i 8. (Gyldendal.) 16 öre. 

B a ls ao, Eugénie Grandet, en skildr. af fr. Provindsliv, overt. 
af Carl Miohelsen. 264 Sid. i 8. Schou. 2: 66. 

Bech, H., Gunni Busok, et Levnetsleb i en PrasstgårcL 2foxög. 
Udg. med 2 Bill. af Busok. H. 3. 80 -Sid. i 8. Schenberg. 
1 kr. 

B il le, C. St A., Erindr. fra Beiser i Italien. H. 6, 6. 160 
Sid. i 8. GyldendaL 2 kr. 

Diokens, O., saml. Värker. 3 Udg. H. 94. 96 Sid. i 8. Bibe. 
60 öra. 

Folkeviser, Danmarks gamle, udg. af 8. Grundtvig. V. t. 198 
Sid. i Imp. 8. Samf. til d, d. Lit. Framme. (Wroblewsky.) 
1: 80. 

Flin dt, N., den cong. Syphilis med s®rL Hens. til det ved 
samme suppon. Heraditetsforb. 266 Sid. i 8. (Prior.) 3 kr. 

Hel ve g, F., Frimenighed og Apostelskole. Kirke- og kult- 
hist. skildr., navnl. af 2 hundredeår efter Kristus. L Ind- 
ledn. og lille-asiatisk periode. H. 1. Ebnsermenighed. 318 
8id. i 8. Schenberg. 4 kr. 

(Kierkegaard, S.), Enten — Eller. Et Livs-Fragm. udg. af 
Victor Eremita. 4 Udg. 2 Dole. 476+372 Sid. i 8. Beitsel. 
8 kr. 

L 0f f ler, E., Håndb. i Geogr. 2 for 0 g. Udg. H. 10 — 11. (81ut) 
112 Sid. og 1 Kort i 8. GyldendaL 1: 70. (kplt 10 kr.) 

Monrad, D. G., Praed. på alle Sen- og Helligd. i Årét samt i 
Fasten. 3 Opl. Med Forf. Port?. H. 1. 96 Sid. i 8. Gyl- 
dendal. 66 öra. 

Moody, D. L., BilL fra Ohriatenlivet og et Omr. af Moodyi 
og I. D. Sankeys Livs Hist. Udg. af For. til gud. 8måakr. 
Udbr. 72 Såd. i 8. (Prior.) 36 öra. 

Nielsen, O., Kbnhvhs Diplomatarium. SamL af Dokumenter, 
Breve og andre Kilder til OpL om Kbnhvns ssldre Forh.*far 
1728. Udg. ved Kbnhvns Komm.-bestyr. VI, 1. 400 8id. i 
8. (Gad.) 4 kr. 

8ålmasöng8bök meÖ J>rem röddum eptir Pötur Quöjönasoo. Ge- 
fin dt af sonum hans. 124 Sid. 4. (Gyldendals Sort) 4: 60. 

8ange, saml. af H. C. N. Kistrup og udg. af J. A. F. Clanssos- 
Kaas. 248 Sid. i 18. (Topp.) 1 kr. 

Sohnitler, B., kortf. Differential- og IntegralregiL* tUligemed 
en indL Funktionslssra og en ex.-samL, nmrmeat beetemtfor 
tekn. Skoler. 176 8id. i 8. GyldendaL Indb. 3: 76. 

8teenstrup, J. C. H. B* Vikingetogene mot Test i det 19 
Århundr. (Ogtå med Titel: Normanneme. n.) 412 Sid. i 
8. Klein. 6 kr. 


Liafkori, Porträtter etc. 

Both, L* 8koleatlas. 24 BL i Farvetr. Udf. af L. Both og 
A. Sohulenburg. Bée og Friess. 1 kr. (L#ee Kort 6 öre. 
Dobbeltkort 10 öra.) 


Digitized by tjoogie 


167 


Affärs-Cirkulär : 

1 

Då undertecknad den 18 dennes i 
af Svenska bokförläggareföreningen i 
blifvit antagen till kommissionär när 1 
på platsen, får jag anhålla, det hrr 
förläggare tillsända mig lager genom 
hrr Seelig & C:o i Stockholm, h vil- 
ka jag antagit till mina kommissio- 
närer. i 

Wernamo d. 25 sept. 1878. 

2 gm) Hanna Ouohterlony. 

Herrar Bokförläggare! 

Härmed få vi vördsamt tillkänna- 
gifva, att vi denna dag öppnat tvänne 
filialboklådor, nämligen i Bräcke { 
samt Hammerdal, å hvardera plat- 1 
sen under firma j 

•‘Ernst Bergs Filialbokliandel.“ j< 

Östersund den 1 okt. 1878. 

Ernst Bergs Bokhandel. < 

(1 g:n) Josefine Berg . I 


Till kollisions undvikande tillkån- 
nagifves, att under öfversättning för 
att på undertecknads förlag utkom- 


ma äro: 


Vom Don zur Donau 

samt 

Aus Halb-Asien, 

båda af E. E. Franzos. 

Stockholm den 3 okt. 1878. 

A. I. Seelig. 

Böcker som utkommit: 


På undertecknads förlag har 
i dag utkommit: 

Yisor och Sångstycken 

af 

J. D. Valer ius. 


Disponenda häraf erkännes ej i 
nästa redovisning. 

Göteborg den 1 oktober 1878. 

N. P. Pehrsson, 

f. d. Bonniers bokhandel. 


I Angelägen retur. 

Alla öfverflödiga ex. af 

Jesu lil. 

häft. 1 -3, 

torde benäget med allra för- 
sta återsändas. 

Kompletteringsreovisitioner 
å dessa häften expedieras fort- 
farande. 

Stockholm d. 30 sept. 1878. 
(l g:n) Fahlcrantz & C:o. 




(2 g:n) 


Böcker under tryckning: J p0Itmt 

Till kollisions undvikande ^ I anseende till de stora 
tillkännagifves, att utom den förut g reqvisitionerna a detta ar- 

annonserade K/Amie af Henry bete kunna vi ej sända det 

Qréville äfven 1 samtidigt till alla bok- 

Les Mages des PllilOIQilllG | sändningen först til Stock- 

af g holm och derefter till 

samme förf. 1 landsorten efter hand, i 

är under öfversättning för att med 1 den mon ex. blifva till- 
snaraste utkomma på underteckna- i gängliga. Om sådant vi- 
des förlag. sar sig vara af nöden, skola 

Stockholm d. 2 okt. 1878. vi besöija en ny upplaga 

(i g:n) Jos. Seligmann & C:o. 1 till medlet af november. 

1 Stockholm d. 24 sept. 1878. 

För att undvika kollision medde- (2 g :n ) Fahlorantz &. C:o. 
las, att svensk öfversättning af 1 

v 1 v A .7 — t- : 

by Mrs Forrester Återbegärda böcker: 

är påbörjad att snarligen utkomma. T . , , „ 

Stockholm d. 16 september 1878. * re ‘ ur h , e 8* T(i * al ‘ a °* ftl , daex * 

r plar af nedan stående, i. d. N. Z 

C. E. Fritzes kongl. Hofbokhandel. terströms förlag: 

( 3 j^n) Bratt, Bihang till Mathem. G 

grafien, 

Mnrko^l/o Tonlnfr Stålhane, Författningar, första up 
NOlDuCKS I uOIOgll Lagerberg, Bref från Söderns 1 

Ny upplaga år under tryckning Ett ord i skolfrågan, 
och utkommer inom c:a 14 dagar. Sjögren, Tal, å 25 öre, 
Stockholm d. 27 sept. 1878. Études Keligieuses, 

P. A. Huldbergs Bokförl.-Aktieb. ^® r > ^} 08 ° fiska tankftr > 

, 0 n 9 Utkast till ett evang. -protest. s\ 

< 2 K») /t r rr.i \ W 


Återbegärda böcker: 

I retur begäres alla osålda exem- 
plar af nedan stående, f. d. N. Zet- 
terströms förlag: 

Bratt, Bihang till Mathem. Geo- 
grafien, 

Stålhane, Författningar, första uppl., 
Lagerberg, Bref från Söderns län- 
der, 

£tt ord i skolfrågan, 

Sjögren, Tal, å 25 öre, 

Études Keligieuses, 

Eller, Ofilosofiska tankar, 

Utkast till ett evang. -protest, svar, 
Björck, Q. L., Tal, å 25 öre. 


Blandade annonser: 

Fra October Kvartals Begyndelse 
udkomraer hver Lördag: 


Humoristisk satirisk Ugeblad 

lör alle Sanilundsklasser, 

indeholdende : 

Humoristiske SmaaforUellinger og 
Monologer, komiske Viser, humo- 
ristiske, satiriske Notitser 

og Theatemyt. 

Illustrationer i Farvetryk 

af P. Klaestrup, J. P. Deichmann og 
flere bekjenate Kunstnere, hvori- 
blandt en ugenlig illustration: 

Fra Kulisserne. 

Kometen udgaaer i Bogformat 

og koster: 

1 Kr. Kvartalet. 

Enkelte Nummerc 10 öre. 

Rabat 25 pCt. 

Provenummere staae til Tjeneste 
å Cond. 

Alfr. Jacobsen, 

Frederiksborggade 10. 
Kjobenhavn. K. 

De herrar bokhandlare, 

hvilka ännu icke insändt redovis- 
ning för år 1877, torde insända så- 
dan jemte saldo direkt till mig före 
denna månads utgång. 

Lund, 1 okt. 1878. 

Håkan Ohlsson. 


Digitized by 


Google 





168 


De herrar bokhandlare, som 
ännu ej lemnat uppgift om be- 
höfligt antal ex. af 

Permar I Jesu lif 

(pris : 2 kr.), behagade med för- 
sta insända reqv. 

Hela det lager, som hittills 
hunnit förfärdigas, är utsåldt, 
och h vad som under den när- 
maste tiden medhinnes är re- 
dan bestäldt. Då ett omsorgs- 
fullt utförande af dessa pertnar 
kräfver temligen betydlig tid, 
ligger det i herrar bokhandla- 
res eget intresse att så snart 
som möjligt insända sina or- 
dres, för att ej allt för länge 
behöfva vänta på deras effek- 
tuerande. 

Stockholm d. 30 sept. 1878. 

(l g :n) Fahlorantz & C:o. 


I likhet med föregående år till- 
handahåller undertecknad 

Almanacka- och 
Fick-kalenderspermar 

i flera mönster och färger, med och 
utan inbindning med linieradt pap- 
per. 

Vanlig storlek med inbindning 21 

kr. pr 100. 

Lösa permar . . . 14 i> a 100. 

Octavpermar med 
inbindning . . . 25 * * 100. 

Lösa permar . , . 11 i i 100. 

Fick-kalenderspermar 12 » » 100. 

Obs. Permarne äro cloth och guld- 
tryck. Pris pr kassa. Vid större 
reqvisitioner 8 proc. rabatt. 

C. B. EMoksson. 

Stockholm, Stora Nygatan 23. 

(6 g:n) 


Bokförlagsbyråns 

fötiagsartiklar distribueras hä- 
danefter af undertecknad och 
är F örlagsexpeditioaen flyttad 
till Grefgatan 23, 1 trappa upp, 
ingång från Storgatan 18 B. 
Stockholm d. lö okt. 1878. 

a g:n) Wtib, Alhrecht. 


bbd d ddb} 


P. Herzogs Bokbinderi, 

Stockholm. 


Genom den stora arbetspersonalen och 
tidsenliga masklnéf kan hTllket arbete som 
helst utföras inom få dagar! “mS 


C« *»).••; 


>qppp ) 


Redovisning* 

De herrar bokhandlare, som ännu 
icke fullt redovisat för de första 
sex upplagorna af undertecknads 

Oftingar i Msfritong, 

äfvensom öfrigt från tnig erhållet la- 
ger, torde ofördföjligen insända slut- 
redovisning jemte saldo till förlags- 
firman Adolf Bonnier i Stockholm. 

Skara i eept. 1878. 

(8 g:n) !P. S. W. Lundblad. 

Herrar Bokhandlare 

underrättas härmed, att underteck- 
nads bokförlag från den 1 okto- 
bét är uppsatt till sitt ursprungliga 
pris, och torde prisskilnaden debi- 
teras mig. 

Reavisitionerna expedieras fort- 
farande äfven genom hrr Seelig & 
Comp. 

Hudiksvall, 1 oktober 1878. 

(i g:n) Sam. Hellström. 

Lediga plataer: 

En 20 års yngling, som tjenst- 
gjort i en mindre bok- och pappers* 
handel cirka 3Vt önskar sig plats, 
helst i en någorlunda större lands- 
ortsstad. Hedrande betyg kunna 
presteras. Herrar Seelig AC:ohaf- 
va lofvat letnna närmare underrät- 
telse om parsonen. (2 g:n) 

Obs. t Redovisning! 

Undertecknad har öfvertagit lito- 
grafen herr 

S. A. Petersons 

utestående lager (»Krafs till Ju- 
lem> etc.) och alla utestående for- 
dringar hos herrar bokhandlare, och 
får med Anledning häraf anhålla om 
omgående redovisning 
och betalning. 

Stockholm den 12 sept. 1878. 

(4 gm) Adolf Bofntler.- 

En yngling med flerårig vana vid 
bok-, musik- och pappershandel ön- 
skar sig plats nu genast. Preten- 
tionerna billiga. Adress uppgifves 
af herrar Seeug & C:o. (1 gm) 

* — - ==* 

tlllkännagifvaftdé. - ■ 

Undertecknads förlggsexpedition 
flyttas från och med lceta oktober 
till David Bagares gata n:r 20. 

Stockholm d. 25 sept. 1878. 

(2 g-.n) *Ä. V. barton. 

•dch ”Svensk Bokhandelstidning” kunm 
annonser, som införas i ett af dessa blad, 
äfven blifva införda i båda tidiungsrne 
mot én afgift af 20 öre pr pe tirad. 

Stockholm, 

ttyoki hoa A. L^Hormaa» Boktryckori-AktUboUg, 
1878. 


Digitized by 


Google 




SVENSK BOKHANDELS- 





N:r 41. Lördagen 


: P& denna tidning, hvaraf ett n:r åtkommer h varje helgfri lördag, pr.nume- j 
reras för helt är med 4 kronor, poatbefordringeafgiften oberäknad. Bedaktio- 
nens adress kr Stockholm, Drottninggatan n:r il. Annonser, hv&rä priset ! 
kr 10 bre för petitrad, böra, för att kunna intagas i nkst utkommande num- 
mer, senast föregiende lortdag » afton hafra kommit red- tillhanda. 


den \2 Okt. 1878. 


Svenska Bokförläggare-föreningen 

sammanträder onsdagen den 16 okt. 1878, kl. 6 e, m. y 
I tr. upp i huset n:r 18 vid Stora Vattugatan (hörnet 
af denna gata ooh Clara vestra kyrkogata). 

På sammankomsten komma blaud andra följande ären- 
den att bandläggas: 

Fröken Aléthe Åkerhjelras, fil. doktor Hjalmar 
Barkéus och J. Gummessons särskilda ansökningar att 
antagas till föreningens kommissionärer i resp. Walde - 
marsvik, Jönköping och Hessleholm ; 

Domkyrkosysslomannen A. H. Tengstrands ansökan 
att fröken Alma Tengstrand måtte antagas till kom* 
missionär i Skara ; 

skrift af Gustaf Sandell i Oscar shamn. 


Dödefall. Bokhandlaren i Christiania J. W. Cap - 
pelen afled i söndags vid en ålder af 73 år. Cappelen 
har sedan 1829 varit förlags- och sorti ments-bokhandlare 
i Chriatiania. 

— Alfred May , bekant sedan många år tillbaka så- 
som engelsk språklärare, afled här i söndags i en ålder 
af nära 74 år. 

May var född i London 1804 och öfverflyttade på 
1830-talet från sitt fädernesland till Stockholm, der han 
blef lärare i engelska språket vid Hillska skolan på Barn- 
ängen. Af trycket har hr May utgifvit en mycket anlitad 
lärobok i engelska språket, som upplefvat många uppla- 
gor, samtalsöfningar på engelska och svenska, som äfven 
utgifvits i flera upplagor, öfningar för öfversättning från 
svenska till engelska o. s. v. Sedan 1837 var hau gift 
med Clara Kristina Bottiger, syster till skalden, professor 
C. W. Bottiger i Upsala. 


LitOgrafl-Steil. Från Algier meddelas, att man i 
närheten af Oran, nära invid landsvägen, upptäckt ett 
nästan outtömligt lager af en förträfflig för litografiering 
passande stensort. Som bekant hemtas för närvarande 
den enda for stentryck lämpliga stenart från några sten- 
brott i Bayern. Enär dessa äro uästan uttömda har den 
på senare tider blifvit ganska dyr, hvarför upptäckten af 
ett nytt lager torde vara af ett synnerligt intresse for 
denna konstgren. 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samson $ W aXlin.) 

Från den 3 — 9 okt. 1878. 

Boyd, Robert, Lifvetsväg. öfv. från eng. 8:o, 86 s. Göteb., 
Ev. luth. missionsföreningens bokh. (1876.) 40 öre. 
Grundlagar, Nådens, i Kristi rike, af K. P. 8:o, 40 s. Göteb. 
Bv. luth. missionsforauingens bokh. (1877.) 16 öre. 


H årder, Ludv., En familjetvist. Roman. öfv. af C. H. Wall- 
berg. 12:o, 262 s. Linköping, C. P. Bidderstads förlagsexp. 
I kr. 

Hvilostunder. Öfvers&ttningsförsök af en dilettant. 8:o, vij o. 
128 s. Göteb., N. P. Pehrsson. 2: 25. 

Jokai, Maurus, Rårleksnarrarne. Roman. Ungerskt origi- 
nal. öfv. från tyskan. I o. II. 8:o ( 419 s. Göteb., Thorsten 
Hedlund. 2: 60. 

Lidner, Bengt, Samlade skrifter. 8:e nppl. l:a hft. 8:o, 
128 s. Sthro, Ad. Bonnier. 50 öre. 

Lyth, P. G., Latinska språkets tempns- och modaslära. 8:o, 
84 s. Sthm, Centraltryckeriet i distrib. Kart. 1: 60. 

Mar rya t, (kapten), Sjökadetten. Från eng. af G. A. Nyrén. 
8:o, 496 s. Sthm, G. J. Leufstedt. 3: 60. 

Oxenstjerna, G. L., Ur fQlkets lif. Fosterländska berättel- 
ser. l:a o. 2:a hft. 2:a uppl. [Egentligen l:a nppl. med 
omtryckt titelblad.] 8:o, 78 o. 140 s. Göteb., Thorsten Hed- 
lund. 1: 50. 

Rid der stad, C. F„ Samlade skrifter. 20:e hft. (Svarta 
handen.) 8:o, 134 s. Linköping, C. F. Bidderstads för- 
lagsexp. 1 kr. 

Rydberg, Victor, Lille Viggs äfventyr på julafton. Illustr. 
af Jenny Nyström. [2:a uppl.] 8:o, 23 s. Göteb., Thorsten 
Hedlund. 60 öre. 

Skolan, Den sokratiska. Filosofiskt drama i tre akter af M. 
E. 8:o, 19 8. Upsala, (Es. Edqnists boktr.) Uppl. 25 ex. 
Ej i bokh. 

Skrifter, Smärre, af allmännyttigt innehåll. 12:o. Sthm, Rob. 
In de Beton. 

2; Larsson, Alf., Våra förnämsta antiseptiska medel, 
aseptin, amykos, antylion, salisylsyrepreparater, tymo- 
lin m. fl., deras sammansättning, användningssätt och 
olika värde. 39 s. 50 öre. 

Smedman, Karl, Handbok vid förvandling af äldre och nu- 
varande svenska mått och vigter till och från metersystemet 
jemte värdejemförelser de särskilda mått- ooh vigtsystemen 
emellan. 8:o, 88 s. Sthm, Central tryckeriet i distrro. 1: 50. 

8 tretton, Hesba, Mikael Lorios kors. 12:o, 30 s. Göteb., 
Ev. luth. missionsföreningens bokh. (1876.) 10 öre. 

8öndag8skolbibliotek. N:o 2. 12:o, 48 s. Ev. luth. missions- 
föreningens bokh. 10 öre. 

Wallin, Joh. Olof, Samlade vitterhetsarbeten. 9:e hft. 8:o, 
(II) s. 281—376. Sthm, C. E. Fritses bokh. 50 öre. 


Härmed få vi vördsamligen uppmana de herrar 
förläggare, hvilka i svensk bokförteckning eller i 
1876 o. 1877 årens Årskataloger för svenska 
bokhandeln sakna några af sina förlagsartiklar, 
aom utkommit f. o. ra. år 1876, att till Sam- 
son 6l Wallins bokh. härstädes insända ett exem- 
plar deraf. Äfven hos herrar bokhandlare, i 
synnerhet i landsorten, utbedja vi oss ett be- 
näget tillmötesgående med upplysningar om dy- 
lika af oss obekanta skrifter. Ny upplaga an- 
ses som ny skrift. Skrifter med pris understi- 
gande tio öre upptagas ej. 


Dansk bokförteckning. 

Meddelad af Q. E. C. G ad i Kjöbenhåvn; ur Nord. Bogh.-Tidn. 

Från den 21 — 27 sept. 1878. 

Bergiee, V.. fra Mark og Skov. Pop. nat.-hist. Skildr. H. 1. 
50 8id. i 8. Gyldendal. 86 öre. 


Digitized by L^OOQle 



J70 


Eggle#*on, Bkplel urenen i Flat C/flifc. E* a»a|rifc. ^*4* 
byljis*. 24# Bi*, i 8. A^borg, M. Ä. Sokultf. 2, *0. 
Ewald, H. F., Blanca. $28 Sid. i 8. GyWendal. 4 kr. Indb. 
6: 60. 

F ibi ger, E., to Forteil. 222 8id. i 8. Schubothe. 2: 50. 
Indb. 3: 85. 

G ode t, F., Johannes-Bvang. fortolket. Oven. af M. Th Be- 
cber. H. 11—12. 224 8id. i 8. H0st 6c S 0 n. 8 kr. (kplt. 
18 kr. 

Ipsen, J. og H. P au Isen, Retspleien ved Heren og Flaaden. 
Fremst. efter de nugjeld. Regler. 198 Sid. i 8. Pbilipaen. 
3 kr. 

Jilrgensen, E., nyt Lovlex. H, 42, 43. 192 Sid. i 8. Gad. 
3 kr. 

Kaarapi A., Bogh. for Kjobm. Prakt og teor. fremst. Ogs& 
med Titel: Encykl. for Handl., Sofar., Fabr. og andre For- 
retn. VII. 2 Opl. H. 2—7 å 48 Sid. i 8. Philipsen. å 1: 
20. (kplt 8: 50.) 

Lov, Kong Christian V:s danske. Ved Jnst.-minist. Oms., un- 
der det jor. Faknlt Tilsyn udg. af V. A. Secher. 538 tosp. 
Sid. i 8. (Gad.) Indb. 3 kr. 

Opfindelsernes Bog. H. 24. 80 8id. i 8. Forlagsb. 1 kr. 
Bange for Unge og gamle. I. Folkes, og Hl. Åndel. Sange. 

1876. å 32 Sid. i 32. Thaning 6c Appel. å 10 öre. 

S t ar b ®k , G., Kong Carls Test Hist. Roman i 3 Dele. H. 
9. 32 Sid. i 8. Rée og Friess. 25 öre. 


W**>9 r, Qlops^r. til Bruf *ed Övers, pA f j»k •BnUn 

8 8id. i f, BprojrAfcsd, ft# öre. 

Weilbacb, Pt.. Bertel Thorvaldsens Levned. 92 Äd. 18. 

(Ssertr. af »Dansk Konstnerlex.») Hest 6c Sen. 60 öre. 
Wolff, C. J., to Samfunds-Onder. Med 4 Forbryder-PortresUt. 
212 Sid. i 8. Wroblewsky. 2: 60. 

Från d. 28 sept. — 3 okt. 1878. 

Årsberetn. fra det k. Geb.-arch., indeh. Bidr. til d. Hist af utr. 

Kilder. VI, 3. 68 Sid. i 4. (Reitsel.) 2 kr. 
Hindenburg, T., jurid. Form.-bog. H. 4. 64 8id. i 8. Phi- 
lipsen. 1: 20. 

Karts, J. H., Lssreb. i Kipkehiet» for Stod. Efter Orig. 7 Udg. 
bearb. på Dansk af J. P. V. Petersen. H. 2. 80 8id. i 8. 
Schenberg. I kr. 

PeludanrMiillar» F-, poet. 8kr. H. 1. 144 Sid. i$* ReitseU 
1 kr. 

Richard t, O., Drot og Marsk. Trag. Sangdrama. 8at i Mu- 
sik af P. Heise. 2 Opl. 74 Sid. i 8. Gyldendal. 1 kr. 
Sbakspeare, W., dram. Vaerk. 2 Udg. H. 16. 114 Sid. i 8. 
Schubothe. 1 kr. 

8pry, W. J. J., Korvetten Challengen Re ise omkr. Jorden. H. 

7. 48 Sid. i 8. Philipsen. 1 kr. 

8 1 ar b ek , G., Kong Carls Test. Hist Roman i 3 Dele. H. 
10. 32 8id. i 8. Rée og Friess. 25 öre. 


Affärs-Cirkulär : 

D& undertecknad den 18 dennes 
af Svenska bokförläggareföreningen 
blifvit antagen till kommissionär när 
på platsen, Hr jag anhålla, det hrr 
förläggare tillsända mig lager genom 
hrr Seelig & C:o i Stockholm, hvil- 
ka jag antagit till mina kommissio- 
närer. 

Wernamo d. 25 sept. 1878. 

O g :n) Hanna Ouohterlony. 


Herrar Bokförläggare! 

Härmed ft vi vördsamt tillkänna- 
giva, att vi denna dag öppnat tvänne 
filialboklådor, nämligen i Bräcke 
samt Hammerdal, å hvardera plat- 
sen under firma 

“Ernst Bergs Filialbokbandel.“ 

Östersund den 1 okt. 1878. 

Ernst Bergs Bokhandel. 

(2 g:n) Joseflne Berg . 

Böcker som utkommit: 

Utkommet. 

Af 

kitrgs Epistel-PostUla 

är nu femte häftet utkommet. De 
hrr bokhandlare, som hafva subskri- 
benter härå, torde uppgifva det an- 
tal som behöfves. 

Upsala den 2 okt. 1878. 

A. Virgin. 


| I Kommission hos Undertegnede 
er udkommet: 

Le Royaume de Norvége 
et le Peuple Norvégien. 

Rapport k 1’exposition universelle 
de 1878 k Paris. Par le Professenr 
Dr. O. J. Broek. 38 1 /, Ark stor 
8vo. Med Illustrationer oå Karter. 
Pris 7 Kr. 

P. T. Mallinge Boghandel. 


I Kommission hos Undertegnede er ud- 
kommet : 

Lad Murene bygges 

hvor de ere nedfaldne. En uop- 

byggelig Betragtning i den Hensigt atop- 
bygge af Antropos. 13 8. 8vo. 20 öre. 
Christiania i 8ept. 1878. 

Aib. Cammermeyer. 


Paa vort Forlag er udkommet: 

Almindelig Tareknndskap. 

Efter Professor Dr. Bischings All- 
gemeine Waarenkunde ved 
Édv. Ellingsen og Einar Larsen 
Ingeniör. Cand. pharm. 

l:ste Hefte. 4 Ark 8vo. Pris 80 öre. 

Vaerket vil udgjere ialt c:a 25 Ark 
og blive udgivet i Hefter, hvert in- 
deholdende 4 Ark, til en Pris af 80 
öre pr Hefte. 

Christiania 2 October 1878. 

(i g:n) P. T. Mallingt Boghandel. 


På undertecknade förlag har ut- 
kommit: 

Lille Wiggs IfVentyr p& julafton 
af Victor Rydberg. 
Folkupplaga k 50 öre; 

Kärleksnarrarne 

af Mannu Jökai k 2 kr. 50 öre. 

Ur folkets lif 

af O. L. Oxenstjema å 1 kr. 50 öre. 

Obs.! Herrar bokhandlare ombed- 
jas att företrädesvis sända sina re- 
qvisitioner till mina kommissionärer 
i Stockholm hrr Seelig & C:o. 

(i g:n) Torsten Hedlund. 


Hos Undertegnede er udkommet: 

Hjortdal, Kortfattet Laere- 
bog 1 Chemie. Sdie Udgave. 

Med 37 i Texten indtrykte Treesnit. 207 
S. 8vo. 2 kr., indb. 2: 40, i Skolebind 2: 6a 
Christiania i Sept. 1878. 

Alb. Cammer m eyer. 


Fra Pressen er udkommet paa 
▼ort Forlag og erholdés i alle Bog- 
lader: 

Et Egteskab 

af Elisabeth Scheyen. 

12 Ark 8vo. Pris heftet 2 kr. 40 
öre, smukt inb. 3 kr. 40 Are. 

(i gm) P. T. Mallinge Boghandel. 


Digitized by v^oogie 








171 


• Ingeatfrféreniiigeiis 

Förhandlingar, 

1878. 2:dra häftet 

ar nu utkommet och expedieras en- 
dast efter ingången reqvisition i fast 
räkning. 

Stockholm den 10 okt. 1878. 

O g:n) Samson & Wallin. 


Böcker under tryckning: 

Till kollisions undvikande 

tillkännagifves, att utom den förut 
annonserade M/Amle af Henry 
Gréville äfven 

Les lariap dt FiomiiDe 

af 

samme förf. 

är under öfversättning för att med 
snaraste utkomma på underteckna- 
des förlag. 

Stockholm d. 2 okt. 1878. 

(2 g :n) Joe. Seligmann & C:o. 


Norrbottens Läns 

Ekonomiska Kartverk. 

Häraf utkommer den 15 oktober: 

Öiver-Torne 

hårad i 2 blad med beskrifning. 
Pris 3 kr. 50 öre ordinär, 2 kr. 
80 öre netto. 

Expedieras, som vanligt, endast 
efter ingående reqvisition. 
Stockholm den 11 okt. 1878. 

Adolf Bonnier. 


På undertecknads förlag utkom- 
mer inom kort andra upplagan af 

Debet och Credit. 

Koman i sex böcker af 

Gustaf Freytag. 



af D. G. K. Schreber. 

Femte svenska upplagan. 


Reqvisitioner å behöfligt antal 
exemplar motses med första. 

Gene i okt. 1878. 

(i g;n ) Hjalmar Ewerlöf. 


Till undvikande af kollision till- 
kännagifves, att en svensk öfver- 
sättniqg af 


par 

Lucien Biart 

utkommer på undertecknades förlag. 
Stockholm den 10 okt. 1878. 

Jos. Seligmann & 0:0. 


Återbegärda böcker: 


Angelägen retur. 

Alla öfverflödiga ex. af 

Jesu lif, 

haft. 1 -3, 

torde benäget med allra för- 
sta återsändas. 

Kompletteringsreqvisitioner 
å dessa häften expedieras fort- 
farande. 

Stockholm d. 30 sept. 1878. 

(2 g:n) Fahlorantz & C:o. 


Blandade annonser: 


De herrar bokhandlare, som 
ännu ej lemnat uppgift om be- 
höfligt antal ex. a! 

I Permar I Jesu lif 

(pris : 2 kr.), behagade med för- 
sta insända reqv. 

Hela det lager, som hittills 
hunnit förfäraigas, är utsåldt, 
och hvad som under den när- 
maste tiden medhinnes är re- 
dan bestäldt. Då ett omsorgs- 
fullt utförande af dessa permar 
kräfver temligen betydlig tid, 
ligger det i herrar bokhandla- 
res eget intresse att så snart 
som möjligt insända sina or- 
dres, för att ej allt för länge 
behöfva vänta på deras effek- 
tuerande. 

Stockholm d. 30 sept. 1878. 
(2 g :n) Fahlorantz & C:o. 


I likhet med föregående år till- 
handahåller undertecknad 

Almanacka- och 
Flck-kalenderspermar 

i flera mönster och färger, med och 
utan inbindning med linieradt pap- 
per. 

Vanlig storlek med inbindning 21 

kr. pr 100. 

Lösa permar . . . 14 » » 100. 

Octavpermar med 

inbindning . . . 25 » a 100. 

Lösa permar , , . 17 » b 100. 

Fick-kalender8permarl2 n t> 100. 

Obs. Pennarne åro cloth och guld- 
tryck. Pris pr kassa. Vid större 
reqvisitioner o proc. rabatt. 

C. B. Erioksaon. 

Stockholm, Stora Nygatan 23. 
(6 g:n) 


Bokförlagsbyråns 

förlagsartiklar distribueras hä- 
danefter af undertecknad och 
är förlagsexpeditionen flyttad 
till Grefgatan 23, 1 trappa upp, 
ingång från Storgatan 18 B. 
Stockholm d. 1 okt. 1878. 

(2 gm) Carl Wilh. Albrecht. 


Böcker och andra i bokhandeln 
ny utkom mande tryckalster, som ön- 
skas anmälda i Nutiden, torde sän- 
das antingen direkt till redaktionen, 
St. Nygatan 48 A, Malmö, eller till 
herr Nils Gleerup, Stockholm. 

(l g:n) 


Herrar Bokförläggare! 

Till undertecknad torde, sedan 
sjöfarten upphört, ej andra än re- 
qvirerade böcker sändas. Utanpå 
paketerna torde ordet » Reqvireradt» 
tecknas, såvida de önskas fortskaf- 
fade af mina kominissionärer, her- 
rar Seelig & C:o. 

Piteå den 1 oktober 1878. 

(1 g :n) Walfr. Nilssons bokhandel. 


Alla de bokhandlare i Sverige, 

som bafva J. H. Ohronwalls skrifter i 
kommission, uppmanas för andra gången 
att nödvändigt tillbakaskicka dem alla, 
samt liqvid för det sålda, före den 15 
december, annars fordras naturligtvis be- 
talning för böckerna. J ’. H. Chronwall, 

Adress: Seelig 6c Comp. 


Digitized by ^»oos le 



172 



! ! Herrar bokförläggare ! ! 


B o k binder i 

n:r 25 Malmskllnadsgatan n:r 25 

4 

Stockholm. 

Härmed tager jag mig friheten rekommendera mig till ut- 
förande af alla slags bokbinderiarbeten, såsom häftningar, bind- 
ningar af välska, halffranska, cloth- och praktband. 

Såsom prof å sistnämda hänvisas till Svenska och nordiska 
målares taflor, Frithiofs saga, praktupplagan, m. fl. 

Ett stort sortiment af profver å permar med pressningar 
och förgyllningar i nyaste mönster finnes att tillgå. 

Särskildt graverade stämplar för förgyllning och färgtryck 
anskaffas från ae bästa utländska gravöranstalter. 

För kartors och planschers uppfodring och fernissning i 
parti finnes särskild derför inrättad verkstad. 

Då mitt bokbinderi bedrifves med omkring 50 arbetare, kan 
jag utlofva skyndsam expedition i förening med billiga priser. 


Digitized by 


Google 


P. Herzogs Bokbinderi, 

Stockholm. 

Genom den stora arbetspersonalen och 
tidsenliga maskiner kan hvilket arbete som 
helst utföras inom få dagar! 


(6 g n) 


WriDEN.” 

Af »Nutiden» Jtä. 1, som utkom den 6 oktober, sände vi till alla 
herrar bokhandlare tjugo exemplar ä condition, och anhålla, det ingång- 
na fasta beställningar uppgifvas med JW 2, då sedermera ej mera sän- 
des, än som reqvireras. 

Utgifvarne. 

Ofvanståendc annons skulle hafva varit införd lördagen den 5:te oktober, 
men ankom för sent till Stockholm. 


Tillkännagifvande. - 

Härmed få vi underrätta, att ex- 
peditionen är flyttad till Mäster Sa- 
muelsgatan 34 och har i anseende 
till denna flyttning under tiden in- 
gående reqvisitioner icke kunnat 
expedieras, hvilket benäget torde 
ursäktas. 

Stockholm den 10 okt. 1878. 

Fosterlands-Stiftalaens förlaga-exp. 


Herrar Bokhandlare 

underrättas härined, att underteck- 
nads bokförlag från den 1 okto- 
ber är uppsatt till sitt ursprungliga 
pris, och torde prisskilnaden debi- 
teras mig. 

Reqvisitioner na expedieras fort- 
farande äfven genom hrr Seelig & 

Comp. 

Hudiksvall, 1 oktober 1878. 

(2 g n> Sam. Hellström. 


Mot extra kontant och 35 % 
rabatt, på Carl Wiströms förlag, 
Stockholm: 

Lars Johan (Oovenins), Tvätter- 
skan i Skinnarviken (182 p.) 
1 kr. 

, Hyddans son (131 pag.) 1 b. 

Obs. at‘t dessa berättelser torde 
vara bland de mest lättsålda, ut- 
märkta bäde i stilistiskt och mora- 
liskt afseende. (1 g*.n) 


Lediga platser: 

En 20 års yngling, som tjenst- 

f j ort i en mindre bok- och jjappers- 
andel cirka 3 1 /» år, önskar sig plats, 
helst i en någorlunda större lands- 
ortsstad. Hedrande betyg kunna 
presteras. Herrar Seelig &C:o haf- 
va lofvat lemna närmare underrät- 
telse om personen. (3 gm) 


En yngling med flerårig vana vid 
bok-, musik- och pappersnandel ön- 
skar sig plats nu genast. Preten- 
tionerna billiga. Adress uppgifves 
af herrar Seelig & C:o. (2 ga) 


Stockholm, 

tryckt bot A. L. Normans Boktryckori-AktittoUf. 
1878. 


riöOCL:^ v i 

SVENSK BOKHANDELS-TIDNING. 


N:r 42. Lördagen 

På denna tidning, hvaraf ett n:r åtkommer hyarje helgfri lördag, prenume- 
reras för helt år med 4 kronor, postbefordringsafglften oberäknad. Bedaktio- 
nen® adress år Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hyarå priset 
Kr 10 öre för petitrad, böra, för att knnna intagas i nKst utkommande num- 
mer, senast föregående torsdagi afton hafva kommit red. tillhanda. 

den 19 Okt. 1878. 

1 


Svenska Bokförläggare-föreningens 

extra ordinarie sammankomst den 16 okt. 1878. 

Närvarande: Hrr Beckman, Beijer, Alb. Bonnier, I. 
A. Bonnier, d\Aubigné, Fahlcrantz, S. Flodin, N. Gleerup, 
Grönvall, Haeggatröm, Hellstenius, Hermansson, Hirsch, 
Ijeufstedt, Lindqvist, K. R. Loostrom, Lundholm, F. W. 
LundqvUt, Samson och Skoglund. 

Protokollet for den 18 september 1878 justerades. 

Herrar d ’ A u b i g n é och Skoglund utsågos att justera 
detta referat. 

Fröken Aléthe Åkerhielm oeh doktor Hjalmar 
Barkén antogos, mot insändande af borgensförbindelser, 
till kommis8ionärer, den .förra i Waldemarsvik och den 
senare i Jönköping . 

Redaktör Arvid Gumselius antogs såsom innehaf- 
vare af firman Allehandas förlag till ledamot med två 
röster. 

Ernst Bergs bokhandel i Östersund och P. W. 
Karström i Mariestad anmälde, att de upprättat filial- 
boklådor, den förra under firma Ernst Bergs filialbok- 
handel i Bräcke och Hammardal, och den senare under 
firma P. W. Karströms bokhandel i Töreboda. 

J. Gummessons oeh Gustaf Ewerlöfs särskilda 
ansökningar att blifva antagna till föreningens koramissio- 
närer, den förre i Hessleholm och den senare i Falun, 
afslogos. 

Till ledamot i komitén för årskatalogen invaldes i 
aflidne doktor Albert Laurins ställe doktor J. Hellste- 
nius. 

Sedan Gustaf Sandell i Oscarshamn förbundit sig 
att inom innevarande års utgång redovisa och liqvidera 
sina skulder för innevarande års tre första q vartal till 
föreningens ledamöter och derför stält borgen, godkändes 
så väl denna borgen som öfverlåtelsen den 1 dennes af 
kommissionärskapet i Oscarshamn å herr Oscar Sand- 
berg, äfvensom den af honom stälda borgen gällande 
för tiden från den 1 dennes till 1881 års slut. 

Domkyrkosysslomannen A. H. Tengstrands ansö- 
kan att fröken Alma Tengstrand måtte antagas till 
kommissionär i Skara afslogs. 


(Insändt.) 

»Sortiraentshandelen kan ikke hjelpe sig selv, naar 
den ikke stöttes af Forlseggerne ; derfor staaer dens Exi- 
stens for 0ieblikket paa Spil», säger Nord. Boghandler- 
tidende i ett af sina senaste nummer, på tal om de stri- 
der, som nu utkämpas i den tyska bokhandelsverlden. 
Men månne icke förhållandet här i Sverige är ännu sämre? 
I Tyskland klagas öfver, att siorsortimentsbokhandlarne i 
de större städerna, isynnerhet Leipzig, erhålla så hög ra- 
batt, att de sättas i tillfälle att till landets alla orter 


expediera all slags literatur billigare, än det är möjligt 
för landsortens bokhandlare. Hvad skall man då säga 
om, att svenska firmor, till och med de, som vilja anses 
bland de främsta, till hvilken landthandlande eller kolpor- 
tör som helst expediera mot 25 proc. rabatt sina förlag, 
för att nu ej tala om skolråden, som alltmer vända sig 
ifrån landsortens bokhandlare för att vända sig till för- 
läggaren; eller hur skall man tyda ett tillkännagifvande 
å en karta öfver Skandinavien: »Vid partireqvisitioner hos 
förläggaren lem nas 25 proc. rabatt?» 

Tron oss, då vi upplysa, att mången skollärare, landt- 
handlande, kolportör och prest skrattar oss midt upp i 
ansigtet, då vi, landsortsbokhandlare, ej anse oss kunna 
lemna mer än 8 — 10 proc. rabatt å deras bokköp. Ärade 
herrar förläggare: Hvart skall detta bära hänP 

Hatare af allt slags 
»Schleuderei». 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Sdmson Wallin .) 

Från den 10 — 16 okt. 1878. 

Anerbach, Berthold, Byhistorier, öfv. af O. F. Hedström 
o. 0. A. Orass. 3:e hft. 8:o, s. 161—240. Köping, M. Bar- 
kens förlagsbokh. (Tr. i Visby.) 60 öre. 

Folkskrifter, Valda. 8:o. Köping, M. Barkéns förlagsbokh. 

1. Auerbach, Berthold, Vefele. slottsbondens dotter. 

— Drulle. Tvenne byhistorier, öfv. af O. F. Hedström. 

88 s. (Tr. i Visby.) 60 öre. 

Försök till elementär lärobok i tyska spr&ket. l:a korsen. 
8:o, vi] o. 204 s. Hfors, G. W. Edlund. Kart. 3 mk (2: 26.) 

Godet, F., Bibliska studier, öfv. af A. Neander. 2:a o. S:e 
hft. 8:o, (1) s. 97-261 o. (H) 36 s. Upsala, W. 8chulU. 
(Tr. i Norrk.) 2 kr. 

— — , Kommentar till Johannes-evangeliet. öfv. af A. Ne- 
ander. ll:e o. 12:e hft. 8:o, (II) s. 337-628. Upsala. W. 
Scbultz. (Tr. i Sfcbm.) 2 kr. 

Grunddrag, Samhällslärans, eller fysisk, sexuel och naturlig 
religion. En framställning af den verkliga orsaken till och 
af det enda botemedlet för samhällets tre förnämsta olyckor : 
fattigdom, prostitution och celibat. Af en medicine doktor, 
öfv. frän eng. originalets 16:e uppl. 8:o, vj o. 674 s. 8thm, 
Assooiations-boktryckeriet. 2: 76. 

v. Hartm ann, Eduard, Verldsprocessens väsen eller det 
omedvetnas filosofi, öfv. af Ant. Stuxberg. II. Det omed- 
vetnas metafysik. 8:o, 365 8. Sthm, O. L. Lamm. 6 kr. 

v. Hellwald, Fr. o. Beck, L. C., Turkiet i v&ra dagar. Bil- 
der och skildringar frän alla delar af det osmaniska riket. 
9:e hft, 8:o, 8. 641—720. Sthm, E. T. Bergegrens bokh. 1 kr. 

Katalog, Lunds kungl. universitets. Höst-terminen 1878. 8:o, 
80 s. Lund, Akademiska föreningen. 76 öre. 

Luther, M., Om conventikel* friheten. Ett bref från dr M. 
Luther, hvilket i öfversättning utg. af O. Olbers. 12:o, 31 s. 
Lund, H&kan Ohlsson. 25 öre. 

Morén, C. G., Engelsk läsebok för yngre begynnare. Med 
ordlista och uttalsbeteckning. 8:o, 136 s. Sthm, Hj. Linn- 
ström. 1 kr. 

Paul, Herm., Tysk elementarbok. 8:0, 227 8. Hfors, G. W. 
Edlund i distrib. Tygband 3 m. 25 p. (2: 46.) 


Digitized by v^oogie 


174 


Ploetz, Carl, Fransk språklår a för skolor. Bearb. efter 21:a 
oppl. af Fransösisohe Schalgrammatik. 2:a omarb. uppl. 8:o, 
iv o. 328 s. Hfors, G. W. Edland. Tygband 4 mk. (3 kr.) 

Romanbibliotek, Ad. Bonniers. 8:o. Sthm, Ad. Bonnier. 

10. Werner, B., Till högt pris. Roman. öfv. fr&n ty- 
skan. 353 s. 2: 60. 

Schultz, Horman, Astronomiska observations-konsten. Kon- 
turteckning. 8:o, 66 8. o. 4 pl. Upsala, W. Schults. 1 kr. 

Scott, Walter, Romaner. Illastr. uppl., utg. af M. A. Gold- 
schmidt. V, 3:e o. 4:e hft. (Guy Mannering). 8:o, s. 193 
—384. Sthm, N. Gleerups förlagsexp. 1: 60. 

Stenberg, Sten, Några experimentella bidrag till besvaran- 
det af frågan om det inflytande, som bränvinets föroreningar 


hafva på dess fysiologiska verkningar. Inbjudningsskrift. 
8:o, 418. Sthm, Karolinska mediko-kirurgbka institutet. Bj 

1 bokh. 

Strandberg, O. V. A., 8amlade vitterhetsarbeten. 21a o. 
22:a [smt-]hft. 8:o, (Y) s. 257—387 samt 10 dedikationablsd, 
hörande till 3:e delen, o. porträtt. Sthm, C. E. Fritses bokh. 

2 kr. Kompl. i 6 clb. med chagrinrygg. 32 kr. 

Wollin, P. J. C., Om den revolutionära socialismen. Tal, 

hållet vid Fosterländska föreningens i Oarlskrona årshögtid 
d. 25 jan. 1878. 8:o, 20 8. Lund, Håkan Ohlsson. 30 öre. 
Åkerman, Rich., Om de sista framstegen inom jern- och 
ståltillverkningen, bedömda på grund af Pariserutställningeii. 
(Aftr. ur Teknisk tidskrift.) 8thm, förf. Ej i bokh. 


Afförs-Cirkulär : 

Herrar Bokförläggare! 

Härmed f& vi vördsamt tillkänna- 

S fva, att vi denna dag öppnat tvänne 
ialboklådor, nämligen i Bräcke 
samt Hammerdal, & hvardera plat- 
sen under firma 

“Ernst Bergs Filialbokhandel/* 

Östersund den 1 okt. 1878. 

Ernst Bergs Bokhandel. 

(3 gm) Josefine Berg . 


Böcker som utkommit: 

Paa vort Forlag er udkommet: 

Almindelig Yaretaiskap. 

Efter Professor Dr. Bischings All- 
gemeine Waarenkunde ved 
Edv. Ellingsen og Einar Larsen 
Ingeniör. Cand. pharm. 

l:8te Hefte. 4 Ark 8 vo. Pris 80 öre. 

Vaerket vil udgjore ialt c:a 25 Ark 
og blive udgivet i Hefter, hvert in- 
deholdende 4 Ark, til en Pris af 80 
öre pr Hefte. 

Christiania 2 October 1878. 

(2 g:n) P. T. Mallings Boghandel. 

Norrbojttens Läns 

Ekonomiska Kartverk. 

Häraf har nyss utkommit: 

öfv er-Torne 

härad i 2 blad med beskrifning. 
Pris 3 kr. 50 öre ordinär, 2 kr. 
80 öre netto. 

Expedieras, som vanligt, endast 
efter ingående reqvisition. 
Stockholm den 15 okt. 1878. 

Adolf Bonnier. 


På underfcecknads förlag har ut- 
kommit: 

Lille Wiggs XlVentyr på julafton 
af Victor Rydberg. 

Folkupplaga å 50 öre; 

Kärleksnarrarne 

af Maorus Jökai k 2 kr. 50 öre. 

Ur folkets lif 

af O. L. Oxenatjema k 1 kr. 50 öre. 


Fra Pressen er udkommet pas 
vort Forlag og erholdes i alle Bog- 
lader: 

Et Egteskab 

af Elisabeth Schoyen. 

12 Ark 8vo. Pris heftet 2 kr. 40 
öre, smukt inb. 3 kr. 40 öre. 

(2 g:n) P. T. Mallings Boghandel. 


Obs.! Herrar bokhandlare ombed- 
jas att företrädesvis sända sina re- 
kvisitioner till mina kommissionärer 
i Stockholm hrr Seelig & C:o. 

(2 g:n) Torsten Hedlund. 


A. L. Normans Förlaga-expedition. 

Tillgång finnes å nyo af 

Roths Atlas öfYer Sverige, 

Ser. I, häft. 1 k 5 kr. 

Ser. II, häft. 1 k 7: 50. 

Likaledes finnas numera länskar- 
tor öfver följande län: 

Malmöhus, 

Kristianstads, 

Blekings, 

Kronobergs, 

Hallands 

och Södra Kalmar Län; 

häft. k 1: 50; 
uppkl. å väf k 2: 50. 
Stockholm den 20 okt. 1878. 

A. L. Normans Föriags-expedition. 

(1 g:n) 


JVorbecks Theologi. 

Reqvisifcioner å behöfligt antal 
exemplar torde med omgående in- 
sändas, och blifva desamma ofortöf- 
vadt expedierade. 

Stocknolm den 18 okt. 1878. 

P. A. Huldbergs Bokförlags-Aktieb. 

(1 g:n) 


I kommission hos undertecknad 
har utkommit: 

Praktisk handbok 

i Träpappers-Fabrikationeniemte 
Kartonpapps tillverkning af slipd 
hvit trämassa, utgifven af 0 . J. 
Jansson, Verkmästare. Pris: 

1 kr. 50 öre. 

I anseende till den lilla upplagan 
kan densamma endast p& reqvisition 
i fast räkning expedieras till lands- 
orten. 

Nils Gleerup. 


Ingeniör-Föreningens 

Förhandlingar, 

1878. 2:dra häftet 

är nu utkommet och expedieras en- 
dast efter ingången reqvisition i fiat 
räkning. 

Stockholm den 10 okt. 1878. 

(2 g:n) Samson & Wallin. 


Böcker under tryckning: 
Nyheter af 

H. G-réville och Fr. Vischer 

På undertecknads förlag utkom- 


Digitized by LjOOQ : 



175 


ma i svensk öfversättning följande 
nya arbeten af: 

Henry Gréville, Bonne Marie, 

Fr. vischer, Auch Einer, eine Reise- 

bekantschaft, 

hvilket för undvikande af kollision 
tillkännagifves af 

(i g:n) Oscar L. Lamm. 


Kommissioner på utl&ndskt sor- 
timent öfvertagas under billigaste 
vilkor. Korrespondens på svenska, 
franska, engelska etc. språken. 

Schmidt & Gunther, 

Commissions- a. Verlagsbuchhandlung 

in Leipzig. 

Kommisaionår af Sv. Bokförl.-Föreningen. 

(4 g:n) 


På undertecknade förlag utkom- 
mer inom kort andra upplagan af 

Debet och Credit. 

Roman i sex böcker af 

Gustaf Freytag. 

Kammargymnastik 

af D. O. M. Schreber. 

Femte svenska upplagan. 

Reqvisitioner å behöfligt antal 
exemplar motses med första. 

Gene i okt. 1878. 

(2 g :n) Hjalmar Ewerlöf. 


Till kollisions undvikande tillkän- 
nagifves, att, efter särskildt aftal 
med författaren, en svensk öfver- 
sättning af såväl den redan utgifna 
första som den snart utkommande 
andra samlingen af 

Danske Mkeseventyr 

efter utrykte Kilder gjenfortalte 
af 

Svend Grandtvlg, 

utkommer p& undertecknade förlag. 
Stockholm den 15 oktober 187$. 

Z. Haeggströms Förlagaexpedition. 

(1 g:n) 


Blandade annonser: 
WG* Herrar Bokflirlåggare! 

Härmed fä vi anhålla, att före 
sjöfartens upphörande blifva ihäg- 
konrna med utkommande nyheter 
för jnlen i tillräckligt antal 
exemplar, med särskild hänsyn 
till att vi nu ha 2:ne filialer att 
sortera. Men dessutom utbedja 
▼i oss att efter upphörd sjöfart 
ei erhälla annat, än hvad vi sär- 
skildt reqvirera. 

Östersund den 12 okt. 1878. 

(i gm) Ernst Bergs bokhandel. 


I likhet med föreg&ende år till- 
handahåller undertecknad 

Almanacka- och 
Fick-kalenderspermar 

i flera mönster och färger, med och | 
utau inbindning med lmieradt pap- 
per. 

Vanlig storlek med inbindning 21 

kr. pr 100. 

Lösa permar . . . 14 » » 100. 

Octavpermar med 
inbindning . . . 25 » » 100. 

Lösa permar , , . 17 > i 100.* 

Fick-kalender8permarl2 » J> 100. 

Obs. Permarne äro cloth och guld- 
tryck. Pris pr kassa. Vid större 
reqvisitioner 8 proc. rabatt. 

C. B. Erioksson. 

Stockholm, Stora Nygatan 23. 
(7 g:n) 


K. F.Koehler, Leipzig, 

Commissions- and Sortlmentsgeschåfl 

(gegriindet 1789) 

empfiehlt sich zur Besorgung von 
Commissionen fllr Deutschland, 
sowie zur Lieferung deutscher Bu- 
cher, Journale, Zeitschriften etc. 
etc. 

Bedingungen auf Anfrage zu er- 
fabren. 


L F. KoeUer s Mparin 

(gegriindet 1848). 

Grosses Lager wissenschaftlicher 
Blicher, tiber welches seither 306 
Cataloge ausgegeben wurden. Ra- 
batt von den Catalogspreisen fur 
den Buchhandel 15 > gegen baar. 

Ankauf ganzer Bibliotheken und 
einzelner werthvoller Werke, ins- 
besondere aus den Fächern der Na- 
turwissenschaften, der gesammten 
Sprachwissenschaft, der Staaten-, 
Kirchen-, Kunst- und Culturge- 
schichte. (l g:n) 


[Passa på! 

För en person, som disponerar ett 
mindre kapital, är tillfälle att göra 
en god afiar genom köp af 

M. Sahlströms 

af trädda bokförlag. — Lagret be- 
står af dels äldre, dels nya arbeten. 
Bland de äldre märkas flera gång- 
bara skolböcker, bland de nyare 
större romaner, som genom nedsätt- 
ning lätt kunna realiseras, samtWe- 
ber, Musikens katekes, som redan 
är antagen som lärobok i flera sko- 
lor. Sista årets saldi uppgingo till 
öfver 5,000 kr. netto. Förteckning 
öfver lagret erhålles från samt an- 
bud emottagas af 

Notarien I. A. Dahlström, 
Stockholm, 

Öfverståthållare-Embetets kansli. 

(1 g:n) 


Tillkännagifvande. 

Härmed underrättas herrar bok- 
handlare, att undertecknade denna 
dag öfvertagit till distribution föl- 
jande förläggares artiklar, nämligen : 

Stockholms Missionsförenings, 
Nya Förlagsexpeditioneus, 

Sundsvalls Missionsförenings, 
E. Roséns, Gefle, och 

Evangelistens Förlagsexpedi- 
tions, Upsala; 

och torde herrar bokhandlare god- 
hetsfullt på vårt konto öfverföra 
sina saldi till ofvan nämda förlags- 
expeditioner. 

Stockholm den 15 okt. 1878. 

Palm & Stadling, 

Lokal: Malmskilnadsgatan 19. 


Nutiden. 

Böcker och andra i bokhandeln 
nyutkommande tryckalster, som ön- 
skas anmälda i Nutiden, torde sän- 
das antingen direkt till redaktionen, 
St. Nygatan 48 A, Malmö, eller till 
herr Nils Gleerup, Stockholm. 

(2 gm) 


Herrar Bokhandlare! 

Undertecknads adress är numera 
Stockholm, österlånggatan N:r 29, 
2 tr. upp. 

(i g :n) A. Hasselgren. 


Digitized by ^»oos le 






iddddddd^idddd^ 

P. Herzogs Bokbinderi, 


Stockholm. 

Genom den stora arbetspersonalen och 
tidsenliga maskiner kan hyilket arbete som 
helst utföras inom få dagar! 

(7 g:n) 


>CRn ( PPPPPPPP^ P PPPPPPPnPP^ 


I 


Herrar Bokhandlare! 

Alla exemplar, som ej behållas i 
fast räkning af 

laptei lagos ätatjr, 

l:Sta delen, torde benäget med 

allra första retnmeras. 

Andra delen, likasom kompletta 
exemplar af detta arbete, utsändes 
i dessa dagar. 

Sångarfärden 1878, 

af Montan och Warburg, 

som genom oförutsedda hinder ej 
kunnat blifva färdig så tidigt, som 
beräknadt var, kommer att utsändas 

1 slutet af nästa vecka. Priset blir 

2 kronor. 

Stockholm den 15 okt. 1878. 

Fr. Skoglund. 


Herrar Bokhandlare 

underrättas härmed, att underteck- 
nads bokförlag från den 1 okto- 
ber är uppsatt till sitt ursprungliga 
pris, och torde prisskiln&aen debi- 
teras mig. 

Reavisitionerna expedieras fort- 
farande äfven genom hrr Seelig & 
Comp. 

Hudiksvall, 1 oktober 1878. 

(3 g:n) Sam. Hellström. 


Herrar Bokförläggare! 

Till undertecknad torde, sedan 
sjöfarten upphört, ej andra än re- 
qvirerade böcker sändas. Utanpå 
paketerna torde ordet » Reqvireradt» 
tecknas, såvida de önskas fortskaf- 
fade af mina kommissionärer, her- 
rar Seelig & C:o. 

Piteå den 1 oktober 1878. 

(2 g :n) Walfr. Nilssons bokhandel. 


Mot extra kontant och 35 % 
rabatt, på Garl Wiströms förlag, 
Stockholm: 

Lars Johan (Govenius), Tvätter- 
skan i Skinnarviken (182 p.) 
1 kr. 

, Hyddans son (131 pag.) 1 kr. 

Obs. att dessa berättelser torde 
vara bland de mest lättsålda, ut- 
märkta både i stilistiskt och mora- 
liskt afseende. (2 g:n) 


Porträtter 

af professorerna G. G. Mosander 
och P. F. Wahlberg, utförda i Paris 
efter C. Plageman, kunna på reqv. i 
fast räkning erhållas å 5 kr. paret. 

Som uppl. är obetydlig, torde 
reqv. med första insändas till 

Kungsholms Bokhandel. 

Stockholm d. 15 okt. 1878. 

(1 g-*n) 


De herrar bokhandlare, som hafva 
sig bekant bruksbokhåilarne J. F. 
Hoffstedts, G. U. Schönbergs, E. 
A. Backmans, handelsresanden Hils 
Englunds, jernvägsbokhåilaren Os- 
car Sundbergs och ingeniören 0. 
F. Fursts adresser, omoedes god- 
hetsfullt meddela mig samma. 
Arvika den 12 okt. 1878. 

Aug. Jacobson. 


Nutiden. 

Till följd af ofta upprepade för- 
frågningar när poTträtten af Gustaf 
Il Adolf kunna erhållas, får redak- 
tionen härmed underrätta, att dessa 
först blifva fUrdiga i februari 1879, 
emedan upplagans storlek ej kunnat 
bestämmas förr än vi sett resultatet 
af prenumerant-uppsamlingen. 


Undertecknads prisbelönta Stål- 
pennor, Penn- och Virksk&ft af 
Kork rekommenderas hos hrr bok- 
handlare i benägen åtanka. 
Nettopriset å Stålp. är 1: 25 pr gross. 
d å Korkp. är 30 kr. * » 

i> å Virksk. är 6 kr. * duss. 

Stockholm i okt. 1878. 

A. N. Berggrén, 

Kongl. Hof-Kalligraf. 

Lilla Vattugatan N:r 16, 2 tr. upp. 

U g*) 


Lediga platser: 

Plats som bokhållare vid någon 
förlags-expedition sökes af en yng- 
ling, som några år varit anstäld i 
bokhandel. Närmare upplysningar 
om den sökande meddelas af nrr 
Klintberg & Ström i Gefle. (l g:n) 


En yngling med flerårig vana vid 
bok-, musik- och pappershandel ön- 
skar sig plats nu genast. Preten- 
tionerna billiga. Adress uppgift 
af herrar Seelig & C:o. (3 ga) 


På grund af öfverenskoxnmete 

mellan "Nordisk Boghandlertidende 
och "Svensk Bokhandelstidning” kanot 
annonser, som införas i ett al dessa bita. 
äfven blifva införda i båda tidningtrne 
mot en afgift af 20 öre pr petirad. 


Stockholm, 

tryckt hos A. L. Normans BoktryekeH-Aktl«&°bf> 
187S. 


Digitized by ^»oos le 


SVENSK BOKHANDELS 



N:r 43. Lördagen 


På d«nna tidning, hvaraf ett n:r utkommer hvarje helgfri lördag, prenume- 
reras för helt &r med 4 kronor, postbefordringsafgiften oberäknad. Redaktio- 
nens adress iir Stockholm, Drottninggatan n:r 11. Annonser, hvarå priset 
Kr 10 öre fdr petitrad, böra, för att kunna intagas i näst ntkommande num- 
mer, senast föregående torsdag» afton hafva kommit red. tillhanda. 


den 26 Okt 187a 


Till Bok- och Mnsikhandlaraes 


Pensionftförefling hafva g&fvor under år 1878 influtit 


den 2 V 4 frän Bokforläggare-föreningeu . . 

» Vs » Bokhandlaren John Nilson i 

Skara 

» *7c » C. G. Nybleeus i Södertelje . 
** * 3 /io * D- G. Malmbergs i Stockholm 
'strbhusdelagare . . . 

Stockholm den 24 okt. 1878. 


kr. 100: — . 

» 100 : — . 
» 50: — . 

» 300: — . 


K. R. Looström. 


Svensk bokförteckning. 

(Meddelad genom Samton 4* W allin.) 

Från den 17—23 okt. 1878. 

Arkiv, Nordiskt medicinskt. Redigeradt af Axel Key. X, 3:e 
hft. 8 :o, 32, 48, 27, 72, 50 o. 10 s. Sthm, Samson AWallin. 
4 kr. 

Asp lin g, H., Om spritdryckernas egenskaper och deras verk- 
ningar p& menniskan. Föredrag, h&llet vid Östergötlands 
nykterhetsförenings allm. sammankomst. 3:e uppl. 8 : 0 , 16 
8 . Falun, H. Hagberg. 10 öre. 

Barnbibliotek, Nytt. Kristliga berättelser, saml. o. utg. af L. 
8 . H. 13 o. 14, 16:o. h vardera hft 64 8 . o. 1 pl. Sthm, 

Fosterlandsstiftelsens förlagsexp. För häfte 35 öre. 

Barnskrifter, Nya sm&. 13:e— 16:e serien. 32:o. hvarje serie 
8 skrifter om 8 s. Sthm, Fost.- 8 tift:s förlagsexp. För serie 
40 öre. 

Betänkande, Underdånigt, rörande Sveriges offentliga kartverk, 
afgifvet d. 6 maj 1878. 4:o, 90, 16 o. 78 8 . samt 11 kartor. 
Stlim, Samson & Wallin. 1 kr. 

Bilder från Guds rike, af L. S. l:a o. 2:a serien. 32:o, hvar- 
dera serien 12 skrifter om 32 s. Sthm, Fost.-stift:s förlags- 
exp. För serie 1 kr., för hvarje skrift 10 öre. 

Bl se del, N. G., Utförligare konfirmations-undervisning, eller 
evangelisk-luthersk kyrkolära. öfv. af C. A. Möller. 9:ehft. 
8 : 0 , 641—720. Sthm, Förlagsföreningen. (Tr. i Kristianstad.) 
75 öre, 

Boardman, W. B., Solsidan af det christliga lifvet. öfv. af 
N. M. Liljegren. 8 : 0 , 172 s. Göteb., I. M. Erikson. 1: 25. 

Bruzeliuz, A. J., Sveriges apotekare-historia ifrån Gustaf d. 
I:s till närvarande tid. Ny följd, enligt uppdrag af apote- 
kare-societeten utgifven. l:a hft. 8 : 0 , 192 s. Sthm, utgifv. 
3 kr. 

Byron (Lord), Don Juan. öfv. af C. V. A. Ötrandberg. l:a 
hft. 8 : 0 , 88 8 . Sthm, C. E. Fritzes bokh. 1 kr. 

Olairvitle och Gabet, Cornevilles klockor. Opera-comique 
i 3 akter. Musiken af Rob. Planquette. Fri öfvers. af C. 
G. Michal. 8 : 0 , 120 s. 8 thm, Öfvers. 75 öre. 

Olarke, Adam, Pauli bref till romarne. Med förklaringar 
och anmärkningar. I sammandrag, samt med åtskilliga än- 
dringar och tillägg af Rob. Newton Voung. 8 : 0 , 160 s. 
Göteb., I. M. Erikson. (1877.) 1 kr. 

Fiskaren, Den skicklige. Ny och fullst. handbok för fiskare, 
innehållande tillförlitlig underrättelse om alla vid svenska 
8 1 ränder na bekanta fisksorter, samt ändamålsenligaste och 


lättaste sättet till deras fångande; jemte utförlig beskrifning 
på alla de fiskredskap, som dertill användas, äfvensom enk- 
laste medlet för fiskars saltning, torkning och rökning. 3 :e 
uppl. [af Den uppriktige fiskaren.] 8 : 0 , 84 8 . o. 2 pl. Sthm. 
Ebeling k K. 75 öre. 

Floderus, Manfr. M., Fysikens första grunder till elementar- 
läroverkens tjenst utgifne. Senare delen. 1 . Läran om lju- 
det och ljuset. 3:e öfvers. uppl. 8 : 0 , 142 s. Landskrona, 
J, L. Törnqvist. (Tr. i Lund.) 1 : 60. 

Fonssagrives, J. B., Allmänna helsovården i städer och med* 
len att göra dem sunda. I sammandrag öfv. af G. F. Berg- 
gren. 8 : 0 , vj o. 208 s. Sthm, F. k G. Beijer. (1876.) 2 kr. 

Frågor rörande Evangeliska fosterlands-stiftelsen. 12:o, 38 8 . 
Sthm, Fo 8 t.-stift:s förlagsexp. 25 öre. 

Försvarsfrågan, Ytterligare i, af G. N. 8 : 0 , 39 s. 8 thm, P. A. 
Norstedt k Söner. 76 öre. 

Hagberg, Herm., Den lame Frans. En berättelse ur jern- 
väg 8 arbetarnes lif. Bearb. från tyskan. 8 : 0 , 16 s. Falun, 
Förf. 10 öre. 

Indelningar, Sveriges administrativa. Redogörelse för fögde- 
rien, landsfiskals- och länsmansdistrikten m. m. På nådigste 
befallning meddelad år 1868 af Kungl. statist, centralbyrån. 
[Utgör 54:e hft af 8 tat. tidskrift] 8 : 0 , 114 s. Sthm, P. A. 
Norstedt k Söner. 1 : 50. 

Jan 880 n, C. J., Praktisk handbok i träpappers fabrikation 
jemte kartonpapps tillverkning af slipad hvit-tråmassa. 8 : 0 , 
iv o. 39 s. Sthm, N. Gleerups förlagsexp. (Tr. i Tammer- 
fors.) 1 : 60. (2 fmk.) 

Jungberg, C. G., Utvandrarens tolk. Praktisk lärobok i en- 
gelska språket, innehållande: En lättfattlig handledning i 
språkets uttal jemte ordförråd samt samtalsofningar med 
bifogad uttRlsbeteckning. Råd o. upplysningar för utvan- 
drare. Jemförelse mellan svenska o. amerikanska mynt, mått, 
mål 0 . vigt. Svenska utvandrarelagen. Karta öfver Nord- 
Amerikas Förenta stater. 3:e uppl. 8 : 0 , 135 s. o. 1 karta. 
Sthm, Ebeling A K. 1 kr., kart. 1: 25. 

Katalog, Upsala universitets, för höstterminen 1878. Utg. af 
studentkåren. 8 : 0 , 104 s. Upsala, Studentkåren. 76 öre. 

de Kocks, Paul, romaner i svensk öfversättning. XIV. Mjölk- 
flickan. 8 : 0 , 344 s. Sthm, P. A. Huldbergs bokförlagsaktie- 
bolag. 2: 25. 

Kom hit öfver och hjelp oss! Missionspredikningar, utgifna på 
föranstaltande af Johannes K e rf sted t. II. 8 : 0 , s. 99 — 
222. Sthm, Fost.-stift:s förlagsexp. 75 öre. 

Kramer, J. H., Le musée d’ethnographie scandinave du d:r 
Arthur Hazelius å Stockholm. 8 : 0 , 41 s. Sthm, Wilh. Billo 
i di 8 trib. 1 : 25. 

Lefnadsteckningar öfver Kongl. svenska vetenskaps akademiens 
efter år 1854 aflidna ledamöter. II. l:a hft. 8 : 0 , 194 s. 
Sthm, P. A. Norstedt k Söner. 2 kr. 

Lindquist, Josef, Handbok för skolans andaktsstunder. 
250 korta bibelbetraktelser. l:a.hft. 8 : 0 , 48 s. Sthm, J. 
Beckman. 60 öre. 

Löffler, B., Handbok i geografi. På svenska utg. af Abr. 
Åhlén. 4:e o. 6 :e hft. 8 : 0 , s. 193—320. Sthm, P. A. Nor- 
stedt k Söner. 1 : 50. 

Missionsberättelser för barn, saml. o. utg. af L. 8 . 13:e hft. 

16:o, 64 s. Sthm, Fost.-stift:s förlagsexp. 25 öre. 

No r beck, A. B., Lärobok i theologien för elementar-läro ver- 
ken. 11 :e uppl. 8 : 0 , 207 s. Sthm, P. A. Huldbergs bokför- 
lagsaktiebolag. 1: 50. 

Normalritningar till folkskolebyggnader jemte beskrifning. På 
nådig befallning utarb. af Kongl. öfverintendents-embetet. 
2:a omarb. uppl. 4:o, 35 s. o. 26 pl. 8 thm, P. A. Norstedt 
k Söner. 3: 60. 

Nyström, Anton, Om sinnesrubbning och menniBkans för- 
måga att motverka detta sjukdomstillstånd. 8 : 0 , 88 s. Sthm. 
J. Beckman. 1: 25. 

Paban, Ang. Th., Konung Oscar i Ryssland eller det olycks- 


Digitized by 


178 


bringande famntaget. Sannfärdig berättelse. 8:o, 77 s. Sthm, 
P. A. Hnldbergi bokförlagsaktiebolag. 70 öre. 

Predikningar, Trenne, h&llna vid prestmötet i Göteborg d. 18 
— 20 juni 1878, af L. J. Hegardt, C. F. Svensson o. J. 
Y. Thureson. [På omslaget: Vittnesbörd om nådemedlen, 
i synnerhet den heliga nattvarden. 2:a uppl.] 8:o, 62 s. 
Göteb., D. F. Bonnier. 50 öre. 

Psalmer och lofsånger for enskild och offentlig gudsdyrkan. 
6:e uppl. [Tillkommer:] Metodist-episkopal kyrkans religions- 
artiklar och allm. regler. 6:e uppl. 16:o, 237 o. 16 s. Gö- 
teb., I. M. Erikson. Clb. 1 kr. 

Redogörelse för öfverläggningarne vid diskussionsmötet d. C o. 
7 juni 1878, hållet i sammanhang med Evang. Fosterlands- 
stiftelsens 22:a årsmöte i Stockholm. 12:o, 216 s. Sthm, 
Fost.-stift:8 förlagsezp. 1 kr. 

Samling af kgl. bref, resolutioner och utslag under åren 1876 
— 1877 angående tillämpningen af kommunal-förordningarne, 
utg. af J. A. Wennberg. 5:e hft. 8:o, xij o. 313 s. Sthm, 
P. A. Norstedt k Söner. 3: 60. 

Santaler-missionen. Under ledning af Börresen och Skrefsrud. 
öfv. från danskan. 8:o, 169 8. o. 1 portr. Sthm, Fost.-stift:s 
förlagsezp. 1 kr. 

SkÖnliteratur, utg. från Z. Hseggströms förlagsezpedition. 8:o. 
Sthm, Z. Hssggströms förlagsezp. 

15. Dickens, Charles, Bleak house. Roman. öfv. Se- 
nare delen. 516 8. 4 kr. 

17. Turgénjev, Ivan, Obruten mark. Roman. Med 
förf:s tillåtelse öfv. från franskan. 394 s. 3: 50. 

Smedberg, C. J., Absalom sticker eld på Joabs åker. Nyk* 
terhets-tal, hållet i Ryda kyrka den 3 juni 1877. 2:a uppl. 
8:o, 16 8. Falun, H. Hagberg. 12 öre. 

Strandberg, C. V. A., (Talis Qualis). En literatur-historisk 
studie af E— d. 8:o, 41 s. Sthm, Holmbergska bokh. i 
distrib. 76 öre. 

Söndagsskolan af E. B— g. 12:o, i v o. 69 s. o. 1 portr. 8thm, 
Fost.*8tift:s förlagsezp. 50 öre. 

Velander, J. P., kort iiiledningskurs i geografi. 8:o, 32 s. 
Sthm, P. A. Nontedt k. Söner i distrib. 35 öre. 

Vetenskap för alla af Rob. Brown. Svensk uppl., utarb. af 
sakkunnige män under redaktion af Th. M. Fries. 7:e hft. 
4:o, spalterna 433 — 512. Sthm, Fahlcrantz k K. 75 öre. 

Wise, Daniel, Vår frälsare och konung. En skildring af 
Jesu lif på jorden, framställande dess vigtiga tilldragelser i 
sin sannolika tidsföljd, och på så sätt, att deras verklighet 
och betydelse göras lättfattliga och tilltalande för h jer tat 
och sinnet. För ungdom och läsare i allmänhet. Med tal- 
rika illustr. öfv. från eng. af V. W. 8:o, 280 o. vj s. samt 
16 pl. Göteb., 1. M. Erikson. 3 kr., clb. 4: 50. 

Vägledning för utmätningsmän vid behandling af utsöknings- 
ärenden i enlighet med utsökningslagen d. 10 aug. 1877. 
Utarbetad å landskansliet i Jönköping. 8:o, 57 s. Jönköping, 
Nordströmska bokh. Kart. 85 öre. 


Beskrifning till kartan öfver Öfver-Torne härad, upprättad vid 
Ekonomiska karteverket år 1878. 4:o, 33 s. o. 2 kartor. Sthm, 
Ad. Bonnier. (Tr. i Luleå.) 3: 60. 


Förteckning öfVer mnsikalier 

meddelad genom Julius Bagge . 

Från den 1 juli — 30 sept. 1878. 

Andrie , Elfrida , Skogsrået, af Victor Rydberg. Sång och pi- 
ano. 1: 60. Göteborg, Torsten Hedlund. 

Barnbalen för 1879. Nyaste samling af omtyckta danser för 
piano lätt arrangerade. 1 kr. Sthm, Abr. Lundquist. In- 
nehåll: Zikoff, Fredspalmer, vals. — Wallerstein, I sjunde 
himlen, polka. — Offenbachiana-Fran$aise. — Zikoff, Fan- 
tasten, vals. — Faust, Liten och nätt, polka. — Fahrbach, 
Brefdufvan, mazurka. — Faust, öfver bord och bänkar, ga- 
lopp. 

Coedés, A., Habanera, utförd i Paris af de spanska studen- 
terna, arrangerad för piano. 60 öre. Sthm, Abr. Lundquist. 

Due, F. t Bric å Brac. Album musical pour piano. 3:éme 
partie. 2 kr. Sthm, Abr. Lundquist. 


Familj-Bibliothek, Musikaliskt. 160 Nya ocb omtyckta 
tonstycken i lättaste arrangement för piano med utsatt fin- 
gersättning, samlade och utgifna af flera pianolärare och lä- 
rarinnor. Ny upplaga. 4 kr. Sthm, Abr. Lundquist. 

Folkvisor, 26 svenska, lätt arrangerade för: violin solo lkr. f 2 
violiner 1: 50, violin och piano 2 kr., 2 violiner och piano 
2: 50, flöjt solo 1 kr., flöjt och violin 1: 50, flöjt och piano 
2 kr., flöjt, violin och piano 2: 50. Sthm, Abr. Lundquist. 

Håkanean, b\ J., Festmarsch utförd af kgl. Smålands husar- 
regementes och grenadier-bataljons musik-kårer vid H. M. 
Konung Oscars besök å Ränneslätt d. 25 juni 1878. 50 öre. 
Sthm, Abr. Lundquist. 

Jäger, Feliz. Den lille postiljonen. »Favoritnummer ur 
Meissners konsertprogram» N:o 11. 50 Öre. Sthm, Elkan 
k Schildknecht. 

Kjellman , C . F. t För orgel eller orgelharmonium. Lätta och 
melodiska tonstycken till begagnande såväl i hemmet, som 
till utgångsstycken ocb vid andra tillfällen i kyrkan. 1 kr. 
Sthm, Abr. Lundquist. 

Kretschmar, F. W., Mizpickles. Musikalische Juwelen ans 
alter und neuer Zeit, mit Beriicksichtigung kleiner Hände 
arraugirt fttr Piano. Cah. 1. 11. å 2 kr. Sthm, Abr. Land- 
quist. 

Lecocq, Ch., Lille Hertigen. Operett, ^rrangement för pi- 
ano. 1 kr. Sthm, Elkan k Schildknecht. 

, Lille Hertigen. Operett. Arrangement för piano af 

Alfr. Lundgren. 1 kr. Sthm, Abr. Lundqvist. 

, Lille Hertigen. Komisk opera. Arrangement för piano 

solo. 1 kr. Sthm, Abr. Hirsch. 

Lundhy L. Attg.y Lärobok i sång för skolan. Förra kursen. 60 
öre. Sthm, Elkan k Schildknecht. 

Notbok för smått folk. 4:de häftet Samling af opera-arier, 
sångqvartetter, folkvisor m. m. i lättaste arrangement för 
piano. 2 kr. Sthm, Abr. Lundquist. 

Planquette, Rob., Cornevilles klockor. Operett. Arrange- 
ment för piano. 1 kr. Sthm, Elkan k Schildknecht. 

, Cornevilles klockor. Operett. Arrangement för piano, 

1 kr. Sthm, Abr. Lundquist. 

, Sånger ur operetten Cornevilles klockor för en röst 

vid piano. 1 kr. Sthm, Elkan k Schildknecht. 

Sjung! Aldre och nyare omtyckta sånger vid piano. Ill.-djc 
delen. l:a k 2:a häftet å 1 kr. Sthm, Abr. Hirsch. 

Sjöberg , F., Marsch öfver favoritmelodier ur operan Carmen. 
Arrangement för piano solo 75 bre, för piano och fyra hän- 
der 1 kr. Sthm, Huss k Boer. 

8 1 ra us s, Josef, Trollsländan. Mazurka för piano. Ny upp- 
laga. 50 öre. Sthm, Huss k Beer. 

Sveriges herrliga melodier, till begagnandet vid lägre och högre 
elementarläroverk satta i harmoni för 2, 3 och 4 stämmor 
af Abr. Mankell m. fl. 2-stämm. sånger. 3:dje häftet. 25 
öre. Sthm, Elkan k Schildknecht. 

Söderberg, W. Th ., op. 20. Davids 100:de och 117:de psalmer 
för chör eller soloröst vid piano, tillegnade Musiksållskapet 
i Karlshamn. X: 25. Karlshamn, kompositörens förlag. 

Tunelius, C . «/., Debutanten. Vals för piano. 75 öre. Sthm. 
Abr. Lundquist. 

, Drömbilder. Piano 2 händer. 1: 60. Sthm. Abr. 

Landquist. 

Venzano, L., Vals. »Sopran-Album» N:o 9. Vald samling 
romanser och arier med accompagnement af piano. 1 kr. 
Sthm, Elkan k Schildknecht. 


Herrar musikförläggare 

ombedjas härmed vördsamt att utan reqvisition sända ett ex. 
af alla utkommande nyheter å cond. till undertecknad» musik- 
handel. 

Stockholm den 1 okt. 1878. 

Juliut Bagge. 


Dansk bokförteckning. 

Meddelad af G, B. C '. Gad i Kjöbenhavn; ur Nord. Bogh.-Thh.. 

Från den 4—10 okt. 1878. 

Andrm, C. G., den danske Gradmåling. III. Med t Tavl 
438 Sid. i 4. (Reitzel.) 10 kr. 


Digitized by v^oogie 



179 


d’ Arbouville, S., 2 Fortsell. Overs. af M. M. 180 Sid. i 8. 
Host. 2 kr. 

Bournonville, A. f Reiseminder, Reflexioner og biogr. Skizzer. 
(Også med Titel: Mit Theaterliv. 111,8. 276 Sid. i 8. Reitzel. 
3 kr. 

Di eken b, O., saml. Vssrker. 3 Udg. H. 95. 96 Sid. i 8. Eibe. 
60 öre. 

H&ndlex., Forlagsb. H. 1. 64 tosp. Sid. i 8. Forlagsb. 50 
öre. 

Han sen, M., G&rdmandsb. Et broderligt ord til d. d. Bonde. 
2 Opl. Med et Tiitog. 184 Sid. i 8. (Gyldendals Sort.) 
2 kr. 

, Tiitog til 1 Udg. nt G&rdmandsb. Ssertr. af 2 Opl. 32 

Sid. i 8. (Gyldendals Sort.) 50 öre. 

Hassing, V. V., H&ndb. i Toldlovgivn. 352 Sid. i 8. Udgiv. 
12 kr. 

Hjorth, J., alm. Varelex. H. 3. 32 tosp. Sid. i 8. Philipsen. 
60 öre. 

K aper, J., tysk-dansk-norsk H&nd-Ordb. 658 tosp. Sid. i 8. 
Gyldendal. Indb. 4 kr. 

Livingstones 8 og sidste Reise i Syd- Af rika. H. 19. 40 Sid. 

og 2 Bill. i 8 samt 1 Kort. Woldike. 45 öre. 

Meyer, L , Fremmedordb. 5 Udg. H. 14. 64 tosp. Sid. i 8. 
Scbnbothe. 86 öre. 

Petersen, A., Statist. Hovedpankter af Danmarks Befolkn.-, 
Landbr.-, Indust.- og Handels-8tat. Med jsBvnf. Oplysn. fra 
fremm. Lande. 162 Sid. i 8. Philipsen. 3 kr. 

Pingel, V., om Hovedmanglerne ved den torde Skole. 44 
Sid. i 8. Prior. 60 öre. 

Rothe, W., det d. Kirke&r og dets Perikoper, en H&ndb. for 
Prsed. og Kirkegj. 4 forb. Udg. 416 Sid. i 8 og en Plan. 
Reitzel. 6 kr. * 

Stabell, T. V., til det d. Kirkefolk. 12 Sid. i 12. Viborg. 
(Kbhvn. Eibe.) 10 öre. 

B t ar b »k, G., Eong Carls Test. Hist. Roman i 3 Dele. H. 

11. 32 Sid. i 8. Rée og Friess. 25 öre. 

Trap, J. P., stat.-topogr. Beskr. af K. Danmark. 2 Udg. H. 

46. 64 8id. og 1 Bill. i 8. Forlagsb. 1 kr. 

Tuxen, J. C., Sefarten og Skipsbygn.-kunsten. En Fremst. 
af 80vms. og dets hist. Udv. H. 10. 68 Sid., 2 Bill. og 1 
Pl. i 8. Philipsen. 1: 26. (Kplt. 10: 60. indb. 14 kr. 
Wolff, A. A., Talmudfjender. Et Gjenm. mod de seneste An- 
greb p& Joderne og Jodedom. 516 Sid. i 8. Reitzel. 6: 50. 


Lsndkort, Portraiter etc. 

Tegn. af seldre nord. Arohiteotur. Sami. og ndg. af V. Dahle- 
rup, H. J. Holm og K. Storck. III, 4. 3 antogr. Bl. i Fol. 
Hagernp. 1 kr. 


Från d. 11—17 okt. 1878. 

And er sen, H. C., Breve. Udg. af C. St. A. Bille og N. Bogh. 

6 H. 160 Sid. i 8:o. Reitzel. 2 kr. 

Berggreen, A. P., Sange til Skolebrng. 10 H. 2 Udg. (Ogs. 

m. T.: 2 Sami. for 2 Stemm.) 70 Sid. i 8. Reitzel. 1: 20. 
Bjornson, B., de Nygifte. 8 Opl. 68 Sid. i 8. Gyldendal. 
1 kr. Indb. 2 kr. 

— , en Fallit, Skuespil i 4 Handl. 2 Opl. 186 8id. i 8. Gyl- 
dendal. 2 kr. Indb. 3: 25. 

Dan de t, A., Naboben. Overs. efter Orig. 30 Opl. af N. J. 

Rerendsen og V. Carstensen. 598 Sid. i 8. Schou. 6 kr. 
Fox, H., Eongsbrydens Fosterson. En Fortsell. fra det 12 
Årh. 272 Sid. i 8. Reitzel. 3: 25. 

Franzos, E. E., Joderne i Barnow. Nov. På Dansk ved A. 

Winkel Horn. 240 Sid. i 8. Sohnbothe. 3 kr. Indb. 4: 25. 
Friedenreich, A., om de motor. Centrer på Storhjernens 
överflade. Litt. Overs. (Aftr. af Bibi. f. Lseger 6 H. VIII.) 
52 Sid. i 8. Hagernp. 80 öre. 

Gode t, F., den evang. Hist. Trovserd. Overs. af M. T. Becher. 
60 Sid. i 8. Hest. 76 öre. 

Habberton, J., min Sesters Bern skildr. af deres sidste Of- 
fer. En amerik. Fortsell. Ved A. Th. Jacobsen. 192 Sid. i 
8. Philipsen. 2: 25. 

JUrgensen, E., nyt Lovlex. 44 og 45 H. 192 Sid. i 8. Gad. 
3 kr. 

Lang, H., relig. Taler. Holdte i Zttrich i Årene 1871—72. 46 
Sid. i 8. (J. Lnnd.) 1 kr. 


Macanlay, T. B., Essays. Hist. og krit. Afhandl. overs. af 
Fr. Winkel Horn. 1 H. 64 Sid. i 8. Sohubothe. 75 öre. 
Marryat, Frank Mildmay eller Seofficeren. Ved J. P. V. Pe- 
tersen. 4 Udg. (Ogs& med Titel: Skrifter, 6 B.) 408 Sid. i 
8. 8 teen, 2 kr. 

Matzen, M., Salmer til Skolebrug, udv. af Salmebog til Eirke- 
og Hasandagt med Tiltog. 112 Sid. i 32. Lind. 30 öre. 
Man, E., dansk Ordsprogskat. 4 H. 80 Sid. i 8. Gad. 1kr. 
Monrad, D. G., Prsed. p& alle Sen- og Helligdage i Året samt 
i Fasten. 3 Opl. Med Forf. Portr. 2 H. 96 Sid. i 8. Gyl- 
dendal. 66 öre. 

Nielsen, R., gamle og nye Propheter. 6 Forel. 118 Sid. i 8. 
Gyldendal. 1: 50. 

nNntidenrs Familie- og Eontor-Ealender for 1879. Red. afW. 

Möller. 82 Sid. i 4. (Nutidens Exp.) 1 kr. 
nNser og Fjernns Novelle-Bibl. V. 332 Sid. i 8. Reitzel og 
Wroblewsky. 2 kr. 

Overs. over det Eong. D. Vidensk. Selskabs Forhandl. ogdets 
Medlemmers Arb. i Året 1878. Nr. 1. 140 Sid. og 1 Tavle 
i 8. (Host.) Saersk. 1: 60, 1878 kpL 3 kr. 

P an Isen, A., Naturkrsefterne, deres Love og vigt. Anvend. 
En almeenf. Fremst. Med Farvetrykstavler og omtr. 1000 i 
Texten indtr. Afb. 24 H. 48 Sid. i 8. Philipsen. 85 öre. 
Rasmussen, 8., H&ndgjerningsbog for den kvind. Ungd. Med 
106 Afb. efter fr. og tyske Eilder. 72 Sid. i 8. Roms For- 
lagsforr. 1 kr. 

Rasmussen, S., og T. Thorbj omsen, Svar til Tavlereg- 
ningsopg. I. (Helo og ben. Tal.) 1877. 22 Sid. i 8. Aalborg. 
M. A. Schnltz. 30 öre. 

, Svar til Tavleregningsopg. II. 22 Sid. i 8. Aalborg. M. 

A. Schnltz. 30 öre. 

Saint-Victor, P. de, Guder og Mennesker. O vers. fra Fransk 
af R. Schmidt. 226 Sid. i 8. Gandrup. 2: 75. 

Sandel, J., Saga om Gretter den Steerkes Tvekamp. Dram. 

fremst, 106 Sid. i 8. Lind. 1: 50. 

Spry, W. J. J., Eorvetten C hallen ge rs Rejse omkr. Jorden. 8 
— 9 (Slutn.-) H. 114 Sid. i 8. Philipsen. 2 kr. (kplt. 9: 50. 
Indb. 13 kr.) 

St ar b se k, G., Eong Carls Test. Hist. Roman i 3 Dele. H. 

12. 32 Sid. i 8. Rée og Friess. 25 öre. 

Thomsen, Th., Lsrebog i uorg. Chemi for Beg. 2 Udg. 2 
og 3 H. 144 + 112 Sid. i 8. Reitzel. 2:26 + 1:76. (kplt. 
6: 50.) 

Thrige, S. B., Eorstogene til det hell. Land. Med 1 stentr. 
Eort. Ved Udv. for Folkeoplysn. Fremme. (Folkelaesn. 102.) 
144 Sid. i 8. (Gad.) 1 kr. 

Toepfer, A. P. E., Naturhist. til Brug for Borgerskoler og 
lav. Realskolor. 218 Sid. i 8. Roms Forlagsforr. 1 kr. 
Vetulns, i Bolgegang. Fortsell. 242 Sid. i 8. Gyldendal. 

3 kr. 


Norsk bokförteckning. 

Meddelad til Nord. Bogh.-Tidende af Feilberg k Landmark 
i Chris tiania. 


Från den 1 aug. — 15 okt. 1878. 

Bjornstad, J., Gymn. Tab. for den n. Almneskole. Udg. ef- 
ter off. Foranstaltn. I Komm. hos A. Cammermeyer. 10 öre. 
Bonnevie, J. A., Facitbog til kortf. Lserebog i Arithmetik 
og Algebra. 2 Udg. P. T. Mallings Bogh. I Papb. 1 kr. 
Broch, O. J., Le royaume de Norvége et le peuple norvég. I 
Eomm. hos P. T. Mallings Bogh. 7 kr. 

BJrock, H., Vejledn. i prakt. regn. Hamar. I Eomm. hos A. 
Magnusseu. I Papb. 2 kr. 

Bonnebog, christ., indeh. Bonner på alle Ugens Dage, alle Årets 
Hoitider, ved de hell. Sacram. og GudB Ords Brng og for 
sser. Staender, Pers. og Forh., af Luther, Arndt, Scriver m. 
Fl. Med Forord af J. Brunn. 2 Opl. A. Cammermeyer. 
Indb. 1: 40, 1: 80 og 2: 20. 

Erik 8 en, A. E., Dansk og norsk Literatnrhist. til Skolebrug. 

P. T. Mallings Bogh. Indb. 2 kr., 2: 40 og 2: 80. 
Folketosning. Udg. af Foren. for Udbr. af god og nyttig Lsesn. 
bi. Folket ved A. S. Guldberg. 2 H. I Eomm. hos Th. Steen. 
50 öre. 


Digitized by ^»oos le 



180 


Forkl. til Kong. Norges 8tatsregnskab for Iret 1877. Udg. a! 
den Kong. Norske Reg. Fin.-Dep. 1 Koram. hos Gröndahl & 
Son. 1: 60. 

F un eke, O., Krist. Sm&stykker. Övers, af H. Sverdrup, 1 

H. Bergen, C. Floor. Kjobenhavn, W. Pri or. 60 öre. 

, Reisebill. Udg. p& Norsk ved Th. C. Bernhoft. 1 8. 2 

Opl. Bergen, F. Beyer. 1: 36. 

G nid b er g, C. M., Laerebog i 8tereometri. 3 Udg. I Komm. 

hos P. F. Steensballe. I Papb. 1 kr. 

Halvorsen, G., Kortf. Laerebog i Regnelaeren med meth. ordn. 
Opg. for Seminarier, de nedre Middelskolekl. og Byernes 
Folkesk. ndg. fra Kristianssands Btiftsseminar. 1 og 2 H. 
A. Cammermeyer. 20 öre pr H. 

Hellwald, F., Jorden og dens Beboere. O vers. med Forf. 

Samt. ved J. Hazeland. 12 H. M. Askeland. 60 öre. 
Hiortdal, Th., Kortf. Laerebog i Chemi. 3 Udg. Med 37 i 
Texten indtr. Traesn. 2 kr. Indb. 2: 40 og 2: 60. 

Hist. om den aedle og tapre Tristan, en bnrg. Hertugson, og 
den skj. og dyd. Indiane,' Keis., den store Moguls, Datter af 
Indien. Bergen, F. Beyer. 40 öre. 

Hoch, F., Pharmacol. Compend., ndarb. i Henh. til de nord. 
Pharmacop., for Medic., Pharmac., Laeger og Apoth.-Revis. 

I. Laegemidl. (Drognerne) af Planteriget. Den n. Forlagsfor. 
3 kr. 

Horats’8 Breve. Overs. af C. M tiller og Fr. Gjertsen. Forl. 
af J. Dybwad. I Papb. 2: 20. 

Janson, K., Skildr. fra Italia. Fort. fyre n. Landsfolket. I 
Komm. hos A. Cammermeyer. 1 kr. Indb. 1: 80. 

Eer, J., 4 Praed. Efter Orig. 11 Udg. overs. af K. D. H. Med 
For. af A. Hansen. Bergen, C. Floor. 76 öre. 

Kiel land, A. C. Z., Stamtavle over Familien Kiel land samt 
nogle cognat. Familier: Kirsebom, Schauche, Trane, Godtzen 
(med Lindall, Saxe, Prahl, Berner m. fl.), Petersen von Fyren, 
Magnus, Zetlitz, von der Lippe, Sömme, Bendz og Petersen. 
Stavanger. I Komm. hos J. Floor. 3 kr. 

Kompagniet. Samm. af de vigt. bestemm. m. m. vedk. komp. 
forskj. tjenesteforh. (Med 2 Karter og endel Traesnit.) 2, 
til 1 Juni 1878 rett. Opl. Ved A. Bang, Th. Bang, C. de 
8ene. I Komm. hos Gröndahl k Son. I Papb. 4 kr. 
Kristens gamle Lirekasse eller sHjem, sode Hjem*. Overs. fra 
Engelsk. Kristianssand, K. C. Grontoft. 1 kr. Indb. 1: 40 
og 1: 76. 

Lad Murene bygges, hvor de ere nedf. En opb. Betragtn. i 
den Hensigt at opb. af Anthropos. I Komm. hos A. Cam- 
mermeyer. 20 öre. 

L assen, H., Indledn. til Norges og Danmarks Literatur. Th. 
Steen. Indb. 1 kr. 

Love, Anordn., Trakt., Resol., Knndgj., Depart. -skriv., Cirkul. 
m. m. for Kong. Norge. Til Brug for den Lovstud. i Udt. 
og med Henvisn. ndg. af O. Mejlsender. Ny R. (9 B.) 1 H. 
1877. P. T. Mallings Bogh. 2: 60. 

Lohe, W., Om Barmhjertigh. 6 Kap. for alle, til Slutn. et 7 
for Barmhjertigh. Tjener. Overs. efter Orig. 2 gjenn. Opl. 
A. Cammermeyer. 1 kr. Indb. 1: 60 og 1: 80. 

Myhrebo, G. E., Norsk Gramm. P. T. Mallings Bogh. I Papb. 
60 öre. 

Nielsen, O., Mel. til udv. Sange for Sm&skolen. A. Cammer- 
meyer. 70 öre. 

Ny g a ar d, M., Oldn. Gramm. til Skolebrug. 2 Udg. Bergen, 
E. B. Giertsen. Indb. 1: 20. 


Petersen, H. H., Fransk Lesebog til Brug for Middelsk. 2 
for. Opl. Throndhjem, Heiberg k Brun. Indb. 1: 80. 
Pontoppidan. E., Troens Speil eller Guds Borna Kjendek 
O vers, fra Tydsk af Westi Egeberg. I ny n. Udg. J. W. 
Cappelen. Indb. 1: 25. 

Riddervold, J., Pauli Brev til de Bfesier, ndl. for Menigh. 

2 Udg. N. Lund. 2: 26, indb. 2: 90. 

8aml. af Love eman. p& 27 ord. Storthing 1878. Fort. med 
Henvisn. P. T. Mallings Bogh. 40 öre. 

Scener fra en Fisketur tegn. af A. O. Forl. af A. Cammer- 
meyer. 1 kr. 

Scener fra en Jagttur tegn. af A. O. Forl. af A. Cammer- 
meyer. 1 kr. 

Scboyen, E., Et Egteskab. P. T. Mallings Bogh. 2: 40, indb. 
3; 40. 

Segerstedt, A., Naturkundsk. i folkeskolen og for beg. Met. 
anvisn. (Med 30 lsereprover.) Med forf. tilladelse overs. og 
till. for norsk brug af J. N. Kobberstad. Bergen, F. Beyer, 
80 öre. 

Stanley, H. M., Gjennem det morke Fastland eller Nilens 
Kilder, rundt ASqu.-Afrikas st. Indsoer, nedad Livingstoae- 
Fl., til Atlanterhavet. Auk Udg. for Norge og Danmark 
overs. ved Th. Krag. Med omtr. 160 Ulustr. og flere vigt. 
Karter. 3 H. P. T. Mallings Bogh. 1 kr. 

— , 4 — 6 H. Overs. ved B. Geelmuyden og H. J. Mtiller. P. 
T. Mallings Bogh. å 1 kr. 

Storthings-efterretn. 1814—1833. Udg. efter off. Forans tal tn. 
8 B. 2 H. J. Dybwad. 1 kr. 

Sorensen, H. L. f Norsk Flora for Skoler. 3 omarb. Opl 
Med 101 Traesn. A. Cammermeyer. Indb. 1: 80. 

T and berg, J. J., Om N&demidl. og N&demiddel-Emb. Fire 
Praed. Gröndahl k Son. 80 öre. Indb. 1: 40. 

Tidsskrift, Teol., for den evang.-luth. Kirke i Norge. Udg. af 
C. P. Caspari og Gisle Johnson. Ny R. 6 B. 2 H. P. T. 
Mallings Bogh. 2 kr. 

Tidsskrift, Nyt n. Udg. af J. E. Sars og J. Lieblein. 4 B. 1 
og 2 H. H. Aschehoug k C:o. å 1 kr. 

Tonning, K. Krogh-, Ord og Sakrament. En Afh. Sepa- 
rat af tr. af Teol. Tidsskr. P. T. Mallings Bogh. 2: 80. 
Tromholt, 8., 200 Regneopg. Til Brug for Middelsk. ov.Kl. 

Bergen, C. Floor. I Papb. 60 öre. 

— , Facitliste. 30 öre. 

W a a g e , P., Kemiens forste G runde efter H. E. Rosooe. Med 
36 Traesn. i Texten. A. Cammermeyer. Indb. 1 kr. 
Varekundsk., Alm, Efter Bisching’s »Allgem. Waarenkunde* 
ved E. Ellingsen og E. Larsen. 1 H. P. T. Mallings Bogh. 
80 öre. 

Vogt, V., Det hell. Land. Med omkr. 100 Illnstr. 4—6 H. 

P. T. Mallings Bogh. å 80 öre. 

Volqvartz, M. C., Sjelens Luth, opst. med adsk. Straengeleg. 
Det er: Andelige Sange, under adsk. Mel., til Guds Borns 
Forlyst. i Ånden, efter Pauli Regel. (P&ny gjenn. efter den 
Kjobenh. Orig.-udg. af 1714.) J. W. Cappelen. Indb. 1 kr. 
Vor Herres og Frelsers Jesu Christi Nye Test. med Fort. og 
Anmaerkn. af Martin Luther samt med Yeit Dieterichs Samm. 
og Franc. Vierlings Fortaler og Slutningabonner til Cap. v men 
Weimarbibelens Forord, Indeholdsang. og Anvend. til St. 
Jakobi Brev og St. Joh. Åbenb. Besorget overs. og udg. af 
Lisbon Forlagsfor. Bergen. I Komm. hos F. Beyer. 5 kr. 
Indb. 6: 80. 


Digitized by v^oogie 



181 


Affärs-Cirkulär : 

På grund af Svenska bokförlag- 
garcföreningens medgifvande den 
18 sistlidne september, får under- 
tecknad härmed vördsamt tillkänna- 
gifva, att jag till herr 


Oscar Sandberg 

öfverlemnat den bok- och musik- 
liandcl jag härstädes sedan 1 aug. 
1874 innehaft. Alla sändningar från 
och med 1 oktober äfvensom det 
vid samma tid qvarliggande bok- 
lagret torde benäget öfverfiöras på 
herr Sandberg. 

Åfven8å vore jag tacksam om hrr 
förläggare ville sända mig räknings- 
utdrag. 

Redovisning och liqvid för för- 
säljningen under jan. — sept. d. å. in- 
sänder jag före 1 nästkommande ja- 
nuari. 

A flaggande min tacksamhet till 


hrr förläggare för mot mig visad 
välvilja oen tillmötesgående beder 
jag att fortfarande få åtnjuta samma 
förmån. 

Oskarshamn d. 1 okt. 1878. 

Gustaf Sandell. 


Åberopande ofvanstående flår jag 
härmed vördsamt tillkännagifva, att 
jag under firma: 

Oscar Sandbergs Bokhandel 

kommet att fortsätta ofvannämda 
affar. 

Försäkrande att jag ständigt skall 
arbeta i hrr förläggares intressen, 
vågar jag på samma gång innesluta 
mig i deras benägna ynnest och för- 
troende. 

Hrr Seelig & C:o hafva benäget 
åtagit sig 'att vara mina kommissio- 
närer. 

Oskarshamn den 1 okt. 1878. 

Osoar Sandberg. 

Obs.! Alla sändningar torde der- 
för adresseras till Oscar Sandbergs 
bokhandel, Oskarshamn, (i g: n) 


Härmed får jag underrätta, att, 
enligt Svenska bokförläggareföre- 
ningens beslut den 16 okt., jag här- 
städes är antagen till föreningens 
kommissionär; och i sammanhang 
härmed anhåller jag, att herrar för- 
läggare tillsända mig endast de nya 


arbeten i bokvåg, som efter dato 
utkomma och kunna vara gångbara 
här på platsen, öfriga arbeten jämte 
musikalier torde endast sändas efter 
reqvisition. Min kommissionär i 
Stockholm är hr Nils Gleerup, som 
mottager och vidare befordrar för 
mig bestämda boksändningar. 

Waldemarsvik d. 21 okt. 1878. 

Aléthe Åkerhielm. 

Sedan undertecknad vid Svenska 
bokförläggareföreningens samman- 
träde den 16:de dennes blifvit an- 
tagen till kommissionär här på plat- 
sen, får jag vördsamt anhålla, det 
hrr förläggare ville hafva godheten 
med första tillsända mig såväl äl- 
dre lager som nyheter, särskildt 
utbedjande mig att af alla sådana 
arbeten, som lämpa sig för utsänd- 
ning, erhålla större antal exemplar. 
Herr Nils Gleerup har benäget åta- 
git sig att vara min kommissionär. 

Jönköping den 21 okt. 1878. 

(i gm) Hjalmar Barkén. 


Böcker som utkommit: 

A. L. Normans Förlags-expedition. 

Tillgäng finnes å nyo af 

Roths Atlas öfyer Sverige, 

Ser. I, häft. 1 a 5 kr. 

Ser. II, häft. 1 k 7: 50. 

Likaledes finnas numera länskar- 
tor öfver följande län: 

Malmöhus, 

Kristianstads, 

Blekings, 

Kronobergs, 

Hallands 

och Södra Kalmar Län; 

häft. h 1: 50; 
uppkl. å väf h 2: 50. 
Stockholm den 20 okt. 1878. 

A. L. Normana Förlags-expedition. 

(2 g:n) 

Norbecks Theologi. 

Reqvisitioner & behöfligt antal 
exemplar torde med omgående in- 
sändas, och blifva desamma oförtöf- 
vadt expedierade. 

Stocknolm den 18 okt. 1878. 

P. A. Huldbergs BokfSrlags-Aktieb. 

(2 g:n) 


Norrbottens Uns 

Ekonomiska Kartverk. 

Häraf har nyss utkommit: 

Öfver-Torne 

härad i 2 blad med beskrifning. 
Pris 3 kr. 50 öre ordinär, 2 kr. 
80 öre netto. 

Expedieras, som vanligt, endast 
efter ingående reqvisition. 
Stocknolm den 15 okt. 1878. 

(2 g*.n) Adolf Bonnier. 

Hos Undertegnede erudkommet: 

Nogle Ord om de 

"frie” FoMöiskoler 

i Anledning af Ohr. Bruuns folke- 
lige Grundtanker af 

H. Lassen. 

Pris: 50 öre. 

Christiania i Oktober 1878. 

Alb. Cammermeyer. 

Tredje hSftet 

af Beskrifning öfver 

Vester-Norrlands län 

af Daniel Åslund är nu utkommet 
och expedieras på reqvisition i fast 
räkning. 

Hernösand den 18 okt. 1878. 

d gm) Wilh. Lundquist. 

Om Polens forsla telning 

jemte Rysslands och Preussens när- 
mast föregående traktater rö- 
rande detta land. 

Akademisk afhandling 
af 

Fabian Bahrendtz, 

Filosofie Licentiat. 

8:o, 160 sidor. 

Pris 1 kr. 50 öre, 

expedieras efter ingående reqvisi- 
tioner i fast räkning 
af 

Fredr. Apelqvists bokhandel. 

(1 g:n) 


Digitized by LjOos le 


182 


Böcker under tryckning: 

Nyheter af 

H. G-réville 0C h Fr. Yischer: 

P& undertecknads förlag utkom- 
ma i svensk öfversättning följande 
nya arbeten af: 

Henrv Gréville, Bonne Marie, 

Fr. Yischer, Auch Einer, eine Reise- 
bekantsohaft, 

hvilket för undvikande af kollision 

tillkännagifves af 

(2 g: n ) Oscar L. Lamm. 

P& undertecknade förlag utkom- 
mer inom kort andra npplagan af 

Debet och Credit 

Boman i sex böcker af 

Gustaf Freytag. 

Kammargymnastik 

af D. O. M. Schreber. 

Femte svenska upplagan. 

Reqvisitioner & behöfligt antal 
exemplar motses med första. 

Gene i okt. 1878. 

(3 gm) Hjalmar Ewerlöf. 

Till kollisions undvikande tillkän- 
nagifves, att, efter särskildt aftal 
med författaren, en svensk öfver- 
sättning af s&väl den redan utgifna 
första som den snart utkommande 
andra samlingen af 

Danske Folkeseventyr 

efter utrykte Kilder gjenfortalte 
af 

Syend Grundtyig, 

utkommer p& undertecknads förlag. 
'Stockholm den 15 oktober 1878. 

Z. Hoggströms Förlagsexpedition. 

(2 g:n) 

Återbegärda böcker: 

Betar. 

Allt, som ej beh&lles i f. r. af 

”IThlhorn, De moderna 
främst, af Jesn lefnad”, 

återbegåres genom hrr Seelig & C:o. Dispo- 
nenda häraf godkännas under inga vilkor 
i nästa redovisning. 

Mariestad